Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Hladové doliny ako pozostatok socializmu


Hladové doliny ako pozostatok socializmu

Vyspelosť krajín sa často posudzuje podľa miery urbanizácie, t.j. podľa percenta obyvateľstva žijúceho v mestách. Pre nás preto môže byť zaujímavé, že v miere urbanizácie sa Slovensko medzi krajinami sveta nachádza na nie veľmi lichotivom 101. mieste [1].


V mestách žije len 54% obyvateľov Slovenska, kým vo vyspelých krajinách je to obvykle viac než 70%. Ak by sme sa im mali v miere urbanizácie vyrovnať, do miest by sa muselo z vidieka premiestniť okolo milión Slovákov. Uvedená tabuľka môže ale skresľovať, keďže nepoužíva jednotnú metodiku. Napr. podľa francúzskej metodiky, ktorá za mesto považuje každé sídlo nad 2000 obyvateľov, je urbanizácia Slovenska 69% [2]. Slovensko sa tak ako urbanizovaná krajina javí vtedy, ak za mestá označíme aj napr. 3 - 4 tisícové dediny, ktoré charakter mesta poväčšine nemajú. V mestách nad 100 000 obyvateľov ale žije na Slovensku len 12% obyvateľov, kým napr. v Česku 22%, v Rakúsku a Maďarsku po 28%, v Poľsku 29%, v Nemecku 32% a vo Fínsku 35% [3]. Nadštandardne veľké množstvo Slovákov teda žije na vidieku a v malomestách.

Otázkou samozrejme je, prečo by sme si mali z toho robiť ťažkú hlavu. Koniec koncov je vecou každého človeka, či bude bývať na vidieku alebo v meste. Urbanizácia má ale výrazný vplyv na výkonnosť ekonomiky a životnú úroveň, čo už je vec, na ktorej väčšine ľudí záleží. Tento vplyv vysvetlím na mierne zjednodušenom porovnaní veľkomestskej a vidieckej ekonomiky.

Blahobyt v meste a na vidieku

Fungovanie vyspelej ekonomiky je založené na spolupráci veľkého množstva ľudí. Je potrebné množstvo špecializovaných povolaní, ktorých počet môže dosiahnuť až milióny (od upratovačiek až po špecialistov na veľmi úzko zamerané technické obory) a ktoré sa navzájom musia dopĺňať. Predstavme si napr. automobilku s tisícami až s desaťtisícami zamestnancov, každý so špeciálnou kvalifikáciou, k tomu subdodávateľov, dopravcov, predajcov a poskytovateľov služieb pre zamestnancov a ich rodiny, dohromady možno stotisíce ľudí. Táto úzka špecializácia a deľba práce zvyšuje výkonnosť ekonomiky a produkuje obrovské množstvo služieb a tovarov, často mimoriadne zložitých, bez ktorých vyspelá spoločnosť nemôže existovať. Nutnou podmienkou takejto ekonomiky je koncentrácia obyvateľstva do veľkých miest. Ak by toto obyvateľstvo bolo rozptýlené v stovkách vzdialených dediniek, efektívna spolupráca týchto ľudí by nebola možná.

Efektívnejšia ekonomika vo veľkomestách sa zákonite premieta do vyšších platov a nižšej nezamestnanosti. Platy rastú z dvoch dôvodov [4]: kvôli vyššej produktivite (v meste podporenej väčšou špecializáciou a deľbou práce) a kvôli silnejšej konkurencii zamestnávateľov, ktorí musia súťažiť o zamestnancov ponukou lepších podmienok. Mestský človek si môže vybrať z viacerých zamestnávateľov, a keď príde o jedno zamestnanie, ma lepšiu šancu nájsť si iné, než človek žijúci v malom meste alebo dedinke.

Kým koncentrácia ľudí v meste spravidla zvyšuje blahobyt, vo vidieckej ekonomike je to viac-menej naopak. Tá býva obvykle založená na využívaní miestnych zdrojov, napr. pôdy alebo turistických atrakcií. Ich množstvo je nemenné, a čím viac miestnych obyvateľov sa o ne musí deliť, tým menej pripadá na každého z nich. Skúsenosti generácie našich starých rodičov so životom v relatívne preľudnených dedinách, kde na každého pripadal len fliačik kamenistej pôdy, sú dostatočne známe. Do ekonomiky mestského typu sa môže vidiek a malomesto zapojiť len v menšej miere.

Môžem teda zhrnúť, že v efektívne fungujúcej ekonomike bude zrejme väčšina obyvateľstva sústredená do veľkých produktívnych miest a menšina bude žiť na vidieku a poskytovať mestám napr. potraviny, turistické služby a niektoré menej sofistikované výrobky. Podľa skúseností ostatných krajín je optimálny pomer približne traja mešťania na jedného vidiečana, na Slovensku je to ale bezmála jeden mešťan na jedného vidiečana. Zákonitým dôsledkom je slabšia ekonomika, nižšie platy a vyššia nezamestnanosť.

Budovanie priemyslu v slovenských luhoch a hájoch

Ako ale došlo k tomu, že Slovensko, ktoré sa rado považuje za vyspelú krajinu, sa v miere urbanizácie ocitlo kdesi medzi krajinami ako Sýria, Albánsko a Haiti? Historicky drvivá väčšina ľudstva žila na vidieku a prírastok obyvateľstva bol kvôli nedostatku pôdy obmedzovaný hladomormi a epidémiami. Predkapitalistická mestská ekonomika sa kvôli štátnym a cechovým reguláciám nerozvíjala zďaleka tak idylicky, ako som opísal. Trh začal efektívne fungovať až po ich odstránení. Podnikatelia v mestách potrebovali zamestnancov a lákali ich z hladujúceho vidieka ponukou vyšších platov, čím im umožnili prežiť. Mestá začali narastať a časom početne prevládli nad vidiekom. Životná úroveň rástla v mestách i na vidieku. To sú udalosti spadajúce do tzv. "priemyslovej revolúcie".

Problém Slovenska spočíva v tom, že tento proces tu nikdy poriadne neprebehol. Až do roku 1950 žilo v mestách len 25-30% obyvateľov [5,6]. Po roku 1950 sa Slovensko stalo obeťou vedecky plánovanej socialistickej ekonomiky a industrializácie. Namiesto toho, aby zároveň s industrializáciou podporili aj sťahovanie ľudí do veľkomiest a ich rozvoj, vybrali si slovenskí komunisti stratégiu budovania malých továrničiek pomaly v každej dedinke. Nadväzujúca infraštruktúra ako byty, školy, nemocnice a doprava sa rozptyľovala po týchto dedinách alebo blízkych malomestách, takže väčšina vidieckeho obyvateľstva zostala bývať a pracovať viac-menej tam, kde predtým. Aj keď komunisti platonicky snívali o miliónovej Bratislave, po 20tich rokoch budovania socializmu narástla urbanizácia len o 11%. Pre zaujímavosť, vo Fínsku rovnako zaostalom pred vojnou, to bolo 21% [5].

Takto rozptýlený priemysel musí byť nutne málo efektívny. Malá továrnička v zapadnutej dedine s biednou infraštruktúrou môže ťažko ťažiť z výhod špecializácie a môže produkovať len pomerne málo sofistikované výrobky, ktoré budú vo svete čoraz menej konkurencieschopné. Ak podnik naprojektovaný pre jednu dedinu alebo malomesto potrebuje rozšíriť výrobu, bude mať problém s nedostatkom zamestnancov. Ak čiastočne nahradí zamestnancov strojmi alebo je potrebné ho uzavrieť kvôli zastaralosti, ocitnú sa ľudia bez práce a ťažko môžu čakať, že do ich dediny okamžite príde ďalší zamestnávateľ s presne rovnakou potrebou pracovníkov. Keď k tomu prirátame vplyv ďalších neduhov socialistickej ekonomiky (nízke a zlé investície, nulová spätná väzba od spotrebiteľov, závislosť na lacnej energii zo ZSSR, nízka motivácia zamestnancov), niet sa čo diviť slabej výkonnosti týchto podnikov. Prerozdeľovanie a iné triky mohli za socializmu túto neefektivitu zakamuflovať, ale nie odstrániť. Po návrate k akému takému trhu sa nemilosrdne odhalila v podobe krachov, nezamestnanosti a nízkych miezd.

Dozvuky, dezinterpretácie a perspektívy

Nedávno som počul názor, že komunisti ako jediní pre ľudí na slovenskom vidieku niečo urobili. Komunisti ale pre týchto ľudí urobili asi toľko, že ulúpili celý kapitál spoločnosti, vybudovali prostredníctvom neho nevyváženú a málo výkonnú ekonomiku a spomalili prirodzený trend sťahovania do miest. Obrovská časť kapitálu bola investovaná do bytov a nadväzujúcej infraštruktúry nevhodne rozptýlenej po vidieku namiesto toho, aby bola koncentrovaná vo väčších mestách. Vidiek je preto relatívne preľudnený a mestá sú omnoho menšími ekonomickými centrami, než akými mohli byť. Krátkodobo možno bolo pre obyvateľov vidieka príjemné, že sa nemuseli sťahovať do miest. Dlhodobo ale tieto dve veci vytvárajú veľmi škodlivú kombináciu: nižšia životná úroveň, veľká šanca prísť o prácu, malá šanca nájsť dobre platenú prácu na vidieku a problém s nedostatkom bytov a pracovných síl v meste.

Človek vo veľkomeste môže po strate zamestnania nájsť ďalšie, bez potreby meniť bydlisko. Slovenský nezamestnaný je ale najčastejšie človek z vidieka alebo malomesta, kde dominantný socialistický podnik už nefunguje a on stojí pred dilemou, či ostane bez práce, alebo opustí rodinu a svoj panelákový byt, často jediný majetok, a odsťahuje sa za prácou stovky kilometrov ďaleko. Niet divu, že mnohí radšej ostanú doma a živoria z podpory. Dôsledkom je obrovská nezamestnanosť v týchto vidieckych oblastiach (viď obrázok)

Scestné sú tiež časté tvrdenia, že trh týmto ľuďom nijako nepomohol. Trh nie je čarodejník, ktorý šibne prútikom a zabezpečí nezamestnaným v Revúcej prácu s podmienkami ako v Google. Trh je systém, kde ľudia dobrovoľne spolupracujú a trhové ceny im dávajú informáciu napr. o tom, aká vzácna je ich práca pre iných ľudí. Vďaka trhu každý vie, že v Bratislave alebo Viedni sú vyššie mzdy ako v Revúcej. Kritikovi trhu to bude pripadať triviálne, ale informácie tohoto typu boli v minulosti dostatočné na to, aby viedli k sťahovaniu do miest a tým aj k lepšie fungujúcej ekonomike, než máme my vďaka centrálnemu plánovaniu, ktoré trh zrušilo. Trh dáva nezamestnanému túto informáciu, ale nemôže prebrať zodpovednosť za jeho život.Miera nezamestnanosti podľa okresov. Okresy obsahujúce väčšie mestá majú na regionálne pomery nižšiu nezamestnanosť (ŠÚ SR, MPSVR SR, SME).

Depresívne pocity pri pohľade na upadajúci vidiek sa dajú ľahko pochopiť. Obyvateľstvo starne, percento asociálov a alkoholikov sa zvyšuje, budovy chátrajú, mladí ľudia odchádzajú do miest, často do zahraničia. Hlavne dôchodcom, ktorí to porovnávajú s budovateľským elánom v časoch svojej mladosti to pripadá ako úpadok spôsobený kapitalizmom. Vyžaduje si trochu uvažovania pochopiť, že kapitalizmus problém nespôsobil, iba zviditeľnil a že chybou bolo práve to nesprávne zamerané budovateľské úsilie. Snaha dotovať vidiek, napr. investičnými stimulmi, je len pokračovaním pomýlenej socialistickej politiky. Postupné vyľudňovanie vidieka alebo jeho výrazná premena sú zrejme nevyhnutné, ale budú prebiehať veľmi pomaly, keďže infraštruktúra sa nedá presunúť. Chybné rozhodnutia socialistických plánovačov budú teda zaťažovať Slovensko ešte desaťročia.

Peter Weisenpacher
Autor je spolupracovník INESS

[1] http://en.wikipedia. org/wiki/Urbanization_by_country
[2] prepočet INESS
[3] výpočty autora podľa wikipedie
[4] ht tp://www.iness.sk/stranka/7664-Preco-su- na-Slovensku-nizke-mzdy.html< br />[5] http://esa.un.or g/unup/CD-ROM/Urban-Rural-Population.htm
[6]http://www.sociologia.sav.sk /cms/uploaded/1355_attach_regionalny_roz voj_fulltext.pdfAuthor: Peter Weisenpacher # HutiJehi70
Slovensko2014-07-1814
-
 39% ( 13 people voted )
+
autor, zabúdaš na eu. mnohí sa z vidieka presťahovali, ale do iných krajín, najmä mladšie ročníky. tvoja mapka však korešponduje s mapkou nedávno uverejnenou v sme a to o koncentrácii cigánskeho obyvateľstva . Porovnaj si tie červené oblasti.
Pandemonium # CixoFame03
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-07-18 12:53:36 c350b50b
http://romovia.sme.sk/c/7286408/najviac-romov-je-p
ri-kezmarku-mapy-ukazali-ako-u-nas-ziju.html


Pandemonium # CixoFame03
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-18 12:57:43 c350b50b
Autor, hned na zaciatku si dal pochybne konstatovanie, ktore si zobral ako fakt a od toho odvodil cely clanok. pekna manipulacia, samozrejme hlupa. podla mna je to presne naopak. cim viac ludi zije na vidieku, tym vyspelejsia spolocnost. len samozrejme, niekto chce mat ludi namackanych v mestach, ma to mnoho vyhod.
Fero # LifuRoru61
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-07-18 14:44:30 d9777929
s istou davkou hrdosti sa musim priznat, ze fero ma pravdu


Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-18 14:51:44 59ad5d21
Rafael, k comu sa vztahuje tvoja hrdost?
Fero # LifuRoru61
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-18 15:18:09 d9777929
Hnusny vzduch, hnusne jedlo, hluk, stres a nevidiet hviezdy. Vydobytky urbanizacie. Tak pre porovnanie, vyspelej spolocnosti. Nezijem na slovesnku ale v brazilii, a to na vidieku, mesto by som tu tiez nedal, sem-tam tam musim ist(tym myslim velkomesto), ale nastastie len na par dni. Najblizsie mesto je 7 km a ma 10 000 obyvatelov. Otvorim dvere, mam tu krasnu stolovu horu plnu vodopadov, dokonca aj na svojom pozemku mam jeden. Z druhej strany vyhlad do doliny horizont tak 20km vzdialeny. Aj ked som daleko mam tote internety. Jedlo vsetko cerstve vyprodukovane lokanymi producentmi, maso bez hormonov a antibiotik. Neporovnatelna chut s tymi odpadkami co sa predavaju u nas. Ked sa vraciam sem tam autom pripity zo zabavy, nemusim sa bat fizlov, ktori u nas doslova obyvatelstvo terorizuju. Vecer vyleziem von z dveri a vidim mliecnu cestu na oblohe. Nuz a ako to bolo na slovensku? Pozrem z okna z jednej strany, 150 okien predomnou, pozrem z druhej strany 1000 okien len trochu dalej. Pod oknami prepchate parkovisko. Rano si umyvam zuby, pocujem suseda ako tlaci. Policajti buzeruju uplne vsade. Jedlo, neskutocny odpad, kvalita restauracii sla tiez riadne dole aj ked v nasej zemepisnej sirke to nikdy s jedlom nebola slava. Moji kamarati, zarabaju radovo 400 evri, maju vsetci vysoke skoly, nuz ale nie ako vravis, ze zamestnavatelia davaju vyssie platy, lebo sa predbiehaju v lepsich ponukach, ale skor sa mi zda, ze sa predbiehaju v tom, kto da este menej, este ako daleko sa da zaijst a co si zamestnanec necha. Neviem ci si zil niekedy v niekolkomilionoych mestach, ja hej. A to je uplne jedno kde na svete, ale cim vacsie mesto tym vacsi bordel a tlak. To je taka vymozenost urbanizacie, rano si posediet dve hodky v aute cestou do prace a potom nazad zalezi jak stihnes spicku. Aj keby som mal zit na slovensku, tak ovela radsej volim vidiek. Mesta na slovensku, to je klietka pre otrokov, len niekto ju ma hrdzavu, niekto pozlatenu, ale aj tak je to klietka.
gazember # VexaDuro96
-
 74% ( 13 people voted )
+
2014-07-18 18:12:07 bd33774a
loading...
nejaký Peter W. píše riadne blbosti na Je To Tak a zvyčajne sa netýkajú ekonomiky. Ale fabulácie sú tie isté a myslím že ekonomike rozumie ako hus pivu, podobne ako ľudským právam a sociológii. Škoda času.
jojo # PyqeXapu30
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-19 01:08:30 c35b0428
Hahaha.. Mešťan.. Myslím že si totálne vedľa. A čo si to napísal ? Že v efektívne fungujúcej ekonomike bude zrejme väčšina obyvateľstva sústredená do veľkých produktívnych miest a menšina bude žiť na vidieku a poskytovať mestám napr. potraviny, turistické služby a niektoré menej sofistikované výrobky.

Takže v efektívnej ekonomike má vidiečan poskytovať mešťanovi žrádlo ? Ale noo veď si ho vypestuj v meste na vode, s skleníčku akvapóniou alebo tak nejako sofistikovanými technológiami a špecializovaným prístupom, .. Čo obťažuješ nevýkonných gádžov zo svojim žalúdkom.


No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-19 09:23:39 b2281880
Židovské sociálne inžinierstvo.
Tykva Bukvatyr # JokuCyto18
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-07-19 10:29:21 5880509f
V säčasnosti je trend bývať na vidieku a keď tak dochádzať do mesta alebo pracovať doma (v škandinávii už pracuje doma ca 15 percent zamestnancov, len občas chodia ku zamestnávateľovi na porady).
Veľké mestá sa ľahko ovládajú (1 vypínačom resp. ventilom) občania sú totálne odkázaní na zásobovanie a infraštruktúru, majú podstatne vyššie ceny bývania (že by vplyv bankových lobbistov?) a menej priestoru. Vidiek je sebestačnejší i konzervatívnejší, neširia sa tu všelijaké sociálne inžinierske debiliny typu lgbt a pride pochodov apod...
Ku civilizovanosti v budúcnosti sa , podľa mňa, bude počítať vybudovanosť infraštruktúry pre možnosti dochádzania a rozvoj IT pre prácu doma.

General Guderian # TyroMury04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-19 14:35:14 55e4d24f
General musim uznat,trefa.
rebel # ToliVypa79
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-20 18:04:22 d94b4984
I KED SOM NA TO ODBORNIK , NEVIEM POSUDIT NA COM AUTOR FICI ,ALE JE TO SILNY HALUCINOGEN.


pista # JihoNunu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-20 18:15:13 b919f8e1
Len hlupak nemoze suhlasit s autorom a este vecsi reagovat sprostymi recami.
Uplna nevyvratitelna pravda.

otvoreneoci # VymoVupu87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-21 03:32:13 1834e167
Až teraz som sa dostal k tomuto článku. Ale nezdá sa mi, že by sa ľudia hrnuli bývať do mesta, skôr naopak. Za jedno volebné obdobie stratilo napr. naše mesto oficiálne cca 500 obyvateľov (trvalé bydlisko), ale narástol ich počet v okolitých blízkych obciach či prímestských častiach. Nie žeby tam šli hrdľačiť na polia, ale postavili tam dom a dochádzjú do mesta do tej istej roboty. Dnes má každý auto a vzdialenosť nie je problém, pokiaľ nemyslíme na Bratislavu a každodenné zápchy v pracovných dňoch. Takéto preskupovanie, čo sa týka trvalého bydliska, je celoplošné...
Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-07-21 09:17:40 d4254112

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
št   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

MUSLIMOVÉ NA BAZÉNU V NĚMECKU: PLIVALI NA DĚTI, ŽENÁM SPROSTĚ NADÁVALI A VYHROŽOVALI VYHLAZENÍM


MUSLIMOVÉ NA BAZÉNU V NĚMECKU: PLIVALI NA DĚTI, ŽENÁM SPROSTĚ NADÁVALI A VYHROŽOVALI VYHLAZENÍM
Gang šesti mužů, které svědci popsali jako arabského vzhledu s vousy, vnikl do areálu nudistického bazénu v Německu a začal plivat na ženy a děti, protože se koupali nahé a nadával ...
Reformy NSA uzákoní špehování
Rusko vloni nakoupilo celkem 1208 tun zlata
Deti z rozvojového sveta: chceme pracovať!

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0328 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo