Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Hladové doliny ako pozostatok socializmu


Hladové doliny ako pozostatok socializmu

Vyspelosť krajín sa často posudzuje podľa miery urbanizácie, t.j. podľa percenta obyvateľstva žijúceho v mestách. Pre nás preto môže byť zaujímavé, že v miere urbanizácie sa Slovensko medzi krajinami sveta nachádza na nie veľmi lichotivom 101. mieste [1].

V mestách žije len 54% obyvateľov Slovenska, kým vo vyspelých krajinách je to obvykle viac než 70%. Ak by sme sa im mali v miere urbanizácie vyrovnať, do miest by sa muselo z vidieka premiestniť okolo milión Slovákov. Uvedená tabuľka môže ale skresľovať, keďže nepoužíva jednotnú metodiku. Napr. podľa francúzskej metodiky, ktorá za mesto považuje každé sídlo nad 2000 obyvateľov, je urbanizácia Slovenska 69% [2]. Slovensko sa tak ako urbanizovaná krajina javí vtedy, ak za mestá označíme aj napr. 3 - 4 tisícové dediny, ktoré charakter mesta poväčšine nemajú. V mestách nad 100 000 obyvateľov ale žije na Slovensku len 12% obyvateľov, kým napr. v Česku 22%, v Rakúsku a Maďarsku po 28%, v Poľsku 29%, v Nemecku 32% a vo Fínsku 35% [3]. Nadštandardne veľké množstvo Slovákov teda žije na vidieku a v malomestách.

Otázkou samozrejme je, prečo by sme si mali z toho robiť ťažkú hlavu. Koniec koncov je vecou každého človeka, či bude bývať na vidieku alebo v meste. Urbanizácia má ale výrazný vplyv na výkonnosť ekonomiky a životnú úroveň, čo už je vec, na ktorej väčšine ľudí záleží. Tento vplyv vysvetlím na mierne zjednodušenom porovnaní veľkomestskej a vidieckej ekonomiky.

Blahobyt v meste a na vidieku

Fungovanie vyspelej ekonomiky je založené na spolupráci veľkého množstva ľudí. Je potrebné množstvo špecializovaných povolaní, ktorých počet môže dosiahnuť až milióny (od upratovačiek až po špecialistov na veľmi úzko zamerané technické obory) a ktoré sa navzájom musia dopĺňať. Predstavme si napr. automobilku s tisícami až s desaťtisícami zamestnancov, každý so špeciálnou kvalifikáciou, k tomu subdodávateľov, dopravcov, predajcov a poskytovateľov služieb pre zamestnancov a ich rodiny, dohromady možno stotisíce ľudí. Táto úzka špecializácia a deľba práce zvyšuje výkonnosť ekonomiky a produkuje obrovské množstvo služieb a tovarov, často mimoriadne zložitých, bez ktorých vyspelá spoločnosť nemôže existovať. Nutnou podmienkou takejto ekonomiky je koncentrácia obyvateľstva do veľkých miest. Ak by toto obyvateľstvo bolo rozptýlené v stovkách vzdialených dediniek, efektívna spolupráca týchto ľudí by nebola možná.

Efektívnejšia ekonomika vo veľkomestách sa zákonite premieta do vyšších platov a nižšej nezamestnanosti. Platy rastú z dvoch dôvodov [4]: kvôli vyššej produktivite (v meste podporenej väčšou špecializáciou a deľbou práce) a kvôli silnejšej konkurencii zamestnávateľov, ktorí musia súťažiť o zamestnancov ponukou lepších podmienok. Mestský človek si môže vybrať z viacerých zamestnávateľov, a keď príde o jedno zamestnanie, ma lepšiu šancu nájsť si iné, než človek žijúci v malom meste alebo dedinke.

Kým koncentrácia ľudí v meste spravidla zvyšuje blahobyt, vo vidieckej ekonomike je to viac-menej naopak. Tá býva obvykle založená na využívaní miestnych zdrojov, napr. pôdy alebo turistických atrakcií. Ich množstvo je nemenné, a čím viac miestnych obyvateľov sa o ne musí deliť, tým menej pripadá na každého z nich. Skúsenosti generácie našich starých rodičov so životom v relatívne preľudnených dedinách, kde na každého pripadal len fliačik kamenistej pôdy, sú dostatočne známe. Do ekonomiky mestského typu sa môže vidiek a malomesto zapojiť len v menšej miere.

Môžem teda zhrnúť, že v efektívne fungujúcej ekonomike bude zrejme väčšina obyvateľstva sústredená do veľkých produktívnych miest a menšina bude žiť na vidieku a poskytovať mestám napr. potraviny, turistické služby a niektoré menej sofistikované výrobky. Podľa skúseností ostatných krajín je optimálny pomer približne traja mešťania na jedného vidiečana, na Slovensku je to ale bezmála jeden mešťan na jedného vidiečana. Zákonitým dôsledkom je slabšia ekonomika, nižšie platy a vyššia nezamestnanosť.

Budovanie priemyslu v slovenských luhoch a hájoch

Ako ale došlo k tomu, že Slovensko, ktoré sa rado považuje za vyspelú krajinu, sa v miere urbanizácie ocitlo kdesi medzi krajinami ako Sýria, Albánsko a Haiti? Historicky drvivá väčšina ľudstva žila na vidieku a prírastok obyvateľstva bol kvôli nedostatku pôdy obmedzovaný hladomormi a epidémiami. Predkapitalistická mestská ekonomika sa kvôli štátnym a cechovým reguláciám nerozvíjala zďaleka tak idylicky, ako som opísal. Trh začal efektívne fungovať až po ich odstránení. Podnikatelia v mestách potrebovali zamestnancov a lákali ich z hladujúceho vidieka ponukou vyšších platov, čím im umožnili prežiť. Mestá začali narastať a časom početne prevládli nad vidiekom. Životná úroveň rástla v mestách i na vidieku. To sú udalosti spadajúce do tzv. "priemyslovej revolúcie".

Problém Slovenska spočíva v tom, že tento proces tu nikdy poriadne neprebehol. Až do roku 1950 žilo v mestách len 25-30% obyvateľov [5,6]. Po roku 1950 sa Slovensko stalo obeťou vedecky plánovanej socialistickej ekonomiky a industrializácie. Namiesto toho, aby zároveň s industrializáciou podporili aj sťahovanie ľudí do veľkomiest a ich rozvoj, vybrali si slovenskí komunisti stratégiu budovania malých továrničiek pomaly v každej dedinke. Nadväzujúca infraštruktúra ako byty, školy, nemocnice a doprava sa rozptyľovala po týchto dedinách alebo blízkych malomestách, takže väčšina vidieckeho obyvateľstva zostala bývať a pracovať viac-menej tam, kde predtým. Aj keď komunisti platonicky snívali o miliónovej Bratislave, po 20tich rokoch budovania socializmu narástla urbanizácia len o 11%. Pre zaujímavosť, vo Fínsku rovnako zaostalom pred vojnou, to bolo 21% [5].

Takto rozptýlený priemysel musí byť nutne málo efektívny. Malá továrnička v zapadnutej dedine s biednou infraštruktúrou môže ťažko ťažiť z výhod špecializácie a môže produkovať len pomerne málo sofistikované výrobky, ktoré budú vo svete čoraz menej konkurencieschopné. Ak podnik naprojektovaný pre jednu dedinu alebo malomesto potrebuje rozšíriť výrobu, bude mať problém s nedostatkom zamestnancov. Ak čiastočne nahradí zamestnancov strojmi alebo je potrebné ho uzavrieť kvôli zastaralosti, ocitnú sa ľudia bez práce a ťažko môžu čakať, že do ich dediny okamžite príde ďalší zamestnávateľ s presne rovnakou potrebou pracovníkov. Keď k tomu prirátame vplyv ďalších neduhov socialistickej ekonomiky (nízke a zlé investície, nulová spätná väzba od spotrebiteľov, závislosť na lacnej energii zo ZSSR, nízka motivácia zamestnancov), niet sa čo diviť slabej výkonnosti týchto podnikov. Prerozdeľovanie a iné triky mohli za socializmu túto neefektivitu zakamuflovať, ale nie odstrániť. Po návrate k akému takému trhu sa nemilosrdne odhalila v podobe krachov, nezamestnanosti a nízkych miezd.

Dozvuky, dezinterpretácie a perspektívy

Nedávno som počul názor, že komunisti ako jediní pre ľudí na slovenskom vidieku niečo urobili. Komunisti ale pre týchto ľudí urobili asi toľko, že ulúpili celý kapitál spoločnosti, vybudovali prostredníctvom neho nevyváženú a málo výkonnú ekonomiku a spomalili prirodzený trend sťahovania do miest. Obrovská časť kapitálu bola investovaná do bytov a nadväzujúcej infraštruktúry nevhodne rozptýlenej po vidieku namiesto toho, aby bola koncentrovaná vo väčších mestách. Vidiek je preto relatívne preľudnený a mestá sú omnoho menšími ekonomickými centrami, než akými mohli byť. Krátkodobo možno bolo pre obyvateľov vidieka príjemné, že sa nemuseli sťahovať do miest. Dlhodobo ale tieto dve veci vytvárajú veľmi škodlivú kombináciu: nižšia životná úroveň, veľká šanca prísť o prácu, malá šanca nájsť dobre platenú prácu na vidieku a problém s nedostatkom bytov a pracovných síl v meste.

Človek vo veľkomeste môže po strate zamestnania nájsť ďalšie, bez potreby meniť bydlisko. Slovenský nezamestnaný je ale najčastejšie človek z vidieka alebo malomesta, kde dominantný socialistický podnik už nefunguje a on stojí pred dilemou, či ostane bez práce, alebo opustí rodinu a svoj panelákový byt, často jediný majetok, a odsťahuje sa za prácou stovky kilometrov ďaleko. Niet divu, že mnohí radšej ostanú doma a živoria z podpory. Dôsledkom je obrovská nezamestnanosť v týchto vidieckych oblastiach (viď obrázok)

Scestné sú tiež časté tvrdenia, že trh týmto ľuďom nijako nepomohol. Trh nie je čarodejník, ktorý šibne prútikom a zabezpečí nezamestnaným v Revúcej prácu s podmienkami ako v Google. Trh je systém, kde ľudia dobrovoľne spolupracujú a trhové ceny im dávajú informáciu napr. o tom, aká vzácna je ich práca pre iných ľudí. Vďaka trhu každý vie, že v Bratislave alebo Viedni sú vyššie mzdy ako v Revúcej. Kritikovi trhu to bude pripadať triviálne, ale informácie tohoto typu boli v minulosti dostatočné na to, aby viedli k sťahovaniu do miest a tým aj k lepšie fungujúcej ekonomike, než máme my vďaka centrálnemu plánovaniu, ktoré trh zrušilo. Trh dáva nezamestnanému túto informáciu, ale nemôže prebrať zodpovednosť za jeho život.Miera nezamestnanosti podľa okresov. Okresy obsahujúce väčšie mestá majú na regionálne pomery nižšiu nezamestnanosť (ŠÚ SR, MPSVR SR, SME).

Depresívne pocity pri pohľade na upadajúci vidiek sa dajú ľahko pochopiť. Obyvateľstvo starne, percento asociálov a alkoholikov sa zvyšuje, budovy chátrajú, mladí ľudia odchádzajú do miest, často do zahraničia. Hlavne dôchodcom, ktorí to porovnávajú s budovateľským elánom v časoch svojej mladosti to pripadá ako úpadok spôsobený kapitalizmom. Vyžaduje si trochu uvažovania pochopiť, že kapitalizmus problém nespôsobil, iba zviditeľnil a že chybou bolo práve to nesprávne zamerané budovateľské úsilie. Snaha dotovať vidiek, napr. investičnými stimulmi, je len pokračovaním pomýlenej socialistickej politiky. Postupné vyľudňovanie vidieka alebo jeho výrazná premena sú zrejme nevyhnutné, ale budú prebiehať veľmi pomaly, keďže infraštruktúra sa nedá presunúť. Chybné rozhodnutia socialistických plánovačov budú teda zaťažovať Slovensko ešte desaťročia.Author: Peter Weisenpacher # HutiJehi70
Slovensko2014-11-1936
-
 32% ( 12 people voted )
+
Tááááák toto je dobrá téma.... Slovenská! Pozor na odchýľky v myslení! My sme ---DEDINSKÝ! Sú aj dediny na Spiši kde sú, resp. boli tri /3/ stredné školy v bývalom režime! Sú oblasti ktoré by dokázali celú EU zásobiť ---zemiakami --ale vďaka ČARNOGURSKÉMU... prd do ucha...a nehovorím o Borovičke, Zipser-párkach --Spišských a iných jedeniach prezentných ---- vytvorili hladové doliny...To niet tej sily povedať že DZURINDA JE ZO SPIŚA A SPOLU s ČARNOGUROM...roz bzikali a vytvorili hladové doliny... rómske...NECH TO DAJÚ DO PORIADKU----aspoň takého aký bol---v bývalom___! A PRÉEEEEEdsedovia VlÁÁD ...nezmyselných do dnes...
klopi # KyvoWavo40
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-11-19 18:04:09 58d4289b
ABChttp://aeronet.cz/news/
vime-kdo-organizoval-rozdavani-cervenych-karet-pro
ti-zemanovi-dukaz-o-bezprecedentnim-vmesovani-se-a
merickeho-velvyslanectvi-do-vnitrnich-zalezitosti-
republiky-americane-organizuji-demonstrace-skrz/[/
url]
http://aeronet.cz/news/vime-kdo-organizoval-rozdav
ani-cervenych-karet-proti-zemanovi-dukaz-o-bezprec
edentnim-vmesovani-se-americkeho-velvyslanectvi-do
-vnitrnich-zalezitosti-republiky-americane-organiz
uji-demonstrace-skrz/

fbgntzn # HotiGymu32
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-11-19 18:07:00 2e27a6a3
To vážne si niekto --- TÍTO DVAJA " REVOLUCIONÁRI " zdvíhajúci vládu z prachu myslia že vo Svite, Poprade, Kežmarku , Levoči, Krompachoch ,Starej Ľubovni, Prakovciach , Podolinci Gelnici aaa je len tááák ... prdenenie z pohľadu...vyšších záujmov? Tu nieje odbornosť, vzdelanosť .. Máme rómov...áno ...dá sa ich pustiť na VÁÁS... aby ste pohopili čosi o hladových.... !
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-19 18:20:39 58d4289b
To 101. miesto je velmi potesujuce. Ludia nie su tak zranitelni ako v mestach; su viac sebestacni
november # RogiWila23
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-11-19 18:29:58 4257749e
Konecne dobra sprava: Principy nového měnového systému

http://m.leva-net.webnode.cz/products/princip-nove
ho-menoveho-systemu/

november # RogiWila23
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-19 18:31:35 4257749e
Vietor nám zničil Tatry a títo komedianti nepochopili , že treba peniaze z turistov ---Maďarských a iných... lyžiarskych --a za boha dialnicu ku Tatrám nepotiahli...len ku Elektre! Ani od Košíc....ÁAle o tom som už písal v súvislosti s nebohým Biľakom a "vyrichtovaným" Svidnyyykom...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-19 18:36:37 58d4289b
loading...
ja bi so len hrozne rad vedel kto vitvoril hladove dolini , za burzoaznej CSR , ze bi taticek pimpicek masarik?
alebo je to tak : kapitalizmus tvori hladove dolini,preto tu boli aj za CSR po vzniku socializmu zanikli a po obnoveni kapitalizmu ich tu mame spet .
hlupnutie populacie pokracuje.
Dalsi clanok pre autora , navrhujem mu do pozornosti temy:
bezdomovci - dedictvo po komunistoch
prostitucia visledok ateizmu na bolsevickich skolach


kvak # LepoPika00
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-11-19 18:57:35 c3a873d1
dopici aj so socialistami...
kto je proti tak tu je kucmov ucet: 048578955485/0900
a kto si to chce zaslanu sumu nasledne odrobit, tak tu je tel. cislo pre posielanie zivotopiov: 0905 565 558.
fuck socializmus, jeah!

kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-11-19 19:01:04 bc706ea5
Ja by som až tak stopercentne netvrdil, že je to pozostatok starého režimu rovnako ako za to celkom nenesie zodpovednosť ten súčasný. Je to čiastočne aj o ľuďoch, ktorí v tej inkriminovanej oblasti žijú. Nečudujte sa potom tej situačnej mapke a jej farebnému pokrytiu, ktoré o niečom štatisticky vypovedá. Prejdite sa napr. po Gemeri a sami vidíte na ľuďoch to pomerné IQ. S kým tam chcete podnikať, koho tam chcete zamestnať? Ak sú väčšinou takí, čo nedokážu ani poriadne písať ako Kvak, čo by ste im dali robiť? Vidíte to názorne sami, ani metlu by som o neho neoprel aby pozametal ulicu! Samozrejme, sú tu aj iné aspekty. Súdruhovia pchali priemysel bez rozmyslu do každého kúta, viď. železiarne v Podbrezovej. Dnes vám každý logistik od veľkého investora povie: Máte do konkrétneho miesta veľkého investičného záujmu vybudovanú (nielen) dopravnú infraštruktúru? Ako tam chcete voziť materiál a odvážať výrobky? Dovi a dopo! Striktná podmienka od KIA bola dostavba diaľnice, inak by vtedajšia vláda so svojim podareným spišským premiérom toho strategického investora tam nedostala ani s párom bicyklov! Nehovoriac už o tom, že nebyť ľudí s IQ pod 80, tak by sa výstavba diaľnic na Slovensku v roku 1998 nezastavila. Takže toto je zas maslo terajšej doby.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 63% ( 25 people voted )
+
2014-11-19 19:24:56 bc7b649f
namiesto fajcenia mecarovi si sa mohol angazovat v ramci strany aj o rozvoj celoslovenskej infrastruktury, zloduch.
teraz je tvoj smiech viac nez ironicky...neboj, raz tvoj xicht rozflakam aj na dialnici do Podbrezovej.
:-DDD

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-19 19:34:14 bc706ea5
ti premudreli pandi pisurku, ktovie ako vozili sudruhovia material a odvazali virobki ,ked nemali logistikov s IQ nad 80 , ze bi zeleznicou? ak si tvoja visoko inteligentna hlavicka nespomina tak do kazdej tovarni isla zeleznicna vlecka.
ale tokaj dalej .radsej si viber temu co navrhujem a ju obiektivne rozpracuj.

kvak # MylyQyqo92
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-19 19:35:19 c3a873d1
Dobrá kravina.
Tykva Bukvatyr # JokuCyto18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-19 20:12:22 bca784a0
My viem že tam kdesi v BA je Dunaj, dialnice, letiska, "štreka"--- vláda, parlament a Volfffks.Wagen a 1200ečka fííí.ááá/priemerná kotrba/ Ale aj inde je i rozumu dosť... a nie len ..prebytok našincov východniarskych v BA! Tak v Snine fabrika...stredné školstvo-- odborníci--aj žeriavovíí...a donedávna --fujara.. Na Spiši --nehovorím tam som doma,a Dubnica, Martin, a bez dialnice... odbornosť.....nie nejaká BA--montážna, stláčajúca červené či zelené gombíky ale skutočné---rozumovovoIQ produkčné..a 600-700 éééé---To nie je výsledok diania v bývalom --- to je bačovanie hlúpych kotrb ešte žijúcich... okrem komedianta.. "lahvového"...
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-11-19 20:42:12 58d4289b
Sestřih pořadu - Vojenské tajemství s Igorem Prokopenko 18.10.2014 titulky CZ
komous-z-USA # BynuWotu41
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-11-19 23:22:45 4e63f8ee
Hladové doliny nie sú pozostatkom socializmu, na rozdiel od Pandebila 8-)
sudo # XoxuDija47
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-11-19 23:26:04 55edea05
klopi[/colo
r]
úžerník, scientológ a americký análolezec a veľký kámoš masového vraha a vojnového zločinca Prasačenka vám predsa zabezpečí niekoľko miliónov bohatých turistov z Ruska, už túto zimu 2014/2015 nebudete ich stíhať obsluhovať a počítať tržby, ta nie, ou jééé úžerník sa postaral!!!
komous-z-USA # BynuWotu41
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-11-19 23:30:00 4e63f8ee
Asi nie je veľký investor, ak sa musí pýtať čo v okolí objaví, je to skôr zápecník, čo čaká ako sa mu informácie samé nasajú do jeho lenivej kotrby. A aký je „investor“, takých má aj logistikov. Ak chce rozšíriť podnik do nových končín, tak by mala iniciatíva vzísť od neho, ak je odkázaný na pýtanie sa a predkladanie vyhrážok, tým dokazuje vlastné nízke IQ, že nedokáže ani vytriediť vhodné zdroje a seriózne správy.
Jasné, „investori“ čakajú na hraniciach na sformovanie novej vlády, alebo ako sa vyvinie aktivita okolo nového „zákona“, či sa postaví cesta, sú to špekulanti, alebo z pomocnej školy.
Kto chce, podnik založí ihneď, paraziti sondujú, ako by mohli zločinecké výpalnícke vlády popchnúť, aby kešeňou zatriasli. Vraj investor sa pýta, či je infraštruktúra, nie, zlodej sa pýta a kladie podmienky, čo všetko by potreboval, je celkom isté, že spomínané šikminy splatia všetky výhody čo obdržali aj s úrokmi, dokonca ich rozoberú, vynikajúci nápad a realizovateľný.
KIA nie je natoľko dôležitá, aby sa pýtali z pódia ako bohovia domorodcov, ale v etatizme sú poslúchači otázok príliš početní. Malý investorko dorazí a kancelárske krysy sa predbiehajú v úslužnosti a za nakradnuté výpalné sľubujú a možno aj plnia, ale paraziti nie sú investori, spoločná mafiánska skupina výpalníkov a škaredých šikmín.

Lidhja # JojaVime40
-
 40% ( 10 people voted )
+
2014-11-20 03:39:49 4e622ffa
Nechápem prečo sa hromadne pretŕčajú odkazy o novom záchrancovi, americkom pucflekovi, priateľovi UÇK Zemanovi?
To si potrebujú utíšiť svedomie, že volili ožratého hulváta, boľševika, šábesgójsku bábku a preto z neho nasilu tvarujú obeť amerického imperializmu? Bojujú za neho, ako by bol ich otcom, nepekný pohľad, stačí aby nezorientovaní hlupáci Zemana vykreslili ako akúsi hrozbu a hlúpe ovce sa ihneď zúčastnia zápasu a vyberajú si strany. Áno, strany tupých ovcí čo sa zapájajú do divadla v spore identických táborov.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-20 03:55:54 4e622ffa
A varábalo sa na sklad--áno. aj, možná--no po sprivatizovaní, zatvorení, a rozkradnutí--vytvorila sa alternatíva? "Lahvoš" vyhlásil v Americkom parlamente --zušenie "zbrojariny" --do dnes sú fabriky kde na strechách už rastú briezky...! Zavolal si na SÚKROMNÚ ! návštevu Dalajlámu a Čína ...ohla "pažu" v predlaktííí! A "hlavný družstevník" povracal pozemky ...niektorí vlastníci ani nevedeli ako vyzerá pluh...a potravinová nesebestačnosť....!Ešte aj rómovia mali celú zimu čo jesť..za pozberové zemiaky...!Ani alternatíva , ani náhradné..riešenie ... a dolín tri prdele ..biednych! O slobode, demo..kracií, mandarínkach, banánoch .."šóroch" pred obchodmi...to nebaví už pomali nikoho ani počúvať! Keby nebola poklesla libra..pound.. tak našincov by bolo v Kingdome pomali viacej ako Poliakov...A Američania po príchode do VSŹ --zírali--nad stavom ktorý bol porovnateľný s ich domácim...technický, technologicky aaaa ,......a najziskovejšia firma v rámci korporácie USS..Steel...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-20 06:34:15 58d4289b
Na "konzervativizme" , konzervatívcovi je najkrajšie to že neuznáva "novinky" pokiaľ nie sú lepšie --výrazne- ako doteraz platné.....A novodobí "revolucionári" na čele s Hlinom pobehujú po SK a drizdajú kde čo ,ale o riešeniach.., nových alternatívach výrazne progresívnejší...ani prd...a furt len "osierajú"--až kým ich niekto...ne ototo...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-20 07:00:21 58d4289b
Je nezmyslom, že ľudia opúšťajú vidiek a sťahujú sa do miest. Aspoň tu na Považí sledujem pravý opak. Chalupy na dedinách sa predávajú, prerábajú a ľudia, ktorí tu pôvodne chceli tráviť víkendy, tu trávia čoraz viac času. Som jedným z mnohých, ktorí chodia pracovať do mesta (miest) a svoje peniaze potom investujú do rozvoja svojho bývania na vidieku, prípadne rôznych samotách a lazoch.
Súhlasím s názorom, že kde končí diaľnica, tam končí "sranda" a život sa stáva ťažším pokiaľ ide o pracovné, či podnikateľské príležitosti. Verím, že každému súdnemu človeku sa pozastavuje rozum nad tým, prečo už kua nie je tá diaľnica už dávno hotová...

meldo # FajuSuba76
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-11-20 10:16:27 d5b58294
"kapitalismus" to po 25 let zjevne na slovensku nespravil a mozna ze za 50 let kdy pokud to pujde stejnym smerem nebude prace ani ve mestech (ale vetsina vyroby v cine a indii) se to pro slovensko muze ukazat nakonec jako vyhoda. Ale kdo vi co bude za 20 let, ze? Kdo vedel pred 30 lety co bude dnes...
Autor zapomnel jaksi take na vliv morfologie krajiny na sidelni moznosti. Protoze je z vetsi casti slovensko hornate, asi se velka mesta v techto castech jaksi spatne tvori. A Kdyby vypocital kolik slovaku nakonec odeslo do Cech (po r. 89) a po r. 2004 do ciziny... zjistilo by se ze ta cisla jsou zase jina.


5ka # LyheQuqy61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-20 11:43:15 5e70c9d9
miera urbanizácie merítkom pokroku??? :DD vid rio, nairobi, alebo lagos alebo pretoria alebo kalkata.....
to je len želanie iluminátov natlačiť ľudí do mestských giet, aby im ostali voľné plochy lesov a stepí pre ich haciendy a aby im ostali voľné ostatné prírodné zdroje.
hladové doliny vznikli pre nadmerné daňové a odvodové zaťaženie štátu, keby tých ľudí nechali tak, oni by sa uživili aj sami. neplatí to pre parazitické etnikum, ale to má kočovanie ku vhodnému hostiteľovi v génoch.

peter # JyfuVore26
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-20 12:31:55 c350b50d
stačí, aby sa zrušili pošty v tých hladových dolinách a sociálky a dôchodky, aby sa vyplácali len v bratislave a uvidíte, ako sa to vyľudní. už nebude vidiek "preľudnený". ľudia budú tam, kde majú obživu, a pokiaľ im tam chodí príjem.....
a ľudia v mestách-getách sa ľahšie ovládajú, sú závislejší na rozhodnutiach elít.

peter # MivuSemu80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-20 12:42:01 c350b50d
pandáš, železiarne podbrezová sú práve jeden z mála schopne vedených podnikov. skôr sklárne poltár a utekáč, ktoré sprivatizovala pani andrejčáková žena poslanca hzds, sú toho príkladom.
peter # MivuSemu80
-
 43% ( 4 people voted )
+
2014-11-20 12:46:36 c350b50d
Dakujem klopimu a petrovi za rozumne prispevky, vdaka ktorym tu uz ja nemusim nic protiargumentovat.
Taketo clanky zaradujem do kategorie "newspeak". Autor je zjavne zamestnancom orwellovho ministerstva pravdy, len neviem, ci ako dobre plateny profesional, alebo ako iniciativny blbec, ktory chudak naozaj veri tomu, co pise :-)

zdravyrozum # GyduJudi50
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-11-20 13:46:30 bc78020a
Na čem v těch městech "dělaj"? - Developři, kanclíky, byrokrati, uměl(á)ci - práce za všechny prachy, tak asi proto ta míra urbanizace má vliv na příjem v monopolních penězích (těm je to tam blíž přece)?

Latah # BudeWagu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-20 13:49:58 4e889399
Ono tie rúry to nie sú makaróny.. A Podbrezová , tamtie železiarne ,vznikla keď ešte o súdruhoch sa nesnívalo ani Marxovi! A tie bezšvové presné rúry zvladnuť..technologicky...výrobne...to nie je prdieď kdesi pri dobrej muzike! Logistika je aj čosi čo súvisi s dopravnou infra.., odbornosťou.., podmienkami..,a hrdosťou ...Tie "dedinské " fabriky nebol výmysel súdruhov... to je odborná špecializácia, hrdosť profesná, aj dedičná na ktorú sa novodobí "znalci" VYSRALI doslova.../nožiarstvo--Sandriky.. voľné kovanie...kovoobrábanie.. odlievanie ... aaa / Ja viem efektívnosť rentabilita...no nemať odborníkov je to najhoršie! Môžeš tak akurát sa dívať ako sa môže a kde takémuto remeslu niekto naučiť! Už len "Gymple.." , Socialna práca , managere a Psycho...školstvo na liečenie nervovo -stresovo či ináč postihnuté osobnosti..sú priorizované!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-20 14:42:38 58d4289b
No dríst.
V krajine kde žijem sa ľudia sťahukú na vidiek pretože je tam oveľa lacnejšie bývanie, môžu si dovoliť aj nejakú tú záhradku okolo domu, neexistujú problémy s parkovaním, nikoho neserie že na lúke pustím voľne psa (samozrejme, pokiaľ sa vie slušne správať), je tu na skok do lesa alebo ku jazeru. Mne sa viac oplatí dochádzať 50 km denne do práce ako platiť nenormálny nájom alebo pôžičku za neajký byt v centre alebo blízo centa. Článok má asi takú hodnotu ako tvrdiť že existuje závislosť medzi zvýšeným obsahom CO2 v atmosfére a počte homosexuálnych sobášov v EU. :DDD

General Guderian # TyroMury04
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-11-20 16:28:23 55e4d6fc
autorovi nic nehovory globalny kapitalizmus teda sucasnost, to ze dnes je v nejakom meste fabrika vobec neznamena ze tam musi byt aj o destat rokov, takze ako existuju hladove doliny, existuju aj hladove mesta vid detroit, takze tak, a je jasne ze sucasny system zalozeny na neustalom raste a spotrebe nieje udrzatelny z pohladu buducnosti, pretoze planeta nerastie, ani jej surovinove zdroje , iba zadlzenost statov...xixixi a teraz basnicka otazka, ked to jedneho dna skrachuje chce byt panko v panelakovej dzungli, kde je uz dnes clovek cloveku vlkom, alebo na dedine kde kazdy kazdeho pozna??? a clovek si aspon nieco dopestuje, ma moznost byt aspon ciastocne potravinovo a energeticky sebestacny hmm.. vyskusaj to v panelaku ty hlava studovana...xixixi a napusti si na balkone bazen a skac do neho hlavicky... globalisti by najracej napchali ludi do kralikarny tak isto, ako to robili komanci, len metody a ceny sa zmenili.
kombajn # HydyKuwi36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-20 17:13:40 56186deb
Kučma-neši zo skupiny BSP ale už pýtaš loooove-sprivatizoval si seba-kedz neznaš -co to socialista-či znaš?Valal valalom zostane-bo v mesce valal net-pozostatky socializmu-hladové doliny net -to lem zato že už še im gadžovac nechce-parfémov nosic na sebe-tak to héééj-zamestnanie-tunelár-lem ručičky nešpinavé mac-či ne?tak tak!ta zato účet máš.
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-20 17:33:26 58d4285f
Jedna věc mě ale přeci jen mrzí...Že se nestaví pravdové mrakodrapy jako v USA i jinde.
Proč?

procbyne # HimiBavi74
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-20 18:09:37 4e88976d
Končí pomaličky "cirkusoví rok-volebný"! Kadejakých "volebných lídrov-kandidátov " bolo tri prdele--pomali viacej ako aktívneho ..tohoto....! A zdevastovaných fabrických nevyužívaných budov, družtevných stavieb-zariadení --bez jediného kúska kovu.., burinou a už aj briezkami zarastené polia, strechy aaa neubúda a neubúda! Povinne každý poslanec---kanditát po deklarovanej --verejne prezentovanej "návšteve" "Hladovej dediny, doliny" nech podá správu---samozrejme návrh riešenie...okamžitého a perspektívneho!Tie rozfúknuté vetrom sa šíriace "podobizne" , aa vybudujem.. a zabezpečím.. rozšírim...a iné drizdy či "obsieračky" rivala--protikandidáta...sú úbohým prezentom ...ktorý aj v našej krčmičke sa sústreďuje na hajzli--to v prípade istej núdze...! A biednych dolín neubúda--výrazne! A viťazia --"sebeziskovci" tipu Hlina, Lipšic, Sulik...nad rétorický menej zdatnými--a nič viacej!
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-21 03:46:26 58d4289b
A najvyššia kvalita bola a je obsiahnutá v papieri na ktorom bolo , je vytlačené foto a kóóópisko "umeleckých" epiteton ornans.. a fantasmagorických predstáv skoro nekontrolovateľných.../ešte aj vo WC málo využiteľnom..papieri/A voliť a voliť .... 35-40%..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-21 05:55:02 58d4289b
Začínam mať obavy o výklade pojmu urbanizácia a vyspelosť...a mestský život..a sústredenosť obyvateľstva v meste.. a tým pádom nejaká vyspelosť..západniarska...! Dnes veľké mesta EU ..predstavujú centrum ..samí úrad, bankové domy , historické pamiatky a nie najväčšie obchodné centra...tie sú skôr na okrajoch../Londý..maličky..litll..veľký a obrovský..big...cca 40-50 km od centra.../ Roterdam ..Amstterdam ..to sú mestá kde sa skoro nedá určiť ani začiatok ,ani koniec--len akási "mapová hranica"..Niederlad .Holland ..to je jedna zastavaná mestsko..dedinská oblasť..kde viac ako 500metrov vzdialenosť medzi budovami ani neexistuje...okremm..kanáloch, riek...To isté platí o Paríži, Bruseli, Berlíne.. o Ruských mestách ani nehovorím...Kritéria "urbanizácie" nemajú vypovedaciu schopnosť akú hneď v prvej vete dogmaticky autor deklaruje... je to aj ináč../Ešte aj Praha sa tiahne až skoro po Kralupy..../A Košice tuším od Ťahanoviec po Šacu-- Bukovec sa ťahajú--aj 20km../A naša "obec" Vysoké Tatry má koľko??? ha?/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-21 08:01:24 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jede   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Zrodila se Hedvábná stezka 2.0: Nová webová stránka se vysmívá americkým federálům


											Zrodila se Hedvábná stezka 2.0: Nová webová stránka se vysmívá americkým federálům
„Úřady“ mohou zavírat webovku za webovkou, ale vlnu nových technologií a lidského ducha samotného překonat nemohou a nepřekonají. To je tvrdá lekce, o které se statistici a ...
Muž, který se nestal králem
Evropský fúzní reaktor JET
Náhodné vratky plynové

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0804 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne