Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Podnikatelé „divokého“ kapitalismu podruhé


Podnikatelé „divokého“ kapitalismu podruhé

Před dvěma lety jsem napsal článek o podnikatelích tzv. období divokého kapitalismu (19. století a 1. polovina 20. století) na základě prvního dílu monumentální "Historické encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století". Tato encyklopedie umožňovala nahlédnout různé "tváře" podnikatelů tohoto převratného období. Zabýval jsem se tenkrát převážně dobrotivou "tváří" těchto podnikatelů. Nyní nadešel čas v podobném duchu zpracovat i druhý díl této encyklopedie.


Nejprve je opět nutné uvést, že následující text nic nemění na skutečnosti, že hlavní činností podnikatelů (dobyvatele renty neuvažujeme!) bylo a je dosažení zisku. Ve stručnosti popsáno: zisku lze dosáhnout jen tehdy, pokud podnikatel nabídne spotřebitelům zboží a služby, které tito nejvíce potřebují tj. kterých si tito nejvíce cení. Pokud podnikatel vystihne správně potřeby spotřebitelů, tak dosáhne zajímavých zisků. Tyto zisky však vybízí podnikatele k rozšiřování produkce a lákají do daného odvětví další podnikatele a výrobní faktory. Díky tomu vzroste nabídka daných produktů a za nezměněných okolností klesne i jejich cena pro spotřebitele. Zajímavé zisky zmizí a poklesnou na v ekonomice běžnou úroveň. To je asi nejlepší věc, kterou mohou podnikatelé pro blaho společnosti dělat - je to vlastně nejlepší způsob "charity". To si můžeme demonstrovat na následujícím příkladu. Podnikatel Bedřich Kočí se rozhodl vydávat levné knihy ve vysokých nákladech: "Snažil se tak zpřístupnit širokým lidovým vrstvám klasická díla české kultury. První z nich byla babička Boženy Němcové (původně za 15 krejcarů), jež postupně vyšla v obrovském nákladu 450 tisíc výtisků, dále pak Palackého Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě (85 tisíc výtisků), obrázková publikace Aleš mládeži (85 tisíc výtisků), Máchův Máj aj."1 Tento řekněme (pozitivně) sobecký způsob chování podnikatelů je i předpokladem pro majetkové nesobecké chování podnikatelů (případně i jejich rodinných příslušníků). Dar řekněme na zřízení školy si mohl podnikatel dovolit až tehdy, co si na něj vydělal.2 Jiná cesta není možná. Dá se říci, že majetkové nesobecké činy se dějí na bázi majetkových sobeckých činů a jsou jen jejich jakýmsi doplňkem (nadstavbou). Vraťme se však nyní k nesobecké "tváři" podnikatelů a encyklopedii.

Historická encyklopedie podnikatelů II. díl

Pro účely tohoto článku jsem se zabýval druhým dílem encyklopedie. Vzhledem k jeho rozsahu (přes 400 stránek) jsem se zabýval podnikateli (manažery a bankéři) narozenými a/nebo zemřelými v Čechách.3 A to bez ohledu na to, kde tito podnikatelé podnikali anebo "páchali" dobré skutky.4 Dalším kritériem byl rozsah hesla, zde jsem se zabýval podnikateli, u kterých mělo heslo rozsah 8 a více řádků (přesněji půlřádků - encyklopedie má stránky o dvou sloupcích). Důvodem je skutečnost, že hesla s málo řádky obsahují zpravidla minimum údajů o osobě podnikatele.5 Důležitá je ještě ta skutečnost, že drtivá většina podnikatelů, které encyklopedie mapuje, žila a působila v 19. století a 1. polovině 20. století, činnost po polovině 20. století jsem nebral v úvahu. Celkem jsem přečetl 331 hesel. U 103 podnikatelů jsem zaznamenal nesobecké aktivity blíže popsané níže (tj. asi u 31 % sledovaných podnikatelů). Pokud zahrnu i takové sobečtější aktivity, z kterých měl podnikatel přínos - například stavba dělnických bytů a kolonií, pojištění pracovníků (v potaz byly brány nemocenské a invalidní pokladny nebo fondy před rokem 1888 a penzijní pokladny nebo fondy před rokem 1924), pořádání kurzů a škol pro zaměstnance atd. - tak dostaneme celkem 112 podnikatelů (tj. asi 34 % sledovaných podnikatelů). Celkově se zdá, že nesobecké aktivity byly pro ne nepočetnou část podnikatelů běžné. Porovnáme-li to s prvním dílem encyklopedie, tak zde jsem došel k následujícím údajům: "Celkem jsem pročetl 458 hesel. U 109 podnikatelů jsem zaznamenal nesobecké aktivity blíže popsané níže (tj. asi u 24 % sledovaných podnikatelů). Pokud zahrnu i takové sobečtější aktivity, z kterých měl podnikatel přínos - například stavba dělnických bytů a kolonií, pojištění pracovníků (v potaz byly brány nemocenské a invalidní pokladny nebo fondy před rokem 1888 a penzijní pokladny nebo fondy před rokem 1924), pořádání kurzů a škol pro zaměstnance atd. - tak dostaneme celkem 124 podnikatelů (tj. asi 27 % sledovaných podnikatelů)."6 V tomto ohledu vykazuje druhý díl encyklopedie lepší výsledky, na druhou stranu se mi zdá, že zde jsou zmínky o těchto nesobeckých aktivitách podnikatelů menšího rozsahu a méně podrobné, než tomu bylo v prvním díle. Podobně jako v předchozím díle nebudeme zde zvažovat činnost podnikatelů a manažerů v rámci veřejných institucí. Je nutné podotknout, že pročtení tolika hesel je dosti náročné na pozornost, a tedy nějaké chyby se mohou najít. Uvedené počty by však měly rámcově odpovídat v knize uvedeným skutečnostem. Po zahrnutí hesel i s méně než 8 půlřádky by procentní vyjádření bylo o několik procent nižší, stejně jako u prvního dílu.


Někdo by mohl namítnout, že právě díky nesobeckým aktivitám se stali podnikatelé, kteří tyto aktivity provozovali, známější. Snadněji by se pak zřejmě dostali do podvědomí lidí a pak do zkoumané encyklopedie. To je pravda. Na druhou stranu jsou zde některé skutečnosti, které působí opačným směrem. Autoři do knihy zařadili i opomíjené respektive méně známé osobnosti. Je také možné, že první díl encyklopedie již "vyzobal" známější podnikatele a v druhém dílu zbylo místo často jen na méně významné podnikatele. I když autoři uvádějí, že se změřili na ty obory podnikání a ta podnikatelská období, kterým jak jim vytýkali někteří recenzenti, nebyla věnována náležitá pozornost: peněžnictví, obchod a doprava, průmyslová odvětví, která se dostaly do popředí ve struktuře českého průmyslu na přelomu 19. a 20. století a zejména v období mezi světovými válkami.7 Já si všiml, že v encyklopedii najdeme například hodně podnikatelů z oblasti papírnického průmyslu či i podnikatele v nakladatelství anebo sklářství. Lze také předpokládat, že drobnější charita nebo podpora nebyla žádnými dokumenty podchycena. Někdy se také stává, že dárce chce zůstat neznámý. Konečně autoři v některých případech k těmto aktivitám prostě nic nenašli anebo je opomenuli (nebo museli opomenout vzhledem k rozsahu).


A tak zůstala opominuta u Františka Adolfa Heringa ta skutečnost, že: " Byl kromě své významné ředitelské agendy také předsedou Závodní nemocenské pokladny a "Výboru ku správě všech ku blahu dělnictva směřujících zařízení". Podílel se významně na některých sociálních programech, které se pak staly vzorem i pro ostatní společnosti. Byl to například Zaměstnanecký penzijní fond z roku 1878, nebo Dělnické starobní pojištění z roku 1889, které na tehdejší dobu zajišťovaly zaměstnancům vcelku solidní důchody, včetně dalších příspěvků (invalidní renta, pohřebné, výchovné na děti atd.). Tehdy také továrna rovněž nechala stavět domy na smíchovské Mrázovce pro své zaměstnance (celkem pro 700 rodin), které už měly vodovod i kanalizaci."8. U Rudolfa Steinského-Sehnoutky není uveden ten fakt, že: "Je možno prohlásit, že prosperující podniky mu dovolily, že mohl být a byl velkorysý. Černožicím daroval dům pro zdravotní středisko, další budovu pro Charitu - takzvaný "Dům důchodců", úřednické vily, vilu Annu s parkem a celou jednu stranu dnešní Revoluční ulice."9 V tomto případě šlo skutečně o velkorysého dárce a je s podivem, že to autorům encyklopedie uteklo. Ale i u některých podnikatelů, u kterých jsou v encyklopedii uvedeny námi zkoumané nesobecké aktivity, některé věci chybí. Třeba takový podnikatel, bankéř a lékař MUDr. Fr. Malínský má v encyklopedii uvedeno to, že projevoval velký zájem o humanitární otázky a stanul například v čele Masarykovy ligy proti tuberkulóze, ale již není uvedeno, že byl starostou hlineckého Sokola, a že stál u kolébky přibyslavského Sokola anebo to, že pro své zaměstnance vystavěl v Ronově nad Sázavou dva obytné domy.10 U nakladatele Františka Topiče je uvedeno, že byl přispívajícím členem Spolku výtvarných umělců Mánes a přispívajícím členem Sdružení českých umělců-grafiků Hollar aj., ale není zde uvedeno, že se podílel na založení knihkupecké školy.11 Rovněž u podnikatele v textilu a dopravě (a potravinářství) K. F. Wolfruma je sice uvedeno, že v továrně pracovali někteří dělníci již ve druhé a třetí generaci, což mělo být důkazem dobrých sociálních poměrů v podniku.12 Ale není zde uvedeno, že v prosinci roku 1908 byl vytvořen starobní fond nejen pro úředníky (což bylo nařízeno zákonem), ale i pro dělníky (což zákonem nebylo nařízeno). V letech 1900 až 1916 se vyplácely i podpory zestárnuvším domácím tkalcům, kteří pro podnik dříve pracovali. Roku 1900 vznikla podniková knihovna nebo předplatné v městském divadle, obé mohl využít každý zaměstnanec bez rozdílu sociálního postavení.13 A to nejsou všechny případy.

Péče o zaměstnance

Za svoji práci dostávají zaměstnanci mzdu. Někteří podnikatelé nebo jejich zástupci však poskytují vedle výplaty zaměstnancům různé další benefity.14 V dobách divokého kapitalismu bylo důvodem především dosažení vyšší stability pracovní síly. Díky tomu, že zaměstnanec zůstal déle na jednom místě, stával se z něho kvalifikovaný zaměstnanec - tj. učením se zvyšoval jeho lidský kapitál, a to přinášelo pro zaměstnavatele určité výhody (vyšší produktivita práce, snížení nákladů na zaučování, méně úrazů atd.). Bylo to převážně výhodné i pro samotného zaměstnance (např. kvalifikovaní dělníci vydělávali v daném oboru více, což lze doložit i logickou dedukcí). Mezi nejčastěji zmíněné benefity patřilo nemocenské, invalidní a někdy i starobní pojištění, stavba bytů a domů pro zaměstnance někdy i s další vybaveností (obchody, jídelny, školy atd.) apod. Uvedu zde nyní pár příkladů z encyklopedie. Podnikatel a sklářský průmyslník Inwald J. roku 1862 založil rafinerii dutého skla v Rudolticích u Havlíčkova Brodu, kolem které vybudoval sídliště pro 14 rodin sklářů. Jiný průmyslník ve sklářství M. E. Mühling pečoval o sociální smír se svými zaměstnanci, roku 1898 jich jeho firma zaměstnávala 250 a Mühling dal pro ně vystavět v Teplicích obytnou kolonii o 90 bytech. U dalšího sklářského podnikatele E. Palmeho stojí, že: "...řešil také sociální problémy svých zaměstnanců např. tak, že pro ně vybudoval malou dělnickou osadu s obytnými domy a založil tovární nemocenskou pokladnu." Kolonie obytných domů nechal pro své zaměstnance postavit i podnikatel ve strojírenském průmyslu J. Volman.15 Průkopník tovární výroby prádla v habsburské monarchii J. Marcuss měl v podniku řadu sociálních zařízení pro zaměstnance, například nemocenskou pokladnu (otázkou je zda se tak stalo před rokem 1888, zde si nejsem jist) a fond pro přestárlé dělníky a dělnice. Podnikatel s výrobou smaltovaného zboží V. Schmidt st., založil svůj závod roku 1858 a roku 1870 ho rozšířil o vlastní slévárnu. Zaměstnával 20 dělníků a 10 úředníků a zřídil nemocenský podpůrný fond. Nemocenskou pokladnu založil pro své zaměstnance výrobce rukavic J. R. Sobitschka a sám do ní přispíval. Podnikatel v papírenském průmyslu I. Spiro: "Byl zakladatelem nemocenské pokladny a úrazového pojištění ve svých závodech. 1884 nechal v Českém Krumlově vybudovat podpůrnou pokladnu pro zdravotně postižené dělníky."16 V tomto případě se už dostáváme na pole více méně nesobeckých aktivit. Konečně podnikatel v textilním průmyslu Sobotka J. nechal postavit v 80. letech 19. století pro své zaměstnance tovární domky a od roku 1883 existovala při jeho továrně opatrovna pro děti zde zaměstnaných matek.17 Celkem byly tyto aktivity zaznamenány u čtrnácti podnikatelů (tyto počty nelze sečítat s počty u dalších aktivit, protože podnikatel, který se angažoval například ve školství a péči o zaměstnance je počítán pro přehlednost v každé kategorii jednou).

Soukromí hasiči

Zajímavou skupinu tvoří "hasičina". Ta byla ve sledovaném období u nás zpravidla doménou soukromých hasičských spolků a soukromých továrních sborů. V našem případě jsem zaznamenal pět podnikatelů, kteří se angažovali v této oblasti. Pro příklad uvádím hoteliéra a majitele mlýna J. D. Halbmayra, který: "V Mariánských Lázních založil a vedl Sbor dobrovolných hasičů." Podnikatel ve dřevozpracujícím průmyslu J. Hammer byl mimo jiné (členství v ostrostřeleckém sboru a spolku vojenských vysloužilců) zakládajícím členem rokycanského sboru dobrovolných hasičů. Konečně majitel parního mlýna a pekárny Fr. J. Karlík byl roku 1882 zvolen starostou Sboru dobrovolných hasičů v Blovicích (okr. Plzeň-jih).18 Lze předpokládat, že řada jiných podnikatelů měla vlastní tovární hasičské sbory. Tyto se jistě podílely bezplatně i na hašení požárů mimo tovární objekty. Tím šlo totiž získat v okolí velkou prestiž a vážnost.

Podpora školství a vzdělanosti

Angažovanost ve školství a vzdělanosti byla zaznamenána celkem u 27 (případně jen 26) podnikatelů. Vztah mezi podporou vzdělání ze strany podnikatelů a případnými finančními zisky z této podpory je již méně zřejmý (člověk prošlý takto poskytnutým vzděláním nemusel nutně pro podnikatele později pracovat a ani s ním nic směňovat). Výjimkou byly odborné školy pro vlastní zaměstnance. Jak se angažovanost v této oblasti projevovala? Šlo třeba o podporu (chudých) studentů a mládeže (stipendia a členství ve školských spolcích), podporu stavby školy nebo podporu již existující školy, zřízení vlastní školy, či osvětu anebo podporu vědy. Několik příkladů: obchodník, průmyslník a bankéř J. Bittner se významně zasloužil o rozvoj německého školství na Chebsku (možná však i veřejnou cestou, proto těch 26 v závorce). Podnikatel ve sladovnictví židovského původu R. Briess byl mecenášem německé státní reálky v Olomouci. Významný nakladatel a politik Ed. Grégr starší: "...poskytoval Matici lidu administrativní zázemí, tiskl její knížky a podporoval ji také finančně." Stavitel pivovarů a lihovarů Jahn R. roku 1876 spoluzaložil lihovarnickou školu v Litni (okr. Beroun) a vydával i odborný časopis zaměřující se na lihovarnictví.19 V. Landfras starší: "Své veřejné charitativní působení orientoval především na podporování chudé školní mládeže.". Jeho otec Alois Josef patřil mezi zakladatele Matice české. Oba pocházeli z jihočeského rodu tiskárenských podnikatelů, nakladatelů, vydavatelů a knihkupců. Průmyslník ve sklářství J. M. Mühlig fungoval jako předseda "Spolku přátel německé vysoké školy technické v Praze". Podnikatel ve strojírenství F. Porges: "Projevoval se také jako podporovatel studentů na německé technice v Brně a jeho příspěvek byl změněn ve stálou studijní nadaci Filipa a Heleny Porgesových ve výši 15 000 K.". Advokát, manažer a velkostatkář Ed. Schwarz: "...se věnoval také filantropickým aktivitám, založil fond na podporu zahraničních studií českých studentů práv."20 Konečně hoteliér Šroubek K. starší vedle založení dvou humanitních fondů (Fastrova fondu a Šroubkova fondu pro vdovy), měl i elitní učňovskou školu a kurzy pro ženy v restauračním a hotelovém podnikání ve svém hotelu.21 V případě K. Šroubka a F. Porgesa můžeme říci, že jejich podpora školství mohla mít pro ně (a tedy nejen pro studenty) významný přínos.

Charita

I když předchozí kapitola často úzce souvisela s charitou ve prospěch potřebných, zdálo se mi žádoucí uvést podporu školství a vzdělávání zvlášť. Charita bez podpory školství a vzdělávání byla zaznamenána u 30 ze sledovaných podnikatelů. Z poskytování charity již podnikatelům neplynuly žádné finanční zisky, ale spíše jen duševní zisky případně společenské uznání (prestiž). Tato humanitární činnost zahrnuje celou řadu činností: odkazy, nadace, podpora dobročinných spolků, podpora lidí postižených válečnými událostmi, anebo jen konstatování humanitní činnosti. Opět uvedeme několik příkladů. Manažerka v papírenském průmyslu G. Böhr se angažovala v práci Červeného kříže i dalších dobročinných organizací. Ředitel uhelných dolů A. Horlivý byl čestným členem podpůrného spolku (čestné členství je známkou zásluh o daný spolek či větších finančních příspěvků). Papírenský podnikatel R. Kubik: "Jako podnikatel na odpočinku se věnoval přednáškové činnosti, charitativní a spolkové činnosti." Člen rodu průmyslníků v chemickém a potravinářském průmyslu J. Schicht: "Byl též členem řady hospodářských, humanitárních ad. spolků. Angažoval se v boji proti nadměrné spotřebě alkoholu a proti kouření. Viděl v nich jeden ze zdrojů bídy."22 Žádným troškařem nebyl židovský majitel továrny na drát a drátěnky A. Eisner, byl jednak členem "Spolku pro podporu chudé mládeže", ale hlavně ve své závěti odkázal 500 tisíc rakouských korun na dobročinné účely. Podnikatel v pivovarnictví a potravinářském průmyslu A. I. Mautner: "...založil několik nadací, z nichž ta, jež byla určena dětské nemocnici vídeňské, nesla jeho jméno: Mautner-Markhof´sche Kinderspital." Nakladatel a knihkupec L. Mazáč: "1939 založil Mazáčův sociální fond a věnoval mu základní vklad jeden milion korun." Manažer v papírenském průmyslu C. V. Osswald byl členem výboru na podporu slepeckého institutu, stejně jako Masarykovy ligy proti tuberkulose. Majitel továrny na výrobu barev židovského původu O. Weissberger věnoval obci Kozolupy, kde provozoval továrnu, nemalou finanční částku, ze které obec založila Weissenbergerovu nadaci.23


Zvláštním druhem charity byla podpora osob postižených dvěmi světovými válkami. Manažer v potravinářském průmyslu Josef Hartmann se vedle zapojení do odbojové činnosti za 2. světové války a organizování odchodu vlastenců do zahraniční armády, zabýval i podporou rodin popravených a uvězněných Čechů. Nakladatel dětské literatury a odborných příruček J. Hokr zase finančně podporoval rodinu za téže války vězněného ilustrátora a spisovatele O. Sekory (Ferda Mravenec). Podnikatel v potravinářském průmyslu, bankovní manažer a politik J. Mašťálka finančně podpořil za 1. světové války manželku odsouzeného A. Rašína a předával informace z rakouské vlády české rezistenci.24 U dvou podnikatelů jsem zaznamenal členství ve spolku vysloužilců. Dále podnikatel v koželužství Fr. Pštross byl ve válečném roce 1866 (Prusko-rakouská válka) zvolen předsedou výpomocného komitétu pro raněné vojíny.25 Zajímavou formu pomoci má na svém kontě člen rodiny německých velkoobchodníků, bankéřů, průmyslníků a veřejných činitelů E. Zdekauer. Ten za velké pražské povodně roku 1845 společně s podskalským sládkem Fr. Vaňkou pečovali na vlastní náklad o 700 chudých postižených obyvatel, čímž si vysloužili nejen uznání těchto, ale i uznání místodržícího Čech arcivévody Šťepána a pražského primátora Müllera. Jiný člen rodiny C. K. Zdekauer za Prusko-rakouské války roku 1866 pomáhal opatřovat peníze k provozu města Prahy.26

Ostatní

Celkem 74 podnikatelů projevovalo aktivitu v oblasti, kterou jsem nazval jako ostatní a do níž jsem shrnul celou řadu různorodých aktivit. Šlo o podporu museí (což částečně souvisí ovšem se vzděláním čili námi uvedené kategorie činností jsou do jisté míry arbitrární), okrašlovací aktivity, sport a tělovýchovu (často se vyskytovalo členství či podpora Sokola), podpora umění a umělců apod. Opět pár příkladů manažer v papírenském průmyslu J. Baudisch byl činný v řadě kulturních a okrašlovacích spolcích. Podnikatel a bankovní manažer židovského původu F. Bloch-Bauer a jeho manželka podporovali představitele vídeňské secese G. Klimta. Podnikatel v papírenském průmyslu Spiro L. : "...pracoval dlouhá léta jako místopředseda okrašlovacího spolku města Českého Krumlova..."27 Podnikatel ve strojírenství J. V. Novák byl předsedou Náprstkova musea a členem výboru Vlasteneckých přátel umění v Rudolfinu. Podnikatel ve sklářství H. Rückel věnoval roku 1935 sbírku soudobých výrobků své továrny "Českému museu pro kraj Českolipský" a zachránil také své mladé zaměstnance za 2. světové války před totálním nasazením v říši. Podnikatel ve strojírenském průmyslu Ot. Volman byl: "Aktivní ve spolku divadelních ochotníků a okrašlovacím spolku. Zvolen starostu Sokola a spolku pro uctění památky mistra Jana Husa." Jeho bratr J. Volman založil v Čelákovicích sportovní klub Volman, který čítal 1 800 členů, také v Žebráku z jeho iniciativy vznikl sportovní klub s vlastním hřištěm. Podnikatel v potravinářském průmyslu K. Záhorský v Nové Pace: "Stál u zrodu pěveckého sboru Hlasoň Novopacký, jehož byl předsedou, a tělocvičné jednoty Sokol."28 Atd. Poměrně okrajově je zmíněna podpora církve: velkostatkář a průmyslník ve sklářství A. Ziegler zastával místo kurátora plzeňské evangelické obce luterské (augšpurské vyznání).29


Zvláštní a významnou kapitolu tvoří podpora odboje, a to jak československého odboje za 1. světové války, tak podpora odboje proti nacionálnímu socialismu za 2. světové války. Nakladatel Fr. Borový ml. podporoval protirakouský odboj, pro nějž zajišťoval kolportáž letáků a předávání zpráv. Tiskárenský podnikatel Ed. Grégr ml. se dobrovolně účastnil vojenských akcí na Slovensku (Československo-maďarská válka) roku 1919. Jeho bratr Vladimír byl roku 1943 popraven za odboj proti německému nacionálnímu socialismu. Odboji proti nacionálnímu socialismu (vedle podpory umění) se věnoval manažer v potravinářském průmyslu J. Hartmann, což již bylo zmíněno výše. Vedle členství v (nejen) charitativních organizacích (zednářská lóže, Rotary club a YMCA) se účastnil domácí protirakouské rezistence koncem 1. světové války a udržování kontaktů s domácím odbojem za 2. světové války a jeho finanční podporu i stavební a filmový podnikatel V. M. Havel (otec prezidenta V. Havla). Podobně, čili v 1. a 2. odboji, působili generál, ministr obrany a manažer v chemickém průmyslu G. Husák nebo důstojník a manažer L. Chmela či manažer v papírenském průmyslu St. Koutek. Stavební podnikatel K. Skorkovský sloužil za 1. světové války v technických formacích československých legií v Rusku. Bankovní manažer V. Vaněk byl za odboj proti nacionálnímu socialismu roku 1942 popraven.30

Velcí dobrodinci

Několik podnikatelů provozovalo výše rozebrané aktivity ve velkorysém rozsahu. Některé stojí za to uvést. Podnikatel ve dřevozpracujícím průmyslu M. Dusl rozdal svoji paleontologickou sbírku (měla přes 40 tisíc exemplářů a patřila k největším ve střední Evropě) do 500 veřejných ústavů, škol a museí, například "Přírodovědeckému museu ve Vídni". Dále: "Spolupracoval s Národním museem, českou i německou univerzitou v Praze ad. 1895 podporoval vznik berounského musea." Nechal vystavět jednu dřevěnou rozhlednu a přispěl "Klubu českých turistů" na jinou zděnou rozhlednu.31 Hoteliér a majitel mlýna J. D. Halbmayr v Mariánský Lázních založil a vedl "Sbor dobrovolný hasičů", byl členem a protektorem řady spolků ve městě a okolí, členem spolku "Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen" (vydával například německé kroniky, proto ho považují spíše za vědeckou aktivitu), jeho syn Maxmillian Franz byl mecenášem umělců, přispěl na výstavbu varhan v místní synagoze a odkázal svoji vilu městu.32 Průmyslník a bankéř židovského původu I. L. Hofmann nechal údajně vytisknout v 15 tisících exemplářích instruktivní knížku, sepsanou jeho synem, o hedvábnictví jako odvětví průmyslu a zdarma ji rozdával na uherském venkově, aby sedláky přiměl k chovu bource morušového. Dále: "Je o něm známo, že inicioval řadu humanitárních akcí ve prospěch chudých obyvatel Uher a Vídně. 1822 založil ve Vídni chudinský ústav... 1826 dal spolu s H. L. Biermannem postavit městskou synagogu ve Vídni. Byl štědrým sponzorem židovské kultury a umění."33 Podnikatel v papírenském průmyslu P. Piette de Rivage byl pro své sociální, společenské postoje nazýván otcem Krkonoš. "Vystavěl tovární kolonii, vybudoval závodní zdravotní středisko s terapiemi pro nejčastější nemoci z povolání. V roce 1878 nechal na své náklady vystavět v Maršově [Maršov u Úpice, okr. Trutnov, pozn. autora] soukromou obecnou školu a o rok později pak také závodní školku a jesle pro děti zaměstnanců závodu. Financoval rovněž výstavbu a vybavení meteorologické pozorovací stanice v Maršově. Stal se zakladatelem hasičského sboru v obci i svém závodě." A to se ještě angažoval v rozvoji turistiky.34 Německý obchodník a bankéř židovského původu M. Zdekauer koupil v Praze jednu z největších privátních zahrad, zvelebil ji a zpřístupnil veřejnosti. Dále: "Vynikl také jako mecenáš: podporoval pěstování vědy, umění, přispíval na vzdělávací a humanitární ústavy, např. na vybudování knihovny ve škole pro pražskou židovskou mládež." Jeho syn Friedrich za války roku 1866 vybudoval institut pro péči o raněné důstojníky ve své vlastní vile a na vlastní náklady a rozvinul poválečnou péči o vdovy a sirotky po padlých vojácích. Angažoval se v různých humanitárních aktivitách. "Někteří jeho životopisci uvádějí, že se v Praze a v Čechách našla sotva dobročinná organizace, na jejíž činnosti by se nepodílel." V Praze působil jako funkcionář okrašlovacího spolku a byl členem spolku ostrostřelců. "V době záplav 1862 a 1872 se podílel na organizaci záchranných prací a humanitární pomoci postiženým. Byl též členem ústředního komitétu Spolku pro povznesení blahobytu obyvatelstva Krušných hor a Krkonoš. Poskytoval podporu vědě a umění. Návrh na jeho nobilitaci připomíná jeho aktivní podporu např. spolků pro podporu vlasteneckého musea, konzervatoře, přátel umění, ale také Gessellschaft der heiligen Cecilia [Společnost svaté Cecílie, pozn. autora] k podpoře zpěvu a klasické hudby, Sophien-Akademie ad."35

Černé ovce

Ne každý podnikatel konal jen dobro, ať už formou produkce zboží a služeb anebo pomocí dalších výše rozebraných aktivit. Šest podnikatelů se mohlo vykázat pochybnými nebo rovnou negativními aktivitami. Papírenský podnikatel Eichmann Fr. byl členem zločinecké NSDAP, manažer Al. Irmler se snížil k nezákonným transakcím (podnik, který vedl, se zadlužil na nekrytých směnkách), s nacionálním socialismem se zapletl i manažer v hutnictví železa K. Kuchinka, podobně tak podnikatel v hotelnictví a restauratérství Th. Malo, který si přišel k pachtu a správcovství dvou hotelů v Karlových Varech po obsazení Sudet německými nacionálními socialisty, s kterými také sympatizoval. Manažer v báňském a hutním průmyslu Ad. Sonneschein prý provozoval bezohlednou sociální politiku a působil jako germanizátor. Manažer v papírenském průmyslu C. Strobach hospodařil tak, že revize z iniciativy akcionářů odhalila defraudace, malverzace, fingování účetních dokladů a manko činilo 1.7 milionu rakouských korun (Strobach spáchal následně sebevraždu).36 Z dnešního úhlu pohledu by mezi černé ovce patřil i jinak zasloužilý průkopník železnice Jan Perner (střet zájmů). Autor ho zde však nezapočítal.

Závěr

V tomto bodě je možné zopakovat již to, co jsem napsal po prostudování prvního dílu "Historické encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století": jak je patrné, není nutné na podnikatele období tzv. divokého kapitalismu (včetně méně "divokého" období tzv. první republiky) hledět skrze prsty. Naopak drtivá většina z nich přispěla výrazně k našemu dnešnímu bohatství. A to především díky touze po dosažení zisku. Jak bylo výše konstatováno, zisk lze realizovat na svobodném trhu (odhlížíme od dobývání renty) jen pomocí uspokojení potřeb spotřebitelů. Zdá se také, že ne zrovna zanedbatelná část českých, německých, židovských a i jiných podnikatelů (manažerů a bankéřů) v Českých zemích byla schopna - díky dosažení zisku se věnovat i dalším prospěšným aktivitám.


1Myška, M. aj. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století.Svazek 2. Ostrava: Ostravská univerzita 2008, ISBN 80-7042-612-81, s. 179.
2 Dědictví, dar a nález pokladu předpokládá předchozí vydělání bohatství některým z předků, dárců a někdejších majitelů pokladu. Uvedený výklad se netýká nemajetkových nesobeckých činů (přátelství, láska, morální podpora atp.), jejichž poskytnutí nemusí být spojeno s peněžními výdaji.
3 Alespoň jeden z údajů tedy musel obsahovat místo nacházející se v Čechách (hranice k roku 1930). Údaje porovnány s českou wikipedií. Obce ležící po obou stranách historické Česko-moravské hranice počítány k Čechám (třeba Červená Voda, okr. Šumperk).
4 Pokud se na dané aktivitě podíleli příbuzní podnikatele je tato aktivita přiřknuta podnikateli. Zpravidla zde šlo o manželky, jedná se však o minimum zaznamenaných příkladů (osobně si myslím, že vliv žen byl však zřejmě větší).
5 Tyto krátká hesla jsou použita především v rámci podnikatelských dynastií u jejich méně významných členů. Uvádějí zpravidla jen pozici ve firmě, příbuzenské poměry a základní data spojená s podnikáním.
6 Podnikatelé divokého kapitalismu [online, 2012]. Dostupný z (přístup VII/2014): http://www.mises.cz/clanky/podnikatele-d ivokeho-kapitalismu-807.aspx.
7 Myška, M. aj. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století.Svazek 2. Ostrava: Ostravská univerzita 2008, ISBN 80-7042-612-81, s. 9 a 5 (nečíslována).
8 Česká wikipedie, heslo "František Adolf Hering" (k VII/2014).
9 Rodina Šteinský / Steinský / Sehnoutka: Smiřice / Černožice [online]. Dostupný z (přístup VII/2014): http://www.smirice.eu/lide/sehnoutka/ste insky.htm. K daru budovy pro charitu - takzvaný "Dům důchodců" - viz i zde: "Tento dům sloužil původně jako "Útulna továrních zaměstnanců" (do roku 1930). Během těžké nemoci učinil pan továrník Steinský slib, že pokud se uzdraví, věnuje dům v Černožicích na dobročinný účel...Dne 14. ledna 1936 byla notářem Karlem Matouškem pořízena notářským spisem číslo jednací 5463 smlouva darovací mezi manžely Rudolfem Steinským-Sehnoutkou a Jaroslavou Steinskou-Sehnoutkovou a Kongregací sester Nejsvětější Svátosti v Českých Budějovicích na dům čp. 84 v Černožicích se stavební parcelou č. kat. 111 a pozemkem č. kat. 547/3 role." (Něco z historie [online, 2014]. Dostupný z (přístup VII/2014): http://www.doduce.cz/index.php?nid=1904& amp;lid=cs&oid=201431).
10 Myška, M. aj. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století.Svazek 2. Ostrava: Ostravská univerzita 2008, ISBN 80-7042-612-81, s. 228 a MUDr. František Malínský [online, 2011]. Dostupný z (přístup VII/2014):http://www.kzmpribyslav.cz/MUD r.-Frantisek-Malinsky.html.
11 Myška, M. aj. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století.Svazek 2. Ostrava: Ostravská univerzita 2008, ISBN 80-7042-612-81, s. 371 a Nadační fond Františka Topiče [online, 2014]. Dostupný z (přístup VII/2014): http://www.frantisektopic.cz/onas.htm.
12 Myška, M. aj. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století.Svazek 2. Ostrava: Ostravská univerzita 2008, ISBN 80-7042-612-81, s. 404.
13 Englová, J. K sociální politice velkých průmyslových závodů v druhé polovině 19. a na začátku 20. století. In: Machačová, J. a Matějček, J. Studie k sociálním dějinám 6. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě 2001, s. 272-273.
14 Přirozeně zaměstnanci na to musí zaměstnavateli vydělat. Sám zaměstnavatel si ovšem musel provést kalkulaci ohledně výnosů a nákladů spojených s těmito aktivitami. Není ovšem vyloučeno, že někdy mohl být zaměstnavatel veden i jinými než sobeckými motivy.
15 Myška, M. aj. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století.Svazek 2. Ostrava: Ostravská univerzita 2008, ISBN 80-7042-612-81, s. 157, 249, 281 a 391.
16 Tamtéž, s. 230, 329, 341 a 345.
17 Tamtéž, s. 341.
18 Tamtéž, s. 123, 124 a 170.
19 Tamtéž, s. 33, 44, 106 a 159. Matice lidu měla být spolkem pro vydávání laciných knih českých.
20 Tamtéž, s. 206, 249, 294, 336 a 337. Z Porgesovi iniciativy byla založena i jedna německá pokračovací živnostenská škola, ta však mohla být financována i z veřejných zdrojů, i když lze očekávat i soukromé příspěvky, mohla být také založena obcí. Matice česká sloužila k povznesení českého jazyka a literatury a pro dosažení lepších podmínek pro vydávání českých knih. Během 19. století se z Matice české stalo největší české nakladatelství, které se nejvíce zasloužilo o produkci a rozšíření odborné české literatury. Matice měla i osvětovou funkci (Historie Matice české [online, 2010]. Dostupný z (přístup VII/2014): http://www.nm.cz/snm/matice/matice_histo rie.html).
21 Myška, M. aj. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století.Svazek 2. Ostrava: Ostravská univerzita 2008, ISBN 80-7042-612-81, s. 364.
22 Tamtéž, s. 37, 149, 199 a 326.
23 Tamtéž, s. 67-68, 235, 238, 272 a 398.
24 Tamtéž, s. 125, 144 a 233.
25 Tamtéž, s. 124, 145 a 300.
26 Tamtéž, s. 410 a 412.
27 Tamtéž, s. 26, 34 a 346.
28 Tamtéž, s. s. 265, 311, 390, 391 a 409.
29 Tamtéž, s. s. 415.
30 Tamtéž, s. 39, 109, 125, 127, 153, 156, 187-188, 338 a 381.
31 Tamtéž, s. 60.
32 Tamtéž, s. 123.
33 Tamtéž, s. 142.
34 Tamtéž, s. 287.
35 Tamtéž, s. 410, 411 a 412.
36 Tamtéž, s. 66, 158, 202, 228-229, 344 a 356. Je pravděpodobné, že ne všechny nepravosti (včetně dobývání renty) podnikatelů byly zaznamenány anebo vzaty v potaz.Author: Hynek Rk # RypoWagu33
Slovensko2014-10-2835
-
 50% ( 2 people voted )
+
Najprv doslovný citát úvodnej vety z predošlého príspevku: "Kapitalizmus je len jedna z mnoha možností na dosiahnutie absolútnej moci a svetovlády!!!" Zaujímavé, presne toto mali a stále majú na mysli aj ortodoxní socialisti pri svojom "-izme". Jeho vrcholové štádium je, aby všetci mali všetkého do sýtosti, každý bez rozdielu svojej ceny práce si môže podľa potrieb načrieť do spoločného. Čiže komunizmus podľa zdravého rozumu nikdy nemôže existovať, lebo každý človek je tvor - na rozdiel od zvieraťa - nenažraný a jeho potreby nemajú hraníc. Utopický ostrov majetkovej rovnosti je číra utópia, lol!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 16 people voted )
+
2014-10-28 21:45:30 d405c1fd
Autor, ty si veľmi zaostalý, ale pyšný na svoj defekt, žiješ v minulosti, ktorá sa vyznačovala nebývalou ľahostajnosťou o presné dikcie priraďovania. Vedľa seba uviesť nemecký a židovský je úplne absurdné. Pretože prvé sa dotýka jazyka a nasledujúce náboženstva. Mal si napísať o lutheránskych a židovských, čo by bývalo presnejšie a k sebe pasujúce, ty sa radšej držíš ustavičných nacistických hlúpostí o židovskom „národe“, ktorí sú vraj odlišnými od nemcov, aj keď mená, postavy, tváre majú totožné. A podľa čoho súdiš, že sa jednalo o nemcov? Podľa jazyka? Tým istým jazykom rozprávali aj „židia“, prečo si ich potom nezaradil do jednej kolónky? A vykopnutí do rakúska sú tiež nemci? Alebo nimi už prestali byť? Takzvané české zeme sú čím české, ak sa na Morave ešte aj pred vojnou na značnom území rozprávalo po slovensky, a stáročia predtým výlučne? Vy ste zjednodušení, slovenský jazyk je podľa vás český aspoň na Morave, keď už ste sa vzdali čechoslovakizmu do dôsledkov, a nemecký je podľa vás každý germánsky jazyk, načo bádať, treba zjednodušovať.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-29 02:31:53 b228c89c
Ciciak–ty marran, sa neodvažuj písať o svätých bratoch. Vidieť, aký si úlovok propagandy, keď nepreukazuješ vlastnú mienku vo výklade dejín, iba papagájuješ výplody druhých, bratia totiž nepriniesli nijakú novú vieru, ktorá by nebola známa, protikresťania zámerne zamlčiavajú, aj keď účinne iba pred ovcami, že nový biskup nie je totožným úkazom s novou vierou. Ak nadávaš na kresťanstvo, tak by si nemal začať dobou bratov, ale stovky rokov prvšie, tiež seba klameš, ak si namýšľaš, že Sloveni, pretože k nim bratia došli, boli násilím nútení konvertovať, naopak, pretože aj keď opúšťané božstvá uctievali bôžikov a prírodné javy a boli poškodené modloslužbou, ich pôvodné náboženstvo uctievalo rovnakého Boha, ktorý sa teraz narodil v Tele a doniesol spásu. Nijaký rozpor sa nenašiel, iba návrat k Bohu, k pravému Božiemu náboženstvu, ale tentoraz aj s možnosťou odpustenia hriechov.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-29 02:46:34 b228c89c
Píšeš, že kapitalizmus znamená iba súkromné podnikanie, ako by sa mohol potom prevrátiť na absolútnu moc a svetovládu?
Je to nemožné, pretože kapitalizmus poníma svoj systém ako slobodné podnikanie bez vládnych zásahov, a nie je totožný s vládou a jedine vláda môže byť totalitnou, aj bez ohľadu na panujúce hospodárske pomery. Ale vinu na totalite prináša nie hospodárska základňa, ale práve politická moc.
Korporátny socializmus nie je najvyššie štádium kapitalizmu, vy vidíte istých podnikateľov, ako sa sem tam s politikmi dohovárajú. Prečo nie, oni nie sú občanmi, neplatia výpalné etatistom? Či vláda má vyhadzovať položky na prízemné ciele malých ľudí, len aby sa ničoho nedotýkali veľkí podnikatelia, pretože vtedy už sa podvíha kapitalizmus do najvyššieho štádia ľahostajnosti o vás? Nálepkovať, keď sa vy cítite obchádzaní, lebo ste nenažratí a nedoprajete veľkým spoločnostiam tiež si naťažiť zo spoločného.
Kapitalizmus vytvára elitu, ktorá ovláda politickú moc–som nezažil okrem bežného pochlebovania, že by análovia objekt svojej náklonnosti nazývali elitou, o elitách vždy píšu iba takzvaní oponenti elít, pritom ani elity sami seba nenazývajú elitami, ani tajtrlíci podržtaškovia ich nenazývajú elitami, ale vy ste neželené elity objavili, zaujímavé. Je to dôsledok závisti, žiarlivci musia priradiť úderné heslá na ksichty na ich presnejšie spoznanie, tak sa stali elitami.
Presne tak, zrušiť všetky etatistické zásahy, a áno, prirodzeným následkom by bola obdobná situácia ako dnes, pretože rovnosť je vrcholne neprirodzená, veľa je povolaných, ale málo je vyvolených, nie každý sa venuje biznisu a ak už sa aj odhodlal, nevenuje dostatok času, aby vystúpil na vrchol, aj svetová jednotka je iba jedna. Rovnostári neuznávajú rôzne nadelenia talentov a vlôh, preto pyštia a chceli by zatvárať za mreže ich podpriemernosti každého, kto ich predstihol. V slobode podnikatelia nepotrebujú politikov, pretože by nijakých nebolo, práve neúspešný, závistlivý, nežičlivý potrebujú úrady, aby z ich pomocou zhadzovali do nešťastia veľkých. Limitovať zisky, vytvárať pravidlá je presne socialistické zrovnostárenie a podkopávanie úspechu.
Vraj voľby, ty si ale komik, napíš rovno, že zo závisti by si chcel kradnúť a obmedzovať, zmier sa s tým, že oni sú najlepší v biznise a ty si možno najlepší maliar.
Pokiaľ by zostala vláda, vždy sa budú vyskytovať pokusy využiť vládu vo svoj prospech, ale tak sa deje od všetkých vrstiev, či to azda nie je korupcia, ak vy radi počúvate populistické sľuby? Áno, je, preto by ste chceli presilou vo voľbách vybiť úspešných, pretože ste nenažranci, a túto vlastnosť pripisujete „elitám“.
Získať majetok neznamená dobyť moc, moc vyplýva z nastavenia etatizmu, aj najbohatší by sa musel podlizovať zvoleným hochštaplerom, ponížiť sa pred tými, ktorí mu nie si rovnými v činnostiach, ale majú dostatok teroristických možností mu znepríjemniť život, aby ulahodili voličstvu.
Úrok je mravný a čistý, pretože v šťastnejších dobách úroky boli pranierované, ale vy ste kresťanstvo odvrhli a musíte znášať chybné vlastné rozhodnutia, nie je možné ponechať protikresťanstvo a rozlúčiť sa s úrokmi. Protikresťania musia pykať za zradu, založte bezúročné banky a ukážte sa ako vzor, a zrušte aj úroky na vkladoch. Čo je na tom, že sú to vymyslené peniaze, je možné ich vymeniť za tovar? Áno. Rozumiem, vám veľmi záleží na strate druhých, áno, strádajú tým, že platia daň za vlastnú blbosť, pre ich poučenie.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-29 03:25:37 b228c89c
Takzvaní „židia“ nie sú nikto. Poznám dávnych Hebrejov, a rôzne neskoršie satanove synagógy, ktoré takí ako ty preznačili na židov, mysliac Hebrejov. Z árijcov tvoji predchodcovia vytvorili zvláštny národ, ktorý sa vraj prisťahoval z Palestíny a moslimskí teroristi, čo sa rozťahujú v Palestíne popierajú všetko možné v súvislosti s izraelitmi, aby zakryli pravdu. Moslim je rodený klamár.
Ak niet dôkazu o Izraelitoch, kto spísal starý zákon? Ak sa v ňom píše o starších skutočnostiach, ktoré boli všeobecne známe, tak sa nejedná o prevzatie od iných zdrojov, ale súbežné vedomosti, tak si zaslepený nenávisťou, že odmietaš myslieť? Jednalo sa o územne blízky komplex, tak sa udalosti rozchýrili, čo je na tom zvláštne?
Židia nič nevykresľujú, píšucimi boli Hebreji a neviem nič o tom, že by židia komukoľvek vnucovali starý zákon. Marrani sú protikresťania, ktorí navonok vystupujú, že sa od nich vzdialili, dokonca ich urážajú, ale ich pôvod je v židovstve.
Chazarmi bolo spoločenstvo ľudí, z ktorých preveľmi mála časť prešla na talmud a tejto zmienky sa chopili moslimskí teroristi, aby každého, čo pričuchol k talmudu spojili s chazarmi a tým ich vyhnali z Palestíny. A kto sú moslimovia? Teroristi, ktorí sa prisťahovali z mekky, alebo obyvateľstvo dobytých území, ktorých predkov prinútili terorom prestúpiť na islam.
Chazarovia sa stali aj kresťanmi, takže keď nachádzaš kresťanov, mal by si vedieť, že sú tiež chazarmi a strašia ťa pod posteľou a vyliezajú z chladničky, a ešte sú známi aj chazari, čo prešli k islamu, ale tí sú neškodní a mierumilovní, islam ich úplne upokojil.
Vynikajúco, že spomínaš talmud, tvoja protikresťanskosť je identická s ním.
Keby „židia“, ktorých tvoji predchodcovia presvedčili, že sa doplazili z Palestíny, nakúpili celé územie, potom by si tvrdil, že majú naň nárok? Súkromné vlastníctvo jednotlivca dáva právo na vytvorenie novej entity? A čo islam, ten má aké právo sa rozťahovať v Palestíne? Kúpil si lístok a miestenku, ale dobýjal a vraždil?

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-29 03:48:50 b228c89c
Len pre poriadok sekvenčnej postupnosti diskusných príspevkov dodávam, že prvý príspevok patrí v skutočnosti za tretí, ako reakcia naň. Lol!
:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-29 08:21:34 d4254112
loading...
Cico, ak si prečítaš vac príspevkov od Lidhja, pochopíš že tie jeho ekonomické drísty sú väčšinou len zbierka slov ekonomického charakteru bez zmyslu, bez logiky, bez súvislostí. Niečo ako v krčme, kde traja napití hlupáci počívajú ekonomické teórie od štvrtého napitého primitíva, ktorý si prečíta v novinách raz za mesiac ekonomický článok, ale má dobrú pamäť tak niečo kecá, opakuje pri tom ekonomické slovíčka ktoré si zapamätal a myslí že že je skvelý ekonóm. Pritom je to ekonomický chuj nechápajúci ani hovno, len papagájuje slová a nejako ich spája do viet.
Odpisuj mu koľko chceš, len si šetri nervy, lebo strácať svoju duševnú energiu na tohoto chuja nemá zmysel, nervy máš iba jedny a chuj ostane chujom.
Mimochodom Cico, súhlasím aj s tvojim argumentami aj s tvojou logikou
pn # KimaHowo87
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-10-29 08:31:07 2e1ea742
to: pn # KimaHowo87
naprostý súhlas!

Bertold # FuliXuju84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-29 09:57:00 4e63612f
Pandebil opäť úraduje, to je nádhera. On nepotrebuje socializmus, ani kapitalizmus, on má svoj vlastný systém - pandebilizmus LOL 8-)
sudo # XoxuDija47
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-10-29 15:05:13 55edea92
zmazalo asi 4-5 prispevkov z nicku Cico nieco (nepamatam presny nick|
pn # KimaHowo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-29 15:56:59 2e1ea742
Bol to Cico Ciciak. Niečo ho upratalo... Niečo tajomné, záhadné. Možno mimozemšťania. Ktovie?

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 60% ( 5 people voted )
+
2014-10-29 17:44:58 d405c1fd
admin zase prata prispevky? a bravcovy chujohulic vygumovany satanistickou hudbou sa z toho smeje...go kocurkovo, ides...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-29 18:33:11 bc70640aTu su tie vymazane prispevky

O čom točíš chlapče? Ešte raz poporiadku! Pozerám ,že je tu cenzúra. Asi ma nejaký ortodoxný kapitalista bonzol. Takže ešte raz.


Cico Ciciak # LyfeKaxe712014-10-29 00:58:08 6d4a9332Kapitalizmus je len jedna z mnoha možností na dosiahnutie absolútnej moci a svetovlády!!!

Korporátny socializmus, korporativismus a korporátokracia je len posledné, najvyššie štádium kapitalizmu!!! -

Či komunizmus alebo kapitalizmus, oba systémy vždy zlyhajú pre ľudský faktor - NENAŽRANOSŤ!!!

Copyright!

Kapitalizmus znamená iba súkromné vlastníctvo a súkromné podnikanie. Môže fungovať v totalitnom, fašistickom, demokratickom, centralizovanom zriadení. Nie je dôležité, kde lepšie, ale že vždy s fatálnymi následkami. Kapitalizmus vytvára elitu, ktorá ovláda politickú moc. Koniec! Dokonalý kapitalizmus bez zásahov je utópia. To by sa musel zrušiť štát a zaviesť anarchia a každý by si robil, čo by sa mu chcelo a kde by to viedlo? Do pekla!
Nič také ako zázračná ruka trhu neexistuje. Aj keď vytvoríte iba štát, ktorý sa nebude do ničoho starať a intervenovať, a bude iba vydávať zákony, pravidlá a dbať na ich dodržanie, tak pokiaľ nestanovíte nejaké limity zisku, majetku a vplyvu, nezrušíte úrok, tak zase sa vytvorí nechutne bohatá elita a oligarchovia, korporácie, kartely a banky, ktoré si znova zaplatia politikov, aby kopali v ich prospech - teda vznikne korporátny kapitalizmus, korporátny socializmus... A možno ani tie limity nepomôžu, lebo za 1. nemusia sa dodržovať, za 2. korupcia... a voľby nebudú nič riešiť, lebo elity si ich ošéfujú a zaplatia obe strany.
Čiže kapitalizmus podľa mňa nemôže nikdy poriadne fungovať, pretože človek je od prírody nenažraný tvor a nikdy nepríjme nejaké limity ako maximálny limit majetku, maximálny limit osobnej spotreby a podobne. Je to blud a utópia.
Uvedomujem si, že možnože keby neboli žiadne zásahy štátu, tak dajme tomu nejaký podnikateľ by začal nadobúdať nesmierne bohatstvo a stále by mu rástlo, tak že by potom nemal dôvod kupovať si politikov a meniť pravidlá hry, kuť pykle voči konkurencii, aby si zabezpečil pre seba lepšie podmienky. Ale práve tu je ten problém, že existujú ľudia, ktorým už peniaze nestačia a potrebujú získať MOC, ktorá je najsilnejšie opiatikum na celej Zemi. Potrebujú získať kontrolu nad ostatnými a ovládať ich, stať sa alfa. Sú to chorí zdegenerovaní ľudia, skazení mamonom. To je ten problém. Takže zase môžme špekulovať, či zlyhal kapitalizmus alebo človek. Asi to vypadá tak, že pokiaľ sa diania účastní človek, tak zlyhá každý systém.

Ak mi neveríte, že úrok je nemorálne a neprirodzené zlo, tak si prečítajte tieto články. Dnes sú peniaze iba doklad o hodnote a vykonanej práci a nie tovar, takže brať za ne úrok je ako brať peniaze za nič. Lebo banky požičiavajú cudzie a nie svoje peniaze pri čiastkových rezervách a ešte aj vytvárajú ďalšie - multiplikačný efekt. Čiže brať za toto úrok je nemorálne. Úrok a dividenda je príčinou inflácie!

Neo-liberalizmus: Čas tlačenia "ničím" nekrytých peňazí - Rudolf Vaský
--------------------------------------------------
--------------------
http://johnybgood.thoughts.com/posts/neo-liberaliz
mus-cast-prva-liberalizmus

http://johnybgood.thoughts.com/posts/neo-liberaliz
mus-cast-druha-cas-tlacenia-nicim-nekrytych-penazi - Tu je to o Hitlerovi, židoch, Rotschildovi...

http://johnybgood.thoughts.com/posts/neo-liberaliz
mus-cast-tretia-john-maynard-keynes-zakladatel-mod
us-operandi-neo-liberalizmu - Tu je to o Hitlerovi, židoch, Rotschildovi, inflácii z úrokov a dividend...


Dobrý príklad je hospodársky zázrak v Nemecku po 2sv. Tu je pekne vidieť, že keď štát nastaví správne pravidlá, tak to potom môže fungovať. A nebol to v podstate ani komunizmus ani kapitalizmus. Bol to hybrid, bola to stredná cesta!

Vynikajúci článok:

http://johnybgood.thoughts.com/posts/aku-ulohu-zoh
raval-marshalov-plan-pri-zotavovani-nemecka


Cico Ciciak # LyfeKaxe712014-10-29 01:00:31 6d4a9332Takže ja súhlasím iba s takou formou súkromného vlastníctva a podnikania, ako bol v Nemecku po 2sv. Najviac sa mi ale páči starodávne kmeňový a klanový systém usporiadania spoločnosti. Je to overené a fungovalo to. Individualizmus a vykorisťovanie pre seba na úkor iného jendotlivca alebo skupiny je cesta do pekla!!! Môžeš sa tlemiť môj milý kapitalista, pravičiar, ale neurobíš s tým nič, lebo je to pravda. Je to dokázané a boli sme toho svetkami a sme toho svetkami aj dnes! Každý z nás vidí, že surový kapitalizmus tu vytvoril zhubné rozdiely v spoločnosti a vytvoril zhubnú elitu, ktorá sa tu úspešne pokúša zaviesť korporátny socializmus, čo je najvyššie štádium kapitalizmu. Kapitalizmus nemôže nikdy dlhodobo fungovať, lebo vždy je to cesta do pekla!!! Samozrejme, že rovnaká cesta do pekla je komunizmus, lebo je to iba chazarsko židoboľševicko sionistický nástroj na zotročenie bielej rasy a ovládnutie sveta "židmi". Koniec!!!


Cico Ciciak # LyfeKaxe712014-10-29 01:10:39 6d4a9332Takže ja tu vlastne iba nahlas premýšľam a možno to znie dosť schizófrénne (lebo stále som to neuzavrel) a dochádzam k záveru, že žiadny systém a o kapitalizme ani nehovoriac, nemôže fungovať dobre a dlhú dobu, pokiaľ sa ho zúčastní človek odchovaný na paradigme konzumu a nenažranosti. Vždy to skončí sebazničením takejto spoločnosti. Dôkaz je naša západná civilizácia, ktorá sa istotne rúti do pr dele a môže prežiť iba s obrovským šťastím, ak sa jej podarí nájsť iné čistejšie zdroje energie a ďalší priestor na vyžranie - kolonizácia vesmíru. Tomu dávam šancu tak 1: 1000 000 000. Najbližšie k dokonalosti má podľa mňa kmeňová a klanová spoločnosť. Fascinujú ma Krováci z Afriky, ktorí žijú s prírodou v dokonalej harmónii a symbióze a uvedomujú si, že sú len súčasťou prírody. Žijú takto už podľa niektorých údajov možno už 20-30 000 rokov. Čiže docela dlho. Je to dôkaz, že tento systém funguje dobre a spoľahlivo.


Cico Ciciak # LyfeKaxe712014-10-29 01:27:44 6d4a9332Nič také, ako rôzna cena práce neexistuje!!! Jedna práca nie je dôležitejšia než druhá!!! Upratovačka je rovnako dôležitá ako jadrový fyzik!!! To nás vonkoncom učí samotný Boh a demokracia, že všetci sme si navzájom rovní. Ale kapitalista sa cíti byť rovnejší!!! Čo je jeho omyl a preto kapitalizmus vždy skončí krachom!!!

Fungujúci dlhodobo udržateľný čistý kapitalizmus je púha utópia a fikcia, čo sa vždy potvrdilo a onedlho nás to opäť čaká!!!

Tieto zlé pseudokresťanské vlastnosti popierajúce samotného Ježiša Krista nám Slovanom boli násilne vštepené s príchodom cyrila a metoda - falošných vierozvestov!!! Dovtedy Slovania žili inak. Verím tomu, že Slovania sa môžu zmeniť a vrátiť k pôvodnej filozofii, ktorá zavrhne náboženstvo konzumu a nenažranosti!!! Keď tak dokážu žiť Krováci v Afrike, tak prečo mi nie???!!!


ZAKÁZANÁ HISTÓRIA SLOVANOV - Slobodný vysielač - 1.časť
--------------------------------------------------
-----
https://www.youtube.com/watch?v=DwxOR3ILLq8


ZAKÁZANÁ HISTÓRIA SLOVANOV - Slobodný vysielač - 2.časť
--------------------------------------------------
-----
https://www.youtube.com/watch?v=2hoqfTCsHewPohané dokument CZ
------------------
https://www.youtube.com/watch?v=AdiY_0Dnj-E


Cico Ciciak # LyfeKaxe712014-10-29 01:39:28 6d4a9332


Kapitalizmus je schizofrénny systém, kde každý jednotlivec vykorisťuje "bližného svojho", ale zároveň sa správa "solidárne" - podľa desatoro!!!


Cico Ciciak # LyfeKaxe712014-10-29 02:14:29 6d4a9332Žiadne také ty tajtrlík. Starý zákon je židovský blud ukradnutý od starších civilizácií. Neexistuje ani dôkaz o Izreelitoch alebo Mojžišovi, tak ako to vykresľujú židia. Kresťanstvo je totálny blud a paškvil a s učením Ježiša Krista nemá nič spoločné, tak mi tu nekvíkaj!!! A Slovanom bola táto sra čka nanútená tými dvoma trojskými koňami cyrilom a metodom!!! Chazarskí židoboľševickí sionistickí zm rdi, chodte mi do riti!!! A tie kresťanské s ra čky si nechaj do kostola!!! Nevieš čo je chazar, nevieš čo je žid, nevieš čo je boľševik, nevieš čo je sionista!!!

Si naštuduj niečo o tzv. "židoch" ty jeden tajtrlík:


JACK BERNSTEIN - Život Amerického Žida v Marxisticko Rasistickém Izraeli
--------------------------------------------------
----------------------
http://uloz.to/hledej?q=zivot+%C5%BEidaMedzinárodný žid - Henry Ford
-----------------------------
http://uloz.to/hledej?q=Medzin%C3%A1rodn%C3%BD+%C5
%BEidNedotknuteľní - Nidal Saleh - O nebezpečnom židovskom Talmude
--------------------------------------------------
-----------
http://uloz.to/hledej?q=Nedotknute%C4%BEn%C3%AD+Ni
dal+Saleh


Proč se vraždí v Izraeli - Dr. Nidal Saleh - O histórii židov
--------------------------------------------------
-----------
http://uloz.to/hledej?q=Pro%C4%8D+se+vra%C5%BEd%C3
%AD+v+Izraeli+-+Dr.+Nidal+Saleh


Židia si kúpili v Palestíne iba menšinu územia a zvyšok dobili a ukradili!
--------------------------------------------------
------------------------
http://kandalaft.blog.sme.sk/c/275136/Stat-Palesti
na-Za-alebo-proti.html


A dám ti radu. Rozkazuj vlastnej materi!!!


Cico Ciciak # LyfeKaxe712014-10-29 03:05:33 6d4a9332Chlapec aký frajer!!! Ešte mi bude rozkazovať, aby som sa neopovažoval. Ty jeden sm rad sra čka hnusná pseudokresťanská vymytá propagandou a bludmi. Ešte mi bude hovoriť, že nemám čerpať z iných, ale mám použiť vlastný úsudok. To som práve urobil ty jeden kléro hlu pák. Ešte sa bude vystatovať, ako keby sa premiestil v stroji času do tej doby a mal rukolapné dôkazy do prameňa a pritom nám tuto úbožiačik bude čerpař z nejakej vymyslenej paknihy biblie, čo nie je žiadna historická kniha ani kniha faktu ale iba totálnych vymytých bludov a bude sa tváriť ako najväčší učenec na svete!!! Ja mám o vás kresťanoch veľmi dobrú mienku. Ale nebudem ju tu teraz vypisovať, lebo by to boli iba samé nepekné slová!!!


Cico Ciciak # LyfeKaxe712014-10-29 03:17:56 6d4a9332Totálny pseudokresťanský magor!!! Vy dnešní "kresťania" nemáte nič spoločné s učením J. Krista a taký nám tu prišli v podobne trojského koňa c+m. Takých treba poslať do pr d ele a prinavrátiť sa ku Slovanským tradíciám!!! Nie je dôležité, ako veríš v Boha, ale či žiješ podľa desatoro!!!

O židákoch a Araboch nič nevieš, tak mi tu nevypisuj knihy ty degen a radšej si prečítaj linky, čo som ti postnul, inak s tebou nemienim debatovať!!!

Bohužiaľ kapitalizmus je súčasťou štátu, takže vždy budú existovať nejaké zásahy zo strany štátu a vlády. Asi ide o mieru. Tá čo bola v Nemecku po 2sv., o ktorej hovorí Vaský, sa mi asi najviac páčila a nebol to ani kapitalizmus ani komunizmus ale tretia cesta. Ale pochybujem, že je dlhodobo udržateľná. No a čím viac sa budeme približovať k finálnej fáze kapitalizmu - ku korporátnemu socializmu, tak budú silnieť zásahy štátu. Skús hádať prečo ty di lin o. Lebo kapitalizmus umožní nástup mamon degenov, ktorí si to cez pykle, štát, politikov a korupciu pozichrujú. Už je to raz tak. Sme toho svedkami. Robiť kapitalizmus bez štátu, to môžeš tak leda doma hahahaha!!! Keď tam dospejeme, daj mi potom vedieť!!! Ono sa stavím, že aj keby neexistoval spočiatku štát, tak si ho tieto mamon nenažrané mocichtivé sv ine vytvoria, lebo vedia, že kartel šťát + elita je tak fajn, čo je dnes vidieť, keď tie svine dotujeme z vlastných daní a politici sú pre nich len herci a bábky a štát fajn opona a nemusia sa nikomu zodpovedať a blbí ľud žije v matrixe, že má nejaký dopad na dianie!!!


Cico Ciciak # LyfeKaxe712014-10-29 04:37:06 6d4a9332Ty i dio t, myslel som to tak, že kapitalizmus je iba súkromné podnikanie, ktoré môže fungovať v podstate hocikde. V komunizme, socializme, diktatúre, totalite, fašizme (Nemecko)..., no všade pokiaľ vláda nezačne zoštátňovať.


Cico Ciciak # LyfeKaxe712014-10-29 04:41:29 6d4a9332Takže čakám. Zruš štát a zaveď kapitalizmus. Uvidíme, čo z toho bude. Feudalizmus ty bl b!!! Čiže podľa mňa kapitalizmus je ako program, ktorý potrebuje fungujúci operačný systém. Bez neho môže ísť do pr dele!!!

No a nažer sa ešte mojich výrokom o kapitalizme, čo si o ňom myslím vo všeobecnosti ja!!!

Kapitalizmus je len jedna z mnoha možností na dosiahnutie absolútnej moci a svetovlády!!!
Vysvetlenie pre dr bnutých: Z kapitalizmu buď ku komunizmu alebo ku korporátnemu socializmu a potom k totalitnej svetovláde, čo sa deje práve dnes!!!

Korporátny socializmus, korporativismus a korporátokracia je len posledné, najvyššie štádium kapitalizmu!!!

Či komunizmus alebo kapitalizmus, oba systémy vždy zlyhajú pre ľudský faktor - NENAŽRANOSŤ!!!
Vysvetlenie pre idi o tov: Lebo vždy bude niekto, kto bude chcieť mať viac než sused. Potom sa k nemu pridá jeden druhý tretí... a vznikne kapitalizmus hahahaha. A opačne. Z kapitalizmu k revolúcii a ku komunizmu alebo diktatúre, čo sa deje práve dnes hahahaha.

Kapitalizmus je schizofrénny systém, kde každý jednotlivec vykorisťuje "bližného svojho", ale zároveň sa správa "solidárne" - podľa desatoro!

Kapitalizmus je len elegantná pseudohra elít, aby sa spodina dole naháňala za mamonom a inými bezcenným hodnotami, vytváraním skutočných hodnôt a práce pre elitu a jej posilňovaním, čo v konečnom dôsledku povedie k totálnemu zotročeniu spoločnosti, ktorá si to ani nestihne uvedomiť, až keď je neskoro!

Kapitalizmus je výmysel ľudstva na jeho samozničenie!

Kapitalizmus je dobrovoľná eutanázia ľudstva!

Kapitalizmus je len jedna z mnoha hier na parazita a hostiteľa!

Kapitalizmus je zamaskovaný feudalizmus!


Cico Ciciak # LyfeKaxe712014-10-29 04:52:46 6d4a9332
Samozrejme keď myslím kapitalizmus alebo komunizmus, tak to myslím často mnohorako, proste vo všeobecnosti, nie len ako súkromné podnikanie. Aby ste ma tu nechytali za slovíčka vy pos raní kapitálokabalisti. Dakedy to myslím ako filozofiu, dakedy ako štátne zriadenie, alebo mix. Je to fuk. S er em na vás vy chorí kapitalistickí extrémisti. Kapitalizmus je utópia a nikdy nebude poriadne fungovať a vždy to skončí krachom. Nepamätám sa, kedy za posledných 20 rokov fungoval dlhšie než 20-30 rokov?

Aj keď pochybujem, že to tu bude do zrajtra, lebo ten kre tén mi to zamázne a nechá tu len tých oponentov a diskusia vyznie parádne komicky hahahaha. No super!!! Takže škoda času. S kapitalistami sa baviť, to je ako naučiť sa hrať na klavíri a potom si odseknúť obe ruky hahahaha!!!


Cico Ciciak # LyfeKaxe712014-10-29 05:01:06 6d4a9332


Read more: ht
tp://dolezite.sk/Podnikatele-divokeho-kapitalismu-
podruhe-Th3il8.html#f51200#ixzz3HW7rxk2N


Vymazane prispevky # CanyTacy75
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-10-29 19:00:12 55a363ea
Tak a Pandebil sa tešil zbytočne. Ale dobre že napísal ten škodoradostný príspevok, aspoň sa mám na čom zabávať ja 8-D
sudo # XoxuDija47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-29 20:10:31 55edea92
Vy biednaci cele Dolezite - to ste sa ukazali!
Degosi - vy co ste aktivni na tejto stranke - mentalni chudaci, uzitocni idioti !
Odhalili ste sa kam patrite !
Chytate tu ludi a potom ich udavate - udavaci, donasaci, pokrivene chrbtice !
Prave vy patrite na psychiatriu! Vidiet pre koho kopete !
Kazdy kto si precita tie povodne vymazane prispevky vidi KTO PATRI KAM.

Gejza, ked ta ja raz uvidim, zmlatim ta tou roxorovou tycou!
Neboli milsie videjka ako tie Rudka s Mezenskou!
Gejza ty by si sa k nej ani postavit nemohol - ved ako by to aj vyzeralo!
Predstav si to plasticky!
HuHUhu hudacik!
Tak si to tu okopavajte vy judasi !
Vymazane prispevky # CanyTacy75
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-30 00:32:21 55a35868
Pri písaní svojho posledného príspevku si musel mať tlak aspoň 200/140. Až tak ťa vytočili, lol!
-DDDDDDDDDD
P.S.: Keď už sme pri tom emigrantovi Vážskom, tak ten by sa celkom hodil k Medzeňskej. On, agilný roxorový anarchista, a ona - jemná ezoterická dzifčica, nasávajúca energiu zo všehomíra. Po tom, čo komedianti Mojsejovci opustili kabaretný priestor, mohla by ich táto nesúrodá dvojica plne nahradiť.

Pandemonium # DaruJete36
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-10-30 08:59:09 d425410f
no vidis Panduch, celkom dobre si to napisal - ked sa snazis, vies potlacit zleho Paducha a byt ako-tak normalny. nooo, vela od teba necakam po tejto stranke...
Boli to mile videjka Rutko s krasnou Helenou - toto dzifca ma co ma mjet (porovnaj s tym co mas doma) !
A Rutko je s nou sarmantny - citi ju - to vidiet na videjkach. Tak uz mi tu Rutka nemazte, vy odkundesi a ziadne srandy tohto typu, lebo, pamataj si, otoci sa to proti tebe!
A jeho nazory tu nechajte, nech si citatel vytvori sam svoj nazor (ved udavat mozes aj tak)!
pozn.: mam nizky tlak, mam stastie - hovori mi vzdy lekarka. Pijem kavu, pijem, pijem - hlavne ked mam pod 100 - systolicky (pre zavistlivcov ako ty).

Vymazane prispevky # QiriSyky71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-30 09:31:05 55a33b3d
Pandebil, vypisovať tu o Rudovi a Mezenskej budeš. Ale že si sa chcel pridať do trojky, to už nespomenieš. Už si zabudol, ako si sa chválil že dvadsiatka roxor je do tvojej prdele akurát? Hlavne po zastrčení riadne zatočiť vpravo-vľavo LOL 8-D
sudo # XoxuDija47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-10-30 19:39:05 55edea03
...Cico Ciciak71..-počul ste určite , že tam v JV Ázií maju "systém" pitia ozdravujúceho "pitiva" ktoré dochucujú žlčou hadov ! Problém je v tom že pred tým tých hadov treba dráždiť aby tej žlče bolo ---"hocikoľko" Čo poviete poraďte im ako na to!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-30 20:12:34 58d4289b
A pokiaľ sa týka lenivých kaprov ..tak už praotec Čech prej řekl " Každý rybník musí mít štiku" ! A..pandemonium 36..plní..túto funkciu--treba si len zvyknúť ...a JE TO! Má prehľad , vie sa orientovať , vie sa čo má a čo nemá rád!--- Hotovo... Nemať ho rád je horšie ako ho mať rád!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-30 20:22:06 58d4289b
Autor príspevku akosi pozabudol na "kapitalizmus" reprezentovaný BAŤOM a jeho princípmi! /Kanceláriu mal vo výťahu ...sám si prišiel.....aj po sťažnosti na seba...k zamestnancom na jednotlivých...poschodiach!/napr../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-30 20:26:41 58d4289b
Na fenomén zvaný Baťa treba nahliadať realisticky. V prvom rade nebol žiadny filantrop, ale geniálny pragmatik. Napríklad:, on si vedel veľmi dobre spočítať, že ak postaví cenovo prijateľné obytné domky so záhradkou, vo fabrike postaví veľkú jedáleň, hrisko, zabezpečí kultúru (postavil obrovské a dodnes fungujúce Veľké kino uprostred Zlína) či ďalšie veci, že na tomto len získa. Ako? Robotníci nebudú bývať kade-tade po starých pavlačových domoch a barakoch, spíjať sa po krčmách a bezcieľne tráviť mimopracovnú dobu. Samozrejme, nič nebolo zadarmo, ale bolo to v konečnom dôsledku výhodné pre obe strany. Efekt? Zamestnanci sa v Zlíne trvale usadili, mal minimálnu fluktuáciu, mohol si tak vychovať kvalitných pracovníkov s dlhoročnou praxou. Zamyslite sa nad tým.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 68% ( 9 people voted )
+
2014-10-30 21:18:35 bc7b649f
Mal svojú " bankovú ustanovizeň " a mzdy vyplácal cez ńu! Zaviedol kategóriu Preddovolenkový/13/ plat a Vianočný plat/14/ plat! Ale pokiaľ sa tieto peniaze nevybrali tak v jeseni dostali detičky"zdarma" kožené tašky a topánky do školy ---ktoré si si ---sami vyrobili...A chcel kolonizovať Argentínu --cca 350 až 500 tisíc našincov--- kvôli kožiam ! Tam je naj- viac dobytka na jednu hlavu... atd.......A všetko pod hlavičkou sociálnych "dobrôt"! ALE čo nenechal ani posledného šustra...tá het...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-30 21:53:30 58d4289b
Pandebil sa nezamyslí, jemu behá po rozume len ten kus železa čo má v prdeli strčený 8-)
sudo # XoxuDija47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-30 21:55:33 55edea03
Ešte som zabudol dodať: I v dnešnom (opäť) Zlíne cítiť stále akoby jeho prítomnosť. Mám rád to mesto, chodím tam často nielen za kultúrnymi akciami v Rock Café, ktorých je tam poriadaných veľmi veľa, ale mám tam i presah obchodných aktivít. Mám permanentný pocit, akoby i jeho súčasní obyvatelia boli hrdí na minulosť svojho mesta za prvej republiky a na baťovskú éru. Možno je to dané i tým, že sa stále pohybujete v existujúcich zachovalých kulisách toho charakteristického urbanistického rukopisu. Len toľko ešte na doplnenie...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 71% ( 7 people voted )
+
2014-10-30 22:42:13 bc7b649f
Milý Ciciak, nikdy nikto netvrdil, že kapitalizmus je dokonalý systém. No ukazuje sa, že zo všetkých je najdokonalejší, keďže svoje nedostatky dokázal/dokáže korigovať najpružnejšie zo systémov založených na spotrebe. Bushmani do tejto kategórie zjavne nepatria, čím ich nechcem nijako dehonestovať.

Ortodoxným komunistom a socialistom Baťu tiež dávam do čo najvrelejšej pozornosti. Aká irónia, že sen o dobrom systéme realizoval práve kapitalista.


FcKensie # HegaNojy80
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-10-31 06:29:50 59ad0cca
Vies co Gejzi?Tot ten capytalyzmuz vobec nie je spatny vynalez.

Problem je,ze ten system treba ludu vysvetlit,ze o co vlastne ide.

Ked sa pozereme navzajom,tak snad zapali aj tomu poslednemu Kapitalistovi.Alebo aj vtedy nie?

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-31 14:22:18 4e63f8e1
Gejzíčku, "Vazne...? "Kapitalizmus je "najdokonalejší" system...?

Mozno sa mylim, ale mam pocit, ze som niekde pocul, ze dokonalost je stavom, ktory sa uz dalej zlepsit neda...?" - Tož ale nikde se nehovorí o tom, že by se nedala ZKAZIT...soudruhu.

"
Posttotalitní experiment „česká cesta“ přispěl jistě ne náhodou k obrovské kumulaci vlivu a moci nejen hospodářské, ale zároveň i politické. A je úplně jedno jakou to má zrovna účelově ideologickou či rovnou marketingovou nálepku. Na rozdíl od některých jiných zemí byla v našich luzích a hájích udržena velmi silná kontinuita s normalizační érou. Svědčí o tom zejména kořeny našich všemocných oligarchů. Bez výhrad je mají všichni u dobře orientovaných prominentů minulého režimu (ať již přímo či zprostředkovaně). A mají je, tak či onak, velmi často i jejich političtí spoluhráči anebo spíše námezdní síly.
Je to jistý druh deviace demokracie. Verbálně se naše věrchuška hlásí k hodnotám, které dnes a denně v praxi pošlapává."

"Počítejte se mnou – energetika, těžba nerostných surovin, finanční sektor, zdravotnictví, potravinářství, chemický průmysl, zbrojařská výroba, zemědělství, distribuční sítě, dopravní infrastruktura, média, komunikační sítě, doprava atd. Chápu, teď jistě namítnete, že přeháním. Budete tvrdit, že jsme přeci standardní liberální demokracií, že to tak prostě bývá v tom kapitalismu. Takhle jsme to přeci chtěli. Ten dnešní stav je prý výsledkem volné (rovné) soutěže a neviditelné ruky trhu. Nejsilnější jsou prostě ti nejpracovitější a nejšikovnější. Opravdu?

Těch rozhodujících vzájemně propojených skupin není více než deset, přičemž těch naprosto klíčových je pět. Najdete je na http://www.mapovani.c
z
.

Žijeme v zemi, v níž nic není hanba, v zemi, v níž se excesy staly normou, v zemi, v níž bývá nezřídka uplatňováno selektivní právo, v zemi, která má problém se postarat o nemohoucí a potřebné, v zemi, v níž mají predátoři pré. V zemi, která je jen skeletem fasádní demokracie. V zemi, která za tento skelet zaplatila velmi vysokou cenu v tzv. transformačních ztrátách. V zemi, která pošlapává své vlastní tradice a dusí svůj potenciál."

normanor # BupuJiqa28
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-10-31 14:50:38 4e8898ac
Jaj Gejza, nebol by si to ty, keby si si nerajtoval na slovíčkach. Máš azda vedomosť o nejakom existujúcom systéme, ktorý prečúral kapitalizmus čo do trvania a čo do pružnosti ? Aj klasik marxizmu - leninizmu, sám veľký Vladimír Iljič v istej zúfalej chvíli bolševického extempore musel siahnuť po kapitalistických prvkoch hospodárenia. Viď NEP (Новая экономическая политика).

Čo sa týka nás, sme na začiatku tých vecí, inde ten systém kultivujú už mnoho desaťročí. Isteže, snáď aj vďaka ľavičiarom, ktorým však ani nenapadne povaliť systém, veď práve vďaka súkromnému podnikaniu majú čo rozdávať, keď sú náhodou práve pri moci. Odchádzajú, až keď sa kasa vyprázdni, potom zase nastupuje Tchatcherová.


Gejza, tú Tchatcherovú myslím samozrejme obrazne, ak chceš, tak aj metaforicky, nie že ma začneš pohlavkovať za nepresnosť vyjadrovania, hehe.


FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-31 16:27:06 59ad0cca
Myslíme si aj v našej krčmičke.. FcKensie80..že ták pivečko a drizdy okolo kapitalizmu---to je Vaše zmyselné! Skúsiť totiž čosi o nejakom nahromadzovaní--kapitalizácií - či zhodnocovaní je iní stav aj -------- umelecký !Máte ďaleko k pojmom, ich prezentnosti/ ľavičiari--- nuloví --pravičiari --to je čo? kde sú...?/Kto to je? Ale ste slušne znalí vecí ktoré sú aj historické! A som rád že budete sa zamýšľať čo som napísal!A pre poriadok skúste vysvetliť niekomu...ETATISTA ..Lidja,, že . ako riešila to Vami spomínaná viac krát železná... Margret...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-31 18:16:32 58d4289b
Klopi
túto reakciu som pôvodne smeroval aj na Gejzu, avšak medzičasom sa jeho veci nejako vyparili, aj tie skoršie. Nerozumiem tomu.
Takže reakcia v pôvodnom znení:
Priatelia, vôbec si nemyslím, že slová ľavica/pravica sú vyprázdnené pojmy. Ich pôvodný význam, pokiaľ dobre viem, pochádza zo zasadacieho poriadku vo francúzskom parlamente po revolúcii. Vľavo sedel „ľud“ s novonadobudnutými právami, vpravo „pánski huncúti“, takpovediac zástancovia starých poriadkov. Keďže toto základné členenie podľa mňa vychádza priamo z človečiny, t.j. chcieť sa mať lepšie, a dosiahnutú úroveň brániť zubami nechtami, tak tieto pojmy nie že stratili svoj obsah, ale sú priam súčasťou našej genetickej výbavy, a v politickej rovine ide vždy o boj o percentá na deľbe výsledkov spoločnej práce. Preto si myslím, že je chyba klásť si otázku tak, či je lepšia ľavicovosť alebo pravicovosť. Ony sú rubom a lícom tej istej duálnej mince, raz jedna zložka je silnejšia, raz druhá, vždy podľa situácie, dynamicky.
Ako liberál musím poznamenať, že medzi ľavicovosťou a pravicovosťou leží liberalizmus, ako uzmierovateľ tých dvoch krajností, so svojim ideálom vyváženosti medzi individualizmom a kolektivizmom, socializmom a kapitalizmom. Je cestou do pekla, keď jednu, alebo druhú zložku úplne znegujeme, a keď hovorím o kapitalizme, ako o najdokonalejšom spomedzi nedokonalých, myslím tým spoločnosť, v ktorej prevláda ekonomika založená na súkromnom vlastníctve, avšak s dobre ošetrenou sociálnou politikou, a s vyváženým pomerom individualizmu a kolektivizmu.
Posledná, všeobecná poznámka, že systém je vždy dokonalý/nedokonalý iba do tej miery, v akej miere sú dokonalé/nedokonalé vlastnosti ľudí podieľajúcich sa na jeho realizácii.

FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-05 07:37:26 59ad0cca
FcKensie

Tu nie je comu nerozumiet. Gejza sustavne prezentoval ideologicky nespravne nazory a tak vsetky jeho prispevky boli zmazane a na tomto fore sa stal pre jeho vlastnika neziaducou osobou. Co je na tom divne, sloboda takto typicky funguje.

K tvojmu liberalizmu:

Realny liberalizmus - svojvola a arogancia mocnych, bez preberania zodpovednosti za svoje ciny... To je jedina forma liberalizmu, ktory kedykolvek na tejto planete existoval.

Porozmyslaj o tom.


P.S.: S Gejzom uz asi debatovat moznost mat nebudes? Zaujimavostou je, ze pod najnovsim z nekonecnej serie clankov opluvajucich socializmus, sa Pandemonium prave dnes, prvykrat odkedy na tomto fore diskutuje, dozaduje "plodnej" diskusie? Nie je to zabavne?


Alojz Kapusta # CygeVaqo69
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-05 12:05:24 5dbddd1a
Je! A o to práve ide. O zábavu. O nič iné...


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-11-05 12:24:44 d425410f
No pekne.

Tak nam zabili virtualne Gejzu.

Admin,ty si teda iny čura....

To co za nieco stoji,nechces?

Alojz,pozdrav Gejzu.

harry # PahoLenu00
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-11-05 17:43:29 b2299a96
harry

Ale nezabili, on je ako Lenin, virtualne vecne zivy a uz teraz urcite prechadza reinkarnaciou... :)

To co sa stalo, ako Gejzu poznam a poznam ho pomerne dobre, bolo len jeho najvyznamnejsim prispevkom na tomto fore, kedy nazorne demonstroval, ako by to vyzeralo, ak by sa spravovanie veci v spolocnosti odovzdalo menejstatovym, libertarianskym, volno-trhovo-ekonomicko-demagogickym sukromnym paprciam kolaborantov sucasneho systemu a ake su dopady sucasnej slobody hlupakov v priamom prenose. Ak sa nieco robi zo skutocneho presvedcenia, v zaujme dosiahnutia jednoznacnych vysledkov, je nutne veci dotlacit az do uplneho konca, nech uz bude akykolvek a o zvysok sa uz postara karma... :)

Ak by ti bol byval usiel Gejzov zaverecny akt, pozri si tieto jeho obrazky:

ht
tp://www.fastimages.eu/images/oravec.gif

ABChttp://www.fastimages.eu/images/socialisti.gif[/
url]

Ja sa z nich rehocem uz dva dni...

Ak by si vpisal Gejzove cele meno do Mr. Google, tak by ti ich vyhodilo hned v prvom riadku medzi obrazkami, ale naco sa mas zbytocne unavovat googlenim? Este sa spotis a prechladnes... :)

A bud bez obav, pozdravim ho...


Alojz Kapusta # CygeVaqo69
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-05 20:53:25 5dbddd1a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
o   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0966 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage