Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

O socialismu (3/4)


O socialismu (3/4)

Třetí díl rozboru socialismu přináší pohled na solidaritu dobrovolnou a pseudo-solidaritu vynucenou. Práva můžeme rozdělit na práva přirozená, tedy negativní, a práva pozitivní, nepřirozená. Princip dobrovolnosti a subsidiarity je vždy morálnější a správnější, než centrální socialistické řešení prostřednictvím státního donucování.

Státní zajištěnost

roman-joch-2.jpg (10,307 kiB)

Roman Joch

Přistupme ke druhému ideálu socialismu. Domnívám se, že intelektuálně poctivý socialista po tom, co jsem právě napsal, již nemá žádnou možnost obhajovat materiální rovnost jakožto legitimní ideála domnívat se, že značné materiální rozdíly ve společnosti jsou nutně nespravedlivé či nemravné. Jakou udržitelnou pozici může ještě zaujmout?

Může říkat, že jemu propastné materiální rozdíly nevadí, že enormní bohatství nějakého člověka je v pořádku, pokud ho nabyl legálně a legitimně, avšak že mu vadí chudoba, že chce, aby nikdo nežil pod určitou hranicí chudoby. Že chce, aby stát všem zajišťoval nějaký minimální životní standard a k dosažení tohoto cíle aby posloužilo přerozdělování majetku.Nikoliv proto, že by bylo něco špatného na existenci bohatých, nýbrž proto, že je něco špatného na existenci chudých — tedy že je správné, aby nikdo nebyl příliš chudý. Jinými slovy, že již nebude pociťovat nenávist a závist vůči těm na vrcholu majetkové pyramidy společnosti, nýbrž že se bude snažit, aby na jejím dně nebyla příšerná bída. Pokud si i ten nejchudší ve společnosti bude žít celkem lidsky a důstojně, ať si klidně mají boháči majetky sebevětší. Jinými slovy, strop při nabývání majetku nebude žádný, avšak určitý práh, pod který by neměl nikdo klesnout, ano.

Toto je již celkem legitimní politický postoj. Avšak i u něho se musíme ptát po jeho zdůvodnění, abychom věděli, zda se zakládá na legitimních a morálně přijatelných premisách. Podívejme se nejdřív na premisy defektní.

Tzv. solidarita

Pohnutka, která živila rozhořčení křesťanského socialisty, o němž jsem se zmínil na počátku tohoto článku, byla tato: solidarita s bližním je křesťanskou ctností, ba co víc, je křesťanským imperativem. Politik, který je proti přerozdělování, selhává jako křesťan, protože je proti solidaritě s chudými.Fatální zkrat této úvahy spočívá v tom, že se nerozlišuje mezi ctnostným, a tedy dobrovolným osobním aktem člověka a donucovacím aktem státního aparátu.

Solidarita je skutečně ctností, je ctností, jež vychází z lásky k bližnímu, ze soucitu k němu a snahy pomoci mu v jeho utrpení a strádání (to nemusí být pouze materiální a sociální, může být i zdravotní, duchovní či psychické). Solidarita s bližním se projevuje tak, že se mu snažím pomoci, nejenom finančně, ale např. i dobrou radou, skutkem, výtkou, pohovorem apod. Akty solidarity jsou tedy ctnostné. Co je to však ctnost?

Ctnostné konání je takové dobré konání, které člověk koná záměrně, z dobré pohnutky (nikoliv zištné), pro dobro věci samé — a především dobrovolně. Ctnost je ctností, jen je-li dobrovolně zvolená: jsem ctnostný, jestliže se v případě, kdy mám na vybranou, dobrovolně a záměrně chovám dobře. Pokud jsem byl přinucen k určitému typu jednání, které by bylo, kdybych si ho vybral dobrovolně, ctnostným, pak toto jednání — v důsledku donucení — nelze označit za ctnostné.

Když tedy člověk rozdá svůj majetek chudým — za svého života či závětí — je to člověk ctnostný a jeho počínání je morálně obdivuhodné. Avšak dramaticky jiná situace nastává, když člověk rozdává majetek druhých nebo když je státní autoritou nucen vzdát se části svého majetku ve prospěch lidí jiných, např. chudých. Toto počínání nelze v žádném případě označit za solidární.

A přesně to se děje v případě státem prováděné "solidarity" v otázkách sociálních: lidé "A", kteří vládnou mocí státních institucí, daněmi konfiskují část majetku lidí "B", aby ho mohli přerozdělit lidem "C", od kterých očekávají, že je (tj. lidi "A") budou na oplátku volit. Lze v tomto případě mluvit o solidaritě lidí "B" s lidmi "C"? Stěží, protože se nejedná o akt dobrovolný, o akt vycházející z lásky k bližnímu, nýbrž o akt naoktrojovaný, jehož nesplnění (nezaplacení daní) je trestné. Jedná se o akt solidarity lidí "A" s lidmi "C"? To už vůbec ne, neboť lidé "A" rozdávají z cizího a vynucují si to represivním aparátem státu.

Abych to shrnul: solidarity se "dopouštím", když z důvodu lásky k bližnímu se mu snažím pomoci — přímo, tj. já sám, osobně a dobrovolně, nebo nepřímo — tím, že materiálně podpořím charitativní organizaci. Když však hlasuji pro stranu, jež hodlá zvýšit daně a část z nich odvést chudým, tím se solidarity s chudými "nedopouštím". Dopouštím se nucené konfiskace cizího majetku a jeho redistribuce. To má se skutečnou solidaritou společného asi tolik, kolik má s pistolí v ruce vynucené znásilnění společného s milostným románkem: veškerý šarm se ztrácí a celá věc je atraktivní asi jako opar.

Tzv. sociální práva

Argument tzv. solidarity říkal, že je správné a morální, aby stát přerozděloval majetek od bohatých k chudým. Tento druhý argument dokonce říká, že stát přerozdělovat musí, protože lidé obecně a chudí konkrétně mají na materiální zajištěnost právo. Říká, že lidé mají právo např. na byt, na minimální mzdu, na minimální životní úroveň, na zdravotní péči, na vzdělání atd.

Položme si však otázku: skutečně mají? Jak víme, že mají mít takovéto právo? A odkud se vzalo? Je to právo přirozené? Nebo pouhá konvence společnosti — tedy nikoliv právo ve striktním smyslu slova?

Především, všimněme si jednoho klíčového rozdílu: klasická (liberální) práva mají negativní charakter, zatímco tato práva sociální jsou pozitivní. Co tím mám na mysli? Klasická práva, jako např. právo na svobodu slova, tisku, svědomí, náboženství, shromažďování atd., znamenají určité imunity, tedy beztrestnost v případě výkonu toho, co je jejich obsahem. Právo na svobodu slova, projevu či tisku znamená, že nikdo není trestán za vyslovení či publikování svého mínění. Právo na svobodu svědomí či náboženskou svobodu znamená, že nikdo není perzekvován za své náboženské přesvědčení a účast na bohoslužbě dle svého svědomí. Právo shromažďování znamená, že když někdo pokojně a nenásilně demonstruje své mínění na veřejných prostranstvích, není rozehnán policií či davem s jiným názorem. Tato práva tedy znamenají svobodu, imunitu od útisku ze strany státu a jiných spoluobčanů. Neukládají jim však žádné pozitivní povinnosti, pouze jednu povinnost negativní — povinnost neubližovat lidem, kteří toto právo uplatňují.[1]

Obsahem sociálních práv na straně druhé však nejsou určité imunity, nýbrž naopak, pozitivní nároky vůči jiným. Toto pojetí práv neříká, že někdo má zůstat bez trestu, když vykonává to, co je obsahem práva; nýbrž tvrdí, že je povinností někoho jiného — státu či společnosti — někomu zajistit obsah jeho práv: Právo na byt se nechápe tak, že nejsem trestán, když vlastním byt, že nikdo mi můj byt nemůže beztrestně odebrat, nýbrž že někdo jiný — (nejspíš) stát — má povinnost mi byt zajistit a poskytnout. Rovněž právo na vzdělání: podle liberální negativní koncepce by mělo znamenat, že nikdo není trestán, když vyučuje či vstřebává názory, jež jsou nepopulární (toto právo bylo např. upřeno Sokratovi a jeho žákům či lidem v ČSSR za komunismu — proto ty bytové semináře), avšak podle socialistické pozitivní koncepce znamená to, že někdo jiný, opět především stát či vágně definovaná společnost, má povinnost někomu zajistit vzdělání. To samé je příklad práva na zdravotní péči, na minimální životní standard atd.

Podívejme se, jaké bizarnosti bychom dostali, kdybychom pozitivně, socialisticky pojímali rovněž klasická, liberální práva: tak např. mé právo na svobodu tisku by znamenalo, že stát musí zajistit existenci nějakého časopisu, který by měl povinnost vždy otisknout jakýkoliv můj článek.

A zde se již rýsují problémy socialistické koncepce práv: Za prvé, je vágní a nevymezitelná. Klasická liberální koncepce je jasná, je naprosto zřejmé, co říká, naprosto přesně definuje povinnosti ostatních lidí vůči člověku, který má dané právo: tito lidé totiž nemusejí dělat nic. Když má někdo právo na náboženskou svobodu či svobodu projevu, tak jeho okolí toto právo bude respektovat tím, že daného člověka nezlynčuje. Nic jiného mu však udělat či dát nemusí, dokonce ho nemusí ani milovat či s ním souhlasit.

Co konkrétně však znamená pozitivně chápané právo na byt či vzdělání? Znamená, že mi někdo (stát) musí poskytnout byt a vzdělání. Co všechno je ale ještě byt? Kdybychom tvrdili, že jakýkoliv brloh či zemljanka je byt, můžeme takové právo považovat za vtip. Na druhé straně je absurdní, aby měl stát povinnost každému zajistit superluxusní bydlení. Všichni víme, že pod bytem se myslí "něco uprostřed". Stejně tak právo na vzdělání: co vlastně znamená? Povinnost státu poskytovat každému vzdělání bezplatně — ale do jaké výše? Pouze základní vzdělání? Nebo i střední či vyšší odborné? Či dokonce i univerzitní? A v jaké kvalitě? Není totiž univerzita jako univerzita. Jinými slovy, přesně kvalifikovat a kvantifikovat náplň těchto tzv. práv nelze objektivně, nýbrž pouze subjektivně. Jinými slovy, zcela arbitrárně. To však znamená, že tato tzv. práva jsou jenom konvencí té které společnosti, jež se usnese na tom, že něco je právem. Jinými slovy,nejsou to práva přirozená.

Za druhé, tato "práva" jsou tedy privilegia občanů, k jejichž plnění se zavazuje stát. A pokud své závazky plní, občanům se nepochybně žije celkem příjemně. Jenomže těchto "práv" lze vytvořit nekonečně mnoho a produkovat je jako na běžícím pásu: prostě parlament vyhlásí jakýkoliv luxus za právo a pak je povinností státu, neboť na něj máme nárok, nám jej zajistit. Jedinou otázkou zůstává: jak? Jak nám ho může stát zajistit? Pouze z peněz daňových poplatníků. Jejich kapsy však vůbec nejsou bezedné, což je evidentní limit na rozsah těchto tzv. práv. Sociální "práva" lze sice hezky promulgovat, avšak vůbec není zřejmé, že je lze také prakticky splnit. To je další důvod, který dokazuje, že se nejedná o práva skutečná, nýbrž pouze o příjemný mýtus.

Za třetí, protože stát může tyto nároky — jakožto-práva občanů realizovat pouze z peněz daňových poplatníků, znamená to, že je může realizovat pouze za cenu donucení. Neboť daně jsou formou donucení — představují konfiskaci části příjmu či majetku. A čím větší daně musí člověk platit na zajištění různých roztomilých sociálních práv, tím méně peněz mu zůstane z jeho výdělků a tím menší má svobodu rozhodnout se, co s nimi udělá. Tedy to, co se vydává za právo občana, je ve skutečnosti donucením a omezením jeho svobody.

Např. "právo" na zdravotní péči ve skutečnosti neznamená nárok na bezplatnou zdravotní péči, nýbrž nárok na zdravotní péči, kterou si člověk sám platí, u nás tzv. povinným zdravotním pojištěním — pokud je to ovšem občan platící daně. Neboť pouze ti, kdo daně neplatí, nýbrž naopak dostávají podporu z peněz ostatních daňových poplatníků, jsou skutečnými konzumenty statků, které se prezentují pod názvem sociální práva.

Abych to uzavřel, tzv. sociální práva nejsou právy té kvality jako klasická práva liberální, nýbrž jsou souborem nároků, jež si vytvářejí lidé. Jsou to pouhé konvence. Nejsou to práva přirozená, nýbrž umělá privilegia. Tvrdit tedy, že sociální zajištění mají chudí dostávat proto, že na ně mají "právo", je neudržitelné.

Patřičná pomoc chudým

Patřičná pomoc chudým a lidem v nouzi má směřovat přesně obráceným směrem, než jaký navrhují socialisté: První úrovní dlouhodobého zlepšování údělu chudých má být podpora toho nejefektivnějšího ekonomického systému, jenž má největší schopnost dlouhodobě zajišťovat vysoké tempo hospodářského růstu a tvorby bohatství, tedy kapitalismu. Když člověk v nouzi dostane od státu sociální pomoc, je to pomoc jednorázová. Avšak nejjistější dlouhodobou sociální jistotou je být zaměstnán v produktivní, prosperující ekonomice. To znamená co nejméně státních regulací a co nejnižší daně.

Na druhé úrovni má být skutečná, tedy dobrovolná solidarita lidí s chudými. Nezapomínejme, ta je opravdu křesťanským imperativem, je morální povinností, které se člověk nemá vzdávat. Je přílišlaciné tvrdit, že o chudé a trpící se má postarat stát, že člověk již nemá žádnou povinnost vůči svým bližním, když ze svých daní platí různé sociální programy. Je sice pravdou, že logika státních systémů sociálního zajištění tento alibismus vysvětluje a podporuje, avšak v žádném případě neomlouvá.

Co lze namítnout proti nestátní péči o chudé, tedy péči zajišťované charitou? Někdo se může ohradit, že ne všichni majetní lidé budou přispívat na charitativní účely. Že činit tak budou pouze někteří, zatímco jiní budou trpící a chudé ignorovat. To je možné, dokonce velmi pravděpodobné. Jaký však má význam tato námitka pro člověka, který chce konat to, co je správné? Žádný. Když někdo nečiní, co je správné, neznamená to, že já tak jednat taky nemám či nemusím. Pomáhat trpícím je správné samo o sobě, a když to někdo nedělá, je to jeho morální problém.

Druhá námitka může vycházet z první, může být založena na tvrzení, že čistě dobrovolná charita, tedy neexistence státního (přerozdělujícího a na donucení založeného) sociálního zajištění by nebyla dostatečná, protože pouze malá část lidí by dobrovolně přispívala na charitativní účely, a v důsledku toho by byl nedostatek finančních prostředků na pomoc chudým. Mou odpovědí je: možná ano, možná ne. Zatím jsme to nezkusili. Až kdyby se prokázalo, že soukromá charita nedostačuje, pak by byl důvod pro státní akci. Až na této úrovni je legitimizované státní donucení. Nikoliv dřív. To však socialisté pomíjejí, vůbec se neptají, zda by náhodou dobrovolná péče o chudé nebyla dostatečná, a hned zavádějí státní programy, a to pokud možno hned na celostátní, ústřední úrovni. Porušují tak princip, jenž se nazývá principem subsidiarity. A ten nás přivádí k třetí úrovni, k úrovni, na které je již legitimní prostor pro státní akci.

Křesťanští socialisté se vždy ohánějí solidaritou (pod kterou si představují státní přerozdělování), avšak o subsidiaritě od nich moc neslyšíte. A pokud snad ano, v praxi se jí vůbec neřídí. A přitom právě subsidiarita je jedním ze dvou základních principů katolické sociální doktríny (tím druhým je solidarita). Znamená, že jakákoliv žádoucí společenská funkce se nemá vykonávat na společenské úrovni vyšší, pokud ji lze úspěšně vykonávat na společenské úrovni nižší.Čili že společenské funkce se mají vykonávat na úrovních co nejnižších, a pokud se takhle úspěšně vykonávají, vyšší společenské úrovně nemají do těch nižších zasahovat.

Aplikujme si princip subsidiarity na sociální sféru: Když se člověk ocitne v nouzi, má mu nejdřív pomáhat jeho rodina. Až když mu jeho rodina není schopna pomoci, nastupuje místní dobrovolná charita. A až když je neúčinná i ta, vzniká zde prostor pro státní aktivitu — avšak na nejnižší možné úrovni — tj. na úrovni obcí. Pouze když obce nejsou schopny řešit nějaký společenský problém, má nastoupit autorita vyšší, regionální samospráva. A až kdyby ta nebyla schopna účinně zasáhnout, měl by se na scéně objevit stát na úrovni ústřední vlády. Je evidentní, že v sociální sféře se toto u nás vůbec neděje, neboť když vznikne někde nějaký problém, první věc, která většinu lidí napadne, je obracet se hned na centrální pražskou vládu.

Já tedy považuji státní péči o chudé, pokud je prováděna podle výše naznačeného principu subsidiarity, za legitimní. Tím důvodem, proč je správné, aby stát zajišťoval určitou míru blahobytu svých občanů i z peněz daňových poplatníků — avšak pouze když selžou nejnižší subsidiární úrovně dobrovolné (rodina, charita) — není údajná solidárnost daného přerozdělování, ani údajné právo chudých na něj, nýbrž prostě důvod stability ve společnosti.

Stabilita, jež je podmínkou možnosti mírumilovného spolužití v jedné spořádané společnosti, si vyžaduje, aby stát odstraňoval bídu svých spoluobčanů, pokud ta bída je již netolerovatelná v tom smyslu, že ohrožuje stabilitu a řád ve společnosti. Nic méně, nic více.Author: Roman Joch # TimeWoka77
Slovensko2015-11-183
-
 45%  ( 1 people voted )
+
bla bla bla stat je nahovno bla bla bla pozicka od rajfajsenu bla bla bla joch joch...uz sa tesim na zaverecnu cast, polka predpovede sa vyplnila.

kucma # FyvaFixa25
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-18 19:17:09 b2fd9995
Diferenciacia, zainteresovanosť, stimulácia, pranierovanie najhorších, oceňovanie najlepších aaa..bola trvale metóda práce v riadení v bývalom režime. Tieto aspekty boli ako " metóda práce" vyučované..vštepované .na všetkých druhoch škôl. Ak tieto skutočnosti sú autorovi NEZNÁME , tak postaviť si svoje "neodborné blúdenia" na úroveň ..FILOZOFICKÚ je príznačné jeho pôsobeniu ako poradcu ..v "bankrotovanom kabinete.."/NČASOVOM"...
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-19 09:04:48 58d4289b
pst ,pst .."zbankrotovanom..."/ NEČASOVOM..
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-19 12:32:48 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň

SYMPATIE K USA A RUSKU SE MĚNÍ


SYMPATIE K USA A RUSKU SE MĚNÍ
Narodil jsem se v průběhu okupace Československa v roce 1968. Od malička jsem s rodiči pravidelně poslouchal Hlas Ameriky a tehdy ještě Svobodnou Evropu. Podle dnešních kritérií byli moji ...
ŠVÉDSKÝM POLICISTŮM DOŠLA TRPĚLIVOST S UTAJOVÁNÍM KRIMINALITY MOHAMEDŮ POD KÓDEM 291
ČÍM VĚTŠÍ HLUPÁK, TÍM VĚTŠÍ FUNKCE
ŠVÉDSKO: SKUTEČNOST PŘEDSTIHUJE ORWELLA
Najčítanejšie za týždeň

GENDER VE ŠKOLÁCH: POKUS NA NEZLETILÝCH LIDSKÝCH SUBJEKTECH


GENDER VE ŠKOLÁCH: POKUS NA NEZLETILÝCH LIDSKÝCH SUBJEKTECH
Ze školy se čím dál tím více stává antropologické a sociologické pokusné pracoviště, komentuje italský deník La Croce (8.2.2017) s odvoláním na otevřený dopis šesti set vysokoš...
„Nakupujte lokálne“ je sloganom pre hladovanie
Voľný obchod mezi Kanadou a EÚ
Je ekonomický program prezidenta Trumpa protekcionistický?

Vďaka za vývoz zisku!


Vďaka za vývoz zisku!
„Vyvážanie“ zisku zahraničnými firmami je obľúbenou témou formálnych aj neformálnych diskusií na Slovensku. Niekedy dokonca začujeme pojem ako novodobý „kolonializmus“. Celá ...
KDO CHCE SOCIALISMUS, AŤ MÁ JEN, CO SI ZASLOUŽÍ
HLAVNÍ ČINNOSTÍ STÁTU NESMÍ BÝT NEDOBROVOLNÉ PŘEROZDĚLOVÁNÍ PENĚZ
Pokec s centrálním plánovačem

V KANADĚ SE OPĚT VRAŽDILO ZA POKŘIKU ALLAHU AKBAR! KANADSKÝ PREMIÉR VŠAK VÍTÁ VŠECHNY UPRCHLÍKY Z MUSLIMSKÉHO SVĚTA


V KANADĚ SE OPĚT VRAŽDILO ZA POKŘIKU ALLAHU AKBAR! KANADSKÝ PREMIÉR VŠAK VÍTÁ VŠECHNY UPRCHLÍKY Z MUSLIMSKÉHO SVĚTA
Nejméně šest lidí zemřelo a dalších 39 utrpělo zranění při střelbě v islámském kulturním centru v kanadském Quebeku. Policie ve svém vyhlášení potvrdila, že jsou na místě mrtv...
Málo bolo Castra?
Kuba - ako je to tam naozaj?
V čem je Castro jako minimální mzda

ŠVÉDSKO: SKUTEČNOST PŘEDSTIHUJE ORWELLA


ŠVÉDSKO: SKUTEČNOST PŘEDSTIHUJE ORWELLA
Události poslední doby předstihují veškerá očekávání, ba i fantazii, i jeví se mi užitečné je uvést v známost i v českém jazyce. Mnozí Švédové v opozici si také přejí, aby ...
ČÍM VĚTŠÍ HLUPÁK, TÍM VĚTŠÍ FUNKCE
Tuhá zima pre obnoviteľné zdroje v Nemecku
ŠVÉDSKÝM POLICISTŮM DOŠLA TRPĚLIVOST S UTAJOVÁNÍM KRIMINALITY MOHAMEDŮ POD KÓDEM 291

Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit


  Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
Ve čtvrtek pronikl poprvé robot do kontejnmentu druhého bloku. Jeho úkolem bylo vyčistit rampu, která je přístupem do prostor pod reaktorovou nádobou a připravit cestu svému následovníku...
India s nadrozmernými bankovkami a barterom
V severokórejských baniach a kameňolomoch otročia malé deti, dokazujú videonahrávky
Indovia bez peňazí aj bez zlata

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

Spíše než Trumpovu zeď


Spíše než Trumpovu zeď
President Trump již plní to, k čemu se zavázal ohledně řešení ilegální imigrace. Jeho exekutivní nařízení z 25. ledna vyžaduje výstavbu zdi podél celé hranice USA a Mexika. Ač se ...
Facebook Trumpovi volby nevyhrál
PŘIŠLA NA GRAMMY V ŠATECH „MAKE AMERICA GREAT AGAIN“. OSTUDA, KŘIČÍ MÉDIA
HURÁ NA TRUMPA

Zachránila čínska politika jedného dieťaťa svet?


Zachránila čínska politika jedného dieťaťa svet?
Čína zaviedla politiku jedného dieťaťa v roku 1979 a až v roku 2015 začalo prichádzať k jej uvoľňovaniu (momentálne je hranica posunutá na 2 deti). Táto politika sa uplatňovala formou ...
S Bitcoinom je v Číne pokoj, zatiaľ
Tak už je to tady: Čína staví terminátora
TAJNÁ ZADNÍ VRÁTKA TELEFONŮ ANDROID POSÍLAJÍ DATA DO ČÍNY

RUSKO POSÍLÁ VĚDOMĚ SEVEROKOREJCE NA POPRAVU


RUSKO POSÍLÁ VĚDOMĚ SEVEROKOREJCE NA POPRAVU
Je to mimořádně hnusné, v pátek měl být do zločinného komunistického státu z Ruska vydán Čche Mjong pom, který utekl ze sibiřského poddanství a dvacet let žil v ilegalitě. Rusov...
JOSIF STALIN: BEZOHLEDNÝ MASOVÝ VRAH
Sovětský svaz nezahynul na zahraniční spiknutí, ale na svou zaostalost
PUTIN UVEDL VTIP, KDE KONČÍ RUSKÉ HRANICE

Od malého občánka k poslušnému občanovi


Od malého občánka k poslušnému občanovi
V tomto článku se můžete dočíst o nejrůznějších aspektech škodlivosti povinné školní docházky; zdaleka nejde jen o násilné donucení, státní propagandu a indoktrinaci – bohužel ...
PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Oblievanie peniazmi školstvu nepomohlo
O systému a lidech

Nie, korporácie nie sú viac ako štáty


Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Ovplyvňovanie politického rozhodovania záujmovými skupinami je trvalý a v ľudskej spoločnosti viac menej neriešiteľný (len manažovateľný) problém. Záujmové skupiny majú rôzne zlož...
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie
Kontroverzné prevádzkové podmienky serveru Vimeo vs. autorské práva

Injekce s editorem přepíše gen a výrazně sníží riziko onemocnění srdce


  Injekce s editorem přepíše gen a výrazně sníží riziko onemocnění srdce
Před nebezpečným cholesterolem by nás mohla ochránit jediná injekce, která trvale přepíše nešikovný gen. Pokud se lidé zbaví strachu z úprav vlastního genomu, tak to mnohým prodlou...
Konečně úspěch? V srdci hvězdokupy vystopovali střední černou díru
Žijeme v holografickém vesmíru? Podle nové studie to není vyloučeno
Ve vesmíru jsou nejméně 2 biliony galaxií

Čínské taxi-drony zahájí provoz v Dubaji do letošního července


  Čínské taxi-drony zahájí provoz v Dubaji do letošního července
Není to tak dávno, co jsme vás informovali, že Čína postavila jednomístný létající „stroj“ na baterie. V diskusi se objevilo, jak osla čínští soudruzi zase tahají za fusekli. Te...
Odvážný plán: Fyzici navrhli gigantický kvantový počítač
Evropský fúzní reaktor JET
Protigenové spreje s nanočásticemi jílu modifikují rostliny přímo na poli

Bláznivý svět altcoinů


Bláznivý svět altcoinů
Bitcoin není jediná kryptoměna. Je „pouze“ první a nejvýznamnější z několika stovek kryptoměn. Většina z nich je zbytečná, nebo dokonce nebezpečná. Pár jich ale stojí za ...
SVĚT NARUBY? ANO. TAK VYPADÁ MONETÁRNÍ INTOXIKACE
Mýtus zlé deflace
Komodity: Bilance roku 2016. Výhled na rok 2017

Druhá světová válka a její ekonomické důsledky


Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Spočítat lidské oběti druhé světové války je obtížné. Vyčíslit její ekonomické důsledky hraničí s nemožností. Jisté je pouze, že byly nedozírné. Hospodářské následky vá...
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá
Kult jménem válka

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

24 rokov bezvedomia


24 rokov bezvedomia
24 rokov sa nám tu politici a médiá snažia dokazovať, že skoro všetko ide správnym smerom. Veď napr. keď sa dostaneme do EÚ a NATO, máme vystarané. A čo ešte taký Schengen?!
Hacknutie burzy Bitfinex
ŠESTÝ DEN PROTESTŮ VE FRANCII: K POLICII SE PŘIDALI I HASIČI
Deflácia je príznakom zdravej ekonomiky

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0488 s
ultra high end - lip balms, custom made design, strawberry, chocolate, cocoa, mint | Chemický peeling v Bratislave aha chemicky peeling v Bratislave Chemicky peeling Bratislava peeling aha kyselinami v Bratislave Kozmetický salón v Bratislave Kozmetika Bratislava Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Salón krasy Bratisalava | Čistenie pleti hĺbkové v Bratislave Hlbkove cistenie pleti Bratislava Chemicky peeling Bratislava peeling aha kyselinami v Bratislave Kozmetický salón Bratislava Kozmetika Bratislava Beauty salon Bratislava | Chemický peeling Bratislava Peeling aha kyselinami chemicky peeling v Bratislave aha kyseliny bratislava Kozmetický salón Bratislava Kozmetika Bratislava Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Salón krásy Bratislava | Mezoterapia Bratislava Dermaroller Bratislava Mezoterapia v Bratislave Kyselina hyalurónová Omladenie pleti kyselinou hyalurónovou Regenerácia pleti Sonoforéza