Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Myší ráj a úpadek společnosti


Myší ráj a úpadek společnosti

Doktor Calhoun zasvětil celý svůj vědecký život tomu, aby vybudoval dokonalý myší ráj. A sledoval následky tohoto blahobytu. Byl etologem zkoumal tedy chování zvířat. No závěry jeho případových studií ho navždy zapsaly na přední stránky učebnic světové psychologie a sociologie. Jeho experimenty se staly paralelou k dalšímu vývoji lidské společnosti. Dávají odpovědi, ale hlavně otevírají palčivé otázky o osudu lidstva.

Utopie myšího ráje

John B. Calhoun svou vědeckou studii začal v roce 1947 a pokračoval v ní až do své smrti v roce 1995. K výzkumu ho podnítilo pozorování potkanů ​​v přírodních podmínkách. Zjistil, že populace zvířat jen výjimečně překročí 200 jedinců na 10 arů. Přičemž by byla schopna vyprodukovat za stejné období dalších 50.000 mláďat. Potkani žili ve dvanácti skupinách, kde každá měla přibližně 12 jedinců a tento populační stav dlouhodobě udržovali.

Pozorování přenesl do laboratorních podmínek. Vytvořil ráj pro myši. Připravil prostor, kvalitní potravu, čistou vodu, stálou veterinární péči, odstranil všechny stresory. Jejich výběh kapacitně naplňoval potřeby pro 3000 myší. Do tohoto prostoru vložil čtyři páry zdravých a aktivních myší. Výběh měl tvar bunkru, rozděleného na několik sektorů, přičemž všechna zvířata (i při plné kapacitě) měli přístup k jídlu a pití, měli prostor a možnosti pro budování si svých hnízd. Calhoun pozoroval jejich chování v závislosti na počtu "obyvatelstva" na tomto omezeném území.Experiment několikanásobně opakoval a zjistil, že všechny pokusy vedly k identickým výsledkům. Vznik a zánik myšího ráje měl čtyři fáze.

Od ráje k peklu

První fázi nazval fází píle . V této fázi svého soužití myši prověřovaly nové prostředí, uspôsobili si ho a rozdělili si teritorium. Pak si našli vhodný prostor pro hnízdění.

Druhá fáze vývoje byla populační exploze. Zvířata díky neustálému přísunu obživy a skvělým podmínkám, naplno využily tento potenciál a začali se exponenciálně množit. Každých 60 dní se počet myší zdvojnásobil. Myší komunity však neobývali prostor rovnoměrně a některé sektory byly zjevně přeplněné, ale přesto se nadále rychle rozrůstaly.

Nastala třetí fáze fáze rovnováhy. Navzdory možné kapacitě 3000 myší, se přírůstek zastavil již na čísle 2200 jedinců. Rovnováha se však týkala pouze počtu obyvatel. To, co se dělo v jednotlivých "Société" zvířat byl začátek konce Společenství.

Calhoun to nazval " behavioral sink " chování zkázy. Mnoho samic nebylo schopno úspěšného ukončení těhotenství. Pokud se i mláďata narodila, samice nebyly schopny se o mláďata postarat. Mezi těmito dezorientovanými skupinami byla až 96-procentní úmrtnost mláďat.

Mezi samci se zas projevovaly četné poruchy chování frenetická hyperaktivita, sexuální deviace vedoucí ke kanibalismu, agresivita, patologická plachost ... Někteří jedinci se pohybovali po výběhu jen tehdy, když ostatní zvířata spala. Pouze v té době se chodili nakrmit a napojit.

Nová generace myší se snažila včlenit do společnosti, ale byla drasticky vyhoštěna. Sociální role ve skupině už totiž byly rozděleny. Dobře živené myši se dožívali vysokého věku a tyto funkce mladým neuvolňovaly. Nadpočetnost mladých samců, kteří ve společenství nenacházeli uplatnění, vedla k jejich agresivním atakům i mezi sebou. Někteří jednotlivci se stali cíleně vytyčenými oběťmi a opakovaně byli terčem násilí. Starší samci ale také už nedokázali obhájit své území a ochránit samice. Samice se stávaly čím dál tím víc agresivními. Jejich schopnost rozmnožovat se byla vážně narušena.

Dalším ze sledovaných aberací bylo podivné chování skupiny myší, kterou Calhoun nazval "the beautiful ones" krasavci. Tito žili absolutně odloučeni od společenství. Nepodíleli se na bojích ani neprojevovali zájem o páření.Věnovali se výlučně krmení a napájení a byly posedlé krásou svého kožíšku. Od ostatní populace se odlišovali dokonalým vzhledem. Na jejich těle nebyly žádné jizvy po soubojích, byly bezchybně vyčesané, krásné a zdravé. Avšak na rozdíl od ostatní populace byli velmi hloupí. Neuměli reagovat na vnější podněty, změny situace, nebyli schopni žádné interakce s okolím.

Poslední čtvrtou fází této společnosti byla fáze smrti. Po dosažení počtu 2200 myší a to i navzdory nevyčerpané celkové kapacitě výběhu, začala populace prudce klesat. Agresivita eskalovala do takových rozměrů, že téměř nebylo možné nalézt myš bez pokousaného ocasu. Posledních 1000 jedinců bylo tak sociálně deformovaných, že se vůbec nerozmnožovali. Zvířata žila vedle sebe, aniž by si uvědomovala přítomnost ostatních jedinců. Tato deformace v nich byla tak pevně zakotvena, že i po přemístění do jiných podmínek nebyla schopna normálního života. Nakonec zůstalo jen pár krasavců zaměřených výlučně na své potřeby. Užívali si komfort obrovského prostoru. Množit se neměli zájem. Poslední myš zahynula 600 dnů po zahájení experimentu.

00calhoun

Co se může člověk naučit od sociálních zvířat

Experiment prokázal, že navzdory dostatečnému prostoru a zdrojům, v případě, že jsou všechny sociální role ve společnosti obsazeny, je pro jednotlivce zápas o ně až tak namáhavý, že má za následek celkové zhroucení sociálního chování a zánik populace. Calhoun viděl osud populace myší jako metaforu pro osud člověka. Tuto sociální poruchu charakterizoval jako "druhou smrt".

Chování zkázy přinesla do Společenství myší limitace prostoru a sociálních rolí. Kolonie myší měly rozdělené úkoly a tím, že mladé vyhostili z jejich společnosti, tito se neměli od koho naučit sociálnímu chování. Byli pro komunitu nepotřební. Jejich frustrace vedla k sociálně nevhodnému chování. Nemohli tedy předat žádné vzorce sociálního chování ani svým mladým.Takto bylo do společnosti napevno zakódované patologické chování, které vedlo ke zkáze celé populace. Kondenzování lidstva na malém prostranství už dnes vykazuje podobnost s populací myší v experimentu. A příklady najdeme i v minulosti.

Velikonoční ostrovy uvězněni v ráji

Velikonoční ostrovy byly osídleny přibližně v roce 900. V té době byly ostrovy vzkvétajícím rájem. Pokrývaly ho lesy plné zvěřiny, ptactva a ovoce, v moři plavaly hejna chutných ryb a úrodná půda dávala skvělou úrodu. Když v roce 1720 ostrovy objevili Evropané, zjistili že tato pustina je velmi řídce obydlená a domorodci žijí v žalostných podmínkách.

Někde na časové ose vývoje této společnosti přišlo stejně jako u myší k tomu, že sociální role, které měly směřovat k udržení a prosperitě populace byly zapomenuty nebo vykořeněny. Domorodci začali plýtvat zdroji. Jejich zdrojem obživy byly lesy. Jenže oni z nejvzácnější ostrovní suroviny dřeva, stavěli hranice na kremaci mrtvých, budovali si z něj příbytky. Zdroje se ztenčovaly, což vedlo k nárůstu agrese mezi jednotlivými kmeny. Avšak vyčerpávání zdrojů dále pokračovalo.

Pokud by nastoupilo sebezáchovné chování společenství, spojení se za dobrou věc, situace ještě nebyla nevyhnutelná. Oni však utíkali k modlám a odpovědnost za své společenství nepochopili. Zhroucení sociálního systému mělo za následek vykácení i posledního stromu na ostrově. Nelítostný boj o každou špetku, agresivita a kanibalismus rozvrátil společnost natolik, že z ráje se stalo peklo, ze kterého nebylo úniku. Nebylo z čeho totiž ani postavit loď. Vždyť přece poslední strom v zápalu boje pokáceli.

Sociálně patologické jevy současnosti

Uvědomíme-li si paralelu, zjistíme, že my stejně jako pokusné myši jsme uvězněni na omezeném prostoru. Tento prostor nám poskytuje dostatek zdrojů. Vědecko-technická revoluce dovolila početné populaci se k těmto zdrojům dostat. V roce 1800 žila na naší planetě 1 miliarda lidí. V roce 2011 nás bylo už 7 miliard.Nacházíme se tedy v období populační exploze. Tato byla u myší ukončena těsně před dosažením absolutní kapacity prostoru.

Optimální hustota zalidnění Země byla vyčíslena na 9 miliard lidí. Člověk s tímto číslem by se měl narodit ještě před rokem 2050. Dobře však víme, že v prostorách hustého zalidnění a bohatství zdrojů se společnost již posunula do další fáze. Do fáze rovnováhy. Index porodnosti byl v sedmdesátých letech 2,1. To značí, že z jednoho páru se narodily průměrně dvě děti. Dnes je index porodnosti 1,2. Růst se zastavil. Stejně jsou pozorovatelné i podobnosti sociálního chování v těchto zalidněných populacích.

Japonsko a moderní velkoměsta

Příkladem omezeného prostoru při relativně neomezených zdrojích je Japonsko. Podle údajů o světovém obyvatelstvu, které zveřejnil Populační referenční úřad USA, zaznamenává Japonsko největší pokles v počtu obyvatel ze všech zemí světa. V roce 2012 bylo Japonců přibližně 130 milionů. Při přetrvávajících trendech a porodnosti se odhaduje, že do roku 2050 klesne populace pod číslo 95 milionů.

Porodnost v Japonsku, která dosahuje 1,1 dítěte na ženu, nikdy nebyla nižší. A snižuje se každým rokem. Japonsko má už nyní nejstarší obyvatelstvo na světě. Zdá se, že neexistuje způsob, jak se vyhnout hrozící democidě. Sociálně patologické jevy zmiňované v experimentech Calhouna jsou tu nejen zjevné, ale jsou i celospolečenským problémem. Odhadem až milion mladých mužů je natolik sociálně plachých a neschopných sociální interakce, že vycházejí ven výhradně v noci, když všichni ostatní spí. Jdou si do města obstarat jídlo.Říkají jim Hikikomori.

Jsou to sociální autisté. Celá generace mladých lidí se narodila do prostoru, kde byly všechny sociální role již definovány. Vytvořit si svůj prostor je pro ně příliš stresující a zátěžové. Žijí tedy zavření ve svých domácnostech bez kontaktu s ostatním světem. Vláda je z tohoto jevu zaskočená a marně hledá jeho příčiny a řešení. Přičemž vysvětlením by mohlo být chování zkázy behavioral sink.

Stejně je přítomen problém nezájmu početné skupiny mužů o opačné pohlaví. Ve vztahu, v sexualitě, případně v partnerském soužití nevidí žádný požitek a úmyslně se mu vyhýbají. Nejen v Japonsku, ale také v mnoha jiných přelidněných a bohatých územích vládne výskyt těchto jevů.

Například i the beautiful ones krasavci a krasavice, kteří povýšili své tělo, dobré jídlo, krásu a mládí na metu svého života. Všechny sociální role v jejich společenství již byly obsazeny a aby získali pocit užitečnosti a uznání, museli by vynaložit na to nesmírnou námahu. Proto si čistí své kožíšky, zabývají se dobrou stravou a pitím a tím, aby vypadali půvabně. Nevědí jak a proč by se měli zapojovat do zhodnocování společnosti. Stejně jako poslední tisícovka myší poslední generace, neumí nic aktivně udělat pro svůj život, neumí být pro sebe ani pro společnost užiteční. Nejdůležitější bylo, starat se o sebe.

Naše zdroje a možnosti

Přelidnění na malém území tedy způsobuje identické projevy jako u sociálních zvířat, tak i u lidí. Naše křivka zániku již v této chvíli lze směřuje dolů. Lidé jsou však, na rozdíl od myší, myslícími tvory a bolestivě pociťují tuto sociální odtrženost, proto začali vytvářet paralelní struktury. Začali si budovat společnosti virtuální. K tomu jim za poslední léta výrazně pomohl rozmach informačních technologií. Lidé se setkávají a komunikují na sociálních sítích, pomocí blogů, videí ... Svou identitu a místo si mají možnost vydobýt ještě v tomto prostoru.

Stále je to však pouze paralelní svět, protože v tom reálném se chovají ke svému omezenému prostoru jako domorodci na Velikonočních ostrovech. K příznakům stresu se přidává odcizení, nepřátelství, asexualita nebo sexuální úchylky, neschopnost rodičovství, agrese vůči dětem a násilí pro násilí. Faktor omezenosti našich zdrojů přitom nevnímáme nebo si ho nepřipouštíme.

Přehuštěná populace má podle výzkumů ve svém programu tak či onakzakódováno vyhynutí. A co by mohlo k všeobecné agresivitě přispět více, než nedostatek zdrojů? Představte si například ten den, kdy lidstvo vyčerpá poslední kapku ropy. To by mohlo nastat cca za 40 let. O poslední zásoby se strhne nelítostný boj. Přitom vědci již od osmdesátých let upozorňují na fakt, že zavádění alternativních a obnovitelných zdrojů by mělo být pro lidstvo úkolem číslo jedna, pokud si chce zachovat komfort svého dosavadního života.

My však nepochybně vyčerpáme i tu poslední kapku ropy stejně, jak si domorodci na ostrovech vyplenili sebe svůj poslední strom. I toto je projevem nestarostlivosti o naše děti. Neboť to budou ony, co tu zůstanou. Nepřemýšlíme ani nad svou budoucností, natož nad budoucností dalších generací.

Komfort bytí se stal našim mentálním vězením. Je příliš těžké z něj vystoupit, neboť jednotlivci i světoví politici touží po kontinuálním růstu. A ten zde bude pouze tak dlouho, dokud nás nezastaví nedostatek zdrojů nebo celkové zhroucení sociálního systému. Ten bude složen z jedinců, kteří díky blahobytu nebudou umět ani chtít nic pro záchranu lidstva udělat. Důležité pro ně bude přežití jich samých.

Naděje

Calhoun opakovaně dokázal, že celé populace myší, které neohrožovalo nic, o nic nebojovaly a o nic se nemusely snažit, zdegenerovaly natolik, že to vedlo k jejich vyhynutí. Bez boje o přežití, bez vzájemné pomoci v nouzi a bez utrpení byl život povrchní a zbytečný. Tento boj totiž spojoval celé společenství.

S živočišnou říší mále společné mnohé. Říkáme si ale páni tvorstva, proto bychom měli být schopni se svým osudem aktivně zacházet.

Když, Calhoun zjistil, kdy to se společností dopadne špatně, začal pátrat po tom, co udělat, aby to dopadlo dobře. A zjistil. Přinutil myši k zájmu o jiné. Přiměl je k interakcím a vzájemné pomoci. Pokud se chtěla myš napít, potřebovala k tomu jinou, aby jí na malou chvíli stlačila drobnou páčku. Pokud ta na páčce stála, voda tekla a myška se mohla napít. Pak se mohly vystřídat. Nucenou spoluprací jim zpestřil život natolik, že myši neunikaly ze společnosti, více si všímali jedna druhé, pěstovaly si sociální chování, každá z nich měla důležitou roli. Armagedon se nekonal.

Populace si udržovala svůj počet a do chodu společnosti byli zapojeni všichni. Vědci to nazvali "revoluce soucitu".

PS: Naděje pro lidstvo tedy spočívá v tom, že přestaneme živit parazity, kteří společenské hodnoty jen vysávají a budeme po nich vyžadovat produktivní práci. To je ta sociální interakce, která je třeba. Takto se to jeví nám v redakci. (pozn. red.)Author: NATALIA BLAHOVA # LeqaXele29
Veda2015-01-165
-
 77%  ( 29 people voted )
+
Konečne naozaj niečo zaujmavé a dobré.stigd # LybySuli20
-
 57%  ( 4 people voted )
+
2015-01-17 20:30:38 c35b062d
Myslím, že tento článok má čo povedať, trafil klinček po hlavičke!
Mali by si ho prečítať tí, čo sem často vypisujú len talafatky !

Garfield # VuqyWeqi18
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2015-01-18 04:41:00 42f951cf
Experimenty s myšami aj v banskych podmienkach Spiša boli zaujímavé! myši signalizovali v baniach ..pohyby závalov.. hrozby možných posunov hornín! Ale ako - mile sa "premnožili" tak ...zavrelirali 5-6 myší do uzavretej nádoby ..a navzájom sa "požrali" pokiaľ nezostali len 1- 2 posledné a tie pustili....Boli to už skoro kanibaly a...regulovali ďalšie generácie.. na únosnej hladine.. Tiež vedecký....podložené..skúsenostne, experimentálne a pravdivo...
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-01-18 11:32:55 58d4289b
Aj mne sa tento článok páči.
A tá poznámka redakcie sa mi vidí neúplná - nie len prestať živiť parazitov, ale hlavne nájsť si každý sám pre seba niečo, čím môžeme byť ostatným užitoční (znie to trocha sprofanovane, ale z toho článku mi to tak vychádza).

Luko # LidySesy00
-
 50%  ( 2 people voted )
+
2015-01-18 12:56:49 5f66d960
Tento experiment nie je použiteľný na ľudí:
1. ľudia sa dokážu naučiť sociálnym spôsobom aj keď nie sú vychovávaní rodičmi
2. aj keď neboli vychovaní rodičmi dokážu svoje potomstvo učiť sociálnym spôsobom
3. stále je na zemi miesto a premnoženie nehrozí... aspoň nie ako v tomto pokuse
4. všetko vďaka mozgu a schopnosti učiť sa a prispôsobiť

... ak niekto toto prirovnáva ako paralelu k ľuďom mal by sa zamyslieť či náhodou nežere každú blbosť na upokojenie hyperaktyvity jeho mozgu.

PS: pokus ukazuje "iba" a výhradne správanie myší. A to ma zaujma ako včerajšia stolica potkana z pivnice. zzzZZZ


Peter Novak # GyvuRifi77
-
 42%  ( 2 people voted )
+
2015-09-07 15:28:03 d90c3664

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

AL-KÁIDA CHCE V SÝRII VYHLÁSIT ISLÁMSKÝ STÁT


AL-KÁIDA CHCE V SÝRII VYHLÁSIT ISLÁMSKÝ STÁT
Mezinárodní teroristická síť Al Káida plánuje vytlačit opoziční Svobodnou syrskou armádu ze severních oblastí Sýrie a vyhlásit tam islámský stát. Oznámil o tom mluvčí syrských ...
DR. STEPHEN HAWKING VARUJE PŘED NEBEZPEČÍM: VĚDCI SE CHTĚJÍ PŘÍŠTÍ TÝDEN PROPOJIT S PARALELNÍM VESMÍREM
Můžete se konopím léčit sami? Policejní stát říká ne!
Nájom alebo hypotéka

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0296 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made