Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Co je to Rakouská škola? (2/2)


Co je to Rakouská škola? (2/2)

Příběh rakouské školy začíná v patnáctém století, kdy se stoupenci svatého Tomáše Akvinského, který tvořil a vyučoval na univerzitě v Salamance (Španělsko), snažili vysvětlit plný rozsah lidského konání a společenské organizace.

Misesův přínos

Výsledkem Misesova výzkumu byla "Th e Theory of Money and Credit" (Teorie peněz a úvěrů), publikovaná v roce 1912. Ludwig von Mises popsal, jak teorie hraniční užitečnosti platí pro peníze a předestřel svůj "teorém regrese" o tom, že peníze vznikly v rámci trhu a že jimi i vždy musí zůstat. Mises představil na základě Britské měnové školy (British Currency School), teorie úrokových sazeb Knuta Wicksella a teorie o struktuře výroby Böhm-Bawerka, hlavní zásady rakouské teorie hospodářského cyklu. Mises byl o rok později přijat na fakultu Univerzity ve Vídni a Böhm-Bawerkův seminář strávil celé dva semestry diskusí o Misesově knize.

ludwig-von-mises.jpg (5,233 kiB)Ludwig von Mises

Misesova kariéra byla během první světové války na dobu čtyř let přerušena, když strávil tři roky jako dělostřelecký důstojník a jeden jako štábní důstojník v ekonomickém zpravodajství. Na konci války v roce 1919 publikoval Nati on, State, and Economy (Národ, stát a hospodářství) jménem hospodářských a kulturních svobod menšin v tehdy zdecimované říši, a poukázal na teorii ekonomie války. Misesova monetární teorie mezitím získala pozornost v USA, v souvislosti s prací Benjamina M. Andersona juniora, ekonoma Chase National Bank. (Misesova kniha byla kritizována i Johnem Maynard Keynesem, který se později přiznal, že neuměl německy číst.)

Marxista Otto Bauer byl v politickém chaosu po válce hlavním teoretikem tehdejší socialistické rakouské vlády. Znajíc Bauera z Böhm-Bawerkova semináře, Mises mu noc co noc vysvětloval ekonomii a nakonec ho přesvědčil, aby opustil bolševický styl politiky. To rakouští socialisté Misesovi nikdy neodpustili a vedli proti němu válku v akademické politice a úspěšně mu zabránili získat pozici placeného profesora na univerzitě.

Mises se v roce 1921 nedal odradit a obrátil svou kritiku v průběhu příštích dvou let přímo na problém samotného socialismu, psaním eseje, která se změnila na knihu Socialism (Socialismus). Socialismus nepovoluje žádné soukromé vlastnictví nebo výměnu kapitálových statků, a tedy žádný způsob, jak najít nejvíce ceněné použití zdrojů. Mises předpověděl, že socialismus by měl za následek naprostý chaos a konec civilizace.

Mises vyzval socialisty, aby vysvětlili z ekonomického hlediska, jak přesně bude jejich systém fungovat, což je úkol, kterému se do té doby socialisté vyhýbali. Diskuse mezi Rakušany a socialisty pokračovala následující desetiletí a až do kolapsu světového socialismu v roce 1989 si akademici mysleli, že debata byla vyřešena ve prospěch socialistů.

Misesovy argumenty ve prospěch volného trhu mezitím přilákaly skupinu socialistů, včetně Hayeka, Wilhelma Röpkeho a Lionela Robbinse. Mises začal pořádat ve svých kancelářích u Obchodní komory soukromý seminář, kterého se zúčastnili Fritz Machlup, Oskar Morgenstern, Gottfried von Haberler, Alfred Schutz, Richard von Strigl, Eric Voegelin, Paul Rosenstein-Rodan, a mnoho dalších intelektuálů z celé Evropy.

Mises bojoval během 20. a 30. let 20. století na dalších dvou akademických frontách. Postaral se o rozhodující úder proti Německé historické škole s řadou esejí, které bránily v ekonomii deduktivní metodu, kterou Mises později nazýval Praxeologií (Praxeologie), nebo logika řízení. Také založil Rakouský institut pro výzkum ekonomického cyklu, a jeho vedením pověřil svého studentaF. A. Hayeka.

friedrich-von-hayek.jpg (6,795 kiB)Friedrich von Hayek

Během těchto let napsali Friedrich August von Hayek a Mises mnoho studií o hospodářském cyklu, varovali před nebezpečím úvěrové expanze a předpovídali příchod měnové krize. Tato práce byla citována Výborem Nobelovy ceny v roce 1974, kdy dostal Hayek cenu za ekonomii. Hayek se později stal během práce v Anglii a Americe hlavním soupeřem keynesiánské ekonomie s knihami o směnných kurzech, teorii kapitálu a měnové reformě.

Jeho populární kniha Roa d to serfdom (Cesta do otroctví) pomohla v Americe po New Deal a druhé světové válce oživit klasické liberální hnutí. Jeho série Law, Legislation, and Liberty (Zákon, zákonodárství a svoboda) se opírala o pozdější scholastický přístup k právu a použila ho na kritiku rovnostářství a pojmů jako sociální spravedlnost.

Rakousko bylo poté, co bylo během pozdních 30. let 20. století postiženo celosvětovou depresí, ohroženo nástupem nacismu. Hayek na Misesovo naléhání již v roce 1931 odešel do Londýna, a v roce 1934 se Mises samotný přestěhoval do Ženevy, aby na Mezinárodním institutu pro postgraduální studium učil a psal. Později emigroval do Spojených států.

Protože nacisté znali Misese jako zapřisáhlého nepřítele národního socialismu, zabavili papíry z jeho bytu a během války je schovávali. Je ironií že to byly právě Misesovy ideje filtrované přes práciRöpkeho a Ludwiga Erharda, které vedly k poválečným hospodářským reformám a přestavění Německa. Rakouští archiváři objevili Misesovy ukradené vídeňské papíry v roce 1992 v moskevském archivu.

Mises napsal během pobytu v Ženevě své mistrovské dílo Nationalokonomie (Národní hospodářství) a po příchodu do Spojených států ho revidoval a rozšířil do knihy Human action(Lidské jednání) která se objevila v roce 1949. Jeho student Murray N. Rothbard to nazval"Misesovým největším úspěchem a jedním z nejlepších produktů lidské mysli v našem století. Je to ekonomie jako celek." Styl této práce byl jádrem celé historie Rakouské školy a zůstává ekonomickou rozpravou, která definuje Rakousku školu. Přesto nebyla tato práce v ekonomických kruzích, které již udělaly rozhodující obrat směrem ke keynesianismu, dobře přijata.

henry-hazlitt.jpg (5,940 kiB)Henry Hazlitt

Přestože Mises nikdy neobdržel placený akademický post, jaký by si zasloužil, nasbíral na Univerzitě v New Yorku, stejně jako předtím ve Vídni, kolem sebe studenty. Ještě předtím, než Mises emigroval do Spojených států, byl novinář Henry Hazlitt, který recenzoval Misesovy knihy v New York Times a Newsweek a popularizoval jeho myšlenky v takové klasice jakou je Economics in One Lesson (Ekonomie v jedné lekci) jeho nejvýznamnějším zastáncem.

Přesto byl Hazlitt svými vlastními příspěvky přínosem Rakouské školy. Kritizoval General Theory (Všeobecné teorie) od Keynese, obhajoval spisy Saye a vrátil ho na ústřední místo v Rakouské makroekonomické teorii. Hazlitt následoval Misesův příklad nekompromisního dodržování zásad a důsledkem toho bylo jeho vystrnadění ze čtyř vysoce postavených pozic v novinářské profesi.

Rakouská škola a filozofie svobody

Mises pokračoval ve svém semináři v New Yorku ještě dva roky před svou smrtí v roce 1973. Rothbard byl během těchto let jeho studentem. Rothbardova kniha Man, Economy, and State (Člověk, ekonomika a stát), vydaná v roce 1963, byla vypracována na základě Misesova Human Action, a v některých oblastech jako teorie monopolu, užitečnost, sociální zabezpečení a teorie státu — dotáhla a posílila Misesovy názory.

Rothbardův přístup k Rakouské škole následoval přímo v linii pozdního scholastického myšlení uplatněním ekonomické vědy v rámci teorie přirozeného práva na soukromé vlastnictví. Výsledkem byla plně rozvinutá obrana kapitalistického společenského uspořádání, pořádku bez účasti státu, založená na vlastnictví, svobodě sdružování a uzavírání smluv.

Rothbard následoval svou ekonomickou rozpravu vyšetřováním hospodářské krize 30. let v díleAmerica's Great Depression (Americká velká deprese) ve kterém uplatnil Rakouskou teorii hospodářského cyklu a ukázal, že krach na burze a hospodářský pokles je možné připsat předchozí úvěrové expanzi. Pak položil teoretický rámec pro posuzování vlivů všech typů intervence na trhu v sérii studií o vládní politice. Důkladně se věnoval i otázce monetárního systému a peněz v What has government done to our money? (Co udělala vláda s našimi penězi?).

murray-n-rothbard.jpg (5,406 kiB)Murray N. Rothbard

Mises viděl ve svých pozdějších letech začátky oživení Rakouské školy, které se datují od vydání Man, Economy, and State a pokračují až dodnes. Byl to právě Rothbard který upevnil ve Spojených státech postavení Rakouské školy a klasické liberální doktríny, a to zejména díky Conceived in Liberty (Koncipován ve svobodě), jeho čtyřsvazkové historické práci o koloniální Americe a odtržení od Británie.

Opětovné spojení teorie přirozených práv a Rakouské školy nastalo v jeho filozofickém díle Ethics of Liberty (Etika svobody), zatímco psal sérii vědeckých ekonomických článků, které byly shromážděny ve dvojsvazku Logic of Action (Logika řízení), publikovaném v Edward Elgarově sérii Economists of the Century (Ekonomové století).

Tato vlivná díla slouží jako významné spojení mezi generací Misese a Hayeka a Rakušanů, kteří nyní pracují na rozšíření této tradice. Pokrok tradice Rakouské školy se mohl zastavit, nebýt Rothbardovy ochoty vzdorovat intelektuálním trendům své doby. Jeho široké a hluboce sahající poznatky, veselá povaha, encyklopedické znalosti a optimistický vzhled inspirovaly mnoho studentů, aby obrátili svou pozornost k cíli svobody.

I když jsou nyní Rakušané ve větší pozornosti než kdykoli předtím, nebylo s Rothbardem, stejně jako s Misesem před ním, v akademickém prostředí dobře zacházeno. Přestože ve svých pozdějších letech obdržel katedru na Univerzitě v Nevadě, Las Vegas, nikdy neměl pozici, která by mu dovolovala usměrňovat disertační práce. Přesto se mu podařilo naverbovat pro Rakousku školu velké, interdisciplinární a aktivní hnutí.

Ludwig von Mises Institut

Založení Ludwig von Mises institutu v roce 1982, s pomocí Margit von Mises i Hayeka a Hazlitta, poskytlo celou řadu nových příležitostí pro Rothbarda a Rakousku školu. Rothbard a Misesův institut posunuli Rakousku školu vpřed do post-socialistického věku skrze neustálý proud vědeckých konferencí, seminářů, knih, monografií, bulletinů, studií a filmů.

První vydání Review of Austrian Economics (Recenze rakouské ekonomie) editované Rothbardem, se objevilo v roce 1987, půlročním se stalo v roce 1991 a čtvrtletní vydání vyšlo v roce 1998 pod názvem Quarterly Journal of Austrian Economics (Čtvrtletní žurnál rakouské ekonomie). Letní škola Mises institutu se koná každoročně od roku 1984. Rothbard během těchto let prezentoval svůj výzkum historie ekonomického myšlení. To vyvrcholilo v jeho dvojsvazku An Austrian Perspective on the History of Economic Thought (Rakouský pohled na dějiny ekonomického myšlení), který rozšířil historii této disciplíny tak aby zahrnovala staletí publikací.

Rakouská škola se dostala díky stipendiím Mises institutu, studijním manuálům, bibliografiím, a konferencím, na jisté úrovni, do téměř každé ekonomické a katedry společenských věd v Americe a v mnoha dalších zemích. Výroční Austrian Scholars Conference (Rakouská vědecká konference) na Univerzitě v Auburnu přitahuje odborníky z celého světa, aby diskutovali a uplatňovali rakouskou tradici.

Fascinující historie tohoto myšlení, navzdory všem svým chybám, je příběhem o tom, jak může velká mysl pokročit ve vědě a s kreativitou a odvahou oponovat zlu. Rakouská škola nyní vstupuje do nového tisíciletí jako intelektuální standard svobodné společnosti. Že tomu tak je, patří díky hrdinským a geniálním myslím, které tvoří rodinnou historii školy, a těm, kteří nesou s Ludwig von Mises institutem toto dědictví vpřed.Author: misesorg # RopoQoje80
Svet2016-07-15
-
 55%  ( 1 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Hackeři navedli Jeep do příkopu


  Hackeři navedli Jeep do příkopu
Dva mladí Američané, kteří se umějí pohybovat v kyberprostoru, udělali pro časopis Wired ukázku toho, jak snadno lze na dálku převzít kontrolu nad důležitými funkcemi moderních aut...
ZAŘÍZENÍ, KTERÉ BY ZJEDNODUŠILO KOMUNIKACI MEZI ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU
SAÚDSKÁ ARÁBIE MÁ STANOVÉ MĚSTO, KDE MŮŽE UBYTOVAT AŽ 3 MILIONY UPRCHLÍKŮ, ALE DOTEĎ NEPŘIJALA ANI JEDNOHO
Jednosměrná jízdenka zla do Evropy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0246 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles