Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Keď mestský podnik „vypaľuje“ živnostníka a keď je právo a zákon až na poslednom mieste.


Keď mestský podnik „vypaľuje“ živnostníka a keď je právo a zákon až na poslednom mieste.

Tento prípad sa stal tento týždeň v mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ale môže sa stať kdekoľvek na Slovensku. To čo predviedlo vedenie EKO podniku patriaceho mestskej časti Bratislava III., je zlodejina najhrubšieho zrna.

Keď sa drobní živnostníci, prevádzkujúci malú firmu, ktorá sa zaoberá predajom hudobnín, vstupeniek na kultúrne podujatia a ozvučovaním rozhodli pre prenájom priestorov v bratislavskej Tržnici na Trnavskom Mýte, ešte netušili, že mali radšej stúpiť do blata, ako do vzťahu s EKO podnikom, mestským podnikom, ktorého zriaďovateľom je mestská časť Bratislava Nové mesto. Ale stalo sa a obaja manželia v januári 2014 podpísali s EKO podnikom v zastúpení Stanislava Pavloviča zmluvu o prenájme malého obchodného priestoru. Postupne si obchod zariadili, zásobili hudobnými nosičmi na predaj, terminálom pre predaj vstupeniek spoločnosti Ticketportal a terminálom Slovenskej sporiteľne pre platby kartou.

Všetko bolo v poriadku. Až do momentu, kedy manželia nezačali upozorňovať na hygienické nedostatky v Tržnici. A že my, čo tam občas zablúdime, vieme, o čom hovoria! Kto z nás by si nepamätal na medializovaný škandál okolo švábov, vyliezajúcich z každej diery v budove.

Sťažovali sa tak pravidelne, ako pravidelne si na neporiadok sťažovali ich klienti. A to evidentne nemali robiť. Odpoveďou im boli tie najväčšie polená pod nohami, aké sa len dajú hádzať. Presne podľa hesla "Drž hubu a krok". Prejavovali sa rôzne, napríklad znemožnením výlepov na oznamovacích tabuliach, či odopretím umiestnenia reklamy na budove s výhovorkami, že by jeden zaplakal. Napríklad že ju nemôžu mať kvôli autorskému právu, neskôr kvôli oplášteniu, teda dôvody, ktoré normálny človek nemôže považovať za nič iné, ako za diskrimináciu, najmä ak lekáreň, ktorá sa tam dosťahovala len pred nedávnom, mala v priebehu pár dní na budove tých reklám desať.

Nájomné vraj platili riadne a pravidelne, občas s malým omeškaním, na rozdiel od ďalších 80% prenajímateľov, lebo splátkový kalendár, podľa zverejnených zmlúv a dodatkov, tam má fakt skoro každý, v dobrej viere, že sa situácia zlepší a Tržnica sa aspoň čistotou priblíži štandardom nákupného centra. Veď EKO podnik v Tržnici zamestnáva vyše dvadsať zamestnancov. Ale vzhľadom na stav Tržnice ťažko povedať, čo tam robia. Upratovačky a údržbárov asi nie. Lebo si dobre pamätám, ako som si na rozpadnutom schodisku z Krížnej, dlho provizórne zakrytom paletami, takmer zlomila nohu. Odvtedy som tam nebola.

Vo februári tohto roku sa naši nešťastní živnostníci tri krát pokúsili dostať k starostovi mestskej časti Bratislava III., aby si navzájom vysvetlili situáciu, ale bez úspechu. A tak sa rozhodli podať výpoveď z nájmu, pretože v takýchto podmienkach firma nevidí cesty svojho dlhodobého rozvoja. Výpoveď začala plynúť dňom 1.3.2016 a končí 30.4.2016. Táto výpoveď bola akceptovaná vedením Tržnice a následne bolo nájomníkom doručené vyúčtovanie so sumou 133,29€ ako doplatok nájomného za mesiac apríl. Túto skutočnosť akceptovali a zaviazali sa sumu doplatiť ku dňu vysťahovania, teda k poslednému dňu mesiaca apríl. Tak doteraz by to bolo ešte ako tak. Ale čo sa dialo tento týždeň, je nielen proti zdravému rozumu, ale najmä proti všetkým zásadám komunikácie, chovania, práva a drsne pripomína výpalnícke časy 90-tych rokov.

Keď vo štvrtok, teda 21.4.2016 odchádzali prenajímatelia domov, ani vo sne netušili, čo ich v predajni bude čakať na druhý deň. Keď ráno, ako obvykle, prišli do predajne, nenašli v nej NIČ. A keď píšem NIČ, myslím to doslova. Nebol tam tovar, kasa, terminály, peniaze, písomnosti, doklady... no fakt že NIČ. Škoda asi za 10.000 Eur. Ale hlavné prekvapenie len prišlo. V noci, keď sa tržnica zavrela, nastúpila čata prevádzkovateľa Tržnice, vedená pokynmi pána zástupcu riaditeľa a predajňu doslova vybielila. Bez zápisnice, bez súpisu tovaru, bez svedkov, bez účasti polície, bez výzvy majiteľom. Vraj na základe zmluvy. Tú zmluvu som si našla. To čo som v nej našla, čo tento "výpalnícky" podnik dáva podpisovať nájomníkov zarazilo aj mňa, a to som fakt už vo všetkom ostrieľaná.

Vezmem si na pomoc citáciu zo zmluvy, ktorú som inak našla zverejnenú (link:https://www.ekovps.sk/zve rejnovanie/zverejnovanie.php?id=5110 )

Citujem: V prípade, ak Nájomca nesplní včas svoje povinnosti vyplývajúce pre Nájomcu z bodu 8.4.2. Zmluvy, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25,-EUR za každý deň omeškania so splnením povinnosti. Prenajímateľ má rovnako v takom prípade právo, nie však povinnosť vypratať Predmet nájmu, odstrániť všetky úpravy, vykonať opravy a uviesť Predmet nájmu do takého stavu, v akom bol ku dňu odovzdania Nájomcovi, pričom Prenajímateľ má popri zmluvnej pokute, aj nárok na náhradu všetkých nákladov, ktoré mu v súvislosti so zánikom nájmu a vyprataním Predmetu nájmu v zmysle vyššie uvedeného vznikli. Ak tak Prenajímateľ neučiní, na základe dohody Zmluvných strán platí, že všetky takéto Nájomcom včas neodstránené hnuteľné a nehnuteľné veci (vrátane vstavaní a úprav Nájomcu) nachádzajúce sa v Predmete nájmu, sa stali zaplatením 50,-EUR na účet Nájomcu kúpou majetkom Prenajímateľa a taktiež platí (pre prípad pochybností), že zaplatením uvedených 50,-EUR sa považuje za vysporiadanú aj protihodnota toho, o čo sa zvýšiIa hodnota Predmetu nájmu.

Dovi - dopo. Neskutočné. To čo spravil EKO podnik bola normálna drzá ZLODEJINA, keďže výpovedná lehota stále trvá až do 30.4.2016!

EKO podnik z predajne však neukradol len tovar živnostníkov, ale aj tovar, ktorý nebol jeho majetkom. Nosiče, ktoré mal v komisii, terminály, ktoré patrili Ticketportalu a Slovenskej sporiteľni, zvyšok peňazí z koncertu skupiny Senzus, skrátka bral hlava nehlava.

A aby to bolo akože všetko v poriadku, poslal prenajímateľovi na účet oných vyššie spomínaných 50 Eur. Zmocnil sa celého majetku za sprostých 50 EUR! Je toto normálne ? A to nehovorím o tom, že už samotná zmluva je protiprávna, lebo uprednostňuje jednu stranu pred druhou!

Živnostníkom nezostalo nič. Ukradli im aj korešpodenciu s EKO podnikom. Aj počítač na ktorom ju písali. Ukradli pokladničnú knihu, všetky daňové doklady. Ako sa majú brániť?

Iste, zavolali políciu. Následne bola privolaná vedúca tržnice, pani Elizová a pán Pavlovič z EKO podniku. Oznámili nájomcom, ako inak, ústne, že vnikli do priestoru na základe nesplnenia si povinnosti o zaplatení nájomného podľa bodu 8.4 nájomnej zmluvy a odvolaním sa na bod 8.4.4 nájomnej zmluvy, že majetok získali do vlastníctva poukázaním 50,-€ na náš účet. (Znova upozorňujem, že výpovedná lehota im plynie až do 30.4.2016).

Tá istá zmluva ale obsahuje body 8.5.3 a 8.5.4 kde sa cituje, že do prenajatého priestoru majú právo vstúpiť len po upovedomení nájomcu a to v čase riadnych otváracích hodín. Berie vám to hlava? Veď každý blbec pri tejto situácii musí vidieť, že celá táto vykrádačka bola vopred naplánovaná a premyslená. Ani si nedokážem predstaviť, k akému majetku tento výpalnícky podnik prišiel, ak to spravil aj iným živnostníkom, ale podľa mňa, tohto by sa bez problémov mohla chytiť aj Národná kriminálna agentúra.

Rada by som sa spýtala, čo na to hovorí pán starosta Kusý, čo hovoria poslanci mestskej časti? Čo hovorí bratislavský magistrát, ktorému budova patrí a mestskej časti ju dala do prenájmu? Rada by som vedela, či sa im páči tento spôsob likvidácie malého živnostníka? A to, ako môžu sami vidieť, v rozpore so zákonom, zmluvami a dobrými mravmi.

Živnostníci 50 Eur vrátili. Zaplatili aj vyrúbený doplatok. A zostali úplne "na holičkách". Lebo nemôžu predávať ani cez svoj e-shop. Tovar im ukradol EKO podnik a na nový nemajú.

A ešte jedna poznámka - keď im pani šéfová Elízová oznámila výšku doplatku, živnostníci jej ihneď odpovedali, že doplatok akceptujú a do konca výpovednej lehoty ho uhradia. A už o deň neskôr mali na účte neidentifikovanú platbu - oných 50 Eur za ich majetok. Keď sa pýtali prečo im posielajú peniaze, či to je nejaký preplatok, pani z účtárne nevedela odpovedať....... A áno, nemali zmluvu ani podpisovať. Je to ich chyba. Ale chceli pracovať a živiť sa. A viac, ako o tento fakt, ide o princíp nevýhodnej, likvidačnej a výpalníckej zmluvy.

Pravdepodobne ich čaká súdny proces Budem sledovať, či im dajú naspäť ich podklady, doklady, papiere a počítač. Ak nie, tak sľubujem, že sa pokúsim postarať sa o to, aby sa o prípade dozvedel každý novinár v tejto krajine. Lebo doba výpalníkov a zlodejov už skončila.Author: Monika Kozelova # PixoGica64
Slovensko2016-04-2635
-
 68% ( 9 people voted )
+
Toto je dôsledok politických nominácií po každých voľbách.
milan # TepuXaba62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-26 17:06:37 57f4fff1
Socializmus je jedine riesenie tychto nezmyselnych sporov.

Kimova humanitarna strela # NamaDibo38
-
 40% ( 5 people voted )
+
2016-04-26 17:09:44 6da3ea02
Lepšie už nebude, veď k horšiemu kráčate, keď to, čo ste mali, trestáte! Trestáte život, chválite smrť aj keď chcete v nezmysloch smrti žiť, kde života niet. Skloň hlavu pred životom, smrť pros,o život z nezmysloch života.
jezis # RigeJawi02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-26 18:08:50 58d4285f
Kapitalisti okradaju stat
http://www.aktuality.sk/clanok/333285/velky-zatah-
na-dph-ckarov-v-rukach-policie-je-aj-honorarny-kon
zul/

Lovec DPHkov # SugaQaga63
-
 57% ( 4 people voted )
+
2016-04-26 19:37:54 a2f7481b
"Socializmus je jedine riesenie tychto nezmyselnych sporov."
Samozrejme, ty tupec, socializmus takto okradne všetkých an bloc.

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 2 people voted )
+
2016-04-26 20:38:27 3ec5f361
Tá tržnica je tiež pýcha Bratislavy. Skoro ako tie skackavé cesty z panelov pre Slovensko. Veci čo sa musia zrušiť a nahradiť novými.
Bodkabodkabodkaotaznik # FacuMyro27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-26 21:52:19 59ad2957
loading...
Objektívna kritika, v socializme dostanú odmenu tí, čo nerobia, a namiesto nich je plno tých čo robí na 110 percent, tak tých 1:10 robotníkov boli paraziti a prežili, dneska neprežijú a môžu byť aj potrestaní.
Bodkabodkabodkaotaznik # FacuMyro27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-26 21:59:51 59ad2957
Riesenie trznice je naplanovane na rok 2041. Najpr treba riesit vystavbu velkeho mnozstva novych domov, ale len pre tych, ktori stare VYBYVALI.

Kapitalisticky informator # DoleDohu50
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-26 22:00:36 c1abca96
Veď si ich postavia ešte aj sami, a to môže byť problém. V nemilom kapitalizme by im to zrovnali so zemou a nič by nebolo. Socialisti stavajú sociálne králikárne a už všetci vieme ako to dopadlo na východe na nemenovanom sídlisku, čo je mimochodom tiež pýcha socializmu, ako experiment začleniť cigánov medzi elitu.
Bodkabodkabodkaotaznik # FacuMyro27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-26 22:06:52 59ad2957
Čo na to barani a davo...?
Bodkabodkabodkaotaznik # FacuMyro27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-26 22:16:29 59ad2957
Článok je prevzatý z blogu zo SMEtiska, ale tu nemá žiadnu hodnotu. Tam je totiž k tomu diskusné vlákno, ktoré do toho vnáša viac svetla. Tu kaká prázdne ideologické lajná iba večne nakopávaný súdruh...
:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2016-04-27 08:51:12 d425402c
"Tu kaká prázdne ideologické lajná iba večne nakopávaný súdruh..." Hovori sa sere. Mas vyjadrovanie ako buzerant.

Kosak # JidaRutu13
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-04-27 17:47:01 5fb732eb
Tak už ani banánovej príchute niet... Čistý socializmus, lol!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-27 17:56:28 bc7b649f
"Tak už ani banánovej príchute niet... Čistý socializmus, lol!" Niet. Prispevky uzivatela BANANOVA PRICHUT boli na tejto stranke cenzurovane. Nebolo to ADMINistrativne korektne.

Kosak # JidaRutu13
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-27 18:02:08 5fb732eb
Možno príčina bude v tom, že súdruženko sa nevyjadruje korektne. Hovorí sa vyprázdňuje, výraz serie môže používať ako verejnoprospešná socka medzi Cigánmi na revúckom námestí.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-27 18:13:12 bc7b649f
"Možno príčina bude v tom, že súdruženko sa nevyjadruje korektne. Hovorí sa vyprázdňuje, výraz serie môže používať ako verejnoprospešná socka medzi Cigánmi na revúckom námestí." Tvoje buzeranske vyjadrovanie dokazuje nedostatok testo-steronu. Za pecou ho neziskas.

Ja zijem v dome pri oceane, nie v Revucej.

Kosak # JidaRutu13
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-04-27 18:17:54 5fb732eb
Chod sa radsej ucit stolovat retard, aby si bol korektny v spolocnosti buzeranskej a rozmaznanej smotanky. Ja o to nestojim a nepotrebujem byt korektny podla vasich predstav.

Kosak # JidaRutu13
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-27 18:20:46 5fb732eb
Pandemonium, ty budes vzdy defka vo vyzratom muzskom tele, lebo si antimanual a z toho pramenia tvoje komplexy. Tvoje deti budu/ alebo uz su podla vsetkeho buzeranti, pretoze z tvojich genov neziskaju/neziskali dostatok tvrdosti, ktora robi chlapa chlapom a ktora ho odlisuje od zeny. Budu to zzenstile antimanualne cimprliny vyhladavajuce muzske klady, pretoze to, co v sebe nemaju budu vyhladavat v muzskom pohlavi. Modli sa, aby sa ti narodili radsej dcery. :-D

Kosak # JidaRutu13
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-04-27 18:36:34 5fb732eb
Stokrát opakovaný vtip o živote v prioceánskej chalúpke stráca na údernosti. A s takou údernosťou ten sociálizmus súdruhovia úderníci veru nevybudujú.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-27 18:49:51 bc7b649f
"Stokrát opakovaný vtip o živote v prioceánskej chalúpke stráca na údernosti." Pre teba vtip, pre mna realita.

Kosak # JidaRutu13
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-27 18:55:41 5fb732eb
Pande-čo ťa tak do tej Revúce stále ťahá-spomienky ako zdochnutého psa z nešťastnej lásky! ešte z vojenských čias? Preto si sa zdegeneroval pre ciculienku-čo ti prebral súdruh komunista a preto sa nemôžeš vysporiadať sám zo sebou -po toľkých rokoch- stále spomienky bolia čo?Tak zato kopeš! uľavuješ si sebe- odvrhnutie seba ako prašivého psa.
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-27 19:03:03 58d4285f
Pokiaľ je to realita zopár mechom udretých boľševikov, tak niet sa čoho báť...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-04-27 19:20:42 bc7b649f
Konecne si sa prezradil aj ked nechtiac. Ty sa bojis toho, ze byvam v dome pri oceane, pretoze by si zo zavisti skoncil s flasou vina pri vahu aj ked ti je este stale zle zo vcerajsej chlastacky.

Kosak # JidaRutu13
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-04-27 19:22:48 5fb732eb
Ako pomáhať- Pandemu -stať sa filantropom!-dať mu okolo krku pioniersku šatku-odznaky Iskričky-SZM-KSS-a všetky odobraté tituly-po ktorých tak vehementne šteká v boji o znovu uznaný-bol som niekto! Pande-za zradu sa platí-keď si zradil ideály-žiť ako človek-Ta co teraz štekaš-co? jak dajaka štetka-co čeká looove! Máš lem to-čo máš!-ale máš len to-čo ti socializmus dal -teraz máš len to-čo ti kapitalizmus dáva-nič! Preto nesmúť-Tak niet sa čoho báť-keď nie si mechom udretý-len snívaj dedko snívaj-že svojím štekotom! zburcuješ svet-ako žiť v kritik izme! Zdravia ťa túlavé mačky-nekritizuj ich preto-že ťa zdravia-veď sú to len mačky.
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-28 12:48:06 58d4285f
Ako je to s fašizmom na Slovensku ?
any # GageFyma34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-28 14:46:51 5b9416e4
Pripomínam, že dnes je posledný termín, kedy môžete poukázať 2% dane pre Útulok opustených mačiek. Pre bližšie informácie a formulár navštívte stránku macky.sos. Nepremeškajte a staňte sa aj vy filantropom! Alebo v intencii zmysluplného motta predmetnej stránky: Daruj 2%, zachrániš život - mačky vás potrebujú...
Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-29 09:43:09 d425402c
Filantropicky maciak zobre v mene maciek aj ked sa vie, ze konzervy vyzerie hlavne on. Macky sa dokazu o seba postarat. Mozno neskor maciak zacne zobrat peniaze na krmenie chrustov a potkanov ak mu volny trh poskytne dostatok blaznov. Kto vie ? Ak chces byt skutocny filantropicky maciak a povazujes macky za svoje deti, ktore potrebujes krmit, zarob si peniaze pracou.

Humanita # TodoCuse30
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-29 10:00:24 b90bb443
Od otrokov sa ziada, aby robili este aj na macky. Magor sa zaujima o zivenie maciek, ale o to, ze ti, ktori pracuju a nedostavaju dobre zaplatene ho zjavne netrapi. On zastava len tych, ktori chcu nieco zadarmo. Nie tych, ktori chcu dostojnu mzdu za pracu a nedostavaju ju.

Maciak podporuje geta asocialnych maciek, ktore by chceli zrat zadarmo. Ale necudujem sa. Ved je kapitalista.

Humanita # TodoCuse30
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-29 10:05:41 b90bb443
Ty vole, tak to by mi nikdy nenapadlo! O koho by som sa to mal ešte starať... lol...!
:-DDDDDDDDDDDDDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-29 10:12:50 d425402c
Dajte asocialovi konzervu a mozete si ho zadarmo pohladkat. Dajte macke konzervu a mozete ju pohladit. To je ideologia maciaka.

Moja idea je. Dajte asocialovi pracu a mozete ho aj pohladit ak o to budete mat zaujem. A macky ? Nech si zasluzia co pozaduju pre svoj zivot. Nech si idu lovit. Clovek tiez musi nieco robit, aby sa uzivil. Lezanie na posteli a ocakavanie pohladenia mu kolace nezabezpeci. Vynimkou mozu byt kur-vy.

Maciakove kur-vicky macky zivit odmietam rovnako aj tie ludske.

Humanita # TodoCuse30
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-29 10:13:02 b90bb443
"Ty vole, tak to by mi nikdy nenapadlo! O koho by som sa to mal ešte starať... lol...!" Skus komare. Vidiet, ze nemas nic rozumne na robote a mozno ta potom odprezentuju aj na Novom Case a urobia z teba hrdinu.

Humanita # TodoCuse30
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-29 10:14:33 b90bb443
Pracujuca trieda je poburena, ze musi zivit aj vysokoskolakov. Dajte ludom pracu a nechajte ich, aby sa zivili sami. To je riesenie. Kapitalizmus dava kolace z prace tych, ktori pracuju a to je v zaklade zvrateny pristup.

Humanita # TodoCuse30
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-29 10:16:14 b90bb443
Vyhlasujem zbierku na zachranu asocialnych vrabcov z ktorej bude financovany lov musiek a mzdy pre socialnych pracovnikov, ktori ich budu pravidelne krmit.

Tymto vyzyvam aj pokladnicky, ktore odpadavaju v praci, aby sa viac starali o vrabcov a menej o svoje mzdy. Mali by sa inspirovat Pandemoniumom. Ten urcite prispeje, nie je sebecky.

Filantrop # WemaHuqe20
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-04-29 10:32:42 b911b8e4
Mne nevadia nizke mzdy pracujucich. Stale sa mi dari z ich biedy udrzovat vysoky standard. Ich bieda, moja odmena.

Exekutor # HafyPabu92
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-29 10:34:52 b911b8e4
Filantropia (muka pre nezamestnaneho), alebo spravodlivejsie rozdelenie prace a vysledkov prace v spolocnosti ? Co je lepsie ? Kapitalisti sposobili biedu nerovnomernym delenim prace a vysledkov a kapitalisti, ktori im daju trochu z verejnej zbierky, alebo zo svojich milionovych ziskov z prace robotnikov su povazovani za hrdinov.

Hammer # PovoPyve51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-29 10:39:04 b911b8e4

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Vesmír se rozpíná rychleji, než se očekávalo


 Vesmír se rozpíná rychleji, než se očekávalo
Jako by nestačilo, že se rozpínání vesmíru zrychluje. Dokonce se rozpíná rychleji, než jsme si doteď mysleli! Může za to temná energie, temné záření nebo temná hmota?
Čo to je?
Dvě ctnosti z nouze
Katolícka Cirkev v minulosti vykonávala sobáše aj pre homosexuálov. Desivá a hrôzostrašná pravda pre konzervatívnych kresťanov

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0964 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage