Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Nacionální socialismus a komunismus (3/4)


Nacionální socialismus a komunismus (3/4)

Třetí díl srovnávací studie nacionálního socialismu a komunistického socialismu pojednává otázky organizování společnosti, její militarizace, užívání tajné policie a genocidní postupy proti částem obyvatelstva. I zde se nám oba "-ismy" naprosto shodují. A pokud náhodou nacházíte shodu s líčením G. Orwella v jeho románu 1984, podobnost není náhodná.

VI. Organizování a kontrola společnosti

stalin-a-hitler.jpg (16,611 kiB)

Dva soudruzi

Kontrola a "převýchova" občanů v totalitních státech však není jen dílem propagandistických kampaní, které jsou svým způsobem jednosměrné — působí na občany, ale silný jedinec zůstává "pasivní" či úplně imunní.Jednotlivec proto musí být vytažen ze svého soukromí, musí být donucen k aktivní práci pro stranu či režim, musí být někde organizován, musí splynout s masou, v níž se pozvolna rozpustí jeho individualita, stává se pouhou součástkou v dobře fungujícím stroji.

Členství v těchto státostranou vytvářených organizacích zároveň zaručuje státu spolehlivou kontrolu "oddanosti většiny" občanů a jednotlivci se tímto členstvím stávají do jisté míry "spolutvůrci" stranické politiky. Stávají se však také "spoluviníky", jsou těmi, kteří usilovnou a spolehlivou prací "dole" uskutečňují šílené plány sociálního či rasového inženýrství těch "nahoře".

V nacistickém Německu i ve státech socialistických právě proto vznikaly jakési "podstranické" organizace pro nejrůznější skupiny obyvatel (členství podle pohlaví, věku, profese...) — Komsomol, Hitlerjugend, Svaz německých nacistických lékařů, SSM, Svaz německých dívek, Národně socialistická podniková organizace, Svaz sovětských spisovatelů, Německá pracovní fronta...

VII. Militarizace společnosti — výchova k "boji"

Společnost je neustále udržována ve stavu "bojové pohotovosti", je připravována na válku proti vnitřnímu či vnějšímu nepříteli, který je "státostranou" nejdříve označen, pak skandalizován a nakonec napaden či postupně likvidován.

Komunisté

vzývají "třídní boj" společenských vrstev, celé dějiny lidstva jsou podle jejich černobílého konceptu nepřetržitým bojem společenských tříd, svárem nemajetných a vykořisťovaných proletářů se "zazobanými" vlastníky — vykořisťovateli. Komunistické režimy tak proklamativně i reálně "bojují na všech frontách" proti "vnitřnímu" či "třídnímu" nepříteli, vyhlašují nekompromisní boj kapitalismu, imperialismu, revizionismu a vůbec všemu, co není "správně" socialistické (komunistické). Tento "vnitřní boj" je vlastně jakousi latentní a nikdy nekončící skrytou občanskou válkou mezi lidmi režimu a jakýmikoliv protirežimními nonkonformisty.

Součástí komunistické politiky je však také "boj vnější", boj za hranicemi komunistického světa, přímo uprostřed nepřátelského tábora, v zemích kapitalismu a "prohnilého buržoazního liberalismu", kde je třeba rozvracet tamní "nelidské režimy" a zároveň propagandisticky "zapalovat" obyvatele pro věc socialismu, popřípadě některé pečlivě "vyvolené" přímo připravovat a vést k tomu, aby sami násilnou formou změnili režim vlastní země a rozšířili tak "stále se rozrůstající tábor socialismu". Tento boj za hranicemi (propagandistický i reálný) pak logicky probíhá nejintenzivněji na teritoriích nepatřících ani k jednomu ze "znepřátelených táborů", je přímým střetem s "ideologickým nepřítelem", je proto bojem prestižním...

Nacisté

vyznávají kult války a boje, podle Hitlerova "Mein Kampfu" vyzývají k neúprosnému boji proti demokracii a pluralismu, bolševismu, "židozednářství", méněcenným lidem atd. Podle Hitlera jsou dějiny lidstva svědectvím o vzestupu, zápase a pádu jednotlivých ras — přežijí a zvítězí jen ti nejsilnější, nejdokonalejší.

"Boj je otcem všech věcí, schopnost záleží na krvi, vůdcovství je prvořadé a základní...

Kdo nechce bojovat... nemá žádné právo existovat... Musíme bojovat za zajištění existence a reprodukce rasy a národa... za čistotu vlastní krve a svobodu a nezávislost Vlasti, aby náš lid dozrál pro poslání, jež mu uložil Stvořitel".

Tento boj za čistou rasu uvnitř Německa, přerůstá také v boj za hranicemi států. Mesiášství promísené s vypjatým šovinismem vyvolávaly v Hitlerovi expanzivní touhy a později daly vzniknout konkrétním plánům vojenských agresí. Pokud by se totiž árijci rozrostli v předpokládaném měřítku, vyžadoval by tento stav každopádně rozšíření "životního prostoru" (Lebensraum) německého národa do východní Evropy (na úkor Rusů a dalších "méněcenných" slovanských národů)...

V obou systémech

je neustále zdůrazňována dominantní pozice armádních složek ve státě, pravidelně (často za přítomnosti státostranických vůdců) se konají megalomanské a nákladné vojenské přehlídky, které jsou jasnou demonstrací "semknutosti, odhodlanosti a připravenosti k boji", armádní vojáci či vojáci "strany" (SA, SS) jsou pak pochopitelně společensky velice váženi a oceňováni (i finančně)...

VIII. Tajná policie

Tajná policie občany zastrašuje, sleduje, sbírá o nich nejrůznější informace (hlavně však ty, které se dají využít k nátlaku a vydírání), mimo své vlastní organizační struktury (velitelství, úřadovny, kariérní hierarchii) vytváří síť tajných spolupracovníků, kteří se pohybují mezi lidmi, pronikají do opozičních kruhů, provokují odpůrce režimu k akcím odporu, informace pak dodávají svým řídícím důstojníkům.

"Účinnými metodami" Gestapa, Čeky, GPU, NKVD, KGB, StB, Stasi a jiných mutací tajné policie totalitního státu v boji proti ideologickým a politickým odpůrcům jsou brutální fyzické i psychické násilí, mučení a nelidské postupy při výsleších, ponižování a urážení lidské důstojnosti, konstruování nepravdivých obvinění a vynucená doznání, únosy, narušování soukromí "nepřátelských osob" (domovní prohlídky, odposlech telefonů, sledování), pronásledování a šikanování rodinných příslušníků či přátel "rebelů", provokace, vydírání, přemlouvání či nucení občanů ke spolupráci...

IX. Genocidní postupy proti vymezeným skupinám obyvatelstva

Nacistické Německo

rasový totalitarismus — budoucí nová německá společnost měla být jen společenstvím lidí "čisté rasy", na základě rasových teorií a později zákonů proto měli být "rasově nečistí" nejdříve označeni, poté vyloučeni ze "spořádané" společnosti a nakonec fyzicky likvidováni. Tato cílená rasová očista zasáhla hlavně evropské Židy — Hitler byl přesvědčen o tom, že:

"Žid je jiného původu (než my)... stavím proti sobě Árijce a Žida... jsou od sebe stejně daleko, jako jsou zvířata vzdálená od lidského druhu. Tím ale nechci říct, že by byl Žid zvíře. Je mnohem vzdálenější zvířatům než my Árijci. Je to bytost cizí přirozenému řádu, bytost mimo přírodu".

Tato pozice Židů "mimo" přirozené lidské společenství pak umožňovala jejich "bezproblémové" zabíjení, vrazi přece nezabíjeli člověka, jejich oběťmi byli jakési jiné bytosti — "podlidé", vrazi tak neměli pociťovat lítost, neměli se cítit vinni... Německý plán vyhlazení Židů sestával z pěti na sebe navazujících fází:

  1. vyvlastnění majetku
  2. vystěhování a soustředění (koncentrace, ghettoizace)
  3. "mobilní" vyvražďovací operace
  4. deportace
  5. smrt ve střediscích hromadného usmrcování...

"Nečistými" byli také Rómové, mentálně postižení, lidé jiné sexuální orientace, nacisté vypracovali detailní plány přesunů a postupného zotročení Slovanů... "Konečným" výsledkem nacistické rasové očisty byly milióny nevinných a zmrzačených obětí, nelítostné "spontánní" i masové zabíjení, apokalyptické "průmyslové" vyvražďování lidí ve speciálních vyhlazovacích táborech...

Sovětské Rusko, SSSR

třídní totalitarismus — ve jménu dělnické třídy jsou postupně diskriminovány celé skupiny civilního obyvatelstva — nepřátelské "třídy" (buržoazie, inteligence, šlechta, statkáři — kulaci), jejich příslušníci byli označeni za "upíry, parazity, škodlivý hmyz", pak měli být jako "součásti" nepřátelské třídy plánovitě deportováni a vyvražďováni. "Nehledejte doklady nebo důkazy o tom, čeho se obžalovaný dopustil, slovem nebo skutkem, proti sovětské moci... první otázka, kterou mu musíte položit, zní: ke které třídě náleží, jaký je jeho původ, výchova, vzdělání, zaměstnání" — tak instruoval pracovníky Čeky její šéf Lacis a měnil tím Leninův obecný požadavek "vyhlazení všech reakčních tříd" v pracovní návod...

Tento společenský apartheid je v komunistických režimech podložen téměř geneticky — vrozeným handicapem či dědičnou vinou jsou zatíženi všichni potomci "reakcionářů a zrádců". V pochodové písni čínských Rudých gard se zpívá: "Je-li otec správný muž, jeho syn je hrdina. Je-li otec reakcionář, pak je syn jen za blbce... Vyženeme vás z vašich blbých postů! Zab! Zab! Zab!".

V tomto duchu pak vedli bolševici promyšlenou válku proti ruskému venkovu, proti celému selskému stavu — "kulaci musí být zlikvidováni jako třída," Lenin je nazývá "pijáky krve, vampýry, pavouky, upíry" a navrhuje "vyčistit ruskou zem od všeho škodlivého hmyzu," který je třeba "bít, bít do hlav bez milosti".

Hrozivým důsledkem bolševických represí vůči venkovskému obyvatelstvu byly nakonec nejen statisíce odvlečených, deportovaných či popravených venkovanů, ale především opakující se hladomory, které si vyžádaly milióny nevinných obětí — přes mezinárodní pomoc zahynulo v letech 1921 1922 v Rusku nejméně pět miliónů osob z 29 miliónů zasažených hladomorem... Lenin s cynismem jemu vlastním využil (zneužil) hladomory ideologicky:

"...máme devětadevadesátiprocentní šanci udeřit nepřítele smrtelně do hlavy s naprostým úspěchem a zajistit si pozice, pro nás podstatné, na celá další desetiletí. Se všemi těmi vyhladovělými lidmi, kteří se živí lidským masem, s cestami posetými stovkami a tisíci mrtvol můžeme (a proto i musíme) zkonfiskovat majetek církve nyní, a jedině nyní, s rozhodnou a nemilosrdnou energií..."

Také další (ruskými komunisty nikdy nepřiznaný) hladomor v letech 1932 1933 byl způsoben nelítostným ožebračováním ruského rolnictva, stále vyššími státními odvody zemědělských produktů, nelítostnými výběrčími kampaněmi (rolníci byli násilím nuceni vydat své hubené rezervy a byli tak bez milosti vydáni hladomoru) a byl doprovázen případy kanibalismu — zahynulo během něj více než 6 miliónu lidí a obilí se přitom masivně exportovalo do ciziny po stovkách tun... Chatajevič, jeden ze Stalinových mužů, řekl:

"Probíhá nelítostný boj mezi rolnictvem a naším režimem. Je to boj na život a na smrt. Tento rok je zkouškou naší síly a jejich výdrže. Chtělo to hladomor, aby se ukázalo, kdo je tady pánem. Stálo to milióny životů, ale družstevní systém přetrval".

Za největší hladomor ve světových dějinách se však považuje nekonečné hladovění obyvatel komunistické Číny v letech 1959 1961, odhady počtu obětí se pohybují mezi 20 milióny (oficiální údaj) a 43 milióny osob! Brutální genocidní postupy užívali bolševici také při "pacifikování" neruských národů (Kavkaz, Pobaltí...) — výsledkem bylo vymazávání národní identity a historických kořenů neruských a podrobených národů, vyvražďování přímé i zabíjení nelidskou prací v táborech nucených prací...)Author: svet # WuqoWugo32
Vojny2015-11-272
-
 42%  ( 2 people voted )
+
To porovnávanie ..izmov.. naberá obrátky v ponímaní ..svet32.. To vážne nie je nič pozitívne v diani za existencie niektorého z ..izmu.. ? Veď len po prvej svetovej ..Nemecko aj SSSR.. boli úplne "vybrakované"... a postavili sa "nohy". A BEZ KOLÓNIALNYCH DRANCOVAČIEK....celosvetových../franckovia, angláni, a USA..ci../ A prvý začali na jar 1933 vojnu Židia v USA .. /NEW YORK...vyhlásenie vojny Nemecku po "nasadení Hitlera k moci / a následná " kryštáľová noc " / . To isté v SSSR ..hladomor --trebalo platiť za dodávky strojov,zariadení , technológií nie ako pôvodne dojednané...zlatom ..ale OBILÍM / produktami poľno-hospodárskymi.../ a nebola dokončená prestavba -- veľkovýroba...kolchozno.sovchozná../Kulaci pozabýjali dobytok, kone ..nebolo s čím orať../ Hajajáj...môj zlatííí ..svet 32..nevieš, nepoznáš.. si VADNÝ.. robíš politiku niekomu...
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 2 people voted )
+
2015-11-29 11:11:39 58d4289b
Ak je objektivita istým merítkom pravdivosti tak autor nemal, nemá a mať nebude.. vzhľadom na tendenčnosť a poplatnosť istým záujmom ... snahu pravdivo , objektívne čosi písať... Chyby a omyly "spáchané " izmami ..sú mementom ..pre budúcnosť ..vyvarovať sa, ale prospešnosť, pozitívne dianie..nech je tiež poučeníním vzorovým....Ta tak "maestro"...
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-29 11:29:26 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šes   sed
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň

KONEC TELEVIZNÍHO ČESKOSLOVENSKA


KONEC TELEVIZNÍHO ČESKOSLOVENSKA
Snaha českých a slovenských televizí vyždímat z televizních diváků a kabelovek co nejvíc peněz a vykolíkovat si národní vysílací prostor likviduje zbytky československého televizní...
Vláda jednorožců
ŠVÉDSKO UPADAJÍCÍ DO ANARCHIE
Rozprávkar, ktorý nepoznal hanbu
Najčítanejšie za týždeň

Nikým nechtění, nikam nepatřící


Nikým nechtění, nikam nepatřící
V posledních letech se čas od času objeví snaha o integraci Cikánů do společnosti. Tyto snahy jsou doprovázeny euforii, odmítáním, znechucením, přeceňování i podceňováním. Jsou ...
Nenápadný půvab buržoasie
ŠVÉDSKO UPADAJÍCÍ DO ANARCHIE
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS

Ricardo a komparativní výhoda po 200 letech


Ricardo a komparativní výhoda po 200 letech
Myšlenka komparativní výhody je nezbytnou součástí intelektuální výbavy každého ekonoma. Na 200. výročí vydání „Zásad politické ekonomie a zdanění“ salutuje tento sloupek úsp...
ČIŇ (SOCIÁLNÍMU) STÁTU DOBŘE, JEN SI PAK NESTĚŽUJ, AŽ SE OCITNEŠ V PASTI
United Airlines - důsledek státní regulace?
KRYPTO 7: CO PŘIŠLO PO SILK ROAD

Vlastnictví, skvělé řešení problémů (2/2)


Vlastnictví, skvělé řešení problémů (2/2)
Systém úplného soukromého vlastnictví ve svobodné společnosti by zajistil mírové prostředí, ve kterém by spravedlnost byla nejvyšším principem a nikoliv výjimkou (jako je tomu dnes...
Rozprávkar, ktorý nepoznal hanbu
Prvé prikázanie regulátora: nezakážeš
Vláda jednorožců

KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS


KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Občas si někdo Kubu idealizuje jako úspěšný model nekapitalistického státu. Minulý měsíc ale výzkumný ústav NORC při Chicagské univerzitě zveřejnil studii veřejného mínění kubá...
Venezuela a Farma zvířat
Vývoj ľudových protestov v juhoamerických štátoch
V KANADĚ SE OPĚT VRAŽDILO ZA POKŘIKU ALLAHU AKBAR! KANADSKÝ PREMIÉR VŠAK VÍTÁ VŠECHNY UPRCHLÍKY Z MUSLIMSKÉHO SVĚTA

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

Získává si Trump podporu War Party?


Získává si Trump podporu War Party?
Odpálením pěti tuctů Tomahawků z vojenské základny mohl president “America First” vtáhnout Západ do další války na Středním východě, ve které ne všichni jeho lidé chtějí ...
TŘÍDA LAXNÍCH: PODNIKAVÝ DUCH USA OCHABUJE
TIM ALLEN: PRÁVĚ TEĎ JE HOLLYWOOD ÚPLNĚ JAK NACISTICKÉ NĚMECKO
Muž, který se nestal králem

Ako v Číne kapitalizmus vyrástol


Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Hovoriť niečo všeobecne o Číne je nebezpečné. Je to ako hovoriť niečo všeobecne o Európe, kde vedľa seba žijú Nemci a Taliani, alebo kde fungujú inštitúcie Veľkej Británie a ...
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku
Ekonomický příběh naší doby. Autoritářská mašina na růst. Vzdělání

POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?


POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
Desetitisíce Rusů si dodaly odvahy a o víkendu protestovaly proti masivní korupci ve své zemi. Stejně tak vyšli do ulic Bělorusové nespokojeni s domácí hospodářskou situací. Výsledkem ...
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)
RUSKO SE OPĚT PROPADLO DO CHUDOBY

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

Bitcoin nám stresuje


Bitcoin nám stresuje
Medzi vývojármi a celkovo v komunite sa už dlhodobo diskutuje o tom, čo ďalej s Bitcoinom. Pretože jeho používanie narastá a s ním aj počet transakcií. A keďže ťažiari, ktorí sa ...
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu
Raketový rast miezd

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0232 s
Mezoterapia Bratislava Dermaroller Bratislava Mezoterapia v Bratislave Kyselina hyalurónová Omladenie pleti kyselinou hyalurónovou Regenerácia pleti Sonoforéza | good positive news inspirational stories articles | Chemický peeling aha kyselinami Bratislava chemický peeling ovocnými kyselinami Chemický peeling Bratislava aha chemicky peeling v Bratislave peeling aha kyselinami v Bratislave Kozmetický salón v Bratislave Kozmetika Bratislava Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Salón krasy Bratislava | private label cosmetics, custom made cosmetic, skin care manufacturer, custom made cream, custom lip stick lip balm | ultra high end - lip balms, custom made design, strawberry, chocolate, cocoa, mint