Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Čaro a ideály totalitnej krajiny


Čaro a ideály totalitnej krajiny

Vznik štátu ako politického útvaru, ktorý by chránil slobody a práva daného národa, bol od dôb francúzskej revolúcie vnímaný ako jeden z hlavných momentov národnej hrdosti. Pre mnohých je to moment, kedy môžu s hrdosťou zdvihnúť národnú vlajku a pripomenúť si svoju históriu. Ideály nacionalizmu, ktoré vzplanuli v Európe na začiatku devätnásteho storočia so sebou prinášali pocit, že práve moment vzniku samostatného štátu definovaného na národných princípoch prinesie šancu na rozvoj domáceho obyvateľstva.

Ideály sú jedna vec, praktické dopady ideálov nacionalizmu sú vec druhá. Nemusíme ísť ďaleko od strednej Európy, aby sme pochopili, že to boli práve ideály nacionalizmu, ktoré stáli za viacerými krvavými konfliktmi a často viedli ku vzniku totalitných alebo silne autoritaritatívnych režimov, ktoré potláčali nie len práva etnických či náboženských menšín, ale v princípe akúkoľvek opozíciu voči režimu, ktorý v krajine pôsobil. Dôsledky týchto režimov cítime často ešte aj dnes v národných krivdách, ktoré medzi sebou majú viaceré susediace štáty.

Napriek tomu, alebo možno práve preto dokáže táto história nacionalizmu vzbudzovať aj po desaťročiach, či dokonca storočiach, silné politické a spoločnenské vášne. Avšak ideály, ktoré si pod nimi ľudia predstavujú, nemajú nič spoločné s realitou, ktorú priniesli v minulosti a už vôbec nie s tou realitou, ktorú by priniesli dnes. Každá krajina by sa mala vedieť vysporiadať so svojou minulosťou. Je to o to náročnejšie v období, kedy zlá ekonomická situácia pomáha nostalgii za obdobím, ktoré by malo zostať zavreté v minulosti.

Ako každý rok sa totiž 14. marca stretávame s problémom vysporiadania sa s témou Slovenského štátu. Slovenský štát je totiž aj 76 rokov od jeho vzniku stále historickým obdobím, ktorý rozdeľuje verejnú mienku na Slovensku. Samozrejme, je to téma, ktorá si vyžaduje diskusiu, ktorá ide nad rámec jednoduchej rovnice, kde sa snažíme zistiť hodnotu neznámej. Avšak aj napriek tejto diskusii bude mať táto neznáma zápornú hodnotu. Diskusia o Slovenskom štáte totiž musí zahŕňať debatu o pozícii Slovákov v prvej Československej republike, o politických ambíciách Slovákov a Slovenskej ľudovej strany pred tlakmi zo strany Hitlera a samotný proces, akým prichádzal následný tlak zo strany Tretej ríše. Tieto časti diskusie sú na Slovensku často zabúdané a pomohli by odbúravaniu vášne, ktorá sprevádza vyhlásenie "nezávislosti", ktoré si tieto dni pripomíname. Zároveň však nesmieme zabúdať na to, že vojnový štát mal veľa nepriateľov. Neboli medzi nimi "len" skupiny, ktoré sa na Slovensku "tradične" držia v nepopularite ako napr. židia, rómovia, či Maďari, ale aj Česi, luteráni, Rusi a mnohé politické menšiny (demokrati, komunisti, atď), ktoré trpeli kvôli oportunizmu a vypočítavosti malej skupiny obyvateľstva. Týmto menšinám štát odopieral základné práva, oberal ich o majetok, slobodu, dôstojnosť a život. Kolaboroval s Hitlerom, a vyhlásil vojnu Sovietskemu zväzu, Spojeným štátom a Veľkej Británii.

Realita vrcholu slovenského nacionalizmu teda nie je čarovné obdobie slobody a prosperity, ale totalitné obdobie neslobody, strachu, smrti a vlády úzkej skupiny ľudí, motivovanej vlastným prospechom. Toto obdobie si pripomíname dnes (16. MAREC 2015) a je iba na nás, aby sme zvážili, či sa k nemu chceme hlásiť, alebo si svoje ideály nájdeme inde.Author: Martin Reguli # VeboCymo44
Slovensko2015-03-1719
-
 30% ( 10 people voted )
+
Česká dobová tlač:

"Nové Slovensko" (Polední list, 9. 3. 1944):

Při každé cestě na Slovensko si uvědomuji, jakým velkým omylem bylo, když neblahá centralistická pražská politika nedovolovala Slovákům, aby sami řídili svou zemi a aby vedle nás šli svou vlastní cestou. A kdykoli se zastavím před bratislavským pomníkem našeho velkého krajana Msgre ThDr. Aloise Kolíska, který byl řadu let profesorem bratislavské katol. bohoslovecké fakulty, vždy lituji, že jsme neměli podobných lidí na Slovensku více. Kdo ví, jak by se byl osud utvářel, kdybychom byli posílali na Slovensko takové šlechtené a slovenský národ upřímně milující duše, jakou byl Msgre Kolísek. Ale to jsou jen vzdechy a vzpomínky, které nemohou nic změnit na skutečnosti.

Slovenská republika, samostatný slovenský stát, oslavuje páté výročí své samostatnosti.

V těchto pěti letech jsem byl na Slovensku častým hostem. Byl jsem přítomen 14. března 1939 památnému zasedání slovenského sněmu a mé auto bylo poslední, které toho dne překročilo novou hranici na Moravě u Hodonína. Od toho dne jsem často přijížděl na Slovensko, abych pozorovat život a budování nového státu, život národa, který je nám tolik blízký. Stará přátelství jsem obnovil, nová navázal. Všude jsem nalézal přívětivou tvář a srdečné přijetí. To mne dnes nutí, abych při příležitosti 5. výročí samostatnosti Slovenské republiky dokázal, že i u nás neexistuje zášť vůči slovenskému národu, naopak, že pochopivše křivdy, kterých se dopustili nectní politici, dlící nyní v cizině, kde pracují proti svému národu nevybíravými způsoby, se radujeme z úspěchů, zaznamenaných slovenským národem ve svobodném státě.

Svoboda přinesla slovenskému národu větší možnosti, ale též velké úkoly a povinnosti. Poměry po 14. březnu 1939 byly velmi těžké. Byla to doba revolučního kvasu a lehko se mohla proměnit v anarchii. Nic podobného se však nestalo. Od prvního dne byl na Slovensku pořádek a důstojný klid. Organizování nového státu se dělo vývojově, obezřetně, krok za krokem. Přihlížeje k již získaným výsledkům je třeba říci, že si slovenští státníci dobře vedli a že mohou být dnes po pěti letech spokojeni. Nebyly to úkoly malé, s nimiž se potýkali. Byly rázu politického, hospodářského státu. K tomu hned na začátku budování vypukla válka. Slováci se ji činně účastnili proti bývalému Polsku a v roce 1941 vstoupili po boku Říše do války proti SSSR, jak jinak nebylo ani možné očekávat od národa, který se již v roce 1936 památným Piešťanským manifestem vyslovil proti bolševismu a souhlasil s protibolševickým postojem mocností, sdružujícími se v paktu proti kominterně.

Během pěti let samostatnosti se projevila síla historické tradice. Slováci, kteří nikdy nenáleželi k zemím koruny české, jejich dějiny nesplývají s českými dějinami, dovedli rychle nalézt sami sebe a dovedli se oprostit od dřívějších vlivů. Jdou vlastní cestou, vyhovující jejich povaze a možnostem, které jim dává jejich země. Právo na svou existenci v samostatném státě si vybojovali v pravém slova smyslu a dále za něj bojují.

Pracovitost a vytrvalost Slováků je obdivuhodná. Vybudovali si vzorné úřady, skvělou armádu, mají dokonalý průmysl a hospodářská bilance státu je více než uspokojivá. Sociální opatření a zařízení si zasluhují pozornost. Lidově a prostě řečeno: dělají to dobře. Rozšířili železniční tratě, takže dnes má Slovensko 2,589.713 km železnic. Jen v roce 1941 bylo dáno do provozu 111,3 km nových silnic a další silnice se staví. Postaveny byly nové státní budovy, úřadovny, školy, tisíce domků pro dělníky a tisíce obytných domů ve městech. Vybudovány byly nové hydrocentrály, aby nebylo třeba kupovat uhlí v cizině, protože slovenského hnědého uhlí není dostatek. Dřevařský průmysl má nyní 900 závodů. Velkého pokroku bylo dosaženo ve výrobě potravin a poživatin, zvýšena byla těžba železné a manganové rudy, využito bylo zemních plynů. Člověk má prostě dojem, že je v nějakém novém světě, a nedovede si vysvětlit, proč v minulosti muselo tolik Slováků hledat chléb v daleké cizině, když se mohou doma všichni dobře živit, když se všemu dobře daří. Přitom se nelze vymlouvat na nějakou válečnou konjunkturu, protože právě válka připravuje Slovenskou republiku o miliónové příjmy, jednak z cizineckého ruchu, jednak z průmyslu.

Při hodnocení Slovenské republiky nemůžeme ovšem zapomenout i na Adreje Hlinku, bojovníka za slovenskou samostatnost. Vzpomínám, jak běsnil Beneš, když se tento velký slovenský nacionalista dožadoval plnění Masarykových slibů o slovenské autonomii, na jeho zbavení poslaneckého mandátu 8. října 1919, kdy v tehdejším Národním shromáždění dr. Slávik přednesl potupné rozhodnutí. Jaká nectná komedie, kolik nízkosti a zločinnosti se projevilo již v prvních dobách státu, který vznikl ve Versailles a zašel z vůle těch, kteří ho v život vyvolali... Kolik pravdy měl tento velký Slovák...

Ve „Slovenské čítance“, která vyšla v roce 1925 v Praze, se vyprávělo, že Slovensko není s to obsadit místa úředníků, že nemá dostatek inteligence, že vy bylo třeba budovat nejen zdola, ale i shora. To měla být odpověď na tužby slovenských vlastenců a na dožadování se plnění Pittsburské dohody. Vyprávělo se, že by Slovensko nesneslo výdaje této autonomie, psal o tom jakýsi pan Rotnágl, tvrdilo se, že zvláštní slovenský sněm by byl na újmu Slovenska. Ukázalo se, že to všechno byly jen výmysly, že skutečnost je zcela jiná. Slovenský stát existuje, vzkvétá, roste a sílí. Ad A až do Zet se nesplnilo to, co se prorokovalo.

Věříme, že slovenský stát bude ve své vzestupné linii i dále pokračovat, že za obezřetného vedení svého prezidenta dr. Jozefa Tisa, bude vzkvétat a sílit. To mu ze srdce přejeme.

LenkaB # LyroKomo25
-
 76% ( 11 people voted )
+
2015-03-18 18:11:10 58d7436a
Martinko, nože poraď, kde si tie ideály máme hľadať teraz? Máš nejaký tip?
adam # LecuWyne61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-18 18:12:26 c3a0b62a
Osobnosť Tisa s ekonomickým vzostupom Slovenska, vzostupom národného povedomia, je treba vidieť zo širšieho aspektu..Rakúsko po anšluse...zaznamenalo mimoriadný ekonomický rast, ´Maďarsko, i Protektorát Čechy a Morava..ekonomický napredovali... .. Predsa Slovensko bolo v čase osamostatnenia ..určite svojím ekonomickým potenciálom ..a oklieštené.. ťažko zrovnateľné.. v číselnom vyjadrení objemovo aj pomerovo s okolitými krajinami. Vojnová mašinéria , arizácia, či "nemecký protekcionalizmus" boli rozhodujúcimi "vzpruhami "...dynamizácie... Tisov podiel na ekonomickom raste vojnového Slovenska nemožno vylučovať. Bol u toho .
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-18 19:18:36 58d4289b
Presne tak. Bol pri tom. Ako všetci Slováci. Výstavba škôl, nemocníc, ciest, železníc, priemyslu. Všetko sa dá, keď sa chce. Žeby to rozbehla vojnová mašinéria? Neverím. Po vojne sa podobne rozbehlo Nemecko. Podmienkou bola neúčasť bankstrov pri financovaní.
milan # PesyMihy72
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-03-18 21:59:34 57f4fcd5
...milan72... Všimnite si tie tri veci ..vyššie napísané.. mašinéria..arizácia..protekcionalizmus..a vy zrovnááááá si vypberiete ..čo Váááám "pasuje.." a Vaše .."Neverim " na adresu ...."mašinerie" ..je Vám asi .."neznalostnéééééé" - ekonomický....Každé vojnové "rinčanie" znamená ..zvýšené "obratky" produkcie "vojnového" arzenálu, s tým spojené základné životné potreby...a na druhej strane...drancovanie..koristnícke --bezbrehé na strane druhej...so zvýšeným ...obratom .. Jasné..? A k tým dvom ďalším..sa nevyjadrite....náhodou... ?
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-19 07:04:44 b91ab619
Klopajs, nebuď demagóg ...
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-19 13:23:41 58d7436a
loading...
Nízko hodnotený príspevok


Rafael # BakiQuno09
-
 36% ( 4 people voted )
+
2015-03-19 13:35:17 59ad0eb9
Takže ekonóm Marián Tkáč obcuje s Nemčúrom, ách ty debil, to sa už nedá čo ty predvádzaš na tomto fóre, na inom by si už dávno dostal ban ..ty spammer
LenkaB # LyroKomo25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-19 13:55:10 58d7436a
zasa so mnou komunikujes, ved si povedala, ze nie.
Debil je ten ,co ta rano oblieka ty ficken untermeschen.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-19 14:00:51 59ad0eb9
..LenkaB.. 25.. Chcel by som sa zbaviť..."biľagu"...demagogického"..Ale ..krúti sami krúti..štartovanie..Neviem ten rozhovor otvo.riť.....Skúste čosi ...ináč... Vďaka...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-19 15:26:59 b91ab61b
Klopi - youtube.com - Hospodárska politika Slovenského štátu (1939-1945)

rozhovor na TA3 s ekonómom
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 09:37:22 58d7436a
Áno ..LenkaB 25.. ono tie klavíííry a tony zlata...to sa prieči ...ale no "demagógia"..Ja viem že ste chcela čosi hovoriť o pravde.../ a pre menej...toto.. chceli sa vyrábať ...aj klavíry... a "nemec" povedal ..čosi.. A tie tony zlata nemali nič spoločné s arizáciou... a potraviny...hajajáááj načo písať../ Všetko moje tvrdenie .. sa "opodstatnilo... Teda ekonóm... Matičiar...Toth ..do dnes nedokázal..nájsť peniaze...po Mikloškovi... Ale on ten cap sa dá aj streliť..Vami...Zatiaľ..ste sa len ... ale ten novotvar..Váš..súvisiaci s onániou...je prezentný...Ako ste to vytvorila...sama alebo Vám niekto ...toto..pomáhal ../ ak priradím otázniky či výkričníky..nepustí ma "menegere" tohto fóra.../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 20:09:41 58d4289b
Jedná sa o "honibrko" výtvor to "našej" ..LenkaB..25.. je zaujímavý.... aj v súvislosti s ... niektorými personami...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 20:24:38 58d4289b
A pre poriadok...ak niečomu nerozumiete tak stačí .. povedať.. a budeme hneď v našej krčmičke..a čo ...tam každo šicko zná.. ajik po šufli-lopace---poviesc..ked treba.. bo čo ..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 20:29:37 58d4289b

MAch o Tisovi.

O Tisovom „Nie“„Bolo to okolo ôsmej, pred deviatou hodinou, 14. marca ráno. Dr. Martin Sokol, predseda snemu, ktorý patril medzi miernych, pýtal sa Tisu: A môžeme veriť Hitlerovi? Hovorili ste s ním, pozerali ste sa mu do očú, veď koľko ráz už Hitler nesplnil slovo. Tiso odpovedal: „Nejde tu o to, či verím Hitlerovi. Ja verím v Boha a vlastným očiam, veď vidíme, čo sa deje okolo nás. Vieme, že Maďari už dvadsať rokov získavali si, a to úspešne, priateľov v Anglicku, vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Poľsku a vravím: úspešne. Ale verím teraz, že Maďari sú pripravení. Hlásili nám naši spravodajcovia, naši na odtrhnutom území nás upozorňujú, čo sa tam deje. Vieme o nástupe maďarského vojska. Tomu musíme veriť. Teda nejde tu o vieru, o to, či verím Hitlerovi.“

No hneď o dva-tri dni po vyhlásení štátu začal sa nový boj. Vari ešte ťažší a nebezpečnejší než pred 14. marcom.

Zavolali nás – Tisu, Tuku, Ďurčanského, dezignovaného vyslanca Černáka a mňa – do Viedne, kde čakal Hitler. Privítal nás Gauleiter Viedne Bürckel. Mal nás pripraviť na ťažkú operáciu.

- Zmluva bude. Slovensko je zachránené, ale Ríša len vtedy môže prevziať garancie, keď bude mať hranice na západných Karpatoch, na čiare Baba (nad Pezinkom) – Jablunkov. Povedal to bezohľadne, ako hotovú vec.

Šťastie, že nebol diplomat, že nevedel narábať jemnými finesami diplomacie. Bol surovec, a to pomohlo.

Predseda vlády Tiso namiesto odpovede, ktorá mala byť kladnou, veď vtedy Hitler diktoval i veľmocenským vládam, zvrtol sa a žiadal svoj klobúk.

- Wo ist mein Hut?

Bürckel vypleštil oči, sčervenel a ziapal... Už ani neviem, čo vlastne povedal v svojom zúrení, že jeho misia stroskotala, ale náhle stíchol a začal prosiť veľmi úctivo, až podlízavo.

- Nono, veď ešte pôjdete na miestodržiteľstvo, potom možno až k Führerovi, tam sa rozhodne.

Viezli nás dlho, iste okľukami, aby sa Seiss-Inquart, ktorý bol lepším diplomatom, starým prešibaným advokátom, mal času dobre sa pripraviť, prijať nové inštrukcie k novej situácii a keď sme prišli, prijal nás veľmi úctivo.

- Tu sú páni generáli, oni majú vysvetliť, za akých podmienok môže Ríša zaručiť celistvosť, nedotknuteľnosť hraníc Slovenska.

Vo veľkých sálach starého paláca Habsburgovcov sa prechádzali a pofajčievali známi generáli.

- Na tejto mape vidíte, ako je nutné, aby hrebene karpatské na celom západnom úseku boli opevnené a držané nemeckou armádou. Inak nemožno bezpečne garantovať... A tak ďalej.

Na kobercoch pozdĺž sály ležali mapy. Na každej vynikala červená, akoby krvavá čiara, čo viedla od Pezinskej Baby hore na sever až po priesmyk Jablunkovský. „Baba - Jablunkov“, tak čudne zneli tieto slová v nemeckých ústach.

A Tiso zasa:

- Nie! To nemôžeme prijať. Nie. Ďalej trhať Slovensko? Nie!

A už podával ruky. I Tuka i Ďurčanský. Lúčili sme sa. Zúfalí, rozhorčení, sklamaní a oklamaní. Lebo o tejto čiare Baba – Jablunkov nebola reč. A nebude. S naším súhlasom nebude!

V tom volajú: „Počkajte! Čaká, pozýva vás Führer.“ Znova cesta okľukami. Vedeli sme, že miestodržiteľstvo nie je tak ďaleko od hotela Imperial, kde nás mal čakať Hitler, aby sme tam už dávno neboli.

Konečne!

Pred slávnym hotelom stojí stráž. Salutovanie. Vedú nás hore po schodoch na prvé poschodie, ktoré je rezervované Hitlerovi.

Vchádzame do veľkej miestnosti. Hneď pri dverách stojí Hitler, vedľa neho nejaký neznámy mladý muž a za Hitlerom tí istí generáli, s ktorými sme sa rozlúčili len toť pred chvíľou na miestodržiteľstve, s nimi je i Seiss-Inquart, viacerí ríšski ministri, ktorých sme vtedy ešte okrem Göringa nepoznali a obvyklá suita Hitlerova, pobočníci, tlmočníci, stenografi a tak ďalej.

Hitler nás posadil za veľký stôl. Vtedy som bol s Hitlerom prvý raz. Potom som bol zo sedem-osem ráz. Mal som byť dojatý, uveličený, šťastný. A ja, a nielen ja, my všetci sme zazerali bokom. Boli sme krajne roztrpčení a nedávali sme najavo nijaké city šťastia z takého v tom čase jedinečne slávneho stretnutia.

Začal – prirodzene – Hitler. Obligátne slová, ako to už býva na začiatkoch takýchto stretnutí. Odpovedal Tiso.

- Ďakujem, že ste nás prijali a ďakujem za všetko, čo ste pre Slovensko urobili. Ale...

- Aber!

Toto „aber“ nezabudnem nikdy. Už vyše štyridsať rokov tomu. A cvendží mi v ušiach, zvoní čistým striebrom. Predsedovi Tisovi – nie div – trasie sa hlas. Ďakuje. Ale vyhlasuje so smútkom, no i so skrývaným, ťažko premáhaným rozhorčením, jednako povinnou úctivosťou:

- Podmienku, ktorú nám predniesli u pána Brückla a u pána Seiss-Inquarta, prijať nemôžeme. Niet takej slovenskej vlády, ktorá by súhlasila s ďalším okypťovaním Slovenska. Všetko bolo márne…

Hitler prekvapený, akoby nič nechápal, počúva Tisu. Už keď vyslovil to „aber”, zastrihal ušami, neveriaco, nechápajúci sa pozeral tu na Tisu, tu na nás po jednom. Potom sa obrátil na svojich generálov. Aj tí boli od toho „aber” priam ohúrení.

Veď take niečo sa ešte nestalo.

Hitlerovi povedať aber alebo nein! Neslýchaná vec! „Ale”! Generáli sa tak trochu aj usmievali, zvedavejšie než dosiaľ a zrejme aj s neskrývanou úctou sa pozerali na Tisu.

Najmä Seiss-Inquart, videl som, so zjavnou žičlivosťou mi prikyvoval, v očiach nebolo hnevu, skôr chápanie osudovosti tejto chvíle a nášho ťažkého položenia. So Seyss-Inquartom som sa už dávno poznal. Pomáhal nám, dával informácie, rady, upravoval cesty už pred rokovaním slovensko-maďarským v Komárne. Od neho sme vedeli, čo sa chystá, čo je už-už rozhodnuté i v otázke Slovenska. Teraz som cítil: Seyss nám drží palce.

Hitler chcel odpovedať Tisovi a bola by to odpoveď veľmi zlá!

Bolo cítiť, že sa rozhoduje a bude to katastrofa. Tu sa ozve Tuka.

- Mein Führer!

Nahnevaní, prekvapení sa dívame na Tuku. Aký Mein? No, Tuka bol už známy touto frázou ešte z telegramu, ktorý poslal v januári zo zakladajúceho zhromaždenia Slovensko-nemeckej spoločnosti. I vtedy sme boli rozhorčení. Ja sám som mu vyčítal, že bez nášho vedomia nám takto kazí prácu a stavia nás do nemožného, až odporného svetla. Tuka sa usmieval i vtedy uspokojoval. Je tam toho! Ide o slovíčko, to uletí, dôležité je, aby nám pomohlo. Potom sa zabudne, ale to, čo ním dosiahneme, bude stáť za chvíľkovú zlú ozvenu. Iste aj teraz tak uvažoval. Začal po tom nešťastnom „mein”.

- Dovoľte, aby som pripojil malé vysvetlenie k tomu, čo tu povedal pán predseda a k tomu, čo nám bolo povedané. Všetko sa dá upraviť na obapolnú spokojnosť. Môžu byť rešpektované stanoviská pánov generálov, ale i naše stanovisko.

Tuka pomaly rozvinul svoje názory. Môže byť dohodnutá zmluva, ktorá bude pamätať na vojenské podmienky, no tak, že nebude dotknutá územná celistvosť Slovenska. Veď opevnenia, ak sa ukáže, kde a či budú potrebné, môžu byť postavené podľa plánov vašich, ale nami, bez narušenia celistvosti i suverenity nášho štátu. Führer už dokázal také veľké veci, ktoré sa sprvoti zdali byť neriešiteľnými. Tu trochu prehnane, mne sa zdalo, že až nechutne mastil pupok Hitlerovi, potom dokázal, že Slovensko, keď bude verné a z vďačnosti za pomoc, ktorá prišla v našej najvyššej núdzi, verné bude. Lenže! Len slobodné Slovensko môže byť verné. Rozhovoril sa: „Len slobodný národ môže byť verný.” Takto a podobne. Hitler sa pomaly uspokojil, začal sa tváriť veľkodušne, keď Tuka hovoril o veľkodušnosti, apelujúc na túto veľkodušnosť.

Mal som túto Tukovu „prednášku Hitlerovi” zapísanú, pri súdnom výsluchu som ešte podrobne vedel celé jej znenie. Teraz sa už nepamätám, ako ju zakončil. No viem, že to bolo patetické odvolanie sa na svoje väzenie, v ktorom sníval o budúcnosti, o slobode, o štátnej samostatnosti Slovenska. Trpel a je presvedčený, že netrpel márne.

Keď hovoril o dlhých rokoch svojho utrpenia vo väzení, Hitler položil svoju ruku na Tukovu.

- Ja gut! Wir werden sehen. No dobre. Uvidíme! Len čo moji generáli?

Generáli sa usmievali. Zdá sa, že prikyvovali. Veď oni najlepšie vedeli, že išlo iba o réžiu. Tie podmienky, tie karpatské hrebene, tá červená čiara od Baby po Jablunkov, to všetko nemuselo byť.

Po rokoch, po návštevách v hlavnom stane alebo u jednotlivých ministrov prišla reč i na túto udalosť. Nemýlil som sa, dobre som tušil, o čo vlastne išlo.

To Hitlerovo „uvidíme” tak pohlo Seyss-Inquarta, že sa nezdržal, nevedel sa zdržať, aby mi nestisol ruku. A keď sme už odchádzali, ešte vybehol za nami a idúcky po schodoch hovorí: Máte to vyhraté. Gratulujem. To „aber” bolo skvelé. A pán profesor? Hotová školská prednáška na univerzite pre diplomatov. Führer ešte nepovedal „uvidíme” o veci, ktorá už bola rozhodnutá. „Uvidíme” znamená toľko, že všetko zmeníme.

Tisove dvakrát „nie”, raz „aber”, ale i to hľadanie klobúka u surového nediplomatického Gauleitra prešlo do zásobarne bonmotov. Keď sa povedalo pri čiernej káve v berlínskom Adlone alebo Keiserhoffe „wo ist mein Hut”, znamenalo to, že si rozumieme, že poznáme všetky zákulisné tajnosti, ktorými sa „robili dejiny”.:)

LenkaB # LyroKomo25
-
 63% ( 6 people voted )
+
2015-03-21 09:11:14 58d7436a
So všetkou úctou k postojom Tisa pri "konfrontáciach " s Hitlerom. Nie je to čo ste napísala..to pravé.. objektívne.. Určite pravdivá výpoveď. Každý nový stav vo funkcií prezidenta, vodcu, kráľa . cisára, aj Vatikánskeho pápeža je konfrontačný. Tie povinnosti k národu si treba plniť aj s mečom, aj osobnou aktivitou diplomatickou, aj zákernostiami..aj aj..Len si zoberte postavenie prezidenta ČSSR .1968..a "Rusi " su tu.. boskával sa s Brežnevom...Alebo dnešného ..toho tam má radšej ako toho tam menej a ktorý je ktorý...? To snáď len história rozhodne že mal mať radšej toho tu-tam: Nie nie je to to jeho vlastné rozhodnutie . A pykanie je na scéne... alebo kultivovaný odchod z funkcie PREZIDENTA za nezvládnutie procesu ROZHODOVANIA...čo je hlavnou náplňou Prezidenta. A mame skúsenosti s vraj "prezidentovaním komediansko. lahvovým" Tiso svojími osobnými rozhodnutiami naprodukoval stav znevažujúci aj cirkevné hodnoty náboženstva ktoré vyznával. Jeho Ekonomický prínos pre Slovensko bol a aj je hodnotený len a len kladne.. Pri dnešnom ponímaní terajšieho prezidenta.... môže znovu dôjsť k "neskutočným" problémom u nás.. Jeho "osobné" postoje evokujú stav ...a on to "stupňuje" či Ruské..či USA...či čierne alebo biele...a pritom ani čierne ani biele nie je . NESTUPŃUJTE ani vy stav nežiadúci ..lebo tie Vaše "novotvary" ..a oponenské reakcie sú " bystroumné" síce , ale trápne. / to ako my sa po Spišiacky v našej krčmičke..dakedy ob.drizdávame ODBORNE/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-21 18:22:05 58d4289b
Už len tie "osobné" rozhodnutia, postoje ktoré boli ..možná kruto posudzované..a stali ho život...treba zdokumentovať..Súdnictvo malo .. vtedajšie argumenty..určité "pádne". /a Napoleona nechali ..tam kdesi ...vraj aj Helena ... nejaká .. tam bola s arzénom../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-21 18:31:33 58d4289b
Klopi - zdá sa mi to, alebo si dal na jednu úroveň Lahva-ča a Tisa?

Nájdi 10 rozdielov:

Václav Lahev:

- český šovinista, ktorý špinil na Slovensko kde sa dalo
-degenerant, ktorý nevedel ani povedať "r" a poriadne sa vyjadriť
-pôžitkár a latentný alkoholik, ktorý sa podlizoval Clintonovi a spol.
-likvidátor slovenského priemyslu
-jeho vzorom bol dalajláma (človek, čo nabádal na zabíjanie čínskych farmárov a zdrhol z národným pokladom z Tibetu), ved nakoniec obaja boli "pravdoláskari" - ale len vtedy ked trebalo ako hovoríš drizdať.

Jozef Tiso:

- prezident, ktorý robil možné aj nemožné pre svoj národ
- kňaz, askét, vzdelaný človek, ktorý keď prehovoril, vzbudzoval úctu a rešpekt
- podporoval rozvoj priemyslu a vzdelanosti na Slovensku
- pomáhal budovať štát od základov
- zachránil nás pred rozdelením medzi maďarsko a poľsko
- vzoprel sa Hitlerovi pri snahe o štiepenie republiky, aj pri deportáciách židov v roku 1942
- zachránil toľko životov, koľko bolo v jeho možnostiach, aj v rámci Slovákov, aj v rámci židov a iných národností ..

Takže asi tak. Rozlišuj trocha

LenkaB # LyroKomo25
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-03-22 09:29:57 58d7436a
Ani zo srandy ...niet čo porovnávať..Jeden --"komediansko --lahvový" mal cieľovosť len a len búrať..nevytvárať..a sebe si uspokojovať...všetko. A Tiso mal cieľovosť ekonomicko--tvorivú , národnostno-duchovne povzbudzujúcu....
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-22 10:31:39 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Jak se bydlelo za komunistů …


Jak se bydlelo za komunistů …
Jeden můj kamarád, pamětník, kterému jde už na sedmý křížek, nechápe, co někteří poblouznění jedinci na tom socialismu vidí, vždyť nebylo pořádně kde bydlet a obchody zely ...
Veřejným zájmem není zájem elit a státu. Je jím možnost rozhodovat sami o sobě
V Bavorsku začínají vážně uvažovat o odtržení od Německa
Uber ako lakmusový papierik

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0408 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles