Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

EKONOM PROLOMIL TABU A VYSVĚTLIL, PROČ VLÁDA TAK KORUPČNĚ ROSTE


EKONOM PROLOMIL TABU A VYSVĚTLIL, PROČ VLÁDA TAK KORUPČNĚ ROSTE

Proč je tomu tak, že vláda co do velikosti i rozsahu roste, a je tak těžké to zastavit nebo zvrátit? Politický ekonom Gordon Tullock, který 3. listopadu 2014 zesnul ve věku 92 let, byl tím, kdo prolomil cestu k vysvětlení proč a jak velká vláda neustále pokračuje v růstu.

Gordon Tullock byl jedním ze zakladatelů toho, co se pak stalo známým jako Teorie veřejné volby - jenž aplikuje ekonomickou logiku na pochopení povahy a funkčnosti politického procesu. Tulloc narozený v roce 1922 v Illinois získal v roce 1947 diplom z práva na University of Chicago.

Sloužil v US Zahraniční službě a koncem 40. let byl umístěn v Číně, kde byl svědkem Čínské občanské války, která skončila triumfem komunismu a diktaturou Mao Ce Tunga.

Zrození a logika veřejné volby

V 50. letech začala dlouhá spolupráce s ekonomem Jamesem M. Buchananem na teorii tvorby politických rozhodnutí, a ta vyústila v knihu, jejímiž byli spoluautory, Kalkuly souhlasu (1962). Mnozí z obeznámených s Tullocovým příspěvkem k rozvoji Teorie veřejné volby to cítili jako nefér, že nebyl součástí i udílení Nobelovy ceny za ekonomii, kterou v roce 1986 za své pronikavé rozšíření znalostí o ekonomickém zdůvodnění funkcí vlád dostal James Buchanan.

Pustil se do práce na sepsání série prací na toto téma včetně Soukromá chtění a veřejné prostředky (1970), Logika práva (1971), Sociální dilema (1974), Motivace voleb (1976), Dobývání renty (1993) a Vláda: Čím je poslušným služebníkem? (2000).

Výchozím bodem Teorie veřejné volby je to, že logika a racionalita má v politickém procesu stejné základy jako je tomu v ekonomické teorii obecně: Lidé, ať už je to na trhu nebo v politické aréně, jsou vedeni motivy vlastních zájmů, aby zlepšili podmínky pro sebe; a ti zvažují prospěšnost a nákladnost a reagují na pobídky.

Politický proces je v "železném trojúhelníku" tří interagujících skupin lidí. Jsou to žadatelé zvláštních zájmů, tj. ti, kdo touží po výhodách a privilegiích od vlády na úkor spotřebitelů, konkurentů a daňových poplatníků; jsou to političtí dodavatelé, kteří nabízí vládou udílené výhody a privilegia výměnou za příspěvky na kampaně a hlasy; a jsou v tom manažeři byrokracie regulatorního, intervencionistického a redistribučního systému, kteří se neustále shání po způsobech a prostředcích k rozšíření svých pravomocí a zvýšení svých rozpočtů jako cest k větší moci a k více příležitostem pro povyšování a k vyšším platům.

Je racionální být k politice ignorantský?

Proč voliči neprohlédnou skrze tu propagandistickou kouřovou clonu, které se využívá k racionalizaci tohoto procesu legalizovaného rabování? Tullock to vysvětluje tím, že voliči jsou racionálně ignorantští. Pro kteréhokoliv voliče je jeho hlasovací lístek z hlediska potenciálu dosáhnout ve volbách změny nevýznamný vzhledem ke všem vhozeným hlasům.

A všechno má konec konců své náklady. Více času věnovaného jakékoliv aktivitě znamená méně času, který zbývá, aby člověk během určité doby dělal něco jiného. Lidé věnují svůj čas jakékoliv aktivitě potud, pokud považují dodatečně získaný, čili "mezní" přínos za vyšší než dodatečné čili "mezní" náklady z využití stejného času pro alternativní činnost místo toho.

Stát se občanem informovaným o vládní politice nebo obeznámeným s ní má své náklady, neboť na to, aby se člověk stal lépe informovaným voličem, je třeba věnovat a využít nějaký čas. Pro mnohé lidi, je přínos z toho, že člověk je politicky a ekonomicky informovaným voličem založený na významu toho, jaký má hlasování člověka vliv na výsledek voleb.

Téměř ve všech volbách má hlasování jednotlivce jen nepatrnou váhu při určení výsledku, zvláště proto, že čím větší se na volebním procesu účastní počet lidí, tím menší se stává "váha" čili významnost jakéhokoliv jednotlivého hlasu.

Např. při presidentských volbách v listopadu 2012 vhodilo své lístky 118 milionů oprávněných voličů. To znamená, že jeden volič při rozhodování o výsledku vážil pouze 1/118 000 000.

Pokud se na politicky informovanou znalost nahlíží jako na konečný prostředek k "dosažení změny", tak tudíž "proč bych se měl obtěžovat", abych byl informovaným voličem, když to bude často obnášet větší náklady než prospěch ze získání větších politických nebo ekonomických znalostí o kandidátech a o podrobnostech politických problémů, které jsou při volbách v sázce.

Pro mnoho občanů ve voličském věku je tedy "racionální", aby se moc nezatěžovali časovými náklady a úsilím o schopnost činit v politickém procesu inteligentnější rozhodnutí. Většině lidí nestojí osobní časové náklady a výlohy za to, aby se inteligentně obeznámili se všemi různými politickými otázkami, které politici, zájmové skupiny a byrokraté prosazují. Pro obyčejného člověka je v tom tudíž jen málo pobídek, aby se trápil s vynakládáním intelektuálních nákladů na proniknutí skrze politické kouřové clony.

Avšak na druhou stranu ty skupiny zvláštních zájmů, které doufají nebo očekávají získání jasných a značně koncentrovaných přínosů od různých forem vládních intervencí, regulací a redistribucí příjmů, mají silný motiv být vysoce informovaní o politických otázkách a o politicích, kteří jim jejich politická privilegia a výhody zajišťují.

Dobývání renty: Dosahování zisku prostřednictvím politiky

Jeden z nejpronikavějších přínosů Gordona Tullocka spočíval v konceptu "dobývání renty." To, co motivuje snahu o vládní výhody a privilegia, je jednání usilující o "dobývání renty". To je název přiřazený snaze o zisky prostřednictvím politického procesu. Snad by lepším názvem mohlo být "úsilí o politický zisk" oproti "úsilí o zisky na základě trhu."

Na svobodném trhu spočívá jediný způsob, kterým mohou výrobci získat výnosy a zisky, v úspěšné konkurenci proti svým rivalům nabízením lepšího a levnějšího zboží spotřebitelské veřejnosti. Tulloc ale řekl, že k zisku existuje i jiná cesta: použití vlády k získání omezení a ochrany omezující schopnost tržních protivníků konkurovat na něčím vlastním trhu, nebo také přes vydobytí zisk přinášejících přímých vládních dotací nebo vládních kontraktů.

Náklady takovéhoto procesu politicky získaného zisku, jak Tulloc vysvětluje, spočívají ve zdrojích a v práci vynaložené na manipulaci politického procesu kvůli něčím výhodám, spíše než vynaložených na produkci zboží a služeb potenciálně žádoucích pro spotřebitele na trhu.

Ekonomické plýtvání na základě politického protekčňáctví

Předpokládejme, že na trhu jsou tři konkurenti, z nichž každý vydělává $5 000 výnosů, které se přesně rovnají jejich individuálním nákladům na produkci, což vychází z ceny, kterou konkurenčně oceňují množství svého zboží, které každý z nich prodává nakupující veřejnosti. Dohromady vydělají všichni celkový výnos $15 000.

Teď předpokládejme, že by bylo možné, aby jeden z těchto tří výrobců úspěšně ovlivnil politiky kontrolující schvalování legislativy ekonomické politiky tak, aby jednomu z nich udělili na jejich trhu monopolní pozici. Ten jeden by měl privilegium legálního monopolu být jediným prodejcem tohoto zboží, a ti druzí dva by v důsledku toho byli vyregulováni pryč z trhu.

Dále si představte, že ten šťastný vítěz politické soutěže se stane tržním monopolistou, který si vydělá celkové výnosy $20 000 s výrobními náklady $10 000, což povede k zisku $10 000.

Politická snaha o dosažení tohoto monopolního postavení a na politice spočívající dodatečný zisk budou fungovat jako pobídka pro kteréhokoliv z konkurentů, aby věnoval prostředky, vyjádřitelné jako peněžní sumy, na proces politického lobbování, aby se pokusil stát se vítězem na úkor svých dvou tržních soků.

Každý z nich bude mít pobídku, aby případně vynaložil až $15 000 na snahu o získání monopolního postavení (odpovídající současným $5 000, které každý z nich vydělá na tom, že je jedním z už existujících konkurentů na tomto trhu, plus $10 000 dodatečného zisku, který by mohl být jeho, pokud by získal monopolní privilegium.)

Jinými slovy tito konkurenti budou mít pobídku utratit dohromady celkem $45 000 na politickou soutěž, aby porazili ty druhé dva ve snaze prosadit si monopolní postavení tak, aby jeden z nich mohl vydělávat dodatečných $10 000 zisku.

Tullock vysvětloval, že tohle představuje naprosté ekonomické plýtvání v tom smyslu, že spíše, než aby se tato suma peněz (a reálných zdrojů) věnovala na investice do výroby více, lepšího a levnějšího zboží dosažitelného pro spotřebitele ve společnosti, tak se využívá k ovlivnění a manipulaci politickým procesem v jejich směru místo v nějakém jiném.

Úspěšné dobývání renty vede k uzavřeným trhům a k omezení konkurentů, a všechno tohle z dlouhodobého hlediska vede ke snížení inovací a konkurenční rivality, která normálně funguje jako stimul ke zlepšení množství, rozmanitosti a cen pro spotřebitele dostupného zboží.

Větší není lepší - prospěch z menších, místních vlád

Tullock rovněž poukazoval na to, že Teorie veřejné volby může nabídnout vhled do přínosů z politického federalismu, které jsou ztraceny, když je moc centralizována u jediné politické autority v rámci země. Zaprvé už samotná rozmanitost politických preferencí mezi lidmi naznačuje důvod, aby se mnohé otázky rozhodovaly na místní úrovni, kde jsou na tom lidé více přímo zainteresovaní, a potenciálně ovlivnění určitou politikou se zde může koncentrovat. V malé skupině může být občas snadnější dosáhnout společné shody o věcech.

Zadruhé, pokud jsou záležitosti lokalizované, tak je počet zúčastněných voličů nižší v porovnání s celonárodními volbami. V důsledku toho důležitost hlasu kteréhokoliv člověka vzroste, a více lidí tím může být ovlivněno k tomu, aby se obtěžovali s osobními náklady na to být lépe informovaní o politice, o které se od nich může požadovat, aby hlasovali.

Zatřetí, když jsou jurisdikce decentralizované a jejich geografická velikost je omezená, tak se může jedinec, který toho už má silně dost, rozhodnout, že už nezůstane v politice realizované v jeho oblasti, kde žije, a má krátkou cestu, aby se odstěhoval jinam. Jinými slovy, potřebné náklady na to, aby hlasoval nohama, jsou snížené.

A začtvrté, když mají občané mnoho konkurujících si vlád, tak jim to usnadňuje porovnání a dává možnost kontrastního pohledu na náklady a výnosy z různých realizovaných vládních programů v různých politických jurisdikcích. To přiměje některé voliče, aby se více informovali o pravděpodobných důsledcích, jaké lze očekávat od politiky, když se mohou podívat do vedlejších dveří do sousední politické jurisdikce, která už experimentuje s politikou, o níž je žádají, aby hlasovali.

Skutečností ale zůstává, že v politické aréně se vztahy zakládají na síle, protože výsledky se donucujícím způsobem uvalují na lidi, ať už ty politiky podporují, nebo ne. Tím je rovněž zdůrazněn fakt, že po jakýchkoliv volbách je každý volič nucen žít s balíčkem dohodnutých opatření, tj. se všemi politikami realizovanými zvolenými politiky. Nikdo nemůže odmítnout platit za realizaci vládních politik, s nimiž nesouhlasí, nebo je neposlouchat.

Cenný odkaz Gordona Tullocka o obludném Leviatanovi ve formě státu

Musíme si přiznat, že Gordon Tullock ale nenabídl mnoho východiska poskytujících návrhů k tomu, jak uniknout z takovéhoto stavu i ze s tím spojených dilemat prožívaných v moderní demokratické politice. To, co ale udělal, je objasnění a vysvětlení nestvůrné povahy velké vlády a toho, ji to živí, aby rostla do stále větší a větší.

Odpověď lze podle mého nalézt jen v širším kontextu morální a politické filosofie o povaze člověka ve společnosti a v úspěšné teorii práv jednotlivců na život, svobodu a poctivě nabytý majetek.

Tím se ale neodchýlíme od cenných a důležitých příspěvků Gordola Tullocka, které nám zanechal o realitě politického procesu a o problémech, s nimiž se musíme potýkat, abychom tu státní obludu Leviatan mohli zadržovat a nakonec porazit.Author: thedailybellcom reformycz # TigoHypa43
Svet2014-11-16
-
 77%  ( 12 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   d
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

MIGRANTI VE ŠVÉDSKU NEJSOU SPOKOJENI S TÍM, JAK JE O NĚ POSTARÁNO


MIGRANTI VE ŠVÉDSKU NEJSOU SPOKOJENI S TÍM, JAK JE O NĚ POSTARÁNO
Migranti ve Švédsku se stěžují: „Cítíme se mizerně a za to můžete vy.“ Syřan Mohammad Juma, si na život ve Švédsku postěžoval ve švédském veřejném vysílání Thursday. Jeho ...
Parazit toxoplasma určuje, kolik se v dané zemi narodí chlapců a kolik dívek
Nesúhlasím s vami.
BRZY SE NAPOJÍME NA MATRIX, ŘÍKÁ ZAKLADATEL FACEBOOKU MARK ZUCKERBERG

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0249 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles