Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

MÝTUS NEDOSTATOČNEJ SPOTREBY


MÝTUS NEDOSTATOČNEJ SPOTREBY

Teória nedostatočnej spotreby (TNS) je jedným z mnohých pokusov o vysvetlenie vzniku hospodárskych kríz. Donedávna sa mi zdalo, že jej nezmyselnosť musí byť jasná každému a je zbytočné zaoberať sa ňou. V poslednej dobe som si ale všimol, že TNS nielenže zastávajú aj niektorí oficiálni ekonómovia, ale že si ju obľúbilo veľa ľudí, ktorí ju používajú v diskusiách na kritiku trhu a kapitalizmu. Vyzerá to, že medzi tými kritikmi trhu, ktorí sa neuspokoja len s ventilovaním emócii a snažia sa aj o racionálne argumenty sa TNS stáva takmer hlavným prúdom. Ešte povážlivejšie je, že TNS dokáže zapôsobiť aj na inteligentných ľudí, ktorí sa ale ekonómii bližšie nevenujú, sami si tento problém kvôli dostatku iných starostí dostatočne nepremysleli a sú náchylní nechať sa oblafnúť zdanlivo logickým vysvetlením TNS. A to už je dosť silný dôvod pozrieť sa na TNS bližšie.

TNS má mnohé verzie a podverzie [1-5], ktorých presnú formuláciu je veľmi ťažko nájsť, v jadre ale tvrdí približne toto. Od cca. 80tych rokov, keď sa na scéne zjavili "neoliberáli" Reagan a Thatcherová, dochádza v dôsledku fungovania "neregulovaného voľného trhu" k neustálemu rastu nerovnosti v príjmoch a bohatstve medzi najbohatším percentom populácie a zvyškom spoločnosti (zástancovia TNS poeticky hovoria o "roztváraní sa príjmových nožníc"). Stredná vrstva je údajne týmto procesom natoľko ochudobnená, že klesá jej kúpna sila a menej nakupuje. Firmy, ktorých výrobky nejdú na odbyt, sa tým dostávajú sa do problémov, ich zisky klesajú a musia prepúšťať. Tým sa celý proces ešte viac urýchľuje a ekonomika upadá, takže hrozí totálna katastrofa, bieda a strata sociálnych istôt. Rastúca kúpna sila superboháčov to nezachráni, pretože ich spotreba je vraj nedostatočná (už si nemajú čo kúpiť, lebo všetko už majú) [6]. Predzvesťou katastrofy je súčasná hospodárska kríza. Ako vidno, TNS šikovne kombinuje marxistický prístup, podľa ktorého kapitalizmus smeruje sám k svojej vlastnej skaze, s keynesiánskym pohľadom, podľa ktorého je koreňom problému nedostatočný dopyt. Obhajcovia TNS majú v úmysle riešiť tento problém prerozdelením bohatstva, ktoré by zväčšilo kúpnu silu zbedačenej západnej strednej vrstvy a vytvorilo tým potrebný stimul pre ekonomický rast.

Cenové prispôsobenie

Pri svojej snahe dokázať že kapitalizmus nefunguje neberie TNS do úvahy prispôsobovací mechanizmus trhu.

Dajme tomu, že príjmová nerovnosť skutočne narastá. TNS mlčky predpokladá, že podnikatelia bezmyšlienkovite chrlia zo svojich tovární kvantá výrobkov, pričom si vôbec nevšimli klesajúci dopyt zo strany chudobnejúcich zákazníkov [7] a potom sa divia, že ich výrobky sú nepredajné. TNS neráta s možnosťou, že by si podnikatelia mohli spraviť napr. prieskum trhu a svoje podnikateľské plány prispôsobiť meniacim sa podmienkam. Ak o raste príjmových rozdielov vedia ľavicoví intelektuáli, rovnako dobre môžu o tom vedieť aj podnikatelia. Napr. automobilový výrobca môže v reakcii na to znížiť výrobu modelov strednej triedy, dopyt po ktorých klesol, zvýšiť výrobu lacnejších modelov pre zbedačenú bývalú strednú vrstvu a súčasne zvýšiť aj výrobu luxusných pozlátených limuzín s vodotryskom pre superboháčov. To je samozrejme len extrémny príklad. V skutočnosti si môžu vďaka rastu produktivity automobilového priemyslu aj nízkopríjmové skupiny spotrebiteľov dovoliť kvalitnejšie autá vo väčšom počte ako v minulosti. Každopádne je ale jasné, že automobilový priemysel ako celok sa nemá prečo dostať do problémov kvôli rastu príjmovej nerovnosti. Každé odvetvie ekonomiky sa musí neustále prispôsobovať meniacim sa podmienkam bez toho, aby ekonomika ako celok upadala a rast príjmovej nerovnosti je proste jednou z takých zmenených podmienok.

TNS predpokladá, že ľudia "nemajú peniaze" a nemôžu si výrobky kupovať. Vytvára to dojem, že ceny a množstvá produkovaných výrobkov sú približne stále rovnaké, kým príjmy ľudí klesajú, čo by znamenalo, že medzi platmi a cenami nie je žiadny vzťah. To ale nie je pravda a na voľnom trhu to ani nie je možné. Ak podnikateľ výrobky nedokáže predať za aktuálnu cenu, musí ju znížiť na úroveň prijateľnú pre zákazníkov. Na druhej strane, ak by trvalo klesali mzdy, klesali by aj výrobné náklady, čo by sa premietlo do nižších cien. Ceny a mzdy sa teda musia dostať prinajmenšom v dlhšom časovom horizonte do súladu, t. j. príjmy a kúpna sila zákazníkov sú také, že sa všetky výrobky nakoniec predajú.

Zdôrazňovaním "nedostatku peňazí" TNS stráca zo zreteľa podstatu veci, a tou je, že reálne mzdy nezávisia od množstva peňazí, ale od produktivity ekonomiky, ktorá určuje, aké množstvo tovaru a služieb sa vyprodukuje a spotrebuje [8]. Peniaze slúžia len ako prostriedok výmeny, nemajú ale sami o sebe žiadnu pevnú kúpnu silu, ako si to ľudia často chybne predstavujú. Ak by to tak bolo, čím viac eur/dolárov by ľudia mali, tým viac by si mohli kúpiť. To ale platí iba pre jednotlivca, neplatí to v rámci celej spoločnosti. Ak by všetci ľudia mali viac peňazí a chceli by za ne nakúpiť viac, narazili by na problém stále rovnakého množstva vyrobeného a dostupného tovaru. Nakoniec by kúpili rovnaké množstvo výrobkov ako predtým, len za vyššie ceny. Keby to bolo inak, najbohatšou krajinou sveta by bolo Zimbabwe, kde žijú samí miliardári. Nárast množstva peňazí nie je preto žiadny čarovný prútik, ktorého šibnutím bude na svete odrazu viac áut, bytov, elektroniky, tuniakových konzerv či iného tovaru. Na to je potrebné zvýšiť reálnu produktivitu ekonomiky akumuláciou kapitálu, nie zvyšovať nominálne platy.

Schopnosť trhu prispôsobiť sa je obvykle spochybňovaná s ohľadom na tzv. "rigiditu cien" (vrátane miezd). Podľa tohoto názoru by vyššie popísaný mechanizmus fungoval, ak by sa všetky ceny a mzdy okamžite a dokonale prispôsobovali meniacim sa podmienkam. Keďže ale niektoré z nich sú z rôznych dôvodov rigidné a nemenia sa, trh nefunguje. Táto zaujímavá námietka ale TNS nezachráni, keďže rigidita je rigiditou maximálne v krátkodobom horizonte a TNS sa zaoberá dlhodobým trendom. Asi ťažko by sa dala nájsť cena ktorá sa nezmenila napr. posledných 30 rokov.

Spotreba boháčov

Pozrime sa teraz na údajnú nedostatočnú spotrebu najbohatšieho percenta spoločnosti, ktoré si za svoje rastúce príjmy už ani nemá čo kúpiť, takže nemôže vykompenzovať pokles dopytu schudobnelých más. Neodpustím si pozastavenie sa nad určitou schizofréniou nejedného človeka zastávajúceho TNS, ktorý vytvára krkolomné konštrukcie ohľadom údajne nedostatočnej spotreby boháčov, keď to, čo mu na nich v skutočnosti vadí je práve fakt, že spotrebúvajú omnoho viac než on (lepšie auto, značkové výrobky, väčší dom a pod). Obhajcovia TNS by zrejme boháčov obvinili radšej z nadmernej než z nedostatočnej spotreby, žiaľ, nedostatočná spotreba je nutnou barličkou TNS. Bez nej by museli uznať, že nárast príjmovej nerovnosti nemôže spôsobiť krízu kapitalizmu (v zmysle prepadu HDP), keďže pokles dopytu chudobnejších ľudí by bol vykompenzovaný rastom dopytu zo strany boháčov.

Ironické poznámky a špekulácie o niečích motívoch samozrejme nenahradzujú vecnú argumentáciu, poďme teda k veci.

Superboháč môže so svojimi miliardami urobiť tri veci. Môže ich spotrebovať pre svoje potreby alebo pre potreby iných ľudí, a v tom prípade žiadny problém z hľadiska TNS nie je. Môže ich tiež investovať, teda utratiť ich na nákup investičných statkov (napr. namiesto 25. limuzíny si kúpi sústruh do svojej továrne). Ani z hľadiska ortodoxného keynesiánstva to nielenže nespôsobuje žiadny problém, ale je to dokonca Keynesom odporúčaná stratégia boja proti kríze. Agregátny dopyt v ekonomike (a tým aj zamestnanosť a výška miezd) sa v takomto prípade zachová, len sa mení jeho štruktúra, keď dopyt po statkoch určených na priamu spotrebu (ako sú napr. autá) nahradí dopyt po kapitálových statkoch (ako sú napr. stroje na výrobu áut). Ekonomika by sa vďaka týmto investíciám stala produktívnejšia, čo by v budúcnosti nutne zvýšilo životnú úroveň väčšiny ľudí. Potiaľ musí každý ekonomicky gramotný človek uznať, že činnosť boháča je spoločensky prospešná.

Treťou možnosťou, z hľadiska Keynesa i TNS veľmi škodlivou, je to, že boháč so svojimi peniazmi neurobí nič, t.j. dá ich natrvalo do pančuchy. Odhliadnime teraz od zjavnej absurdity predstavy obrovských, miliardami naplnených pančúch, desaťročia sa nečinne povaľujúcich v domoch boháčov a pozrime sa na dôsledky takejto podivuhodnej situácie. Tieto peniaze efektívne zmiznú z ekonomiky. Pretože sa menej peňazí naháňa za rovnakým množstvom tovaru, ceny klesnú. Takejto postupnej deflácii (ktorá samozrejme v realite vďaka cieľovaniu inflácie centrálnou bankou nenastane) by sa podnikatelia aj spotrebitelia mohli prispôsobiť. Nominálne mzdy by klesali úmerne k poklesu cien, takže reálne mzdy by ostali viacmenej rovnaké. Ak by sa produktivita práce zvyšovala, ako sa to aj bežne deje, rástli by aj reálne mzdy. Zisky boháčov by mohli rásť, ale keďže by aj tak mizli v pančuchách, z celkového objemu vyprodukovaných tovarov a služieb by títo boháči odčerpávali rovnaký podiel ako predtým. Je preto nezmyslené žiadať prerozdelenie bohatstva kvôli TNS, lebo k tomuto prerozdeleniu by dochádzalo automaticky tým, že by rástla kúpna sila peňazí, ktoré by bežní ľudia zarábali.

Tieto argumenty ukazujú, že pokiaľ trh normálne funguje, príjmová nerovnosť a jej postupné zmeny nemôžu spôsobiť žiadne problémy v podobe hospodárskych kríz. Aby kríza mohla nastať, musí byť niečo narušené v samotnom mechanizme trhu, t. j. v systéme cien. A pretože ceny možno najefektívnejšie deformovať prostredníctvom peňažnej politiky, najpravdepodobnejším kandidátom na pôvodcu hospodárskych kríz sa stáva bankový systém a spôsob, akým ho štát reguluje. Nie je ale cieľom tohoto článku rozoberať peňažné teórie hospodárskeho cyklu [9]. Pozrieme sa radšej na niektoré praktické skúsenosti s TNS.

Historické príklady

Historicky najničivejšou je pravdepodobne politika prezidenta Hoovera a amerických priemyselníkov počas hospodárskej krízy v 30tych rokoch. V reakcii na pokles dopytu, cien a hromadenie nepredaných zásob sa domnievali, že problém spočíva v nedostatočnej kúpnej sile spotrebiteľov a snažili sa ju preto zvýšiť snahou o udržanie vysokých miezd, ktoré by robotníkov motivovali k spotrebe. Prirodzený ozdravný trend na trhu by pritom viedol k poklesu miezd a ich prispôsobeniu nižším cenám. Hooverova politika naopak spôsobila predraženie pracovnej sily, krach mnohých podnikov a katastrofálnu nezamestnanosť okolo 25%.

Popri boji s hospodárskymi krízami spôsobujúcom viac škôd ako úžitku je najčastejšou aplikáciou TNS stimulácia ekonomického rastu za "normálnych" podmienok. Zástancovia TNS sa snažia politickými prostriedkami zvýšiť mzdy nad trhovú úroveň, napr. zvyšovaním minimálnej mzdy alebo posilnením privilégií odborov. Tvrdia, že vyššie mzdy zvýšia dopyt a spotrebu, firmy budú mať vyššie zisky, budú viac investovať a vyplácať ešte vyššie mzdy, čím vznikne akýsi samoudržujúci sa ekonomický mechanizmus, perpetuum mobile produkujúce ekonomický rast a rast životnej úrovne. Medzi ekonomických kúzelníkov hlásiacich sa k týmto teóriám sa zaradil aj slovenský minister financií [10].

Pomýlenosť predstavy takéhoto všeobecného zvýšenia životnej úrovne som už vysvetlil. Posilnenie odborov a podobné metódy sú osobité v tom, že nezvyšujú kúpnu silu všetkých, ale iba kúpnu silu odborárov. To môže skončiť len dvomi spôsobmi, pričom ani jeden nie je ten v ktorý zástancovia TNS dúfajú. Ak si odbory vynútia zvýšenie miezd nad trhovú úroveň v ekonomike otvorenej konkurencii, napr. zahraničnej, ich firmy stratia konkurencieschopnosť a odborári sa ocitnú na dlažbe, podobne ako americkí robotníci "chránení" Hooverovou vládou alebo britskí baníci za čias Thatcherovej. To je dôvod, prečo sa odborári radi chránia pred konkurenciou colnými bariérami a prečo je v [4] navrhované zriadenie celosvetových odborov. Perpetuum mobile by ale nefungovalo ani v prípade realizácie týchto avantgardných návrhov. Ak sú odbory chránené pred zahraničnou konkurenciou, rast miezd sa premietne do rastu cien výrobkov. Odborárom vzrastú platy a ich životná úroveň sa krátkodobo zrejme zvýši, ostatní spotrebitelia ale budú musieť kupovať drahšie výrobky a ich životná úroveň tým poklesne. Bohatstvo sa len prerozdelí a všeobecný rast životnej úrovne sa konať nebude. Keďže v takejto ekonomike sa viac oplatí prejedať kapitál a vydierať spotrebiteľov než produkovať pre nich užitočné výrobky, životná úroveň v dlhodobom horizonte zrejme klesne alebo bude stagnovať. Príkladom môže byť predthatcherovská Británia.

Aktuálnu ukážku pomýlenosti TNS poskytuje momentálna európska kríza. Podľa obhajcov TNS by relatívne dobrá ekonomická situácia Nemecka mala byť dôsledkom sily tamojších odborov a ich schopnosti udržať vysoké mzdy a spotrebu. Skutočnosť je ale opačná, reálne mzdy v Nemecku od r. 2000 poklesli [11]. Nemecká skúsenosť tiež názorne ukázala nezmyselnosť snahy udržovať vyššiu spotrebu stanovením minimálnej mzdy [12] (a je preto smutné, že si z toho naša vláda nevzala ponaučenie). Na druhej strany krajiny PIGS a Francúzsko by podľa TNS mali prekvitať, keďže vďaka euru a rôznym transferom príjmy a spotreba ľudí v týchto krajinách pred krízou rástli. V rámci TNS je úplnou záhadou ako vôbec mohla v týchto krajinách nejaká kríza nastať. Stúpenci TNS znalí faktov namiesto priznania chybnosti svojej teórie obviňujú Nemecko [13]. Skutočne, ak by sa všetky krajiny sveta riadili nezmyselnými ekonomickými politikami a každá rozumnejšia alternatíva by sa potlačila, ich nezmyselnosť by aspoň tak nebila do oči.

Záver

Na prvý pohľad je TNS presvedčivá. Počas krízy skutočne klesá dopyt a hromadia sa nepredané zásoby tovaru. Myšlienka, že ak by mali ľudia viac peňazí, zásoby by vykúpili a bolo by po probléme pôsobí na prvý pohľad celkom rozumne. Menej rozumne ale pôsobí po bližšej analýze. TNS si nekladie podstatnú otázku prečo došlo k toľkým chybným podnikateľským rozhodnutiam vedúcim k týmto prebytkom. Chce, úplne zbytočne, riešiť len dôsledok, pričom príčinu (ktorou je údajne nerovnosť) chápe nesprávne.

TNS je zcestná teória pokúšajúca sa zapriahať voz pred koňa. Nezohľadňuje mechanizmus trhu, neberie do úvahy, že každej spotrebe musí predchádzať produkcia, že tá je limitovaná množstvom naakumulovaného kapitálu a že tieto obmedzenia sa nedajú zmeniť snahou o umelé zvýšenie spotreby. Takisto chybne chápe funkciu peňazí, akoby každá peňažná jednotka, napr. euro, bola poukážkou na fixné množstvo tovaru.

Je možné že obľúbenosť TNS je spôsobená aj tým, že recepty ktoré navrhuje sú také príjemné. Stačí viac spotrebovať komu by sa to nepáčilo ? Každý alkoholik by bol rád, keby si cirhózu pečene mohol vyliečiť zvýšením dennej dávky etanolu, žiaľ, takto veci nefungujú. Snaha použiť TNS na riešenie reálnych ekonomických problémov vedie ku žalostným dôsledkom, presne opačným než aké chcú jej obhajcovia dosiahnuť.

————&m dash;————— —————
1) http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journal s/WP20.pdf. Tento článok napr. obsahuje tvrdenie: "Výsledkom je paradoxný jav, že v čase hospodárskej krízy, kým v EÚ nedošlo k tak výraznému prepadu domácej spotreby, spotreba v USA sa zásadným spôsobom zrútila v hodnotách desiatok percent." Zdroj tohto smelého tvrdenia článok neuvádza, čo je u vedeckej publikácie dosť neobvyklé. Môj pokus o overenie viedol k nasledovnému výsledku http://research.stlouisfed.org/fred2/ser ies/PCE
2) http://zivot.azet.sk/clanok/9925/ekonom- peter-stanek-zivot-nad-pomery-sa-uz-skon cil.html
3) http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-svet a-financii-126/kapitalizmus-znici-sam-se ba-tvrdi-ekonom-roubini-457948 a http://finweb.hnonline.sk/komentare-a-an alyzy-123/preco-sa-ekonom-roubini-myli-k omentar-dna-458117
4) http://www.finmag.cz/cs/finmag/ekonomika /recept-na-nemocny-svet-zridme-globalni- odbory/
5) Prakticky každá diskusia v SME alebo Trende na ekonomickú tému obsahuje príspevky nejakého obhajcu TNS. Rôzni nadšenci tu prichádzajú so skvelými návrhmi typu zvýšenie minimálnej mzdy na 500 EUR a pod. Napr. citát z diskusie k http://blog.etrend.sk/iness/2012/09/13/p rerozdelovanim-k-vacsiemu-bohatstvu "Stacilo by, ak by zamestnavatelia boli ochotni viac platit svojim zamestnancom, to by sa odrazilo na zvysenej zamestnanosti, kedze by ludia mali peniaze "na minanie", jednoducho by sa pozdvihol sektor sluzieb"
6) Je zvláštne, že zisky firiem klesajú, ale ich majitelia sú stále bohatší. Je to podobné tvrdenie ako Marxova veštba, že rastúca koncentrácia kapitálu, vďaka ktorej sa vyrobí čoraz viac výrobkov, povedie k tomu, že všetci, robotníci aj kapitalisti, na tom budú horšie. Ľudia sa stávajú bohatšími tým, že chudobnejú, a chudobnejšími tým, že bohatnú. Nejeden zenový majster zaplesal by nad takými objavmi. Aby sme ale boli spravodliví, obhajcovia TNS o poklese ziskov firiem často radšej mlčia a obmedzia sa na všeobecné konštatovanie, že pokles spotreby je niečo zlé.
7) Ak náhle zníži spotrebu veľa ľudí, niektorí výrobcovia sa dostanú do problémov. Toto ale nie je problém, ktorý by bolo treba rozoberať v tomto článku. TNS nehovorí o náhlom prepade dopytu (ku ktorému dochádza napr. po prasknutí rôznych bublín), ale o dlhodobom a teda z logiky veci postupnom poklese, trvajúcom desaťročia.
8 ) http://fivemisons.blogspot.sk/2012/10/mz dy-produktivita-prace.html
9) http://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_bu siness_cycle_theory
10) http://www.iness.sk/stranka/8886-Zazrak- minimalnej-mzdy.html
11)http://epp.eurostat.ec.euro pa.eu/statistics_explained/index.php?tit le=File:EU-G20_Real_wage_growth_%28%25%2 9.png&filetimestamp=20121122102618
12)http://www.iness.sk/stranka /8606-Minimalna-mzda ucinny-nastroj-na-zvysovanie-nezamestnan osti.html. "8 miliónov Nemcov pracuje pod úrovňou francúzskej minimálnej mzdy, čo je takmer pätina tamojšej pracovnej sily"
13) http://ekonomika.etrend.sk/svet/nemecko- kritizuju-ze-blokuje-zotavenie-juznej-eu ropy.htmlAuthor: Peter Weisenpacher # HutiJehi70
Svet2015-06-198
-
 46% ( 3 people voted )
+
citujem samého seba z komentu spod babičky
prečo si myslíte, že banksteri potrebujú udržať režim kapitalizmu??????? Banksteri potrebujú urvať čo najväčší kus planéty pre seba, a to sa dá najľahšie práve pri kapitalizme. Zároveň si však "kapitalisti" tiež urvali kus planéty pre seba. Takže kapitalizmus je forma režimu, ktorý vytvára konkurenciu kapitalistov voči samotným tvorcom režimu, voči banksterom. Kapitalizmus nie je v nejaký moment pre banksterské elity nielenže potrebný, ale stane sa im škodlivý. Lebo kopa bohatých miestnych elít je konkurencia pre banksterské elity. Takže kapitalizmus je teraz v štádiu vnútorného cieleného rozkladu samotnými nadnárodnými elitami. Lenže kapitalisti to nechápu, lebo majú prachy, lebo nechápu ekonomiku ako ju nechápe skoro nikto okrem samotných nadnárodných elít.
Kapitalizmus bude zlikvidovaný elitami, rovnako ako ruský cár, rovnako ako socializmus. Čo bude nasledovať to vedia všetky tie židovské bankové elity, už sa na to pripravujú stovky rokov. Možno to vie aj pápež, možno aj anglická kráľovná. Nepoznám štruktúru a hierarchiu elít.
NWO sa nazýva ten ich plán, ale aké budú zásady pánboh vie. A či tie zásady ktoré momentálne v širšej rodine bansterov sú vydávané za ich budúce NWO. alebo sú za tým schované ešte iné ciele, pánboh vie.


krátke dovysvetlenie. Ak mám priezvisko ročild alebo tak nejak, ak ovládam počítač Fedu a podľa potreby si enterom vytvorím číslo aké potrebujem. Prečo si myslíte, že tá neuveriteľná ekonomická moc, ktorú majú pomocou Fedu im neumožňuje ovplyvňovať každú ekonomickú krízu????????
Oni tie krízy riadia, oni tie krízy vytvárajú. Lebo počas kríz sa najľahšie prelieva reálny majetok oddola hore. Počas kríz strácajú reálne závody aj tí kapitalisti, ktorí nemajú priezvisko ročíld a nepatria k rodine.
Krízy sú len riadená forma smerovania reálnych majetkov od základne pyramídy smerom k vrcholu ekonomickej pyramídy. Na vrchole sú majitelia Fedu. Nie sú problém peniaze, lebo nedostatok peňazí v súčasnej dobe je len u plebsu, preto plebs predáva reálny majetok, ktorý postupuje smerom hore.


Nemusíte vnikať do všeliakých zložitých teórií, ktoré vypracovali tí "ekonómovia", ktorí nevidia realitu. A ktorých realita ani nezaujíma, lebo si predsa prečítali kopu knižiek od svojich predchodcov, tak nejaká realita je im u prdele, lebo oni "predsa chápu kapitalizmus". 95 percent "ekonómov" je mimo realitu, sám to poznám.
Aj veľké množstvo množstvo z tých "teórií" je len elitou podporovaná dezinformácia, aby sa hnev ožobračených nechápajúcich malých ľudkov neobrátil proti tvorcom peňazí a zároveň tvorcom kríz.
Veľká časť je jednoducho demagógia ďalších "ekonómov".


Predstavte si, že vlastníte banku FED, a celá planéta chce číslo z vašej banky, a dáva vám reálny majetok, kupujete si reálne pozemky. A platíte tým, že si ten počitač na minútu zapnete, stlačíte cifry, naklikáte desať, sto, tisíc, desaťtisíc miliárd a kúpite si postupne celú planétu.
Tí malí nechápajúci ľudkovia pracujú, chcú vaše cifry vidieť na svojom "účte".
Dobre to vymysleli.
Takže? Veríte stále že ročild and familly majú krízu? Krízu máme my, oni majú dolárov neohraničené množstvo, a kúpia si vždy čo chcú. Čo môže niekto s famíliou ročíld chcieť na tejto planéte? Čo by ste chceli vy, ak máte "dolárov" neohraničené množstvo, a všetci ich chcú?
Ja by som chcel celú planétu, čistú, panenskú, bez nepotrebných ľudí. Ja nevidím potrebu mať na planéte milirdy svojich sluhov, mne osobne by stačilo pár stoviek. No nech pár tisíc. Tých ročíldov and familly je cirka desať tisíc. Vynásobte 10 tisíc pár tisícami. Viac ako 100 alebo 200 miliónov sluhov pre nich nie je potreba. Lebo kto má všetkých tých sluhov kŕmiť?
Čo by ste chceli vy?


Takže všelijaké ekonomické teórie nie sú potrebné. Potrebné je pochopiť základnú podstatu, kto ovláda ekonomicky celý ten kapitalizmus. Ten kto ovláda tvorbu peňazí, a pre svoje potreby tak má neohraničený prítok. Krízu máme my vážení, a ak nepochopíme celú tú posranú ekonomiku, tak tá kríza prerastie do stavu, kde všetci "budeme hlboko v prdeli".
v tej prdeli je aspom hovno, nám neostane ani len to hovno. Lebo "mať nič" je ešte menej ako "mať hovno". Kapitalisti budú v tej prdeli spolu s nami, len to ešte nechápu

pn # KimaHowo87
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-06-21 21:08:11 2e1ea742
pn, banky jsou státních vrchností, ta si vždy uchovávala "silové rezorty" např. monopol na falšování hodnot státními penězi a podobně.

YS # TaxiJomi43
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-21 22:40:24 4e888c6b
YS
nerozumiem vete "banky jsou státních vrchností".
to myslíš že štáty ovládajú svoje centrálne banky? Všetky tie štátne vrchnosti sú len tretia futbalová liga, poslušná a neschopná ničoho. Lebo presne to čo hovoríš, že banky sú ovládané štátnymi vrchnosťami dokazuje tvoje nechápanie situácie.
Centrálne banky boli vytvorené nadnárodnými bankármi, bankstermi ako spôsob ovládania štátnych financií v každom štáte.
Centrálne banky vznikli až po vzniku Fedu. Fed patrí iba ročíldom and familly. Zistite si ako vznikol Fed, a potm si prečítajte ako a kedy vznikali "nezávislé centrálne banky".
Si mimo realitu. To nie je myslené ako urážka, mimo ekonomickú realitu je 99,999 % ľudí.

pn # KimaHowo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-21 22:56:02 2e1ea742
pn, a to zvyšné 0,001% si, pravdaže, TY !
defender # LixuWija97
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-06-22 05:00:45 d5b582fe
áno, v základej podstate chápania svetovej ekonomiky podľa môjho ocenenia samého seba patrím k tomu 0,001.
Ak ťa to poteší, tak som úplný tumpach v fyzike, kde patrím k tomu nechápajúcemu 99,999.
Taktiež v biológii, chémii, štatistike, lekárčine a v obrovskom množstve ďalších smerov ľudského vedenia som mimo realitu, lebo tie smery nechápem, nezaoberám sa nimi. Som tam obyčajný nechápavý tumpach. V svetovej ekonomike naopak.
V rámci deľby práce medzi ľuďmi však nepotrebujem ovládať fyziku ani liečiť ľudí. Bohužial, keďže pracujeme všetci za peniaze a peniaze potrebujeme aby sme mohli vôbec žiť, tak základnú podstatu peňazí by sme mali chápať všetci. Problém je v tom, že my len peniaze chceme, ale hovno o nich chápeme.
Ročíld and familly peniaze chápu, kontrolujú, riadia. Oni ovládajú celú spoločnosť na tej ekonomickej a finančnej úrovni, ktorú spoločnosť vôbec nechápe. Ty si myslíš, že podnikatelia a kapitalisti alebo milionári chápu čo sú peniaze? Tak sa spýtaj akéhokoľvek podnikateľa, že odkial zobrala banka peniaze, keď mu dala úver. Že čo ti povie. Doradu všetci ti povedia že ich požičala z vkladov od ľudí, alebo z vlastných zdrojov, alebo si sama požičala v u iných bánk. Potom pochopíš to čo som povedal, že 99,999% ľudí je mimo ekonomickú realitu.
A ak sa niekomu informačne vtrepeš do hlavy, vysvetlíš mu frakčné bankovníctvo, tak reakcia bude: "veď to je podvod". No a to je presne to, čo ľudia nechápu, že peniaze sú podvod a ovládajú ich podvodníci banksteri na svetovej nadnárodnej úrovni.


ak si to myslel ironicky, tak ja tu rozpisujem elaboráty na tému ekonomiky práve preto, aby sme prestali byť podvádzaní a nemuseli obsluhovať parazitov. Na ktorých pracuješ aj ty. Lebo je úplne šumafuk ako zarábaš peniaze, či vôbec platíš dane, lebo na tej najhlbšej úrovni pracuješ na záujmy parazitov a dostávaš zaplatené ICH peniazmi, ktoré oni ovládajú, tlačia. Od nich na výmenu nič nedostávaš, nadnárodní paraziti nič neprodukujú. Ty ich kŕmiš, ty na nich pracuješ. Lebo funguješ v parazitickom systéme, ktorí oni vymysleli a riadia.
Ja chcem aby tých 99,999 bolo postupne iba 99, potom 98, potom 95. No a potom im to rachne, lebo ľudia sa naserú. Ide len o to, kto to prežije po tom nasraní sa nás obyčajných ľudí. Či to prežijú tí paraziti a ich 200 milónov sluhov, alebo prežijeme my.

pn # KimaHowo87
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-06-22 10:25:54 2e1ea742
pn, ty jen opakuješ FALEŠNÝ MÝTUS ke kterému po pár "narafičených indidiích" mělo pár takových "alternativních" dojít...(takže ty nejsi sám ničím vyjímečný v tomto, navíc jsi to neprohlédl) taková hezká mentální past na ně...připravená KÝM?:D Není zde dost prostoru a zájmu, abych tě v tomto stadiu v kterém se nacházíš--přesvědčoval o něčem byť jen o trochu jiném...

YS # TaxiJomi43
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-22 14:52:02 4e8896bc
loading...
YS
ja nie som vôbec alternatívny, ja iba chápem ekonomiku.
Na úrovni ekonomiky to funguje tak ako tu stále dávam množstvo informácií. Fed existuje, jeho majitelia existujú, ich súkromný dolár je medzinárodná zálohová mena. Takže v rovine ekonomiky sa pletieš, ale totálne. O akej mentálnej pasci na mňa hovoríš, keď ako vidím nemáš potuchy čo je Fed, kto ho ovláda, ako to celé funguje.
Som ochotný pochybovať o každej informácii, ktorú mám v hlave, som ochotný na základe tvrdších kaotraargumentov ako moje argumenty zmeniť svoje videnie sveta. Ale to by si musel vyskočiť z oblasti ekonomiky do oblasti matrixu, možno do oblasti bohov a démonov, oblasti boja dobra proti zlu, oblasti energetických parazitov a iného. Som schopný rozmýšľať aj nad takýmito témami, ale zatiaľ opakujem, že si mimo ekonomickú realitu tohoto sveta a jeho ekonomiky a finančníctva.
Tvoj príspevok je o prde, žiadny argument, žiadny fakt, len nejaké ... ani neviem čo. Len nič, lebo nič si nepovedal, aj keď si napísal 4 riadky o ničom.
Prosím, presvedči ma, urob aspom jednostranový elaborát, aby som pochopil, v čom sa podľa teba mýlim a v akej mentálnej pasci som uviazol.
Ak to nedokážeš, ak to nenapíšeš, tak si ťa zaradím ... No nebudem ťa teraz urážať, dal som ti šancu, chyť sa.

pn # KimaHowo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-22 15:46:23 2e1ea742
pn,

bavis sa s clovekom,ktoreho Gejza trefne nazval Hurvajs.

Meni nicky castejsie ako ty spodne pradlo,a mele z cesty.Radsej si zapal cigaretu,to bude pre teba zmysluplnejsie vyuzity cas.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-22 16:19:07 b229b398

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Vzdelávanie naprieč kontinentmi


Vzdelávanie naprieč kontinentmi
Ako už bolo spomenuté v jednom z predchádzajúcich článkov o Fínsku, je odborne nepoctivé, robiť unáhlene závery a zjednodušujúce návrhy len na základe výsledkov nejakého systému š...
Monsanto brzy obdrží 30 evropských patentů na plodiny
Vědci Facebooku učí umělé inteligence čtením dětských knih
VIDEO: Žena najela autem do bariéry u Bílého domu, policie ji zastřelila

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0341 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made