Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Německo jako globální hegemon.


Německo jako globální hegemon.

Únor 12, 2014

Evropská integrace, kterou osobně nazývám rozpouštěním států proti vůli "Evropanů", rozděluje lidi na několik táborů: na zbytek těch, kteří se považují za eurofederalisty či europeisty a kterým je jedno, co kdo přijme za novou direktivu či smlouvu, hlavně, že to "jede". Oproti nim skeptický tábor eurorealistů má tendenci upozorňovat na mnohé nešvary integrace a nejraději by šlápl na brzdu. Já se počítám ke třetí skupině- k těm, kteří Evropskou unii považují za omyl minimálně od Lisabonské smlouvy, ne-li od "Maastrichtu". Ke skupině, která považuje EU za nereformovatelnou, a tedy nutně požadující její rozpuštění.

Jak s tím souvisí Německo? Hodně a vůbec. Bez Německa by neexistovala ani Unie, ani euro. Obzvlášť euroskeptici však mají tendenci považovat Německo za novodobého hegemona, který převzal opratě integrace a uzurpuje si ji pro sebe. Z Německa se stal strašák a pseudoargument, proč Evropskou unii nemilovat. Dokonce se vynořují i úvahy, že bruselský spolek představuje reinkarnovanou a dokončenou snahu nacistů k ovládnutí Evropy. Je to králičí nora pro ty, kteří netuší, že za první odhalenou lží nečeká vždy pravda.

Co je vlastně Německo?

"Aby bylo jasno, tato válka se nevede proti Hitlerovi nebo Nacionálnímu Socialismu, nýbrž proti síle německého národa, která má být navždy zničena, lhostejno, jestli je zrovna v rukou Hitlera nebo třeba nějakého jesuitského pátera."

Emery Hughes: "Winston Churchill – His Career in War and Peace", strana 145

Spolková republika Německo představuje poválečný konstrukt v režii vítězných mocností. Západní část byla anektována a rozdělena mezi USA, Velkou Británii a Francii (Trizóna). Východ připadl Sovětskému svazu. Důsledkem domluvy mezi mocnostmi vznikly nové německé instituce, politické strany i stát jako takový. V jejich režii byl přijat roku 1949 Základní zákon SRN (Grundgesetz). Tedy nikoliv formálně ústava (Verfassung).V ní se téměř nesetkáme s jinde naprosto běžným termínem "občan", nýbrž s "Němci" či "lidem". Už i americká ústava právní konotace občanského vztahu běžně používá.

Němci, na rozdíl od všech ostatních Evropanů, nemají občanské průkazy. Tamnímu obyvatelstvu úřady přidělují toliko osobní průkazy (Personalausweis). Z definice tak jeho držitel není občanem, ale osobou, a z Němců je "personál". Zní to přehnaně? Na závěr článku to bude ještě zajímavější... Při pohledu na osobní průkaz zaujme ještě jedna věc. Všude je naprosto běžné, že se tam uvádí státní občanství (tedy u nás Česká republika, jinde USA, Francouzská republika, Rakouská republika atd.). Jen Němci tam nemají občanství uvedeno, tedy SRN, pouze německou příslušnost (Deutsch). http://www.youtube.com/watch?v=XKTPJHUxL oM

Poválečný plán pro Německo

Do uchvácení moci Hitlerem fungovalo Německo jako demokratická Výmarská republika. Měla svou plnohodnotnou ústavu, instituce a nezávislé reprezentanty. Třetí říše poměry změnila a válka zničila Třetí říši. Než Führer spáchal sebevraždu, nelegitimně jmenoval admirála Dönitze do čela státu. Ten nařídil Jodlovi a dalším armádním velitelům podepsat kapitulaci. Faktem je, že kapitulaci Německa podepsali pouze vrchní velitelé německé armády, nikoliv žádný politický reprezentant státu! De iure tak kapitulovala pouze armáda a z hlediska mezinárodního práva měla následovat i ratifikace právoplatného představitele země, kterým by byl kterýkoliv následně zvolený představitel Výmarské republiky při zrušení Třetí říše.

Spojenci však neměli zájem na tom, aby se obnovila německá státnost. Na to bylo a je Německo až příliš cenná trofej.

Jeden z plánů pro dobytou zemi představoval návrh Henriho Morgenthaua (spolutvůrce Rooseveltova programu "New Deal", který mnozí považují za snahu zavést fašismus v USA- více http://mises.org/daily/2312 nebo http://newdeal.feri.org/wallace/haw23.ht m). Morgenthau požadoval zásadní demontáž německého průmyslu v takové míře, že by se Německo přeměnilo v agrární zemi. Neštítil se ani úvah o vyhladovění 30 miliónů Němců. Totální zničení Německa představovalo jistě velmi lákavou alternativu a nebýt jiných plánů pro jeho roli v Evropě, nepochybně by k tomu došlo (zde se nabízí paralela s Koreou).

Britský návrh se ukázal být přece jen realističtějším a více zapadajícím do budoucích plánů. Počítal s rozparcelováním země na téměř samostatné části. Dobová zpráva Reuters: "Londýn dne 9. 6. 1946 – Britská vláda vypracovala plán budoucnosti Německa, podle něhož má být vytvořen německý spolkový stát složený z 11 až 12 téměř autonomních zemí. ...Jako přípravné opatření mají být v různých okupačních pásmech postupně zřízeny provinční vlády s rozšířenou pravomocí. V dalším stadiu mají mít jednotlivé země možnost ucházet se o členství v OSN." (W. D. Leaky: I was there, s. 455, In: A. Norden: O národ, Praha, SNPL, 1954, s. 100). K provedení nezbytné transformace Německa do poslušné kolonie byl vybrán Konrád Adenauer. Churchillův plán přijal za svůj a v Pamětech píše: "Utvoření centralizovaného jednotného státu nebude možné ani žádoucí, státně právní spojení může být volnější než dříve, něco na způsob spolkového státu." (Konrád Adenauer: Erinnerungen 1945-1953, Stuttgart 1965, s. 40).

Adenauer měl vazby na Spojené státy. Byl manželem příslušnice rodu Zinsserů- významných amerických půmyslníků. Do rodiny patřil i John MacCloy, který se výrazně angažoval v německých poválečných událostech.

Marshallův plán

Již zmíněné vytvoření Trizóny ze západních okupačních oblastí umožnilo jednotnou nadvládu nad německým průmyslem. Obzvlášť Porúří se jevilo velmi lákavým. Tato snaha byla institucionalizována v dubnu roku 1948 zavedením Marshallova plánu pro Německo. Představa, že tento slavný program znamenal cokoliv jiného než rozdělení sféry vlivu na "americkou" a sovětskou, je dosti naivní a poplatná oficiální propagandě. Německo je ostatně exemplárním příkladem, jak Marshallův plán fungoval ve prospěch cizí kontroly nad hospodářstvím.

Ihned po uvalení "plánu obnovy" se velmoci shodly na ustavení západoněmecké vlády a měny. Koncem roku 1948 byl přijat Rúrský statut, který zakotvil závislost západoněmeckého průmyslu především na USA. Ještě předtím se však sešla Parlamentní rada tvořená delegáty okupačních zón na přípravě "ústavy". Ta vstoupila jako v podstatě nadiktovaný základní zákon v platnost 23. května 1949.

Oproti tomu situace v NDR je poměrně známá. Stalin dostal torzo východní části někdejší Výmarské republiky a komunisti ji drželi pevně v hrsti až do sjednocení. Avšak jediné, co odlišovalo Západní Německo od NDR byla demokracie. Za její oponou však šlo o stejně politicky i ekonomicky nesvébytnou kolonii jako v případě bolševizovaného Pruska.


Přesto se kontrola nad průmyslem nevyrovnala doslova vytunelování německého výzkumu a vědy. Stovky a tisíce vědců byly přinuceny pracovat ve Spojených státech a SSSR. V Americe se to dělo pod záštitou programu Paperclip. Nacističtí vědci, včetně těch, co mučili vězně svými pokusy, byly nyní zaměstnáni pro CIA ( http://www.sitback.cz/?videos=operace-pa perclip )

Zde se nabízí paralela s důsledky první světové války (ve skutečnosti jen v podstatě evropské), které měly však zcela jiné vyústění než válka druhá. Slavné příměří v Compiegne podepsal německý politik Matthias Erzberger zmocněný legitimním říšským kancléřem Ebertem. Rovněž politici nové, již republikánské Výmarské republiky podepsali Versailleskou dohodu, o níž se neúspěšně pokusili vyjednávat. Po roce 1945 vidíme zcela jiný vývoj: spojenci nadiktovali zemi s neexistující reprezentací své podmínky, zemi si rozdělili a sami určili její vývoj. Drakonické podmínky Versailles vyplynuly právě z toho, že Německo zůstalo suverénní zemí. Naopak téměř idylická obnova Západního Německa v druhém případě je příznakem toho, že žádné Německo de iure neexistovalo. Západní velmoci ve vztahu k Německu jednali de facto jen sami se sebou a ve svůj prospěch.

Spolková republika Německo s.r.o.

19. září 2000 byla ve Frankfurtu nad Mohanem zaregistrována společnost Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH. Založila ji spolková vláda, resp. ministerstvo financí. Tato organizace, jež má soukromoprávní formu a odpovídá tedy našemu "s.r.o." (sic!) má na starosti správu německého státního dluhu, dluhopisů a vydávání věškerých aktiv jménem Německa. Zajímavým faktem je, že zakladatelská smlouva firmy byla podepsána již 29. srpna 1990, tedy přesně ve dnech, kdy docházelo ke spojení NSR s NDR.

Představte si, že Česká republika má jakýsi základní zákon, který téměř nezná pojem "občan" a že místo občanských průkazů používáte jen osobní průkazy, které může vydat kdejaká firma (kdo byl zaměstnán u některé větší společnosti ví, co to takový osobní průkaz zaměstnance je). Na tom průkazu se nikde ani neobjeví údaj občanské příslušnosti k ČR, ale jen poznámka, že jste Čech nebo Češka. K tomu veškeré finanční transfery navenek spravuje jakási obchodní společnost "Česká republika- Finanční s.r.o.". Bylo by Vám to podezřelé? Mnohé Němce tyto otázky zneklidňují a vede se tam o tom diskuze, kterou samozřejmě hlavní média ignorují.

Redukce výše zmíněných občanských výsad do oblasti soukromého práva, kterým se řídí pouze fyzické osoby či podnikatelské subjekty, vyvolává oprávněnou otázku, čím tedy fakticky Německo je a zda jeho politika tak, jak se tváří, odráží suverénní politickou vůli samostatného státu.

Německo je oběť

Německo je dosud obětí nejen poválečnou, ale taktéž Evropské unie jako my všichni. Čistě partikulárně na eurozóně vydělává coby exportér a společná měna ho nedusí jako řadu jiných států, které ji zcela nesmyslně přijaly. Velmi však doplácí na to, k čemu je tato ekonomicky silná gubernie vůbec trpěna: na sanování eura. V mediálním žargonu na "pomoci chudším členům". Euro rovná se Unie a bez eura by nebylo tohoto protilidského projektu, jehož jediným účelem je zpacifikovat vyspělou západní civilizaci a předat ji do okovů světové vlády, která se už paralelně připravuje. Nezapomínejme, že díky euru a uměle vyvolané finanční krizi se už rýsuje jednotná fiskální politika, kontrola nad národními rozpočty atd. Salámová metoda pokračuje ke svému poslednímu dílku, aby novodobý Babylón vyzval nebesa na souboj.

Státní dluh Německa činí okolo 2 bilionů eur, tedy 80% HDP a tvoří tak jednu z nejvyšších položek v rámci Evropy. Stovkami miliard eur ručí za závazky jiných států vůči bankám. Evropská centrální banka, jež sídlí ve Frankfurtu stejně jako výše zmíněná Finanzagentur GmbH, funguje jen díky finanční a ekonomické síle Německa.

Máme před sebou silného politického tygra, který si dle libosti může dovolit řídit Evropu, jak se mu zamane, nebo ekonomický motor v kleštích pracující na plné obrátky, aby skuteční vládci mohli naplnit svůj sen o globální vládě, který se před očima běžných lidí skrývá už pár set let?

A propos

Nedávno jsem měl rozhovor s ředitelem jedné středně velké česko-německé firmy. Už v 80. letech cestoval obchodně do NDR. Během roku 1988 byl svědkem toho, jak někteří šéfové východoněmeckých firem se připravují na slučování podniků se západoněmeckými protějšky ("privatizace") a na vzájemné obchody. Bylo mu řečeno, že o pádu komunismu je dávno rozhodnuto, že jde jen o to, jak to navlíknout politicky a mediálně. Svědčí to o něčem? Svědčí to i o našem divadélku jménem "sametová revoluce", o kterém Miroslav Dolejší napsal brilantní Analýzu 17. listopadu? Možná bychom si měli konečně připustit, že existuje oficiální realita a pak ta Realita...Author: Luko # LidySesy00
Svet2014-05-127
-
 71%  ( 7 people voted )
+
Absoôlútnr jasný a pravdivý článok! Viem že nabehnú trolli, ale sr,ať na nich! To na začiatok diskusie...

Interbulo # HacoSyfi01
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2014-05-13 00:37:34 5f678421
Absolútne..... neviem ako sa prihodilo to hlúpe! Pardón!

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-05-13 00:40:36 5f678421
Marshalov plán! K. Gottwald bol v Moskve pýtať sa Stalina čo má urobiť s ponukou na Marshalov plán obnovy pre ČSR! Prítomný bol aj Masarýk--minister zahraničných vecí--a to je jeho výpoveď! Teda začali jednať. Stalinová "špekulácia " spočívala v tom aby sa "plán" začal uplatňovať a keď sa bude uberať nežiadúcim smerom tak sa na to --vytoto--bez kompenzácie! Lebo USA nemala " povolené.".vojensky vstúpiť na územie ČSR....to akože ..vyrovnanie dlhov--zmluvných!Potom Masarýka poslali preč a začala pijatika! Keď to nadobudlo "delirílne " rozmery zamontovala sa do "jednania " p. Gottwaldová--lebo" Klemo" bol "mimo provoz" a nahrádzala pitie "stakanov"!Po príchode domov "Klemo" si nepamätal priebeh jednania.. A bolo čo bolo...!A rozhodoval a rozhodoval--- Tvrdil Ján Masarýk minister zahraničných vecí ..
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-05-13 09:09:35 58d4289b
Tak toto sa cenzorom anglosaso židom vôbec nebude páčiť. Je to odhalenie asi také ako urobil Arthur Koestler o židoch, Chazaroch.

O Sumérskej ríši je tiež veľké mlčanie, masmédiá neposkytujú podrobnosti. Bola to doteraz najrozvinutejšia civilizácia na Zemi, ktorá nevznikla vývojom z opičích príbuzných. Nasledoval Staroveký Egypt a staroveké Grécko, tie sú vychvaľované do neba a pritom znamenali úpadok civilizácie oproti Sumérom. Vývoj ľudstva vyvrcholil dobou temna za kresťanskej svetovlády a dobývania Ruska a Európskych Slovanov.

Kdesi v Starovekom Egypte sa hovorí o vzniku GP, globálneho prediktora, výkonom svetovlády boli vyvolení židia a dodnes vládnu podľa toho, ako to mali prikázané v Starom zákone. Starý zákon je sofistikované psychologické dielo, ktoré pracuje s vedeckými poznatkami, napr. eugenikou.

GP usmerňoval vývoj na svete, v Starovekom Egypte vznikol biblický koncept riadenia spoločnosti, kresťanstvo a islam ako odnože judaizmu fungujú presne podľa tohto konceptu. Židia ovládli moc nad ľuďmi úverom a úžerou, presne podľa Starého zákona. Západná anglosaso židovská civilizácia sa vyvíjala pod diktátom sociálnych parazitov, celá jej existencia je poznačená kradnutím zdrojov, zbojníctvom, keď vykradli jednu krajinu, pokračovali vo vykrádaní ďalšej a dnes je im málo celý svet. Koránický islam odmieta vyvolenosť židov a úrok a úžeru nazýva smrteľným hriechom. Biblický projekt je o zotročení všetkých ľudí v mene jedného Boha.

Existuje päť typov sociálnej moci: 1.konceptuálna = GP, 2.ideologická, 3.zákonodárna, 4.výkonná, 5.súdna. Na Slovensku a v Slovanských krajinách pod diktátom EÚ máme právo vykonávať posledný stupeň moci, t.j. súdnu moc a to prijímaním zákonov, ktoré nám nadiktuje EÚ. Všetka ostatná moc je mimo právomoci Slovanských štátov, o moc a právo si vládnuť prišli Slovania počas šírenia kresťanstva a kresťanskom diktáte, plne podľa biblického projektu sociálnych parazitov. Už tisíc rokov sme otrokmi Boha a sociálnych parazitov.

V 18.stor. Rothschildovci začali zakladať centrálne banky a finančne ovládať svet. V r. 1913 vznikol FED ako súkromné združenie bankárov na ochranu bánk pred krachom a nie na udržanie zdravého USD, ako to hlása US ústava. Ovládnutie Európy bolo záujmom mocností v 1.sv.vojne, tá dala základy 2.sv.vojne. ES, EHS a EÚ sú tretím pokusom ovládnuť Európu. A od vekov tu vidíme snahu o ovládnutie surovín a trhov v Rusku, ZSSR a to od Vladimíra I., zavedenie štátneho kresťanstva, cez dynastiu Romanovcov, Židoboľševickú VOSR a obe svetové vojny, nastolenie socializmu podľa teórie komunizmu, ktorý vypracoval žid Marx, vlády ZSSR a Ruska až po Putina slúžili, sociálnemu parazitovi, anglossaso židovskej civilizácii na zotročovanie Rusov. Až Putin sa vzoprel, pochopil princíp svetovej moci a GP začína svet smerovať inak, ako to chcú sociálni paraziti Izraela a USA.

Nemecko je dodnes okupovaná krajina, NDR vojensky obsadené víťazným ZSSR bolo po rozpade socialistického sektora okupované USA a začlenené do Nemecka. Bundesbak je podriadená FEDu, BIS. Briti a USA podporovali finančne aj Stalina, aj Hitlera. Ich cieľom bolo ekonomicky zničiť aj Nemecko, aj Rusko a následne ich kolonizovať a zotročiť. Stalin im urobil škrt cez rozpočet, pochopil princíp moci a začal budovať štátnu ekonomiku nezávislú od USA a Britov, ZSSR sa stalo ekonomickou hrozbou pre USA, Stalin bol zavraždený a Židoboľševická moc, ktorá nastúpila vo VOSR k moci, doporučila do vedenia strany a štátu ľudí, ktorý vlastnou blbosťou- podľa pokynov Židoboľševikov- a iniciatívou zničili ekonomiku ZSSR a Ruska. Všetko vyvrcholilo Gorbačovom, predstaviteľom Židoboľševikov, ktorý plnil želania USA, zrušil Varšavskú zmluvu, pustil Slovanov pod feudálnu moc EÚ a rozdelil ZSSR, dnes ho chcú v Rusku súdiť.

EÚ má fašistický pôvod, je o tom knižka. Ľudia, ktorí podporovali Hitlera, IG Farben a US kapitál po vojne založili ES ako ďalší pokus na zjednotenie a ovládnutie Európy. Niektorí vyšli zo symbolickej basy za vojnové zločiny a už im bol ponúknutý job založiť ES. Dnes Slovania vedia, že sú kolonizovaný, výroba bola u nás zlikvidovaná, fabriky len západné, dotované z našich daní, ESM je fond, kde do 7 dní musíte zaplatiť čiastku na záchranu bankrotov, ktorú vám ESM stanoví, nesmiete sa súdiť, nesmiete odstúpiť od zmluvy s ESM, dokonalé otroctvo.

EÚ je súčasťou svetovej moci, ktorú realizujú sociálni paraziti pod diktátom anglosaso židov, USA, Izraela, Británie, Francúzska. USA ako štát je likvidovaný, výroba sa sťahovala v rámci liberalizácie do sveta, Číny, nastáva deindustrializácia sveta, vid. aj emisné kvóty a iné na pohľad nezmysly. Ďalším cieľom je depopulácia sveta a denacionalizácia=debilizácia národov, zničenie spoločnosti na princípe rodiny= feministi, gender politika... Proti tomuto zdegenerovanému sociálnemu parazitovi sa postavil Putin a čuduj sa svete USA sú v roli diváka, ktorý prská nadáva, vyhráža sa a čuduj sa svete celá Európa poslúcha toho sociálneho degeneráta. Slovesnkí politici nie sú výnimkou, svoje zištné záujmy dokážu naplniť len s U a USA na čele - budujeme vesele - na večné časy a nikdy inak!

Definitiva # MunoLyhi27
-
 56%  ( 6 people voted )
+
2014-05-13 09:23:04 5faaebfb
Any # KoloRifu20
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-05-15 21:08:04 5b9417bd
Definitíva! Očuj, dievka moja! Nechcem, ťa ponižovať, nemám na to, ale na tomto diskusnom klube, nedávaj články! Skús iba hodnotiť, skrátka námet zhodnotiť, prípadne predošlého diskutéra zdrbať, alebo pochváliť! Takýmito reakciami iba sama sebe zle robíš! Príliš dlhý text, máš to niekde pustiť ako článokl!Ale nič Jambo, ctím si Tvoj názor, neber to, ako urážku! :-)))

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-05-21 19:40:10 5f6787c5
loading...
Interbulo,-----Nerozumiem. Kde tu vidíš môj príspevok?Chceš ma skritizovať zato,že občas súhlasím,čo napíše Definitiva? Vysvetli mi to.Napríklad toto čo teraz napísal Definitiva,by som určite nepochválila.Hádam nebudeme ako opozícia s koalíciou. Len preto,že s niekým nesúhlasím,neuznať že má pravdu.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-05-21 20:49:27 5b7f1cac

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šty   ose
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

O roli evropských elit


O roli evropských elit
Zajisté si většina z vás, čtenářů, klade otázku, proč se současné evropské elity chovají tak nehorázným způsobem, kdy zrazují vlastní obyvatelstvo a zcela evidentně je zaprodá...
Vývoj ľudových protestov v juhoamerických štátoch
Brazílie? Ještě větší průšvih, než jsme čekali
Špionážní dron připomíná poštolku

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0295 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage