Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Do jaké míry jsme opravdu svobodní?


Do jaké míry jsme opravdu svobodní?


Co si člověk představí, když uslyší pojem otroctví? Moje prvotní představa pod pojmem otroctví je ono otroctví z dob pro mě pradávných, a to otroctví ve formě situace, ve které jeden člověk je majetkem jiného člověka bez možnosti rozhodovat o vlastním osudu.

Výše popsaná situace pravděpodobně nevyžaduje dalších definic a přesto by většina z nás, tvrdím, souhlasila, že jde o otroctví. Z pohledu otroka jde zjevně především o to, že tento člověk nemá právo rozhodovat sám o sobě, řekli bychom, že "nevlastní sebe sama".

Vlastnictví sebe sama je jedno ze základních přirozených lidských práv. Jak uvidíme dále, dalo by se dokonce říct, že je jediným přirozeným lidským právem, neboť všechna ostatní přirozená lidská práva mohou být z práva vlastnictví sebe sama přímo odvozena. Vlastnictví sebe sama je přirozeným lidským právem proto, že vychází ze samotné podstaty a přirozenosti lidské existence. Člověk, na rozdíl od ostatních živočišných druhů, je schopen aktivně používat vlastní rozum a úsilí k přeměně prostředí kolem něj za účelem zvýšení vlastního blahobytu. Ještě jinak, člověk vědomě "jedná" a každá jeho aktivita (stejně např. jako rozhodnutí v daný okamžik "nejednat") vede k nějakému konkrétnímu cíli.

Otroctví odpírá člověku jeho přirozené právo na vlastnictví sebe sama, a na tomto základě musí být odmítnuto jako nemorální. Nemorální ve svém pravém, původním smyslu tohoto slova.

Jak už bylo naznačeno výše, z práva na vlastnictví sebe sama můžeme odvodit další přirozené lidské právo, a to právo na nabytí a vlastnictví soukromého majetku. Uděláme-li nyní v naší úvaze jeden krok zpět a zopakujeme, že člověk používá vlastní rozum a úsilí k přeměně svého životního prostředí kolem sebe za účelem zvýšení svého blahobytu, je prvně nezbytné, aby byl schopen nabýt a vlastnit přírodní statky jinak by neměl co přeměnit. Právo na nabytí a vlastnictví soukromého majetku je proto rovněž přirozeným lidským právem člověka vyplývajícího z podstaty jeho existence a jednání.

Předtím, než se posuneme o krok dále, tak si ve stručnosti řekněme, jak vlastně může k nabytí soukromého majetku dojít. K nabytí soukromého majetku může dojít třemi základními způsoby. Prvním způsobem je způsob "prvotního přivlastnění", tj. přivlastnění si majetku (např. část půdy), který nikdo předtím nevlastnil. Druhým základním způsobem nabytí majetku je nabytí majetku produkcí a/nebo dobrovolnou směnou na trhu. Třetím způsobem získání majetku jekonfiskací neboli zdaněním. Franz Oppenheimer trefně pojmenoval první dva způsoby nabytí majetku způsobem "ekonomickým", a třetí způsob nabytí majetku způsobem "politickým".

Právo na nabytí soukromého majetku tedy přímo plyne z definice práva na vlastnictví sebe sama a z definice lidské přirozenosti ve formě jednání dle vlastní vůle a uvážení směrem k dosažení svých cílů. Proto můžeme také říct, že omezit člověka v jeho právu na nabytí a vlastnictví soukromého majetku prvotním přivlastněním nebo dobrovolnou směnou na trhu je nemorální omezuje a podkopává jeho přirozenost bytí.

Vidíme, že otroctví podkopává základní svobody a lidská práva otrok nemůže být vlastníkem sebe sama a je mu také odepřeno vlastnictví jakéhokoli soukromého majetku. Navrhuji zamyslet se nyní nad následujícím: Pokud otrokář udělí svému otrokovi jeden den volna a sdělí mu, že v tomto volném dni si může dělat, co chce s tím, že se opět musí vrátit, je otrok stále otrokem nebo svobodným člověkem? Pokud půjdeme ještě dále a představíme si, že otrokář udělí otrokovi 6 dní volna s tím, že pouze jeden den týdně se musí vrátit a bez ohledu na vlastní vůli a pod hrozbou trestu vykonat svou práci, je otrok stále otrokem nebo svobodným člověkem? A konečně, pokud otrokář svého otroka propustí a prohlásí, že si může dělat, co chce a vůbec se nemusí vracet pod podmínkou, že mu pravidelně odvede část jeho výdělku, je otrok stále otrokem nebo svobodným člověkem?

Tvrdím, že v principu je ve všech těchto příkladech člověk stále otrokem. Jeho majitel rozhoduje o tom, jakou část jeho výdělku si otrok může ponechat. Není plnohodnotným a jediným vlastníkem svého majetku a nemůže o něm plnohodnotně dle svého vlastního uvážení rozhodovat. Do stejné míry je tedy omezeno jeho přirozené právo na vlastnictví sebe sama. Je zřejmé, že přesto, že ve výše uvedených příkladech se mění míra "krutosti" zotročení, stále se v principu jedná o otroctví.

Ve chvíli, kdy se podíváme na naše současné autoritářské, etatistické společenské uspořádání ve světle našich úvah, určitá podobnost s diskutovanými příklady je zřejmá. Do jaké míry jsme opravdu svobodnými lidmi? Tvrdím, že v principu nejsme plnohodnotnými vlastníky vlastně ničeho. Pokud si koupíme dům (s předpokladem, že nám bylo uděleno stavební povolení [státní, pozn. redakce]), jsme jen částečnými vlastníky, neboť část "našeho" majetku, pro který jsme dostali ono privilegium ho zaplatit, odvedeme na dani z nemovitosti.

Ve skutečnosti ani nerozhodujeme o tom, co ve vlastním domě můžeme nebo nemůžeme dělat. Pokud např. budeme v "našem" domě mít rostliny nebo substance, které náš otrokář zrovna neschvaluje, naše smůla.

Potřebujeme speciální privilegium k částečnému vlastnictví auta. Nemůžeme si sami rozhodnout, jak budeme vychovávat naše děti. Nejsme ani plnohodnotnými vlastníky prostředků, které si vyděláme vlastním úsilím, neboť nerozhodujeme o tom, kolik si můžeme vlastně ponechat. Nejsme proto dokonce plnohodnotnými "vlastníky sebe sama".

I přesto, že tento závěr zní velmi depresivně, zdá se mi, že je mnohem blíže realitě, než to, co je nám pravidelně předkládáno a státní propagandou vtloukáno do hlavy. Vědomí, že jsme alespoň schopni tuto situaci pozorovat, rozpoznat a popsat pravými jmény do jisté míry kompenzuje, doufám, onu depresivnost tohoto článku a dává nám vidinu světla na konci tunelu.

V okamžiku, kdy bude situace takto pochopena širším spektrem obyvatelstva, tak součastná autoritářská forma společenského uspořádání zmizí jako pára nad hrncem. Otázkou ovšem je, jak moc se současná situace bude muset ještě zhoršit, aby k takovému pochopení došlo.

Současná forma našeho zotročení je pouze v našich hlavách a mysli. Je výsledkem mnohaleté státní propagandy. Je zajímavé na chování otroka pozorovat, jak mocná a vlivná takováto propaganda je. Výsledkem totiž často není pouze poslušně platící otrok, ale otrok doslova hrdý na to, že může být zotročen a že může být součástí nějakého konkrétního místa na zeměkouli, v daný okamžik ovládaného určitou konkrétní vládnoucí vrstvou [typická ukázka stockholmského syndromu identifikace oběti s agresorem, pozn. redakce]. Přesně tímto pojetím reality byla moje vlastní mysl po dlouhá léta zahalena, takže vím, o čem mluvím. Dalším zajímavým projevem úspěšné propagandy a vymytí mozku poddaných je fakt, že poddaní začnou sami sebe kontrolovat ve své loajalitě ke svému vládci.

Výsledkem je, že každý otrok, který se pokusí promluvit nebo odmítne odevzdat část svého majetku, je ostatními otroky označen za kriminálníka, porušujícího zákony. A přece nám bylo řečeno, že dodržovat zákon je správné a morální, bez ohledu na to, zda je někomu opravdu jakýmkoli způsobem ublíženo, nebo zda jde pouze o pokus ponechat si vlastní majetek.Author: Premysl Holub # BageQoky59
Svet2015-04-0519
-
 55% ( 1 people voted )
+
Už niekoľko krát sa tu "omieľalo" čosi okolo SLOBODY. Každému je jasná sloboda cestovania, sloboda prejavu...aaa. Ale samotná sloboda...je len a len MANIPULAČNÝ SLOVNÝ ZVRAT..nedefinovaný jednoznačne. A to spomínané otroctvo ..áno ale patrí skôr do pojmov..stredoveku/v USA..až do skoro 20-tého storočia. Pre pochopenie "hociakému"našincovi je podľa mńa.".predstaviteľnejší pojem" DONUCOVANIE..to je jasné...Jedná sa o "veľkosť", ktorá obmedzuje slobodu. A "vraj "jeho extrém ,toho donucovania ,predstavuje OTROKA..OTROCTVO...A vždycky konkrétne donucovanie.:.pracovať," milovať sa", míňať peniaze, platiť dane, úvery,dodržiavať zákony, kradnúť, privatizovať......aaaa. Ale nikoho nenútim...takto..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-07 09:27:54 58d4289b
Svoboda na vrchnosti ("palácové", "knížecí", "cirkevní", "státní"-jen jinak pojmenované tytéž formy a osoby organizace moci v průběhu historie) vybojovaná před nějakými 200-300 lety na "privilegovaných" ultačovatelých lidského ducha...vedoucí následně ke změně chápání...uvolnění tvořivosti...pak "průmyslové revoluci"...umožnění života pro několikanásobek obyvatel více než dříve...a hlavně docenění dobrovolné směny...práce s kapitálem...a bohatnutí i bez násilí...to byly obrovské pokorky lidstva.
OVŠEM VYJMA TECHNOLOGIÍ A TECHNIKY, KTERÁ TENTO PŘEDCHOZÍ RŮST DOPROVÁZELA A KTERÉ SE Z POCHOPITELNÝCH DŮVODŮ ZMOCNILI STÁTNÍ ŽIVLY A ZNEUŽÍVAJÍ TO PROTI OSTATNÍM, aby je ovládaly a mohly na úkor ostatního žít..., tak vyjma toho už téměř nic z toho, co bylo vybojováno...nezůstává!
Státní vrchnost se postarala o to, aby o to společnost přišla!


panstvo # JipiPiho53
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-07 12:55:59 4e888fd8
https://www.youtube.com/watch?v=ipe6CMvW0Dg
milan # PesyMihy72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-07 15:33:50 57f4fadb
Do našej a českej štátnej legislatívy sú implementované prvky federálneho "veľkoštátu" preberané z cudzích prostredí, čo v našich podmienkach dáva rôzne nezmyselné vstupy a výstupy do tvorby a následne aj výkladov zákonov. Každý federálny štát vrátane USA predstavuje mašinériu byrokracie oveľa rozsiahlejšiu ako samostatný štát. Týmto máme nad hlavou akoby zdvojenú štátnu moc. Veď si len spomeňme na deväťdesiate roky, keď sme sa rozdelili a formovali si vlastné štáty. Nič nebolo byrokraciou natoľko zaťažené ako dnes. Zastávam názor, že na vine nie je štát ako taký, ale forma štátneho usporiadania. Možno preto autor textu a jemu podobní cítia pocit dusna - aj ja by som si dokázala predstaviť obmedzenejšiu exekutívu štátu, ale rada by som poznala predstavu bezštátneho usporiadania? Každý, kto sa nad takouto predstavou lepšie zamyslí, musí sa pobaviť nad jej utopickým charakterom.
Precitnutie z otroctva? Neviem ako iní, ale nemusím sa otrocky cítiť iba preto, že sa snažím rešpektovať pravidlá a zákony, lebo tie robia poriadok a poriadok robí priateľov. Aj takto sa dá pozerať na slobodu a úprimne, ešte sa mi nestalo, že by som sa s úradníkmi nedokázala dohodnúť.
Názory, ktoré odznievajú v autorskom príspevku sú typické pre ľudí, ktorí majú pocit, že ich štát dostatočne neochránil pred nejakou krivdou. Podobné odznievali v Amerike, po tresku hypotekárnej bubliny, keď bankstri hromadne siahli ľuďom na nehnuteľnosti. Paralelou to u nás môžeme prirovnať k nedávnym výčinom exekútorskej mafie, či krachu nebankových subjektov. Aj keď mi je vždy takýchto prípadov ľúto, treba si ale priznať, že častokrát by mala byť príčinou hnevu skôr vlastná naivita ako štátny otrokár praskajúci bičom nad hlavami pomyselných otrokov.

anaste # NyjeQoga34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-04-08 12:12:30 4e63ff88
No dievca, musim opatovne konstatovat, ze si jednoznacnym ozivenim tohto fora… Az tak rozmyslam, ze by som sa uz aj mohol presunut do ustrania a tunajsie dianie len ticho sledovat... Naco sa mi vysilovat, ked mam na svojej strane taku potentnu zbran...? Aj pise co treba, aj pred metalistami by ma ochranila vlastnymi pastami, uz si pripadam ako Muammar al-Kaddafi... Patri sa vobec, aby som z takejto pozicie este prispieval na nejake forum...? :)


Chocholousek # CuduComu07
-
 60% ( 5 people voted )
+
2015-04-08 16:19:26 1f87789a
Dakujeme za ucast, Orangutan,Gejza Hufnagel, PS-VB, Chocholousek,... a ine sprofanovane nicky, odpocivaj v pokoji svojho domova, minutu neodosielania prispevkov poprosim ...
LenkaB # LyroKomo25
-
 65% ( 7 people voted )
+
2015-04-08 16:45:47 509a8e1b
loading...
Nemusis mi za nic dakovat, za svoju zvratnu karieru na tomto fore si zodpovedna vyhradne ty sama... Dosiahla si ju hyperaktivnymi prejavmi svojho ohurujuceho intelektu a hlavne explozivnou prezentaciou svojich charakterovych kvalit... Svojimi osobnostnymi kvalitami si tu ziskavas coraz viac priaznivcov... Uz tu mas... pockaj nech to spocitam... jedneho... Ale toho si tu uz mala aj predtym a on navyse ma tvojej podobnu diagnozu, takze si si tu ziskala presne 0 priaznivcov... Povazuj to za svoj zivotny uspech... Nic vyznamnejsie uz v zivote urcite nedosiahnes... :-DDD


Chocholousek # CuduComu07
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-08 17:34:18 b7cfe877
:)
Ja na tomto fore ziadnu zavratnu karieru nerobim, chodim sem iba diskutovat … To mozno robis ty, zneuznaly byvaly Stb-ak, ktoremu zobrali legitimne pravo verejne buzerovat obcanov, preto v tom pokracujes aspon na internetovych forach. Za minuleho rezimu by si ma nepustil za hranice, alebo vypocuval moju rodinu a kadroval ma za nabozenstvo … Dobre viem, co ti nevonia, ze ta virtualne kopnem do zadnice a ty si bezmocny, musi byt hrozne zit s takymto pocitom … Ked uz zas veselo kadrujes, aku to vlastne mame diagnozu pan Chocholousek? :)


„Povazuj to za svoj zivotny uspech... Nic vyznamnejsie uz v zivote urcite nedosiahnes... :-DDD


Vdaka za prianie, ale jedna vedma tu uz bola ...

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-04-08 18:24:34 509a8e1b
Diskutovat..???

Ty sem chodis vynasat sudy.

A za minuleho rezimu by si ty osobne ak by si mala tu moznost,doktorovi /a nielen jemu/natiahla slucku na krk a podkopla stolicku.

Tak pekne,po krestansky.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-08 19:01:15 b229d922
Ze za jej vieru a chodi sem diskutovat... :-DDD

Uvedomujes si ty sprosta hus, ze ked si do papule beries vyraz viera a vyhlasujes sa za veriacu, urazas tym vsetkych skutocnych veriacich...? Ale ty na to series, ved co, chuj tam s nimi, hlavna ze sa bavis, nie...? Take bezcharakterne hovado v zenskom tele som teda este v zivote nestretol a to som ich uz mal moznost stretnut az az... Ak by si skutocne verila v boha, tak by si sa od rana do vecera trialsa strachom pred tym, co na teba caka po smrti... Pri tvojom charaktere som si ani nie isty, ci by sa ti vobec podarilo urobit prijimacky do pekla...? Ved aj ti pekelnici musia mat urcite hranice tolerancie, nie...? Veriaca, ja sa z nej poseriem... :-DDD


Chocholousek # CuduComu07
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-04-08 19:20:50 b7cfe877
harry - snazim sa tu vasu svedsku trojku ignorovat... mozte sa bit do prs, chvalit si charaktery, poklonkovat so slzami v ociach, davat si jazyckove ako komunisti, je mi to jedno ... akurat sa nad tym zasmejem, dnes som napisala vseobecny komentar k teme o Cine - svoj osobny nazor - okamzite sa na mna vyrutila komunisticka inkvizicna zberba tohto portalu - vraj som nevzdelana negramotna cundra a cely den pokracujete v trapnych utokoch, ziadny nazor k teme, ziadne vysvetlenie postoja, len hodnotenie ludi... To co je? Mne mozte akurat tak vyliezt na hrb, ja s vami nediskutujem, pokial sa nezacnete obuvat do mna osobne, s fanatikmi nema cenu, cely cas tvoj kamos spamuje portal kvazilubostnymi incestnymi debilinami ci co, namiesto toho, aby isiel na nejaky pokec a kadruje uzivatelov. To co je za debilizmus? Take daco tu za cely cas co registrujem dolezite.sk este nebolo LoL, takych magorov dokonca mazu a blokuju aj na nemoderovanych portaloch ako tento... Ale toho zakomplexovaneho cloveka vyhodia dverami a vrati sa oknom s dalsim nickom ... :)))) tvl .... zas cely den stopuje zo svojej kutice co napisem, na smiech proste. Nech sa paci, idete, poriadne sa do toho kadrovania obujte a nech to neni suche a bez nadavok !
LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-04-08 19:44:01 50bb6c8d
Normalne rozmyslam,ci piseme o tych istych veciach a na tom istom portali.

Prisambohu/neboj,za trest si dva zdravase cvicne dam/,ty nemozes byt kompletna.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-08 20:01:14 b229d922
harry

A ci ty si mal kedykolvek pocit, ze kompletna je...? :)))


Chocholousek # CuduComu07
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-04-08 20:07:10 b7cfe877
Lenka


"tvoj kamos spamuje portal kvazilubostnymi incestnymi debilinami ci co..."


hoci si svoj príspevok adresovala harrymu a ja nemám vo zvyku vstupovať ti do rozhovoru s niekým iným, chcem ti len oznámiť, že jeho kamoš nespamuje celý portál. Incestnú debilinu som tu vytiahla ja v príspevku o porovnávaní kriminality a PS mi na ňu zareagoval v inom príspevku kde väčšinou prebieha naša vzájomná komunikácia. Keď si lepšie pozrieš nosnú tému - príčiny šťastného vzťahu, tak tam sme na správnej adrese - nielenže sa o téme bavíme, ale tak trochu to tam aj celé demonštrujeme. Pre príklad ostatným, aby sa naučili ako si získavať šťastnejšie vzťahy...anaste # NyjeQoga34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-08 20:16:02 542f0ad9
Anaste

neboj,este trochu casu a budes aj kopirovat a citovat inych.:}

A oponovat.Tak sa na to psychycky pripravuj.

Aaspn viem koho myslela slecna do svedskej trojky.

Tajtrlik,tajtrlicka a pan dochtor,no pekna zostava.Uz sa mi to konecne vykrystalizovalo.:}

Anaste,konecne vitaj na Dolezite,vstupnym testom si presla.:}


harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-08 20:29:46 b229d922
"ja nemám vo zvyku vstupovať ti do rozhovoru s niekým iným"ešte to vysvetli aj tým "férovým a rovným chlapom" (lol) - o šťastné vzťahy založené na rektálnom alpinizme nestojím. Proste ho nemám rada a nechcem s ním diskutovať...Proti tebe nič nemám, choď si svoje, tak ako si sa rozhodla, kádrovým vstupným pohovorom u Laurela a Harr(d)yho si prešla :)

LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-04-08 21:02:53 58d7436a
"o šťastné vzťahy založené na rektálnom alpinizme nestojím"

Tak potom preco si tu rektalny alpinizmus tak odusevnene mesiac predvadzala...? :-DDD

Tupost naozaj nepozna hranic... :-DDD

Dobre ti radim, pripravuj sa radsej na vlastny kadrovy pohovor do pekla... Nikdy nevies, uz zajtra moze byt po tebe a nechces hadam vecnost travit zamknuta na nejakom hajzli na frankfurtskom letisku...?


Chocholousek # CuduComu07
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-08 21:25:05 b7cfe877
Dochtorko,toto mi nerob


nechces hadam vecnost travit zamknuta na nejakom hajzli na frankfurtskom letisku...?


Skoro som musel menit bombardaky.:}}


harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-08 21:45:06 b229d922
myslím, že nikto normálny už tieto diskusie nečíta ... Prenechávam vám virtuálny priestor - tých, čo sa sem "nechodíte zabávať" ..
LenkaB # LyroKomo25
-
 53% ( 5 people voted )
+
2015-04-08 21:54:38 58d7436a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
o   š
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Politická bezmocnosť Slovákov


Politická bezmocnosť Slovákov
Ich systém ovládnutia spočíva v tom, že v krajine založia jednu, alebo i viac politických strán, ktoré akože súperia vo voľbách, ale keď vyhrá ktorákoľvek strana, vždy sú v...
Exportovať sa dá aj so silnou menou
Zdravá výživa a zasloužených pár facek
Apple platí veľa daní

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0387 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles