Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

PODNIKÁNÍ VS. BYROKRATURA ANEB JAK SI DNES OTEVŘÍT RESTAURACI


PODNIKÁNÍ VS. BYROKRATURA ANEB JAK SI DNES OTEVŘÍT RESTAURACI

Máte skvělý nápad, perfektní nabídku a energii pustit se do podnikání? Výborně. Teď je potřeba se obrnit trpělivostí, začíná totiž kolečko po úřadech. Zjistili jsme, kterým se stoprocentně nevyhnete, které žádosti tam vyřídíte, do kterých zákonů se podívat a kolik vás to bude stát. Jak na to jsme za vás zeptali rovnou na úřadech.

 • Živnost

Ještě před tím, než se pustíte do podnikání v gastronomii, musíte si vyřídit v první řadě svoji živnost, konkrétně se v oboru gastronomie jedná o živnostenský list na provozování hostinské činnosti. Pokud jste vyučení jako kuchař nebo kuchař/číšník, máte maturitní vysvědčení ze střední hotelové školy nebo jste vystudovali vysokoškolské vzdělání v oboru, případně máte jiný doklad o vzdělání v gastronomii, dostanete živnost bez jakýchkoli problémů. Stejně tak to bude v případě, že máte minimálně šestiletou praxi. Pokud ale ani jedno z toho nesplňujete, je potřeba, aby vaše podnikání zaštítila osoba, která tyto požadavky splňuje, takzvaný odpovědný zástupce. Mezi vámi a vaším zástupcem musí být uzavřený smluvní vztah, už ale není blíže specifikováno jaký, a tak stačí i ústní dohoda.

Kromě toho budete s největší pravděpodobností potřebovat i koncesi na prodej lihu, kterou si vyřídíte na stejném úřadě rovnou s živnostenským listem. Není potřeba splňovat žádná kritéria, ani nic platit, koncese slouží především pro kontrolu a přehled celního úřadu.

Který úřad?

 • Živnostenský úřad

Které zákony hledat?

 • Zákon o živnostenském podnikání 455/91 Sb., kde najdete všechny živnosti a jejich obsahovou náplň
 • Obsahová náplň živnosti hostinská činnost je stanovena nařízením vlády č. 469/2000 Sb.

Kolik si připravit?

  • 1 000 Kč na vyřízení živnostenského listu
 • Stavební řízení

Při komunikaci se stavebním úřadem musíte v první řadě vědět, co přesně ve svém podniku chcete, a předložit přesný návrh toho, k čemu budou prostory sloužit. V tom okamžiku musíte začít s projektovou dokumentací, která vyplývá z poslední kolaudace. Pokud nebyla předtím budova určena k účelům vedení gastronomického podniku, je nutné na stavebním úřadě podat Žádost o změnu užívání stavby. Dále existuje možnost, že podle typu práce budete muset zažádat o povolení pro stavbu a úpravy nebo o stavební ohlášení.

Doporučení ze stavebního úřadu jsou v tomto případě jednoduchá s přesným návrhem toho, k čemu bude prostor sloužit, se přijďte poradit. Konzultace na stavebním úřadě jsou bez jakýchkoli poplatků.

V rámci celého stavebního řízení také musíte na stavební úřad dodat dokumenty od dalších dotčených úřadů, tedy z Krajské hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru. O těch se dozvíte více níž.

Který úřad?

 • Stavební úřad

Které zákony vyhledat?

 • Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Kolik si připravit?

 • Od 500 Kč do 5 000 Kč podle typu žádosti
 • Hygiena

Poté co jste si vybrali ideální místo pro váš nový podnik a podepsali smlouvu s majitelem, je vhodné prostor zaměřit v počítačové podobě a zaslat architektovi nebo projektantovi k vytvoření návrhu interiéru, který musí kromě jiného splňovat zásady provozní hygieny. To jsou kritéria, která se vztahují například na podmínky zásobování pitnou vodou a odkanalizování, větrání prostor, vytápění, osvětlení, hygienická zařízení pro spotřebitele i zaměstnance nebo třeba hygienické požadavky na přípravu a výrobu pokrmů. Jednodušší projektovou dokumentaci může zpracovat sám žadatel, resp. není podmínkou, že projektovou dokumentaci musí zpracovat projektant či architekt. Předložený návrh by měl minimálně obsahovatsituační plánek umístění provozovny v zástavbě, zakreslení dispozic provozovny i případné technologie a stručný popis provozu.

Který úřad?

 • Krajská hygienická stanice podle území

Které zákony vyhledat?

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kolik si připravit?

 • 0 Kč
 • Hasičský záchranný sbor

K otevření nového podniku potřebujete ještě vyjádření od hasičů, a to konkrétně přes podání projektové dokumentace. Tu osobně doneste nebo pošlete na adresu HZS Prahy podatelna, případně po telefonické domluvě na odděleních prevencí HZS Prahy. Projektová dokumentace musí být podána v obálce nebo svázána v deskách. Nezapomeňte do ní přiložitžádost o stanovisko a jednu její kopii, potom ještě požárně bezpečnostní řešenízpracované osobou odborně způsobilou v tištěné podobě. Poslední částí obálky musí býtvýkresová dokumentace, také v tištěné podobě.

Žádost najdete na webu Hasičského záchranného sboru České republiky.

Který úřad?

 • Hasičský záchranný sbor Prahy

Které zákony vyhledat?

 • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

Kolik si připravit?

 • 0 Kč
 • Památkáři< /li>

Pokud je váš prostor budoucí provozovny součástí budovy, na kterou se vztahuje památková ochrana, tedy jde-li o kulturní památku movitou i nemovitou, o nemovitost v památkové rezervaci, zóně nebo ochranném pásmu, budete muset v případě jakékoli stavební práce spolupracovat s Národním památkovým úřadem. Památkáři z NPÚ jsou k dispozici pro bezplatné konzultace, a tak je nejlepším řešením nechat si poradit, co přesně bude možné ve vašem konkrétním případě upravit. Vyhnete se tak zbytečné ztrátě času nad vymýšlením stavebního záměru, který by vám pak ani nemusel projít.

V pověřené obci na magistrátu nebo městském úřadu podáte žádost o povolení ke stavbě a úpravám, které se poté dostane k památkářům a ti se vyjádří k navrhovaným úpravám. Zejména na tento bod nezapomínejte, jde-li o větší zásah nebo třeba i o reklamu, která například v památkových rezervacích není podle NPÚ vítána nebo by měla mít pro okolí tradiční podobu.

Po vystavení souhlasného stanoviska nebo pravomocného rozhodnutí se můžete pustit do úprav svých prostor.

Který úřad?

 • Žádost podejte na Obecním úřadě s rozšířenou působností, tedy magistrát nebo městský úřad. Územní odborná pracoviště Národního památkové ho úřadu, kam můžete vyrazit na konzultace, jsou v každém kraji.

Které zákony vyhledat?

 • Stavební zákon č. 183/2006 Sb.
 • Zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb.

Kolik si připravit?

 • 0 Kč
 • Kolaudace

V okamžiku, kdy je váš podnik připravený a už chybí jen otevřít, musíte podat žádost o pravomocné kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas. To uděláte tak, že zajdete na stavební úřad, kde požádáte o odsouhlasení provozovny k používání. Stavební úřad sezve všechny dotčené orgány dohromady, tedy ještě Krajskou hygienickou stanici a Hasičský záchranný sbor, a ti se domluví na jedné společné návštěvě vašeho podniku. Na místě zkontrolují, zda všechno opravdu odpovídá jim odevzdaným projektovým dokumentacím, a pak vydají jednotlivé souhlasy s užíváním.

Prostor může být zkolaudovaný klidně i několik týdnů dopředu, jakmile ale spustíte provoz, je potřeba všem zmíněným úřadům poslat oznámení o zahájení činnosti nejpozději v den, kdy jste otevřeli. Díky tomu se vaše provozovna zařadí do jejich systému dozoru.

Který úřad?

 • Stavební úřad
 • Krajská hygienická stanice
 • Hasičský záchranný sbor

Kolik si připravit?

 • 0 Kč
 • Registrace ochranné známky

Registrace ochranné známky nepatří na seznam povinných zastávek při úřadové štafetě, ale zajistíte si tím jedinečnost svého názvu, produktů a dalších činností, které jsou s tím spjaty. Bez registrace může váš název, jméno nebo třeba logo používat i někdo jiný. Držitel ochranné známky má naopak právní záruku, že dobré jméno jeho produktu nebo značky nebude zneužito. Platnost zápisu ochranných známek trvá 10 let přesně ode dne podání přihlášky.

Registraci můžete udělat hned na několik čísel tříd, pod čímž si představte jednotlivé podnikatelské záměry s názvem. Jedná se například i o reklamu, internetovou nabídku, restaurační nebo ubytovací službu, dopravu či organizaci různých akcí. Doporučuje se nahlédnutí do online databáze ochranných známek a tam si vyhledat konkurenční známky poslední doby. Snadno tak zjistíte, na které činnosti je dobré ochranu využít. Jakmile totiž jednou seznam odevzdáte, nelze přidat další položky.

Který úřad?

 • Úřad průmyslového vlastnictví

Které zákony hledat?

 • Ochranné známky jsou u nás upraveny podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Kolik si připravit?

 • 5 000 Kč do tří čísel tříd, dále se cena stupňuje podle počtu tříd


Author: storyouscom # KocaSamy58
Európa2016-04-224
-
 55% ( 1 people voted )
+
zkrátím to, původní obsáhlý text mi to smazalo. Soběstačnost
id # QacoRoba13
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-24 09:11:01 4faafecd
Neviem či reštaurácia je dobrý podnikateľský nápad.
Bodkabodkabodkaotaznik # FacuMyro27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-24 13:44:15 59ad2957
...?, ako kde, ako kde. Treba si urobiť prieskum trhu a nepodnikať v tejto brandži na miestach, kde je v tomto trh už nasýtený. Napokon, reštaurácie nevyžijú z čakania na niekoho, kto ide náhodou okolo a zrovna ho prepadol hlad. Základom je podchytiť okolie - čo najviac firiem a všetkých so stravnými lístkami, ktorí tam budú chodiť pravidelne denne na obedy. Inak to môžu rovno zavrieť.

.-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-24 15:49:53 d405c1fd
kukaj kuk-šuhaj Pandešok-co máš šok? z realizácie svojich ako kde-ako kde! a to kde? však nevieš kde-keď podnikáš-rozumom v ničom Porozmýšľaj!stačí kus a máš to hneď!to kde-Ale ty jak kritik nevieš kde a jak-bo čakáááš čakáš kto ide okolo- stravné lístky ponúkaš-lem nech na obed denne chodia-ale okolie ce už pozná-že si v brandži na nič! bo neznáááš nič-bo ši i sebe zamknutí-Teraz sa teš-že môžeš zametať v Revúcej ulice-červeno križenec-čo prepadol závisťou po práci-zlostooou Bo tu na východze- šmejemu še temu jak usilovne zametá Pande! Pampersáci a šicke ludze dobrej vôli z východu zdravia vzorne zametajúceho Pandemona. česť tej metle že ťa naučila práce!
ferda # XimaHifu28
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-04-24 18:49:35 58d4285f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Apolitická politika


Apolitická politika
To čo tu bolo vyslovené zo strany kandidátov v predvolebnej kampani, už nikto nezoberie späť. V tom je ich zásluha. Pomenovali kde sme nahlas. Nepchali sa nikomu do zadku...
Proč se socialistům nehodí přiznat, že nacismus je levicový
Formy socialismu a pseudosocialismu VIII - Návrhy na vyvlastnění
„Nikdy nebudu pracovat a ti, co platí daně, jsou idioti.“

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0359 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made