Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Nacionální socialismus a komunismus (1/4)


Nacionální socialismus a komunismus (1/4)

Text je zamyšlením nad typologicky shodnými či velmi blízkými rysy nacismu a komunismu — v rovině ideové a rovněž v prvcích reálné politiky. Zároveň jsou komparativně analyzovány dopady uplatňování těchto ideologií na život obyvatel zemí, v nichž se prosadily a staly se dominantními.

Shodné rysy státních ideologií

"Nemůžeme pochopit jedno, aniž bychom se zabývali druhým, natolik jsou vzájemně závislé ve svých reprezentacích, ve svých vášních a v celkové historické realitě..."

Francois Furet o komunismu a nacismu

"Pokud jde o bolševismus, stane se bolševismus odrůdou nacionálního socialismu.Pouta, která nás spojují s bolševismem, jsou mnohem silnější než to, co nás rozděluje. V Rusku, pomineme-li některé kruhy marxistických Židů, vládne živý revoluční duch... odjakživa říkám, že bývalí komunisté mají být přijímáni do (nacistické) strany bez obvyklé lhůty..."

Z projevu Adolfa Hitlera — rok 1934

I. Vytvoření "Nového řádu" a "Nového člověka"

sovetska-svastika.jpg (41,847 kiB)

Sovětská svastika

Nacisté i komunisté jako revoluční hnutí požadují nastolení "nového světového řádu", odsuzují "starý svět", který se podle nich ocitl ve stavu naprosté a absolutní agónie. Obě mesianistická hnutí tak musejí ze všech stran pracovat na postupné destrukci tohoto "umírajícího světa minulosti", jejich členové vnímají sami sebe jako nositele dějinného odkazu generací "pokrokových, uvědomělých, hrdých" předků, a zároveň jako průkopníky (posly, apoštoly) nové, zářné budoucnosti — podle jejich představ, očekávání a tužeb se zrodí nový jedinečný řád, kterým "vyvrcholí dějiny", bude to řád definitivní, dokonalý a čistý...

Komunistická představa

Zánik "starého světa" je hlavně v proletářském a později socialisticko-realistickém umění líčen velmi dramaticky až expresivně (křeč, svíjení, drolení, trosky, zalykání se vlastní krví...) a v některých dílech pak nabývá téměř apokalyptických rozměrů (všeobecný rozvrat, konec dějin, konečné zúčtování). Společným kompozičním půdorysem mnoha angažovaných básní, povídek, románů či divadelních her je ostrý kontrast mezi zanikajícím "starým světem" (kapitalistickým, egoistickým, nelidským, vykořisťovatelským, temným) a v bolestech se rodícím "světem novým" (socialistickým, kolektivistickým, lidským, sociálně spravedlivým, světlým). Básník S. K. Neumann napsal v jedné básni:

"Jde to do tuha, na jedné půdě v křížku dva světy, minulost — budoucnost,... na starou nová se vrhla ctnost...".

Tento svár znepřátelených světů (idejí, lidí) je prezentován jako nesmiřitelný boj, je nemyslitelné, aby oba světy v budoucnu existovaly vedle sebe. Konflikt světů reflektuje také Horova báseň "Velký mstitel", v níž je vůdce světového proletariátu Vladimír Iljič Lenin představen jako: "Ten, jenž zabíjel ... svět starý, by nový dal dětem". Zde se navíc motiv nového světa prolíná s motivem dětství, které bylo v dobové emblematice spojováno s čistotou, neposkvrněností a především nadějí.

Právě děti a mladí lidé nezatížení "hříchy starého světa" mají nyní jedinečnou možnost stát se "novými lidmi nové doby" — lidmi socialistickými. Na jejich správné výchově se měla v komunistických režimech podílet "uvědomělá" rodina, ideologií marx-leninismu prosáklé školy všech stupňů, literární i mediální produkce či dobře mířené a vedené propagandistické kampaně.

Naopak těm, kteří žili léta v době minulé a jsou tak "nasáklí starým řádem", nezbývá nic jiného, než svádět každodenní dramatický vnitřní boj sami se sebou. Také oni se však nakonec většinou "rozhodnou" pro "věc socialismu", protože jinak by byli časem jako nepotřební a nebezpeční lidé "staré epochy" vymazáni. V úvodníku bolševických novin kyjevské Čeky "Rudý meč" se píše:

"Zavrhujeme starý systém morálky a lidskosti, vynalezený buržoazií s cílem utlačovat a vykořisťovat nižší třídy... Krev? Ať krev teče proudem! Protože jedině krev může navždy obarvit černý pirátský prapor buržoazie na rudý prapor, vlajku revoluce. Protože jedině konečná smrt starého světa nás může navždy osvobodit od návratu šakalů!"

Nacistická představa

O zániku "starého" a zrodu "nového" řádu je do jisté míry potvrzením vizí německého historika Oswalda Spenglera. Podle něj kultury vznikají a zanikají jako živé bytosti (jeho kniha "Zánik západu" vyšla roku 1918 — v úvodu píše: "V této knize je poprvé učiněn pokus určit dějiny do budoucna").

Každá kultura, která se přiblíží svému konci, projde v závěru fází "civilizace" (technizace, nahromadění mas lidí ve velkoměstech, panství peněz — v politice tomu tehdy odpovídal demokratický řád), jakéhosi finálního vzepětí, pak však musí zaniknout, definitivně se zhroutit. Nejdříve se "vyprázdní" její kultura, "zplaní" ideály na nichž stojí, proti demokratům povstane nová rasa pravých, tvrdých kapitánů hospodářství, vojska a státu, Caesarů budoucnosti, kterým jde získání moci k nelítostnému dosažení vyšších cílů. Objeví se diktátoři, dojde k válkám, krev povstane proti zlatu a krev zvítězí...

O pár let později prozpěvovali nacionální socialisté "Práce proti měšci peněz, krev proti zlatu", nový německý Caesar začal budovat říši "vojáků práce" — pruský socialismus. Hitlerův stát byl také vystavěn na troskách "starého světa" — jeho duchovním základem byl vůdcovský autokratismus, kolektivismus, fanatický šovinismus, agresivní militarismus, antisemitismus a rasismus.

V troskách výmarské republiky se povalovaly občanské svobody (projevu, tisku a shromažďování), parlamentarismus, tolerance, jakákoli jinakost či odchylka od národně-socialistického pojetí světa, společnosti, státu nebyla v "novém režimu" respektována. Stále se rozšiřující nacistická Třetí říše měla být státem pro Němce (i zahraniční), měla být státem Árijců, lidí rasově čistých, potomků starých Germánů (Teutonů), "společenstvím krve", tato říše se pak měla rozšiřovat na úkor "podřadných" národů, měl tak být získán "nový životní prostor" pro Němce.

Ti nejvybranější se pak stávali členy oddílů SS, které měly fungovat jako válečnická elita i jako"kladivo na Židy, Slovany, komunisty, demokraty...", uchazeči o členství v nich prošli přísnou rasovou klasifikací a hodnocením tělesných vlastností známkami 1 9. Oddíly SS byly propagandou prezentovány jako "rytířský řád, z nějž nejde vystoupit, do nějž člověka přivede jeho krev a v němž setrvá tělem i duší do konce pozemského života..." (H. Himmler). Všichni "neárijci", lidé rasově či jinak "nečistí" museli být postupně eliminováni, vyobcováni ze společnosti, uzavřeni, nakonec vyhlazeni. Mohli by "kazit" čistou rasu...

II. Zrod "státostrany" a likvidace ostatních politických stran

Základem nového politického systému je existence jediné politické strany — "státostrany", která má monopol na "pravdu" a politická rozhodování, postupně prorůstá se státní mocí, vysocí straničtí funkcionáři zastávají významná místa ve státě, politická či dokonce profesní kariéra je přímo závislá na členství ve straně. Stranický průkaz je jakousi "pracovní knížkou" či "živnostenským listem", nestraníci se postupně stávají druhořadými občany. "Stranictví" je zároveň pokládáno za čest, je důkazem důvěry, kterou Strana vyvolenému člověku prokázala, pro vyvoleného je pak závazkem a službou...

Komunisté i nacisté společně odsuzují tradiční liberalismus a západní individualismus, odmítají parlamentarismus i multipartismus — v zemích, kde jsou u moci, bývají většinou ostatní politické strany po čase zakázány a nakonec likvidovány (mohly by svým programem a politikou občany "kazit, mást, klamat"), jejich vysocí funkcionáři i prostí členové a sympatizanti jsou zpravidla pronásledováni, zatýkáni či dokonce zabíjeni. Někdy je sice jejich existence povolena, ale pak se v totalitárním systému stávají pouhými stíny, vyprázdněnými formami, jsou závislé na jediné vládnoucí Straně a vytvářejí pouhou "demokratickou fasádu" nedemokratickému režimu (např. Národní fronta v ČSR po únoru 1948).Author: svet # WuqoWugo32
Rusko2015-11-253
-
 38%  ( 6 people voted )
+
To snáď nie ...a znovu a znovu... Teda porovnávať neporovnateľne je také isté...VTIPNÉ .. ako BUDAR A RADAR. No nie sú tieto slová podobné. A významovo, svojím obsahom, sú ani náhodne nie podobné. Je treba skutočne množstvo fantázie dat dokopy "VÝZNAMOVO" tie dve pojmy do kopy. Oponovať istým "zjednocujúcim aspektom " uvádzaným autorom ..svet 32..je snažením prikloniť sa "nacizmu"...alebo "komunizmu"/nikdy neexistujúcemu/ A na to už aj mládež ---nemá čas--- Je to inde... Ale môžete si písať--ďalšie --neznalostné nezmysli...das tri..
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-26 17:42:00 58d4289b
" Dobré úmysli dláždia cestu do pekla ". Komunisti - (alebo aj nacisti) - boli tak pokrokový, chceli tak dobre pre robotnícku triedu a svet, až to skončilo katastrofou (II. svetovou).
Garfield # VuqyWeqi18
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-26 17:59:14 c35b17ef
Nacizmus, nacionalizmus, vlastenectvo , národniarstvo, vzťah k otcovizni,domovizni, fatrland, heimatland, rodná zem aaa sú pojmy ktorých definičný "rozmer" nemá presné hranice ...Autor sa skoro o definíciu toho čo píše, kritizuje ani poriadne nepokusil...ale vývody ..komentáre produkuje skoro mentorsky... a nerozumie základom...Pri kombinácií týchto pojmov s niečim socio..logickým, socialistickým vznika kombinácia istého stavu medzi niečim "národniarskym" a "spoločenský rovnoprávnym"...Pokiaľ sa táto" kombinácia " stane rozhodujúcou v krajine --nič sa nedeje---Keď sa však začne všetko okolie negovať..aj agresívne..a presadzovať túto " kombináciu"...tak škodlivosť je historicky dokumentovaná. Ale na vysvetľovanie ..objektívne ..sú " nastavené" útvary akademické..aj vedecké...
Klopi # QosyDeno63
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-26 22:52:53 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0261 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo