Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Neplatič daní hrdinom


Neplatič daní hrdinom

Neplatič daní  hrdinou

Dan Šťastný

 

Konec března  je každoročně spojován  nejen  s příchodem jara, ale též s něčím  daleko  méně  příjemným – s povinností podat  daňové přiznání. Ačkoliv daně platíme  (rovněž  díky reformám některých "liberálních" politiků  a "ekonomů"  oceněných  Nobelovou  cenou)  po celý rok, podávání  přiznání k dani z příjmu  se stává, soudě dle frekvence  tohoto  tématu  v médiích,  nejoblíbenější příležitostí  k debatě  o tomto  "nástroji fiskální  politiky",  jak je tato  aktivita některými politiky  a ekonomy  eufemisticky  nazývána. Na rozdíl od ostatních se vám však nechystáme poradit,  jak daňová  přiznání  vyplnit,  ani se nechystáme na vás apelovat,  abyste  se daním nevyhýbali.  Naopak.  Zcela v duchu  našich  principů a pověsti  zastánců  soukromého vlastnictví  a vlády právy  bychom  rádi  přispěchali na obranu těch jedinců,  kteří jsou (rovněž  mnohými "liberálními"  politiky  a "ekonomy")  odsuzováni  jako zločinci  – chystáme se na  tomto  místě  zastat  daňových  neplatičů, rebelů  a odmítačů. Nejprve  si ukážeme  podstatu daní,  abychom  poté  pochopili,  proč jejich neplacení nejenže  není  zločinem, ale že v jistém smyslu prospívá i ostatním. Doufáme  tak, že po přečtení následujícího textu bude všem zřejmé,  že neplatič  daní není  zločincem,  ale hrdinou...

 

Co jsou  daně?

Daně  jsou násilím  vynucené  platby  prováděné ve prospěch  lidí, kteří se označují  za stát. Spojení mezi daněmi  a státem  není  nikterak náhodné. Proč? Ačkoliv stát nabýval  v historii  různých podob, všem státům  bylo a je společné  nadřazené, mocenské  postavení  jeho  představitelů ("aparátu") nad  zbytkem  obyvatelstva.  A byli  a jsou to právě  představitelé státu,  kdo rozhodovali  o výši daní  a jejich platbu  násilím  vynucovali.  Není  potom divu, že lidé odedávna chápali  daně  jako příkoří,  jehož  prostřednictvím se na  jejich  účet vládcové a jimi privilegovaní  obohacují.  Taková  skutečnost nebyla vládcům  dvakrát  příjemná – pokud  je totiž  obyvatelstvo  považovalo za bandity,  hrozilo  nebezpečí,  že se proti  nim  vzbouří.  Mnohý vládce tak na vlastní  kůži poznal,  jak malá jeho moc ve skutečnosti je, přestane-li ho obyvatelstvo  pasivně respektovat jako silnějšího a postaví-li se mu aktivně  na odpor.

Aby vládci nebezpečí  odporu  obyvatelstva  snížili, potřebovali  se nějakým  způsobem  odlišit  od obyčejných  banditů a loupežníků - potřebovali  vypěstovat  v lidech představu, že vybírání  daní není totéž co loupež.  Dnešní  představa průměrného člověka o daních  je důkazem  toho, jak byli představitelé státu v tomto svém záměru  úspěšní.  Jak toho dosáhli?

Museli nejprve  ospravedlnit své nadřazené postavení  nad ostatními – museli najít ospravedlnění pro samotnou svoji existenci,  pro existenci  instituce státu.  Zkoušeli  se zaštiťovat  Bohem, který  je údajně k jejich vládnutí  nad obyčejnými  lidmi předurčil. S radostí  se chopili  myšlenek  Hobbesova  Leviathana a "společenské  smlouvy". Nakonec  nepohrdli ani novějšími  teoriemi,  které nutnost existence státu   obhajují   skrze  neutrální, "objektivní"   poznatky   některých věd (ekonomie,  sociologie apod.).

Jakmile  existovala  u obyvatel  představa, že stát  musí  existovat (tj. že jim někdo  musí vládnout), stala se obhajoba  zdanění  (tj. jeho očištění  od spojitosti  s obyčejnou  krádeží)  poměrně triviální  záležitostí.  Jak by totiž  mohl  stát  tyto  "nepostradatelné" funkce  vykonávat,  kdyby k tomu neměl patřičné prostředky?  Daně  se  tak  v očích  obyvatel  (a k radosti  vládců) postupně přetvořily z prostředku  k obohacení  vládců  na  prostředek k financování služeb,  které  "obyčejným  lidem" vládci "poskytují".  Právě takové jsou kořeny  dnes tolik rozšířené představy  státu jako firmy vyrábějící  různé  statky pro obyvatele  (ochrana  majetku,   silnice  apod.)  a daní jakožto platby obyvatel za poskytování těchto  statků.

I kdybychom  připustili onu naprosto naivní představu, že veškerá činnost  státu spočívá  v produkci  nějakých  statků,  je paralela  mezi  firmou  a jejím  zákazníkem na straně  jedné a státem  a jeho obyvatelem  na straně  druhé  zásadně  mylná.  Každý, kdo je schopen   rozeznat  dobrovolnou spolupráci od násilí,  musí  nutně vidět, že zatímco  zákazníci  firem se mohou  rozhodnout, zda si určitý  statek  zakoupí  či nikoliv,  obyvatelé státu žádnému  takovému  rozhodnutí ohledně statků "kupovaných" za daně nečelí! Zatímco  zákazníci  firem  si od nich  statek zakoupí pouze v případě,  že si ho budou cenit  více  než  jiných  statků,   které  by  bylo možno  za dané  prostředky získat,  "daňový poplatník"  se musí svých prostředků vzdát, i když si poskytovaného statku  cení  méně či vůbec.  Obrazem  pojetí  státu  jako firmy by  byla  v soukromém sektoru  společnost, která by vám za asistence  tlupy siláků vlezla do bytu  s tím, že staví zábavní  park,  na jehož vybudování  musíte  přispět! Snad ještě věrnějším  (a typičtějším) obrazem  státu v soukromém sektoru  je firma,  která  vám tvrdí,  jak  moc  potřebujete ochranu svého majetku,  slibuje  vám, že vás bude  chránit, a přitom  vás upozorňuje, že nikoho  jiného nesmíte  o tuto  službu  požádat,  a vyhrožuje vám,  že  pokud  jí  za  to  nezaplatíte,  sama vám váš majetek  zabaví!  V obou výše uvedených případech by byla taková firma zcela správně  považována  za zločinnou.  Není pak  důvodu  označovat  stejnou   činnost   jinými  jmény  ("bezpečnostní politika",  "zajišťování  veřejných   statků"   apod.)   jenom proto,  že si skupina  těchto  lidí říká  "stát". Na  násilném  charakteru daní  nemůže  nic změnit  ani skutečnost (nedávno  publikovaná v médiích),  že značná  část obyvatelstva je  "spokojena"   s  výší  daňového   zatížení. I  když  totiž  pomineme   otázku,  jak  může být někdo "spokojen"  s tím, že ho někdo jiný násilím  k něčemu  nutí,  stále jsou zde lidé, kteří spokojeni  nejsou.  Tento  argunmet tak může maximálně ospravedlňovat zdanění  těch, kterým  se líbí být zdaňován. Pro zbytek  obyvatel  však  daně  zůstávají  násilím!

Daně nejsou obdobou ceny placené za statky na trhu, neboť dobrovolnost spolupráce  není  jen  pouhým  technickým detailem, ale zásadním rozdílem, který staví zdanění  na úroveň  obyčejné  krádeže. Použití  daní  (k obohacení  vládců  či k pomoci jimi privilegovaných), zrovna tak jako způsob  použití  lupu (k obohacení  lupičů  či k  pomoci  jejich  známým),   je  zcela  irelevantní  vzhledem  k legitimitě  způsobu,   jakým byly prostředky v obou případech nabyty. Zloděj, který lup použije  na výstavbu mateřské   školky,  nebo  který  vám  "výměnou" za lup vyasfaltuje  silnici ke garáži, zůstává stále zlodějem!

V důsledku  státní  propagandy (proč  asi politikům tolik záleží na tom, aby všichni chodili  do  státem  ovládaných  škol?!; proč stát podporuje "vědu" a "intelektuály", kteří  nás  o  nutnosti státu   přesvědčují?!)  se však politikům podařilo zdanění zbavit jakékoliv  souvislosti  s krádeží  (zločinem). A nejen  to! Podařilo  se jim dokonce za zloděje a zločince  označit  oběti  svých  každoročních   (čtvrtletních,  měsíčních) nájezdů – tedy  každého,  kdo se placení  daní  zcela či zčásti vyhýbá. Kolikrát jsme již slyšeli zprávy   o  tom,  jak  "podnikatelé  okrádají stát na daních" (na clech, na zdravotním pojištění  apod.)?!  Pojďme  se podívat,  proč je i tato představa zvrácená.

 

Neplacení daní  není  zločinem

Není-li zdanění  o nic legitimnější  než krádež,  je potom  zřejmé,  že odmítnutí platit  daně  je asi  tak  stejně  nelegitimní jako odmítnout  vydat  majetek   zlodějům   a  že snaha  se  daním  vyhnout   je  stejně  nelegitimní  jako snaha  před  zloději zatajit  majetek, jehož si nevšimli,  a tak jej na vás násilím nevymáhají.

Kdyby  mělo  být  neplacení  daní  zločinem,  musel  by v důsledku  neplacení daní existovat  někdo, jehož legitimní  – tj. majetková  –  práva   byla  poškozena. Ptejme   se tedy, čí práva poškozuje  ten, kdo se placení daní vyhýbá.

• Ačkoliv to zní absurdně, začněme  politiky – jsou takto poškozována  práva politiků? Existuje  snad  někdo  ve společnosti  (i když si říká politik),  kdo má nárok  – "právo" na to, aby mu ostatní odevzdávali část svého majetku? Nikoliv. Ani politik (ani zloděj) nemá  právo na majetek  druhého člověka, a proto neplacením daní práva politiků  porušována  nejsou.

• Práva těch, v jejichž prospěch  politici daňové  výnosy  používají?  Ani  ti, stejně  jako politici  (nakonec  se může  jednat  o jedny  a tytéž osoby...), nemají  žádný  nárok  na část našeho majetku. Stejně jako soused nemá nárok  na to, abych mu postavil dům, nemá ani nárok  na to, aby mu ho postavil politik z mého  majetku.  Ani práva  těchto  lidí tak neplacením daní  porušována nejsou  a ani být nemohou.

• A co třeba  práva  ostatních lidí, kteří  daně  platí?  Jejich  práva  bezpochyby  porušována  jsou,  nikoliv  však  těmi,  co daně  neplatí, ale samotnými politiky,  kteří  na nich daně vymáhají!  Neplacení  daní z naší strany  může  v některých z nich  vyvolávat  závist,  že  se  jiným   podařilo   se  daním   vyhnout, nicméně  považovat  to  za  porušení jejich práv ze strany  neplatičů by bylo stejně absurdní jako tvrdit,  že ten,  kdo se nenechal  bandity  okrást  porušil  práva  těch, které  bandité  přemohli  či kteří  se jim podvolili.

Kde se potom  bere  představa o zločinnosti neplatičů daní? Kde se bere představa o povinnosti daně  platit?  Mnoho  lidí stále mate  skutečnost, že část  prostředků, které se na daních  vyberou,  je použita  k projektům,  z nichž  těží i lidé, kteří  daně  neplatí. Využívání  těchto  projektů  a neplacení daní je potom  přirovnáváno k příslovečné  jízdě vlakem načerno – tj. podvodu či krádeži. Ze skutečnosti,  že  někdo  chodí  po  chodníku nebo  že se neodstěhuje ve chvíli, kdy jsou z daní pořízeny  nové stíhačky, však ještě neplyne,  že si daný člověk služeb chodníku či stíhaček cení více, než kolik je po něm na jejich zaplacení  vymáháno. Mnohdy  z toho dokonce  ani  neplyne,  že  si  takových  projektů vůbec cení. Tolikrát  omílané  "veřejné statky" tak vůbec statky (tj. něčím, co uspokojuje nějaké  lidské  potřeby)  být  pro mnohé  lidi nemusí.  Může  se dokonce  jednat  o jejich opak, tj. o něco, co lidi poškozuje  a co lidé nechtějí.    Přesto  jsou  na  ně všichni  nuceni  přispívat.

Navíc, pokud  by bylo pravdou,  že "služby" státu  jsou prospěšné všem obyvatelům bez výjimky a že daně jsou platbou  za tyto služby, potom by měli všichni obyvatelé přispívat na  "služby"  poskytované státem stejným  dílem, podobně  jako tomu je v případě ostatních statků  a služeb,  za něž lidé platí stejně bez ohledu na jejich majetek, příjem,  zaměstnání, stáří  apod.  Výše uvedený  argument by  tak  ospravedlňoval nanejvýš "daň z hlavy" – tj. daň ve stejné  výši pro všechny  obyvatele.

Kde se ale bere  ospravedlnění pro  existující   daně?   Vezměme   si  například  daň z  příjmu.   V jakém  smyslu  může  vznikat člověku povinnost odevzdat  část svého majetku "společnosti"  z toho důvodu,  že dosáhl příjmu?  Vždyť skutečnost, že příjmu  dosáhl,  je důkazem,  že někomu  jinému  prospěl.  Jak to,  že ten,  kdo  je produktivní, a dosahuje  tudíž  příjmu,   musí  platit,  neboť by jinak  údajně  něco  společnosti  "dlužil", zatímco někdo jiný, kdo nic nedělá, nikomu neprospívá, a příjmu  tedy nedosahuje, platit nemusí?  A co dluží společnosti  ti, co vytváří  vysokou  přidanou hodnotu (a odvádí vysokou  DPH),  co  konzumují  alkohol  (a platí  spotřební daň),  co měli  či mají  produktivní  předky  či přátele  (a platí  tak daň dědickou či darovací), co mají nemovitost či ji  převedli  na  někoho  jiného  (a  platí  tak daň  z nemovitosti či jejího  převodu),  nebo ti, kteří používají  automobil  k podnikání (a platí tak daň silniční)?  Zvláště srovnáme-li je s těmi,  kteří  žádné  hodnoty  nevytvářejí (a  žádnou   DPH  tak  neodvádějí),   kteří  se cpou  bůčkem  (a žádnou  spotřební daň  neplatí),  či s těmi, kteří  se v autech  prohánějí jen  tak pro  osobní  radost  (a žádnou  silniční  daň neplatí,  narozdíl  od podnikatelů, kteří  jezdí autem  v rámci  poskytování služeb ostatním)?

Ten,  kdo  neplatí  daně  (z  příjmu   nebo z čehokoliv jiného),  není zločincem,  ale potenciální obětí,  které  se  podařilo   zločinci uniknout.  Novinové   titulky   o  "okrádání státu  na  daních"  jsou  jenom  snahou  skutečný  morální  status  státu  na straně  jedné a daňového poplatníka na straně  druhé převrátit naruby. (Kdo a proč jen může takové články psát?)

 

 

Neplacení daní  je hrdinstvím

Ze skutečnosti, že neplacení daní  není zločinem,  ještě  neplyne,  že se jedná  o čin hodný  obdivu.  Aby  bylo  zřejmé,  proč  by tento  počin  bylo možné  za hrdinství považovat, musíme nejprve  rozumět  tomu, co se stane  ve chvíli, kdy daně zaplatíme.

Zaplacením  daní  vzniká  ve státním sektoru,  který  je na daňových  příjmech  závislý,  prostor   pro  činnost,  který  je  s radostí byrokraty  a  politiky   beze  zbytku   využit. Čím více daní  lidé státu  odvedou,  tím více prostoru pro činnost  státu  pomáhají  udržet či vytvořit.  V této  souvislosti  je nutné mít na  paměti  něco,  co je na  stránkách tohoto časopisu téměř zbytečné připomínat: jakákoliv aktivita státu – lidí, kteří se za tuto instituci  schovávají  – probíhá  na úkor aktivit jednotlivců  a společnosti;  kdykoliv  získává stát nějakou  pravomoc,  musí této pravomoci zbavit jednotlivce.  Jde-li nám o jednotlivce a jeho  svobodu,  potom  je pro  nás  větší prostor  pro aktivity  státu  špatnou zprávou. Proč? Aktivity státu,  realizované  za daňové příjmy, obyvatelům  (daňovým  poplatníkům)   škodí   jednak   tím,   že   představují enormní plýtvání  prostředky (staví-li  stát dálnici,  můžeme  si být  vcelku  jisti,  že její budování  bude  dražší,  než kdyby ji stavěla soukromá  společnost  jakožto svůj majetek). Navíc  však existují  aktivity  státu,  které  by byly škodlivé, i kdyby daňové poplatníky nestály  vůbec nic. Právě sem spadá regulatorní  činnost  státu,  představující vedle zdanění další poškozování majetkových práv jednotlivců.  Mnohé  státní  instituce nás tak nejen  stojí  peníze,  ale  škodí  navíc  přímo tím, že nám  brání  obchodovat  s kým chceme, jíst co chceme, vyrábět co chceme, bydlet kde chceme  apod. Pochopíme-li,  že veškeré aktivity  státu  (včetně  samotného zdaňování)  jsou podmíněny úspěšným zdaněním  lidí, bude  ihned  zřejmé,  že čím méně daní  stát  od obyvatel  vyvlastní,  tím  méně svých aktivit  si bude  moci dovolit financovat a provádět.  A proto  ten,  kdo nezaplatí daně,   jež  by  normálně  zaplatil,   přispívá k omezení moci státu, což ho v našich očích musí činit  hrdinou.

Lidé by neměli propadat iluzím, opět pečlivě šířeným  státní  propagandou, že díky neplatičům daní existuje ve státním sektoru  pověstný  nedostatek peněz,  který by se jinak podařilo vyřešit, "jen kdyby všichni  zaplatili  tak, jak mají". Kdyby lidé zaplatili  více  na  daních,  jedinou  změnou by  bylo,  že by  vznikly  nové  "společenské problémy"  a nové  úřady,  jejichž  prostřednictvím  by se politici  a byrokraté jali společnost  "zdokonalovat".  Je zcela  naivní  si myslet,  že by státní  byrokracie  kdy mohla prohlásit daňové  výnosy  za postačující  ke všem funkcím,  které by tato byrokracie  ráda "pro společnost"  vykonávala  a o jejichž výkonu nakonec sami politici rozhodují. Vždyť nedostatek finančních prostředků je téměř  definičním znakem  státního sektoru – podívejme  se  na  školství,  zdravotnictví, státem  podporovanou kulturu, ochranu životního  prostředí, státem  placený  výzkum. Nelze proto  ani zcela vážně tvrdit,  že díky neplatičům daní  jsou nuceni  "poctiví"  daňoví poplatníci platit  více. Opět,  kdyby se najednou nikdo platbě daní nevyhýbal  a vybralo by se tak více, spíše než k poklesu daňového  zatížení  by během  pár  let došlo k opačnému jevu:  politici  a  byrokraté by vykonávali  více svých destruktivních funkcí, které doposud  nevykonávali nikoliv proto,  že  by  nechtěli,   nýbrž  proto,  že  na  to prostě  neměli  finanční zdroje.

Označením neplatiče  daní za hrdinu nemáme  v úmyslu  naznačovat, že  se  daním nevyhýbá  ze sobeckých  důvodů,  že se daním  vyhýbá,  aby omezením  moci státu  pomohl ostatním. Jistěže to dělá pro sebe, nicméně i zde sledování svého vlastního  zájmu vede k pozitivním důsledkům i pro ostatní (s výjimkou politiků a byrokratů). Cílem pašeráků,  či  manažerů  firem   se  sídlem v daňových  rájích  je rovněž  jejich  vlastní prospěch, a přesto  svojí činností  prospívají ostatním - lidé kupují  levnější  zboží a užívají si statků  od firmy,  která  by nebýt  daňového ráje třeba nemusela existovat.

Rovněž  nemáme  v úmyslu  tvrdit,  že ti, kdo daně platí ve výši, v jaké je od nich stát požaduje,  jsou nutně nějakými  zločinci. Samozřejmě, že jsou především oběťmi, kterým  nelze vyčítat,  že se násilí  ze strany státu   podvolili.  Hrozba   represí   ze  strany státu  není nikterak planá a mnozí z nás tak dají nakonec  přednost platbě  daní  před  rizikem  znárodnění svého  majetku  či uvěznění.  O to více však ve srovnání s nimi vynikne  čin neplatiče  daní,  který  uvedená  rizika podstupuje!

 

Neplatič daní tak zkrátka nejenže není zločincem,  neboť svým jednáním nepoškozuje majetek  nikoho  jiného,  ale je v jistém smyslu  jeho  opakem  – je  hrdinou,  který omezováním  daňových  výnosů státu  způsobuje, že stát nemá  takovou  moc, jak by rád měl. Mějme toto na paměti,  kdykoliv budeme sami  přiznávat příjmy,  vyžadovat  stvrzenky  a  platit  daně.  Každá  koruna, která zůstane  v soukromém sektoru  mezi  lidmi, kteří   skutečně   vytváří   bohatství   tím,   že spolu  kooperují,  představuje zároveň  o korunu  méně pro ty (převlečené  za stát),  kteří  naše  bohatství  omezují  a  ničí.  Jakkoliv vás tímto  nevyzýváme  k neplacení daní (to je přeci rovněž  "zločin"...),  můžete  alespoň zvážit, zda se rovněž  nestát  hrdinou...!Author: takto # WuwiPygi82
Ekonomika2013-10-2336
-
 83% ( 31 people voted )
+
dúfam, že neplatca daní - hrdina má gule na to, aby nevyužíval nič, vybudované z daní.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-24 12:53:14 57c596fc
Dr Hujer, myslíš tým napríklad povinnú školskú dochádzku, alebo povinné detské očkovania?
Peter # RoduByba06
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 13:26:18 c350a66f
myslím tým všetko financované z daní.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-24 13:57:07 57c596fc
hujer, a prečo vlastne ten štát financuje to povinné školstvo a očkovania? a pritom hovoria, že nemajú na platy sestričiek a učiteľov. vieš koľko by ušetrili keby to prestali financovať?!

veď to určite robia len pre blaho národa, nie preto, aby im nepokapalo stádo, ktoré im prináša zisky, a čím vzdelanejšie v oboroch, ktoré povolia, tým väčšie.

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 15:31:38 b22935c5
Dr Hujer a čo konkrétne máš na mysli čo je vybudované z daní čo by neplatič daní nemal používať?
takto # WuwiPygi82
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-24 15:36:12 5f6711b2
Dr. hujer. z daní sa vybudoval socialny system pre Ciganov , Vojakov, policajtov, Hasičov, Zdaní sa finnacuje rozkádanie daní, supervysoké platy štátnych úradnikov, .. no napriklad, ja nevyuživam nič, z toho..
sines # NowyXali46
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-24 16:26:02 5b7f1dcd
loading...
sines, to že nevyužívate nič s Vami vymenované znamená, že máte úžasný život a nikdy ste ich našťastie nepotrebovali. aaa, som rád, že ste neboli v povinnom školskom systéme...
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 18:19:45 5b7f6561
milý pandemonium!
určite budeš súhlasiť s týmto článkom a dáš mu +.
hoci je tvoj postoj v tejto otázke schizofrénny, určite mi dáš za pravdu, že dane, ktoré aj ty platíš sa používajú aj na financovanie 18 cirkví, s ktorých názormi určite nesúhlasíš. dokonca ani mečiar nezrušil túto nespravodlivosť voči tebe a neprebehla odluka cirkví od štátu. :D

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 18:29:05 b22935c5
{dokonca ani mečiar nezrušil túto nespravodlivosť voči tebe} Veru nie. To tusté prasa, ktoré si cez bachor ani na gule nevidí sa postaralo o nevýhodnú zmluvu s Vatikánom: http://slovakia.humanists.net/zavacka.htm

SocialMaster # TymaMoxo37
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-24 18:39:34 576a8ffc
sines vs. DrHujer

Nikdy jsem nepotřeboval cigány,vojáky,rozkrádání daní a supervysoké platy státních úředníků.

Hasiče občas může potřebovat každý,ale tyto obecní organizace tu byly už před více jak sto lety i bez přičinění státu. Teprve později byly ustanoveny státní organizace.

Policajty jsem potřeboval jednou. Aspoň jsem si to myslel. Poté co příjeli bez daktyloskopa a bez psovoda se psem mi došlo, že je to organizace pro evidenci trestné činnosti. Samozřejmě že pachatele nezjistili. Se psem by to byla hračka.
Policie vyvíjí profesionální činnost při vraždách,protože se potřebuje prezentovat jako veledůležitá organizace. Korupci a rozkrádání se věnuje podle toho kdo z vlády je zadavatelem objednávky a kdo pachatelem. Tak se občas stává,že je případ zameten pod koberec.
Velmi aktivní je při přepadení pošt a bank. Podle pořadí důležitosti druhů trestné činnosti je naprosto evidentní kdo jim ve skutečnosti velí. Ano,jsou ty samé organizace které ožebračují národy,státy a potažmo každého z nás.

zero # MotoLile18
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-24 18:50:14 55478017
hujer
to je tak poznať? :D
určite mi dáš za pravdu, že zrušenie povinnej školskej dochádzky znamená veľké úspory štátneho rozpočtu. stále sa hovorí o šetrení, ale nie a nie to uskutočniť v reále.

k tomuto článku by som ešte chcel upozorniť, že existujú štáty, ktoré platia svojim občanom a nie sú tam žiadne dane. a predsa fungujú. jedná sa o niektoré štáty vyvážajúce ropu, napríklad aj aljaška, alebo štáty s bankovým systémom ktorý umožňuje "daňové raje" pre cudzincov a majú príjmy z toho. neponecháva si ich však len elita, ale rozdeľuje ich medzi svojich občanov, a financuje uvedené služby štátu. aj tam však existuje vykorisťovanie, nakoľko podradné ráce tam robia cudzinci, a tí v podstate nemajú žiadne práva.
a teraz si zoberte, že napríklad štátne lesy koľko dreva vyťažia a kde miznú zisky? nie je to toľko čo za ropu ale! štátne neboli len lesy. po páde socializmu, boli štátne aj podniky resp národné. kde zmizli zisky z privatizácií? a čo diamantová baňa?
dane sú iluminátsky výmysel. a ilumináti ožobračujú ľudí cyklickým striedaním znárodňovania a privatizácií. podľa potreby. to spôsobuje presun ovládania a kontroly zdrojov a tokov energií k špičkám pyramídy.
a ďalšie extrémy!!! štáty, ale aj veľmi bohatí súkromníci si rozdeľujú také zdroje a územia, na ktorých sa ani poriadne nevie čo je, ale už teraz si to nárokujú! takto je rozteritóriovaná antarktída, budúcnosť prinesie spory o arktídu, spory o ťažby na morskom dne. tuším aj slovensko platí (neviem komu, iluminátom?) za ťažobné práva na morskom dne kdesi v pacifiku.
a to sa nedeje len na zemi, niektorí predávajú už aj pozemky na mesiaci marse. ráta sa tam v budúcnosti s kolonizáciou, pričom tam môžu zničiť iné pôvodné civilizácie na iných planétach. možno budú sprivatizované alebo znárodnené niektoré asteroidy s nerastnými surovinami. podobne ako sa nehľadelo keď si kolonizátori delili ameriku, alebo afriku alebo aj slovensko. teraz je to sci fi, ale ilumináti vždy rozmýšľajú popredu!


aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 19:01:05 b22935c5
gejza
samozrejme, ropu nemáme. s daňovým rajom je to iné.
casanova okrem sexu, aj radil kráľovi, keď mal prázdnu kasu urobiť lotériu. teraz letí bločková.
a caligulovi keď mal prázdnu kasu a už mu načisto je -balo, tak založil štátny nevestinec, prehlásil manželky senátorov(poslancov) za najväčšie ku- r-wy a na radosť tých manželiek a lúzy ich tam zamestnal. potom ho zabili, po 4,5 roku.
ja to vidím tak, že to je tá správna cesta z krízy, zamestnať manželky a dcéry poslancov všetkých úrovní v štátnom nevestinci (aj tak sú to k---y) a nebolo by treba ani vyberať dane.
no , a teraz sa môžem báť , že ma zabijú :(.

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 20:32:25 b22935c5
pande, spomínaš na keltošku? :D
aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 20:38:00 b22935c5
Povinné odvody (sociálne a zdravotné) sú tiež istá forma dane, pretože sú povinné pod hrozbou trestu, rovnako ako daň. Čo myslíte, kam idú vaše peniaze v druhom dôchodkovom pilieri? Kam sú investované a kto ich takto investuje? Ak by vaše (virtuálne) dôchodky za dnešné vaše odvody, ktoré sú reálne, mohol každý z vás kúpiť kus majetku pre seba, asi by svet vyzeral dnes úplne inak. Takto za vaše peniaze skúpi svet niekto iný. A skúpi ho zákonne... aj s vami.
takto # WuwiPygi82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 20:55:31 5f6711b2
Kdo dává vládám peníze, dává jim do rukou meč, který bude v první řadě použit proti němu samotnému a proti ostatním lidem. Když nedáte vládě peníze, omezíte tím její možnost ničit životy sobě a ostatním lidem.

takto # WuwiPygi82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 20:58:26 5f6711b2
gejza
ak opomenieme niektoré zabudnuté kmene v amazónii a na papui, aj tak existujú národy bez svojho štátu. často to znamená vojnu. palestína, kaukaz, baskicko, kurdi,. ale túto problematiku výborne zvládli cigáni. sú po celej európe a nemajú žiadny štát. dane neplatia a všetci im platia dávky. majú sa zle? veď sa úspešne množia, lepšie ako domáce obyvateľstvo.

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 22:33:54 b22935c5
Akékoľvek spoločenstvo si "dane" na svoju správu odsúhlasuje všeobecným hlasovaním a každý člen spoločenstva má právo sa slobodne vyjadriť k navrhovanej sume, ktorú je ochotný dobrovoľne a bez donútenia pod hrozbou trestu zaplatiť. Takto napríklad fungujú SVB - spoločenstvo vlatníkov bytov.

Pokiaľ niekto chce odomňa časť z môjho príjmu, peniaze, ktoré som si poctivo zarobil svojou drinou a zároveň sa mi vyhráža exekúciou alebo uväznením za to ak daň nezaplatím, je obyčajná zlodejina a banditizmus a je úplne jedno či je to štát alebo niekto iný.

Uvedomuje si niekto z vás, komu v konečnom dôsledku patrí všetok váš majetok? Neviete? Tak sa to dozviete v momente, ked nezaplatíte akúkoľvek daň.

Pokiaľ niečo nepoužívam, tak chcem mať láskavo na výber, či som ochotný za to platiť a nie aby ma niekto nútil proti mojej vôli, že musím zaplatiť aj za to, s čím nesúhlasím a zadlžoval celú moju rodinu na niekoľko generácií dopredu.

A to čo nepoužívam, čo je vytvorené z daní, si veľmi rád zaplatím, ale nie jednej štátnej firme, ktorá má monopol a určuje ceny za nekvalitné služby.

takto # WuwiPygi82
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-10-24 23:36:08 5f6711b2
aaa, nedám.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 06:22:28 57c596fc
ale ale chlapci. aaa, cigáni poznajú len parazitický spôsob života, hufi a dane a pevné hranice územia nie sú najdôležitejšie. slovanským národom a aj iným ako čerkezi, oseti a asi by do toho patrili aj maďari nie je prirodzený anglo-židovský systém, ale systém rodov, rodín a kmeňov. "štátny" utvar by nemohol byť založený na výbere daní, ale na obrane, koristi a vlastnej produkcii. niečo ako záporožská sič.
alebo systém kozáckych staníc.
v európe tak funguje podnestrie.

Peter # RoduByba06
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-25 06:43:36 c350a66f
Takto: Brilantní!

Merovejec # MyhaToma27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 12:55:02 4e88ad73
Riešenie je veľmi jednoduché:
Pri podávaní daňového priznania mi štát ponúkne svoje služby a k nim cenu za každú jednotlivú službu. Ja si z týchto služieb vyberiem čo budem používať, to si aj zaplatím daňovým odvodom. Ostatné služby, ktoré nebudem financovať zo svojich daní si bohužiaľ budem musieť zaplatiť extra a za vyššiu cenu.
Príklad:
ja osobne nevlastním motorové vozidlo, čiže nepoužívam žiadnu cestu ale všade sa dopravujem len železnicou. Z toho logicky vyplýva, že železnicu som ochotný financovať z mojich daní ale cesty nie, cesty nech si financuje ten, kto ich používa. Pokiaľ budem chcieť použiť cestu, veľmi rád si zaplatím mýtny poplatok asi tak ako je to napríklad v Taliansku.
Ďalší príklad:
nevyznávam žiadne náboženstvo, do kostola nechodím, čiže nie som ochotný financovať žiadnu cirkev z mojich daní. Cirkvi nech si financujú tí, ktorí navštevujú kostoly.
Ďalší príklad:
nie som ochotný financovať nebojaschopnú skorumpovanú armádu, nakoľko neháji moje záujmy, ale záujmy cudzích mocností v cudzom svete ďaleko od našich hraníc. V prípade akéhokoľvek ozbrojeného konfliktu bude aj tak vyhlásená všeobecná mobilizácia a žiadna slovenská profesionálna armáda ma neochráni.
Ďalší príklad:
nie som ochotný financovať činnosť parlamentu, ktorý neobhajuje záujmy mňa ako občana SR. Som ochotný prispieť na mzdu profesionálnemu zamestnancovi v parlamente, ktorý bude plne zodpovedať za výkon svojej funkcie úplne rovnako ako zodpovedám ja svojmu zamestnávateľovi.

takto # WuwiPygi82
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-25 15:10:17 5f6711b2
ach, dr hujer,
skoro som zabudol, že štát chráni aj vlastnícke práva občanov a dane vyberá na spravovanie ciest.
preto podľa nariadenia eú od roku 2016 sa bude platiť cestné mýto aj na cestách 1. triedy aj pre osobné vozidlá. veď dane + mýto = biznis.
a ochranu vlastníckych práv plne štát preukázal pri výkupe pozemkov pod závod kia, kde pôvodní majiteľia mohli prenajať pôdu svojich predkov kórejcom na 100 rokov a teraz si užívajú dividendy od prosperujúcej firmy ako v bahrajne arabi za ropné polia. len zopár dedinských hlupákov pôdu predalo.

ach hujerko samozrejme ešte naša polícia platená z našich daní hrdinsky ukázala ako ochraňuje vlastnícke práva svojich občanov-platcov daní v krásnohorskom podhradí, keď chránila pozemok mariana k. a mohol naň voľne vstúpiť aj so svojimi priateľmi.
do toho hujerko, za vedu za smer!

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 15:30:14 b2296175
a samozrejme hujerko,
štát vedie aj evidenciu pozemkov na katastroch, hlavne pokiaľ sa jedná o vyvlastňovanie pôdy neznámych vlastníkov politicky dosadenými starostami, alebo pokiaľ sa jedná o pána rozina.

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 15:35:02 b2296175
aaa, našťastie nič horeuvedené ma nezaujíma a ani a ma nedotýka.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 18:29:13 4e6249ed
dr hujer
veď na to je internet, aby sme mohli komunikovať aj z rôznych krajín. tu na slovensku je to bežné. len som sa ti snažil objasniť ako to tu chodí, prepáč mi tú iróniu, neuvedomil som si, že už tu dlho nežiješ. často tu prispievajú bývalí emigranti a ľudia čo odišli za prácou do zahraničia. teraz som si uvedomil, že neustály pobyt v tomto štáte mi ničí všeobecný prehľad, že nie všade to musí byť ako tu.

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 18:47:28 b2296175
Neviem ako v zahraničí, ale u nás na Slovensku riešia miestny policajti cigáňov "pod bránou". Bojaschopnosť posúdiť neviem, keďže som nebol v 5. pluku ale u chemikov a tí sú najlepší v EU. O Kii neviem nič.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 13:09:35 4e636c25
Dane plati iba cvok. Preco platit dane a zivit stat, ktory uprednostnuje a chrani ciganov, pred skutocnymi ludmi, ktory zivia aj jednu Co realne ma clovek z dani?? Alebo z odvodov?? Ked sa podari, dostanem nejakych 260 eur penziu, to co som za cely zivot zaplatil do socialky zivy cely zivot niekolko ciganskych rodin alebo zlodeja politika a ja z toho dostanem omrvinky. Idem k lekarovi, musim zaplatit, idem von s autom, citim sa ako na tankodrome, za dialnicu platim. VSADE platim a este by som mal aj dane?? Nechapem preco. Odmietam platit dane statu, ktoreho policia brani zlodejov, ciganov, podvodnikov, GORILU a ludi, ktory platia ich vyplaty idu tlct obuskami. Ani cent !!!

Hansen # DedyVapa77
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-26 16:37:10 2e9f92f1
{ to co som za cely zivot zaplatil do socialky zivy cely zivot niekolko ciganskych rodin alebo zlodeja politika a ja z toho dostanem omrvinky.} Vidím, že používaš rozum. Prosím napíš sem, že používanie mozgu nebolí... ;-)))

SocialMaster # TymaMoxo37
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-26 21:52:54 576ad7e3
Mnoho ľudí sociálne neplatí . Mnoho ľudí totiž nemá záujem živiť v tomto chorom kapitalizme armádu nezamestnaných+politikov s extrémnymi dôchodkami + udržovať tým tento chorý systém pri živote a ak sa nezamestnaným nepáči, že ich nechcú pracujúci živiť, nech idú žiadať zmenu režimu, aby získali prácu, alebo nech si nezamestnaných financujú zástancovia kapitalizmu, pretože nezamestnanosť je zlyhaním kapitalizmu a mnohí nemajú záujem doplácať na toto zlyhanie.

SocialMaster # TymaMoxo37
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-26 22:12:12 576ad7e3
hujer
bojaschopnosť som nespomínal, veci čo som spomínal sa cigáňov týkajú okrajovo, ide o princípy. o poskytovaní služieb štátom za dane. uviedol som okaté príklady, ktoré sa môžu hocikedy zopakovať, a bežný človek môže len skloniť hlavu alebo sa ísť obesiť. tie prípady dokazujú, že "štát" nejedná ani podľa vlastných zákonov a elity na čele štátu si robia, ako sa im kedy hodí.
ak žiješ na slovensku, tak asi žijeme vo veľmi rozdielnych prostrediach a máme veľmi rozdielne skúsenosti. zdá sa mi že žiješ v akomsi uzavretom chránenom a utajenom laboratóriu a svet vnímaš len cez nepriestrelné okienka a okolie testuješ laserovým spektrometrom. alebo iným prístrojom. tvoj prístup je síce vedecký, ale to mal aj mengele.


aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 22:28:23 b2296e9f
"štát" nejedná ani podľa vlastných zákonov a elity na čele štátu si robia, ako sa im kedy hodí."

V tom prípade nieje problémom platenie daní, ale ich nesprávne využívanie. Takže treba bojovať za niečo a noe proti niečomu.


Som úplný človek milión.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-27 10:36:16 5f667a68
hujer
už to nie je podstatné. to zlé prerozdeľovanie už dosiahlo také rozmery, že je to jednoduchšie zvaliť a zrušiť, ako naprávať. to máš ako polorozpadnutý hnilý dom. môžeš ho reparovať a vždy niečo odíde. to sú zbytočné snahy. hniloba už postihla aj základy aj strechu aj nosné múry. metastázy sú všade.
otázka už nie je o tom, či systém prežije, ale o tom, či je lepšie ho eutanázovať, nechať ho spadnúť sám, alebo či sa nákaza nepokúsi ešte z posledných síl ako zombík rozšíriť na iného hostiteľa.
podľa tvojich slov pracuješ v nejakej inštitúcii, ktorá žije práve z daní. nákaza je aj tam. možno sa stým nevieš ešte zmieriť, ale jednoducho tá tvoja inštitúcia padne. ak budeš závislý na príjme z daní padneš s ňou.
ale pokiaľ viem tak ty si tu vypisoval, že zemiaky máš v pivnici, aj slivovičky, tak nerozumiem, prečo práve teba trápia neodvedené dane a považuješ za trestné a neférové, keď niekto mal falošnú registračku. veď na svojom hospodárstve si nezávislý a nepotrebuješ tie zisky z daní. alebo je skutočnosť iná?

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-27 11:08:45 b2295f0f
mimochodom hujer, keď už sme pri tých daniach, čo ten obchodník neodviedol a podľa teba dobre mu tak, že ho potrestajú, ty tú slivovičku destiluješ v pivničke na kopanici, alebo v labáku? ako chemik máš isto dobré vedomosti o tom. to aj susedia na tých kopaniciach sa navzájom udávate, kto kde páli? lebo "sviniar" neodviedol daň a okradol štát! alebo to je ok, to je dobrý sused, ale ten obchodník bol zlý. teda jeho podľa zákona potrestať, ale kamarátov nie.
a to, že všetci pálite v legálnej pálenici hovor vieš komu. režná je z obilia, a to sa páliť tak nesmie. :)


aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-27 11:27:29 b2295f0f
trápia ma odvedené dane kôli tomu, pretože využívam služby, ktoré sú platené z daní. Susedov neudávam.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-27 19:46:39 5f667a68
Dr Hujer
Zaujímavé, že teba to trápi a štát netrápi tá neférovosť voči vlastným občanom, že ich zdanený príjem (napr. mzda za prácu v zamestnaní) je opäť zdaňovaný minimálne znova a to DPH-daňou z pridanej hodnoty a spotrebnými daňami?!
Ak by som spočítal a vypísal všetky druhy otvoreného a aj skrytého zdanenia príjmu občana, tak by sa nám všetkým urobilo veľmi veľmi zle. Štátu už na jeho fungovanie nestačí zisk 20% z DPH, pritom väčšine živnostníkov to stačiť musí.... zaujímavé?!

takto # WuwiPygi82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-28 12:47:51 5f6711b2
hujer, keď neudávaš susedov nie si spôsobilý pracovať v sis. určite niekto z nich aj páli načierno a ty to na neho vieš. keď si ho neudal, tak sa nečuduj, že nie je dostatok prostriedkov na služby ktoré využívaš.


aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-28 15:54:54 b229375f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Systém částečných zlatých rezerv má na kahánku


Systém částečných zlatých rezerv má na kahánku
Systém částečných rezerv v bankovnictví žije pár desítek let. Nyní se velké banky snaží vybudovat něco podobného i se zlatem. Pokud jde o zlato, něco takového nemá podle mého ná...
MOJIMI OKULIARMI
CO JEDÍ FRANCOUZSKÉ A AMERICKÉ DĚTI NA OBĚD? ROZDÍL JE ZNAČNÝ...
Môj otec Gulag -dokument

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1237 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne