Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Najbližšie k pravde?


Najbližšie k pravde?

Autor teorie – Nassim Haramein

Nassim Haramein (24. 9. 2010)

Nassim Haramein je Švýcar s íránskými předky. Narodil se v roce 1962 v Ženevě a už od útlého mládí byl doslova posedlý otázkou, jaká je ta společná podstata všeho. Školské vysvětlení této otázky mu nedávalo příliš smysl, a tak začal studovat a bádat na vlastní pěst.

Po desítkách let usilovné práce a studií postupně dospěl k teorii holofraktografického vesmíru. Stále se svým týmem pracuje na výzkumu v rámci Th e Resonance Project a snaží se mj. prosadit své teorie v obci teoretické fyziky.

"Every single person has to make those choices. Every single person makes the difference. Every single person counts."

Jeho první prací bylo rozšíření Einsteinovy teorie relativity o spin – tedy o všudypřítomný točivý efekt, který nebyl brán v úvahu. Navazuje pak dalšími zásadními vědeckými pracemi, které pomáhají sjednotit fyzikální zákony a dokonce i propojit fyzikální a duchovní svět.

Při svých bádáních také narazil na značné nesrovnalosti v současném oficiálním výkladu dějin a objevil, že schematická vyobrazení struktury vakua, jak vychází z jeho teorií, se objevují v mnoha pozůstatcích starověkých vyspělých kultur.

Nejspíše vinou nedostatku akademických titulů a dotýkání se určitých až esoterických témat mu vědecká obec zatím nevěnuje takovou pozornost, jakou si zasluhuje. Vytrvale však píše neotřesitelné vědecké práce, přednáší na konferencích širší odborné veřejnosti a se svým týmem pokračuje v úspěšném výzkumu.

 

Teorie holofraktografického vesmíru

 

Už dlouhá staletí si lidé pokládají otázku, co je tou podstatou, která spojuje všechno na světě. A tím světem nemyslím pouze naši planetu, ale celý vesmír i to, co je kolem něj. Kde hledat odpověď na tuto naprosto zásadní otázku?

Někteří to zkouší v naší minulosti u starověkých civilizací, jiní zase všemožnými dalekohledy zkoumají vzdálené soustavy, galaxie a vše mezi nimi, další se naopak snaží v urychlovačích dobrat té nejmenší základní částice, kterou již nepůjde dál rozdělit.

Po základních Newtonových zákonech přišel Albert Einstein, který je rozšířil a sestavil Obecnou teorii relativity. Ani ta však neobsahovala vše, a tak se nyní na jejích základech teoretičtí fyzikové pokoušejí vypracovat jednotnou teorii pole, která by zahrnovala skutečně vše a určovala by univerzálně platný princip (mezi kandidáty je např. teorie superstrun).

 

Od základů fyziky...

Současná fyzika do značné míry počítá s izolovanou soustavou – to je "soustava entit, které sice mohou silově či jinak působit na sebe navzájem, ale na které nepůsobí žádné vnější síly či jiné okolní vlivy, tj. nedochází ani k výměně energie či informací s okolím soustavy".

Taková soustava ve skutečnosti neexistuje, ale počítá se s ní v rámci zjednodušení a vytváření matematických modelů reálného světa. Čím dále však postupujeme ve výzkumech, tím více se ukazuje, že model izolované sestavy je nedostatečný a vede ve finále k velkým nepřesnostem.

Tento uzavřený pohled je potřeba otevřít a rozšířit – brát v úvahu celý vesmír, jeho pohyb a strukturu. Místo hledání základní částice dává větší smysl spíše hledat základní vzor. Vzor, který se opakuje a který je ve všem, co existuje. Pojďme si tedy onu soustavu trochu vylepšit...

Základní struktura prostoru

Představte si základní soustavu jako bod, respektive kruh, když se na něj podíváme dost z blízka. Kruh má přecejen ještě zbytečně velký obvod – budeme tedy hledat jeho menší, osově souměrný, stabilní základ, kterým je rovnostranný trojúhelník. A protože ve vesmíru existuje dobře známý zákon polarity (kladný×záporný pól, kladný×záporný náboj, muž×žena, ...), doplníme ji i do této struktury, a tím získáme potřebnou vektorovou rovnováhu. Výsledkem tedy bude kruh opisující "šesticípou hvězdu":

Základní rovnovážná soustava

Tím získáváme základní strukturu, kterou můžeme opakovat.

S každým dalším opakováním (fraktálovým rozdělením) získáváme novou informaci/energii, protože každá tato ohraničená soustava má svojí vlastní perspektivu, jíž se na okolní soustavy "dívá". Jinými slovy, každá taková soustava má své souřadnice v časoprostoru. A každá taková soustava zůstává součástí většího celku.

Fraktálové dělení základní struktury do nekonečna

V tomto dělení bychom mohli pokračovat do nekonečna a stále bychom nepřekročili původní danou hranici. (A stejně tak nad touto hranicí bychom mohli mít nekonečno větších soustav.)

To je vlastně důkaz o tom, že každý takový bod (či ohraničená soustava) může obsahovat nekonečné množství informací – nekonečné množství energie.

Abyste si snáze uvědomili, v jakých měřítkách se v rámci našeho známého vesmíru pohybujeme, podívejte se na povedenou miniaplikaci The Scale Of Universe 2.

 

 

Struktura ve 3D

Kdybychom měli naši základní soustavu převést do 3D prostoru, z rovnostranných trojúhleníků se stanou čtyřstěny. A kolem každého z nich si můžete představit kulovitý obal jako hranici soustavy.

Dvojitý čtyřstěn

Dovolím si malou odbočku... Rovnoběžku 19°47′ jsem vyznačil úmyslně. Zdá se totiž, že má i v planetárním měřítku jakýsi specifický význam v distribuci energie a leží na ní (nebo poblíž ní) velmi "horká místa". Na Zemi je to např. nejaktivnější sopka Kilauea (Havaj), nejvyšší hora (vyhaslá sopka) Mauna Kea (Havaj), na Marsu největší známá sopka ve sluneční soustavě Olympus Mons a na Jupiteru Velká rudá skvrna.

Abychom v prostoru dosáhli dokonalé vektorové rovnováhy – tedy dokonale stabilního stavu, stačí nám složit k sobě 8 těchto čtyřstěnových hvězd. Tím vznikne mřížka 64 čtyřstěnů (a na jejím povrchu pak 144 stěn). Model výsledného tvaru vypadá takto:

64 tetrahydran grid (144 faces)

Toto je tedy základní, symetrický, vektorově rovnovážný tvar.

A teď se dostáváme zpátky k úvodní otázce... Co vlastně tyto soustavy ohraničují? Co je jejich podstatou? Co spojuje všechno ve vesmíru?

Vakuum/prostor

Tou podstatou je vakuum (prostor, chcete-li).

Vakuum je všude. Mezi galaxiemi, kvasary, pulsary, hvězdami, planetami, mezi atomy... Dokonce i v molekule nejtvrdšího známého minerálu – diamantu – jsou mezi jednotlivými atomy obrovské vzdálenosti. Kdybychom jeho atomy zvětšili na velikost pomeranče, byly by od sebe vzdálené stovky metrů.

Samotný atom je z 99,999... % vakuum. To, co se nám jeví jako pevná hmota, jsou vlastně jen předěly mezi prostorem, od kterých se určitým způsobem odráží světlo. Nic se ve skutečnosti nedotýká.

Odtud tedy pramení název holofraktografický vesmír. Vše je tvořeno základní fraktální strukturou a věci, které kolem sebe vidíme, jsou ve své podstatě holografické projekce singularity.

Možná to tedy není tak, že by hmota určovala okolní prostor, ale právě naopak. Možná právě ve vakuu se ukrývá všechna energie a zákony, kterými je všechno tvořeno.

Dobrou ukázkou, že ani vakuum v okolním vesmíru není prázdné, je např. Casimirův jev.

Na kvantové úrovni (v atomárním měřítku), podle kvantové teorie pole, je hustota vakua 1093 g/cm³, a to dokonce po tzv. renormalizaci, která odstraní nehodící se nekonečné hodnoty. Pro představu je to taková hustota, při které by se veškerá hmota známého vesmíru vešla do velikosti jádra atomu. To jsou podmínky platné pro černou díru.

Malá odbočka ke zmíněné renormalizaci:
"Ačkoliv matematická konzistence této procedury není zcela uspokojivá, vede k velmi dobré shodě s experimentem a stala se nedílnou součástí současné kvantové teorie. Mnoho fyziků, mj. Dirac a Feynman, vyjadřovalo ovšem nespokojenost s takovým stavem a dodnes renormalizace zůstává jedním z "nejdivnějších" míst současné fyziky."
-zdroj: Kvantová fyzika, Wikipedie

Žijeme uvnitř černé díry

Jak jsem již zmiňoval, vesmír je podle holofraktografické teorie fraktální. Pokud je tedy uvnitř atomu černá díra, můžeme z toho odvodit, že i my žijeme uvnitř obrovské černé díry.

Představte si malý experiment. Když posvítíte laserem ke Slunci, paprsek se ohne vlivem jeho gravitačního pole. Bude pokračovat dál, k další hvězdě a znovu se o něco ohne, a znovu a znovu... Je tu tolik energie, že ten paprsek zkrátka nebude moci opustit vesmír. A to je podmínka platná pro prostředí uvnitř černé díry.

Ve skutečnosti stojí černá díra na počátku tvoření. Je to singularita, z níž vychází nekonečný proces tvoření. (Tedy představa převažující ve společnosti, že černá díra je destruktivní, jednou všechno vcucne do sebe a bude konec všeho, je naprosto mylná.)

Model spinu

Černá díra je také uvnitř každého atomu. Pokud vás toto téma zajímá víc, přečtěte si práci The Schwarzschild Proton, by Nassim Haramein (PDF, anglicky), v níž je podrobně popsán proton jako černá díra. Díky této teorii můžeme z modelu atomu vyškrtnout vazebnou energii jádra a tzv. silnou interakci, tím pádem také gluony, a vše bude sedět.

Model černé díry

Podle teorie holofraktografického vesmíru se černá díra zároveň rozpíná i smršťuje. Je to docela náročné na představivost, ale s animací napravo by to již mohlo být trochu jasnější...

Všimněte si, že uprostřed, kde bychom čekali singularitu, je vlastně jen vakuum s nekonečnou hustotou. Vakuum, které spojuje vše, co existuje.

Následující obrázek ukazuje tento model s průřezem a popiskami, včetně vyobrazení tzv. Coriolisovy síly.

Model černé díry

Při pohledu shora tento model silně připomíná např. pohled na galaxii (střed galaxie tvoří černá díra). Také si možná všimnete, že jsou tyto linie podobné symbolu jin-jang.

Mimochodem, takto zhruba vypadá model vesmíru podle dosavadních pozorování:

Současný model vesmíru

Tvar nápadně připomínající polovinu středového víru černé díry. Přímo fascinující.

Krásným příkladem je také např. mlh ovina Přesýpací hodiny.

Několik odvozených údajů o vesmíru...

Podle výpočtů založených na holofraktografické teorii je poloměr vesmíru 4,14 × 1027 cm.

Jeho celková hustota v kosmologickém měřítku je potom 9,38 × 10−29 g/cm³.

Počet částic, respektive počet protonů ve vesmíru by měl být přibližně 1,67 × 1079. (Protonů proto, že většina atomů ve vesmíru jsou atomy vodíku, které mají právě jeden proton).

Pokud je tato teorie správná (a vše tomu zatím nasvědčuje), je to vůbec poprvé, kdy lidstvo dokázalo určit proporce vesmíru.

Hmotnost jednoho protonu pak vychází na 1,672295215 × 10−24 g. Tato hmotnost také mnohem lépe zapadá do grafu srovnávajícího hmotnost a poloměr známých objektů ve vesmíru (uvedený jako Schwarzschild proton).

Srovnání hmotnosti a poloměru objektů ve vesmíru (PDF, anglicky)

Cesta ke světlejším zítřkům?

Pokud se teorie holofraktografického vesmíru ukáže jako správná, stojí před námi skutečně zářná budoucnost.

Znamenalo by to, že budeme schopní v souladu se strukturou vakua vytvářet vlastní malé černé díry. Tím pádem také vlastní gravitační pole a díky tomu kupříkladu nový způsob cestování vesmírem a nekonečný zdroj energie.

A dost možná jsou nám tyto objevy mnohem blíže, než bychom si byli ochotní připustit.

 

P.S. Mimochodem, na těch záběrech z roku 2010 se zdá, jakoby nějaký malý objekt odspodu naletěl do Slunce, přičemž následuje to podivné zrnění. Něco podobného ukazoval již Nassim Haramein ten samý rok ve své extrémně zajímavé přednášce někdy v 31. minutě (viz následující odkaz).

 Author: BOJAR # GiwyFape47
Svet2013-10-1915
-
 56% ( 8 people voted )
+
Ten kto pochopí nekonečnosť vesmíru, dokáže sa povzniesť nad teóriami ľudí a pochopí základ z nekonečna.
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-10-19 17:17:31 b228d26f
...luci- náš.33 .. Ak je Vaše snaženie len trochu --"pokresťanskené"-- tak nepoužívajte výrazy typu ... nekonečný... večný ...v oblastiach súvisiacích s niektorým dianím .... božstva-- božím...Tieto pojmy vymysleli ľudia pre matematicko-fyzikálne procesy. Pôvodné znenia aj Biblické --VEKY VEKOV-- NIĆ NEKONČIACE--- VŽDY ZAĆINAJÚCE--/tak nejak/-boli nahradené pápežským rozhodnutím ---vývojom matem.-fyzikalnym--- tým sa definitívne stalo pápežsko--kresťansko- cirkevné dianie---spochybniteľné..Lebo /opakujem sa/ ak niečo je večné-nekonečné tak nemá začiatok ani koniec ani priestoroví , ani časový--- teda nemohlo NIĆ VZNIKNÚŤ ANI NIĆ NEZANIKNE len sa zmení--- / samo sa rozlievalo naším deťom--- mlieko/ Ale ľúbi sa mi Vaša --vehemencia---až na niektoré "obmedzenia " ktoré sa snaží Pandemonium 36 zvýrazňovať -- aj nevhodne...
klopi # KyvoWavo40
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-10-19 19:13:19 58d4289b
..žeby tie Y-psilonky --hus kopla.. pst -- nepovedzte to nikomu...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 19:16:14 58d4289b
klopi...večný nezačína, nekončí, pokiaľ to človek nechápe neznamená že neexistuje, z vedecko matematického hľadiska si môžeš nekonečnosť preveriť na počtoch? kde je konečné číslo? neexistuje, vždy nasleduje ďalšie.
lucifer # FaliQuva33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-19 19:53:28 b228ed78
MER KA BA


almasy # DeneNybo92
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-19 20:22:20 55a3dea8
Pravdu sa človek nedozvie ani od rodičov, ani v škole a už vôbec nie z masmédií a od politikov. Slovania, Slovanské védy, védy v Indii a v Číne, Sumérska civilizácia, osídlenie Zeme pred Sumérmi, , Atlantída, Slovanské dejiny, tisícročná genocída Slovanov...Zecharia Sitchin, Levašov,... História , his -tóra, židia a anglosasi majú históriu, Slovania majú dejiny ľudstva, zatajované, pravé, neznáme, versus učebnice písané neslovanmi. Aj Slovensko má tajne dejiny, vid. Tajné dejiny Slovenska, Oskar Cvengrosh.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-10-20 12:00:04 57f4ca0a
loading...
http://youtu.be/I
LdFD-VShJM


okolo symbolu MER KA BA sa toho uz vela navymyslalo...

one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 14:03:40 6d3c53c7
Definitíva: najmä ten Levašov. Keby nebolo jeho, kto by odklonil Nibiru... :-D
Krovak # KuraLogo13
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 16:03:58 3ec5d1ae
Spominam si na rozpravanie tohto vedca Nassima Harameina v dokumente Thrive o Osirianskom Chrame v Abydose v Egypte, tam totiz na jednom pilieri nasli "kresbu" vypalenu do atomovej struktury kamena. Po vykresleni v pristore vznikla z kresby mriezka 64 stvorstenov.
Karol # WiquKeha84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 19:17:14 c35b0819
neviem, kde je pravda, ale k skutočnosti sú najbližšie Protokoly sionských mudrcov.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 21:11:08 55ede328
kajco skus mrknut na Baalbek na youtube, tie kamene su cool. stovky ton tazke. fakt, volaco nesedi ze jo :D.
one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 22:20:05 6d3c53c7
Levašov, možno pravda, možno fikcia, nemáme dôkazy, neriešim. Levašov je dôležitý preto, že v ňom nájdete novú morálku ľudstva, to nie sú dejinné fakty. Morálka je niečo, na čom sa ľudia zhodnú ako na zmysle života, na spoločných cieľoch, tie sú ochotní prijať za svoju celoživotnú filozofiu, riadia sa ňou aj v prípade hrozby cudzej moci, aj za cenu života. Rusi po všetkých stránkach slabší od Nemecka vyhrali 2. sv. vojnu len preto, že sa ľud zjednotil za jedným cieľom, mali možnosť alebo zvíťaziť, alebo zomrieť.

Naša súčasná morálka konzumného kapitalizmu, celosvetová moc finančných korporácií, ktoré ovládajú štáty, "demokraciu", voľby, kde zmyslom života je zarábať veľa bezcenných peňazí a ak ich máte veľa, potrebujete ešte viac, aby vaši dediči mali čo rozkrádať, toto vedie civilizáciu do záhuby. Ľudstvo naštartovalo vývoj po špirále smerom dole.

Tak ako existuje kozmický kód, tak aj Levašov dáva civilizácii morálny kód na prežitie civilizácie. Nie každému je jasné o čo ide, nie každému je súdené pochopiť stav veci. Rod, rodina, vlasť, dobro spoločnosti aj za cenu vlastnej obete, človek posúva spoločnosť vo vývoji vyššie, spoločnosť ťahá človeka vo vývoji tiež vyššie. Oproti tomu EÚ ako predstaviteľ jednej celosvetovej moci, štáty bez národov, bez právomocí, ľud ako očipované stádo, bez mena, bez významu, bez tvorenia hodnôt, ľud poslušný slepý a chluchý, stádo oviec idúce na bitunok. Kto má iný názor, ten je terorista, fašista, zločinec, odľud, vyvrheľ. Konflikty, rozbroje, vojny, to sú atribúty silných štátov, v ktorých moc získala finančná oligarchia, bez nich by sa tieti štáty zrútili ako domček z kariet. Vid USA.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-10-21 06:57:19 57f4ca0a
Definitíva: zmier sa s tým, Levašov bol podvodník. Myšlienky ktoré si požičal sú pekné (a často aj správvne), ale keď ako spieva Kryl "vrah o morálce káže" niečo nie je v poriadku.
Krovak # KuraLogo13
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 08:48:55 c35b0d41
@definitiva
myslis toho levasova, ktory ludi akoze vyliecil z rakoviny a nechal ich zomriet bez lekarskej pomoci, lebo ich o tom presvedcil?
moralny kod jak svina...ale asi nam chyba ten spravny dekoder

memory # XifiTasa15
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-21 11:17:05 d94b4972
memory uvazujes prilis materialisticky, to sa na tejto stranke moc nenosi...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 11:27:20 59ad5d21

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Nedostatky v zásobování na Slovensku očima komunistů


Nedostatky v zásobování na Slovensku očima komunistů
Nyní se budeme zabývat nedostatky v zásobování, nedostatečnou kvalitou, službami bytovou výstavbou, průmyslem a podobně na Slovensku v letech 1985 až 1986. Použijeme zde stenoprotokoly ...
Historie peněz
Město radioaktivních duchů
Nemecká výkonnosť je liek, nie hrozba

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0336 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo