Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Nacionální socialismus a komunismus (2/4)


Nacionální socialismus a komunismus (2/4)

Druhá část srovnávací studie nacionálního socialismu a komunismu pojednává kult vůdce, potřebu kanonických textů a zneužívání propagandy. I druhá část cyklu nám ukazuje, že používané prostředky i cíle jsou zcela identické.

III. Kult "vůdce" strany

Nacistické Německo:

komu-nazi-flag.jpg (28,470 kiB)

Ilustrační koláž

Hitler řídí stát a ovládá společnost na základě "vůdcovského principu" (Führerprinzip), který určuje formu státu — v rukou vůdce je soustředěna moc neomezovaná konstituční či parlamentní kontrolou, on je hlavou státní i stranické hierarchie, nitky moci se sbíhají v jeho rukou, on činí nejzávažnější státnická rozhodnutí, jeho vůle vtělená do stranických rozkazů a nařízení prostupuje celou státní strukturou shora dolů.

Adolf Hitler se časem stal absolutním vládcem NSDAP i celé Třetí říše (od roku 1934 vytvořil novou funkci "Vůdce německé říše a německého národa", zkráceně "Der Führer"). Právník Huber v roce 1939 napsal:

"...politická moc je vykonávána nikoli neosobním subjektem, státem, ale Führerem jakožto vykonavatelem jednotné vůle národa".

Svými věrnými byl téměř od samých agitačních začátků v mnichovských pivnicích (sám byl ovšem abstinent) adorován jako prostředník spásy Německa, jako "největší umělec všech dob" (gauleiter Joseph Wagner), "čistý rozum vůbec, který se stal člověkem" (Rudolf Hess), byl "vyvoleným" charismatickým vůdcem, spasitelem, jehož příchod byl dlouho očekáván, právě on musel vést národ ke skvělé budoucnosti, měl vůli k moci, byl rozhodný, imponující, vymykal se pozemské lidskosti, mezi "nadlidmi" byl on prvním "nadčlověkem" (podobnou pozici ve státě si vytvořili někteří diktátoři fašističtí či reprezentanti autoritativních a vojenských režimů: Mussolini — duce, Franco — caudillo). Pro většinu "obyčejných" Němců byl jednoduše tím správným "mužem na svém místě"...

Sovětské Rusko, SSSR, některé komunistické státy

Rodí se "kult osobnosti", v čisté formě Stalinův kult v SSSR — "vožď" (náznaky pak i jinde — Mao Ce Tung, Gottwald, Dimitrov, Tito, Ho Či Min...). V komunistických státech je postupně porušována marxisty proklamovaná "vnitrostranická demokracie", silný jedinec získává neúměrnou moc ve straně i státě, kontroluje bezpečnostní složky, tajnou policii — je zbožštěn, adorován, je oslavována jeho velikost, moudrost, neomylnost (tradiční atributy bohů). Zároveň je však paradoxně představován jako "jeden z nás, jeden z lidu", a tak je naopak zdůrazněna jeho lidskost, vlídnost a shovívavost — není možné jej pak "nemilovat".

Po Leninově smrti Zinověv prohlásil: "Lenin je Lenin. Tak mohutný jako oceán, tak strohý a nepřístupný jako Mont Blanc, tak něžný jako jižní slunce, tak velký jako svět, tak lidský jako dítě," Lenin byl nazýván "ohnivým tribunem mezinárodního komunismu", "velkým prorokem a apoštolem socialistické revoluce", "velkým Mstitelem", "Leninem-majákem, Leninem-zvonem", "ikonou novou mezi ikonami","zbědovaných Pánem", "Tvůrcem, jenž v nové učení zasvětí"...

Vůdce musel být představován a oslavován v naprosto čisté, idealizované podobě — ukazovalo se jen to, co jej představovalo v kladném světle. Proto byly například pečlivě probrány a protříděny materiály z osobního Leninova archivu, které se nedostaly do jeho oficiálních sebraných spisů, proto byly v období Stalinova kultu osobnosti přepisovány dějiny strany, dějiny revoluce, dějiny sovětského státu, vždy tak, že stavěly Stalina do středu událostí a činily z něj nejdůležitějšího a nejrozhodnějšího muže státu a strany...

IV. Kanonický text

Pro hnutí, která z politické loajality činí otázku víry, je základem úspěchu mít "něco na způsob bible" — ucelenou, přehlednou a hlavně závaznou dogmatiku. Nacisté i komunisté se řídí svým kanonickým ideologickým textem (či texty), který je základem jejich stranické věrouky, jeho autory jsou "duchovní otcové" těchto hnutí, text je vydáván v obrovském počtu výtisků, musí být v každé knihovně, je z něj při nejrůznějších příležitostech hojně citováno, jsou z něj vybírána úderná hesla, navazuje na něj sekundární stranická brožurková literatura, je "státní povinnou četbou"...

Kanonickým textem nacismu

byl nepochybně Hitlerův "Mein Kampf" ("Můj boj" vyšel v roce 1925 — do roku 1929 se prodalo 23 000 výtisků a 13 000 výtisků druhého dílu "Zweites Buch"), ve kterém byly již zakódovány hlavní principy nacistické vnitřní, zahraniční a rasové politiky či zásady využití propagandy k politickému boji... Hitler podobně jako Stalin pohrdal intelektuály a dychtil prokázat své vlastní intelektuální schopnosti (nezveřejnil zdroje, z nichž čerpal a stále zdůrazňoval svou původnost — na rozdíl od Stalina, který se hlásil k dědictví Marxe a Lenina).

Komunistické hnutí

má oproti tomu celou knihovnu kanonických děl — spisy Marxe a Engelse, spisy Leninovy, Stalinovy "Základy leninismu", Maovu "Rudou knihu" — jednotlivé texty na sebe navazují, mladší texty do sebe pojímají esenci myšlenek starších předchůdců ("klasiků"), které nejrůznějším způsobem reinterpretují a rozvádějí dále, přizpůsobují je své zemi či době, vytvářejí tak opět nová "neomylná" myšlenková (ideologická) schémata, na něž navazují zase další generace marxistů...

V. Propaganda — tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou...

Oba systémy, komunistický i nacistický, vděčí za svůj zrod, počáteční úspěchy a vnitřní upevnění masivní a dobře cílené stranické (později státní) propagandě. Propaganda v totalitním státě občany masíruje prakticky neustále, učí je "správně světonázorově myslet", zbavuje je postupně "mylných, starých, nesprávných předsudků a myšlenek", některé informace podává opakovaně, jiné zamlčuje a cíleně tají, jejím hlavním posláním je výchova loajálního, nepřemýšlejícího, ale zato "uvědomělého" občana.

Výsledkem silného propagandistického tlaku na společnost je tak nakonec orwellovský "brain washing" — vymývání mozků, obyvatelé státu si musí myslet to, co si myslí vůdce a "státostrana". Mnozí občané se tak díky tomu stávají schizofreniky — něco si povinně myslí "navenek" a něco jiného cítí "vnitřně", o něčem hovoří "doma" a o něčem jiném "na ulici"...

Nacisté

ve svých propagandistických kampaních (zkušeně vedených Georgem Strasserem, později Josefem Goebelsem) sázeli především na detailně propracovaná shromáždění, jakési "tábory lidu", kde charismatický vůdce přiváděl do davové extáze tisíce či desetitisíce naslouchajících lidí. Na ty pak navíc působily nacistické tiskoviny (knihy, brožury), noviny, rozhlasové vysílání a propagandistické filmy (třeba protižidovské). Sám Hitler psal překvapivě otevřeně o hlouposti mas, cílené manipulaci posluchačů, využívání jejich spontánních afektů a emocí, o používání hesel a plakátů k přesvědčování veřejnosti o naprosté neomylnosti základních ideologických tezí režimu.

"Základní podmínkou... propagandy je systematicky jednostranný přístup... Propaganda nesmí zjišťovat pravdu objektivně... musí ukazovat jen ten aspekt pravdy, jenž se hodí jedné straně..."

V jednom rozhovoru z roku 1936 shrnul Hitler podstatu nacistické propagandy takto:

"Naše problémy vyhlížely komplikovaně. Německý lid s nimi nechtěl nic mít... Já jsem naproti tomu problémy zjednodušil a uvedl je na nejjednodušší formule. Masa to poznala a šla za mnou."

Sílu této propagandy ilustrují například Hitlerovy projevy o ideálním Árijci (modrooký blonďák, fyzicky zdatný), i když on sám vypadal jako naprosto nepovedená karikatura tohoto vzoru. Stejně tak málokterý vysoký funkcionář NSDAP této představě urostlého, sílou oplývajícího muže plně odpovídal...

Komunistická propaganda

působila (a působí) na obyvatele naší planety delší dějinný čas, a proto v mnoha ohledech dosáhla větší dokonalosti a využila více technologických objevů než propaganda nacistická. V počátcích, za občanské války, používali bolševici přímočaré a v částečně negramotném Rusku účinné propagandistické postupy (politické karikatury ve spojení s primitivními veršovánkami, pojízdná kina v "ideových" pomalovaných vlacích, agitační letáky a plakáty).

Po vítězství a upevnění bolševického státu rozvinuli ruští komunisté klasickou státní propagandistickou "převýchovu", na níž se podílely státní noviny, státní rozhlas, státní kinematografie, oficiální socialisticko-realistická literární, divadelní a výtvarná produkce. Později se velmi účinným nástrojem propagandy v SSSR a celém socialistickém bloku stalo televizní vysílání s obrovským celospolečenským dosahem.

Máme-li pocit, že některé dnešní televizní stanice nás svými programy ohlupují, pak je dobré si uvědomit, jak promyšlené a systematické bylo "ohlupování ideologické" v komunistické televizi...Author: svet # WuqoWugo32
Vláda2015-11-257
-
 46%  ( 3 people voted )
+
...
psychiater # XeciMuce60
-
 65%  ( 16 people voted )
+
2015-11-27 22:43:10 25bb9742
Produkcia vodcov s "VYSOKÝM STUPŇOM KULTU OSOBNOSTI " je "záležitosťou " , nacionálneho socializmu a komunizmu , porovnateľnou je tak povediac plytké bez znalosti historie a dejinných súvislosti. Autor ..svet32..znovu sa dopúšťa skoro cielenej "manipulácie "s vedomím dosiahnúť odpor k... izmom ...ktoré sú nezrovnateľné. Už len spomienka na Alexanra Macedonskeho , niektorých Rímskych cisárov ..a ich "božské výšiny " či Napoleona, ..Kráľovna Viktoria .. všetko skoro vládcovia sveta ..vtedajšieho..civilizovaného .asi sa im o nejakom nacionalnom..oné izé..či komu-nizme ani nesnívalo...A nésledné komentáre k týmto "bludným" východiskam maestra AUTORA ...sú snažením dosiahnúť istý stupeň nenávisti. Pozor...vždy pokiaľ je to podložené "žlčovými argumentami" zvykne byť KONTRAPRODUKTÍVNE..Pochopené...
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-28 08:50:16 58d4289b
Článok je zosumarizovaním hesiel z rôznych encyklopediských zdrojov. Okrem toho, že ich obsahy sú pravdivé, inak neprináša nič nového čo by sme ešte nevedeli.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-28 11:59:57 bc7b649f
Ja Pandemonium som si vedomí , že čitateľom dolezite.sk neprinášam nič nového čo by ešte nevedeli.
Pravdivo o sebe prehlasujem , že som ČURAK .
Prosím psychiatra aby ma odchytil a umiestnil vo svojej liečebni.Čestne prehlasujem , že nebudem nič hrýzť.

:-DDDDDDDD

Pandemonium curak # WolaXewy25
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2015-11-28 19:17:37 c39a382c
...
psychiater # XeciMuce60
-
 62%  ( 3 people voted )
+
2015-11-28 23:01:22 25bb9742
Vzťah k vlastnému národu, k vlasti, k svojej "otcovizni" /otečestvu, fatrlandu, heimatlandu ../ je prírodzená vec. Hľadanie nových možností , kde sa dajú tieto hodnoty pestovať, je tiež prírodzená vec. Súvisi to s kultúrou, morálkou a istými snaženiami hodnoty predkov --ak sú životaschopné --zachovávať. Spoločenské dianie nachádza svoj výraz v produkcii osobnosti ktoré tento cieľ reprezentujú. Ich poslaním je dynamizovať, aktivovať ciele spoločnosti. Ak je to ináč dochádza k "zvrhlostiam" , osobnostným "chúťkam" a pokiaľ je smerovanie na základe sily/vojenstva ako takého/naprodukované osobnosti určujú nové dimezie v cieľoch. /Hitler nebol Nemec , ani Stalin nebol Rus../A...
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-29 17:51:13 58d4289b
loading...
A už Machiaveli písal... Nemôže uzatvárať vojnový konflikt voják-vojenský vodca ..MIEROM.../uzatvárať podmienky zmierenia/ Je zaťažený "zabíjaním" . Nemôže "vojenský vodca" byť tým kto rozhoduje o ďalšom mierovom dianí. Vždy je a bude zaťažení predstavou násilností...ako rozhodujúcim postupom. A pre samotný mierový vývoj je prítomnosť "vojenského dejateľa" skôr na škodu ako prínosom. Každý ZLOMOVÝ stav musia riešiť iní odborníci. To tvrdil už Machiaveli. Ak je tomu ináč dochádza k "deformáciám" systému ktorý sa prírodzene vyvíja..A samotné ..izmy ..ako ľudský produkt ..neboli , nie sú a nebudú dogmatické.. Vždy sa budú zdokonaľovať..Autor "traktátu" ide iným smerom ...poplatným pre záujmové skupiny špecifické--so zištným cieľom..
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-29 18:11:24 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Prečo to tu nešlo


Prečo to tu nešlo
Československo patrilo pred druhou svetovou vojnou medzi desať priemyselne najvyspelejších krajín sveta a udržalo si demokratický režim až do roku 1938. Keď zobrali do rúk vládu komunisti...
Kult státu a sexualizace všeho
Svět není spravedlivý
Novozélanďan spáchal sebevraždu kvůli obvinění z rasismu

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0532 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made