Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Počet chemikálií, o nichž se ví, že jsou toxické pro dětský mozek, se za posledních 7 let zdvojnásobil


Počet chemikálií, o nichž se ví, že jsou toxické pro dětský mozek, se za posledních 7 let zdvojnásobil

Z klinických záznamů o dospělých pacientech postižených otravou víme, že tyto chemikálie mohou vniknout do mozku krevní mozkovou bariérou a způsobit vznik neurologických symptomů," tvrdí jeden z autorů, dr. Philippe Grandjean. "Když k tomuto dojde u dětí nebo v průběhu těhotenství, projeví se tyto chemikálie velmi toxicky, neboť vyvíjející se mozek je mimořádně zranitelný orgán. Účinky jsou navíc trvalé.

 

Počet chemikálií, o nichž se ví, že jsou toxické pro dětský mozek, se za posledních 7 let zdvojnásobil

Miliony dětí po celém světě trpí neurologickými vývojovými vadami, k nimž patří autismus, poruchy pozornosti (ADHD), dyslexie a jiné kognitivní poruchy, přičemž četnost některých diagnóz se podle všeho zvyšuje. Recenzovaný článek dr. Philipa Landrigana a dr. Philippe Grandjeana, nedávno publikovaný v The Lancet Neurology journal, uvádí, že situace je kritická a že je zapotřebí globální revize regulačních opatření, která budou mít za úkol ochranu mozků našich dětí.

"Z klinických záznamů o dospělých pacientech postižených otravou víme, že tyto chemikálie mohou vniknout do mozku krevní mozkovou bariérou a způsobit vznik neurologických symptomů," tvrdí jeden z autorů, dr. Philippe Grandjean. "Když k tomuto dojde u dětí nebo v průběhu těhotenství, projeví se tyto chemikálie velmi toxicky, neboť vyvíjející se mozek je mimořádně zranitelný orgán. Účinky jsou navíc permanentní."

Toxických chemikálií, o nichž tento článek hovoří, je pět: olovo, methylrtuť, arzén, polychlorované bifenyly (PCB) a toluen.

S methylrtutí se člověk primárně setkává ve stravě, konkrétně v rybách a tělech jiných mořských živočichů, případně v rýži, pokud byla pěstována v prostředí bohatém na methylrtuť. Ke kontaktu s anorganickou rtutí pak dochází při vdechování okolního vzduchu během některých pracovních aktivit, svou roli hrají též amalgámové výplně.

Výzkum uveřejněný v Enviro nment International Journal ukázal, že ženy, které jsou více vystaveny rtuti, mají více než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou mít zvýšené hladiny protilátek, které jsou spojovány s autoimunitními onemocněními, k nimž patří např. artritida a lupus.

Dostatečná dávka methylrtuti může ohrozit vyvíjející se nervovou soustavu plodu nebo dítěte. U dospělých může vyšší hladina rtuti vést k neurologickým problémům, jako je ztráta paměti nebo třes. Podle nedávných studií může zapříčinit i kardiovaskulární problémy a poruchy imunity.

Vakcíny jako významný zdroj jedů

Zvlášť rizikovým faktorem pro vnikání jedů do dětského organismu jsou očkovací vakcíny. Navzdory tomu, že FDA zakázala používání Thimerosalu (konzervant na bázi rtuti), se tento smrtící neurotoxin nacházív&nb sp;60% všech vakcín proti chřipce. Nepříznivé účinky rtuti, methylrtuti a merthiolátu (Thimerosalu) dokládají tyto vědecké publikace.

Thimerosal (ethylrtuť) je organismem metabolizován na jedovatou, škodlivou methylrtuť. Tato další organická forma rtuti je potom dále metabolizována na anorganickou rtuť – nebezpečnou látku, toxickou v dlouhodobém horizontu, jež se usazuje v tělesných tkáních.

Jak tvrdí dr. Grandjean, největší riziko rtuť představuje pro těhotné ženy a malé děti. Ve své odborné recenzi za období, kdy je mozek nejvíce zranitelný, označuje právě dobu nitroděložního vývoje, kojeneckého věku a raného dětství.

Dalších šest chemikálií na seznamu

Po dalším přezkoumání přidali autoři na seznam dalších šest chemikálií: mangan, fluor,tetrachlorethylen  (rozpouštědlo), skupinu chemikálií označovaných jako polybromované difenylétery(zpomalovače hoření) a dva pesticidy – DDT a < strong style="font-weight: bold;">chlorpyrifos, který se dosud v zemědělství hojně využívá. Dr. Landrigan uvádí, že s kolegou v průměru identifikují jednu látku poškozující dětský mozek ročně.

Při zkoumání účinků fluoru vycházeli Landrigan a Grandjean z analýzy 27 převážně čínských studií, jež byly zaměřeny na děti vyrůstající v oblastech, kde se v pitné vodě nachází fluor ve vysokých koncentracích. Získané údaje dosvědčují průměrný pokles IQ zkoumaných dětí o 7 bodů.

Starosti však vědcům dělá jiná věc: "Jsme velmi znepokojeni tím, že v běžných produktech denní spotřeby se nachází množství jiných chemikálií, které potenciálně mohou poškodit vyvíjející se mozek, ale prozatím nebyla jejich bezpečnost zkušebně ověřena," řekl dr. Landrigan. "Za posledních šest či sedm let přidáváme do různých výrobků chemikálie toxické pro mozek rychleji, než tuto jejich toxicitu stačíme zkoumat," dodává dr. Grandjean.

Maggie MacDonald, vedoucí programu toxických látek v torontské ekologické neziskové organizaci Environmental Defence, se domnívá, že situace je obzvlášť znepokojivá - kvůli tomu "do jaké míry jsou tyto chemické látky přítomny v našem životním prostředí, v našich domovech i v našich tělech. Děti přicházejí do styku se škodlivinami ještě dřív, než se narodí." Environmental Defence nedávno provedla studii, v jejímž rámci byla testována pupečníková krev novorozenců. V krvi bylo nalezeno množství toxinů; mimo jiné olovo, methylrtuť, pesticidy, PCB a PFC. "Toto je velmi vážný problém, jímž se musíme urychleně zabývat – kvůli dětem na celém světě," tvrdí MacDonaldová

Dr. Barry Blakley, profesor toxikologie na University of Saskatchewan, souhlasí, že by používání průmyslových chemikálií mělo být regulováno daleko striktnějším způsobem. "Fetus je mimořádně citlivý k vývojovým vadám... které mohou mít později v životě za následek poruchy imunity a chování, jakož i reproduktivní dysfunkce," řekl dr. Blakley. "Často existuje souvislost mezi těmito poruchami a působením nízkých hladin chemikálií během těhotenství."

Dalším problémem je rostoucí kontaminace životního prostředí toxiny, které ovlivňují náš hormonální systém. Například ve vodních zdrojích lze nalézt jak mnohé z těch 30 000 až 100 000 průmyslově využívaných chemikálií, tak léčiva včetně hormonů předepisovaných v rámci hormonální substituční léčby a antikoncepce, nemluvě o růstových hormonech určených pro dobytek.

"Kromě IQ hovoříme i o problémech s chováním – o zkrácení maximální délky soustředění, zvýšeném riziku ADHD," říká Landrigan. "Mluvíme tu o emočních problémech, impulzivitě, tendenci dělat nesprávná rozhodnutí, o dyslexii a záškoláctví. Toto jsou problémy, jež vznikají časně, ale provázejí nás celým dětstvím a dospíváním až do dospělosti."

A nejde jen o děti: všechny tyto složky jsou jedovaté i pro dospělé. V roce 2006 výše zmíněná dvojice vědců zdokumentovala účinky 201 chemických látek, jež jsou toxické pro nervovou soustavu dospělého člověka. Vystavení zkoumaných osob těmto látkám obvykle probíhalo v zaměstnání, otravou nebo sebevražedným pokusem. Landrigan s Grandjeanem jsou přesvědčeni, že by se všechny nové chemikálie i ty již používané, ale neověřené, měly otestovat na vývojovou neurotoxicitu. Nejedná se o nový koncept. Evropská unie přijala v roce 2007 soubor opatření známý pod označením REACH (Registrace, Evaluace a Autorizace Chemických látek). Cílem tohoto systému kontroly je ochránit lidské zdraví před riziky, která pro ně představují chemikálie. Pod REACH spadají všechny chemické látky a důkazní břemeno zde nesou společnosti, jež tyto chemikálie vyrábějí – ty mají dokázat, že jejich výrobky jsou bezpečné.

Landrigan k tomu poznamenává, že v tomto ohledu USA za Evropou zaostávají. "Připadá mi velmi rozčilující, že někteří nadnárodní výrobci prodávají v Evropě a ve Spojených státech ten samý výrobek pod tou samou značkou s tím, že jeho evropská verze neobsahuje toxické chemikálie, ale americká ano."

Uvedl, že nejlépe tento přístup ilustruje použití ftalátů v kosmetických výrobcích. Ftaláty jsou skupina chemikálií, která své uplatnění našla v široké škále produktů od plastových trubek a jiného stavebního materiálu přes hračky a nádoby na pokrmy až ke kosmetice – sprchovým a vlasovým šampónům, parfémům, mýdlům a lakům na vlasy.

V Evropě se v kosmetických produktech nesmí ftaláty objevit, zato v USA ano. V roce 1999 bylo díky tlaku spotřebitelů naštěstí aspoň zakázáno, aby se přidávaly do hraček pro kojence – do chrastítek, dudlíků, kousátek apod. Stanovisko FDA je totiž prozatím nejednoznačné. Na webových stránkách FDA se můžeme dočíst, že "není jasné, jaký efekt mají ftaláty na lidské zdraví, pokud tedy vůbec nějaký mají".

Dr. Grandjean má nicméně v této věci díky svým výzkumům jasno – ftaláty jsou nebezpečné. Dodává: "Nutnost ochrany vyvíjejících se mozků našich dětí nelze dostatečně zdůraznit. Nemluvíme už jen o jednotlivých chemikáliích, ale o chemikáliích obecně."

"Máme k dispozici metody a postupy, díky nimž můžeme určit, zda je daná chemická látka toxická pro mozkové buňky. Podíváme-li se na věc z globálního hlediska, vidíme více než jednu generaci dětí – velmi vysoké procento dnešních dětí bylo vystaveno vlivu olova, rtuti a jiných látek, včetně těch, které nebyly dosud testovány, ale existuje podezření, že by mohly představovat nebezpečí pro vývoj mozku."

Dr. Grandjean opět poukazuje na nutnost legislativy, jež bude jak děti, tak dospělé chránit před účinky toxických chemikálií. Prozatím je v USA v platnosti zákon o kontrole toxických látek z roku 1976. Ten je podle něj "z velké části zodpovědný za chemické znečištění lidského organismu, které začíná už v děloze, kde se plod doslova koupe ve stovkách průmyslových kontaminantů."

Landrigan momentálně provádí nábor těhotných žen pro novou studii, v níž bude zkoumat přítomnost a účinky dalších chemických látek. Říká, že nárůst položek na seznamu chemikálií nebezpečných pro vyvíjející se mozek je nevyhnutelný.

Co dělá oběma vědcům starosti? "Naše schopnost určit tyto látky zaostává za rychlostí, s jakou chemické koncerny vyvíjejí nové chemikálie a přidávají je do spotřebních výrobků. Proto v této zemi potřebujeme nové zákony, které tuto mezeru uzavřou. Oproti chemickým koncernům jsme pozadu, a tak jsou mozky další generace v nebezpečí."

 

zdroj:http://www.osud.cz/pocet-chemikali i-o-nichz-se-vi-ze-jsou-toxicke-pro-dets ky-mozek-se-za-poslednich-7-let-zdvojnas obil

http:// www.wakingtimes.com/2014/02/19/number-ch emicals-known-toxic-childrens-brains-dou bled-last-7-years/Author: DAVE MIHALOVIC # WehyQypi37
Zdravie2014-02-24
-
 62%  ( 3 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   sede
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Chorý pacient - dobrý pacient.


Chorý pacient - dobrý pacient.
Takmer nikto sa nevyhne lekárom a ambulanciám, lebo zdravie je naozaj niečím podstatným. Chorý človek potrebuje liečbu a snaží sa vyzdravieť. Bežným spôsobom je návšteva lekára, ...
Katar versus Saúdská Arábie: Příští válka?
Rozhovor, který mne vyděsil - W. Wimmer sekretář německého ministerstvu obrany
Jak se opravdu žije v Norsku?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0196 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo