Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Homosexualita a Biblický pohľad. Prekvapivé závery


Homosexualita a Biblický pohľad. Prekvapivé závery

Uvedomujem diskusia o homosexualite je dodnes nepopulárna téma.

Napriek tomu má každý právo vedieť ako boli cirkvou manipulované niektoré časti Biblie počas histórie, v súvislosti s touto témou

 

Homosexualita a Biblický pohľad. Prekvapivé závery

Úvodné slovo:

 • Je dôležité prekontrolovať každú jednu cirkevnú dogmu, či je naozaj v súlade s Božím zjavením – s Bibliou

 • Väčšina ľudí si myslí, že je úplná samozrejmosť, že Biblia je proti homosexualite

 • Pri odborných a dôkladných lingvistických analýzach štúdia Biblie v pôvodných jazykoch som prišiel k obrovskému šoku a prekvapeniu – Biblia homosexuálne správanie prekvapivo schvaľuje a prišiel som na to, že počas histórie cirkvi dochádzalo k zámerným manipuláciám prekladov Biblie

 • To však ale neznamená, že všetky názory LGBT organizácii sú v súlade s Bibliou. Podľa Biblie je každý človek heterosexuál, ale dovolené prípadne sú homosexuálne akty. Biblia teda prakticky hovorí o bisexualite (s biblickým názorom by LGBT organizácie rozhodne nesúhlasili. Oni hovoria, že človek môže mať aj výlučne homosexuálne zameranie a identitu)

 • metodika práce: najprv som študoval názory ako aj odporcov tak aj zástancov homosexuality. Kontroverzné verše Biblie, na ktoré oboje prúdy upozorňovali som potom lingvisticky analyzoval. Mojím cieľom bolo naozaj nezávislo a verne bez názorovej zaujatosti zistiť, čo hovorí Biblia na homosexualitu

Hoci som donedávna homosexualitu neuznával, po lingvistickej analýze Biblických textov som vo svojom názore dal za pravdu Božiemu zjaveniu - Biblii. Zaprisahal som sa totiž Pánu Bohu, že sa nebudem riadiť podľa žiadnej cirkevnej tradície, ale výlučne podľa Božieho zjavenia – Biblie a to za každú cenu.

Totiž k Bohu, k Božiemu Duchu (Duchu Svätému), môžeme prísť výlučne vernosti k Božiemu zjaveniu ignorujúc akúkoľvek cirkevnú tradíciu, ktorá je v rozpore s ním

 

Niektoré verše homosexualitu podporujú. Zástancovia homosexuality nemajú pochýb o autentickosti homosexuálnych vzťahov, kým odporcovia majú len veľmi slabé argumenty obhájiť opak

Nasledovné výroky homosexuálny akt podporujú:

 

Prvá kniha Samuelova - kapitola 18

3Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, lebo ho miloval ako seba samého. 4I vyzliekol si Jonatán plášť, ktorý mal na sebe, a dal ho Dávidovi; aj svoj výstroj, aj svoj meč, aj svoju kušu, aj svoj opasok.

 

Druhá kniha Samuelova - kapitola 1

26Krušno mi pre teba, brat môj Jonatán, veľmi si mi bol milý. Tvoja láska bývala mi vzácnejšia ako láska žien.

 

Kniha Rút - kapitola 1

14 Tu sa znovu dali hlasite plakať: Pritom Orfa pobozkala svoju svokru a vrátila sa, ale Rút sa jej pridŕžala.

 

Kniha Rút - kapitola 1

16 Ale Rút odpovedala: "Nenaliehaj na mňa, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba: lebo kde pôjdeš ty, pôjdem i ja, kde sa zdržíš, zdržím sa aj ja: tvoj národ sa stane mojím národom a tvoj Boh bude mojím Bohom.

17 Kde ty zomrieš, tam zomriem i ja a tam budem aj pochovaná. Nech mi Pán tak urobí a nech mi tak aj pridá, že len smrť ma odlúči od teba."

18 Keď (Noemi) videla, že je pevne rozhodnutá ísť s ňou, prestala ju nahovárať a odporúčať jej návrat k svojim.

 

Evanjelium podľa Jána - kapitola 21

20 Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval (aramejské slovo milovať v Pešite môže byť myslené ako aj kresťanská tak aj erotická láska), ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi (aramejčina má význam hruď a dokonca klin!) a spýtal sa: "Pane, kto ťa to zradí?"

************

Nájsť v Biblii miesto, ktoré by bolo proti homosexuálnemu správaniu, je veľmi ťažké a problematické, žiaden takýto argument prakticky neexistuje

 

Kniha Genezis - kapitola 19

4 Ale skôr, ako si ľahli, mužovia mesta, mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa obkolesili dom,

5 vyvolali Lota a povedali mu: "Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!"

 • (komentár: správny preklad na miesto obcovali je slovo spoznali, hebrejský slovník neuvádza význam pohlavného styku)

Kniha Genezis - kapitola 19

4Ale skôr, ako si ľahli, mužovia mesta, mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa obkolesili dom, 5vyvolali Lota a povedali mu: "Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!" (správny preklad spoznali)6Tu Lot vyšiel k nim predo dvere, zavrel dvere za sebou 7a povedal im: "Bratia moji, nože nerobte hriech! (správny preklad nezobte zle) 8Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich, robte s nimi, čo sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, veď oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy!" (zlý preklad: kresťanské cirkvi týmto veršom propagujú prostitúciu a to je nehoráznosť, pretože Lót podľa štandardného zlého prekladu dovolil svoje dcéry použiť ako prostitútky. Podľa správneho prekladu sa tu o téme homosexuality nehovorí)9Oni však volali: "Prac sa preč!" A dodali: "Prišiel sem ako cudzinec a chcel by súdiť. Teraz ti vyvedieme horšie ako tým." Veľmi dorážali na Lota a pokúšali sa vylomiť dvere.

 

Zlý, štandardný preklad:

Kniha Levitikus - kapitola 18

22 Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!

 • Do prekladateľskej úvahy boli zobrané všetky verzie starého zákona preložené ešte pred Kristom: Hebrejská Biblia, Aramejský Targum, Aramejská Pešita, Grécka Septuaginta. Všetky nehebrejské verzie mali preklad správny (len malý rozdiel v poslednom slove vo verši rozdiely ona-on – to nám ale podstatu prekladu nemení):

"S mužom nesmieš (nehanebne) súložiť do ženy, je to ohavné..."

(predložka "do" sa síce priamo v hebrejskom texte nenachádza, ale vyplýva to z genitívnu slova "ženy" a napomáha to k pochopeniu textu)

 • O tému homosexuality sa tu teda nejedná. Ide o dvoch mužov, ktorí majú pomer s jednou ženou. Keď cirkev začala prenasledovať ľudí prichytených pri homosexuálnom správaní, museli si to pochopiteľne nejako obhájiť v Biblii. A vymysleli to jednoducho – manipuláciou prekladu. Hieronymova (žil v rokoch 347 - 420) latinská Vulgáta obsahuje správny preklad v tomto verši, nakoľko sa v tom čase ešte homosexualita neprenasledovala

******************************* *

Zlý, štandardný preklad:

Kniha Levitikus - kapitola 20

13Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich.

 

Do prekladateľskej úvahy boli zobrané všetky verzie starého zákona preložené ešte pred Kristom: Hebrejská Biblia, Aramejský Targum, Aramejská Pešita, Grécka Septuaginta. Všetky nehebrejské verzie mali preklad správny.

 

Správny doslovný preklad je nasledovný:

Muž, ktorý s mužom (nehanebne) súloži do ženy...

(predložka dosa síce priamo v hebrejskom texte nenachádza, ale vyplýva to z genitívneho pádu slova "ženy" a napomáha to k pochopeniu textu)

 • O tému homosexuality sa tu teda nejedná. Znovu len ide o dvoch mužov, ktorí majú pomer s jednou ženou alebo ju prípadne znásilňujú. Hieronymova latinská Vulgáta rovnako obsahuje správny preklad v tomto verši, nakoľko sa v tom čase ešte homosexualita neprenasledovala

******************************* *

Katolícky preklad gréckej Biblie:

List Rimanom - kapitola 1

26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený.

27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.

 • Pešita (aramejský originál Nového zákona): "muži proti mužom" na miesto "muži s mužmi". Jedná sa o manželskú neveru, ktorá je proti prirodzenosti. V aremejskom slovníku predložka "s" v žiadnom prípade neprichádza do úvahy, ani predložka, ktorá by mohla dať podobný význam.

 • Ale dokonca aj grécky význam predložky je "na" alebo "medzi" čo potvrdzuje verziu Pešity

******************************* *

Katolícky preklad gréckej Biblie:

Prvý list Timotejovi - kapitola 1

10 pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu,

 • Aramejská Biblia Pešita hovorí jednoznačne: "prostitútky spiace s mužmi" - teda o homosexualite sa tu nehovorí

 • preklad z gréčtiny nám umožňuje tiež urobiť preklad v podobnom zmysle

******************************* *

Katolícky preklad gréckej Biblie:

Prvý list Korinťanom - kapitola 6

9 Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov,

 • Znovu použitý pojem arsenokoités. Aramejská Biblia hovorí: "spiaca/spiaci s mužmi" - nie je tu dôkaz, že by sa myslelo na homosexualitu, najskôr ide o prostitútky

******************************** ********************************< /p>

Biblia určuje, že mali by sme žiť bisexuálne, pričom heterosexualita je primárna, hlavná, základná a homosexualita je vedľajšia sexuálna aktivita

 

Biblia však veľmi vážne apeluje na nerobenie heterosexuálnych hriechov:

ako je manželská nevera,

incest,

prostitúcia,

v Biblii sa tiež veľmi prísno hovorí, že mať viac ako jedného sexuálneho partnera je hriech (pretože prvý sexuálny partner je vždy manželský)


Ľudia sa zapodievajú "hriechom" homosexuality, kým ich vôbec netrápia vážne hriechy z heterosexuálneho života, ktoré sú veľmi časté

********************************

História homosexuality

(hovorím o histórii predovšetkým s pred 2000 rokoch)

Celkovo história ukazuje, že homosexuálna identita neexistovala, nikdy sa nikto necítil ako homosexuál, ak aj áno bola to skôr hanba. Homosexuálna identita je novodobý vynález

Na druhej strane v histórii sa ľudia považovali za bisexuálov s heterosexuálnou identitou (čo bolo mimochodom v súlade s Bibliou)

Zo historicko sociologického hľadiska bola bola bisexualita tak významne rozšírená, že bisexualitu nemožno považovať za niečo úchylné

V starovekom Grécku, Ríme a v mnohých ďalších krajinách by bolo nebyť bisexuálom rovnaká hanba ako dnes byť homosexuálom

http://en.wikipedia.org/wiki/Ho mosexuality_in_ancient_Greece

http://en.wikipedia.org/wiki/Ho mosexuality_in_ancient_Rome

 

Ktorá doba bola viac skazená – tá staroveká alebo súčasná? Kým v staroveku bola bisexualita bežná prax, dnes homosexuálne prejavy sú veľkou hanbou a nehoráznosťou. V staroveku hlavne v rámci pohanských chrámových obradov bola typická heterosexuálna prostitúcia. Ak by nebolo heterosexuálnej prostitúcie, možno by sme mohli starovek vnímať morálnejšiu ako dnešnú dobu. Tým že muži sa uspokojovali sami medzi sebou v rámci bisexuálneho poriadku, muži neboli zvádzaní podvádzať svoje manželky a konať heterosexuálne nemravnosti. Možno aj manželstvá a rodina v tej dobe boli podstatne harmonickejšie ako v dnešnej dobe.

 

História homosexuality a kresťanstvo

http://en.wikipedia.org/wiki/Ho mosexuality_and_Medieval_Christianity

Na veľké počudovanie a prekvapenie počas väčšiny histórie bola Katolícka cirkev k homosexualite relatívne tolerantná. Vážne perzekúcie za homosexualitu začali byť až v dvanástom storočí a to zdá sa vďaka ovplyvneniu významného teológa s veľmi chorými názormi Petra Damiána (1007-1072)

Pred érou Petra Damiána mala tiež veľmi choré (radikálne protibiblické) názory cirkev na sexualitu ako takú. Bolo prísne zakázaná romantika a vášeň pri sexe, vášeň bola považovaná za niečo diabolské a hriešne, čo je extrémne sektársky protibilický názor avšak v menšej miere pretrváva medzi katolíkmi až dodnes. Sexualita bola určená jedine a výlučne na plodenie detí, všetko mimo toho bolo považované za diabolské.

Sexualita aj vo forme homosexuality bola do éry Petra Damiána považovaná za rovnocenný hriech s masturbáciou (aj masturbácia bola považovaná za relatívne veľký prehrešok) a tresty pokánia boli za homosexualitu relatívne malé možno aj menšie ako za manželskú neveru.

Ešte pred tou historickou érou, keď začala považovať RKC sexualitu za niečo diabolské, kresťanskí panovníci nikdy homosexualitu (bisexualitu) neprenasledovali a homosexualita bola vnímaná ako bežná súčasť kresťanov. To je skutočne prekvapivé. Napr. Rímske zákony súvisiace s homosexualitou, boli niekoľko stoviek rokov po Konštantínovej ére (uznaní kresťanstva štátnou mocou) aj naďalej nemenené, ako to bola ja za pohanských časov.

Zhrnutie:

-niekoľko stoviek rokov od vzniku kresťanstva, nikoho ani nenapadlo považovať bisexualitu za niečo nemorálne alebo úchylné

-neskôr cirkev prišla na nový podivný protibiblický názor, že celkovo sexualita, sexuálna aktivita je niečo diabolské, sotva cirkevníci dovolili aspoň plodenie detí. Homosexualna aktivita (bisexualita) ale nebola považovaná za žiadnu špeciálnu úchylku – bola to porovnateľná aktivita s masturbáciou

-neskôr v tretej ére sa začala bisexualita (teda aj homosexuálna aktivita) považovať za hroznú úchylku na svete, trestaná trestom smrti od 12. storočia

******************************* *
Z mailovej diskusie

Zdravím Vás

v kresťanskej spoločnosti je nepopulárne hovoriť o homosexualite pozitívne, ale Biblia o nej hovorí pozitívne

Ak by som chcel mať túto stránku populárnu, tému homosexuality by som nerozoberal

Preklady Biblie som robil naozaj s maximálnou serióznosťou – nie podľa svojich predstáv, ale podľa pravdy. Ja naozaj nie som človek, ktorý by bol šíriteľom poloprávd, ako mnohí

Myslíte si, že je náhoda, že RKC až do 12. storočia prakticky schvaľovala homosexualitu? Ako to, že do 12. storočia nevidela RKC žiadne argumenty proti homosexualite?

(Mimochodom aj tie manipulácie s Bibliou pravdepodobne nastali až relatívne neskoro – po reformácii, kedy sa začali robiť preklady Biblie do národných jazykov. Totiž aj Martin Luther bol radikálne proti homosexualite)

Článok som sa snažil napísať, čo najmenej kontroverzný, v súkromných zápiskoch mám toho v podstate viac

Napr. v Pešite sa píše, že Ján veľmi miloval Ježiša a že svoju hlavu mal opretú buď o oblasť hrude alebo dokonca klinu Ježiša. Slovo klin znamená oblasť medzinožia. Homosexuálny vzťah Jána a Ježiša bol teda viac ako istý – dokonca ak by sme brali do úvahy výlučne význam slovo hruď.

Ak by ste videli na ulici dvoch mužov, ako má jeden muž hlavu na hrudi druhého muža, určite by ste nepochybovali, že ide o homosexuálov

Vidíte: Vy máte určité predstavy, ako by mala pravá kresťanská viera vyzerať. Ale Biblia je v rozpore s Vašimi predstavami. Prví kresťania si boli vedomí, že Ján a Ježiš mali homosexuálny vzťah a napriek tomu ich Pán Boh obdaroval Duchom Svätým – aj napriek uznávaniu homosexuality ich viera bola pravá. Bez pravej viery by Ducha Svätého nemali

Každý kresťan aj nekresťan musí prejsť veľkou skúškou – je to vnútorný boj svetonázoru a svedomia: každý sa musí rozhodnúť či bude uznávať pravú Biblickú vieru (ktorá aj uznáva homosexualitu) alebo bude veriť nebiblickej cirkevnej tradícii. Pravá viera nespočíva v našich predstavách ani tradícii, ale v Božom učení, ktoré máme napísané v Biblii

A vidíte aj Vy sám, že je to boj, ako sa rozhodnúť. Pravá viera nie je žiadna samozrejmosť a nie je zadarmo a človek musí bojovať a ísť proti prúdu diablových pokušení cirkevnej tradícii, aby pravú vieru obsiahol

Dokonca aj pre svetských ľudí, ktorí sa budú rozhodovať, či konvertujú na pravú vieru alebo nie, môže byť veľkou skúškou prijať aj fakt, že Biblia homosexualitu uznáva

 

http://www.vierafilozofia.sk/cla /dcla/Homosexualita-a-Biblicky-pohlad-Pr ekvapive-zavery.htmlAuthor: montenegro # NycyQywa82
Cirkev2013-07-20126
-
 22% ( 40 people voted )
+
Áno Biblia homosexualitu uznáva a popritom aj smilstvo a iné praktiky,ale len ako hriech.
Ozaj, koľko buzerantov žije príkladný,usporiadaný život na vzor všetkým?
Možno si ešte zabudol spomenúť najerotickejší zážitok z Biblie keď Judáš bozkom zrádza Ježiša.Ak si to čítal,nemal si pritom také zvláštne mravčenie v podbrušku?Kto ti radil pri písaní tohto "diela?"...Dr.Uzel?
Beda každému,kto bude rozhlasovať bludy.

cobra # WykeXala95
-
 67% ( 44 people voted )
+
2013-07-20 19:32:30 55f814c2
cobra
Je ti viac cirkevná tradícia ako Biblia?
Vzhľadom k tomu, že Judáš Ježiša išiel zradiť, tak možno predpokladať, že viac ako ten bosk tam toho nebolo
Z Biblického hľadiska je možno vnímať homosexualitu ako životný štýl pri ktorom nehrozí smilstvo ako pri heterosexualite,
tiež ju možné vnímať aj ako zabezpečenie proti smilstvu, kto má prisilný sexuálny apetít

Inak isteže je pravda, že súčasní homosexuáli nie sú vzorom, čo do vernosti partnerovi.
Avšak v staroveku to bolo iné: napr. len minimálme grécky kultúrno-politický systém nabádal k dlhodobým vzťahom
alebo v niektorých japonských kláštoroch bola homosexualita celkom oficiálna, avšak pred riadnym priateľstvom museli oficiálne prehlásiť sľub vernosti

montenegro # NycyQywa82
-
 47% ( 7 people voted )
+
2013-07-20 20:07:00 5057d10a
mongomery si chudak a chudakom na vždy ostaneš


celezneneie rimanom 1kpt


17. Nebo spravedlnost Boží zjevuje se skrze ně z víry u víru, jakož psáno jest: Spravedlivý pak z víry živ bude.
18. Zjevuje se zajisté hněv Boží s nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, pravdu Boží v nepravosti zadržujících.
19. Nebo což poznáno býti může o Bohu, známé jest jim, Bůh zajisté zjevil jim.
20. Nebo neviditelné věci jeho, hned od stvoření světa, po věcech učiněných rozumem pochopeny bývají, totiž ta jeho věčná moc a Božství, tak aby oni byli bez výmluvy,
21. Proto že poznavše Boha, nectili jako Boha, ani jemu děkovali, ale marní učiněni jsou v myšleních svých, a zatmíno jest nemoudré srdce jejich.
22. Měvše se za moudré, blázni učiněni jsou.
23. Nebo směnili slávu neporušitelného Boha v podobenství obrazu porušitelného člověka, i ptactva, i hovad čtvernohých, i zeměplazů.
24. Protož i Bůh vydal je v žádosti srdce jejich k nečistotě, aby zprznili těla svá vespolek.
25. Jako ty, kteříž směnili pravdu Boží za lež, a ctili i sloužili stvoření raději nežli stvořiteli, kterýž jest požehnaný na věky. Amen.
26. Protož je vydal Bůh v žádosti ohavné. Nebo i ženy jejich změnily přirozené sebeužívání v to, kteréž jest proti přirození.
27. A podobně i mužské pohlaví, opustivše přirozené užívání ženy, rozpálili se v žádosti své jedni k druhým, mužské pohlaví s mužským pohlavím mrzkost pášíce, a spravedlivou mzdu, kteráž na jejich blud slušela, sami na sebe uvodíce.
28. A jakož sobě nevážili známosti Boha, tak i Bůh vydal je v převrácený smysl, aby činili to, což nesluší,
29. Jsouce naplněni vší nepravostí, smilstvem, nešlechetností, lakomstvím, zlostí, plní závisti, vraždy, svárů, lsti, zlých obyčejů,
30. Utrhači, pomluvači, Boha nenávidící, hánliví, pyšní, chlubní, nalezači zlých věcí, rodičů neposlušní,
31. Nemoudří, smluv nezdrželiví, beze vší lítosti, neukojitelní a nemilosrdní.
32. Kteříž vědouce o tom právu Božím, (že ti, kteříž takové věci činí, hodni jsou smrti), netoliko ty věci činí, ale i činícím nakládají.

333 # XovoPetu81
-
 58% ( 9 people voted )
+
2013-07-20 20:22:17 55d88d6a
Sám si písal vo výťahu z Biblie,že ani súložníkom mužov,čo sú isto myslení homosexuáli, nebude patriť nebeské kráľovstvo.Čiže táto praktika sa prieči Božej vôli.
Boh je nemenný,jeho zákony sú nemenné hoci táto doba si to rada vykladá po svojom.
Aj diabol povedal Bohu: Nebudem ti slúžiť.Dnes sa veľa ľudí vedome ako satan,búri proti Bohu.
Nechcem ťa poúčať,píšem len to v čo verím.

cobra # WykeXala95
-
 53% ( 5 people voted )
+
2013-07-20 20:23:02 55f814c2
tu máš preklad akl nechapeš staročeštine,je si ce trocha biedny ale je


Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery bude žiť.

R 1,18
Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde,
R 1,19
lebo im je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu; veď sám Boh im to zjavil.
R 1,20
Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, takže nemajú ospravedlnenie,
R 1,21
že hoci poznali Boha, neoslavovali Ho ako Boha a neďakovali Mu, ale v mudrovaní upadli do prevrátenosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo.
R 1,22
Vydávali sa za múdrych a stali sa bláznami,
R 1,23
zameniac slávu nepominuteľného Boha za podobnosť obrazu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov.
R 1,24
Preto ich Boh so žiadosťami ich sŕdc vydal nečistote, aby si medzi sebou zneucťovali svoje telá,
R 1,25
všetci tí, čo pravdu Božiu zamenili za lož, uctievali stvorené veci a im slúžili namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný naveky. Amen.
R 1,26
Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam, veď ich ženy zamenili prirodzený styk s mužmi za protiprirodzený,
R 1,27
a podobne aj mužovia zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa vášňou medzi sebou: mužovia s mužmi páchali hanebnosť a za svoje poblúdenie sami na sebe niesli odplatu, akú si zaslúžili.
R 1,28
A keďže nepokladali za hodné zachovať si poznanie Boha, vydal ich Boh prevrátenému zmýšľaniu, aby páchali, čo sa nesluší:
R 1,29
naplnení všetkou neprávosťou [smilstvom], zlosťou, lakomstvom, zlobou, plní závisti, vraždy, sváru, ľsti, zlomyseľnosti; utŕhači,
R 1,30
ohovárači, nenávistníci Boha, pyšní, spupní, chvastaví, výmyselníci zla, neposlušní rodičom,
R 1,31
nerozumní, vierolomní, neláskaví, nemilosrdní.
sevp
roh
rkc
npk
ep
b21
cep
gre

R 1,32
Poznali síce právny poriadok Boží, že tí, čo pášu takéto veci, zasluhujú si smrť, a predsa nielen sami ich robia, ale aj schvaľujú, keď ich pášu iní.
333 # XovoPetu81
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-20 20:26:28 55d88d6a
mongomery a tu maš z katolickej,ty pokrstený katolik


Rim 1,17
V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: "Spravodlivý bude žiť z viery."
Rim 1,18
Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde.
Rim 1,19
Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil.
Rim 1,20
Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.
Rim 1,21
Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo.
Rim 1,22
Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi.
Rim 1,23
Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy.
Rim 1,24
Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá
Rim 1,25
tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen.
Rim 1,26
Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený.
Rim 1,27
A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.
Rim 1,28
A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí,
Rim 1,29
plných neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú klebetní,
Rim 1,30
utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov,
Rim 1,31
sú nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní.
rkc
roh
sevp
npk
ep
b21
cep
gre

Rim 1,32
Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielen že to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.

333 # XovoPetu81
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-07-20 20:33:30 55d88d6a
loading...
Keď sa dvaja ľudia pritúlia ešte nemusia byť homosexuáli . Niektorý ľudia sa zvyknú aj bozkávať na rozlúčku , to záleží podľa zvykov a tie ostatné veci sa mi zdali tiež domyslené , ale skôr by ma zaujímalo prečo milujúci Boh odsudzuje dvoch ľudí za to že sa majú radi a potom on ich takých dokonca aj stvoril , zrejme aby sa trápili svojou inakosťou , lebo toto už trocha nedáva logiku . Samozrejme tupým ľudom to môže prísť zlé , len kvôli tomu že je to neštandardné , ale kto sa nad tým naozaj poctivo zamyslí na tom nenájde nič zlé .

pitbul # VydoSaki35
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-07-20 20:47:10 d5d75caa
...tak sa nad tým poctivo zamýšľaj aj naďalej....

cobra # WykeXala95
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-20 20:51:25 55f814c2
Já . Vám vadia tie smradľavé kydáky , alebo niekedy možno aj vagíny ako vás počúvam a tak si z toho musíš robiť stále blbé pocity , alebo ako mi to vysvetlíš . Vymrieť určite nevymrieme . To je váš výmysel . Normálny muži budú stále orientovaný na ženy a iné ma nič nenapadá .

pitbul # VydoSaki35
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-20 21:17:01 d5d75caa
Existuje jeden prorok zijuci v irsku, ktori tlmoci slova Jezisa Krista. http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/pos
olstvo-377/

citatel # PyjyLeva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-20 21:17:28 56976f0a
montenegro-si proste farizej.Na jednej strane sa prezentujes ako nezavisly na cirkevnej hierarchii,na druhej uznavas texty,ktore tato hierarchia vybrala a zcenzurovala,za bozie slovo.
A dalej sa mi zda nelogicke,ze homosexualita ti pride ok,ale heterosexualna nevera je hriech,ked uvazime,ze ani v tej chorej knihe sa neuznava ine manzelstvo ako spojenie muza a zeny.
Pricinou nevery,rozvodov a sexualnej zvratenosti je system,ktory nevedie k rozvoju osobnosti,ale k jej degeneracii.A nasledkom toho degeneruje cela spolocnost.
Uvadzas priklady zo zidovskej,greckej,rimskej a dokonca japonskej kultury...a aka je ta nasa?Muz a zena su spojeni laskou a sexualita im sluzi ako prejav tej lasky a plodenie zdraveho potomstva,ktore s laskou vychovaju.Homosexualita tu nema miesto a ak sa vyskytne,je to priznak,ze je nieco zle.

julo # GopoMipy89
-
 68% ( 9 people voted )
+
2013-07-20 21:19:30 6dec7d9e
cobra
Jáj . Vám vadia tie smradľavé kydáky , alebo niekedy možno aj vagíny ako vás počúvam a tak si z toho musíš robiť stále blbé pocity , alebo ako mi to vysvetlíš . Vymrieť určite nevymrieme . To je váš výmysel . Normálny muži budú stále orientovaný na ženy a iné ma nič nenapadá . Skús mi napovedať .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-20 21:20:54 d5d75caa
Pitík ,čo si si dal na povzbudenie?...akože mysle?

cobra # WykeXala95
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-20 21:26:31 55f814c2
pitbul


čital si to čo som tu skopčil


ak ano tak prečo taka divna otazka v tom prvom tvojom príspevku?


však tam to maš vysvetlene ,že dopadli preto tak že stratili uctu k PánuBohu stvoriteľu neba i zem,preto ich prestali priťahovať ženy a začali muži.,a ženy ženy,je to trest za to,


a možeš si to ako chceš prekrucať a dopasovavať.


že je to ok byť teplým,

333 # XovoPetu81
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-20 21:29:00 55d88d6a
Fujtajbl, kopec hlúpostí. Montenegro, či sa narodia homoši alebo nie, je ponechané iba na slobodnej vôli rodičov a detí. Chlípnym rodičom sa občas narodia takéto choré deti, pretože sa vteľujú duchovia prilákaní hriechom smilnenia (to je tých tzv. 5%). Táto tzv. homosexualita však nieje Božou vôľou, ako si to niektorí pomýlení homopropagátori myslia, ale sú to len ich obyčajné sebecké hriešne myšlienky, posadnutosť sexom. Čiže v základe zlé vienko od rodičov.

Nielen kresťansko-židovská náuka uznáva homosexualitu za zlo, ale tiež všetci jasnozriví ľudia (pokojne si sem zarátajte priaznivcov Falun gongu, Scientológie, a tiež niektorých Kresťanov) vidia a vedia, že púhe smilnenie a z neho vznikajúci sklon ku samcoložníctvu sú duši škodlivé, pretože "smilnením duša stráca svoje najušľachtilejšie časti" a človek si tým sám uškodí. Blažený evanjelista Ján o tomto podáva pravdivý výklad tu: Duchovní slunce 114.kapitola.

Pán Ježiš to dobre vysvetľuje napr. tu (toto je užitočné pre každého človeka, a fakticky je to dôvod, prečo Pán Boh dal ľudstvu 6. prikázanie):
VEJ 4 - 80. O telesnej rozkoši.
VEJ 4 - 230.+231. Následky necudnosti. Požehnanie riadneho plodenia.

Stano # HyxaFyjo84
-
 65% ( 7 people voted )
+
2013-07-20 21:46:27 5057d10a
Oprava predošlého: mala to byť hlavne predchádzajúca 113.kapitola.

Stano # HyxaFyjo84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-20 21:51:15 5057d10a
333
veľmi si ma svojimi komentármi rozosmial :)
Očividne nemáš žiadne argumenty a len tu cituješ kadečo od veci z Biblie, čo nesúvisí s témou
V prvom rade sa upokoj zo svojej rozzúrenosti
*******
pitbul
To veru samozrejme že nevymrieme... :) Inak ak by boo viac homosexuality, nebol by dnes problém s populačnou explóziou v rozvojových krajinách.
******
citatel
Musíme sa chrániť falošných vizionárov
http://www.vierafilozofia.sk/cla/Dar-jazykov-a-pra
va-viera.html
http://www.vierafilozofia.sk/cl
a/Dar-jazykov-a-prava-viera.html

*****
julo
Veru nie nadarmo je Biblia veľmi prísna pri heterosexualite. Napr. raz som sa prechádzal po lese a vidím obeseného asi 25 ročného muža (nesrandujem, to som naozaj zažil). Dôvod jeho samovraždy bol rozchod z priateľkou. (vy čitatelia tiež určite poznáte mnohé príhody samovrážd alebo pokusy o samovraždy z dôvodu rozchodov). Vidíš koľko zla dokáže narobiť heterosexualita. Pri homosexualite to nehrozí
Dôvod, prečo cirkev robila kampaň proti homosexualite bolo to, aby ospravedlnila prostitúciu, ktorá bola najviac rozšírená počas svetovej histórii práve v stredoveku. Pokrytec Tomáš Akvinský ostro kritizoval homosexualitu, ale na kritiku prostitúcie ani slovo - hlavná vec, že vtedy bol bordel na každom kroku. A prostitúciu využívalo aj duchovenstvo
http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution
#Middle_Ages

http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution#Middle_A
ges
*********
Stano
Píšeš len prázdne slová, žiadne argumenty.
A či ti je viac nejaký Lober ako Biblia?

montenegro # NycyQywa82
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-07-20 22:29:12 5057d10a
montenegro-cim teda ospravedlnujes zvrhlosti,ktore sa nam snazi nanutit Zapad?Bibliou?Zaprve to nieje pre mna autorita a zadruhe aj tak len prekrucas,co tam je napisane.
Alebo pre zlu kvalitu normalnych vztahov?To je len vysledok chorej spolocnosti,ze nevychovava psychicky odolnych jedincov.Mas aj statistiku samovrazd medzi uchylmi?
Urobme zdravu spolocnost a nebude ani uchyliek,ani prostitucie,ani samovrazd.To v biblii nepise?Tak ju zahod,aj tak ti ju podsunuli cernokabatnici,Boh ti dal rozum,tak ho pouzivaj,dal ti svedomie,tak ho pouzivaj!Ako povedal knieza Sviatoslav-Je to oskliva viera!

julo # GopoMipy89
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-07-20 22:44:40 6dec7d9e
Nízko hodnotený príspevok


montenegro # NycyQywa82
-
 38% ( 6 people voted )
+
2013-07-20 22:44:59 5057d10a
motenegro,ukázalo sa že si len podvodník a klamár.A ,aby som nezabudol honivé jazero máš isté.!!!To ti garantujem a pôjdeš tam ako murenín-lebo ním aj si.
Takže pre teba asi list rimanom K.1 nič neznamená.Ale prekrútené slovo má u teba hodnotu.Uvádzaš,že nejaký a onaký uznávajú že sa nepochybne jedná o homosexualitu.A oni sú kto homoši a mikulášenci-nič viac.
Takže toto je z biblie
3. I učinil Jonata s Davidem smlouvu, proto že ho miloval jako duši svou.
A to tvoje????
3Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, lebo ho miloval ako seba samého
A príkaz znie ako milovať budeš blížneho svojho ako seba samého.
Ale ako sa ukazuje homoši majú na to iný názor a tak do ohnivého jazera s vami a to bez milosti.Vy si ma neprajte čo mám pre vás pripravené.
Porovnaj si tie tvoje výroky s kralickou a poznáš že si padlí na hlvu a MUREN9N.
Mimochodom murenín je buzerant,vred je buzerantm, atd.atd.


AMEN # QeluCuny70
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-07-20 23:07:23 55d8b663
montenegro-niekde som cital,ze biblia je zostavena tak,ze statisticky 17% ludi,co ju precitaju,sa proste zblaznia..niekedy statistiky neklamu:-)
Nestastim dneska je,ze si importujeme kulturu a nepestujeme si svoju.Zacalo to pred tisicrocim,ked k nam importovali zidovsku ideologiu,dnes to je americka(kto je tam v pozadi,asi netreba hovorit).Ja som Slovak,mam rozum a svedomie,ktore odvrhuje manipulaciu a zotrocovanie pomocou ideologie.
Ty si ujasni,kto si.Ak chces ist presne podla biblie,nemal si v sobotu ani zapnut pocitac,lebo boh siesty den odpocival..haha,boh,co bol unaveny!ver si comu chces..aj svojej racionalite aj normalnosti uchylnosti.

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-20 23:10:17 6dec7d9e
julo
Inak v tom máš pravdu, že medzi homosexuálmi je mierne viac samovrážd ako v priemere (17% je priveľa to bol nejakí homofóbny výskum) - avšak pozor - dôvod samovraždy nie je z dôvodu samotne homosexuality, ale z dôvodu diskriminácie spoločnosti.
Napr. ak sa o niekom verejne vie, že je homosexuál a každý druhý študent na chodbe povie "aha buzerant!", tak z dôvodu traumy je počet samovrážd pochopiteľne vyšší

Inak čo sa týka tých prekladov tak to si môžete všetko aj sami overiť. Každé hebrejské slovo si môžete pozrieť v slovníku. Preklady sú skutočne správne
http://www.obohu.cz/bible/index.php?k=Gn&kap=1&sty
l=BHS
Aramejský originál NZ - Pešita je tu
http://www.dukhrana.com/peshitta/index.php
*****
AMEN
Inak nevidím žiadne argumenty v tvojom príspevku. Čo za hlúposti to píšeš? Nejako si posadol bláznovstvom - keď už niečo napísať, tak aspoň niečo racionálne

montenegro # NycyQywa82
-
 40% ( 5 people voted )
+
2013-07-20 23:15:50 5057d10a
montenegro-nepochopil si ani moj prispevok..o statistike samovrazd medzi zvrhlikmi nemam sajnu.
Si pravdepodobne sucastou homolobby zo Zapadu.Len v prestrojeni pod krestansku ideologiu.Aj keby sa vam podarilo presadit nejaky uchylny zakon(Boh vie,ze takych uz mame aj tak dost),vsetka vasa snaha je proti boziemu poriadku a nema sancu na uspech.Ludia budu nakoniec slobodni.

julo # GopoMipy89
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-20 23:39:46 6dec7d9e
Ej julo - tvoje argumenty sú zúfalé

Inak existujú kresťanské organizácie, ktoré sa zaoberajú liečbou homosexuality, čo je proti prirodzenosti.
Tieto organizácie sú svetoznáme ale mizerným, naozaj mizerným úspechom
Nedávno sa stalo, že jeden šéf takejto organizácie bol znechutený z neúspechu, vzdal sa svojho povolania a stal gayom

montenegro # NycyQywa82
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-21 00:05:26 5057d10a
montenegro-vdaka.Tvoje argumenty su ale vynikajuce!:-)
Mozno sa par ludi prebudi a pochopi,ze Boh nemohol napisat knihu, podla ktorej je sodomia v pohode,zato nam dal rozum,svedomie a dusu,teda vsetko potrebne,aby sme dokazali samostatne rozhodovat o svojich zivotoch,lebo za to nesieme zodpovednost.Sudny clovek nemoze prijat za autoritu knihu a riadit svoj zivot podla nej.Takze vdaka,ze pomahas otvarat ludom oci:-)

julo # GopoMipy89
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-21 01:30:27 6dec7d9e
Novodobé náboženstvá sú idelógiou na osprosťovanie a duchovné zotročovanie ľudí. Aj priemerne vzdelaný stedoškolák pochopí, že homosexualita je spoločensky nežiadúca, je nezlučiteľná s reprodukciou spoločnosti a jej zdravým vývojom. Homosexualita je umele a násilne vnucovaná Slovanom a sleduje rozvrat rodiny, ktorá vždy bola základom spoločnosti, je nutné ju odmietnuť.

Každé náboženstvo je v rozpore so zdravým rozumom, alebo tzv. zdravomyslím podľa Slovanských véd, ktoré sú ľuďom zatajované a Slovania sú opisovaní ako primitívni ľudia, bez vzdelania, písma a kultúry. To je lož.

Odporúčam knihu Zecharia Sitchin, Dvanásta planéta, Tajné dejiny Slovenska na www.cez-okno, Levašov je Slovanská klasika, píše o morálke, ktorú západná civilizácia nikdy nemala vyvinutú, pre ktorú sú tisíce rokov typické podvody, násilie, vraždy, klamstvo a bohatstvo majetku za každú cenu, čo je typické aj pre cirkev.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 50% ( 8 people voted )
+
2013-07-21 05:35:58 57f4ca0a
tu je vidno, preco je biblia dvojsecna zbran. samozrejme je mnoho textov odsudzujucich lihanie si muza s muzom. podla tejto metodiky aj pedofilia je v pohode. vsak Jezis nechaval prichadzat deti k nemu a pozehnaval ich(to sa da vylozit aj ako obchytkavanie).
vystizne je to napr. tu: 3. Moj.
"A človek, ktorý by ležal s mužským pohlavím, tak ako sa líha so ženou, obidvaja spáchali ohavnosť, istotne zomrú; ich krv bude na nich."
krestanstvo zaniklo v 1. stor., odvtedy neexistuje.

Fero # LifuRoru61
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-21 06:03:08 5ab6fb7f
montenegro
Ak by BOH toleroval homosexualitu určite by dal Adamovi aj kamaráta a nielen Evu, požehnal by tento trojuholník a povedal, milujte sa a množte sa.
Prečo si myslíš že slová miluj svojho brata ako seba samého schvaľujú homosexualitu? tieto slová nikde nenaznačujú, máš dovolené s ním smilniť, ale vyjadrujú, žite spolu na Zemi ako jedná veľká rodina.
Nikto sa nenarodil ako homosexuál, BOH ho tak nestvoril, tento človek sa slobodne rozhodol žiť proti BOŽIEMU zámeru, aby skrze neho dal tomuto svetu deti.

lucifer # FaliQuva33
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-07-21 07:06:48 55ede037
autor úmyselne zavádza, lebo himosexualita a iné amorálne zvrhlosti sú dokonale rozvádzané v talmude a kabale čo preukázateľné aj u nás,kde na dúhovej manifestácií najdete najviac židov.

cubajsa # WopePepy44
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-21 08:10:13 c31c4b14
lucifer . A to máš odkiaľ , že sa tak rozhodli . Máš aj kopec skrytých homosexuálov , ktorý žijú zo ženou a sú homosexuáli a potom mi ich iba tolerujeme , alebo netolerujeme a žiadnu homosexualitu zo západu nepreberáme ako tu niekto tvrdil . Trepete sprostosti až sa vám z huby práši .

pitbul # VydoSaki35
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-21 09:05:55 d5d75caa
Konzervatívci nám už asi zostávajú všetci teplý , tak som dosť zvedavý ako sa ten svet bude vyvíjať .

pitbul # VydoSaki35
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-21 09:11:36 d5d75caa
ak by sme sa drzali infantilneho pribehu doslova, mily lucifuk, Adam s Evou mali robit ine veci ako oddavat sa milostnym hram za ucelom oplodnenia, preto analogia s imaginarnym priatelom pre Adama je uplne bezpredmetna.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 09:29:00 59ad5d21
Pittbul
Nechápem tvoju reakciu pokiaľ si prečítal môj príspevok správne, tak by si mal pochopiť že žiadny homosexuál sa nenarodil s génmi homosexuála ale sa tak rozhodol podľa slobodnej vôle.
Rafael
...samozrejme ale to nikdy nezistíme, pretože prvý potomok bol splodený až po prvom hriechu, mimochodom, tvoja viera, ktorá ťa učí toto všetko vzniklo z ničoho náhodou je skutočná? a kde máš dôkaz?

lucifer # FaliQuva33
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-07-21 09:50:08 55ede022
lucifuk ja nemam vieru, ja mam len naporudzi vedecku teoriu, ktora caka na falzifikaciu, teda falzifikaciu abiogenezy, ale ak sa ju komukolvek podari ju zniest zo sveta, ja smutit nebudem, zato ty za imaginarnymi vecami ano.
Rafael # BakiQuno09
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-07-21 10:01:06 59ad5d21
Ľudia , ak to niektorý môžete , tak staňte sa aj vy homosexuáli a nepočúvajte tu týchto , však svet bude aspoň pestrejší a zostane viac dievčat pre nás . Určite je to dobré , ak sa stanete homosexuálom . Dajte na moje slová . Títo motovidlá vás iba odrádzajú od toho čo je pre vás dobré .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 10:43:30 d5d75caa
Montenegro, u teba všetko padá tvojím neustálym popieraním Ježišovho Božstva. Čítaš a bádaš v Biblii svojim svetským rozumom, potom sa netreba čudovať, že plodmi tvojho bádania sú hlúposti. Odvolávaš sa na Božieho Ducha, ale vedz, že ten pôsobí večne iba v srdci človeka skrze lásku a nikdy nie v hlúpej svetskej hlave. V Biblii je obrovská duchovná hĺbka, ty však rípeš stále v kôre a tá ti evidentne aj stačí. Čo už, sám si budeš musieť pričítať tieto tvoje výplody rozumu za vinu. Predsa len, život ti už sám ukáže ako si pokrivený, aby si sa následne narovnal. ( Pretože o tom, že svoje názory zmeníš, nemám najmenších pochýb )
My tu nezatracujeme nikoho, kto je homosexuál, ale ako tu niekto vyššie napísal, aj malé dieťa cíti, že homosexualita nie je dobrá. Tie citáty z Biblie ktoré si napísal v článku, veď predsa keď si ich čítam, tak tam jasne vidím, že homosexualita je nesprávna. Veď samotné citáty o tom píšu. Ako tam môžeš vidieť niečo iné ? Nerozumiem ti. Žiješ si evidentne vo svojom vlastnom svete, preto pokiaľ z neho nevystúpiš, tak ti nikto z nás nemá ani ako pomôcť, alebo prinajmenšom ti poradiť.
Všetkým sa tu vysmievaš a píšeš ako sa bavíš na komentároch, ktoré tu tvoji bratia napíšu. Stále píšeš, že nikto tu nemá argumenty. Ja si spomínam, že keď sa tu diskutovalo pod jedným článkom ( asi od teba) o Ježišovom Božstve, tak ti Stano jasne z Biblie napísal verše, ktoré Ježišovo Božstvo dokazovali. A nepamätám sa, že by si na ne dokázal zareagovať. Teraz píšeš, že nikto nemá argumenty, ale čo ti už majú ľudia napísať, keď v tomto tvojom článku sú evidentne verše, ktoré každému človeku, ktorý je ako tak duchovne činný, dokazujú zvrátenosť homosexuality a ktoré sú tu všetkým úplne jasné a zrozumiteľné? O Lorberovi nebudem diskutovať, lebo hoci v to, čo mu Ježiš nadiktoval v úplnosti verím, tak napriek tomu som si istý, že duchovne prebudenému človeku stačí aj samotné čítanie Biblie a nemusí Lorbera ani poznať na to aby spoznal pravdu. Hoci cez Lorbera to ide všetko ďaleko ľahšie.


Matej # TywaGupa00
-
 77% ( 12 people voted )
+
2013-07-21 11:11:19 4e6219e3
Definitiva
dnes je doba všeobecnej averzie voči homosexualite. A vidíme, že Pán Boh ľudstvo za to potrestal populačnou explóziou a to je veľmi vážna vec.
V Starovekom grécku mali muži viac homosexuálneho sexu ako hetero a žiadne vymieranie ľudí nehrozilo

Fero
Nemyslím si, že by boli možné dvojaké výklady Biblie

cubajsa
máš pravdu, v Talmude sú aj hlášky podporujúce homosexualitu veľmi jasne, ale aj verše, ktoré sú veľmi radikálne a jasne proti homosexualite (Talmud je totiž veľmi mladá kniha a mnohé spisy sú ovplyvnené stredovekým kresťanstvom). Oficiálne hlavný prúd židovstva je radikálne proti homosexualite, okrem iného jedna z najväčších organizácii pre „liečbu“ homosexuality je práve židovská
Pozri sem
http://en.wikipedia.org/wiki/Jews_Offering_New_Alt
ernatives_to_Homosexuality

Inak podobne ako aj komunizmus mal určité pozitíva, tak aj súčasný politický systém má určité pozitíva a nimi je aj podpora homosexuality
*************
Inak vedeli ste, že vedeckého sexuologického hľadiska je pre pasívneho gay partnera sex ešte viac vzrušujúci ako pre aktívneho?
Je to dôkazom, že homosexualita nie je tak neprirodzená ako sa zdá, ale presne naopak. Aj veda podporuje homosexualitu – nie len Biblia
Totiž dochádza k intenzívnej masáži prostaty, čo je orgán orgazmu muža
Avšak aj aktívny partner má zo sexuologického hľadiska viac vzrušenia ako zo ženou – žena je totiž vo vnútri dutá a neposkytne mužovi toľko vzrušenia ako homo sex
Takže nečudujme sa homosexuálom, prečo nechcú prejsť na heterosexualitu
*************
A inak vy pokryteckí kresťania, prečo Vás netrápia viac nevestince, ako homosexualita?
Nevestince, nie homosexualita rozbíja rodinu a spoločnosť
Kým za komunizmu boli nevestince oficiálne zakázané, dnes máme dovolenú prostitúciu/nevestince a to bez akejkoľvek regulácie

Podľa Starého zákona bolo za manželskú neveru trest smrti. Čo potom za prostitúciu?
Naj napriek tomu, že Ježiš bo liberál – odbremenil ľudí od Zákona, v jednej veci bol ešte prísnejší – v oblasti manželskej nevery:

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 19
3 Tu k nemu pristúpili farizeji a pokúšali ho: "Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?"
4 On odpovedal: "Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril
5 a povedal: "Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele"?
6 A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje."
7 Povedali mu: "Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?"
8 Odpovedal im: "Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak.
9 A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží."
10 Jeho učeníci mu povedali: "Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa."
11 On im povedal: "Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané.
12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí."

V 12 verši dáva Ježiš riešenie pre vyhnutie sa smilstvu, správny preklad používa slovo eunuch

Matthew 19:12
New International Version (©2011)
For there are eunuchs who were born that way, and there are eunuchs who have been made eunuchs by others--and there are those who choose to live like eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. The one who can accept this should accept it."

Teda človek by sa mal stať eunuchom, aby sa vyhol smilstvu.
Cirkevníci prekladajú slovo eunuch ako panic, alebo človek neschopný manželstva. To sú ale veľmi scestné preklady. Z logického hľadiska to v žiadnom prípade nepripadá do úvahy, a to už len pre to, že slovo panic aramejčina pozná, ak by sa naozaj myslelo na slovo panic použili by na to lepšie slovo
Avšak slovo eunuch nemôžme prekladať doslovne, pretože takú bláznivú vec ako kastrácia by Ježiš po nás nechcel. Nakoľko vtedy neexistovalo slovo gay alebo homosexuál, logicky to viac ako zapadá, že by sa to malo prekladať ako gay alebo homosexuál. Inej alternatívny nie je.
montenegro # NycyQywa82
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-07-21 11:46:11 5057d10a
montenegro, suhlasim, ze nie. mas kopu textov, kde je lihanie si muza s muzom oznacene ako odpornost, alebo ohavnost. skus mi teda napisat tvoj pohlad na vers, co som ti napisal:
""A človek, ktorý by ležal s mužským pohlavím, tak ako sa líha so ženou, obidvaja spáchali ohavnosť, istotne zomrú; ich krv bude na nich."
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-21 12:03:22 5ab6fb7f
Montenegro,neboj.Ten svet ktory nam bol dany,ten si vsetko zreguluje tak ako ma.

Je ludom prilis dobre?Uz nevedia od dobroty kam co treba vopchat?

Netrap sa nad tym,priroda nas zrovna.Tak ako vzdy .

Problem je len v tom,ze nas to bude moc boliet.

Ako je to napisane na tom obelisku v Georgii?

500 milionov?

harry # PahoLenu00
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-21 12:12:04 4e6366bd
Matej
tu je link o tom Božstve Krista, aby všetci ľudia videli, že nehovoríš pravdu
http://dolezite.sk/Manipulacia-Biblie-pocas-histor
ie-f4Z6gU.html

V článku a diskusii sa jasne ukázalo, že Biblia skutočne popiera božstvo Krista a to celkom jasne. Žiadne Kristovo božstvo sa vám nepodarilo dokázať

A určite nežijem vo svojom vlastnom svete, veď s vami diskutujem

Matej, ale ja vás falošných, farizejských kresťanov veľmi dobre poznám. Vy ste bigotní, máte klapky na očiach, ignorujete fakty, pravdu a aj tak svoje názory nezmeníte, lebo smerujete do zatratenia.

Fero
K tomu veršu ti môžem povedať iba jedno – je nesprávne preložený - totiž podľa Lutheroveho štandardu. O správnom preklade sa v článku podrobne píše

montenegro # NycyQywa82
-
 44% ( 6 people voted )
+
2013-07-21 12:14:35 5057d10a
Inak k článku by bolo vhodné aj dať aj nejaké ilustračné foto homosexuála. Keď som ho teda nedal do článku tak aspoň tu do komentára

Tiež tu je zaujímavé apokryfné evanjelium o téme homosexuality
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005
070001


montenegro # NycyQywa82
-
 53% ( 9 people voted )
+
2013-07-21 12:55:36 5057d10a
kua tak to je sila ..... niekto nas chce fakt presvedcit ze cierna ktoru vidime je vlastne biela. Ako for dobre :}}}}}} Asi citame ine texty ...

Inak, aj zena mi hovori ze mam nieco proti homosom. Ale to neni pravda. Pokial samoztrejme nemaju pocit ze su uplne normalni a ze je to potrebne pretriasat v mediach. Alebo ak chcu vychovavat deti. Este raz a pre vsetkych nymandov:

RODINA je MUZ + ZENA + DETI /nie je podmienka/. Toto vazeni je normalna, zmysluplna a funkcna rodina. tak to bolo dane prirodou. Ak ma niekto problem s pochopenim, sorry.

smartang # BohuPyki56
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-07-21 13:10:03 4e621304
Inak, za mojich mladsich a divokejsich cias som obcas zhliadol nejake to porno a vzdy ked boli 2 baby tak to bolo fajn. Takze pohoda. Pravda, nebral som ich ako rodinu.

:}}}}

smartang # BohuPyki56
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-21 13:14:20 4e621304
montenegro, kedy ste zistil, ze ste homosexual?
Nam sa tu nemusite zlozito ospravedlnovat, za svoju sexualnu orientaciu, nam je jedno, co si davate pchat do svojho tela a co fajcite. vas clanok a aj vase reakcie v diskusii iba ukazuju ako si vsetko z tej knizky prisposobujete vo vlastny moralny prospech. To ze sa maju dvaja milovat, neznamena homosexualnu lasku. tepli ludia su veriaci? chcete sa sobasit v kostole s priatelom??? ja nabozenstvo nemusim, ani toho pana, co "inspiroval" ludi, aby napisali tu knizku, a dalsi robili preklady a opisy opisov...to beriete ako dokaz, ze byt teply je normalne??? je normalne mat styk so zvieratom? je normalne aby dvaja muzi/ zeny vychovavali deti ako rodicia? ocko-ocka, mamka-mamko??? heterosexualom sa nikdy nevyrovnate, pretoze viete, ze je to amoralne, zle, proti prirode, pretoze sa stale porovnavate, a ani juesej ani evrounia na tom nic nemeni, stale budete na kraji spolocnnosti, darmo budu medzi vami "celebrity", aj na nich ukazuju prstom, ze tepli a aky uspesny...
juesej vam kazdemu zakalila myslenie.

fatima # VamoHura49
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-07-21 13:23:28 5f66e23b
"A jako bolo za dní Noeho, tak bude aj za príchodu Syna človeka" (Mt 24,37).. Neviem čo sa tak prekvapujete.. Zatopená Atlantída je toho "krásnym" príkladom čo robili ľudia v predpotopnom svete.. Keď prestane pôsobiť Duch Svätý na ľudí, ktorí tvrdo odmietajú Krista, potom sa budete diviť akých zverstiev budú ľudia schopní od zoofilie až po vzájomné zabíjanie.. Síce už je to aj dnes, ale nie v takom veľkom merítku
"Prv ako prijde Pán, prijde odpadnutie; antikrist a jeho doba" (Celá 2. Epištola Tesaloničanom hovorí o tejto bezzákonnosti, keď bude Boží zákon zavrhnutý)
BOŽÍ ZÁKON / ĽUDSKÝ ZÁKON
BOHOSLUŽBA / MODLOSLUŽBA
SOBOTA / NEDEĽA
NEZABIJEŠ / ZABIJEŠ
A najlepšie na tom všetkom bude, že obe skupiny budú hlásať: takto hovorí HOSPODIN

Patrik # VebaSydi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-21 13:38:29 57f4c28a
Jezis mnoho raz povedal, ze jeho kralovstvo nie je z tohto sveta. Ked isiel na mladom oslovi (este nesedlanom, a nezapriahnutom, a podobne ...) povedal, ze kamene zvriesknu a budu mu volat na slavu ak by okolo stojaci tak nerobili. Takze clovek mieni, Pan Boh meni.


A mimochodom, uz si dal cisarovi co je cisarovo a Bohu co je bozie?
(... zver na ktorom sedi smilnica ... zas trochu podobne a uplne prevratene)

John11146 # VexuTefo87
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-21 13:45:32 542a8532
Pre autora článku: Homosexualita je choroba, ktorú treba vyliečiť s Božou pomocou.. Poznám mnohých, ktorí sa z toho vďaka Bohu dostali.. Neviem či si homosexuál alebo možno máš len nejaký komplex, a ani nie si homosexuál, len potrebuješ rípať, to už neviem, Boh to vidí, neodsudzujem ťa, na súdenie je tu ten Spravodlivý, ktorý vidí do každého srdca čo je v ňom, ale prosím ťa.. pochop, že homosexualita nie je v poriadku.. Túto problematiku nevyriešia žiadne ľudské zásahy.. žiadne povolenia, príkazy, zákazy (skôr to ešte viac podporuje to zlo).. Boh nám nič také nedal ..On nám dal možnosť výberu, ktorý vyzerá asi nejak takto: "ak chceš, budeš to tak robiť, ale chcem to z lásky a nie povinnosti".. A preto aj ja ti odporúčam nájsť túto pomoc u Boha a v jeho Slove, ktoré hovorí jasne o homosexualite.. máš slobodu voľby, ale následky budeš musieť sám znášať.. Nech ťa Pán požehná vo všetkej svojej láske a pokoji!

Patrik # VebaSydi71
-
 59% ( 7 people voted )
+
2013-07-21 14:08:43 57f4c28a
Plne sa s Patrikom stotoznujem, ja som vdaka bohu ateista, inak by to ani nebolo mozne....
Rafael # BakiQuno09
-
 63% ( 6 people voted )
+
2013-07-21 14:31:17 59ad5d21
osobne radsej inklinujem k prirodnym vedam ako k filozofii. prave preto som veriaci. dalo by sa to povedat aj slovami A.S. Eddingtona: " ani jeden z povodcov ateizmu nebol prirodovedcom. vsetci boli iba velmi priemerni filozofi."

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 14:39:38 5ab6fb7f
Čo sa týka homosexuálov a detí, tak v tom nám môže byť príkladom starovek. Bežne vychovávali deti predovšetkým ženy – matky. Nehovorím, že všetky názory LGBT organizácii musia byť v súlade s Bibliou
**********
fatima
montenegro, kedy ste zistil, ze ste homosexual?
K pozitívnemu názoru na homosexualitu ma inšpirovala samotná Biblia. Sám som bol prekvapený z tých manipulácii Biblie

chcete sa sobasit v kostole s priatelom???
Ja nemám žiadneho priateľa, ani s tým gayom na fotografii nič nemám. Nejaká si príliš domýšľavá. Ja som len čítal veľa vedeckých štúdii o homosexualite, ale z praxe neviem nič.
Asi si nejaká žiarlivá na mužov, keď si sa dozvedela, že sa medzi sebou dokážu viac uspokojiť ako zo ženou
Ale zas aby si nebola tak veľmi na gayov žiarlivá, tak ťa niečím povzbudím s ničím z oblasti medicíny: lesbický orálny sex je pravdepodobne viac vzrušujúci ako hetero, pretože tam dochádza viac k stimulácii klitorisu. Na druhej strane nízky počet lesieb v staroveku, zrovna nehovorí o výhodnosti lesbického sexu

je normalne mat styk so zvieratom?
To hovoríš čisto stredovekú rétoriku (so stredovekými teológmi si na rovnakej vlne), kedy sa homosexualita a sex zo zvieraťom dávali na rovnakú rovinu a označovalo sa to spoločným pojmom „sodomia“. Cirkev chcela rétorikou o „sodomii“ ospravedlniť extrémne rozmohnutú prostitúciu, ktorú veľmi podporovala
http://www.vierafiloz
ofia.sk/cl/katolicka-cirkev-podporovala-prostituci
u/


montenegro # NycyQywa82
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-07-21 14:58:50 5057d10a
Jedno ja ale isté: vy pokryteckí kresťania, tým, že nesúhlasíte z článkom neuznávate ani Bibliu!!!
Je vám viac cirkevná tradícia (ktorá otvorene podporovala prostitúciu), ako Biblia!!!
Ja som to vedel, že po zverejnení tohto článku, mnohí kresťania prestanú uznávať Bibliu
montenegro # NycyQywa82
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-07-21 15:01:52 5057d10a
montenegro povedz nam kedy zili dinosaury?
lukaso121 # LocaCufu58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 16:04:07 c31c5e42
montenegro,prekrucas pravdu.boh nesuhlasi z homosexualitou.iba tradicna rodina je hodnota.muz a zena,manzelia.preto boh stvoril muza a zenu a nie dvoch muzov,alebo dve zeny.

patrik # LaqaPura21
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-07-21 16:29:09 5ea7cf5f
Dinosaury vyhynuli, lebo boli homosexualne.

Boh je teply a nestvoril Adama a Evu, ale Ivetu a Vieru! Podla nich je pomenovany grecky aj ostrov Lesbos.

Kristova matka bola tiez tepla, ako aj jej muz, preto ju musel nasilne oplodnit grecky bisexual Duchos Svatos! Kristus, ako prvy svaty bastard, siril homosexualitu a predaval drogy! Bol taky teply, ze kvoli nemu skoncila doba ladova a za toto ho eskimaci neskor aj ukrizovali!

Potom napisali bibliu a zacali hrat rock'n'roll...

Kto tomu neveri, je odporny ateista a bude sa smazit v pekle!!! Presne tak sa to pise v mojej biblii!


teohysterik # CehiVifi71
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-07-21 17:16:44 6d6fe4f6
Môžeme to chápať v zmysle kostolného evolučného výkladu tak, že stará senilná modla sa pri patlaní človeka z hliny sekla a vytvorila aj dúhových voličov a sympatizantov SaS.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-07-21 17:49:38 bc7b649f
Nuž buzeranti, ako sa vám kecaju žvasty o biblií a buzerantoch?
Buzeranti na dôležite skVás netrápia dlhy, ktoré už teraz odsúdia všetky krajiny za 10 115 rokov do bankrotov, keď obyvatelia rôznych krajín, 40 až 50 % sa za 10 15 rokov ocitnú vo feudálnej chudobe v modemom 21 storočí?

Demon # HuvuWevi02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-21 21:30:57 3ec5e27c
Pandemonium

Boh je neomylny, takze sa seknut nemohol! On stvoril buzerantov na svoj obraz! On uz vtedy vedel, ze neskor budu Suflikovi potrebni do SaS.

Demon

Ty odporny satan! Nas sa ti nepodari oklamat lacnou hetero propagandou! My vieme, ze homosexualita je volou bozou a jedina skutocna laska, existuje len medzi osobami rovnakeho pohlavia!

Zapamataj si, kto nie je homosexual, okrada svoju rodinu!!!

Pupusi vsetkych krajin spojte sa!!! Zabudnite raz a navzdy na odporne vaginy, ved mate k dispozicii krasne ritky, aj boh to tak chce!!!

Kazdeho zivotnym cielom predsa ma byt moznost posmrtneho vniknutia do bozieho analu. To je to nebo... Obcovanie s bohom... (3x denne, hlavou napred, on ma uz po tolkych rokoch tu prdel trosku vybehanu...)


teohysterik # CehiVifi71
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-07-22 00:08:42 6d6fe4f6
haleluja!!!


Nasledovné výroky homosexuálny akt podporujú:
Prvá kniha Samuelova - kapitola 18

3Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, lebo ho miloval ako seba samého. 4I vyzliekol si Jonatán plášť, ktorý mal na sebe, a dal ho Dávidovi; aj svoj výstroj, aj svoj meč, aj svoju kušu, aj svoj opasok.
Read more: http://dolezite.sk/Homosexualita-a-Biblicky-pohlad
-Prekvapive-zavery-s7dqr7.html#ixzz2Zij9guMF
j # HupeRuba25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-22 00:14:45 55d88d6a
DRUHÁ KAPITOLA „MILOVAŤ BUDEŠ SVOJHO BLÍŽNEHO AKO SEBA SAMÉHO“

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nové prikázanie vám dávam… Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn 13, 34).
j # HupeRuba25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-22 00:16:02 55d88d6a
haleluja!!!
Rim 1,32

Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielen že to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.

tebe pikolino alias vlado,
j # HupeRuba25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-22 00:18:12 55d88d6a
mongomery to som bol ja tie tri prispevky nadomnu,dnes už dobre vieš o tom aby si nemohol bovedať že nie,a o to mišlo maj sa krasne a teším sa ked stretneš spravodlivosť od PánaBoha stvoriteľa neba i zem,taky chudak sčo predava dušu svov ayb mal penaze na to čo do hrnca a na svoje potreby a tužby si nič nezasluží neho,len čo najskor ju stretnuť
333 # MecaGami51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-22 00:22:41 55d88d6a
Teologicka fakulta Trnavskej univerzity ponuka svojim studentom nielen rozvoj ducha, ale aj tela...


teohysterik # CehiVifi71
-
 77% ( 34 people voted )
+
2013-07-22 01:10:57 6d6fe4f6
Teologicka fakulta Trnavskej univerzity - svojim studentom ponukame nadstandartne ubytovanie...


teohysterik # CehiVifi71
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-07-22 01:12:23 6d6fe4f6
Teologicka fakulta Trnavskej univerzity - nasi studenti sa maju tiez moznost zapojit do baletneho kruzku...


teohysterik # CehiVifi71
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-07-22 01:13:30 6d6fe4f6
Teologicka fakulta Trnavskej univerzity - v pripade zaujmu ponukame tiez moznost konvertovania na islam...


teohysterik # CehiVifi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-22 01:15:23 6d6fe4f6
Posledné príspevky sú veľmi psychopatické, akoby ich písali ľudia zo psychiatrickej liečebne
Homofóbi si tu robia veľmi zlé meno svojimi príspevkami, takže homosexualitu len propagujú

montenegro # NycyQywa82
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-07-22 09:55:32 5057d10a
montenegro, povodny zamer bol aj je: "budte plodni, rozmnozte sa a naplnte zem." to nebolo nikdy zrusene a nikdy k tomu nebolo nic dodane. ak hovoris o manipulacii, tak na zaklade kontextu je to skor manipulacia v prospech homolobby. naopak v timotejovi sa pise o ludoch v poslednych dnoch o.i., ze budu milovat viac rozkose ako Boha. a na mnohych miestach mas texty o sebaovladani v suvislosti s telesnymi ziadostami. sme na Bozi obraz a v podla teba zmanipulovanych textoch sa pise, ze homosexualita je pre Boha nieco odporne. to je rovnake, ako u vacsiny ludi, takze tu je podla mna jasny dokaz, kde je ta manipulacia.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-22 10:25:23 5ab6fb7f
Fero vzdy ma fascinuje s akou lahkostou sa prechadzaju dejiny a ospravedlnuju ich zlociny, ci zvrhlost. Skratka to co sa deje dnes, je len slaby odvar toho, coho sa ludia dopustali v minulosti. Ak by okrem zotrocovania, ci nadradenosti mali aj nase zbrane, kym vy docitate prvu kapitolu tej vasej biblie, vykantrili by sa.
Takze ak by si sa teda inspiroval tym samponom zvany Timotej, tak koniec casov pre ludstvo by platilo stale.

Rafael # BakiQuno09
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-07-22 10:32:02 59ad5d21
Kniha Genezis - kapitola 9
7 Vy sa však ploďte a množte sa, rozšírte sa na zemi a naplňte ju!"

To bol ale Starý zákon, navyše v tej dobe, nehrozila žiadna populačná explózia
*************
Nový zákon ale hovorí niečo iné: hovorí, že lepšie je sa neženiť, čo ale pochopiteľne nahráva homosexualite - totiž "neženiť sa" neznamená zákaz homosexuality, skôr jej podporu.
Fero - to znamená, že tvoje argumenty sú v rozpore s Bibliou.

Prvý list Korinťanom - kapitola 7
26 Myslím teda, že je to dobré - pre terajšie ťažkosti -, že je dobre, keď človek ostane tak, ako je.
27 Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si bez ženy? Nehľadaj si ženu.
28 Ale ak sa oženíš, nezhrešíš. A ak sa panna vydá, nezhreší. Ale takíto budú mať telesné trápenia a toho vás chcem ušetriť.

Mimochodom, keď si pozerám Katechizmus katolíckej cirkvi, 90% je tam v rozpore s Bibliou - RKC sa odvoláva, že okrem Biblie čerpá učenie aj od ústneho podania od apoštolov, čo samozrejme nie je pravda
montenegro # NycyQywa82
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-07-22 10:59:49 5057d10a
Rafael, to by som ti tu musel vela rozpisat, aby si vedel preco si myslim, ze je to tak. neboj, vsetko mam podlozene:) inak skus sa prekonat a precitaj si toho timoteja, je to 2. list 3.kap..je to zaujimave citanie, ak nie je clovek predpojaty.

montenegro, precitaj si ten korintanom cely v kontexte. zacina sa slovami, nech ma kazdy muz svoju manzelku. dalej sa pise, ze manzel nevladne nad svojim telom, ale jeho manzelka. t.j. ziadny iny styk, ani s muzom, ani s nikym a nicim.
Stary zakon nie je zruseny, praveze Jezis prisiel, aby ho naplnil. Mne tvoje argumenty pripadaju v rozpore s bibliou. touto cestou to aj tak nevyriesime, tak sa zamerajme na ine dolezite veci.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-22 12:41:48 5ab6fb7f
Myslim si ze biblia (knizka zidovskych rozpravok) urcite taketo spravanie povoluje. Inak si neviem vysvetlit preco v kostole osukaju od deti cez chlapov az po sochu jezisa vsetko co pride pod ruku. V tychto chramoch hriechu a smilstva sa ale deju aj daleko zavaznejsie veci ako vrazdenie, vyvolavanie vojen a hrabanie majetku za kazdu cenu. Az ked vypalime aj posledny kostol a mesitu zavladne mier.
Nenechajte sa ovladat a zacnite rozmyslat


MM # SidaSafa91
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-07-22 12:53:50 d94b4912
Fero ja som toho sampona cital, no ako vzdy ziadna konkretna reakcia na zvrhlosti predchadzajucich kultur...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-22 13:06:06 59ad5d21


Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy.2[
/b] Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní,3
bezcitní, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, suroví, bez lásky k dobru,4[
/b] zradní, bezhlaví, nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha;5[/
b] budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň!6[/i
]
Lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami,
7 ktoré sa stále učia, a nikdy nie sú schopné spoznať pravdu.8
Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak aj oni odporujú pravde. Sú to ľudia so zvrátenou mysľou, nespoľahliví vo viere.9[
/b] Ale ďaleko sa nedostanú, lebo všetkým bude zjavná ich nerozumnosť, ako bola aj tamtých.10
Ty si však nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť,[
i]11
prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých.
12
Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.[
b]13
Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť.14
Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil.15[
/i]
Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi.
16
Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti,[b
]17
aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.

Ano su taki ludia Fero, boli taki a budu taki, to zabudol sampon povedat, ale zabudol povedataj o, ze v rovnakom obdobi budu aj ludia dobri, laskavi, sudrzni atd....Ale to je uz udel vsetkych proroctiev, hodia sa na kazdu dobu, kazdu situaciu, navyse ak si spomenieme kedy to bolo pisane a ako si vtedy mysleli, ze koniec nadvlady Zidov je zaroven aj koncom sveta...

Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-22 13:17:29 59ad5d21
Rafael, ak by ta zaujimali zvrhlosti predchadzajucich kultur, precitaj si stary zakon. tam ich mas oznacenych, ako ludi z narodov. mozes citat od sodomy, gomory(dnesne mrtve more-dalsia nahoda) cez babylon asyriu atd.. inak pochvala, ze si to cital. nemyslim, ze sa to hodi na kazdu dobu, po moralnej stranke sme teraz v totalnom hnoji. niektore proroctva sa mozno daju vsadit do viacerych obdobi, ale nie vsetky su take.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-22 13:36:51 5ab6fb7f
Pozri Fero, ja som cital roznych antropologov, roznych historikov, poznam zvrhlosti, ktorymi su popisane dejiny ludstva. Ale klamat sam seba a povazovat svoju dobu v ktorej zijeme za tu najhorsiu je trufalost.
Uz to co popisuje biblia je vykvet zvrhlosti, uz v tej dobe boli bezne veci, ktore dnes robi ozaj mikrominoritna cast obyvatelstva. Sociopati su aj v tejto dobe, len vtedy to bolo dovolene mocnym a v ramci viery.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-22 13:42:18 59ad5d21
biblia popisuje vyvoj. jej oponenti casto vypichuju jednotlive texty bez kontextu. dolezite su celistve myslienky. inak sa da obhajit aj ta homosexualita, ked sa berie utrzkovite. a treba sa pozerat na kazdu dobu jej optikou ani nas by nepovazovali ludia spred 300 rokov za normalnych a vobec nie preto, ze by boli primitivnejsi. inak cudoval by si sa ake zvrhlosti robia mocni v sucasnosti. ak sa dobre pozeras, prakticky vsade na vyznamnych miestach mas nejaku okultnu symboliku. zvlastne je, ze je prakticky jednotna a patri do predegyptskej(predpotopnej) formy uctievania. a za tou symbolikou sa skryvaju aj obrady a ovela viac.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-22 13:56:12 5ab6fb7f
Fero suhlasim, dokonca aj s tou tzv. symbolikou, ktora mimochodom ma asi taky vyznam pre mna ako tuja pred kazdym domom, ktorou sa chce dokraslit a obzvlastnit okolie, aj ked to ma pomaly kazdy. Tak je to aj s tymi obeliskami.
Netvrdim, ze ludia spred 3000 rokov boli primitivnejsi, len ich bolo menej ako nas a tym padom aj tych zvrhlosti sa zdalo pomenej, navyse nemali media, ktore by do omrzenia vytrubovali kazdu pitomost.
Predchadzajuci socialisticky rezim a jeho mocipani robili rovnake svinstva ako terajsie kapitalisticke prasce, len cenzura uradovala ovela viac. Nehovoriac o orgiach stredovekych panstiev, kde ludsky zivot poddaneho bol pod urovnou panovho psa. a tak mozme ist dozadu a dozadu a hla nevidim ziadnu osvietenu dobu, kde by ludia neboli svine.
Navyse ako som uz neraz pisal, mat take zbrane ake mame teraz, vyzabijali by sa asi omnoho rychlejsie ako my.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-22 14:20:27 59ad5d21
Aha ani som si nevsimol ako si mazane vsunul svoju nicim nedokazatelnu vieru v celosvetovu potopu, ty si ale prefikany....
Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-22 14:27:19 59ad5d21
ta symbolika pre mna takisto nema vyznam. ale zvlastne je, ze ma vyznam pre mocnych tohto sveta. a suvisi to aj s tou potopou, ktoru mam jasne vedecky podlozenu. teda skor s tym obdobim pred nou a pricinu preco bola a co sa neustale snazia aj dnes tou symbolikou vyjadrit. lebo ak mocni pouzivaju symboliku isteho kultu, tym nepriamo uznavaju aj ostatne zalezitosti priamo s tym suvisiace. zaujimave, ze aj napriek urcite lepsim informacnym zdrojom, ako mame my presadzuju neustale ten isty kult. je to vidno aj pri stavbach za posledne roky.

Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-22 14:44:13 5ab6fb7f
Fero vedfecky podlozene mas akurat to, ze existuju zaznamy pojednavajuce o lokalnych povodniach. Ci uz babylonske, sumerske, ci zidovske. V tej dobe ked tlkli majzlikom do dosticiek vedeli prd o tom aka je velka Zem, a ci niekto za tou ich mlackou zvane more existuju ine kultury. Opak by bol pravdou ak by sa navstevovali, ze sa nenavstevovali vyplyva z biodiverzity, ktora ponuka viac dokazov pre nenavstevovanie.
Tie symboly su tu skratka preto, lebo ludia radi veria v tajomne kulty, prikladom si aj ty, aj ked navonok posobis vcelku ako clovek vecny, pragmaticky, tiez veris zapisiom starych bajkarov.

Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-22 14:49:43 59ad5d21
Ale vedeli ovela viac. vsak ty sam to vies, sam si bol ocareny napr. dogonmi. Mojzis opisal prvy kontinent, ze vystupoval z mora celistvo. a bingo tusim v 20. stor. sa ukazalo, ze to naozaj tak bolo a dali tomu meno pangea. zaujimave, ze ti primitivi, ktori tlkli do skal majzlikom a potom tie niekolko sto tonove kamene na pleciach odniesli desiatky kilometrov a potom ich na tri hadzali na seba. popritom rucnym vrtakom pravdepodobne z medi vyvrtali do zuly geometricky presny kruhovy otvor o priemere min. 10 cm a dlhy meter. samozrejme, ze je to mozne, ved aj dnes take otvory vieme rucne urobit do betonu, ktory je navyse o cca polovicu maksi, ako zula. dokonca ti ludoopi ich vedeli postavit podla vzoru niektorych suhvezdi podla istej mierky. vypocet si robili palickami do piesku.
ten sarkazmus nie je miereny na teba, len som tym chcel vyjadrit svoj nazor na to obdobie a mainstreamove famy. tie zapisy podla teba starych bajkarov to ale vsetko ukryvaju.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-22 15:47:53 5ab6fb7f
Ferpo som rad, ze si pamatas, ale pamatas si aj to, ze ak by bola pravda vsetko co vravis, bola by fauna a flora na vsetkych kontinentoch rovnaka? To nejako nezapada do obrazca civilizacii, ktore sa navstevovali ale pozabudli aj na to, aby si vymenili skusenosti.
Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-22 17:59:44 59ad5d21
Praveze si myslim, ze si vymienali. pyramidy sa daju najst po celom svete(amerika, europa, cina afrika-cize na celej pangei). kopu je toho pod morom, ale to je uplne neprebadane. takisto symbolika zverokruhu sa da najst vsade. vacsia diverzita nabozenskeho uctievania je az neskorsieho datovania. samozrejme okrem megalitickych stavieb, ktore sa len tazko ukryju(aj ked snahy o to su) su aj ine nalezy potvrdzujuce pravdivost Mojzisovych slov. napr. nalezy kostier nefilim obrieho vzrastu
http://files.exopolitika.cz/200006981
-a3693a4633/bab4.jpg

http://nd04.jxs.cz/844/009/2eafd394c1_754
58183_o2.jpg

ale to by uz uplne rozbilo tie ich mainstreamove nezmysly.

co sa flory a fauny tyka to je tazko, kedze boli ine klimaticke podmienky a ine pasma. zivocichy sa prisposobovali a diverzifikovali kazdy podla svojho druhu(vsimni si ako casto pouziva Mojzis slovo druh) a vzdy to je len v ramci svojho druhu. vodne zivocichy nie su az tak ovplyvnovane suchozemskou klimou, preto medzi nimi mozeme najst mnoho tzv. prehistorickych, ktore sa samozrejme vobec nezmenili.


Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-22 19:18:30 5ab6fb7f
Fero

Tie najdene kostry nie su obrieho vzrastu, to my sme trpaslicieho vzrastu! Teraz by ma len zaujimalo, ktora z tych dvoch kostier, je kostrou buzeranta? Zeby obe?


teohysterik # CehiVifi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-22 20:02:23 6d6fe4f6
teohysterik
veru ktovie, v staroveku bola homosexualita niečím samozrejmým - je to možné

Tu na obrázku je vidieť peknú gay romantiku. Už to vidím, ako budú všetky ženy - vrátane fatimy žiarliť na mužov

montenegro # NycyQywa82
-
 56% ( 8 people voted )
+
2013-07-22 22:15:08 5057d10a
ak sa vam pacia taketo fotky, tak si ich pozerajte, pre nas je to scestne a hnusne, ziadna romantika sa tam nekona.
ak vam ja vykam, tak vykajte mi aj vy, nikdy sme si nepotykali, a ani po takom niecom netuzim, vlastne ma to od vas uraza. to, ze sa nevidime a nepozname, to vas neopravnuje na take jednanie s ludmi, patrite do mensiny 4%, ale spravate sa uplne opacne, to vasej kampani za prava homosexualov nepomaha...

fatima # VamoHura49
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-07-23 07:40:31 5f67f918


co sa flory a fauny tyka to je tazko, kedze boli ine klimaticke podmienky a ine pasma. zivocichy sa prisposobovali a diverzifikovali kazdy podla svojho druhu

fero a uvedomil si si ,ze si prave tymto podporil tu teoriu z 19.st.?


Inak k tym druhom, je zaujimave, ze nielen tvoj Mojzis, (aj ked nerozoznal cicavca od vtaka v pripade netopiera)-ale napr aj domorodci Novej Guinei dokazali zaradit vtactvo do druhov, ako keby ich inspiroval LInne.
No ale spat k biodiverzite, ci inych druhov fauny a flory, v tomto pravdu nemas, lebo ako vidiet bananovniky, zemiaky, rajciny, tym sa dari dobre aj na uzemi, kde ich dovtedy nepoznali. Co sa tyka zvierat, je to podobne, levy by prezili na Madagaskare, ci v Juznej Amerike, lenze tam sa vyvojovo nedostali, vyvinuli sa tam obdobne selmy ako fosa, ci jaguar. Australia je premnozena kralikmi, nemaju tam evolucne vytvorenych nepriatelov a stacilo zopar dovezenych parov a nedokazu sa ich zbavit, to je podla mna evolucia aj v empirickom podani, ktory ti tak stale chyba.

Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-23 09:52:07 59ad5d21
Pán Montenegro, nechajme tie všetky rečičky o náboženstvách, písmach, výkladoch ap. Žiadate argumenty, tak stručne : Nemôžete spochybnovať, že sme súčasťou prírody a v nej každá podsúčasť, od rastlín cez zvieratá až po ľudské spoločenstvá sú vybavené dôležitou silnou vlastnosťou a nástrojov k nej, ktoré spoločne nazývame pudom sebazáchovy. Inak to ani nemôže byť, lebo čo tento pud nemá alebo ho stratilo, jednoducho už neexistuje. Preto byť buzerantom alebo lesbou je diagnóza odporujúca prírode, čo sa v modernej sociálnej spoločnosti na rozdiel od minulosti netrestá, musí sa však zabraňovať tomu, aby sa táto choroba nešírila hlbšie do spoločnosti, inak by spoločnosť postupne zanikla. No a práve teraz sa o to svojím spôsobom snažíte.
Záverom otázka : už videl niekedy niekto napríklad zdravého kocúra buzeranta?

Gustav Veric # GakyWofe39
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-23 10:12:15 d597eca5
nepodporil Rafael, viem dobre co som napisal. ta teoria z 19. stor. ide aj mimo hranic svojho druhu a hovori o moznosti vytvorenia noveho druhu, co darwin odvodil napr. od zmien zobaka pinky, ktore sa prisposobovali zmenam klimy(aj ked tam islo o cyklus, ale na to mal malo casu, aby to videl cele). ale nikdy nic ine ako pinka z nej nebude. vsak aj my sme podla nej tusim z opice, aj ked sa stale nedari najst ten chybajuci medziclanok :)
rozdelenie, ci zadefinovanie v pripade netopiera nemuselo byt rovnake pred 4000 rokmi. to neznamena, ze bolo nespravne. to co opisujes v pripade australie by som nenazval evoluciou, ale narusenym ekosystemom, ktory je bez zasahu cloveka perfektne nastaveny.
ale este k tym stavbam, pozri si uputavku na zajazd k najnovsim objavom megalitickych stavieb, kde nasli aj zatial najvacsiu pyramidu vysoku 220m, pricom ta najvacsia v egypte ma "len" 137m.
http://www.faktax.tv/index.php?page=vfile
&file_id=130

zaujimave, ze aj tu nasli predmety, ktore nevedia vysvetlit. napr. geometricky presnu gulu z obrovskeho kamena. aj dnes taku vieme vyrobit za pomoci kladiva a dlata :) mimo ineho na vrchole namerali vystup energie.
nie je to vobec daleko, urcite tam pojdem.


Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-23 10:26:32 5ab6fb7f
Odporucam ti prrecitat nieco od Mayra, ci Goulda, ani mne to zo zaciatku nedavalo zmysel, hlavne kvoli tym druhom, musis skratka pochopit jednu vec, druh zije niekolko milionov rokov a po oddeleni a speciacii sa vyvinie druh novy. Preto nenachadzas v prekambriu cicavce, preto stare fosilie nie su fosiliami druhov, ktore ziju teraz, su skratka len ich predkami a molekularna biologia dava za pravdu prave tomu, co som hore napisal. Preto mame so simpanzom spolocne geny na vyse 98 percent, s gorila menej, preto sa linia cloveka so simpanzom rozdelila pred niekolko milionmi rokov, tak je to aj v pripade inych druhov. Fosa tolkokrat pertraktovana z mojej strany ma predkov z Afriky, tam fosu ale nenajdes, len spolocneho predka s inou selmou. A odtrhnutoe Madagaskaru sa nestalo ludskou rukou, je to vyvoj a vyvoj fauny a flory je iny, ako v Afrike, aj ked mal s Afrikou vsetko spolocne.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-23 10:44:36 59ad5d21
Fatima
nejako ste prehnane urazená za to tykanie ale aj všetko ostatné
Och môj Bože, ľutujem tých mužov, ak majú takéto protivné manželky

Začínam mať čím ďalej tým väčší strach z toho, ak budem mať partnera:
ak bude x-krát krajší, príťažlivejší a roztomilejší ako všetky ženy dokopy, tak potom budú všetky ženy na mňa veľmi žiarlivé a hrozne protivné. To niekedy naozaj nemusí byť sranda
*******
Inak existuje jedna veľmi zaujímavá vec:
pri hetero sexe majú muži veľmi často problémy s erekciou,
naopak pri milovaní dvoch mužov je vždy erekcia veľmi intenzívna

Tento veľmi záhadný jav by nám mohla vysvetliť taojoga:
Žena – jin (záporný pasívny pól) pohlcuje jangovú aktívnu energiu muža – žena teda takto okráda muža o energiu a vitalitu, čo sa môže prejaviť s problémami jeho erekcie

Naopak pri láske dvoch mužov, dochádza ku hromadeniu aktívnej mužskej energie – ich zvýšená energia a vitalita sa prejaví vždy pevnou silnou erekciou

Takže tu mám pre všetky ženy jednu poznámku:
keď už teda okrádate mužov o energiu vitalitu a parazitujete na nich, tak si ich aspoň veľmi vážte a majte k nim úctu
*******
Lesby sú obe jin – záporného, pasívneho pólu, preto bol a je počet lesieb v populácii vždy veľmi nízky
Lesbický sex je veľmi pasívny a nudný – ženy sú závislé od mužov – bez nich si to vôbec nedokážu užiť – sú úplne závislé od mužskej aktívnej energie
*******
Gustav Veric
Sväté písma – Bože zjavenie – Biblia nie je jediná, ktorá podporuje homosexualitu. Homosexualitu podporuje aj veda – ako som písal aj hore – z anatomicko sexuologického hľadiska je gay sex viac vzrušujúci ako hetero sex - a to pre oboch partnerov

Čo sa týka homosexuality zvierat tak to ste nadhodili perfektnú tému. Homosexualita u zvierat je veľmi častá a deje sa hromadne – aj ja som bol sám z toho prekvapený, keď som sa to dozvedel. Bisexuálne správanie zvierat, kvôli hromadnosti týchto javov nemožno považovať z vedeckého hľadiska za niečo nenormálne

Dajte do Google a dozviete sa zaujímavé informácie:
homosexuality animals

montenegro # NycyQywa82
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-07-23 11:45:16 5057d10a
Antikoncepcia vs. homosexualita
Niekto možno povie, že homosexualita bráni plodeniu detí. Ale veď to isté môžeme povedať aj o antikoncepcii, ktorú máme dnes bohato rozšírenú.
Len zaujímavé, že kým antikoncepcia nikomu nevadí a homosexualita vadí mnohým
Nemožno povedať, že by homosexualita nejako prekážala rodine
montenegro # NycyQywa82
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-07-23 12:15:38 5057d10a
nepoznam diela tych autorov, raz mozno. to s tymi fosiliami a milionmi rokov je strasne tazko. je tam obrovsky priestor na manipulaciu(je to pekne vidiet pri neuverejnovani nalezov nefilim). ja som zase cital ohladom fosilii, ze jednotlive druhy sa objavili v urcitom obdobi nahle(casy a obdobia neriesim, uhlikova metoda je pri takychto vzorkach velmi nepresna).
ak maju zivocichy podobne geny ukazuje na genialitu stvoritela. na najmensiu plochu vedel vlozit najkomplikovanejsiu informaciu(DNK), pri ktorej aj ten najzlozitejsi ludsky program v binarnej sustave je ako stvorcastove puzzle. staci mala zmena zdrojoveho kodu a mame uplne iny program(zivocicha). geneticke inzinierstvo to v dnesnej dobe zneuziva na geneticky modifikovane organizmy. samozrejme, ze to ludom skodi, lebo clovek je nastaveny na prirodne potraviny. pokusy geneticky modifikovat organizmus na novy druh skoncili vzdy fiaskom. aj najmodernejsie geneticke inzinierstvo dokaze modifikovat iba druh.
takze suhlasim s Darwinom ohladom osoby stvoritela. nesuhlasim s jeho postupnym vyvojom napriec druhovej roznorodosti.
takze sa priklanam k Mojzisovemu zapisu(aj ked je zle interpretovane slovo "den" v jeho podani. biblicky den ma mnoho vyznamov). je to plne vedecky zapis.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-23 12:50:05 5ab6fb7f
montenegro, zopakujem prispevok, ktory som ti uz pisal vyssie.
precitaj si ten korintanom cely v kontexte. zacina sa slovami, nech ma kazdy muz svoju manzelku. dalej sa pise, ze manzel nevladne nad svojim telom, ale jeho manzelka. t.j. ziadny iny styk, ani s muzom, ani s nikym a nicim.
Stary zakon nie je zruseny, praveze Jezis prisiel, aby ho naplnil. Jezis ziadnu homosexualitu neobhajoval, naopak v mat 19.kap hovori, ze ten, kto ich stvoril, stvoril ich od zaciatku ako muza a zenu. Mne tvoje argumenty pripadaju v rozpore s bibliou a prepac odporne. touto cestou to aj tak nevyriesime, tak sa zamerajme na ine dolezite veci.Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-23 13:01:23 5ab6fb7f
Fero dielo stvoriterla ja zabavna vec pri nedokonalosti zivocichov, kde najvacsou prednostou pri vyvoji je prave ta najjednoduchsia a najmenej energeticky narocna premena. Ak chces kritizovat teoriu, musis ju pochopit, kedze ale ty mas len utrzkovite vedomosti, je ozaj tazke s tebou polemizovat.

Vytahujes len tie hrozienka, zacnes skokovitym vyvojom (punktualizmom), zatial co evolucnej teorii nevadi ani ten, ani gradualisticky vyklad. Prave ak by si si precital aspon tychto dvoch autorov, ziskas aspon vedomosti o stavbe zivocichov, ci premene druhu.

Spomeniem znova prsty pandy, ktora zmenou potravy a samozrejme premenou z ineho druhu sa ocitla v prostredi, kde jedinou zlozkou potravy pre nu je bambus. takze jej stvoritel nenadelil ,ani nedal do vienka geneticky kod, aby sa jej vytvoril tzv. palec na uchopenie bamusovych konarov. Evolucne sa jej vyvinuli, a aby to nebolo zbytocne komplikovane, gen jej podobny vycnelok, aj ked zakrpateny, pomohol vyvinut aj na spodnych nohach, aj ked tam ich nepotrebuje. Pri genialite stvoritela by predsa nemusel tuto ostaru vycarovat aj tam, kde ich netreba.
Samozrejme som to nemyslel na sposob lamarckovho vysvetlenia, ako napr. zirafi krk, ci ina ucelovost.

Rafael # BakiQuno09
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-07-23 13:27:54 59ad5d21
Fero ty myslíš na tieto verše. Ale vysvetľuješ si ich veľmi nesprávne - si príliš fanatik:

Prvý list Korinťanom - kapitola 7
2 Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.
4 Žena nemá moc nad svojím telom, ale muž; podobne ani muž nemá moc nad svojím telom, ale žena.

 • Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.
Tu veľmi jednoznačne Pavol hovorí, že je dovolené mať iba jedného heterosexuálneho partnera v živote - hovorí o manželskej vernosti a zákaze voľného sexu. Fero tvoj argument je veľmi scestný, že ide o zákaz homosexuality – neviem ako ťa to mohlo napadnúť.
Ako som už hovoril, že Biblia je na heterosexuálnu morálku veľmi prísna. Táto veta nemá nič spoločné zo zakazovaním homosexuality.
***************
 • Žena nemá moc nad svojím telom, ale muž; podobne ani muž nemá moc nad svojím telom, ale žena.
Tu apoštol Pavol argumentuje, aby sa zabránilo smilstvu. Inými slovami: "pri hrozbe smilstva má moc muž odmietnuť ženu a žena muža".
Nemá to nič spoločné zo zakazovaním homosexuality
montenegro # NycyQywa82
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-23 13:46:05 5057d10a
montenegro, iste uznas, ze ten prilisny fanatizmus sa da obratit aj voci tvojej homosexualite.

Rafael, je pravda, ze nemam evoluciu nastudovanu tak ako ty. analogicky, ako ty nemas nastudovane stvorenie a tiez sa k tomu vyjadrujes a polemizujes.
k tvojej pande. vidim tam analogiu s darwinovymi pinkami. praveze to je genialne, ze sa dokazu prisposobit s najjednoduchsou cestou. jasny dokaz naprogramovania. moznoze pri dlhsom skumani by sme zistili, ze je to len cyklus, tak ako s darwinovymi pinkami, alebo inymi zvieratami, ktore sa prisposobia napr. prichodu zimy a inemu. a to, ze si myslia vedci, ze to je nedokonale a nevidia tomu funkciu nie je nic nove. u vela zivocichov si mysleli totiez, az neskor sa zistilo, ze to predsa len funkciu ma. aj o slepom creve v ludskom organizme sa hovorilo, ze je zbytocne, aj o mandliach. takze tu ide skor o nedokonalost vedcov, nie prirody.


Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-23 14:02:10 5ab6fb7f
Asi si to nepochopil s tou pandou, ale nevadi, no a stvorenie nastudovane nemam, za prve, niet co studovat, za druhe nikto to nastudovane ani nema, ani ty, ani ini. Jedine, co o stvoreni sa da povedat je neviem, preto stvoritel.

Evolucia take odpovede urcite neponuka, ponuka siroku skalu ,ako sa to vlastne mohlo stat, ako som uz spominal, ci skokovito, ci postupne, preco zrazu kambricka explozia, preco , preco....

Zato dogma zvana stvorenie, to je naozaj len bezmyslienkovite, prazdne, dogmaticke, zalozene na vsetlom moznom, len nie na verifikacii a falzifikacii..


Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-23 14:12:02 59ad5d21
Fero, to si nemyslím, že preto, že sa riadim podľa Biblie by som mohol byť fanatik :)

Evolúcia síce nemá s homosexualitou nič spoločné, ale tu je nejaký link o nej
http://www.vierafilozofia.sk/cla/dcl
a/evolucia-kreacia.htm


montenegro # NycyQywa82
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-07-23 14:30:05 5057d10a
dobre Rafael, nadnes to uzavrieme, ale iba nadnes neboj:). idem do prirody obdivovat to, o com som presvedceny, kedze tam sa to da studovat lepsie, ako v akejkolvek literature. mozno objavim aj nejaky ten chybajuci medziclanok z tych milionov co chybaju, kedze sa nenasiel ani jeden:) samozrejme, ze vidis, ako krasne by sa to dalo otocit, co si napisal. ale to nie je ciel.

montenegro, neviem, ako myslis to o com pises a za akym cielom. poznam homosexualov a poznam aj homosexuala krestana, co sa to snazi potlacat pretoze citi, ze to je zvrhlost. tych co poznam su homosexuali na zaklade obrovskych chyb vo vychove, absencii otca, vyrastanie v cisto zenskom prostredii. same anomalie.
esteze sa aspon v tej evolucii zhodneme, ze to je nevedecka hlupost na n-tu:)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-07-23 16:08:32 5ab6fb7f
Fero ako chces, ale tak ako doteraz, ani teraz si ma nepresvedcil, ze sa chces pohnut dalej, ono vyraz medziclanok je hlasnou trubou kazdeho kreacionistu, ktory mechanizmy evolucie pozna len z pohladu kritikov.
Aky mas na mysli? Mackopsa, ci zebroleva?
Lebo medziclanok ako ho chces ty najst, tak taky neexistuje, evolucia je o tom, ze kazdy zivocich je ako keby konecny, nic na nom netreba vylepsovat, ci menit.

Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-23 16:19:33 59ad5d21
Fero, to som rád, že sa na niečom zhodneme :)
Viac krát som počul, že absencia otca spôsobuje väčší sklon k homosexualite. Avšak ťažko povedať, či absenciu otca možno vnímať ako neprirodzenú
Na druhej strane je veľa homosexuálov pochádzajúcich s usporiadaných rodín

montenegro # NycyQywa82
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-23 20:35:00 5057d10a
Montenegro, vladimir, peter.....atd atd... nechapem o co ti vlastne ide. Diskutovat o tvojich schizofrenickych vysvetleniach cohokolvek nema naozaj nijaky prakticky vyznam, pytam sa, co vlastne svojimi "vylevmi" sledujes.... nevzali ta do seminara? Neprijali do rehole?
Vytvoril si si vlastnu teologiu a filozofiu, aby si mohol zit? Nenavist voci cirkvi je zrejma, povrchne vedomosti, ani nie synkretizmus, skor na sposob "gulas" az uplny zmatok a prekrucanie v kombinacii s nenavistou a osocovanim su na co dobre? Mozno to bolo trosku na smiech, teraz to uz zacina byt naozaj negustiozne, prepac. Mozno si to neuvedomujes, mozno to robis umyselne, neviem. Je mi luto, ze sa ludska bytost takymto sposobom snazi zachranit, ale nestahuj prosim do bahna aj inych...

Samuel # LynoNefy01
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-07-23 22:11:25 55d8853f
Samuel
odporúčam ti navštívenie psychiatrie, tvoj príspevok je toho hodný. Odporúčam ti, aby si sa prebudil zo svojej "epilepsie
"

montenegro # NycyQywa82
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-07-23 23:51:55 5057d10a
kedy ste zistil, ze ste teply? kolko mate rokov?
preco tak nenavidite zeny? preco nimi pohrdate? pohrdate svojou matkou? mala byt radsej lesba, aby vas nepriviedla na svet?
ozaj si myslite, ze su zeny menejcenne bytosti? (vas prispevok z reformovania muzskeho principu)
kto vlastne ste? za koho sa povazujete, aby ste nam tu kazal svoj vlastny vyklad biblie? ste teolog?
mozno sa mylim, a vy ste vazeny clovek, ktory toho uz tak vela dokazal, a ma take bohate skusenosti, aby ste mohol nasu planetu premenit na uplne homosexualnu?! alebo aky ciel ste sledoval napisanim tohto clanku?

fatima # VamoHura49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-24 01:05:54 d5a0b4d1
Ty prije baný buzerant montenegro vypadni odtialto ty hnusný úchylný retard

peter novak # PajaRiho88
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-24 05:50:33 4df7e017
Samuel
tebe by som sa chcel ešte raz veľmi pekne poďakovať, za reklamu homosexualite. Pretože sa homofóbi správajú ako psychopati, tak potom je to argument v prospech homosexuality

peter novak
úprimná vďaka za nadávky. Je to pre mňa česť, ak niekomu dojdú argumenty a potom mu nezostáva nič iné iba nadávať. Diki za reklamu homosexualite

fatima
vám tiež úprimná vďaka za reklamu tohoto článku. Pretože váš príspevok je plný extrémnej nenávisti a osočovania
Homosexuálom som sa stal presne odvtedy, odkedy som sa dozvedel o tej manipulácii, zlých prekladov Biblie - teda nedávno. Som snáď asi prvý človek, ktorý sa stal gayom vďaka Biblii a som na to veľmi hrdý :):)
V žiadnom zo svojich príspevkov som nemal žiadnu nenávisť voči ženám a ani som nehovoril o ich menejcennosti
A veru dám tu odkaz, aby všetci videli, čo bolo v tom príspevku, aby všetci videli ako ma osočujete:
http://dolezite.sk
/Reformovanie-muzskeho-principu-vo-veku-Viagry-hYG
860.html

A samozrejme, že by bolo veľmi dobré, ak by v spoločnosti všetci muži boli bisexuáli. Veď takýto spoločenský systém už existoval - takže máme to historicky overené - fungovalo to perfektne - ovocím bola obrovská kultúrna vyspelosť a sociálna dominancia starovekého Grécka. V Starovekom Grécku bola homosexualita mužov vštepovaná veľmi intenzívne - v rámci školského systému - scholastiky. Pri scholastike bola úplne základná podmienka sexuálne aktívna gay dvojica
V poslednom čase som si pozeral na nete rôzne rozhovory s gaymi. Bez nadsádzky - mnohí z nich sú géniovia a veľké osobnosti (medzi heterosexuálmi ich ani z ďaleka toľko nie je)- aj mňa samého to veľmi prekvapilo (mimochodom veľa priekopníkov, vynálezcov boli homosexuáli)
Veru ak chceme zachrániť Slovensko a urobiť ho vyspelou krajinou, zavedenie spoločenskej homosexuality je k tomu nevyhnutné. Zavedením podobného spoločenského systému ako bola scholastika (teda základ tam boli gay páry), nielenže zachránime Slovensko, ale ho môžeme aj urobiť najvyspelejšou časťou sveta

montenegro # NycyQywa82
-
 41% ( 7 people voted )
+
2013-07-24 16:29:33 5057d10a
Montenegro, bol to seminar alebo rehola?

Samuel # LynoNefy01
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-26 19:09:00 55d8853f
Samuel
Nikdy som nebol ani adept rehole, ani novic, ani seminarista. Možno sa pokúšaš rozmýšľať logicky, ale tvoja "logika" nevyšla - neuhádol si ani zďaleka
**
Mimochodom vieš, že aj Aristoteles - filozof, ktorého katolícki teológovia vrátane Tomáša Akvinského veľmi pozitívne spomínajú, bol gay? Historici to predpokladajú, nakoľko by v tej dobe sociálnej bisexuality nebyť gayom znamenalo podstatné nevýhody v spoločnosti - byť bisexuálom bolo samozrejmé

Tento chlapík o tom pravdivo píše
http://kjcurran.
blogspot.sk/2011/05/were-socrates-plato-and-aristo
tle-gay.html


montenegro # NycyQywa82
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-07-26 21:33:08 5057d10a
vase vety:
Z článkom môžem v mnohom súhlasiť
Na Slovensku sa dejú psychopatologické javy čo sa týka vzájomného postoja muža a ženy
A Holandsko je nám v mnohom príkladom, tam sú manželstvá veľmi harmonické (často môžete na ulici vidieť ako sa aj 50 roční manželia romanticky držia za ruky), kým na Slovensku sú manželstvá extrémne chladné


A problém je totiž v ženách. Slovenské ženy sú namyslené egoistické a vyžadujú od mužov, aby ich vnímali ako bohyne a sú k mužom veľmi nevďačné.

Na Slovensku sa často hovorí, že žena je vyššia bytosť ako muž. V skutočnosti je to ale opačne, úlohou ženy je obdivovať muža v tom, že je niečo viac ako ona,žena by mala byť vo všetkom nadštandardne mužovi vďačná.

Žena má pokorne slúžiť doma mužovia nieto ešte robiť zo seba feministku

Read more: http
://dolezite.sk/Reformovanie-muzskeho-principu-vo-v
eku-Viagry-hYG860.html#ixzz2aBM8K5y6no mne to staci, ja Vas neosocujem, vy nas chcete zevolucnit na Homo Flagrans...fatima # VamoHura49
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-26 21:44:54 b228d3e5
Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-27 12:28:00 5057d10a
Tu je video, ktoré jasne vyvráti Darwinovú teóriu http://www.youtube.com/watch?v=vgLctzxFMV8
Sando # WoduWama77
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-07 02:49:12 5c341847
Sando, mohl bys na chvilku?

Bizmark # GoqaJocy78
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-07 03:07:04 4e88b35e
Sando cim?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-07 09:27:57 59ad5d21
@rafael
no predsa tym, ze vyvracia nieco, cim sa teoria vobec nezaobera
ako keby si to nevedel :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-07 10:21:24 d94b4972
ved o to ide, mne ale vadi ta stupidita nielen tvorcov tychto dokumentov ,ale hlavne tych, ktori to pozeraju a bez stipky akehokolvek povedomia o tejto teme sa nechaju takto obalamutit.
Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-07 10:35:01 59ad5d21
Mňa by zaujímalo keď sa autor rozhodol riadiť sa bibliov a nie cirkvou či teda pri svojom šokujúcom odhaleni to hneď zobral viete čo myslím či ligol špic alebo si ho založil a montenegro ma fakt pravdu bučenim sa dá dobre predísť nevere veď homosexuáli su doslova legendarny svojou oddanostou partnerovi na celý zivot zvyčajne majú za život jedného max dvoch partnerov
skoro svaty # HokiLidy61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-10 00:59:58 5f66593b
Mňa by zaujímalo keď sa autor rozhodol riadiť sa bibliov a nie cirkvou či teda pri svojom šokujúcom odhaleni to hneď zobral viete čo myslím či ligol špic alebo si ho založil a montenegro ma fakt pravdu bučenim sa dá dobre predísť nevere veď homosexuáli su doslova legendarny svojou oddanostou partnerovi na celý zivot zvyčajne majú za život jedného max dvoch partnerov
skoro svaty # HokiLidy61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-10 00:59:58 5f66593b
Homosexualita je u zvierat veľmi častá asi tak ako u ludi ohanas sa bibliou ale tam je človek postavený nad zvieratá odmietas evoluciu a prirovnavas zvieratá k ľuďom ty šašo čo ti dneska nemal kto rozbiť chynďaktak preklinas boha
skoro svaty # HokiLidy61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-10 01:23:01 5f66593b
Homosexualita je u zvierat veľmi častá asi tak ako u ludi ohanas sa bibliou ale tam je človek postavený nad zvieratá odmietas evoluciu a prirovnavas zvieratá k ľuďom ty šašo čo ti dneska nemal kto rozbiť chynďaktak preklinas boha
skoro svaty # HokiLidy61
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-10 01:23:01 5f66593b
Budem ta uznávať keď vyfajcis koňa môžeš aj z boku
skoro svaty # HokiLidy61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-10 01:25:20 5f66593b
Napr.nedospele makaky sa často snažia sparit so samickou takže by sme to mali uznávať robiť to a učiť to deti v školách to by sa ti určite páčilo podľa obrázku co si tam dal sudim ale dúha je obsadená treba pre pedofilov niečo navrhnúť napríklad vlajka s holým novorodencom pod dúhou veď je známe že väčšina pedofilov so homosi
skoro svaty # HokiLidy61
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-10 02:07:55 5f66593b
ČO ĽUDOM PLANÉTY UNIKA - Dejiny homosexuality. „Od pádu Adama a Evi v Ráji, niet na planete človéka, který bi necítil lásku k svojmu bližnému.“
Každého človeka na tejto planete zaujme aj trápi, láska k rovnakému pohlaviu vyvolávajuc u ľudí zvyčajne zmiešané pocity. Uznávané konvenčné názory neveľmi tolerujú podobné vzťahy, veď náš postoj k sexu bol dlhé roky formovaný širším sociálnym, politickým i náboženským kontextom, v ktorom nebolo miesta pre akékoľvek sexuálne odchýlky. Tu nás však núti zamyslieť sa nad mnohými všeobecne prijatými normami. Pútavo a dôverne oboznamujme sa s osudmi ľudí, ktorí zápasili aj v dnešnej dobe zapasia a zápasiť budu s inou sexuálnou orientáciou.
Politikov ako aj Cirkevne spoločenstva na celom svete ženie táto tematika k zamysleniu, spochybňuje predsudky, prehlbuje pochopenie, ba možno v mnohých prípadoch aj oslabuje nezmieriteľné odsúdenie.


Z história homosexuality sa aj dnes skúma len veľmi ťažko. Množstvo dokumentov o jej existencii sa buď zámerne prepisovali či úmyselne ničili. Vieme však, že skupinu ľudí, ktoré dočasne či trvalo prežívajú lásku k rovnakému pohlaviu, sa nájdu takmer vo všetkých jak dávnych aj nedávnych ako aj v súčasných spoločenstvách: hoci názory jedných na to, čo môže byť ešte tolerované či priam vyzdvihnuté a čo má byť potláčané sa výrazne mení.


Poďme sa pozrieť do pradávnej histórie. Už z náznakov sa dá nájsť už na niektorých náhrobkoch v starom Egypte. V Mezopotámii bola homosexualita pomerne bežná vec, o čom svedčí aj epos o Gilgamešovi, ktorý prechovával hlboké priateľstvo k divokému mužovi Enkiduovi, ba bojoval s ním aj proti milostným nástrahám bohyne lásky Ištary.
Gréci nemali na bisexualitu ani pomenovanie, pre nich bola prirodzená. Ich bohovia naberali často až hermafrodické podoby. Vzťahy s mužom mal nielen Apolón, ale aj boh Zeus, hoci z jeho lásky ku Ganymedovi nebola Diova manželka Héra nadšená. Tento mýtus bol v Grécku veľmi populárny ako isté náboženské ospravedlnenie lásky zrelého muža k mladíkovi.

Dejiny
ľudstva alebo dúhová história


Je prirodzenou snahou organizmov vylučovať to, čo je iné, chcel somm len zhromaždiť fakty o tom, že v dejinách existovala celá škála homosexuálneho či homoerotického správania, od flirtu až po hlbokú lásku. Poznanie histórie nám môže pomôcť vyrovnať sa so súčasnosťou.
História homosexuality sa skúma len veľmi ťažko, mnohé dokumenty o jej existencii sa zámerne prepisovali či ničili. Vieme však povedať, že skupiny ľudí, ktoré dočasne či trvalo prežívali lásku k rovnakému pohlaviu, sa nájdu takmer vo všetkých dávnych aj nedávnych spoločenstvách, hoci názory na to, čo môže byť ešte tolerované či priam vyzdvihované a čo má byť potláčané sa a výrazne menia.
Náznaky sa dajú nájsť už na niektorých náhrobkoch v starom Egypte. V Mezopotámii bola homosexualita pomerne bežná vec, o čom svedčí aj epos o Gilgamešovi, ktorý prechovával hlboké priateľstvo k divokému mužovi Enkiduovi, ba bojoval s ním aj proti milostným nástrahám bohyne lásky Ištary.
Gréci nemali na bisexualitu ani pomenovanie, pre nich bola prirodzená. Ich bohovia naberali často až hermafrodické podoby. Vzťahy s mužom mal nielen Apolón, ale aj boh Zeus, hoci z jeho lásky ku Ganymedovi nebola Diova manželka Héra nadšená. Tento mýtus bol v Grécku veľmi populárny ako isté náboženské ospravedlnenie lásky zrelého muža k mladíkovi. Ganymeda mal uniesť aj kráľ Minos, ktorý na Kréte uzákonil lásku k chlapcom, aby tak zabránil preľudneniu tohto ostrova.
Homosexuálne vzťahy boli teda istými antikoncepčnými prostriedkami. Menej známy je možno koniec mýtu o Orfeovi. Po tom, čo stratil Eurydiku, sa začal devám vyhýbať a trácke ženy ho neskôr zabili za to, že sa v ich krajine oddával láske k chlapcom.
Azda najznámejšími mýtickými gejmi boli hrdinovia z Tróje Achilles a jeho priateľ Patrokles. Tento pár superhrdinov vyvracia predsudok, že homosexualita musí znamenať iba zženštilosť. Achilles síce mladosť strávil medzi dievčatami oblečený do ženských šiat, neskôr sa však zaskvela jeho bojovnosť.
Ani vládca bojovnej Sparty Lykurgos sa nebál vzťahov medzi mužmi. Do zákona dal dokonca vetu, že kto nemá v posteli priateľa, nemôže byť dobrým občanom. V Sparte dostával starší vojak často na starosť výchovu mladšieho, mužské páry tvorili niekedy celé bojové jednotky.
Grécka kultúra si vzťahy staršieho a mladšieho muža, ktoré mali výchovný cieľ a neboli proti vôli chlapca, zvyčajne vážila, hoci situácia sa menila od mesta k mestu. Táto „pedagogická pederastia“ medzi staršími aristokratmi a mladšími mužmi prešla do Grécka práve z Kréty, kde kvitli aj tzv. iniciačné únosy mladíkov.
Za vzťahy medzi mentorom a žiakom sa prihovárali aj niektorí filozofi. Platónova kniha Sympózium je niekedy označovaná aj za bibliu homosexuálov. Sokrates bol tiež známy nielen manželstvom so Xantipou, ale aj vzťahom k mladšiemu Alkibiadovi, ktorý bol akýmsi vodcom zlatej mládeže. Sokrates mu telesnú lásku odopieral, aby tým skrotil jeho roztopašnosť.
Homosexuálne vzťahy boli často vnímané ako hodnotnejšie než heterosexuálne. Ženy nemali v tomto čase primerané vzdelanie, neboli teda mužom adekvátnymi partnerkami. Ony však tiež mávali vlastné rituály prístupné len ženám, spojené niekedy aj s homosexuálnymi praktikami.
Najznámejšou učiteľkou žien sa v 6. storočí pred n. l. stala aristokratická poetka Sapfó, ktorá na ostrove Lesbos viedla svoju dievčenskú školy k pocte bohyne Afrodity.
Aj Alexander Veľký mal neskrotnú vášeň pre partnerov, najbližší mu bol Héfaiston. Keď zomrel, Alexander nariadil vo svojom tábore taký smútok, že ešte aj koňom ostrihali hrivy
Aj v starovekom Ríme boli homosexuálne vzťahy dlhé storočia bežné, dokonca sa medzi rovnakými pohlaviami uzatvárali aj zväzky identické manželstvám. Gaia Iuliusa Caesara jeden z jeho tribúnov označil za „muža všetkých žien a ženu všetkých mužov“. Aj jeho sokovi v láske ku Kleopatre Marcusovi Antoniovi mnohí vyčítali, že zamladi slúžil ako chlapec pre rozkoš.
Neslávne známe sa stali svadby, ktoré s mladými mužmi uzavrel cisár Nero. Z jedného z nich neskôr urobil objekt štátneho uctievania.
Konštantín II., syn cisára, ktorý zaviedol kresťanstvo v Západorímskej ríši, zakázal v 4. storočí n. l. nielen homosexuálne manželstvá, ale homosexualitu ako takú.
Na začiatku 6. storočia ju dali mimo zákona aj v byzantskej časti ríše. S presadzovaním kresťanstva sa začala homosexualita trestať sťatím, upaľovaním, kastráciou či prenasledovaním. Kresťanstvo zaujímalo celkovo úplný iný vzťah k telu a sexualite ako takej.
Zákaz homosexuality sa síce nedostal priamo do Desatora ani do evanjelií, Pavol však v Liste Rimanom o nej hovorí ako o potupnej vášni či hanebnosti. Prví kresťania však horlili hlavne proti bezuzdným nemravnostiam a nerestiam, hedonizmu a prostitúcii, či už homo-, alebo heterosexuálnej.
Poniektorým sa však homosexualita, paradoxne, nepáčila preto, že sa pri nej mužské telo používalo rovnako ako ženské. Ako totiž napísal sv. Augustín: „Mužovo telo je nadradené ženskému, tak ako duša telu.“
Tento svätec sa však vo svojich pamätiach otvorene priznáva, že počas svojich štúdií stretol mladíka, ktorý bol sladší nad všetky sladkosti jeho vtedajšieho života. Keď ochorel, Augustín ho obetavo opatroval a s jeho smrťou sa dlho nedokázal zmieriť.
Odporcovia homosexuálnych praktík najviac argumentujú starozákonným Levitikusom, v ktorom Mojžiš vymenúva hriechy proti sexuálnej čistote. Okrem incestu a styku so zvieratami sa tam ocitlo aj cudzoložstvo a homosexualita. Táto ohavnosť sa mala trestať smrťou ukameňovaním.
Pre homosexualitu mali byť zatratené aj mestá Sodoma a Gomora. Zjavne sa už v tom čase museli objavovať aj transvestiti, keďže v Deuteronomiu sa spomína, že Boh zakazuje ženám obliekať sa ako mužom a naopak.
Starý zákon obsahuje však aj celkom iné príbehy, napríklad vrúcne priateľstvo budúceho kráľa Dávida a Jonatána, syna kráľa Saula. Medzi týmito mladými bojovníkmi vzniklo napriek Saulovmu nesúhlasu puto, ktoré niektorí označujú za platonické, no iní v ňom nachádzajú dôkazy erotickej príťažlivosti.
Jonatán mal milovať Dávida ako seba samého, vymieňali si navzájom svoje šaty a brnenie. Keď Jonatán spolu so svojím otcom zahynul v boji, mal Dávid veľmi smútiť a svojmu priateľovi venovať báseň. „Cnie sa mi za tebou, môj brat Jonatán, bol si ku mne plný nehy, tvoja láska ku mne bola podivuhodnejšia ako láska žien,“ stojí v knihe Samuelovej. Michelangelova socha Dávida sa nestala celkom náhodne symbolom mužskej krásy.
Neformálnym patrónom homosexuálov je sv. Sebastián, ktorý bol pred svojou konverziou na kresťanstvo zrejme milencom cisára Diokleciána. Náznaky lesbickej lásky sú zas v legende o svätých Perpetue a Felicite, ktoré boli v Kartágu kruto mučené, ale svoju vzájomnú náklonnosť si ešte ukázali bozkom aj tesne pred smrťou.
Dôkazom o rozšírenosti homosexuality v stredoveku je aj Kniha o Gomore svätého Damiána z 11. storočia, ktorá je celá zameraná proti homosexuálnym praktikám kňazov. Ten, kto si líha s mužom ako so ženou, mal byť podľa Damiána zabitý.
Jeho horlenie v cirkvi však nebolo veľmi vyslyšané. Homosexuáli sa našli aj medzi pápežmi, patrili k nim Ján XII., Benedikt IX. a mnohí ďalší. Pápež Július III. si začal už so štrnásťročným chlapcom a neskôr z neho urobil kardinála.
V 16. storočí bola akákoľvek sexualita nevykonávaná za účelom plodenia vrátane masturbácie trestným činom. Trestanie sodomie bolo rozšírené ešte aj na začiatku 19. storočia. Zmenu myslenia však priniesla hlavne Veľká francúzska revolúcia. Francúzsko bolo prvou krajinou, ktorá za Napoleona I. v roku 1791 dekriminalizovala homosexualitu, nasledovalo Belgicko, Holandsko, Bavorsko či Portugalsko.
V Rakúsko-Uhorsku však bola trestaná sťatím ešte za Márie Terézie, isté zmiernenie priniesla až vláda Jozefa II. Poľsko homosexualitu, naopak, v roku 1835 zakázalo. V USA ešte v roku 1828 zaviedli do trestného zákona termín trestného činu proti prírode.
Lesby boli v dejinách menej viditeľné. Vášnivo romantické a často aj celoživotné priateľstvá žien, ktoré poznáme prinajmenšom od renesancie a ktoré sa rozšírili napríklad vo viktoriánskej dobe, boli najčastejšie vnímané ako neškodné, kým sa jedna zo žien neobliekala za muža a nenárokovala si mužské privilégiá.
Na začiatku 19. storočia sa homosexualitou začína zaoberať veda a dívalo sa na ňu predovšetkým ako na duševnú poruchu. Vplyvná učebnica Psychopathia Sexualis Richarda von Krafft-Ebing nastolila heterosexuálnu normu, všetko, čo neviedlo k rozmnožovaniu, označila za perverzitu.
Homosexualita sa v tom čase spájala so zneužívaním detí, samovražednými, ba aj vražednými sklonmi. Gejov sa pokúšali liečiť tými najrôznejšími metódami od lobotómie cez elektrošoky, averzívnu terapiu, hypnózu, psychoterapiu až po transplantácie semenníkov, hormonálnu liečbu a často aj kastráciu.
V Nemecku sa stáva mužská homosexualita trestným činom v roku 1871, v roku 1910 sa zákaz rozširuje aj na lesbickú lásku. Prenasledovanie homosexuálov prešlo do tragických rozmerov v Nemecku najmä po roku 1933.
Nacisti sa báli nakazenia gejským génom, homosexuáli mali narúšať morálku a ohrozovať populačný vývoj. Himmler založil v roku 1936 Ríšsku centrálnu kanceláriu pre boj proti homosexualite a interrupciám.
Homosexuálni muži boli označení ružovým trojuholníkom, v táboroch sa často stávali obeťami lekárskych experimentov. Odhady počtu zabitých homosexuálov v táboroch smrti sa veľmi líšia – od niekoľko tisíc po pol milióna. Tento holokaust je ešte menej zmapovaný ako rómsky, nemecká vláda sa zaň ospravedlnila až v roku 2003. Nacistický zákon týkajúci sa homosexuality však platil až do roku 1969.
Situácia nebola pre gejov a lesby ideálna ani na americkom kontinente. Ešte v polovici 20. storočia sa Alfredovi Kinseyovi stalo osudným zverejnenie výsledkov jeho obrovského prieskumu sexuálneho správania mužov a žien, v ktorom skúmal aj homosexualitu.
Americký Kongres
ho obvinil z obscénnost
V Amerike prestala figurovať homosexualita na zozname duševných porúch až v roku 1973. Chorobou ako takou však prestala byť až pred dvadsiatimi dvoma rokmi. Dátum, na kedy bol určený Medzinárodný deň boja proti homofóbii, nie je náhodný. Práve 17. mája 1990 vyškrtla Svetová zdravotnícka organizácia WHO homosexualitu z klasifikácie chorôb. Zmena začala byť účinná od januára 1991.
„Tento deň upozorňuje na to, koľko homofóbie je na svete,“ povedal Lance Price, výkonný riaditeľ Kaleidoscope Trust, ktorý zastupuje lesby, gejov, bisexuálov a transdžendrových ľudí. „Vo Veľkej Británii a v iných krajinách urobili veľký krok vpred, no inde sú výzvy ešte obrovské.”
U nás prestala byť homosexualita trestná od roku 1961, až do roku 1990 zostal však zákaz takýchto vzťahov s osobami mladšími ako 18 rokov. Možnosť združovať sa získali lesby a gejovia až po roku 1990.
V roku 1994 prijal Európsky parlament v
Štrasburgu
rezolúciu potvrdzujúcu rovnosť práv pre homosexuálov. Až na základe tlaku EÚ bola sexuálna orientácia zahrnutá u nás do Zákonníka práce a neskôr do antidiskriminačného zákona. Prvý slovenský politik sa otvorene prihlásil k tejto orientácii až v roku 2011, bol ním poslanec SaS Stanislav Fořt.
Viac ako tretina mužovBežne sa problematika sexuálnej príťažlivosti vníma dvojpólovo – akoby ľudia boli len heterosexuálni a homosexuálni, a navyše nemenne po celý život.
Tomu členeniu odporujú reálne skúsenosti, ale nakoniec už aj staré mýty. Keď robil Alfred Kinsey na prelome 40. a 50. rokov výskum sexuálneho správania mužov a žien na 18-tisíc ľuďoch, navrhol škálu homosexuality od nula po šesť.
Podľa výsledkov prieskumu čistých homosexuálov aj jednoznačných heterosexuálov je dosť málo, naopak, ľudia majú rôzne skúsenosti s oboma pohlaviami. Až 37 percent mužov pripustilo minimálne jednu homosexuálnu skúsenosť.
Fakt, že sa štyri percentá prihlásili k výhradnej homosexualite, spôsobil, že sa o tejto komunite začalo hovoriť ako o „štvorpercentných“. Rôzne iné výskumy však prichádzajú k rôznym číslam a to aj v závislosti od miery otvorenosti spoločnosti, v ktorej sa výskum vykonáva.
Takisto sa málo vie, že príťažlivosti k mužom a k ženám existujú nezávisle od seba. Nemusí teda platiť, že čím viac je niekto priťahovaný mužmi, tým menej ho nevyhnutne musia priťahovať ženy.
Ak by mali z dejín umenia a myslenia vypadnúť tvorcovia s homosexuálnou či bisexuálnou orientáciou, nepoznali by sme napríklad diela Caravaggia, Marcela Prousta, Walta Whitmana, Paula Verlaina, Oscara Wilda, Jeana Cocteaua, Piotra Iľjiča Čajkovského, Trumana Capoteho, Tennesseeho Williamsa, Juliusa Zeyera, Fridy Kahlo (na snímke), Simone de Beauvoirovej, Susan Sontagovej, Marlona Branda (na snímke) a podľa všetkého ani Shakespeara.

Veľa skrytých či otvorených gejov nachádzame už medzi renesančnými maliarmi, ktorí vrátili umenie k antickému kultu tela. Sandro Botticelli, autor početných madon, sa mal raz priznať k preňho hroznému snu, že mal niečo so ženou.


Leonardo da Vinci
bol ako mladík prichytený pri sodomii, neskôr však svoju vášeň viac sublimoval do diela. Napriek tomu bolo o ňom známe, že si svojich učňov vyberal aj podľa vzhľadu a že ho niektorí jeho žiaci sprevádzali a starali sa oňho oddane celé desaťročia, ba aj po ňom dedili.
Vášeň Michelangela Buonarrotiho pre krásne mužské telá si ťažko nevšimnúť. Životopisci sa síce snažili očistiť ho od dohadov o jeho homosexualite, Michelangelov synovec však musel meniť rod vo viacerých jeho ľúbostných básňach.
Gejov nájdeme i medzi svetovými vladármi. Historici uvažujú aj o sexuálnej orientácii jedného z najslávnejších križiackych kráľov Richarda Levie srdce. Istý čas totiž pobýval na dvore francúzskeho kráľa, kde si mal údajne veľmi obľúbiť mladučkého Filipa I., s ktorým neskôr vyrazili na križiacke výpravy.
Dostal sa do rečí aj preto, že sa oženil veľmi neskoro a jeho manželstvo potomka neprinieslo. Zachovali sa záznamy, ktoré ho obviňovali zo sodomie, tak sa však v tom čase označovali aj zakázané vzťahy so ženami. Legenda o jeho chrabrosti sa mala zachovať hlavne preto, že o nej spievali trubadúri, ktorí mu často robili spoločnosť.
Najznámejším gejským kráľom bol Eduard II., pochybnosti sú aj o Richardovi II., Fridrichovi I., Ľudovítovi II., Gustavovi III., Kataríne Veľkej, Kristíne Švédskej, Georgeovi Washingtonovi a viacerých ďalších lídroch.
Samotný termín homosexualita je pomerne nový. Použil po prvý raz maďarský novinár Károly Mária Kertbeny (niekedy uvádzaný ako Benkert) až v roku 1869 na označenie lásky k rovnakému pohlaviu, pod čím myslel citový aj sexuálny vzťah. Presadzoval názor, že ide o vrodenú dispozíciu, čím bojoval proti dovtedajším predstavám, že ide o morálne zvrhlú „sodomiu“ (podľa biblického mesta Sodoma), do ktorej sa mohol prepadnúť každý.
 • Koncom 19. storočia sa začali používať aj analogické termíny heterosexualita či bisexualita.
 • O ženskej náklonnosti k ženám sa ako o lesbickej začalo hovoriť prinajmenšom od 19. storočia podľa ostrova Lesbos, na ktorom žila poetka Sapfó.
 • Homosexuálnym mužom sa začalo neformálne hovoriť gej v 20. rokoch minulého storočia.
 • Novší termín queer (v doslovnom preklade čudný) zahŕňa všetko, čo sa vymaňuje z heterosexuálnej normy.
Homosexualita a Biblický pohľad. Diskusia o homosexualite je dodnes nepopulárna téma. Napriek tomu má každý právo vedieť ako boli cirkvou manipulované niektoré časti Biblie počas histórie, v súvislosti s touto témou. Je dôležité prekontrolovať každú jednu cirkevnú dogmu, či je naozaj v súlade s Božím zjavením – s Bibliou. Väčšina ľudí si myslí, že je úplná samozrejmosť, že Biblia je proti homosexualite. Pri odborných a dôkladných lingvistických analýzach štúdia Biblie v pôvodných jazykoch som prišiel k obrovskému šoku a prekvapeniu – Biblia homosexuálne správanie prekvapivo schvaľuje a prišiel som na to, že počas histórie cirkvi dochádzalo k zámerným manipuláciám prekladov Biblie. To však ale neznamená, že všetky názory LGBT organizácii sú v súlade s Bibliou. Podľa Biblie je každý človek heterosexuál, ale dovolené prípadne sú homosexuálne akty. Biblia teda prakticky hovorí o bisexualite (s biblickým názorom by LGBT organizácie rozhodne nesúhlasili. Oni hovoria, že človek môže mať aj výlučne homosexuálne zameranie a identitu) Metodika práce: najprv som študoval názory ako aj odporcov tak aj zástancov homosexuality. Kontroverzné verše Biblie, na ktoré oboje prúdy upozorňovali som potom lingvisticky analyzoval. Mojím cieľom bolo naozaj nezávislo a verne bez názorovej zaujatosti zistiť, čo hovorí Biblia na homosexualitu.Hoci som donedávna homosexualitu neuznával, po lingvistickej analýze Biblických textov som vo svojom názore dal za pravdu Božiemu zjaveniu - Biblii. Zaprisahal som sa totiž Pánu Bohu, že sa nebudem riadiť podľa žiadnej cirkevnej tradície, ale výlučne podľa Božieho zjavenia – Biblie a to za každú cenu. Totiž k Bohu, k Božiemu Duchu (Duchu Svätému), môžeme prísť výlučne vernosti k Božiemu zjaveniu ignorujúc akúkoľvek cirkevnú tradíciu, ktorá je v rozpore s ním. Niektoré verše homosexualitu podporujú. Zástancovia homosexuality nemajú pochýb o autentickosti homosexuálnych vzťahov, kým odporcovia majú len veľmi slabé argumenty obhájiť opak.
Nasledovné výroky homosexuálny akt podporujú:
Prvá kniha Samuelova - kapitola 18
3Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, lebo ho miloval ako seba samého. 4I vyzliekol si Jonatán plášť, ktorý mal na sebe, a dal ho Dávidovi; aj svoj výstroj, aj svoj meč, aj svoju kušu, aj svoj opasok.


Druhá kniha Samuelova - kapitola 1
26Krušno mi pre teba, brat môj Jonatán, veľmi si mi bol milý. Tvoja láska bývala mi vzácnejšia ako láska žien.


Kniha Rút - kapitola 1
14 Tu sa znovu dali hlasite plakať: Pritom Orfa pobozkala svoju svokru a vrátila sa, ale Rút sa jej pridŕžala.


Kniha Rút - kapitola 1
16 Ale Rút odpovedala: "Nenaliehaj na mňa, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba: lebo kde pôjdeš ty, pôjdem i ja, kde sa zdržíš, zdržím sa aj ja: tvoj národ sa stane mojím národom a tvoj Boh bude mojím Bohom.
17 Kde ty zomrieš, tam zomriem i ja a tam budem aj pochovaná. Nech mi Pán tak urobí a nech mi tak aj pridá, že len smrť ma odlúči od teba."
18 Keď (Noemi) videla, že je pevne rozhodnutá ísť s ňou, prestala ju nahovárať a odporúčať jej návrat k svojim.


Evanjelium podľa Jána - kapitola 21
20 Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval (aramejské slovo milovať v Pešite môže byť myslené ako aj kresťanská tak aj erotická láska), ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi (aramejčina má význam hruď a dokonca klin!) a spýtal sa: "Pane, kto ťa to zradí?"
************
Nájsť v Biblii miesto, ktoré by bolo proti homosexuálnemu správaniu, je veľmi ťažké a problematické, žiaden takýto argument prakticky neexistuje


Kniha Genezis - kapitola 19
4 Ale skôr, ako si ľahli, mužovia mesta, mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa obkolesili dom,
5 vyvolali Lota a povedali mu: "Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!" (komentár: správny preklad na miesto obcovali je slovo spoznali, hebrejský slovník neuvádza význam pohlavného styku)
Kniha Genezis - kapitola 19
4Ale skôr, ako si ľahli, mužovia mesta, mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa obkolesili dom, 5vyvolali Lota a povedali mu: "Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!" (správny preklad spoznali)6Tu Lot vyšiel k nim predo dvere, zavrel dvere za sebou 7a povedal im: "Bratia moji, nože nerobte hriech! (správny preklad nezobte zle) 8Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich, robte s nimi, čo sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, veď oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy!" (zlý preklad: kresťanské cirkvi týmto veršom propagujú prostitúciu a to je nehoráznosť, pretože Lót podľa štandardného zlého prekladu dovolil svoje dcéry použiť ako prostitútky. Podľa správneho prekladu sa tu o téme homosexuality nehovorí)9Oni však volali: "Prac sa preč!" A dodali: "Prišiel sem ako cudzinec a chcel by súdiť. Teraz ti vyvedieme horšie ako tým." Veľmi dorážali na Lota a pokúšali sa vylomiť dvere.
Kniha Levitikus - kapitola 18
22 Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!
Do prekladateľskej úvahy boli zobrané všetky verzie starého zákona preložené ešte pred Kristom: Hebrejská Biblia, Aramejský Targum, Aramejská Pešita, Grécka Septuaginta. Všetky nehebrejské verzie mali preklad správny (len malý rozdiel v poslednom slove vo verši rozdiely ona-on – to nám ale podstatu prekladu nemení):
"S mužom nesmieš (nehanebne) súložiť do ženy, je to ohavné..."
(predložka "do" sa síce priamo v hebrejskom texte nenachádza, ale vyplýva to z genitívnu slova "ženy" a napomáha to k pochopeniu textu)
O tému homosexuality sa tu teda nejedná. Ide o dvoch mužov, ktorí majú pomer s jednou ženou. Keď cirkev začala prenasledovať ľudí prichytených pri homosexuálnom správaní, museli si to pochopiteľne nejako obhájiť v Biblii. A vymysleli to jednoducho – manipuláciou prekladu. Hieronymova (žil v rokoch 347 - 420) latinská Vulgáta obsahuje správny preklad v tomto verši, nakoľko sa v tom čase ešte homosexualita neprenasledovala.List Rimanom - kapitola 1
26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený.
27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.
Pešita (aramejský originál Nového zákona): "muži proti mužom" na miesto "muži s mužmi". Jedná sa o manželskú neveru, ktorá je proti prirodzenosti. V aremejskom slovníku predložka "s" v žiadnom prípade neprichádza do úvahy, ani predložka, ktorá by mohla dať podobný význam. Ale dokonca aj grécky význam predložky je "na" alebo "medzi" čo potvrdzuje verziu PešityPrvý list Timotejovi - kapitola 1
10 pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu
Znovu použitý pojem arsenokoités. Aramejská Biblia hovorí: "spiaca/spiaci s mužmi" - nie je tu dôkaz, že by sa myslelo na homosexualitu, najskôr ide o prostitútky
Biblia určuje, že mali by sme žiť bisexuálne, pričom heterosexualita je primárna, hlavná, základná a homosexualita je vedľajšia sexuálna aktivita. Biblia však veľmi vážne apeluje na nerobenie heterosexuálnych hriechov: ako je manželská nevera, incest, prostitúcia, v Biblii sa tiež veľmi prísno hovorí, že mať viac ako jedného sexuálneho partnera je hriech (pretože prvý sexuálny partner je vždy manželský)
Ľudia sa zapodievajú "hriechom" homosexuality, kým ich vôbec netrápia vážne hriechy z heterosexuálneho života, ktoré sú veľmi časté
História homosexuality - s pred 2000 rokoch. Celkovo história ukazuje, že homosexuálna identita neexistovala, nikdy sa nikto necítil ako homosexuál, ak aj áno bola to skôr hanba. Homosexuálna identita je novodobý vynález
Na druhej strane v histórii sa ľudia považovali za bisexuálov s heterosexuálnou identitou (čo bolo mimochodom v súlade s Bibliou)
Zo historicko sociologického hľadiska bola bola bisexualita tak významne rozšírená, že bisexualitu nemožno považovať za niečo úchylné
V starovekom Grécku, Ríme a v mnohých ďalších krajinách by bolo nebyť bisexuálom rovnaká hanba ako dnes byť homosexuálom
Ktorá doba bola viac skazená – tá staroveká alebo súčasná? Kým v staroveku bola bisexualita bežná prax, dnes homosexuálne prejavy sú veľkou hanbou a nehoráznosťou. V staroveku hlavne v rámci pohanských chrámových obradov bola typická heterosexuálna prostitúcia. Ak by nebolo heterosexuálnej prostitúcie, možno by sme mohli starovek vnímať morálnejšiu ako dnešnú dobu. Tým že muži sa uspokojovali sami medzi sebou v rámci bisexuálneho poriadku, muži neboli zvádzaní podvádzať svoje manželky a konať heterosexuálne nemravnosti. Možno aj manželstvá a rodina v tej dobe boli podstatne harmonickejšie ako v dnešnej dobe.
História homosexuality a kresťanstvo


Na veľké počudovanie a prekvapenie počas väčšiny histórie bola Katolícka cirkev k homosexualite relatívne tolerantná. Vážne perzekúcie za homosexualitu začali byť až v dvanástom storočí a to zdá sa vďaka ovplyvneniu významného teológa s veľmi chorými názormi Petra Damiána (1007-1072)
Pred érou Petra Damiána mala tiež veľmi choré (radikálne protibiblické) názory cirkev na sexualitu ako takú. Bolo prísne zakázaná romantika a vášeň pri sexe, vášeň bola považovaná za niečo diabolské a hriešne, čo je extrémne sektársky protibilický názor avšak v menšej miere pretrváva medzi katolíkmi až dodnes. Sexualita bola určená jedine a výlučne na plodenie detí, všetko mimo toho bolo považované za diabolské.
Sexualita aj vo forme homosexuality bola do éry Petra Damiána považovaná za rovnocenný hriech s masturbáciou (aj masturbácia bola považovaná za relatívne veľký prehrešok) a tresty pokánia boli za homosexualitu relatívne malé možno aj menšie ako za manželskú neveru.
Ešte pred tou historickou érou, keď začala považovať RKC sexualitu za niečo diabolské, kresťanskí panovníci nikdy homosexualitu (bisexualitu) neprenasledovali a homosexualita bola vnímaná ako bežná súčasť kresťanov. To je skutočne prekvapivé. Napr. Rímske zákony súvisiace s homosexualitou, boli niekoľko stoviek rokov po Konštantínovej ére (uznaní kresťanstva štátnou mocou) aj naďalej nemenené, ako to bola ja za pohanských časov.
Zhrnutie:
-niekoľko stoviek rokov od vzniku kresťanstva, nikoho ani nenapadlo považovať bisexualitu za niečo nemorálne alebo úchylné
-neskôr cirkev prišla na nový podivný protibiblický názor, že celkovo sexualita, sexuálna aktivita je niečo diabolské, sotva cirkevníci dovolili aspoň plodenie detí. Homosexualna aktivita (bisexualita) ale nebola považovaná za žiadnu špeciálnu úchylku – bola to porovnateľná aktivita s masturbáciou
-neskôr v tretej ére sa začala bisexualita (teda aj homosexuálna aktivita) považovať za hroznú úchylku na svete, trestaná trestom smrti od 12. storočia
******************************* *
Z mailovej diskusie
Zdravím Vás
V kresťanskej spoločnosti je nepopulárne hovoriť o homosexualite pozitívne, ale Biblia o nej hovorí pozitívne. Ak by som chcel mať túto stránku populárnu, tému homosexuality by som nerozoberal
Preklady Biblie som robil naozaj s maximálnou serióznosťou – nie podľa svojich predstáv, ale podľa pravdy. Ja naozaj nie som človek, ktorý by bol šíriteľom poloprávd, ako mnohí
Myslíte si, že je náhoda, že RKC až do 12. storočia prakticky schvaľovala homosexualitu? Ako to, že do 12. storočia nevidela RKC žiadne argumenty proti homosexualite? (Mimochodom aj tie manipulácie s Bibliou pravdepodobne nastali až relatívne neskoro – po reformácii, kedy sa začali robiť preklady Biblie do národných jazykov. Totiž aj Martin Luther bol radikálne proti homosexualite). Článok som sa snažil napísať, čo najmenej kontroverzný, v súkromných zápiskoch mám toho v podstate viac. Napr. v Pešite sa píše, že Ján veľmi miloval Ježiša a že svoju hlavu mal opretú buď o oblasť hrude alebo dokonca klinu Ježiša. Slovo klin znamená oblasť medzinožia. Homosexuálny vzťah Jána a Ježiša bol teda viac ako istý – dokonca ak by sme brali do úvahy výlučne význam slovo hruď. Ak by ste videli na ulici dvoch mužov, ako má jeden muž hlavu na hrudi druhého muža, určite by ste nepochybovali, že ide o homosexuálov Vidíte: Vy máte určité predstavy, ako by mala pravá kresťanská viera vyzerať. Ale Biblia je v rozpore s Vašimi predstavami. Prví kresťania si boli vedomí, že Ján a Ježiš mali homosexuálny vzťah a napriek tomu ich Pán Boh obdaroval Duchom Svätým – aj napriek uznávaniu homosexuality ich viera bola pravá. Bez pravej viery by Ducha Svätého nemali Každý kresťan aj nekresťan musí prejsť veľkou skúškou – je to vnútorný boj svetonázoru a svedomia: každý sa musí rozhodnúť či bude uznávať pravú Biblickú vieru (ktorá aj uznáva homosexualitu) alebo bude veriť nebiblickej cirkevnej tradícii. Pravá viera nespočíva v našich predstavách ani tradícii, ale v Božom učení, ktoré máme napísané v Biblii A vidíte aj Vy sám, že je to boj, ako sa rozhodnúť. Pravá viera nie je žiadna samozrejmosť a nie je zadarmo a človek musí bojovať a ísť proti prúdu diablových pokušení cirkevnej tradícii, aby pravú vieru obsiahol Dokonca aj pre svetských ľudí, ktorí sa budú rozhodovať, či konvertujú na pravú vieru alebo nie, môže byť veľkou skúškou prijať aj fakt, že Biblia homosexualitu uznáva.Joshua Jozef Kanalos v Bratislave 22. Marec.2014
Dejiny homosexuality. „Od pádu Adama a Evi v Ráji, niet na planete človéka, který bi necítil lásku k svojmu bližnému.“
Každého človeka na tejto planete zaujme aj trápi, láska k rovnakému pohlaviu vyvolávajuc u ľudí zvyčajne zmiešané pocity. Uznávané konvenčné názory neveľmi tolerujú podobné vzťahy, veď náš postoj k sexu bol dlhé roky formovaný širším sociálnym, politickým i náboženským kontextom, v ktorom nebolo miesta pre akékoľvek sexuálne odchýlky. Tu nás však núti zamyslieť sa nad mnohými všeobecne prijatými normami. Pútavo a dôverne oboznamujme sa s osudmi ľudí, ktorí zápasili aj v dnešnej dobe zapasia a zápasiť budu s inou sexuálnou orientáciou.
Politikov ako aj Cirkevne spoločenstva na celom svete ženie táto tematika k zamysleniu, spochybňuje predsudky, prehlbuje pochopenie, ba možno v mnohých prípadoch aj oslabuje nezmieriteľné odsúdenie.


Z história homosexuality sa aj dnes skúma len veľmi ťažko. Množstvo dokumentov o jej existencii sa buď zámerne prepisovali či úmyselne ničili. Vieme však, že skupinu ľudí, ktoré dočasne či trvalo prežívajú lásku k rovnakému pohlaviu, sa nájdu takmer vo všetkých jak dávnych aj nedávnych ako aj v súčasných spoločenstvách: hoci názory jedných na to, čo môže byť ešte tolerované či priam vyzdvihnuté a čo má byť potláčané sa výrazne mení.


Poďme sa pozrieť do pradávnej histórie. Už z náznakov sa dá nájsť už na niektorých náhrobkoch v starom Egypte. V Mezopotámii bola homosexualita pomerne bežná vec, o čom svedčí aj epos o Gilgamešovi, ktorý prechovával hlboké priateľstvo k divokému mužovi Enkiduovi, ba bojoval s ním aj proti milostným nástrahám bohyne lásky Ištary.
Gréci nemali na bisexualitu ani pomenovanie, pre nich bola prirodzená. Ich bohovia naberali často až hermafrodické podoby. Vzťahy s mužom mal nielen Apolón, ale aj boh Zeus, hoci z jeho lásky ku Ganymedovi nebola Diova manželka Héra nadšená. Tento mýtus bol v Grécku veľmi populárny ako isté náboženské ospravedlnenie lásky zrelého muža k mladíkovi.

Dejiny
ľudstva alebo dúhová história


Je prirodzenou snahou organizmov vylučovať to, čo je iné, chcel somm len zhromaždiť fakty o tom, že v dejinách existovala celá škála homosexuálneho či homoerotického správania, od flirtu až po hlbokú lásku. Poznanie histórie nám môže pomôcť vyrovnať sa so súčasnosťou.
História homosexuality sa skúma len veľmi ťažko, mnohé dokumenty o jej existencii sa zámerne prepisovali či ničili. Vieme však povedať, že skupiny ľudí, ktoré dočasne či trvalo prežívali lásku k rovnakému pohlaviu, sa nájdu takmer vo všetkých dávnych aj nedávnych spoločenstvách, hoci názory na to, čo môže byť ešte tolerované či priam vyzdvihované a čo má byť potláčané sa a výrazne menia.
Náznaky sa dajú nájsť už na niektorých náhrobkoch v starom Egypte. V Mezopotámii bola homosexualita pomerne bežná vec, o čom svedčí aj epos o Gilgamešovi, ktorý prechovával hlboké priateľstvo k divokému mužovi Enkiduovi, ba bojoval s ním aj proti milostným nástrahám bohyne lásky Ištary.
Gréci nemali na bisexualitu ani pomenovanie, pre nich bola prirodzená. Ich bohovia naberali často až hermafrodické podoby. Vzťahy s mužom mal nielen Apolón, ale aj boh Zeus, hoci z jeho lásky ku Ganymedovi nebola Diova manželka Héra nadšená. Tento mýtus bol v Grécku veľmi populárny ako isté náboženské ospravedlnenie lásky zrelého muža k mladíkovi. Ganymeda mal uniesť aj kráľ Minos, ktorý na Kréte uzákonil lásku k chlapcom, aby tak zabránil preľudneniu tohto ostrova.
Homosexuálne vzťahy boli teda istými antikoncepčnými prostriedkami. Menej známy je možno koniec mýtu o Orfeovi. Po tom, čo stratil Eurydiku, sa začal devám vyhýbať a trácke ženy ho neskôr zabili za to, že sa v ich krajine oddával láske k chlapcom.
Azda najznámejšími mýtickými gejmi boli hrdinovia z Tróje Achilles a jeho priateľ Patrokles. Tento pár superhrdinov vyvracia predsudok, že homosexualita musí znamenať iba zženštilosť. Achilles síce mladosť strávil medzi dievčatami oblečený do ženských šiat, neskôr sa však zaskvela jeho bojovnosť.
Ani vládca bojovnej Sparty Lykurgos sa nebál vzťahov medzi mužmi. Do zákona dal dokonca vetu, že kto nemá v posteli priateľa, nemôže byť dobrým občanom. V Sparte dostával starší vojak často na starosť výchovu mladšieho, mužské páry tvorili niekedy celé bojové jednotky.
Grécka kultúra si vzťahy staršieho a mladšieho muža, ktoré mali výchovný cieľ a neboli proti vôli chlapca, zvyčajne vážila, hoci situácia sa menila od mesta k mestu. Táto „pedagogická pederastia“ medzi staršími aristokratmi a mladšími mužmi prešla do Grécka práve z Kréty, kde kvitli aj tzv. iniciačné únosy mladíkov.
Za vzťahy medzi mentorom a žiakom sa prihovárali aj niektorí filozofi. Platónova kniha Sympózium je niekedy označovaná aj za bibliu homosexuálov. Sokrates bol tiež známy nielen manželstvom so Xantipou, ale aj vzťahom k mladšiemu Alkibiadovi, ktorý bol akýmsi vodcom zlatej mládeže. Sokrates mu telesnú lásku odopieral, aby tým skrotil jeho roztopašnosť.
Homosexuálne vzťahy boli často vnímané ako hodnotnejšie než heterosexuálne. Ženy nemali v tomto čase primerané vzdelanie, neboli teda mužom adekvátnymi partnerkami. Ony však tiež mávali vlastné rituály prístupné len ženám, spojené niekedy aj s homosexuálnymi praktikami.
Najznámejšou učiteľkou žien sa v 6. storočí pred n. l. stala aristokratická poetka Sapfó, ktorá na ostrove Lesbos viedla svoju dievčenskú školy k pocte bohyne Afrodity.
Aj Alexander Veľký mal neskrotnú vášeň pre partnerov, najbližší mu bol Héfaiston. Keď zomrel, Alexander nariadil vo svojom tábore taký smútok, že ešte aj koňom ostrihali hrivy
Aj v starovekom Ríme boli homosexuálne vzťahy dlhé storočia bežné, dokonca sa medzi rovnakými pohlaviami uzatvárali aj zväzky identické manželstvám. Gaia Iuliusa Caesara jeden z jeho tribúnov označil za „muža všetkých žien a ženu všetkých mužov“. Aj jeho sokovi v láske ku Kleopatre Marcusovi Antoniovi mnohí vyčítali, že zamladi slúžil ako chlapec pre rozkoš.
Neslávne známe sa stali svadby, ktoré s mladými mužmi uzavrel cisár Nero. Z jedného z nich neskôr urobil objekt štátneho uctievania.
Konštantín II., syn cisára, ktorý zaviedol kresťanstvo v Západorímskej ríši, zakázal v 4. storočí n. l. nielen homosexuálne manželstvá, ale homosexualitu ako takú.
Na začiatku 6. storočia ju dali mimo zákona aj v byzantskej časti ríše. S presadzovaním kresťanstva sa začala homosexualita trestať sťatím, upaľovaním, kastráciou či prenasledovaním. Kresťanstvo zaujímalo celkovo úplný iný vzťah k telu a sexualite ako takej.
Zákaz homosexuality sa síce nedostal priamo do Desatora ani do evanjelií, Pavol však v Liste Rimanom o nej hovorí ako o potupnej vášni či hanebnosti. Prví kresťania však horlili hlavne proti bezuzdným nemravnostiam a nerestiam, hedonizmu a prostitúcii, či už homo-, alebo heterosexuálnej.
Poniektorým sa však homosexualita, paradoxne, nepáčila preto, že sa pri nej mužské telo používalo rovnako ako ženské. Ako totiž napísal sv. Augustín: „Mužovo telo je nadradené ženskému, tak ako duša telu.“
Tento svätec sa však vo svojich pamätiach otvorene priznáva, že počas svojich štúdií stretol mladíka, ktorý bol sladší nad všetky sladkosti jeho vtedajšieho života. Keď ochorel, Augustín ho obetavo opatroval a s jeho smrťou sa dlho nedokázal zmieriť.
Odporcovia homosexuálnych praktík najviac argumentujú starozákonným Levitikusom, v ktorom Mojžiš vymenúva hriechy proti sexuálnej čistote. Okrem incestu a styku so zvieratami sa tam ocitlo aj cudzoložstvo a homosexualita. Táto ohavnosť sa mala trestať smrťou ukameňovaním.
Pre homosexualitu mali byť zatratené aj mestá Sodoma a Gomora. Zjavne sa už v tom čase museli objavovať aj transvestiti, keďže v Deuteronomiu sa spomína, že Boh zakazuje ženám obliekať sa ako mužom a naopak.
Starý zákon obsahuje však aj celkom iné príbehy, napríklad vrúcne priateľstvo budúceho kráľa Dávida a Jonatána, syna kráľa Saula. Medzi týmito mladými bojovníkmi vzniklo napriek Saulovmu nesúhlasu puto, ktoré niektorí označujú za platonické, no iní v ňom nachádzajú dôkazy erotickej príťažlivosti.
Jonatán mal milovať Dávida ako seba samého, vymieňali si navzájom svoje šaty a brnenie. Keď Jonatán spolu so svojím otcom zahynul v boji, mal Dávid veľmi smútiť a svojmu priateľovi venovať báseň. „Cnie sa mi za tebou, môj brat Jonatán, bol si ku mne plný nehy, tvoja láska ku mne bola podivuhodnejšia ako láska žien,“ stojí v knihe Samuelovej. Michelangelova socha Dávida sa nestala celkom náhodne symbolom mužskej krásy.
Neformálnym patrónom homosexuálov je sv. Sebastián, ktorý bol pred svojou konverziou na kresťanstvo zrejme milencom cisára Diokleciána. Náznaky lesbickej lásky sú zas v legende o svätých Perpetue a Felicite, ktoré boli v Kartágu kruto mučené, ale svoju vzájomnú náklonnosť si ešte ukázali bozkom aj tesne pred smrťou.
Dôkazom o rozšírenosti homosexuality v stredoveku je aj Kniha o Gomore svätého Damiána z 11. storočia, ktorá je celá zameraná proti homosexuálnym praktikám kňazov. Ten, kto si líha s mužom ako so ženou, mal byť podľa Damiána zabitý.
Jeho horlenie v cirkvi však nebolo veľmi vyslyšané. Homosexuáli sa našli aj medzi pápežmi, patrili k nim Ján XII., Benedikt IX. a mnohí ďalší. Pápež Július III. si začal už so štrnásťročným chlapcom a neskôr z neho urobil kardinála.
V 16. storočí bola akákoľvek sexualita nevykonávaná za účelom plodenia vrátane masturbácie trestným činom. Trestanie sodomie bolo rozšírené ešte aj na začiatku 19. storočia. Zmenu myslenia však priniesla hlavne Veľká francúzska revolúcia. Francúzsko bolo prvou krajinou, ktorá za Napoleona I. v roku 1791 dekriminalizovala homosexualitu, nasledovalo Belgicko, Holandsko, Bavorsko či Portugalsko.
V Rakúsko-Uhorsku však bola trestaná sťatím ešte za Márie Terézie, isté zmiernenie priniesla až vláda Jozefa II. Poľsko homosexualitu, naopak, v roku 1835 zakázalo. V USA ešte v roku 1828 zaviedli do trestného zákona termín trestného činu proti prírode.
Lesby boli v dejinách menej viditeľné. Vášnivo romantické a často aj celoživotné priateľstvá žien, ktoré poznáme prinajmenšom od renesancie a ktoré sa rozšírili napríklad vo viktoriánskej dobe, boli najčastejšie vnímané ako neškodné, kým sa jedna zo žien neobliekala za muža a nenárokovala si mužské privilégiá.
Na začiatku 19. storočia sa homosexualitou začína zaoberať veda a dívalo sa na ňu predovšetkým ako na duševnú poruchu. Vplyvná učebnica Psychopathia Sexualis Richarda von Krafft-Ebing nastolila heterosexuálnu normu, všetko, čo neviedlo k rozmnožovaniu, označila za perverzitu.
Homosexualita sa v tom čase spájala so zneužívaním detí, samovražednými, ba aj vražednými sklonmi. Gejov sa pokúšali liečiť tými najrôznejšími metódami od lobotómie cez elektrošoky, averzívnu terapiu, hypnózu, psychoterapiu až po transplantácie semenníkov, hormonálnu liečbu a často aj kastráciu.
V Nemecku sa stáva mužská homosexualita trestným činom v roku 1871, v roku 1910 sa zákaz rozširuje aj na lesbickú lásku. Prenasledovanie homosexuálov prešlo do tragických rozmerov v Nemecku najmä po roku 1933.
Nacisti sa báli nakazenia gejským génom, homosexuáli mali narúšať morálku a ohrozovať populačný vývoj. Himmler založil v roku 1936 Ríšsku centrálnu kanceláriu pre boj proti homosexualite a interrupciám.
Homosexuálni muži boli označení ružovým trojuholníkom, v táboroch sa často stávali obeťami lekárskych experimentov. Odhady počtu zabitých homosexuálov v táboroch smrti sa veľmi líšia – od niekoľko tisíc po pol milióna. Tento holokaust je ešte menej zmapovaný ako rómsky, nemecká vláda sa zaň ospravedlnila až v roku 2003. Nacistický zákon týkajúci sa homosexuality však platil až do roku 1969.
Situácia nebola pre gejov a lesby ideálna ani na americkom kontinente. Ešte v polovici 20. storočia sa Alfredovi Kinseyovi stalo osudným zverejnenie výsledkov jeho obrovského prieskumu sexuálneho správania mužov a žien, v ktorom skúmal aj homosexualitu.
Americký Kongres
ho obvinil z obscénnost
V Amerike prestala figurovať homosexualita na zozname duševných porúch až v roku 1973. Chorobou ako takou však prestala byť až pred dvadsiatimi dvoma rokmi. Dátum, na kedy bol určený Medzinárodný deň boja proti homofóbii, nie je náhodný. Práve 17. mája 1990 vyškrtla Svetová zdravotnícka organizácia WHO homosexualitu z klasifikácie chorôb. Zmena začala byť účinná od januára 1991.
„Tento deň upozorňuje na to, koľko homofóbie je na svete,“ povedal Lance Price, výkonný riaditeľ Kaleidoscope Trust, ktorý zastupuje lesby, gejov, bisexuálov a transdžendrových ľudí. „Vo Veľkej Británii a v iných krajinách urobili veľký krok vpred, no inde sú výzvy ešte obrovské.”
U nás prestala byť homosexualita trestná od roku 1961, až do roku 1990 zostal však zákaz takýchto vzťahov s osobami mladšími ako 18 rokov. Možnosť združovať sa získali lesby a gejovia až po roku 1990.
V roku 1994 prijal Európsky parlament v
Štrasburgu
rezolúciu potvrdzujúcu rovnosť práv pre homosexuálov. Až na základe tlaku EÚ bola sexuálna orientácia zahrnutá u nás do Zákonníka práce a neskôr do antidiskriminačného zákona. Prvý slovenský politik sa otvorene prihlásil k tejto orientácii až v roku 2011, bol ním poslanec SaS Stanislav Fořt.
Viac ako tretina mužovBežne sa problematika sexuálnej príťažlivosti vníma dvojpólovo – akoby ľudia boli len heterosexuálni a homosexuálni, a navyše nemenne po celý život.
Tomu členeniu odporujú reálne skúsenosti, ale nakoniec už aj staré mýty. Keď robil Alfred Kinsey na prelome 40. a 50. rokov výskum sexuálneho správania mužov a žien na 18-tisíc ľuďoch, navrhol škálu homosexuality od nula po šesť.
Podľa výsledkov prieskumu čistých homosexuálov aj jednoznačných heterosexuálov je dosť málo, naopak, ľudia majú rôzne skúsenosti s oboma pohlaviami. Až 37 percent mužov pripustilo minimálne jednu homosexuálnu skúsenosť.
Fakt, že sa štyri percentá prihlásili k výhradnej homosexualite, spôsobil, že sa o tejto komunite začalo hovoriť ako o „štvorpercentných“. Rôzne iné výskumy však prichádzajú k rôznym číslam a to aj v závislosti od miery otvorenosti spoločnosti, v ktorej sa výskum vykonáva.
Takisto sa málo vie, že príťažlivosti k mužom a k ženám existujú nezávisle od seba. Nemusí teda platiť, že čím viac je niekto priťahovaný mužmi, tým menej ho nevyhnutne musia priťahovať ženy.
Ak by mali z dejín umenia a myslenia vypadnúť tvorcovia s homosexuálnou či bisexuálnou orientáciou, nepoznali by sme napríklad diela Caravaggia, Marcela Prousta, Walta Whitmana, Paula Verlaina, Oscara Wilda, Jeana Cocteaua, Piotra Iľjiča Čajkovského, Trumana Capoteho, Tennesseeho Williamsa, Juliusa Zeyera, Fridy Kahlo (na snímke), Simone de Beauvoirovej, Susan Sontagovej, Marlona Branda (na snímke) a podľa všetkého ani Shakespeara.

Veľa skrytých či otvorených gejov nachádzame už medzi renesančnými maliarmi, ktorí vrátili umenie k antickému kultu tela. Sandro Botticelli, autor početných madon, sa mal raz priznať k preňho hroznému snu, že mal niečo so ženou.


Leonardo da Vinci
bol ako mladík prichytený pri sodomii, neskôr však svoju vášeň viac sublimoval do diela. Napriek tomu bolo o ňom známe, že si svojich učňov vyberal aj podľa vzhľadu a že ho niektorí jeho žiaci sprevádzali a starali sa oňho oddane celé desaťročia, ba aj po ňom dedili.
Vášeň Michelangela Buonarrotiho pre krásne mužské telá si ťažko nevšimnúť. Životopisci sa síce snažili očistiť ho od dohadov o jeho homosexualite, Michelangelov synovec však musel meniť rod vo viacerých jeho ľúbostných básňach.
Gejov nájdeme i medzi svetovými vladármi. Historici uvažujú aj o sexuálnej orientácii jedného z najslávnejších križiackych kráľov Richarda Levie srdce. Istý čas totiž pobýval na dvore francúzskeho kráľa, kde si mal údajne veľmi obľúbiť mladučkého Filipa I., s ktorým neskôr vyrazili na križiacke výpravy.
Dostal sa do rečí aj preto, že sa oženil veľmi neskoro a jeho manželstvo potomka neprinieslo. Zachovali sa záznamy, ktoré ho obviňovali zo sodomie, tak sa však v tom čase označovali aj zakázané vzťahy so ženami. Legenda o jeho chrabrosti sa mala zachovať hlavne preto, že o nej spievali trubadúri, ktorí mu často robili spoločnosť.
Najznámejším gejským kráľom bol Eduard II., pochybnosti sú aj o Richardovi II., Fridrichovi I., Ľudovítovi II., Gustavovi III., Kataríne Veľkej, Kristíne Švédskej, Georgeovi Washingtonovi a viacerých ďalších lídroch.
Samotný termín homosexualita je pomerne nový. Použil po prvý raz maďarský novinár Károly Mária Kertbeny (niekedy uvádzaný ako Benkert) až v roku 1869 na označenie lásky k rovnakému pohlaviu, pod čím myslel citový aj sexuálny vzťah. Presadzoval názor, že ide o vrodenú dispozíciu, čím bojoval proti dovtedajším predstavám, že ide o morálne zvrhlú „sodomiu“ (podľa biblického mesta Sodoma), do ktorej sa mohol prepadnúť každý.
 • Koncom 19. storočia sa začali používať aj analogické termíny heterosexualita či bisexualita.
 • O ženskej náklonnosti k ženám sa ako o lesbickej začalo hovoriť prinajmenšom od 19. storočia podľa ostrova Lesbos, na ktorom žila poetka Sapfó.
 • Homosexuálnym mužom sa začalo neformálne hovoriť gej v 20. rokoch minulého storočia.
 • Novší termín queer (v doslovnom preklade čudný) zahŕňa všetko, čo sa vymaňuje z heterosexuálnej normy.
Homosexualita a Biblický pohľad. Diskusia o homosexualite je dodnes nepopulárna téma. Napriek tomu má každý právo vedieť ako boli cirkvou manipulované niektoré časti Biblie počas histórie, v súvislosti s touto témou. Je dôležité prekontrolovať každú jednu cirkevnú dogmu, či je naozaj v súlade s Božím zjavením – s Bibliou. Väčšina ľudí si myslí, že je úplná samozrejmosť, že Biblia je proti homosexualite. Pri odborných a dôkladných lingvistických analýzach štúdia Biblie v pôvodných jazykoch som prišiel k obrovskému šoku a prekvapeniu – Biblia homosexuálne správanie prekvapivo schvaľuje a prišiel som na to, že počas histórie cirkvi dochádzalo k zámerným manipuláciám prekladov Biblie. To však ale neznamená, že všetky názory LGBT organizácii sú v súlade s Bibliou. Podľa Biblie je každý človek heterosexuál, ale dovolené prípadne sú homosexuálne akty. Biblia teda prakticky hovorí o bisexualite (s biblickým názorom by LGBT organizácie rozhodne nesúhlasili. Oni hovoria, že človek môže mať aj výlučne homosexuálne zameranie a identitu) Metodika práce: najprv som študoval názory ako aj odporcov tak aj zástancov homosexuality. Kontroverzné verše Biblie, na ktoré oboje prúdy upozorňovali som potom lingvisticky analyzoval. Mojím cieľom bolo naozaj nezávislo a verne bez názorovej zaujatosti zistiť, čo hovorí Biblia na homosexualitu.Hoci som donedávna homosexualitu neuznával, po lingvistickej analýze Biblických textov som vo svojom názore dal za pravdu Božiemu zjaveniu - Biblii. Zaprisahal som sa totiž Pánu Bohu, že sa nebudem riadiť podľa žiadnej cirkevnej tradície, ale výlučne podľa Božieho zjavenia – Biblie a to za každú cenu. Totiž k Bohu, k Božiemu Duchu (Duchu Svätému), môžeme prísť výlučne vernosti k Božiemu zjaveniu ignorujúc akúkoľvek cirkevnú tradíciu, ktorá je v rozpore s ním. Niektoré verše homosexualitu podporujú. Zástancovia homosexuality nemajú pochýb o autentickosti homosexuálnych vzťahov, kým odporcovia majú len veľmi slabé argumenty obhájiť opak.
Nasledovné výroky homosexuálny akt podporujú:
Prvá kniha Samuelova - kapitola 18
3Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, lebo ho miloval ako seba samého. 4I vyzliekol si Jonatán plášť, ktorý mal na sebe, a dal ho Dávidovi; aj svoj výstroj, aj svoj meč, aj svoju kušu, aj svoj opasok.


Druhá kniha Samuelova - kapitola 1
26Krušno mi pre teba, brat môj Jonatán, veľmi si mi bol milý. Tvoja láska bývala mi vzácnejšia ako láska žien.


Kniha Rút - kapitola 1
14 Tu sa znovu dali hlasite plakať: Pritom Orfa pobozkala svoju svokru a vrátila sa, ale Rút sa jej pridŕžala.


Kniha Rút - kapitola 1
16 Ale Rút odpovedala: "Nenaliehaj na mňa, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba: lebo kde pôjdeš ty, pôjdem i ja, kde sa zdržíš, zdržím sa aj ja: tvoj národ sa stane mojím národom a tvoj Boh bude mojím Bohom.
17 Kde ty zomrieš, tam zomriem i ja a tam budem aj pochovaná. Nech mi Pán tak urobí a nech mi tak aj pridá, že len smrť ma odlúči od teba."
18 Keď (Noemi) videla, že je pevne rozhodnutá ísť s ňou, prestala ju nahovárať a odporúčať jej návrat k svojim.


Evanjelium podľa Jána - kapitola 21
20 Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval (aramejské slovo milovať v Pešite môže byť myslené ako aj kresťanská tak aj erotická láska), ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi (aramejčina má význam hruď a dokonca klin!) a spýtal sa: "Pane, kto ťa to zradí?"
************
Nájsť v Biblii miesto, ktoré by bolo proti homosexuálnemu správaniu, je veľmi ťažké a problematické, žiaden takýto argument prakticky neexistuje


Kniha Genezis - kapitola 19
4 Ale skôr, ako si ľahli, mužovia mesta, mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa obkolesili dom,
5 vyvolali Lota a povedali mu: "Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!" (komentár: správny preklad na miesto obcovali je slovo spoznali, hebrejský slovník neuvádza význam pohlavného styku)
Kniha Genezis - kapitola 19
4Ale skôr, ako si ľahli, mužovia mesta, mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa obkolesili dom, 5vyvolali Lota a povedali mu: "Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!" (správny preklad spoznali)6Tu Lot vyšiel k nim predo dvere, zavrel dvere za sebou 7a povedal im: "Bratia moji, nože nerobte hriech! (správny preklad nezobte zle) 8Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich, robte s nimi, čo sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, veď oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy!" (zlý preklad: kresťanské cirkvi týmto veršom propagujú prostitúciu a to je nehoráznosť, pretože Lót podľa štandardného zlého prekladu dovolil svoje dcéry použiť ako prostitútky. Podľa správneho prekladu sa tu o téme homosexuality nehovorí)9Oni však volali: "Prac sa preč!" A dodali: "Prišiel sem ako cudzinec a chcel by súdiť. Teraz ti vyvedieme horšie ako tým." Veľmi dorážali na Lota a pokúšali sa vylomiť dvere.
Kniha Levitikus - kapitola 18
22 Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!
Do prekladateľskej úvahy boli zobrané všetky verzie starého zákona preložené ešte pred Kristom: Hebrejská Biblia, Aramejský Targum, Aramejská Pešita, Grécka Septuaginta. Všetky nehebrejské verzie mali preklad správny (len malý rozdiel v poslednom slove vo verši rozdiely ona-on – to nám ale podstatu prekladu nemení):
"S mužom nesmieš (nehanebne) súložiť do ženy, je to ohavné..."
(predložka "do" sa síce priamo v hebrejskom texte nenachádza, ale vyplýva to z genitívnu slova "ženy" a napomáha to k pochopeniu textu)
O tému homosexuality sa tu teda nejedná. Ide o dvoch mužov, ktorí majú pomer s jednou ženou. Keď cirkev začala prenasledovať ľudí prichytených pri homosexuálnom správaní, museli si to pochopiteľne nejako obhájiť v Biblii. A vymysleli to jednoducho – manipuláciou prekladu. Hieronymova (žil v rokoch 347 - 420) latinská Vulgáta obsahuje správny preklad v tomto verši, nakoľko sa v tom čase ešte homosexualita neprenasledovala.List Rimanom - kapitola 1
26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený.
27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.
Pešita (aramejský originál Nového zákona): "muži proti mužom" na miesto "muži s mužmi". Jedná sa o manželskú neveru, ktorá je proti prirodzenosti. V aremejskom slovníku predložka "s" v žiadnom prípade neprichádza do úvahy, ani predložka, ktorá by mohla dať podobný význam. Ale dokonca aj grécky význam predložky je "na" alebo "medzi" čo potvrdzuje verziu PešityPrvý list Timotejovi - kapitola 1
10 pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu
Znovu použitý pojem arsenokoités. Aramejská Biblia hovorí: "spiaca/spiaci s mužmi" - nie je tu dôkaz, že by sa myslelo na homosexualitu, najskôr ide o prostitútky
Biblia určuje, že mali by sme žiť bisexuálne, pričom heterosexualita je primárna, hlavná, základná a homosexualita je vedľajšia sexuálna aktivita. Biblia však veľmi vážne apeluje na nerobenie heterosexuálnych hriechov: ako je manželská nevera, incest, prostitúcia, v Biblii sa tiež veľmi prísno hovorí, že mať viac ako jedného sexuálneho partnera je hriech (pretože prvý sexuálny partner je vždy manželský)
Ľudia sa zapodievajú "hriechom" homosexuality, kým ich vôbec netrápia vážne hriechy z heterosexuálneho života, ktoré sú veľmi časté
História homosexuality - s pred 2000 rokoch. Celkovo história ukazuje, že homosexuálna identita neexistovala, nikdy sa nikto necítil ako homosexuál, ak aj áno bola to skôr hanba. Homosexuálna identita je novodobý vynález
Na druhej strane v histórii sa ľudia považovali za bisexuálov s heterosexuálnou identitou (čo bolo mimochodom v súlade s Bibliou)
Zo historicko sociologického hľadiska bola bola bisexualita tak významne rozšírená, že bisexualitu nemožno považovať za niečo úchylné
V starovekom Grécku, Ríme a v mnohých ďalších krajinách by bolo nebyť bisexuálom rovnaká hanba ako dnes byť homosexuálom
Ktorá doba bola viac skazená – tá staroveká alebo súčasná? Kým v staroveku bola bisexualita bežná prax, dnes homosexuálne prejavy sú veľkou hanbou a nehoráznosťou. V staroveku hlavne v rámci pohanských chrámových obradov bola typická heterosexuálna prostitúcia. Ak by nebolo heterosexuálnej prostitúcie, možno by sme mohli starovek vnímať morálnejšiu ako dnešnú dobu. Tým že muži sa uspokojovali sami medzi sebou v rámci bisexuálneho poriadku, muži neboli zvádzaní podvádzať svoje manželky a konať heterosexuálne nemravnosti. Možno aj manželstvá a rodina v tej dobe boli podstatne harmonickejšie ako v dnešnej dobe.
História homosexuality a kresťanstvo


Na veľké počudovanie a prekvapenie počas väčšiny histórie bola Katolícka cirkev k homosexualite relatívne tolerantná. Vážne perzekúcie za homosexualitu začali byť až v dvanástom storočí a to zdá sa vďaka ovplyvneniu významného teológa s veľmi chorými názormi Petra Damiána (1007-1072)
Pred érou Petra Damiána mala tiež veľmi choré (radikálne protibiblické) názory cirkev na sexualitu ako takú. Bolo prísne zakázaná romantika a vášeň pri sexe, vášeň bola považovaná za niečo diabolské a hriešne, čo je extrémne sektársky protibilický názor avšak v menšej miere pretrváva medzi katolíkmi až dodnes. Sexualita bola určená jedine a výlučne na plodenie detí, všetko mimo toho bolo považované za diabolské.
Sexualita aj vo forme homosexuality bola do éry Petra Damiána považovaná za rovnocenný hriech s masturbáciou (aj masturbácia bola považovaná za relatívne veľký prehrešok) a tresty pokánia boli za homosexualitu relat
Joshua Jozef Kanalos # WimeLymo08
-
 59% ( 7 people voted )
+
2014-03-22 16:05:56 55a3e975
Kedy ľudia pochopia, že homosexualita nie je hriech rovnako ako ani heterosexualita. Homosexuálny akt už hriech je a rovnako to platí aj pre heterosexuálny akt. Pri heterosexuálnom akte to nie je hriech len pri splodení detí, iná výnimka neexistuje.
Krestan1111 # JeviQapo45
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-05 14:23:49 5587f5c2
Mizoginstvo je tvoja choroba okrem hniloby zvanej buzosexualita, co sa popiera ze je to nenormalne, naopak sa to propaguje. Liecit injekciami do oci a mozgu.
peknec # NamiJimu88
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-06-11 09:50:52 5b7f294e
Riesenie je v biblii upne jasne:
Leviticus 20:13
Keby niekt sulozil s muzom, ako sa suloz zo zenou, dopustili by sa ohavnosti a obaja musia zomriet. ...

Takze tie teorie podpore homosexualnych vztahoch v bilii su uplny nezmysel. Kto to pise nepozna pismo. Ak by niekoho usvedcili v dobe jezisa, tak by na nom uplatnili mojzisov zakon spomenuty vyssie...

Pytajte sa ducha svateho alebo Jezisa, aleboBoha otca a on vas nenecha bludit.


fakt # CefaPuko32
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-08-28 14:32:50 d90c3f6a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Kam stát přišel, tam je chaos


Kam stát přišel, tam je chaos
Pokud by některá z politických stran hledala do budoucnosti volební trhák, je to právo občanů žít si po svém. Všichni lidé jsou nadáni svobodou, a to naprosto nezávisle na potvrzení ...
Individualizmus a kolektivizmus - Nadvláda skupiny
Na Špicberkách obnovili úschovnu Soudného dne
Predstavivosť – problém demokracie

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.424 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made