Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Formy socialismu a pseudosocialismu X - Syndikalismus


Formy socialismu a pseudosocialismu X - Syndikalismus

Jako politická taktika je syndikalismus jednou z útočných metod, kterou používají organizovaní pracující pro dosahování svých politických cílů. Jedním z těchto cílů může také být založení skutečného socialismu, tedy socializace výrobních prostředků. Ovšem termín syndikalismus má i druhý význam, ve kterém představuje socio-polický cíl specifického druhu. V tomto smyslu můžeme syndikalismus chápat jako hnutí, jehož cílem je takový stav společnosti, v němž jsou zaměstnanci skutečnými vlastníky výrobních prostředků, s nimiž pracují. Zde budeme pojednávat o syndikalismu jako o cíli. Syndikalismem jako hnutím a jako politickou taktikou se nemusíme zabývat.
Syndikalismus jako cíl a syndikalismus jako politická taktika nejdou vždy ruku v ruce. Mnoho skupin, které přijaly syndikalistickou "přímou akci" jako základ svých postupů, se snaží o dosažení skutečně socialistické společnosti. Na druhé straně pokusy uskutečnit syndikalismus jako cíl mohou být prováděny i jinými metodami, než násilnou akcí doporučovanou Sorelem.

V myšlení velké části dělníků, kteří se hlásí k socialismu nebo komunismu, je skutečným cílem velké revoluce syndikalismus. "Uboze buržoazní" ideje, které Marx považoval za překonané, jsou velmi rozšířené, a to i v řadách marxistických socialistů. Velká část pracujících si nepřeje opravdový socialismus, tedy centralizovaný socialismus, ale syndikalismus. Dělník si přeje stát se pánem výrobních prostředků, které fungují v jeho konkrétním podniku. To se ukazuje stále jasněji ve společenském hnutí kolem nás. V protikladu k socialismu, který je výsledkem akademického studia, syndikalistické ideje pramení přímo z myslí obyčejných lidí, kteří jsou vždy nepřátelští k "nevydělanému" příjmu, který obdržel někdo jiný. Syndikalismus, stejně jako socialismus, má za cíl zrušení oddělení dělníka od výrobních prostředků, pouze postupuje jinou metodou. Vlastníky výrobních prostředků se nestanou všichni pracující jako celek, ale v každém jednotlivém průmyslovém odvětví nebo v každé jednotlivé továrně její zaměstnanci dostanou do vlastnictví ty výrobní prostředky, se kterými pracují. Železnice tak připadnou železničářům, doly horníkům, továrny dělníkům to je výchozí slogan.

Musíme ignorovat většinu bláznivých nápadů jak zavést syndikalistické ideje do praxe a začít jejich konzistentní aplikací jako výchozím bodem našeho zkoumání. To není obtížné. Každé opatření, které zbavuje podnikatele, kapitalisty a pozemkové vlastníky jejich kontroly nad výrobními prostředky, aniž by tuto kontrolu předávalo společnosti jako celku v určité hospodářské oblasti, můžeme pokládat za syndikalismus. V tom případě není rozdílu, jestli je v rámci této společnosti vytvořeno více nebo méně takovýchto samosprávných skupin. Není důležité, jestli všechny podniky v rámci průmyslového odvětví vytvoří jeden orgán, nebo jestli zůstanou samostatné tak, se historicky vyvinuly. Ve své podstatě tento plán není příliš ovlivněn tím, kolik čar se skrze společnost nakreslí horizontálně nebo vertikálně. Rozhodující je, že občané této komunity jsou vlastníky určitého dílu výrobních prostředků a nevlastníky ostatních výrobních prostředků. V některých případech jako u lidí neschopných práce, nebudou vlastníky ničeho. Otázkou je, jestli se tímto uspořádáním pracujícím podstatně zvýší příjem. Většina dělníků má absolutně nerealistické představy o nárůstu svého příjmu v syndikalistické společnosti. Věří, že pouhá redistribuce podílů, které v kapitalistické společnosti dostávají majitelé půdy, kapitalisté a podnikatelé, musí znatelně zvýšit příjem každého z nich. Mimo to očekávají výrazné zvýšení produkce průmyslu, protože oni, kdo se pokládají za experty, ho nyní budou sami řídit a každý z dělníků bude osobně zainteresován na prosperitě podniku. Dělníci již nebudou dělat na cizí, ale na sebe. Liberálové na to mají docela jiný názor. Poukazují na to, že rozdělení rent a zisků mezi dělníky jim přinese jen nevýznamné zvýšení příjmů. Navíc podniky, které již nejsou řízeny podnikateli, ale zvolenými dělnickými vůdci, kteří se moc nehodí pro tyto úkoly, nebudou mít vyšší výnosy, ale znatelně nižší.

Pokud by syndikalistická reforma pouze předala dělníkům vlastnictví výrobních prostředků a jinak ponechala vlastnický systém kapitalistického řádu nezměněný, výsledkem by byla pouhá primitivní redistribuce majetku. Přerozdělení statků, jehož cílem je obnovit rovnost majetků a bohatství, je v myslích řady obyčejných lidí, kdykoliv přemýšlejí o reformě sociálních podmínek a tvoří základ řady lidových návrhů socializace. Taková reforma je dobře představitelná v případě zemědělců, jejichž hlavní ambicí je získat do vlastnictví kus pole dost velký na to, aby uživil je a jejich rodinu. Na vesnicích je toto lidové řešení sociálního problému celkem proveditelné. V průmyslu, dolech, infrastruktuře, velkoobchodě a bankovnictví, kde je fyzické přerozdělení výrobních prostředků nepředstavitelné, tam na místo toho existuje představa o přerozdělení vlastnických práv, zatímco jednota podniků a průmyslu by zůstala zachována. Rozdělení tímto nejprostším způsobem by bylo při nejlepším metodou, jak v určitý okamžik zrušit nerovnost v rozdělení příjmů a majetku. Již za krátkou dobu by se ale dělo to, že někteří by vyplýtvali své podíly a jiní by se obohatili získáním podílu od ekonomicky méně efektivních. Pokud by bylo cílem udržet ideál rovného rozdělení, muselo by přerozdělení probíhat neustále, což by jednoduše znamenalo odměňovat neprozíravost, plýtvání a všechny další formy nehospodárného jednání. Neexistovala by motivace jednat hospodárně, kdyby pracovití a spořiví byli neustále nuceni předávat plody své píle a šetrnosti líným a neschopným.

Přesto ani tento výsledek dočasné vytvoření rovnosti příjmů a majetku by nebyl dosažitelný syndikalizací. Syndikalizace totiž v žádném případě není stejná pro všechny pracující. Hodnota výrobních prostředků v různých výrobních odvětvích není úměrná tomu, kolik lidí je v nich zaměstnáno. Je snad zbytečné mluvit o faktu, že v některých výrobních odvětvích převládá jako výrobní faktor práce a v jiných kapitál nebo půda. Přerozdělení výrobních prostředků pouze mezi zaměstnance v pokročilých fázích akumulace kapitálu musí nutně vést k nerovnosti. Hodnota podílů, které by připadly individuálním zaměstnancům při přerozdělení tohoto druhu, by byla naprosto různá: někteří by dostali více, jiní méně a někteří by měli tím pádem vyšší příjem z majetku nevydělaný příjem než jiní. Syndikalizace v žádném případě není prostředkem k dosažení rovnosti příjmů. Ruší stávající nerovnost příjmů a majetku a nahrazuje ji jinou. Může být, že syndikalistická nerovnost je pokládána ze spravedlivější, než nerovnost v kapitalistickém řádu, ale o tomto není věda schopná vyslovit žádný soud.

Pokud by měla syndikalistická reforma znamenat něco více, než pouhé přerozdělení kapitálových statků, pak nemůže dovolit, aby kapitalistické instituce vztahující se k vlastnictví výrobních prostředků existovaly i nadále. Musí zakázat obchodování s kapitálovými statky a zrušit trh kapitálových statků. Jednotlivým lidem nesmí být dovoleno prodat podíly na výrobních prostředcích, které jim byly přiděleny. V syndikalismu tyto podíly mohou být spoutány s osobou vlastníka daleko těsněji, než jak tomu je v liberální společnosti. Jak a za jakých okolností mohou být od osoby odděleny lze zregulovat různými způsoby.

Naivní logika obhájců syndikalismu bez dalšího předpokládá naprosto statické podmínky ve společnosti a nevěnuje pozornost problému, jak se systém bude přizpůsobovat změnám ekonomických podmínek. Pokud budeme předpokládat, že nenastanou žádné změny ve výrobních metodách, v poptávce, v technologiích nebo v populaci, tak se zdá všechno docela v pořádku. Můžeme třeba i předpokládat, že změny povolání, převedení z jednoho průmyslového odvětví do druhého prostřednictvím simultánní dobrovolné výměny pozic spolu s výměnou podílů na výrobních prostředcích, bude dovoleno. Jinak ovšem syndikalistická společnost nutně předpokládá striktní kastovní systém a naprosté zmrazení stavu, v němž se průmysl nachází. Pouhá náhodná smrt některého bezdětného pracovníka otevírá problém, který je docela neřešitelný v rámci logiky systému.

V syndikalistické společnosti se příjem jejích členů skládá ze mzdy za práci a výnosu z podílu na majetku. Pokud bude dovoleno podíly na výrobních prostředcích dědit, tak se za krátko objeví rozdíly v držbě majetku, i kdyby jinak nedošlo k dalším změnám. I kdyby na začátku syndikalistické éry bylo oddělení dělníků od výrobních prostředků překonáno tak, že každý by byl majitelem stejně jako zaměstnancem ve svém podniku, mohlo by dojít k tomu, že člověk, který není zaměstnán v konkrétním podniku, v něm zdědí majetkový podíl. To by opět v syndikalistické společnosti vytvořilo oddělení práce a vlastnictví, aniž by měla výhody kapitalistického společenského řádu.

Každá změna ekonomických podmínek okamžitě vytváří problémy, na nichž syndikalismus nevyhnutelně troskotá. Pokud nastane změna v poptávce nebo technologický vývoj, které si budou vyžadovat změny v organizaci průmyslu, tedy převedení části dělníků z jednoho koncernu do druhého, nebo z jednoho průmyslového odvětví do druhého, okamžitě se objevují otázky, co bude s jejich majetkovými podíly. Měli by si dělníci a jejich dědicové ponechat podíly v těch továrnách, kde pracovali v okamžiku syndikalizace, a do nových továren přejít jako prostí příjemci mzdy? Nebo by měli při odchodu přijít o své podíly a výměnou za ně dostat nové v podnicích, kam nastupují? Obě řešení by rychle narušila principy syndikalismu. Kdyby k tomu bylo lidem dovoleno prodávat nebo se jinak zbavovat svých podílů, tak by se podmínky postupně vrátily ke stavu, který existoval před reformou. Pokud by ovšem pracující při odchodu z jedné továrny ztrácel svůj podíl a při nástupu do druhé ho získával, tak ti pracující, kteří by na této změně tratili, by přirozeně odporovali jakýmkoliv změnám v produkci. Zavádění procesů zvyšujících produktivitu práce by se setkávalo s odporem, pokud by znamenalo úbytek pracujících v jednom podniku a jejich nucený přechod jinam. Na druhé straně pracující v podniku by se mohli bránit přijímání nových kolegů, pokud by to znamenalo snížení jejich proporčních podílů na příjmu z majetku. Krátce řečeno, v syndikalismu by byla jakákoliv změna výrobní struktury prakticky nemožná. Kdyby byl zaveden, nedalo by se již uvažovat o ekonomickém pokroku.

Jako cíl je syndikalismus natolik absurdní, že se obecně nenašli žádní sofistikovanější obhájci, kteří by otevřeně a jasně psali na jeho podporu. Ti, kteří s ním flirtovali pod názvem spolupartnerství, nikdy nepromysleli jeho problematiku. Syndikalismus nikdy nebyl něčím jiným, než ideálem plundrujících hord.Author: Vladimir Krupa # RacoXipu96
Svet2015-09-30
-
 50%  ( 0 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
os   d
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Politika trhu práce zvyšuje nezamestnanosť


Politika trhu práce zvyšuje nezamestnanosť
Štát používa neefektívne nástroje na tvorbu pracovných miest. Najefektívnejšia forma tvorby zamestnanosti je v prvom rade jej nebrániť odvodmi a reguláciami...
Čaká Bitcoin cesta na vrchol či voľný pád?
VIDEO: Vladimir Putin odhaluje „Nový světový řád“
Je lepší hospoda bez zákazu — nebo hospoda žádná?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0157 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo