Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

EUSA – najväčšia obchodná dohoda v dejinách


EUSA – najväčšia obchodná dohoda v dejinách

EUSA – najväčšia obchodná dohoda v dejinách, správa o priebehu rokovaní

 

3.7.2013, Brian Wingfield, businessweek.com, Wašington


8. júla 29 krajín – USA a európska 28čka – zahája spoločné rokovania vo veci "Najväčšej obchodnej dohody v dejinách"; Francúzsko hrozí oddialením začiatku rozhovorov pre obvinenia, že Spojené štáty vykonávali (p.p. a stále vykonávajú) špionáž na predstaviteľov EU, ako i v Amerike, tak aj v Európe. Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo ovplyvní 30% globálneho obchodu, odstráni  približne $10.5 mld. colných taríf, a zvýši vzájomný transatlantický obchod odhadom o $280 mld. ročne (p.p. chcel by som vedieť, ako veštba prebieha).

 

On July 8, 29 countries—the U.S. plus 28 countries of the EU—will begin negotiating The Biggest Trade Deal Ever. (France is threatening to delay the start of the talks over allegations that the U.S. spied on EU offices in the U.S. and Europe.) The Transatlantic Trade and Investment Partnership will affect 30 percent of global commerce, eliminate $10.5 billion in tariffs, and boost trade by an estimated $280 billion a year.

 

Priemyselné odvetvia a podniky EÚ (p.p. kto a ako zastupuje záujmy Slovenska a Východnej Európy?) a USA v týchto dňoch zasielajú vyjednávačom zoznam svojich želaní. Vyjednávači by chceli rokovania uzavrieť v optimistickom termíne - koncom roku 2014. Rozhovory pravdepodobne zaberú roky a dohoda musí byť ratifikovaná zákonodarnými zbormi na oboch stranách Atlantiku. Rokovania o podobnej obchodnej dohode medzi USA s Južnou Kóreou začali v roku 2006 a skončili až v roku 2011.

 

European Union and U.S. industries are sending wish lists to the negotiators, who want a pact by the end of 2014. That’s optimistic: Talks will likely take years, and the treaty must be ratified by legislatures on both sides of the Atlantic. The U.S.’s last major trade deal, with Korea, began in 2006 and didn’t conclude until 2011.

 

Poľnohospodárstvo

 

Plodiny

EU obmedzuje dovoz geneticky upravených potravín. Tieto predpisy tlačí farmárska lobi USA do skartovačky.

Kurence

Hydinový priemysel Spojených štátov chce prepísať pravidlá EU zabraňujúce dovozom amerických kurčiat, ktoré sú pláchané v chemikáliách. Iba 2% celkových amerických exportov hydiny smeruje na trh Európskej únie.

Šampanské

Americký výrobcovia vín založení pred rokom 2006 môžu používať označenie "šampanské" podľa staršej dohody, ktorú odvetvie dúfa zachovať.

Brusnice

Americký pestovatelia a spracovatelia ovocia chcú po EU aby zmiernila predpisy obmedzujúce dovoz produktov ošetrovaných pesticídmi.

Tabak

Tabakové spoločnosti sa chcú uistiť, že výsledok rozhovorov nebude znamenať pre tabak väčšiu reguláciu.

Hovädzie

Americký rančeri a spracovatelia mäsa chcú od EÚ aby zrušila zákaz na raktopamín, chemikáliu, ktorou kŕmia dobytok aby mal chudšie mäso. Ústupok Európy môže prísť vo chvíli, keď Spojené štáty povolia importovať niektoré hovädzie z EÚ – strach z choroby šialených kráv ho držal za americkými hranicami viac ako dekádu.

 

Agriculture

Commodities

The EU limits imports of genetically modified foods, rules that U.S. farm groups are pushing to scrap.

Chicken

The U.S. poultry industry and companies including Campbell Soup (CPB) want to overturn EU rules blocking imports of U.S. chickens that are rinsed in chemicals. Only 2 percent of all U.S. poultry exports go to the EU.

Champagne

U.S. winemakers in existence before 2006 can use "champagne" on their labels under an older trade agreement the industry hopes to keep in place.

Cranberries

Fruit growers and manufacturers such as Ocean Spray want the EU to relax rules limiting imports of products treated with pesticides.

Tobacco

Companies including Philip Morris International (PM) and Universal Corp. (UVV) want to make sure the talks don’t put greater regulations on the crop.

Beef

U.S. ranchers and meat processors want the EU to lift a ban on ractopamine, a drug fed to cattle to make meat leaner. A concession may nudge the U.S. to allow imports of some EU beef—fears of mad cow disease have kept it out for more than a decade.

 

Služby

 

Banky

EÚ chce aby boli súčasťou dohody aj regulácie peňažných inštitúcií. Rovnaký názor zdieľajú aj americké banky. Obamova administrácia je proti. Týmto postojom  chce zabrániť aby americké bankové pravidlá zredli (p.p. po napísaní odstavca pravdepodobne pristálo Brianovi na účte aspoň $15000; to viete smetiari, túto presstitútku jebe vyššia liga).

Walmart

Najväčší svetový maloobchodný predajca dúfa v zabránenie vzniku obmedzení, ktoré by znamenali ťažší predaj jeho produktov cez internet do Európy.

Telekomunikácie

Cisco, Nokia Siemens Networks a ďalší v Asociácii telekomunikačného priemyslu sa už dlho sťažujú, že každý člen EÚ má rozdielne dovozné a vývozné pravidlá pre počítačovo-šifrovacie technológie. Odvetvie chce jednotnú politiku naprieč celej EÚ

Súkromie

EÚ si váži pravidlá, ktoré rozširujú práva na digitálne súkromie, vrátane ustanovenia dávajúceho viac kontroly nad dátami, ktoré Európania zdieľajú online. Koalícia za súkromie a voľný obchod, lobistická skupina internetových spoločností a bánk, ktoré by mali tieto zásady dodržiavať, chce jednu sadu pravidiel.

 

Services

Banks

The EU wants regulations of financial institutions to be part of the treaty. So do U.S. banks. The Obama administration—seeking to prevent U.S. banking rules from being watered down—is against it.

Wal-Mart (WMT)

The world’s largest retailer hopes to prevent regulations that would make it harder to sell its products online in Europe.

Telecoms

Cisco (CSCO), Nokia Siemens Networks, and others in the Telecommunications Industry Association have long complained that each EU country has different import and export rules for computer-encryption technologies. The industry wants one EU-wide policy.

Privacy

The EU is weighing a rule to expand digital privacy rights, including a provision giving people more control over the data they share online. The Coalition for Privacy and Free Trade, a lobby for Web companies and banks that would have to abide by the policy, wants one set of rules.

 

Autorské práva a duševné vlastníctvo

 

Tabletky

Ako ochranu pred napodobiteľmi americké právo umožňuje farmaceutickým spoločnostiam držať v tajnosti údaje o patentovaných liekoch až 12 rokov; priemysel chce rovnakú ochranu v EÚ, a to až 8 rokov.

Hudba

Americký nahrávací priemysel chce po rádiových staniciach aby hudobným vydavateľstvám platili za hranie ich umelcov, tak ako to robia v Európe. V súčasnosti v USA smerujú licenčné poplatky iba textárom.

Hollywood

Francúzsko, ktoré za účelom konkurencie schopnosti s Hollywoodskymi štúdiami svoj zábavný priemysel dotuje, bojuje za nevpustenie filmov do predmetov rozhovorov. Priorita amerického filmového priemyslu: vypnúť a zadusiť akékoľvek pokusy o online distribúciu filmov.

 

Intellectual Property

Drugs

U.S. law lets pharma companies keep proprietary data about some drugs secret for 12 years to guard against copycats; the industry wants the same protection in the EU, up from 8 years now.

Music

The U.S. recording industry wants radio stations to pay music labels for playing their artists, as they do in Europe. Currently U.S. radio royalties go to songwriters only.

Hollywood

France, which subsidizes its entertainment industry to help it compete with Hollywood, is fighting to keep movies out of the talks. A U.S. film industry priority: shutting down any attempts to stifle online distribution.

 

Doprava

 

Kuriéri

FedEx chce zmierniť pravidlá, ktoré obmedzujú možnosť poslať nákladné automobily do historických častí starších európskych miest.

Lodná doprava

Jonesov zákon z roku 1920 vyžaduje, aby len lode Američanmi postavené a vlastnené, a iba s americkou posádkou mohli prepravovať náklad medzi prístavmi USA. To zabraňuje, povedzme, holandskému nákladnému loďstvu aby sa pri ceste z Baltimore späť do Rotterdamu zastavilo a vyložilo tovar aj v New Yorku. Lobisti európsky lodných dopravcov chcú dosiahnuť, aby ich zákazníci mohli prepravovať náklad aj medzi prístavmi v USA.

 

Transportation

Couriers

FedEx (FDX) wants to loosen rules that restrict its ability to send trucks into historic sections of older European cities.

Shipping

The 1920 Jones Act requires that only vessels built, owned, and staffed by Americans carry cargo between U.S. ports. That prevents, say, a Dutch freighter leaving Baltimore from stopping in New York to drop off goods on its way back to Rotterdam. Lobbyists for European shippers want exceptions so they can carry cargo between U.S. ports.

 

Výrobcovia

 

Vitamíny

Rakúsko, Bulharsko, Grécko a Cyprus zabraňuje podomovému predaju výživových doplnkov. Herbalife je jedna zo spoločností túžiaca po zmene.

Chemikálie

Sierra klub bojuje proti snahe American Chemistry Council dotlačiť prísne pravidlá EÚ vo veciach predaji chemikálií viac zarovno s nedbalými pravidlami platnými v USA.

Autá

Na niektorých modeloch Mercedesu určených pre Európu brzdové svetlá blikajú, pričom ten istý model určený pre Spojené štáty má brzdové svetlá statické. 2 kontinenty majú rozdielne bezpečnostné predpisy pre  nárazové testy, svetlá či stierače. Americký a európsky výrobcovia áut chcú aby boli uznané práve ich pravidlá.

 

Manufacturing

Vitamins

Austria, Bulgaria, Greece, and Cyprus prevent food supplements from being sold door-to-door. Herbalife (HLF) is one company that wants to change that.

Chemicals

The Sierra Club is fighting the American Chemistry Council’s push to bring the EU’s strict rules for chemical sales more in line with laxer U.S. policies.

Cars

On some European Mercedes-Benz models, the brake lights flash. On the U.S. versions, the lights are static. That’s because the two continents have different safety regulations for crash tests, lights, and windshield wipers. U.S. and European automakers—Ford (F), General Motors (GM), BMW (BMW), and Daimler (DAI) among them—want each continent to recognize the other’s rules.

 

Investície

 

Energia

Chevron chce rozhodcovského konanie - arbitrážny systém – na riešenie firemných sporov s vládami. Kritici, ako Priatelia Zeme dúfajú, že tomu zabránia, tvrdiac, že súdy budú dodržiavať prísnejšie normy.

Letecké spoločnosti

Americké zákony zakazujú zahraničným spoločnostiam aby kontrolovali viac ako 25% akcií leteckých spoločností Spojených štátov.  EÚ sa to snaží ukončiť.

 

Investment

Energy

Chevron (CVX) wants an arbitration system for resolving corporate disputes with governments. Critics such as Friends of the Earth hope to prevent that, saying the courts will uphold stronger standards.

Airlines

U.S. law bars foreign companies from controlling more than 25 percent of a U.S. airline. The EU is seeking to end that.

 

Dáta

Článok podľa autora čerpal dáta z týchto zdrojov:  Bloomberg Government, U.S. Census Bureau, Company and Industry filings with the U.S. Trade Representative’s Office, Centre for Economic Policy Research, Congressional Research Service, Európska komisia.

 

Data

Bloomberg Government, U.S. Census Bureau, Company and Industry filings with the U.S. Trade Representative’s Office, Centre for Economic Policy Research, Congressional Research Service, European Commission

 

Môj záver

1. Ani zmienka o záujmoch Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovinska, Chorvácka, Litvy, Lotyška, Estónska.

 

2. Partnerstvo znamená vzťah rovnocenne postavených. Elektronická  komunikácia Európy (celého sveta) je zaznamenaná a monitorovaná Spojenými štátmi. Aj keby odpočúvanie vypli, majú ešte o účastníkoch historické údaj, z ktorých je možné vypracovať schopný psychologický profil.

 

Spojené štáty disponujú asymetrickou výhodou, a preto hovoriť o akomkoľvek partnerstve znamená frašku. Spojené štáty sa snažia z Európy vykešovať posledné zvyšky a musia sa ponáhlať.

 

Zdroj: http://nadhlad.com/content/eusa-najvacsi a-obchodna-dohoda-v-dejinach-sprava-o-pr iebehu-rokovaniAuthor: Peter Novak # VoneTiry90
Európa2013-07-0639
-
 67% ( 11 people voted )
+
no pekne. to sa zase nazereme jedovatych potravin,napriklad hormonalne pasteky a salamy.jedovate tofu z GMO soje. a dalsie usa odpady. je toto eu? .alebo nejaka americka kolonia.?.podla mna je to vlastne uz realne NWO .staty evropy riadene cez cia.

velke cecky # FypaWaje87
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-06 19:12:34 4e6212ce
tak depopulacia europy uz zacala. ale zbohatlici neteste sa .vyvrazdia aj vas.nebudete vediet co je jedovate a co ciste,..sku.. rveny zbohatlici.skapete aj vy na rakonvinu.tomuto vyvrazdovaniu sa nebude dat vyhnut...

velke cecky # FypaWaje87
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-06 19:19:04 4e6212ce
Aby bol svet pripravený pre zavedenie plánu NWO, musí byť najprv uvedený do chaosu, ktorý chcú Ilumináti dosiahnuť pomocou kultúrnych, politických, hospodárskych, rasových a náboženských protikladov, násilnými nepokojmi, vzburami a terorom a tiež rozpútaním pokiaľ možno rozsiahlych vojnových konfliktov. Nepokoje a vojna budú viesť k vyčerpaniu všetkých zúčastnených strán, prinesú zrútenie hospodárstva, nenávisť aj vo vnútri rodín a rozpad teda deštrukciu morálky, obzvlášť prostredníctvom mládeže. Ľudstvo má stratiť všetky zábrany, aby bolo pripravené pre chystanú "záchranu". Ale ako môže taký malý počet Židov dokázať zotročiť toľko ľudí, a získať tak úplnú kontrolu nad vládami, bez toho aby si to väčšina z vás všimla a ani nieste si toho ani vedomí! V dobách Krista židia veľmi trpeli a hľadali pozemské kráľovstvo,a na koniec dostali pomoc v o forme "ježiša" teda posla ktorý im ukázal cestu osvietenia ...ale ježiš im ponúkol len duchovné kráľovstvo. A toto židia nedokázali akceptovať, takže ho odmietli a nechali ukrižovať....Dnes sa samotní Židia z úsmevom na tvári čudujú,s akou ľahkosťou sa im kresťania dostali do rúk....židia sú schopní zvíťaziť vo svete skrz ich okultné poznanie,pretože sú takto mazaný a šikovný.Inými slovami, Žid s jeho "svetským" myslením je múdrejší ako kresťan! Chýbajú vám "riešenia" a nestačí len poukazovať protestovať na príčiny a dôsledky v systéme z ktorého ste aj sami vzišli ,chýba vám škola sebaovládania tela a ovladanie mysle a myšlienok ktoré predstavuje súhrn preddispozícií kde je možnosť sa týmto smerom prirodzene uberať pod podmienkou tých najvznešenejších priorít a cieľov vo svérach vyššej inteligencie,kde akékolvek násilie a donucovanie v týchto formách sebarealizácie dopadá neskôr na iniciatora maximálne zničujúco.

Svet v ktorom žijete reaguje na podnet vášho vedomia v sebarealizácií! Pre spustenie mechanizmu sebarealizácie musí byť nejaká veľmi silná pohnútka vášho vedomia ktorá o toto žiada,musí byť natolko vznešená alebo silná aby ste dokázali zmeňit svoje vnútro a naladiť sa na potrebnú frekvenciu-harmoniu.

Ak nevidíte dokonalosť v tomto svete a teda aj v stvorení ,tak ste ešte stále mŕtvy pretoze všetky negatívne dopady ktoré súvisia s ľudmi a ľudstvom sú "správne" pretože vyššia sila všetko odmeňuje dokonale.Táto vyššia sila bola od začiatku sama sebe vedomá....dokonalosti.A ludia majú možnosť len ju vycítit a cítit a trvale v nej prebývať....ale ktomu musia vynaložiť aj úsilie ,teda zaslúžiť si to ..teda zobudiť sa a plne sa oddať "osobnej realizácií!

Váš život,myšlienky,názory a činy sú len nástrojom vašej seba-realizácie,ktoré možno vo váš prospech v slobode a nezávistlosti využiť..a realita v ktorej žijete tomu presne zodpovedá ,nech je akákolvek tak je k úrovni vášho vedomia a poznania dokonalá!illuminatedBimbo # VosoDyse62
-
 63% ( 9 people voted )
+
2013-07-06 20:06:43 b229b055
hej bimbuliak hod racej nejaku mudrost o prapovode komunistov nech sme este lepsie v obraze

kvak # SaxeXaqa23
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-07 09:03:20 c3a873d1
Uz teraz je nas trh zahlceny hnusom zo zapadu. Ked pridu sem americke sunty tka to uz bude konecna .....
Vlada by sa mala snazit aby sme boli nezavisli od potravin a snazit sakazdy rok znizovat zavislost na kazdom tovare ....
vlastnu automobilku ... vlastne fabriky znarodnit vsetko co bolo ukradnute ....
keby na slovensku vladlo par ludi co sa v tom vyznaju a vladli by pre vsetkych nie pre par vyvolenych tak tu mame raj ale co uz no ...

Maharball # DupyKeka07
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-07 09:03:23 9ffd6c2e
Tohto im poslime obratom:


Titans of Newark (2012)
http://vimeo.com/51324388

John11146 # VexuTefo87
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-07 10:48:19 542a8532
loading...
Uz teraz sme otroci,len si to plne neuvedomujeme.Slovensko je v postaveni kolonie a obcania su len "ludske zdroje".Je spravne poznat sucasny stav.Je ale dolezite si uvedomit proces,akym sme boli zotroceni.Inak hrozi,ze bud bezmocne prijmeme otrocky udel a zahynieme,alebo sa znicime vzajomnym obvinovanim pri snahe najst povodcu nasej mizerie.A nakoniec sme to my sami,co sa nechavame oklamat.Pozrite sa okolo seba a spocitajte ludi,co sa zaujimaju o dianie vo svete a doma..nielen podla informacii z poplatnych medii a inych "autorit",ale svojim vlastnym rozumom.Chapeme,ake procesy prebiehaju a k comu smeruju?Na to je vsak potrebne vnimat udalosti(ich priciny a nasledky)nielen v rozmedzi mesiaca,ale rokov,desatroci,storoci...Treba prehodnocovat svoje postoje a nazory a castokrat si priznat,ze sme sadli na lep chytrejsim a informovanejsim.
Potom mozme zacat tie procesy riadit.Od uvedomenia si cielov(vacsina ich ma rovnake),cez vplyv prostredia,az po vklad vlastnej energie.
Myslim,ze v tom nam moze posluzit DOTU(Teoria riadenia),ktora je sucastou KOB(Koncepcie spolocenskej bezpecnosti).Su to materialy vypracovane v Rusku a ich efekt sa zacina na vychode prejavovat.

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 10:59:25 6dec7d9e
Všimli ste si,že tu začínajú prevládať negatívne emócie a články vedúce k tomu.
Čo ak je to zámer???
Nie je ovládateľnejšie teliatko,len také,ktoré už dávno rezignovalo.
Serte na politikov,nech si si len kradnú,veď nikto si to z nich do hrobu nevezme.A rodina bude ešte nadávať na neho,prečo nenahrabal ešte viac.Tak jest psáno v Biblii.

cobra # WykeXala95
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-07 12:46:39 55f814c2
Všimol som si to. Vkladajú ich sem samotní konšpirátori vo svojich hlboko depresívnych stavoch. Rovnako som si povšimol už dávnejšie, že zmagorené kostolné ovce - nemajúc vlastnú životnú víziu - sa oháňajú iba prihlúplymi útržkami z biblických rozprávok. Mne to v princípe nevadí. Navštevujem túto humornú stránku kvôli zábave a aj sa dobre bavím. Len tak ďalej...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-07-07 13:12:54 bc7b649f
Ďakujem Pando,že na mňa reaguješ a dosť často.To znamená,že to čítaš.Neviem...je to znak tvojho podriadenstva voči mne?Možno aj tu panuje nejaká nepísaná hierarchia a jeden sa rád vtiera do pozornosti,nevediac inak zaujať.
Ale niektoré myšlienky máš celkom fajn.

cobra # WykeXala95
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-07 13:43:37 55f814c2
...bohužiaľ si žiadnu nepamätám!

cobra # WykeXala95
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-07 13:56:37 55f814c2
Nuž chlapi na dôležite sk.
Verte mi, Vladimír Mečiar a HZDS to mysleli s občanmi Slovenska veľmi dobre. Keď prídu voľby 2016, tak nezabudnite prísť voliť znova HZDS, inak Slovensko bez HZDS zanikne. Verte mi, viem čo hovorím.

David # RaliSito34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-07 14:05:29 3ec5e27c
Zvoní smrtka pri mečiarových dverách.
Keď Mečiar otvorí,smrtka mu vraví: Odčítanie obyvateľstva...

cobra # WykeXala95
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-07 14:15:03 55f814c2
HZDS a Vladimíra Mečiara a sólistu dlhých nožov z rokov 1993 až 1994, sólistu brutal solos už pandemonium občania Slovenska raz a navždy poslali na cintorín hanby slovenského národa a nie to, aby tých debilov a zlodejov prišli voliť znova.

Nora mojsej sro # GuseCula92
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 14:17:28 3ec5e27c
piča
Pandemonium # HineXivi34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-07 14:19:36 b2294e6c
mrdák
Pandemonium # HineXivi34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 14:20:26 b2294e6c
chuj
Pandemonium # HineXivi34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 14:20:45 b2294e6c
pripič
Pandemonium # HineXivi34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 14:20:59 b2294e6c
hovno
Pandemonium # HineXivi34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 14:21:25 b2294e6c
riť


Pandemonium # HineXivi34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 14:21:49 b2294e6c
policajt
Pandemonium # HineXivi34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 14:22:08 b2294e6c
To nie je pravda Nora, ved cez tvoju s.r.o. sme prali čiste peniaze a keš bol slušný alebo mylim?
Pandas # TyfaBupu36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 14:22:16 3ec5e27c
prezident
Pandemonium # HineXivi34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 14:22:32 b2294e6c
sračka
Pandemonium # HineXivi34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 14:22:50 b2294e6c
cigáň
Pandemonium # HineXivi34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 14:23:15 b2294e6c
premiér
Pandemonium # HineXivi34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 14:23:49 b2294e6c
judr
Pandemonium # HineXivi34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 14:24:05 b2294e6c
mečiar
Pandemonium # HineXivi34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 14:26:12 b2294e6c
vranov
Pandemonium # HineXivi34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 14:26:28 b2294e6c
admin
prosím ťa, ako môžem používať v texte nadávky, veď sú cenzurované?
prečo v podmienkach žiadaš aby sa nadávky nepoužívali, a potom to cenzuruješ?
akú to má logiku?
to čo nie je cenzurované nie sú nadávky? prosím o bližšie vysvetlenie.

Pandemonium # HineXivi34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 14:30:12 b2294e6c
cialis
Pandemonium # HineXivi34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 14:30:26 b2294e6c
socialistický
Pandemonium # HineXivi34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 14:30:50 b2294e6c
admin
prečo cenzuruješ biblické texty, konkrétne 1. knihu mojžišovu, k. 10 ?
si protikatolícky a protikresťansky zameraný? neporušuješ tak vlastné podmienky?
admin, tá kniha je súčasťou starého zákona, a hovorí o židovských kmeňoch.
prečo si antisemita? prečo nesmú byť zverejnené názvy tých kmeňov?
prekážajú ti niektoré národy?
si propagátor koncentrákov? aj to začínalo cenzúrou.

Pandemonium # HineXivi34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-07 14:47:08 b2294e6c
ľsns
Pandemonium # HineXivi34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 14:47:43 b2294e6c
císařpán je vúl
Pandemonium # HineXivi34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 14:49:15 b2294e6c
pansláv
Pandemonium # HineXivi34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-07 14:49:31 b2294e6c
http://www.youtube.com/watch?v=PFxiCA_CJGY
The Money Masters # WaceXowi53
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 15:47:26 5c34305c
Vo Vatikane si prednedavnom nasli cas a vyhlasili o nasili pachanom na veriacich. Ci v spojitosti, v Turecku sa zdvihla vlna odporu proti obchodnemu centru. A momentalne su uhladnejsi pre EU. Akoby vcera prisla odveta a Vatikanska banka stoji v tieni podozreni. V Egypte armada zvhla samozvancov. Na okraj len rozvrat v Libyi a Syrii.


Len o akej dohode, formou a uplatnovanim, sa vlastne hovori? Pani maju bud naponahlo lebo im tecie do topanok alebo idu naistotu.


Znizuje sa vymozitelnost prava pre neuzmieritelne protistrany - spolocnosti, ktora je rozkladana z kazdej strany, kde sudca nema zaujem vec rozsudit. Znizi sa schopnost veci posudzovat spravodlivo ak nik nebude mat zaujem svoj spor predkladat, pretoze sudca si je vedomi svojej moci a prekruti si rozsudok na svoj vlastny osoh. Tresta obe protistrany a obe mu platia - jedni vykupne, aby nemuseli tolko stradat kvoli jeho nespravodlivosti; a druhi uplatky, aby mohli mat posvojom.


A teraz prichadza dalsi. A chce, aby mu platili. Je to stvac a neberie ohlad na bezpravie, ktore sposobuje - ma z toho radost, lebo uz ma prichystaneho falzifikata. Ako zakazdym, ked sa citia pri moci.

John11146 # VexuTefo87
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-07 20:29:41 542a8532
Z (1969)
http://www.imdb.com/title/tt0065234/plotsummary?re
f_=tt_stry_pl


(obcianska povinnost vs. zacarovana gulka)
John11146 # VexuTefo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-08 18:34:15 542a8532

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Dočasne na večné veky


Dočasne na večné veky
„Nič nie je tak trvalé, ako dočasné vládne opatrenie.“ Tento výrok Miltona Friedmana (ktorý má na budúci týždeň 101 výročie narodenia) poznajú aj ekonomickí analfabeti. Nanešť...
Hvězda s megastrukturou: Ještě divnější, než jsme si mysleli
Hobiti jsou trpasličí verzí lidí Homo erectus
Prvá lekcia z ekonómie: Nezamýšľané dôsledky

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0551 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made