Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Európsky úrad pre boj proti podvodom čelí podozreniam z podvodov


Európsky úrad pre boj proti podvodom čelí podozreniam z podvodov

Vystúpenie Richarda Sulíka v europarlamente v rámci rozpravy k téme Vyšetrovania úradu OLAF Otázky na ústne zodpovedanie. OLAF Európsky úrad pre boj proti podvodom, sám čelí podozreniam z podvodov pri falošnom vykazovaní svojej vlastnej produktivity. Niektorí europoslanci preto v súvislosti s týmito zisteniami položili Európskej komisii

otázky, pričom o týchto otázkach sa rokovalo aj v Európskom parlamente. S prácou Európskeho úradu pre boj proti podvodom OLAF má Richard Sulík osobné skúsenosti no nie pozitívne.

Richard Sulík vo svojom vystúpení hodnotí predchádzajúce vyjadrenie komisára Dimitrisa Avramopoulosa k vyšetrovaniam úradu OLAF ako nedôveryhodné a prázdne. Jediné, čo sa v skutočnosti odohráva sú neustále byrokratické boje, nekončené diskusie či prípravy akčných plánov. Richard Sulík za uplynulý rok podal 14 podnetov na OLAF, ktoré podľa neho neboli preskúmané dostatočným spôsobom. Komisiu záverom vyzval, že ak bude mať záujem naozaj bojovať proti podvodom, bude jej rád nápomocný.

Prvá otázka pre Európsku komisiu

Výročná správa Dozorného výboru úradu OLAF o činnosti za rok 2014 vyvolala v europarlamente určité vážne obavy. Podľa správy sa vyskytujú problémy, pokiaľ ide o nezávislosť dozorného výboru, dodržiavanie nariadenia o úrade zo strany úradu a pracovné podmienky, na ktorých sa dohodli Európsky úrad pre boj proti podvodom a dozorný výbor. Vychádzajúc zo správy možno pochybovať o tom, nakoľko účinne Európsky úrad pre boj proti podvodom chráni finančné záujmy Európskej únie.

 • Európsky úrad pre boj proti podvodom otvoril 423 prípadov v jeden deň na základe jediného rozhodnutia svojho generálneho riaditeľa, čo je v rozpore so zákonnou požiadavkou týkajúcou sa začatia vyšetrovania OLAF-u.
 • Dozorný výbor neustále upozorňuje na to, že nemôže dohliadať na nezávislosť OLAF-u, na jeho vyšetrujúcu funkciu, uplatňovanie procedurálnych záruk a dĺžku vyšetrovaní, keďže nemá prístup k potrebným informáciám.
 • Názory na úlohu dozorného výboru sa zásadne rozchádzajú.

1. Ako Európska komisia reagovala na uvedené začatie vyšetrovania prípadov?

2. Čo Európska komisia urobila v snahe zabezpečiť, aby Európsky úrad pre boj proti podvodom dodržiaval zákonné požiadavky, ktoré sa na neho vzťahujú a sú stanovené v nariadení o OLAF-e?

3. Ako Európska komisia vníma dohody o pracovných podmienkach a pracovné vzťahy medzi Európskym úradom pre boj proti podvodom a Dozorným výborom úradu OLAF? Ako plánuje Európska komisia podporiť konštruktívny dialóg medzi OLAF-om a dozorným výborom, aby mohli plniť svoje úlohy pri ochrane finančných záujmov a optimalizácii fungovania a efektívnosti OLAF-u?

4. Má Európska komisia akčný plán na riešenie takýchto závažných nedostatkov, ktoré sú uvedené vo výročnej správe dozorného výboru o činnosti?

Druhá otázka pre Európsku komisiu

Vec: Vyšetrovania úradu OLAF
Správa o činnosti Dozorného výboru úradu OLAF za rok 2014 nastolila vážne otázky vo Výbore pre kontrolu rozpočtu zodpovednom za otázky Európskeho úradu pre boju proti podvodom. Podľa správy existujú problémy pri zabezpečovaní nezávislosti Dozorného výboru úradu OLAF, naďalej je potrebné zlepšovať pracovného usporiadanie medzi Európskym úradom pre boj proti podvodom a dozorným výborom a takisto existujú obavy v súvislosti s dodržiavaním nariadenia č. 883/2013 pri každodennej práci OLAF. Podľa správy by bolo možné dosiahnuť určité zlepšenia s cieľom lepšej ochrany finančných záujmov Európskej únie.

 • Nedostupnosť informácií sa zdá byť hlavným dôvodom, ktorý Dozornému výboru úradu OLAF bráni v plnom zabezpečení nezávislosti OLAF-u, jeho vyšetrovacej funkcie, uplatňovania procedurálnych záruk a dĺžky trvania vyšetrovaní.
 • Nariadenie č. 883/2013 jasne neopisuje úlohu dozorného výboru úradu OLAF a ponecháva priestor na rôzne interpretácie.
 • V roku 2012 otvoril Európskym úradom pre boj proti podvodom 423 prípadov v jeden deň na základe jediného rozhodnutia generálneho riaditeľa. Nie je jasné, či bolo prijaté rozhodnutie čisto administratívne a či sa zohľadnili všetky právne aspekty.

1. Rešpektujúc nezávislosť OLAF-u, monitoruje Európska komisia činnosť alebo prijíma iné opatrenia na zabezpečenie plného súladu činností Európskeho úradu pre boju proti podvodom s týmto nariadením?

2. Keďže usporiadanie práce medzi Európskym úradom pre boj proti podvodom a Dozorným výborom úradu OLAF sa musia zlepšiť a je potrebné presne vymedziť úlohy a práva dozorného výboru, plánuje Európska komisia prijať proaktívne kroky na uľahčenie tohto procesu podobne, ako v minulosti? Aké opatrenia prijme Európska komisia na zabezpečenie toho, aby mohol Dozorný výbor úradu OLAF plniť svoju osobitnú úlohu v budúcnosti?

3. Aký je názor Európskej komisie na postup OLAF-u pri otváraní veľkého počtu prípadov počas jedného dňa?

4. Aký je názor Európskej komisie a aké činnosti prípadne plánuje na riešenie problémov uvedených vo výročnej správe Dozorného výboru úradu OLAF z roku 2014?

Uznesenie Európskeho parlamentu o výročnej správe dozorného výboru úradu OLAF o činnosti za rok 2014

Vybrané časti.

 • keďže Dozorný výbor úradu OLAF počas prvej polovice svojho mandátu vydal 50 odporúčaní pre úrad OLAF, z ktorých bolo podľa Dozorného výboru úradu OLAF v plnej miere vykonaných iba osem, šesť bolo vykonaných čiastočne, jedno sa vykonáva a 20 sa nevykonáva vôbec, a keďže v 15 prípadoch Dozorného výboru uvádza, že nie je schopný overiť ich vykonávanie z dôvodu nedostatočných informácií;
 • keďže Dozorný výbor úradu OLAF vo svojom stanovisku č. 5/2014 s názvom Podávanie správ úradu OLAF o dĺžke vyšetrovaní dospel k záveru, že k zlepšeniu výsledkov vyšetrovaní Európskeho úradu pre boju proti podvodom došlo vďaka zavedeniu nových metód výpočtov;

Chyba však je aj na strane Dozorného výboru úradu OLAF

Európsky parlament konštatuje, že v prípade väčšiny opatrení, v ktorých Dozorný výbor úradu OLAF uviedol, že nemohol overiť ich vykonávanie úradom OLAF, sa Európsky úrad pre boj proti podvodom sťažuje, že Dozorný výbor úradu OLAF sa o overenie ani nepokúsil a nespýtal sa OLAF, aký je stav ich vykonávania, pred zverejnením správy Dozorného výboru; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v mnohých prípadoch Dozorný výbor úradu OLAF predložil odporúčania, ktoré sa týkajú konkrétnych vyšetrovacích úkonov v minulosti, alebo navrhuje opatrenia týkajúce sa minulosti, ktoré Európsky úrad pre boj proti podvodom nemôže retroaktívne vykonávať;

Európsky parlament pripomína, že OLAF nemôže Dozorný výbor úradu OLAF automaticky poskytovať informácie, ktoré nie sú výslovne uvedené v nariadení, keďže takto sa chránia vyšetrovania a dodržujú zásady ochrany údajov; víta skutočnosť, že OLAF a Dozorný výbor úradu OLAF sa snažia o dosiahnutie dohody z cieľom zlepšiť informácie, ktoré Európsky úrad pre boj proti podvodom môže poskytovať Dozornému výboru o vyšetrovaniach trvajúcich viac ako 12 mesiacov;

Stav podnetov, ktoré sme podali na Európsky úrad pre boj proti podvodom

Spolu bolo podaných 14 podnetov:

 • 2 projekty boli medzičasom zrušené, takže už nespadajú pod kompetencie OLAF-u a Európsky úrad pre boj proti podvodom ich preto zamietol (Modernizácia a rozšírenie výroby nábytku v spoločnosti Tribyt a Modernizácia železničnej trate (úsek Zlatovce Trenčianska Teplá) (projekt už nie je financovaný z prostriedkov EÚ))
 • 3 prípady by vraj lepšie posúdili národné orgány (Výroba truhiel pre firmu Kubík, Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VADIN s.r.o., Vzdelávanie zamestnancov KORADOOR)
 • Pri 1 prípade nám odpísali čistú hlúposť v prípade Štefana Duča sme im napísali, že napriek tomu, že OLAF vo vyšetrovaní našiel chyby, národné orgány nekonajú. Európsky úrad pre boj proti podvodom odpísal, že prípad už vyšetroval.
 • 1 prípad Európsky úrad pre boj proti podvodom posunul na Európsku komisiu (Erasmus+)
 • V 1 prípade OLAF neúspešne ukončil vyšetrovanie (Kanalizácia v Horných Kysuciach)
 • 6 prípadov OLAF ešte vyšetruje. Je pravdepodobné, že keď ich dovyšetruje, postihne ich podobný osud ako predchádzajúce prípady. (Tých 6 prípadov Star EU, Urgentný príjem Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (vyšetrovanie zastavil prokurátor), Podpora pri implementácii nemeckého klasifikačného systému Diagnosis Related Groups (DRG), Web Národného lesníckeho portálu (OLAF odpísal, že v tomto prípade "má otvorený spis" už od roku 2012), Dúha, a.s., CVANU)

Reálne teda zatiaľ z našich 14 prípadov Európsky úrad pre boj proti podvodom nevykonal ani v jednom nič produktívne.

Prepis videokomentáru k téme Európsky úrad pre boj proti podvodom čelí podozreniam z podvodov

Richard Sulík: "Vážený pán komisár, Vaše vyjadrenia sú nedôveryhodné a veľmi prázdne. Ak by Európska únia naozaj mala zámer bojovať proti podvodom, tak by ste nemohli toto povedať.

Byrokracia, nekonečné diskusie, akčné plány atď., to je všetko čo vás zaujíma.

Ja osobne som v posledných dvanástich mesiacoch predložil Európskemu úradu pre boj proti podvodom návrhy na štrnásť prípadov. Išlo poväčšine o veľmi jednoznačné prípady a do dnešného dňa OLAF ani jeden z týchto prípadov nepreskúmal dostatočným spôsobom.

V šiestich prípadoch som nedostal žiadnu odpoveď a v ďalších šiestich som dostal neuspokojivú odpoveď. Európsky úrad pre boj proti podvodom jednoducho nepracuje tak, ako by mal.

Ak by Európska komisia naozaj chcela bojovať proti podvodom a brať veci seriózne, veľmi ochotne pomôžem.

Ďakujem."
Author: richard sulik # QuguValo50
Európa2015-06-11
-
 55% ( 1 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0202 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made