Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Demokracia, liberalizmus a imperializmus- pokračovanie


Demokracia, liberalizmus a imperializmus- pokračovanie

Liberálna demokracia je systém vlády, alebo, presnejšie, pohľad na spoločnosť, kde sa tvrdí, že sociálny život v spoločnosti sám o sebe nemá žiadnu podstatnú existenciu. To znamená, že jediná skutočná osoba v spoločnosti je individuálna, zvyčajne definovaná ako balík sebeckých želaní ktoré motoricky nazýva vôľa. Preto sa politika stáva záležitosťou týchto sebeckých a tvrdohlavých jednotiek tvoriacich skupiny, ktoré predstavujú ich špecifické túžby a riadiaca štruktúra zvažuje verejnú podporu každej skupine jednotlivcov a ich želaniam a výsledkom je to do akej miery sú tieto túžby zdieľané ako väčšinové prvky v populácii. Verejná politika potom, v čistej forme tohto pohľadu, je výsledkom úspechu skupín ktoré prevážia, a ktoré majú väčší vplyv, alebo dokážu presvedčiť, že ich túžby sa najviac zaslúžia o prospech.

 

Liberálna demokracia nie je spoločnosťou alebo vládou vôbec. Je to len anarchia medzi rôznymi nátlakovými záujmovými skupinami. Spoločnosť neexistuje, s výnimkou akejkoľvek skupiny sebeckých osôb, ktorých vzťah k iným jednotlivcom je takisto založený na tejto sebeckosti - a teda ľudská túžba je "sine qua non" politiky a morálky. Samozrejme, že takýto pohľad na človeka a spoločnosť jednoducho znamená, že v priebehu času budú najbohatší a najmocnejší čoskoro vládnuť úplne. Ich schopnosť realizovať svoje túžby je väčšia ako priemerného človeka, a tak oni budú tí, ktorí budú vypočutí, a potom sú to oni kto má zastúpenie v sálach vlád.Je predpoklad, že v pohľade liberálneho demokrata nie je absolútne žiadne etické stanovisko, podľa ktorého môže byť takýto systém kritizovaný.

 

Liberálna a republikánska vláda zlyhali z niekoľkých dôvodov : Po prvé: oba systémy sú otvorené nadvláde oligarchov či už priamo z ekonomických a finančných elít, alebo cez nekontrolovateľnú manipulácia spoločnosti prostredníctvom súkromných médií a iných subjektov, ktoré nemôžu byť predmetom kolektívneho konania. Po druhé: byrokratizácia štátu, konkrétne ťažký jav v 20. storočí, ruší pojem reprezentácie v demokratických štátoch. Po tretie: keď individuálna túžba sa stáva hlavným cieľom politiky, ako to stanovuje Osvietenectvo, potom žiadna ústava nie je stabilná alebo bezpečná, pretože neexistuje žiadny spôsob ako vedieť, kedy sebeckosť dosiahne svoje zvrhnutie . To je niečo, čo je dobre známe americkým konštitucionalistom a vlastencom a robia trochu nespravodlivú kritiku aj tých zdravých republík . Takže, bez akejkoľvek podstatnej morálnej idey v širšej spoločnosti, ako sa to javí v liberálnych demokraciách, jednotlivec upadá . Stane sa vykorenenou a odcudzenou súčasťou ekonomickej stroja, veriac viac v moc komoditnéj spotreby a politických sloganov ako v budovanie trvalých sociálnych inštitúcií.

 

Liberáli veria, že vláda by mala kontrolovať naše životy - sú presvedčení, že ponechaní na vlastné rozhodovanie bez vlády nemôžeme prežiť. Liberáli sa snažia obmedziť priemysel a veria vo voľné trhy. Podporujú prerozdeľovanie bohatstva prostredníctvom zdaňovania ako trest, a spochybňujú každý úspech okrem ich vlastných. Veria, že každý, kto má rozdielne, ale úspešné, politické hľadiská, im ukradol cestu na vrchol.

 

Maďarský Profesor Tamas tvrdí , že liberálna demokracia sa rozpadá už od roku 1980, ale veci sa stali veľmi viditeľnými po recesii, a je to dnes obzvlášť závažné. Jedným z hlavných argumentov, ktoré udáva, je to, že väčšinové percento svetovej populácie spadá úplne mimo náš dominantný spoločenský poriadok. Technológia urobila mnohých ľudí na svete nadbytočnými na prácu a tak existujú mimo typického vzťahu kapitál – práca.

 

Tamas: "Zdá sa mi, že liberálna demokracia v dnešnej dobe nielenže nenapĺňa morálne a teoretické podmienky, čo malo predstavovať liberálne demokracie, ale aj naša viera v základné princípy sa zmenšuje v dôsledku niektorých fundamentálnych zmien. Tieto zmeny sa skladajú prevažne z technologicko-ekonomického rozvoja, ktorý, čiastočne vďaka globalizácii- tj únik kapitálu do regiónov sveta s nižšími mzdami, a preto vidíme demolácie tradičných severoamerických a európskych priemyselných odvetví a ďalších ekonomických aktív ako sa práca zvykne xportovať tam kde je lacná pracovná sila a tam sa priviezie technológia. Ale čo je najdôležitejšie, tento technologický vývoj spôsobil, že každá ľudská činnosť je tak mechanizovaná, digitalizovaná, minimalizovaná, robotizovaná, automatizovaná a tak ďalej, že staré zvyky, podľa ktorých väčšina ľudí pracovala vo výrobe alebo v službách a obchode, dnes neplatia . Už nebude opäť plná zamestnanosť. Väčšina ľudí bude mimo produktívnu prácu - produktívna význam produkovať komodity, ktoré môžu byť predané na trhu . A to znamená , že predchádzajúca modálne slovesá spoločenskej organizácie, kde väčšina pracovala, budú chýbať. Budú charakteristické len pre menšinu populácie a prežitie zvyšku más bude závisieť od samotnej komunity."

 

Stručne povedané: Budú vyššie dane a prerozdeľovanie medzi strednou a robotníckou triedou bude na vzostupe. Slovensko je toho exemplárnym príkladom. Vlády kladú brememeno nákladov na ramená občanov zatiaľ čo podliezajú korporáciám. Stovky tisíc Slovákov pracuje mimo krajinu, takže napriek relatívnemu rastu od roku 1989 sa znížil počet daňových poplatníkov a teda aj relatívny daňový príjem. Vlády teda nezakladajú zvyšujúce sa náklady na ekonomickom raste spojeným zo zvyšovaním príjmu z daní, ale na úveroch a uvaľovaní ďaľších poplatkov- ako je STK na traktory. Toho sa generáli, komunisti a všetky vlády dokopy boja najviac- že im pešiaci v produktívnom veku utečú.

 

Ďaľšim fenoménom librálnych a republikánskych spoločností je rezignácia domáceho obyvateľstva, ktorá sa prejuvuje tým, že sa nerodí dostatočný počet detí a tvorí sa "white trash"- americký slang na ľudí žijúcich na nízkej úrovni. Túto stratu daňových poplatníkov tieto spoločnosti riešia, na požiadavku korporácií, dovozom pracovnej sily ktorá je ochotná pracovať za nižšie mzdy. Výsledkom tohto sociálného inžinierstva, pôvodcom je imperializmus, je multikulturalizmus a následné trenice medzi pôvodným obyvateľstvom a prisťahovalcami. Táto metóda funguje iba v prvej generácií prisťahovalcov. Viď vzbury mladých arabov vo Francúzku, Británií atď.

 

Vo veku propagandy a pseudo-demokracie najsilnejší odporcovia imperiálnej moci podliehajú najtvrdším útokom. Jedným z dôsledkov je to, že mnoho z pevne držaných názory na demokraciu na Kube a v Spojených štátoch amerických nesie inverzný vzťah k príslušným znalostiam. Vzhľadom na to kanadský vedec William Osler povedal: "Čím väčšia nevedomosť, tým väčší dogmatizmus."

 

V každom prípade v pohľade na Latinskú Ameriku je potrebné brať v úvahu koloniálnu históriu a Monroeovu doktrínu. Michael Parenti v jednej z jeho prednášok hovorí: "Počuli ste o tom že nás komunisti vo východnej Európe nazývali imperialistami? Mali pravdu." V inej časti spomína Kubu ako príklad: "To neznie dobre, že demokratická krajina má kolónie. Tak sme po 7. rokoch vojenskej okupácie vypracovali pre Kubu ústavu, v ktorej sme im povolili voľby, tiež mohli mať vlastnú menu, na ktorej nemusel byť George Washington, a stanovili sme si kontrolu nad ich priemyslom a nerastným bohatstvom a že budeme určovať ich vzťahy s tretími krajinami. A ako poistku sme zaviedli, že naši mariňáci môžu kedykoľvek zakročiť."

 

Kubánska Ústava ( článok 12 ) odmieta útočné a dobývačné vojny a všetci ministri sú zodpovední zvolenému Národnému zhromaždeniu. Predseda Rady ministrov Kuby ( nesprávne nazývaný "diktátor" imperiálnym americkým prezidentom ) nie je nad Národným zhromaždením a nemá právomoc veta zákonov schválených Národným zhromaždením svojej krajiny. V USA prezident môže vetovať zákony Kongresu a dokonca môže sám vydávať zákony ako prezidentské nariadenie.

 

V USA voliteľnosť do funkcie závisí na predplatnom do jednej z dvoch obrích strán a podstatným je korporátne sponzorstvo. Na Kube nie sú žiadne volebné strany a nie je tam žiadne korporátne sponzorstvo. Kubánska komunistická strana je ústavne uznaná podporovať sociálnu debatu a politiku, ale nemá volebnú úlohu. Kandidujúci občania nemusia byť členmi KSK, a mnohí nie sú . Členovia Národného zhromaždenia ( či už patrí do KSK alebo nie ) nereprezentujú žiadnu stranu, ale ich volebné obvody. Kubánsky systém zakazuje voleným zástupcom financovanie zahraničnými zdrojmi. Vláda USA, zvyknutá na zahraničné intervencie, prehlasuje, že toto je nedemokratické, pretože v USA môžu do volieb investovať korporácie z celého sveta.

 

Poďľa wkipédie je opakom liberálnej demokracie priama demokracia. Priama demokracia má dve podverzie: participačná-participatívna a deliberatívna. Južná Amerika a Kuba sa snažia zaviesť participačný politický model a vo veľkej miere štátom podporované kooperatívy. Tento odklon od liberálného systému je tŕňom v očiach západu.

 

Švajčiarsko má dva systémy priamej demokracie. Na konfederačnej úrovni je to skôr participatívna demokracia, keď občania mjú právo referendom vetovať a iniciovať zákony, ale nevolia každý a jeden zákon. Na nižšej správnej úrovni je priama demokracia.

 

Nakoniec. Ak liberálna demokracia je opakom priamej demokracie, zrejme by sme to slovko demokracia mali odobrať a mali používať termín liberálny systém- liberalizmus. Komunistická demokracia alebo fašistická demokracia asi západným propagandistom pília uši napriek tomu, že aj tam boli voľby, apropó, systémovo veľmi podobné liberálnym demokraciám ak zoberieme za svoj Chomského pohľad.

 

https://en.wikipedia.org/ wiki/Liberal_democracy

https://en.wikipedia.org/w iki/Direct_democracy

http://democratic.askdefine.com/ http://www.corporations.org/ https://www.commun ity-exchange.org/docs/Gesell/en/neo/

 

Proces demokratizácie na Kube a v Latinskej Amerike

http://www.e-ir.info/2 013/08/14/democracy-in-cuba/

http://www.globalresearch.ca/cuban-de mocracy-versus-american-democracy/533520 8 http://www.onlineopinion.com.au/view.asp ?article=5609 http://www.mundoelect oral.com/html/index.php?id=632

 

Odporúčam práce pána menom Lorenzo Cini

http://www.academia.edu/4610190/_Demo cracies_beyond_Liberalism_Conceptions_an d_Practices_of_Radical_Democracy http://www.academia.edu/1369778/Deliber ative_and_Participatory_Democracy_Toward s_a_New_Model_of_Radical_Democracy

 

Ako sa rodil liberalizmus

http://tarpley.net/on line-books/against-oligarchy/lord-palmer stons-multicultural-human-zoo/

http://www.newdawnmagazine.com/arti cles/perfidious-albion-an-introduction-t o-the-secret-history-of-the-british-empi re

Voľby prezidenta v USA

http://people.howstuffwor ks.com/question472.htm

http://www .claremont.org/publications/pubid.482/pu b_detail.asp

Demokracie pred Gréckom

http://www.herit ageinstitute.com/zoroastrianism/medians/

http://www.taroscopes.com/miscellanou s-pages/medes.html http://www.lewrockwell.com/2006/02/tim-c ase/ancient-anarchy/Author: Juraj Smrek # HipeTajy64
Komentáre2013-10-242
-
 71%  ( 11 people voted )
+
autor si mýli pojmy a dojmy. alebo je platený propagandista.


ropas # RutiQajo58
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-10-25 06:10:50 b2124ad2
Teda ... ropas58.. čujme nepropagantistické argumenty pojmov demokracia, liberalizmus, imperializmus... /V google definíície...hajajááj..sú pre nás --už plytké../ Ďakujeme vopred.. aby sme nezápasili s dojmami--
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-10-26 19:06:14 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   d
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0204 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo