Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Ježiš — ako ho niektorí vnímajú


Ježiš — ako ho niektorí vnímajú

"Ježiš Nazaretský... je nepochybne dominantnou postavou v dejinách." — H. G. Wells, anglický historik.

"Kristus... výrazne vyniká medzi všetkými velikánmi dejín." — Philip Schaff, teológ a historik švajčiarskeho pôvodu.

KOHO by ste označili za najväčšieho človeka, aký kedy žil? Podľa čoho by sa mala posudzovať veľkosť človeka? Podľa jeho vojenských úspechov? Podľa jeho fyzickej sily? Podľa jeho duševných schopností? Alebo podľa toho, do akej miery jeho slová a skutky ovplyvnili ľudí a aký príklad im dal?

Všimnite si, ako historici, vedci, učenci, spisovatelia, významní politici a ďalší — v minulosti i v súčasnosti — vnímali jedného muža z Nazareta, Ježiša Krista:

"Len na základe úvah pritiahnutých za vlasy by sa dalo popierať, že jednoznačne najvplyvnejšou postavou — nielen týchto dvoch tisícročí, ale celých ľudských dejín — bol Ježiš Nazaretský." Reynolds Price, americký spisovateľ a biblický učenec.

"Človek, ktorý bol úplne nevinný, sa obetoval v prospech iných vrátane svojich nepriateľov a stal sa výkupným za svet. Bol to dokonalý čin." Móhandás Gándhí, politický a duchovný vodca Indie.

"V detstve som bol poučovaný tak z Biblie, ako aj z Talmudu. Som Žid, ale fascinuje ma výnimočná osobnosť [Ježiša] Nazaretského." Albert Einstein, vedec narodený v Nemecku.

"Ježiš Kristus je podľa mňa jedinečnou osobnosťou všetkých čias, celých dejín, a to ako Boží Syn i ako Syn človeka. Všetko, čo kedy povedal a urobil, hodnotu aj pre nás dnes a to je niečo, čo nemožno povedať o žiadnom inom človeku, živom či mŕtvom." Sholem Ash, esejista poľského pôvodu, citovaný v časopise Christian Herald ; kurzíva od nich.

"Tridsaťpäť rokov svojho života som bol v pravom zmysle slova nihilistom, človekom, ktorý neverí v nič. Pred piatimi rokmi som sa stal veriacim. Uveril som učeniu Ježiša Krista a celý môj život sa náhle zmenil." Gróf Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský spisovateľ a filozof.

"[Ježišov] život je život najvplyvnejšieho človeka, aký kedy žil na tejto planéte, a jeho vplyv stále rastie." Kenneth Scott Latourette, americký historik a spisovateľ.

"Mali by sme pokladať [Ježišov] príbeh v evanjeliách iba za obyčajnú fikciu? V skutočnosti, priateľ môj, tento príbeh nenesie žiadne známky fikcie. Naopak, život Sokrata, o ktorom sa nikto neodváži pochybovať, nie je tak dobre doložený ako život Ježiša Krista." Jean-Jacques Rousseau, francúzsky filozof.

Je zjavné, že ak si niekto zaslúži byť naším životným vzorom, je to Ježiš Kristus. Pavol, vzdelaný muž, ktorý žil v prvom storočí a ktorého si Ježiš vybral, aby bol jeho nasledovníkom a hovoril o ňom národom, nás nabáda, aby sme ‚hľadeli uprene‘ na Ježiša ako na svoj vzor. (Hebrejom 12:2; Skutky 9:3)

"Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste verne nasledovali jeho šľapaje." (1. Petra 2:21) Áno, život Ježiša Krista bol výnimočný a je veľa toho, čo sa od neho môžeme naučiť. Keď sa budeme učiť o Ježišovi a žiť podľa jeho vzoru, určite sa môžeme stať lepšími a šťastnejšími ľuďmi. Pozrime sa teraz bližšie na niekoľko vlastností, ktoré charakterizovali tohto významného človeka, a na to, aký úžitok nám to prinesie, keď budeme nasledovať jeho príklad.

Ježiš bol vyrovnaný. Hoci Ježiš povedal, že "nemá, kde by zložil hlavu", nežil ako pustovník ani k takémuto spôsobu života nepovzbudzoval. (Matúš 8:20) Zúčastňoval sa na hostinách. (Lukáš 5:29) Jeho prvý zaznamenaný zázrak — keď na svadobnej hostine premenil vodu na kvalitné víno — ukazuje, že nebol nespoločenský ani nebol žiadnym askétom. (Ján 2:1 11) No Ježiš dal jasne najavo, čo bolo preňho najdôležitejšie, keď povedal: "Mojím pokrmom je konať vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokončiť jeho dielo." — Ján 4:34.

Ježiš bol prístupný. Biblia vykresľuje Ježiša ako vľúdneho človeka, ktorý prejavoval vrúcne city. Keď za ním ľudia prichádzali so svojimi problémami či otázkami, ktoré ich znepokojovali, nereagoval podráždene. Raz, keď ho obklopoval zástup, sa istá žena, ktorá už 12 rokov trpela nepríjemnou chorobou, dotkla jeho odevu v nádeji, že bude uzdravená. Ježiš ju za jej zdanlivo opovážlivý skutok nepokarhal, ale láskavo jej povedal: "Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila." (Marek 5:25 34) Aj deti sa v jeho spoločnosti cítili príjemne; nebáli sa, že budú prehliadané. (Marek 10:13 16) Ježišov prístup k jeho učeníkom sa vyznačoval otvorenou a priateľskou komunikáciou. Učeníci nemali zábrany priblížiť sa k nemu. — Marek 6:30 32.

Ježiš bol empatický a súcitný. Jednou z najcennejších Ježišových vlastností bola jeho schopnosť vžiť sa do situácie druhých, vcítiť sa do ich pocitov a reagovať na to tak, aby im pomohol. Apoštol Ján píše, že keď Ježiš videl Máriu, ako plače nad smrťou svojho brata Lazara, "zastonal v duchu" a "vyhŕkli [mu] slzy". Pozorovateľom bolo úplne zjavné, že Ježiš má k tejto rodine veľkú náklonnosť. Ježiš sa nehanbil dať to najavo. A aký súcit prejavil, keď potom svojho priateľa priviedol opäť k životu! — Ján 11:33 44.

Pri inej príležitosti muž, ktorý trpel malomocenstvom — hroznou chorobou, pre ktorú musel žiť izolovane od ľudí —, úpenlivo prosil Ježiša: "Pane, keby si len chcel, môžeš ma očistiť." Ježišova reakcia na jeho prosbu naozaj pôsobí na srdce: "Vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: ‚Chcem. Buď očistený.‘" (Matúš 8:2, 3) Ježiš neuzdravoval ľudí iba preto, aby naplnil proroctvá. Túžil zotrieť slzy z ich tvárí. Všetko jeho konanie bolo vedené zásadou, ktorú vyjadril v jednom zo svojich najznámejších výrokov: "Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im." — Lukáš 6:31.

Ježiš prejavoval pochopenie a súdnosť. Hoci Ježiš nerobil chyby, od iných nikdy neočakával dokonalosť ani im nedával pocítiť, že je niečo viac. Vždy konal s pochopením. Raz istá žena, "známa v meste ako hriešnica", prejavila vieru a ocenenie tým, že svojimi slzami umyla Ježišovi nohy. Ježišovho hostiteľa, ktorý ju neľútostne odsudzoval, prekvapilo, že Ježiš jej v tom nezabránil. Keďže Ježiš videl jej úprimnosť, neodsúdil ju za jej hriechy. Naopak, povedal: "Tvoja viera ťa zachránila; choď v pokoji." Je veľmi pravdepodobné, že vďaka Ježišovej vrúcnosti bola táto žena podnietená zmeniť svoj spôsob života. — Lukáš 7:37 50.

Ježiš bol nestranný a úctivý. Ježiš mal zvlášť rád učeníka Jána, možno preto, že si boli osobnostne blízki, alebo preto, že boli možno príbuzní.* Napriek tomu ho pred ostatnými učeníkmi neuprednostňoval ani ho nijako nezvýhodňoval. (Ján 13:23) Keď Ján a jeho brat Jakub žiadali o výsadné postavenie v Božom Kráľovstve, Ježiš im povedal: "Nie je v mojej moci dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po mojej ľavici." — Marek 10:35 40.

Ježiš bol k druhým vždy úctivý. Neprejavoval predsudky, ktoré boli bežné v jeho dňoch. Napríklad ženy boli považované za menejcenné. No Ježiš s nimi zaobchádzal s náležitou úctou. Prvým človekom, ktorému priamo povedal, že je Mesiáš, bola žena, ktorá ani nebola Židovka, ale Samaritánka, a pritom Židia Samaritánmi všeobecne pohŕdali a ani ich nezdravili. (Ján 4:7 26) A ďalšie ženy Ježiš poctil výsadou stať sa prvými svedkami jeho vzkriesenia. — Matúš 28:9, 10.

Ježiš bol starostlivým synom a bratom. Ježišov adoptívny otec Jozef zjavne zomrel skôr, než sa Ježiš stal dospelým mužom. Je zrejmé, že Ježiš pracoval ako tesár, aby sa postaral o svoju matku a mladších bratov a sestry. (Marek 6:3) A v posledných chvíľach svojho života zveril svoju matku do starostlivosti učeníka Jána. — Ján 19:26, 27.

Ježiš bol pravým priateľom.< span class="sel"> Ježiš bol výnimočným priateľom. Prečo to môžeme povedať? Ježiš nezavrhol svojich priateľov, keď robili chyby, dokonca ani keď ich robili opakovane. Jeho učeníci nekonali vždy tak, ako by si bol prial. No Ježiš sa dokázal ako ich priateľ tým, že sa zameriaval na ich dobré vlastnosti a nepripisoval im zlé pohnútky. (Marek 9:33 35; Lukáš 22:24 27) Nevnucoval im svoje názory, naopak, povzbudzoval ich, aby sa otvorene vyjadrovali. — Matúš 16:13 15.

A predovšetkým, Ježiš svojich priateľov miloval. (Ján 13:1) Ako veľmi ich mal rád? On sám povedal: "Nikto nemá väčšiu lásku, ako keď sa vzdá svojej duše za svojich priateľov." (Ján 15:13) Mohol by niekto ponúknuť svojim priateľom niečo cennejšie ako svoj vlastný život?

Ježiš konal odvážne a mužne. Ježiš ani zďaleka nebol slabý a pasívny, ako ho zobrazujú niektorí umelci. Evanjeliá ho vykresľujú ako silného, energického muža. Pri dvoch príležitostiach Ježiš vyhnal obchodníkov z chrámu. (Marek 11:15 17; Ján 2:14 17) Keď prišiel dav zatknúť "Ježiša Nazaretského", Ježiš im odvážne vyšiel v ústrety. Chcel ochrániť svojich učeníkov, a tak pevne povedal: "To [som] ja. Ak teda hľadáte mňa, nechajte týchto odísť." (Ján 18:4 9) Nie div, že keď Pontský Pilát videl, s akou odvahou Ježiš znáša zatknutie a zlé zaobchádzanie, vyhlásil: "Hľa, človek!" — Ján 19:4, 5.

Vďaka týmto a ďalším vynikajúcim vlastnostiam je Ježiš pre nás dokonalým vzorom. Ak budeme napodobňovať jeho príklad, staneme sa lepšími a šťastnejšími ľuďmi. Preto apoštol Peter nabádal kresťanov, aby verne nasledovali Ježišove šľapaje.

Ježiš však nie je len vzorom, ktorý máme napodobňovať. Povedal: "Ja som cesta a pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi, iba prostredníctvom mňa." (Ján 14:6) Okrem toho, že Ježiš zjavil pravdu o Bohu, čím otvoril cestu k tomu, aby sa ľudia mohli približovať k Bohu, umožnil tiež, aby ľudia verní Bohu mohli získať život. — Ján 3:16.

To bol jeden z dôvodov, prečo Ježiš prišiel na zem. "Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné na výmenu za mnohých," povedal. (Matúš 20:28) Keď Ježiš dal svoj život ako obeť, položil tým základ na to, aby sa ľudia mohli tešiť z večného života. Čo musí každý z nás robiť, keď chce mať úžitok z tohto opatrenia? Ježiš vysvetlil: "To znamená večný život, že prijímajú poznanie o tebe, jedinom pravom Bohu, a o tom, ktorého si vyslal, o Ježišovi Kristovi." — Ján 17:3.

Áno, prijímanie poznania o Ježišovi, napodobňovanie jeho spôsobu života a prejavovanie viery v jeho obetnú smrť — to sú požiadavky na získanie večného života.

Z Ježišovho príkladného života sa učíme, akými ľuďmi by sme mali byť. Jeho obetná smrť nás môže oslobodiť od hriechu a od ‚mzdy‘, ktorú hriech prináša — od smrti. (Rimanom 6:23) V akej smutnej situácii by sme boli bez mocného vplyvu Ježiša Krista! Snažte sa ho verne nasledovať a nikdy nedovoľte, aby vás zaneprázdnenosť a úzkostlivé starosti obrali o príležitosť uvažovať o príklade najväčšieho človeka, aký kedy žil, Ježiša Krista.

Ježišov adoptívny otec bol tesárom. A rovnakému remeslu sa vyučil aj Ježiš. Keď vo veku "asi tridsať rokov" začal svoju službu, hovorili o ňom nielen ako o ‚tesárovom synovi‘, ale ako o tesárovi. — Lukáš 3:23; Matúš 13:55; Marek 6:3.

V Ježišovom domovskom meste bol určite dopyt po náradí a ďalších veciach potrebných pri poľnohospodárskych prácach, ako boli napríklad pluhy či jarmá, ktoré sa vyrábali hlavne z dreva. K bežným výrobkom tesárov patril nábytok — stoly, stoličky, stolčeky a truhlice —, ako aj dvere, drevené zámky, okná a hrady. Tesári často spolupracovali pri stavbe domov.

Ján Krstiteľ v jednom podobenstve spomenul sekeru, nástroj, ktorý Ježiš i iní tesári zrejme používali pri rúbaní stromov. Keď stromy zoťali, buď priamo na mieste otesávali kmene na trámy, alebo celé kmene dotiahli do svojich dielní. To si nepochybne vyžadovalo značnú fyzickú silu. (Matúš 3:10) Izaiáš vymenúva ďalšie nástroje, ktoré používali tesári v jeho dňoch: "Drevorezbár, ten natiahol mernú šnúru; rysuje to červenou kriedou; vypracováva to škrabákom na drevo; a stále to rysuje kružidlom." (Izaiáš 44:13) Archeologické nálezy dosvedčujú, že v biblických časoch sa používali kovové píly, kamenné kladivá a bronzové klince. (2. Mojžišova 21:6; Izaiáš 10:15; Jeremiáš 10:4) Je logické predpokladať, že takéto nástroje používal aj Ježiš.

Akých "bankárov" mal na mysli Ježiš v jednom zo svojich podobenstiev a ako pracovali?

Ježiš v tomto podobenstve hovoril o pánovi, ktorý pokarhal lenivého otroka slovami: "Mal si... uložiť moje strieborné peniaze u bankárov a pri svojom príchode by som bol dostal svoje aj s úrokom." — Matúš 25:27.

V Ježišových dňoch neexistovali veľké peňažné inštitúcie, aké poznáme dnes. No už dávno predtým bolo bežné, že ľudia si mohli uložiť peniaze u úžerníkov, ktorí im za ne platili úrok, alebo si od úžerníkov mohli za vyšší úrok peniaze požičať. Podľa diela The Anchor Bible Dictionary bolo v Grécku už v 4. storočí pred n. l. bežné, že sa pri pôžičkách platili úroky. A v období mieru, ktorý nastolili Rimania, sa ročné úrokové sadzby úverov v celej Rímskej ríši pohybovali od 4 do 6 percent.

Mojžišovský Zákon zakazoval Izraelitom požičiavať peniaze na úrok tým, ktorí boli v núdzi. (2. Mojžišova 22:25) Zdá sa, že toto pravidlo sa uplatňovalo hlavne pri pôžičkách chudobným. No ako vyplýva z Ježišovho podobenstva, bolo normálne, že človek dostal úroky za prostriedky, ktoré si uložil u úžerníkov, čiže "bankárov". Ježiš teda v tomto podobenstve, tak ako vždy, použil niečo, čo bolo jeho poslucháčom dobre známe.Author: megabaran # PytiSinu00
Politika2015-01-116
-
 47%  ( 7 people voted )
+
Pacient, téma od megaburana pre teba! Máte už v ústave zhasnuté, ale zajtra sa chcem baviť na tvojich kostolných drístoch.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 48%  ( 11 people voted )
+
2015-01-11 23:08:25 bc7b649f
Pandemon ak ta clanok nezaujima a pohorsuje tak si strc ko..ot do ri.i a venuj sa svojim pornoprogramom.
momo # XihoVuma36
-
 54%  ( 3 people voted )
+
2015-01-12 11:15:34 5284d9df
zas copy paste z jehovizmu megabaran?:)
laskykvet # TejeHijo34
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-01-14 11:33:55 b229dcbc
krestanstvo mam rad a hlavne fararov...

teda aby som neklamal, toho jedneho co ukazovali na STV-ecke kdesi z dediny spod tatier...ciganskej...

az mam vycitky svedomia, ked sa nato tak spatne divam, no nemam tolko casu, chlapik proste poriesil romsku otazku...ucil ich pracovat.

sice polozili strechu tak, ze im zatiekla voda, no aspon nepicovali, ze zato moze gadzo...

skoda, ze takych fararov je ako safranu...ale na druhej strane...o com by boli dokumenty?

kucma # FyvaFixa25
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-01-16 22:42:31 b2fd8654
Marian Kuffa sa volal, tusim.

kucma # FyvaFixa25
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-01-16 22:50:27 b2fd8654
vsetky moje deti? tusim...

kucma # FyvaFixa25
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-01-16 22:55:45 b2fd8654
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

THE RON PAUL INSTITUTE: NATO SE POSILUJE NA VÁLKU


THE RON PAUL INSTITUTE: NATO SE POSILUJE NA VÁLKU
Německé město Frankfurt je největším finančním centrem evropského kontinentu a sídlem burzy v této zemi, i nesčetných dalších finančních institucí a ústředí Evropské centráln...
Kdo bude příštím prezidentem USA?
KORUPCE KOMUNISTŮ ZA TOTALITY
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.029 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne