Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Pátranie po sobote vo Vatikáne


Pátranie po sobote vo Vatikáne

 (Video je na konci článku)

 

O sobote..

"Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil. Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Ale siedmy deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nijaké diela ani ty ani tvoj syn ani tvoja dcéra, tvoj sluha ani tvoja dievka ani tvoje hovädo ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. Lebo šesť dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul siedmeho dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvätil ho"
 (Exodus 20: 8-11).

 

Pre viac info ohľadom Shabbatu (Soboty) odporúčam pozrieť tento 5 dielny dokument. Nie je len o sobote. Sú tam zaujímavé vysvetlenia prečo práve biblický Boh Hospodin je ten pravý Boh a takisto aj naše dejiny:

1.diel: http://www .veoh.com/watch/v29892181s527TYxp

2.diel: www.veoh.com/watch/v29848452K4dwpGDD

3.diel: www.veoh.com/watch/v29848450D2FKYPge

4.diel: www.veoh.com/watch/v29848449mTcTyKRe

5.diel: www.veoh.c om/watch/v29848447ThaT9AwA

 

"Blahoslavení, ktorí perú svoje rúcha a činia Jeho prikázania, aby mali právo k drevu života a aby vošli bránami do mesta" (Zjavenie 22:14).

 

 

Príbeh o Sobote začína už pri stvorení sveta - Genesis.

"A Boh dokonal siedmeho dňa svoje dielo, ktoré činil, a odpočíval siedmeho dňa od všetkého svojho diela, ktoré učinil. A Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré stvoril Boh činiac" (Gn. 2: 2-3).

Hospodin dokončil svoje dielo za šesť dní. Siedmy deň odpočíval a posvätil ho aby mohol byť v spojení so svojím stvorením. V tento deň máme byť v úzkom kontakte s našim Stvoriteľom a rovnako aj my si máme oddýchnuť od našej každodennej práce a venovať všetok svoj čas Bohu.

Sobota nie je zákonom, ale darom od Boha. Práve tak ako nie je zákonom svetlo, obloha, zem, moria a iné výsledky sedemdenného Božieho stvoriteľského diela.

Božie prikázanie nezaložilo sobotu.
Božie prikázanie bolo dané na ochranu soboty,
kvôli jej nerušenému zachovávaniu.


Podľa obehu Zeme okolo slnka určujeme časovú jednotku - rok, podľa mesiaca - mesiac a striedaním dňa a noci určujeme - deň. Ale týždenný cyklus vyzerá akoby nemal žiadne opodstatnenie. Avšak má. Pôvod týždňa je biblický. Šesť dní budeš pracovať a robiť všetku prácu a siedmy deň budeš odpočívať, je to deň odpočinku. Striedanie šiestich dní práce s jedným dňom odpočinku dokonale zodpovedá ľudskej fyziológii a je nevyhnutné na upokojenie nášho organizmu. Od stvorenia sveta je v nás tento cyklus zabudovaní. Už za čias Babylonu mali ľudia tento sedem dňový týždenný cyklus. Ako je to možné? Rovnako ako Božie zákony sú zapísané do naších sŕdc a myslí (Židom 10: 16), tak aj týždenný cyklus bol zapísaný do nás od počiatku.

 

Hospodin nám prikázal dodržiavať tento deň a zdvôrazňuje ho v Desatore.

 4. prikázanie, ktoré je aj zároveň najdlhšie nám hovorí:
"Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil. Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Ale siedmy deň je sobota Hospodina, tvojho Boha... Lebo šesť dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul siedmeho dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvätil ho" (Ex. 20: 8-11).

Originál hebrejské slovo v týchto veršoch je: jóm haššabbát - sobotný deň. Rovnako ako v celom vesmíre fungujú rôzne zákonitosti, aby bol v dokonalej harmónii, tak aj Božie stvorenia musia dodržiavať Stvoriteľové zákony, ktoré pre nás ustanovil. Máme slobodu voľby či ich budeme dodržiavať alebo nie. Následky rozhodnutia však musíme znášať. Predstavte si keby vo vesmíre prestane fungovať nejaký zákon. Celý vesmír by skolaboval v chaose a bol by zničený. To isté sa dnes deje s našou Zemou. Mnohí tvrdia, že s príchodom Krista sa zrušilo toto štvrté prikázanie a už neplatí. Avšak Božie prikázania sú večné a nikde v Novej Zmluve nie je napísané, že by prišiel zrušiť toto prikázanie. Ale Pán Ježiš jasne hovorí, že neprišiel Zákon zrušiť, ale naplniť (Matúš 5: 17-19).

 

Desatoro bolo napísané Božím prstom na dve kamenné tabule, ktoré niesol Mojžíš. Prvá tabuľa hovorí o prikázaniach, ktoré máme plniť z lásky k Bohu a to vrátane štvrtého - o sobote. Druhá tabuľa nesie prikázania ako: nezabiješ, neukradneš,.. ktoré plníme z lásky k ľuďom. Pán Ježiš tieto Božie prikázania zhrnul takto: "Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou! Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého" (Marek 12: 30-31).

Mojžíšové knihy stále pripomínajú dodržiavať sobotu, dokonca ešte aj pred odovzdaním Desatora na vrchu Sinaj, keď padala na púšti manna (Ex. 16: 23-29), (Ex. 31: 12-17; Ex. 35: 2; Lev. 19: 3,30; Lev. 23: 3;...). Potom ako Mojžíš tieto prvé dve tabule rozbil, znova dostal od Hospodina tie isté Božie zákony, ktoré sú obohatenejšie (Deu. 5: 1-21).

Kamenné tabule s večnými Božími zákonmi boli uložené do Archy zmluvy vo svätyni. Táto pozemská svätyňa bola vybudovaná na obraz tej nebeskej (Židom 8: 5). Bola to replika nebeskej svätyni, v ktorej sa stal veľkňazom Ježiš Kristus. On za nás raz a navždy spravil obeť a stal sa našim prostredníkom medzi Bohom a nami. Oslobodil nás od pozemských veľkňazov a krvavých obiet. Avšak nie od Božieho zákona, ktorý je večný (Židom 9. kapitola). Ospravedlnenie je skrze vieru v obeť Ježiša Krista, nie skrze skutky zákona, ale poznanie hriechu predsa pochádza z Božieho zákona! To je určené hlavne Židom, ktorí neprijali Krista do svojho srdca ale dodržiavali ceremoniálne zákony Starej zmluvy. To však neruší tento Boží zákon - Desatoro. Podľa neho budeme súdení. Sú to večné prikázania na základe ktorých, nás Boh bude spravodlivo súdiť. "Lebo jako je telo bez ducha mŕtve, tak je i viera bez skutkov mŕtva" (Jakub 2: 26).

Kristus nás oslobodil od ľudského zákona tela a hriechu, ale nie od Božieho Zákona!

 

Ďalej o dodržiavaní soboty sa píše v prorockých knihách, ktoré sú určené najmä pre dnešnú dobu. Preto nemôžeme oddeliť Starú zmluvu od Novej zmluvy, ktorá je obnovená skrze Ježiša. Tu je zoznam pár veršov: Iz. 56: 1-2; Iz. 56: 6-7; Iz. 58: 11-14; Jer. 17: 21-22; Ezech. 20: 12; Ezech 20: 19-20;... a tak ďalej. Soboty neplatia len pre Izrael ako krajinu, ale pre všetkých kresťanov, teda duchovný Izrael, ktorý je na celom svete). My sme takisto jeho Božím ľudom a deťmi Abrahámovými - no nie srkze krv a telo, ale skrze našu vieru v Ježiša Krista.

"Dal som im aj svoje soboty, aby boli znamením medzi mnou a medzi nimi, aby vedeli, že ja som Hospodin, ktorý ich posväcujem" (Ez. 20: 12).

_
A tu sa dostávame k dobe po narodení Krista. Ako je možné, že dnes ľudia po celom svete uctievajú nedeľu, alebo tvrdia, že sobotný odpočinok môže byť vlastne ktorýkoľvek deň?

Po tom, ako sa stalo kresťanstvo štátnym náboženstvom v 4. storočí a spojilo s pohanmi a so svetom, bola oficiálne sobota zmenená na prvý deň týždňa - nedeľu. Biblia nás upozorňuje na spolčovanie sa so svetom vo verši: "Cudzoložníci a cudzoložnice, či vy neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom? Tedy ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom Božím" (Jakob 4: 4). Rímsky cisár Konštantín Veľký, ktorý sa rozhodol zmeniť tento deň, bol oddaným uctievačom slnečného božstva. V tej dobe cisári uctievali boha slnka a ich slávnosťou bola nedeľa (anglicky Sunday - slnečný deň). "Kresťanom" sa stal tak, že v jednej vojenskej bitke sa mu zo slnka utvoril kríž a to pripísal Božiemu zázraku, pretože túto bitku vyhral. Takže spôsobil smrť x-ľuďom a to pripísal Božiemu zázraku? A to sme v dobe po Kristovi. Tým sa rozhodol ako prvý rímsky cisár konvertovať na kresťanstvo, zastavil prenasledovanie a zabíjanie kresťanov a takisto presunul sobotný odpočinok na nedeľu. Pokračoval vo svojich pohanských tradíciach, a krst mal až na smrteľnej posteli!

 

Ďalej dnes mnohí ľudia tvrdia, že dodržujú nedeľu, pretože Kristus v tento deň vstal z mŕtvych. Oslavujú jeho vzatie do nebies a vstanie z mŕtvych. V Božom Slove nikde nie je zmienka o tom, že by sme to mali konať. Takže je to NEBIBLICKÉ tvrdenie. Sám Ježiš nám dával príklad dodržiavania Božej soboty, ktorej je Pánom.

Rovnako ako dnes, tak aj vtedy bola veľkým sporom sobota. Hlavne aj preto bol Kristus odsúdení na smrť, pretože porušoval sobotu, no nie tú Božiu ale ľudskú. Zákonníci a farizeji spravili zo soboty bremeno, ktoré sami nedokázali uniesť. Zničili pravú podstatu soboty, ku ktorej pridali množstvo vymyslených ľudských nariadení a príkazov ako napríklad (zákaz napísania viac ako jedného písmena, česania,.. atď). Zo soboty sa stalo mučenícke bremeno, a nie Boží odpočinok a čas radosti. V knihe Mareka v 2. a 3. kapitole môžeme vidieť, že Kristus porušoval tieto ľudské príkazy a vyzdvihol pravú podstatu soboty. Nikdy neriešil spor, či svätiť sobotu alebo nie, ale čo je dovolené robiť a čo nie. Preto sobota stále ostáva Božím dňom odpočinku až dodnes. Je to čas odpočinku, radosti, lásky, bohoslužby, uzdravovania a konania dobra.

"Sobota je učinená pre človeka a nie človek pre sobotu, takže Syn človeka je pánom i soboty" (Mk. 2: 27-28).

Sobotu dodržujeme z lásky k Bohu. Preto je v Božej vôli ako bude prebiehať tento deň. Dôležité je si odpočinúť a byť v spojení s naším Stvoriteľom.

Ježiš sám dodržiaval sobotu. Chodil každú sobotu do synagóg učiť a konať bohoslužbu (Lk. 4: 16). A On je naším príkladom a vzorom. 6. kapitola Lukáša nám hovorí trocha o tomto spore: "Ježiš im povedal: Pýtam sa vás: čo sa sluší v sobotu - dobre činiť a či zle činiť, život zachrániť a či zatratiť?" (Lk 6: 9). Kristus celý čas vyzdvihoval pravú podstatu soboty, a porušil ľudské nariadenia, ktoré boli pridané k Božiemu zákonu. Dokonca aj ženy, ktoré sprevádzali Ježiša dodržali sobotu - a to už bolo po jeho ukrižovaní: "A navrátiac sa nahotovili voňavých vecí i mastí. Ale cez sobotu odpočívali podľa prikázania" (Lk. 23: 56). Kristus v sobotu ležal v hrobe a tiež odpočíval, pretože Otec vtedy odpočíva.

Teraz prichádzame k obdobiu po Ježišovom ukrižovaní a po vyliati Ducha Svätého v čase Letníc. Pavol - služobník Ježiša Krista, takisto dodržiaval naďalej sobotu (Skutky 18: 4). A tu je verš na základe, ktorého sa mnohí oháňajú nedeľou: "A v prvý deň týždňa, keď sme sa sišli lámať chlieb, Pavel hovoril s nimi, lebo mal na druhý deň odísť a pretiahol slovo až do polnoci." (Skutky 20: 7). Málokto tento verš dopovie celý! Zišli sa preto v prvý deň týždňa - v nedeľu, lebo na druhý deň chcel odcestovať preč. A keď sme už pri tom, prví kresťania sa vlastne schádzali každý deň po domoch na lámaní chleba (Skutky 2: 41-47). Božie slovo nás jasne upozorňuje:

"Kto hovorí: Znám ho, a jeho prikázaní nezachováva, je lhár, a v tom niet pravdy" (1.Jánov 2: 4).

Dodržiavanie Desatora je vizitkou Božieho ľudu. 
"A potom známe, že sme ho poznali, keď zachovávame Jeho prikázania" (1. Jánov 2: 3).

 

Trestom za prestúpenie Desatora nemusí byť strata spasenia, pretože 
"Moje dieťatká, toto vám píšem nato, aby ste nezhrešili. A keď niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca, Ježiša Krista, spravedlivého. A on je smierením za naše hriechy, no, nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta" (1. Jánov 2: 1–2).

Ale ignorovanie Desatora je duchovnou samovraždou, lebo 
"Lebo keď dobrovoľne hrešíme po prijatí známosti pravdy, nepozostáva už viacej obeti za hriechy, ale jakési strašné očakávanie súdu a prudká pálivosť ohňa, ktorý má žrať protivníkov" (Židom 10: 26–27).

 Niektorí citujú Kološanom 2: 16 s úmyslom poukázať, že sobota bola zrušená. Zabúdajú ale prečítať ešte verš 17, ktorý ukončuje predchádzajúcu vetu: "Tedy nech vás nikto nesúdi pre pokrm alebo nápoj alebo pre nejaký sviatok alebo novmesiac alebo pre soboty, čo všetko je tôňou budúcich vecí, ale telo je Kristovo". V prvokresťanskej dobe veľa kresťanov naďalej dodržiavalo niektoré ceremoniálne zákony, ktoré sa vyznačovali dodržiavaním určitých sviatkov, obradov, predpísaných pokrmov a nápojov, ako aj zachovávaním výročných, slávnostných dní - pomenovaných soboty. Boli to slávnostné dni, v ktorých sa nepracovalo, konali sa zhromaždenia podobne ako v sobotu siedmeho dňa. Tieto ceremoniálne zákony, vrátane zvláštnych sobôt boli Ježišovou službou a smrťou už naplnené. Pavol svojim vyjadrením napomenul veriacich, aby sa nesporili a neodsudzovali pre neplatné ceremoniálne zákony - soboty. V epištole Rimanom 14: 1-8 sa Pavol zaoberá rovnakou otázkou a uplatňuje tu rovnaký princíp. Podobne aj v epištole Galaťanom 4: 8-20. Božie Slovo píše v 5. Mojžíšovej 31: 24-26, že tieto ceremoniálne zákony boli zapísané Mojžíšom do knihy zákona a táto kniha bola uložená na bočnej strane pozlátenej truhly zmluvy, teda nie v nej. Ale 10 Božích prikázaní napísaných Božím prstom na dvoch kamenných doskách a s večnou platnosťou sa nachádzali vo vnútri pozlátenej truhly zmluvy (5. Mojžíšova 10: 1-5). Musíme si uvedomiť, že Pavol v liste Kološanom nehovorí o sobote, teda o siedmom dni, podľa Božieho prikázania. Hovorí o sobotách, ktoré sú "tieňom budúcich vecí". Sobota ako posledný deň týždňa, je pamiatkou Božieho stvoriteľského diela. Ako každý pamätný deň (sviatok), poukazuje späť na stvorenie, ale nie dopredu na Krista.

Počas židovského roku bolo niekoľko tzv. sobôt, ktoré boli tieňom budúcich vecí. (Sú uvedené v 3. Mojžíšovej 23: 4-44). Tieto ceremoniálne soboty boli spojené so sviatkom Pesach a inými sviatkami, ktoré poukazovali na budúcu Ježišovu službu (1.Korint. 5: 7). Kresťania už nemajú tieto zvláštne soboty svätiť. Namiesto toho máme spomínať na smrť Ježiša pri každej pamiatke večere Pánovej tak dlho, dokiaľ nepríde (1.Korint. 11: 26).

Shabbat je Boží dar, z ktorého sa nesmie robiť zákonnícke bremeno založené na ľudských príkazoch. Zachovávať ho máme z lásky k Bohu, nie z príkazu. Ďalej sú tu aj ľudia, ktorí dodržujú soboty - napr. ortodoxní Židia, ale neprijali Krista ako živú obeť za ich hriechy. Alebo rôzne kresťanské spoločenstvá, ktoré síce sobotu dodržujú, ale mnohé iné biblické pravdy popierajú. To však nemení nič na tom, že by sobota mala byť iným dňom:

"Tak tedy zbýva sobotenie, odpočinok ľudu Božiemu. Lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten tiež odpočinul od svojich diel ako Boh od svojich. Usilujme sa tedy vojsť do toho odpočinku, aby nepadol niekto tým istým výstražným príkladom neposlušnosti" (Židom 4: 9-11).

 

Pri Božom súde sa otvorí Jeho archa zmluvy, v ktorej je Boží Zákon:
"A otvoril sa chrám Boží, ktorý je na nebi, a ukázala sa truhla jeho smluvy v jeho chráme, a povstalo blýskanie, a zavzneli hlasy, a zaburácali hromy, a bolo zemetrasenie a veľké krupobitie" (Zj. 11: 19).

 

Zdroj: http://www.barankova-neve sta.estranky.sk/clanky/nase-bohosluzby.h tmlAuthor: Patrik # VebaSydi71
Cirkev2014-03-0711
-
 80% ( 20 people voted )
+
Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-07 12:24:48 b228ec55
Keby radšej dokázal že samotná biblia nemá opodstatnenie, mal by aj v sobotu voľno tak ako všetci normálni ľudia. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 43% ( 4 people voted )
+
2014-03-07 12:55:10 b228427e
A čo vraví na apostatu Františka http://www.youtube.com/watch?v=lgYk8N3gF8E a synkretistu Wojtylu?

http://www.youtube.com/watch?v=KazMzS5Ejks

filip # WyboCeci64
-
 76% ( 11 people voted )
+
2014-03-07 13:27:11 5f66cdc4
Židovské sviatky:

https://www.youtube.com/watch?v=bgWuawZicuQ

https://www.youtube.com/watch?v=_WMHbx-NPuk


filip # WyboCeci64
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-03-07 13:42:20 5f66cdc4
Celé kresťanstvo je púhou atrapou a degradáciou pôvodného ideového systému, ktorý bezchybne fungoval tisícročia predtým, než sem narukovali hordy križiakov a zmiatli z povrchu zemského všetko, čo vedie ku slobode a rozvoju ducha tak jednotlivca ako etnika. A v takom istom zmysle kresťanstvo pôsobí dodnes. Samotné slovo "nedeľa" vypovedá v našej reči samé za seba. A sobota je dňom odpočinku cudzieho kmeňa, s ktorým sme nikdy nemali a ani nebudeme mať nič spoločné.


Kódex cti Ruského Človeka.
(rozumej Slovana)

1. Vždy pamätaj a dbaj: TY si potomkom národa s veľkou a slávnou históriou,

a preto nemáš právo učiniť nedôstojný skutok.2. Skúmaj históriu svojho národa a svojej vlasti - toto poznanie posilní tvojho ducha,

oslávi tvoju dušu a to ťa posilní v ťažkých chvíľach života.


3. Skúmaj obyčaje, tradície a kultúru svojho národa, tak v sebe prebudíš Ruského Ducha.

(Rozumej slovanského, Človeka v pravom zmysle slova)


4. Venuj sa telesnému cvičeniu každý deň, otužuj a upevňuj svoje telo, zdrž sa alkoholu

a omamných látok aby si bol hodný svojich Predkov.


5. Prechovávaj pamiatku na všetkých Predkov svojho Rodu, až pokial ich zistíš. Cti a váž

si starších, ale nadovšetko svojich rodičov - darcov tvojho života.6. Ako vyššie bolo povedané, osvojuj si pravdu - veľkost Ruského Človeka (rozumej Človeka Slovana)

sa nedá odmerať hmotnými statkami ale len jeho odvahou, úsilím, láskou a oddanosťou k vlasti.


7. Nech Svedomie a Láska budú meradlom tvojho veškerého konania.


8. Nemíňaj navnivoč svoj čas a napĺňaj život radostným a prospešným konaním, lebo všetko dobré i zlé

čo vo svojom živote vykonáš sa k tebe mnohokrát navráti.


9. Vyhýbaj sa hádkam a škandálom lebo v hádke s hlupákom sa znižuješ na jeho úroveň, ale múdreho

každý počúva aj ocení jeho užitočnosť.
SomTenKtorySom # BociPera87
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-03-07 17:39:00 5ee52082
"Podľa obehu Zeme okolo slnka určujeme časovú jednotku - rok, podľa mesiaca - mesiac a striedaním dňa a noci určujeme - deň. Ale týždenný cyklus vyzerá akoby nemal žiadne opodstatnenie. Avšak má. Pôvod týždňa je biblický."

znova nabozenske dristy a klamstva

7-dnovy tyzden mali uz v starom babylone a suviselo to s mesacnymi fazami, akurat, ze 7 dni nie je presna 1/4 mesacneho cyklu ale ma malu odchylku, tak stvrty tyzden ma upravenu dlzku aby sa vyrovnal rozdiel a cyklus ostal naviazany na mesacne fazy
Yanath # VepeBeke80
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-03-07 18:44:03 559f68d2
loading...
sanca, zeby koncilium najmensieho statu na svete zastupovalo podstatu celeho vesmiru splodeneho z cinka panny roku 0 nie je o nic vacsia, nez ze svet vznikol nahodu :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-07 20:46:07 57f4df4c
perforovana matoha od brehu jordan sa nedokazala ani len bez pohara napit :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-07 20:47:34 57f4df4c
Magori pomaly každý druhy deň sem nejaký magor prispeje článkom o cirkvi,sobote,svatcoch a spusti sa nekonečna debata onicom nehovoriac otom ze tri štvrtiny zvas ani nevedia o čom píšu k ničomu to nevedie a po 10 precitanych príspevkoch je pointa už niekde celkom inde čiže suma sumárum absolútne zabitý čas aj Vatikán aj cirkev na Slovensku sa skladá len z ľudí a ludia robia chyby a raz si zane budú niesť zodpovednosť ale kto si ty ze posudzuješ ,sudis ,odsudzujes,pozri sa na seba akému bohu slúžis a ako to zistíš pozri sa na ovocie každý strom poznáš po ovocí ako vyzerá tvoj život ako sa cítia ľudia vedľa teba
jurosiq # NakeCiqa38
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-07 21:21:46 5b7f0f21
jurosiq- Ak si doteraz nepochopil,že Vatikán nerobí chyby,ale ho ovládajú slobodomurári a pracujú na vytvorení jedného spoločného satanistického náboženstva , tak si magor ty.

filip # WyboCeci64
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-08 08:20:33 5f66f50c
Chuji!

Zasa ste nepochopili. Bohu je uplne v prdeli, ci budes oddychovat v sobotu, nedelu alebo v stredu.
Podstatne je, ze Boh poslal odkaz, ze jeden den zo siedmich treba relaxovat, regenerovat a zbierat silu do dalsieho tyzdna.

Preco hladate v Biblii tie nepodstatne pi-coviny. Citajte "pravdu"...

... ja som makal celu sobotu aj nedelu az mam svalovicu. No a zvysok tyzdna relaxujem a oddychujem /v praci/ a naberam silu na dalsi veekend!!!

Capko # XaroLyti78
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-10 11:34:48 5f677022

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
d   devä
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Pokec s centrálním plánovačem


Pokec s centrálním plánovačem
Zajímalo mě, jakým mechanismem vymýšleli ceny. Podle toho, co mi říkal, jsem pochopil, že není pravda, že by ceny „opisovali“ z cen na Západě, ale určovali je podle politického...
VIDEO: Předčasně narozené miminko, které vyhrálo boj o život
V EU jsou žárovky zakázané – na Slovensku vyšla kniha nesmyslných opatření a nápadů EU
Trojvršie

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0337 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles