Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Kresťanstvo je skrytý satanizmus. Verejná mienka vs pravda o kresťanstve


Author: franco # MohaDinu60
Cirkev2014-05-1214
-
 62% ( 3 people voted )
+
http://1meditaciawz
sk.slobodnyvysielac.sk/krestanstvo-je-skryty-satan
izmus-verejna-mienka-vs-pravda-o-krestanstve/m4/p3
9/b292


Celkovo ľudia sú vo veľkom omyle a nevedomosti čo sa týka témy kresťanstva. Na Slovensku aktívnych kresťanov nie je veľa, pretože asi len 10-15 % ľudí chodí pravidelne v nedele a sviatky do kostola.
Potom existuje určité percento ľudí, ktorí sú tiež silne aktívnymi kresťanmi, ale cirkev neuznávajú – títo ľudia ale nie sú o nič menší otroci ako kostolní kresťania.
Asi 50% na Slovensku sú niečo medzi agnostikmi a kresťanmi, kresťanstvo nijak vážne neberú ale občas sa k tomu Pánbožkovi pomodlia, hoci do kostola nechodia (možno len tak pár krát do roka).
Ďalej existujú agnostici, ignostici a umiernení ateisti, tvorí ich podľa môjho odhadu tak cca 30 % ľudí. Títo ľudia v prevažnej väčšine cirkev neuznávajú, ale kresťanstvo viac menej považujú za prínosné pre spoločnosť, nič proti kresťanstvu nemajú, hoci sami v neho neveria.
Určitú časť asi 10% tvoria radikálni ateisti. Títo ľudia sú rovnakí duchovní otroci ako kresťania, pretože človeka nepovažujú za duchovnú bytosť ale len za akýsi biologický stroj či počítač s inteligenciou.
Len veľmi málo ľudí je tých, ktorí sú v presnom zdravom strede medzi ateizmom a náboženstvom a zároveň považujú kresťanstvo za niečo škodlivé a vyložene zlé.h
ttp://1meditaciawzsk.slobodnyvysielac.sk/svetonazo
r-ateizmus-vs-nabozenstvo/m4/p39/b276


Celkovo by sme Slovensko mohli zhrnúť tak, že hoci aktívnych kresťanov je málo, vo veľkej väčšine tu máme ľudí, ktorí proti kresťanstvu nič nemajú a považujú ho za skôr niečo dobré ako zlé. To je verejná mienka na Slovensku.
Je to skutočne veľmi zlé, pretože táto verejná mienka je veľmi vzdialená od pravdy, ľudia sú vo veľkej nevedomosti. Kresťanstvo je po pravde skryté zlo a satanizmus, je to monštrum plné negatívnej energie. Ďalej veľmi jasné historické fakty dokazujú, že samotné kresťanstvo je jeden veľký podvod a klamstvo.

Mne ako prvému človeku sa podarilo komplexne čierne na bielom dokázať, že kresťanstvo je podvod. Pred mojou stránkou neexistovalo proti kresťanstvu prakticky nič, len stránky primitívnych fanatických ateistov a satanistov, ktorých jediným argumentom bola nenávisť proti kresťanstvu a nenávisť nie je žiaden argument.
Cirkev je tiež známa existenciou inkvizície, ale to proti súčasnej modernej katolíckej cirkvi je to len slabý argument, ktorý katolíkom nijak neotrasie.
Existuje určité percento ateistov, hoci ateizmus má v niektorých veciach zdravého rozumu a bezvýznamnosti náboženských obradov mnoho pravdy, nie je braný vážne. Ateizmus tiež nie je pravda a preto nie je braný tak vážne. Pretože klamstvom proti klamstvu sa nedá argumentovať. Ateizmus nepovažuje človeka ani za duchovnú bytosť ale za akéhosi úbohého stroja.

Pri svojej argumentácii sa vždy odvolávam na jasné dokázateľné fakty, napr. historické. A ešte dodnes akoby po kresťanstve zostala akási doba temna, doba zaslepenia, keď na to čom som prišiel ja, už ľudia neprišli dávno. Veď moje argumenty nie sú nič iné ako pozberané existujúce fakty, ktoré si v akejsi zaslepenosti nikto nevšíma.
Ak by mala kresťanská viera budiť aspoň určitú vážnosť, museli by sme preukázať aspoň ako takú hodnovernosť kresťanských dogiem. A hneď najvyššie a najdôležitejšie dogmy je možné reálnymi faktami spochybniť akými podvodmi vznikali:
-dogma, že Ježiš je Boh: nikde v Biblii nenájdeme dôkazy, že by tam bol Ježiš vyhlásený za Boha. Až Nicejský koncil (rok 325) vyhlásil Ježiša za Boha, dovtedy neexistoval ani jeden teológ, ktorý by Ježiša vyhlasoval za Boha http://1meditaciawzsk.slobodnyvysielac.sk/je
zis-nebol-boh-to-bola-viera-prvych-krestanov/m4/p3
9/b148
,
htt
p://1meditaciawzsk.slobodnyvysielac.sk/spochybneni
e-jezisa-ako-boha-v-biblii/m4/p39/b154

-dogma Božská trojica: táto dogma má svoju nepríjemnú kauzu: až po 10. storočí bola zmanipulovaná Biblia a bol do nej pridaný verš, ktorý naznačuje existenciu Božskej trojice. To sú jasne dokázateľné fakty http://1medit
aciawzsk.slobodnyvysielac.sk/podvod-menom-bozska-t
rojica/m4/p39/b168

-kresťanstvo je a bolo vždy monoteistické: to je tiež veľká dezinformácia rozšírená medzi kresťanmi. Nikejský koncil hovorí jasne o dvoch bohoch, Otcovi a Synovi. Otec a Syn boli vyhlásení za jedného Boha až v Chalcedónskom koncile v roku 451http://1meditaciawzsk.slobodny
vysielac.sk/nikejsky-koncil-bol-polyteisticky-velk
y-trapas-pre-cirkev/m4/p39/b262


-kresťania si predstavujú cirkev ako dobrú čestnú organizáciu, ktorej išlo vždy o pravdu. Ale môžeme nájsť nespochybniteľné dôkazy k tomu, ako cirkev otvorene klamala ľudí prekrúcaním Biblie. Jeden z mnoho príkladov je tu, ako cirkev prekrútila gnostické prvky z Biblie
http://1meditaciawzsk.slobodnyvysie
lac.sk/filozofia-vychodnych-nabozenstiev-v-biblii-
novom-zakone/m4/p39/b116

-ďalej viacero ateistických autorov sa snaží poukázať na to, že násilie v starom zákone nie je v poriadku. Ich argumenty sú však slabé, nasledovné argumenty už kresťanom skutočne zatrasú
http://1meditaciawzsk.slobodnyvysielac.sk/p
reco-nie-je-nasilie-v-starom-zakone-v-poriadku/m4/
p39/b195

-veľká kauza kresťanstva je aj to, že celý Starý zákon je mimozemský UFO podvod. Aby tento názor bol podložený, musíme najprv dokázať existenciu samotných mimozemských civilizácii. Ruský premiér Dmitrij Medvedev povedal, že mimozemšťania nielenže existujú, ale aj sa nimi veľmi vážne zaoberá Ruská vláda. Ďalej mnohé miesta v Biblii veľmi nápadne pripomínajú vesmírne UFO lode
http://1meditaciawzs
k.slobodnyvysielac.sk/sokujuce-dmitrij-medvedev-ot
vorene-hovori-o-mimozemstanoch-ze-existuju/m4/p39/
b214
,
http://1meditaciawzsk.slobodnyvysiel
ac.sk/biblicke-zazraky-su-ufo-podvod-mame-na-to-ja
sne-dokazy/m4/p39/b180

http://1meditaciawzsk.slobodnyvysielac.
sk/existencia-ufo-potvrdena-ex-ministrom-obrany-ka
nady/m4/p39/b177

-samotná Biblia potvrzuje to, čo hovoria šamani, že ľudstvo je prostredníctvom náboženstva kresťanstva, ktoré vzniklo zo židovstva, duchovne zotročované mimozemskou civilizáciou. A nielen duchovne ale aj politicky
http://1meditaciawzsk.slobo
dnyvysielac.sk/video-saman-hovori-o-zidoch-nwo-a-d
emonickych-silach-v-politike/m4/p39/b142

-dôkazy sú teda naozaj jednoznačné, že kresťanstvo slúži silám zla, kresťanstvo je skrytý satanizmus
-ďalej aj samotná cirkev sa celkom jasne vyjadrila teologickým učením o Luciferovi, že slúži silám zla
http://1meditaciawzsk.slobo
dnyvysielac.sk/preco-cirkev-pomenovala-svojho-nepr
iatela-krasnym-menom-lucifer/m4/p39/b190


Kresťanská viera je jasný podvod vo svojich najhlbších základov, je možné preukázať podvodnosť najzákladnejších a najdôležitejší dogiem. Žiaľ existuje obrovská nevedomosť v spoločnosti, že sa o týchto veciach nevie. Ak by ľudia poznali pravdu o kresťanstve, ak nepochybujem, že by sa veľká väčšina ľudí dalo vypísať z cirkvi. Pri sčitovaní ľudu sa ľudia prihlásia, že sú kresťania, nie preto že by kresťanstvo ani tak uznávali ale len z toho dôvodu, že boli v danej kresťanskej cirkvi pokrstení a nič vážne proti cirkvi či kresťanstvu nemajú. Ale ak by ľudia vedeli pravdu o cirkvi, tak by sa ku kresťanstvu na Slovensku prihlásilo len asi takých 5% ľudí.

Kresťanstvo je dokázateľne niečo veľmi škodlivé. Ja ako bývalý fanatický kresťan som presvedčený a sám som to na vlastnej koži zažil, že kresťanstvo je skrytý satanizmus, je to náboženstvo plné negatívnej energie.

Kresťanstvo je postavené na dedičnom hriechu, že človek je sprostý úbohý hriešnik, ktorý sa sotva narodil a už je aj hnusným hriešnikom, ktorý sa previnil proti Bohu. Kresťanstvo bombarduje svojho vyznávača neustálym pocitom viny. A na spoveď človek ide len preto aby sa zbavil pocitu viny, keď ponižujúco vyrozpráva všetky hriechy, ktoré spáchal.
A za hriech sa považuje aj ľahostajnosť v kresťanskej viere, každý kto pochybuje v Pánbožka, už sa musí spovedať, že sa previnil. A nedajbože vystúpiť z cirkvi pre ten pocit viny a strachu, veď to by sa kresťan dopustil vážneho hriechu proti svätej cirkvi a skončil by som v pekle.
Cirkev hovorí, že je treba nasledovať Krista. Ježiš sa dal ukrižovať, to znamená, že cieľom kresťanstva je mnoho trpieť – nielenže sa vyhýbať situáciám, ktoré spôsobujú utrpenie, ale aj priamo ísť do takýchto situácii. Veď pre Krista treba znášať nepríjemné veci.
Cirkev je dokonca až tak kontroverzná, že zakazuje aj masturbáciu – a to nesrandujem, to je oficiálne učenie Katolíckej cirkvi. A kto masturbuje, musí za to pred svätou cirkvou mať pocit viny a pred pánom farárom sa z toho ponižujúco na spovedi vyznať a vyspovedať. Ibaže zákaz masturbácie je pre človeka psychologicky deštruktívny z pohľadu odborníkov psychológov a je to v úplnom rozpore s ľudskou prirodzenosťou.
Cirkev sľubuje, že tu na zemi sa človek musí namáhať a trpieť a po smrti človek bude odmenený a šťastný v nebi, ak bude poctivou ovečkou cirkvi. No moment, z kade má túto informáciu cirkev?Nech nám to teda cirkev dokáže a ukáže, že poctivý kresťan bude po smrti v nebi.Šamani prostredníctvom astrálneho cestovania sú schopní sa pozrieť, ako daný človek skončil po smrti. Kresťania a cirkev to nedokážu.
Keď sa ale kresťan silne napumpuje cez svoju vieru negatívnou energiou, asi ťažko ho bude čakať po smrti niečo pozitívne. Podľa šamanskej tradície sa kresťania po smrti prepadnú do nízkych pekelných svetov, pretože náboženstvo spôsobuje prijímanie obrovskéhomnožstva negatívnej energie.

Marx hoci bol predchodca boľševikov, mal jeden slávny a pravdivý výrok: „náboženstvo je ópiom ľudstva.“ Je to veľká a hlboká pravda. Ópium je droga, ktorá človeku chutí ale zároveň veľmi škodí. Droga je vec na ktorej je človek závislý a musí sa z nej liečiť.
Podobne je to aj z náboženstvom. Ľudia sú zmanipulovaný cirkvou a keď majú nejaké problémy, utrpenie a ťažkosti majú neustálu potrebu obrátiť na Pánbožka, aby im pomohol. (Podľa mojich skúseností najlepší spôsob ako vyriešiť ťažké situácie, je zrieknuť sa kresťanstva a utrpenie ustúpi, pretože už človek prestane prijímať toľko negatívnej energie.)
Kresťania sú ľudia, ktorí by mali byť liečení v psychologických liečebniach podobne ako sú liečení v psychiatrických liečebniach drogovo závislí. Kým cirkev ovečku zmanipulovala, úlohou odborníkov je ovečku odmanipulovať a navrátiť späť do prirodzenosti

Byť kresťanom v skutočnosti znamená otrocky slúžiť rôznym démonickým bytostiam. Kresťanstvo je skutočne skrytý satanizmus. S kresťanstvom je to podobné ako zo súčasným politickým systémom, ktorý je zlom ale navonok sa prezentuje ako systém demokracie a ľudských práv.

Je veľmi smutné že ľudia sú v nevedomosti a nevedia o nebezpečenstve kresťanstva
Je nevyhnutné, aby štát vytvoril zákony, ktorými by všetkými spôsobmi ako sa len dá, úplne zlikvidoval cirkev a to mierumilovným spôsobom
****
Podľa názorov niektorých čitateľov mojich článkov pozorujem nemilý jav, že sa nezrieknu kresťanstva úplne, ale ešte nejakou tou štvrtinou kresťanmi zostanú. Toto je skutočne veľmi nesprávny a zlý postoj. Prečo sa nezrieknuť kresťanského jedu úplne? Prečo tak neurobiť z lásky k sebe? Prečo na sebe nechať nedokončenú prácu? Veď nedokončená práca nie je žiadna práca.Preto, vyzývam tých ľudí, ktorí sa neúplne zriekli kresťanstva, aby sa zriekli kresťanstva úplne. ht
tp://1meditaciawzsk.slobodnyvysielac.sk/vyzva-na-z
rieknutie-sa-krestanstva/m4/p39/b287

****
Najviac požehnaný je Britský národ. Je to národ, ktorý najviac na svete odmieta kresťanstvo a náboženstvo, a preto tento národ do seba neprijíma negatívnu energiu kresťanstva, ktoré je skrytý satanizmus. Ku kresťanstvu sa tam hlási len minimum ľudí a aj tí čo sa hlásia to sú len takí povrchní kresťania, ktorí berú kresťanstvo len ako nejakí kultúrny prežitok. Veľmi podobne je to aj s nemeckými či inými západnými kresťanmi. Veľká Británia je šťastná krajina, kde má prekvapivo najvyššie preferencie vo voľbách euroskeptická strana Nigela Farageho. Jedine taká krajina, ktorá zahodí kresťanstvo do koša, môže byť skutočne požehnaná a môže sa jej dariť.
A ako len môže byť v slovenskej politike menej zla, keď Slovenský národ je tak veľmi kresťanský? Veď kresťanská viera je čierna mágia, kresťanstvo je plné negatívnej energie, kresťanstvo je skrytý satanizmus. Politici v skutočnosti nemajú žiadnu moc, oni sú len úbohé bábky, ktorých ovládajú negatívne energie kresťanskej viery Slovenského národa. Kým Slovenský národ nezahodí celé kresťanstvo do koša a nebude ho považovať za výkal, nemôžeme očakávať to, že zo slovenskej politiky a spoločnosti ubudne zlo.
http://1meditaciawzsk.slobodnyvysielac.sk/pod
stata-tohto-sveta-a-priciny-jeho-problemov/m4/p39/
b285

Uvedomujem si, že Slovenský a Slovanský národ uznáva kresťanstvo len z nevedomosti. Slovenský národ nie je zlý a nechce uznávať kresťanskú ideológiu skrytého zla a čiernej mágie.Najväčší problém je nevedomosť Slovanov a preto je veľmi potrebné šíriť osvetu, šíriť tieto informácie pravdy, že kresťanstvo je zlo.
************
Uvedomil som si, že kresťanstvo a cirkev vlastne nikdy v histórii neboli na nič dobré, okrem toho, že narobili mnoho škody a zla:
-je mýtus, že láska či odpustenie existuje len v kresťanstve: takéto niečo existovalo už dávno v hinduizme, budhizme a prírodnom duchovne
-je mýtus, že právny systém pochádza z desatora, základy súčasného práva pochádzajú z pohanskej Rímskej ríše
-manželstvo a manželské právo fungovalo v pred-kresťanskej Rímskej ríši ešte morálnejšie ako dnes

Skutočne kresťanstvo do spoločnosti nič pozitívne neprinieslo. Ak by zostala existovať pohanská Rímska ríša, bolo by to lepšie – tá by aspoň nebrzdila ľudský pokrok a vyhli by sme sa fašistickej krutovláde cirkvi, ktorá pri pokresťančovaní zmasakrovala milióny ľudí (Slovania sa pokresťančovali najťažšie, šírením kresťanstva bol snáď zmasakrovaný každý druhý Slovan v polulácii)
Podotýkam: pravda je taká, že cirkev priniesla do spoločnosti len morálny rozklad a úpadok
************
Neviem ako je to možné, že sa na Slovensku hlási toľko ľudí ku kresťanstvu. Ľudia vôbec nerozmýšľajú. Veď kresťanstvo považuje akúsi nenávidiacu zlostnú bytosť – starozákonného „boha“ Jahveho - za svojho najvyššieho a jediného Boha. To je predsa neakceptovateľné! Ja by som sa bál byť kresťanom, aby som nebol pod kliatbou boha Jahveho.
****
http://1meditacia
.wz.sk/franco # MohaDinu60
-
 50% ( 8 people voted )
+
2014-05-12 13:33:39 5057d10a
Admin konvertoval ku kresťanstvu a z toho dôvodu, mi nechce takéto články uverejňovať. Zo správcu dolezite.sk sa stala kostolná ovca. Smutné
franco # MohaDinu60
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-05-12 21:03:47 5057d10a
franco... este ze ti ich uverejnia na slobodnom vysieraci tie vase idiotiny,.. spravca dolezite.sk ma na rozdiel od teba zdravy rozum co ty urcite nemas , ty namotany debo na NEW AGE...
milan # MatoRica16
-
 43% ( 4 people voted )
+
2014-05-12 21:28:48 53238326
franco, kresťanský Boh (v starom zákone nazývaný Jehova, v novom zákone Otec) je láskavý, starostlivý a dobrý. Pán Ježiš nám podáva vysvetlenie, aby nás vyviedol zo zlého chápania toho, čo sa v biblických obrazoch označuje ako "Boží hnev", vo Veľkom Evanjeliu Jánovom, vo 4.diele v kapitolách:

141. Hnev Boží.
142. O prvom ľudskom páre.
143. Potopa.
144. Príčiny katastrof.
145. Vplyv zlého na dobré.

http://lorber.szm.com/vej/04/vej04_141.htm

a nasledujúce. Naozaj, oprosti sa od hnevu a prečítaj si srdcom a pochop s dobrou vôľou, že skutočne kresťanstvo, ktorému ťa učili a ktorému veria i tvoji rodičia, hlása cesty Božej lásky.

Stano # HyxaFyjo84
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-05-13 12:29:55 5057d10a
BLA BLA BLA ....
contumax # QyheQovu40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-14 08:03:02 253025f8
Je jehova ale jhv . Oni este vtedy nepoznali samohlasky. Kazdu moc kazdy z nas astralne cestuje. Zajdite sa pozriet do krestanskeho neba a aj pekla. Zial kazdy dostane to co si praje a aj to co si zasluzi.
hell # BejeCyji16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-18 20:59:27 3ee2e962
loading...
Krestanstvo ako aj islam su iba odnoze od zidovskej viery. Nenajdete v nej dve slova svedomie a cest. Aj ta najlepsia vec sa da zneuzit a otocit proti vam.
hell # BejeCyji16
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-18 21:07:51 3ee2e962
http://lorber.szm.com/dslnko2/Duchovni_Slunce_2063
.html
Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-19 08:41:03 5057d10a
Svedomie je Boží hlas. Česť je poslúchanie a zachovávanie hlasu svedomia.

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 4 people voted )
+
2014-05-19 08:59:02 5057d10a
Tak tu je koreňová príčina, prečo vraj ja nemám podľa kostolných oviec svedomie! Ja som totiž - na rozdiel od nich - plný radosti a spokojnosti zo života a nie nádoba plná duchovných sračiek nakladených od ich generálnej modly.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 47% ( 7 people voted )
+
2014-05-19 09:32:01 d4254012
Vážený pisateľ.
Tie bludy ktoré tu píšete nemaju absolutne žiadny zmysel a su to nezmysli, ludi degradovaných a pripominate mi satana vo vašom tele.

Krestanstvo ma hlboke korene v ludoch v minulých storočiach a aj vy váženy prispuievatel vaši predkovia boli krestania, neexistovala spoločnost v dnešnej forme.
Iste rimsko katolicka cirkev sa menila po staročia.
Poviem vám jeden pripad z vlastneho života ako mi pomohla kniha farara z roku 1989.
Mám doma tuto modlitebnu knižku, ked mi je najhoršie tak si prečitam z nej, akosi s ami potom ulavý.

Syny neruhaj sa lebo sa ti to vráti.
amen.

kardinal # TiteRego61
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-05-25 22:13:20 b228166b
ateizmus = neexistencia boha, nic viac nic menej
Abes # WoceTaqo00
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-06-12 14:51:46 bc7b6398
hrozná sekta tí ateisti,
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-06-18 22:16:14 5b7f2ddf
Nie je podstatné, či niekto chodí do kostola, alebo nie.
Podstatné sú 3 veci:
1, pohanské - miluj Pána - Hospodina
2, kresťanské - miluj Boha
3, miluj svojho blížneho
Človek je dvojitý, stvorený v 1. aj v 2. kap. Gn.. Preto musí milovať Boha aj Pána.
Zostáva už len vypátrať svojho blížneho. Ježíš hovorí, že je, polomŕtvy a jeho existencia záleží len na tom, či mu poskytnem základnú starostlivosť, alebo ho obídem. Prvá možnosť je láska, druhá ľahostajnosť. Láska ma niečo bude stáť: strata času, olej víno, obväz, 2 denáre, to je 50 euráčov plus možný doplatok, no ale pri Druhom príchode budem v obraze a nemusím sa čudovaať - kedy som ťa videl nahého...?
sk # BetyKefy98
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-11-07 22:28:35 c35b6d85

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Naléhavá nabídka půjček. Aplikovat ... 0 David Collins # BudaVusi89
Výzva na protest proti Vatikánu a NWO 5 cms # GyxeBehy37
Cirkev a sex: kontroverzné 11 lukas # JyveRore11
Kresťanstvo je skrytý satanizmus. ... 14 franco # MohaDinu60
Ženy a zlo? 49 montenegro # NycyQywa82
Homosexualita 54 montenegro # NycyQywa82
1 |

Vytvor nové vlákno  

Back
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Jsem pravicový extremista


Jsem pravicový extremista
Je to velmi frekventovaný výraz v našich sdělovacích prostředcích. Takto pojmenováváni jsou hlavně přívrženci nacionálně socialistického, rasisticko xenofobního smýšlení. Již tak...
Jak centrální banky způsobují nerovnost příjmů
Použitím selského rozumu by to snad šlo vyřešit
Venezuela: Časovaná bomba

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0443 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne