Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Politické strany


Politické strany

Pokud jde o smysl a podstatu liberalismu, nesmírně by se zmýlil ten, kdo se domnívá, že by bylo možné dovést liberální ideje k vítězství prostředky, jež dnes používají ostatní politické strany.

Ve stavovsky členěné společnosti, která se neskládá z rovnoprávných občanů, nýbrž ze stavů s různými výsadami, neexistují politické strany v moderním smyslu. Dokud nevzniknou pochybnosti o přednostních a zvláštních právech jednotlivých stavů, panuje mezi stavy mír. Jakmile se však napadnou stavovská privilegia, dojde mezi stavy k rozmíškám, jež se mohou odehrát bez občanské války jen tehdy, vyhne-li se jedna či druhá strana, rozpoznajíc své slabiny, ozbrojenému rozhodnutí. Ve všech těchto stavovských bojích je postavení jednotlivce předem dáno jeho stavovskou příslušností.
Mohou se vyskytnout přeběhlíci, kteří v očekávání, že své osobní výhody budou moci lépe chránit na straně protivníka, budou bojovat proti svým druhům a budu jimi zato považováni za zrádce. Ale nehledě na tyto výjimky si jednotlivec vůbec neklade otázku, ke které z bojujících stran se má přidat. Je na straně příslušníků svého stavu a sdílí jejich osud. Stav nebo stavy, jež jsou nespokojeny se svým postavením, se bouří proti panujícímu pořádku a musí prosazovat své požadavky proti ostatním. Pokud třeba nezůstane vše při starém (v případě, že útočníci podlehli), bude výsledkem těchto bojů nakonec to, že na místo starého stavovského pořádku nastoupí nový, v němž budou práva stavů odstupňována jinak, než tomu bylo předtím.

Tu přišel liberalismus a požadoval odstranění všech privilegií. Stavovské členění společnosti musí v souladu s tím ustoupit novému řádu, kde mají být již jen rovnoprávní státní občané. Již se nenapadají jednotlivá stavovská privilegia, ale existence všech privilegií. Liberalismus bourá přehrady, jež dělí stavy,
a osvobozuje člověka z omezenosti, do které ho odkázal stavovský řád.
Teprve v kapitalistické společnosti, teprve ve státě organizovaném podle liberálních zásad se jednotlivec vybízí k bezprostřední spoluúčasti na politickém utváření státu a teprve tu se musí rozhodnout pro politické cíle a ideály.
Ve stavovském státě existují jen boje mezi stavy, kdy semknuté stavy stojí proti sobě, a když právě nemají důvod proč proti sobě bojovat, vedou se boje uvnitř těch stavů, jimž je dovoleno vést politický život, existují zde spolčování a koterie, tzn. boje klik o vliv, moc a místo u koryta. Teprve v právním státě rovnoprávných občanů, jenž odpovídá nikdy a nikde nedosaženého ideálu liberálů, mohou existovat politické strany, tj. spojení osob, jež chtějí v zákonodárství a ve správě uskutečnit své ideje. Neboť o tom, jakým způsobem lze nejlépe dosáhnout liberálního cíle - zajištění mírové spolupráce lidí -, mohou se jistě různit názory a tato různost názorů se musí uskutečnit v podobě zápasu idejí. Takto by mohly v liberální společnosti existovat i socialistické strany. Dokonce ani strany, které chtějí umožnit jednotlivým vrstvám zvláštní právní postavení, by nebyly v liberální společnosti nemožné. Ale všechny tyto strany by musely předtím, než zvítězí, natolik uznávat liberalismus - i když jej jako socialisté nebo přívrženci stavovských výsad konec konců odmítají -, že ve svých politických bojích by používaly jen ty duchovní prostředky, jež liberalismus považuje za jedině přípustné zbraně politického boje. Tak bojovala část předmarxistických, "utopických" socialistů za socialismus na půdě liberalismu.
Tak se v západní Evropě v době rozkvětu liberalismu čas od času pokoušely církev a šlechta sledovat své cíle na půdě moderního právního státu.

Strany, jež dnes vidíme působit, jsou zcela jiného druhu. Všechny mají sice ve svých programech i část, která je zaměřena na celou lidskou společnost a vysvětluje, jak by měla vypadat společenská kooperace. Ale to, co tato část jejich programu říká, je jen vynucená koncese liberálním idejím; to, oč ve skutečnosti usilují, se vykládá v jiné části jejich programu, které se jedině věnuje pozornost a která je s obecnou části v neřešitelném rozporu.
Strany zastupují určité stavy, které usilují o zachování a rozšíření výsad, jež jim liberalismus ještě musel ponechat, protože jeho vítězství nebylo úplné, a zastupují jisté skupiny usilující o zvláštní práva, která se tedy teprve chtějí stát "stavem". Liberalismus se obrací na všechny a sestavil program, jenž je všem stejně přijatelný. Nikomu neslibuje zvláštní výhody, když žádá, aby se skupiny zřekly svých partikulárních zájmů, požaduje oběti, ovšem jen dočasné oběti neboli vzdání se menší výhody kvůli dosažení větší. Ale strany skupinových zájmů se obracejí jen na část společnosti; této části, pro niž jedině chtějí působit, slibují zvláštní výhody na úkor zbytku společnosti.

Všechny moderní politické strany a všechny moderní stranické ideologie vznikly jako reakce výsadních práv stavů a jejich skupinových zájmů proti liberalismu. Než se objevil liberalismus, existovaly samozřejmě stavy, skupinové zájmy i výsadní práva stavů a stavovské boje, ale tehdy se mohla stavovská ideologie projevit zcela naivně a nepokrytě, nebyla - ve svém antisociálním charakteru - problematická ani přívržencům, ani odpůrcům a nemusela hledat sociální ospravedlnění. Proto nelze bez dalšího srovnávat staré stavovské zřízení s rejdy dnešních stran zastupujících skupinové zájmy a s jejich učením. Podstatě všech těchto stran porozumíme jen tehdy, povšimneme-li si, že původně nechtěly provádět nic jiného než kritiku liberální doktríny a bránit se proti ní. Jejich stranické doktríny nejsou, jak je tomu u liberalismu, aplikací všeobsažné promyšlené společenské teorie na politiku. U liberalismu byl nejdříve vytvořen vědecký základ bez jakéhokoliv úmyslu působit politicky, potom z toho vyplynula politická ideologie. Naproti tomu cíle antiliberální politiky - výsadní práva a skupinové výhody - byly dány od počátku;
k ospravedlnění této politiky se usilovalo o dodatečnou konstrukci ideologie. S tím si ovšem nikdo nedělal starosti. Agrárníci považují za postačující poukazovat na nezbytnost zemědělství, odbory se odvolávají na nepostradatelnost práce, strany středního stavu na důležitost existence zlaté střední vrstvy. Málo je zajímá, že se takovým dovoláváním ještě neučinilo nic, aby se dokázala nutnost nebo výhoda požadovaných skupinových výhod pro celek. Vrstvy, jež chtějí získat, jdou beztak s nimi, a u ostatních vrstev by byl každý pokus o nábor marný.

Všechny tyto moderní strany skupinových zájmů, jakkoliv daleko by se jejich cíle rozcházely a jakkoliv by proti sobě bojovaly, stojí proto vůči liberalismu v jednom bojovém šiku. Poučka liberalismu, že správně chápané zájmy všech jsou konec konců navzájem slučitelné, je pro ně všechny červeným suknem. Podle jejich názoru existují nepřekonatelné zájmové rozpory, které lze vyřešit jen vítězstvím jedné části, jež je výhodným pro ni a nevýhodným pro nějakou jinou část společnosti. Liberalismus, tvrdí tyto strany, není tím, co předstírá, že je; ani on není ničím jiným než stranou snažící se zastupovat dílčí zájmy určité skupiny, totiž kapitalistů a podnikatelů, buržoazie, proti zájmům všech ostatních vrstev.

Toto tvrzení uplatňoval marxismus s velkým vnějším úspěchem. Chceme-li považovat nauku o nepřekonatelné protikladnosti třídních zájmů ve společnosti, založené na soukromém vlastnictví výrobních prostředků, za podstatnou poučku marxismu, museli bychom všechny strany, jež jsou dnes na kontinentě činné, označit za přívržence marxismu. Učení o třídních rozporech a o třídním boji je i nacionalistickými stranami pokládáno za správné potud, že sdílejí názor, že tyto rozpory v kapitalistické společnosti existují a že bude třeba tento konflikt vybojovat. Od marxistických stran se liší je tím, že chtějí překonat třídní boj doporučovaným stavovským členěním společnosti a že chtějí vytvořit tu bojovou frontu, již pokládají za správnou, bojovou frontu pro boj mezi národy. Nepopírají, že ve společnosti, která se zakládá na soukromém vlastnictví výrobních prostředků, existují protiklady tohoto druhu; říkají jen, že takové protiklady nemají být, a aby je odstranili, chtějí soukromé vlastnictví řídit a regulovat vrchnostenskými zásahy, chtějí intervencionismus místo kapitalismu. Ale ani marxisté neříkají konec konců nic jiného; i oni přece slibují, že povedou svět vstříc stavu, v němž již nebudou třídy, třídní rozpory ani třídní boje.

Abychom pochopili smysl učení o třídním boji, je třeba si uvědomit, že se obrací proti liberálnímu učení o solidaritě všech zájmů ve svobodné společnosti vybudované na soukromém vlastnictví výrobních prostředků. Liberálové tvrdili, že po odstranění stavovských rozdílů, po zrušení všech privilegií a nastolení rovnosti před zákonem nebude nic stát v cestě mírové kooperaci všech členů společnosti, protože potom se konec konců správně chápané zájmy budou shodovat. Námitky, jež dokázali vyslovit přívrženci feudalismu, privilegií a stavovských rozdílů, se rychle ukázaly neoprávněnými a nedokázaly získat přívržence, jež by stáli za řeč.
Avšak v Ricardově systému katallaxie najdeme počátky nového učení o protikladnost zájmů v kapitalistické společnosti. Ricardo se domníval, že může prokázat, jak se v průběhu pokračujícího hospodářského vývoje posouvá poměr mezi třemi důchodovými odvětvími jeho systému čili poměry mezi ziskem, rentou a mzdou. To zavdalo v třetím a čtvrtém desetiletí 19. století některým anglickým spisovatelům podnět, aby hovořili o třech třídách, a sice o třídě kapitalistů, pozemkových vlastníků a námezdních dělníků, a aby tvrdili, že mezi těmto skupinami existuje nepřeklenutelný rozpor. Marx později na ně navazoval.

Ještě v Komunistickém manifestu nedovedl Marx rozlišit mezi stavem a třídou. Teprve když se později v Londýně seznámil s dávno zapomenutými pamfletisty dvacátých a třicátých let a začal se, jimi inspirován, zabývat Ricardovým systémem, poznal, že jde o to ukázat, že i ve společnosti bez stavovských rozdílů a stavovských privilegií existují nepřekonatelné rozpory. Tuto rozpornost zájmů odvozuje od ricardiánského systému tím, že rozlišuje tři třídy, třídu kapitalistů, pozemkových vlastníků a dělníků. Ale toho se vůbec přísně nedrží. Hned mluví o tom, že existují jen dvě třídy, vlastníci a nevlastníci, hned zase rozlišuje víc tříd než dvě nebo tři velké.
Nikdy se však Marx nebo někdo z jeho četných následovníků nepokusil definovat pojem a podstatu tříd. Je příznačné, že třetí svazek "Kapitálu" v kapitole nadepsané "Třídy" po několika větách končí. Mezi uveřejněním Komunistického manifestu, v němž Marx poprvé učinil z třídních protikladů a třídního boje nosný pojem své nauky, a Marxovou smrtí ležel více než jeden lidský věk. Během té doby napsal Marx svazek za svazkem, ale nedostal se k tomu, aby řekl, co je třeba chápat pod pojmem třídy. Ve zpracování problému tříd se Marx nedostal přes neprokázané nastolení dogmatu - anebo řekněme raději hesla.

K tomu, abychom dokázali učení o třídním boji, muselo by být možné ukázat dvě věci: na jedné straně, že mezi členy jedné třídy existuje solidarita a na druhé straně, že to, co prospívá jedné třídě, poškozuje druhou třídu. To se však nikdy nestalo, ba nikdy se o to nikdo ani nepokusil. Mezi "třídními soudruhy" neexistuje solidarita zájmů v důsledku stejného "sociálního postavení", nýbrž v první řadě konkurence. Například dělník, jenž pracuje za lepších než průměrných podmínek, má zájem zadržet příliv konkurentů, jenž by mohl snížit jeho důchod na průměrný důchod. V desetiletích, kdy se na mezinárodních kongresech marxistů stále znovu hlásalo velkými slovy učení o mezinárodní solidaritě proletariátu, kladli dělníci Spojených států a Austrálie přistěhovalectví ty největší překážky. Anglické odbory jemným předivem důmyslných opatření znemožnily odborově neorganizovaným dělníkům příliv do svých pracovních oborů. Co se v posledních letech v tomto ohledu dělo ve všech státech prostřednictvím dělnických stran, je známo. Jiště lze říci, že se to nemělo stát, že dělníci měli jednat jinak, že to, co dělají, je nesprávné. Ale přece nelze popřít, že to, co zde činí, nejprve - pro tento okamžik - jejich zájmům bezprostředně prospívá.

Liberalismus ukázal, že ve skutečnosti není dána protikladnost zájmů, jež má podle velmi rozšířeného názoru existovat mezi jednotlivými osobami, skupinami a vrstvami uvnitř řádu vybudovaného na soukromém vlastnictví výrobních prostředků. Zvýší-li se množství kapitálu, zvýší se důchod kapitalistů a pozemkových vlastníků absolutně, důchod dělníků se zvýší absolutně i relativně. Důchodové zájmy jednotlivých skupin a vrstev společnosti - podnikatelů, kapitalistů, pozemkových vlastníků a dělníků - se pohybují stejným směrem; různý je jen poměr jejich podílu na společenském produktu. Zájmy pozemkových vlastníků se obracejí proti příslušníkům ostatních vrstev jen v jediném případě přirozeného monopolu určitých důlních produktů. Zájmy podnikatelů se nikdy nemohou rozcházet se zájmy spotřebitelů; výsledek podnikatele je tím lepší, oč lépe dokázal předpovídat přání spotřebitelů. Protikladné zájmy existují jen potud, pokud zásahy vrchnosti anebo jiných společenských faktorů vybavených donucovacími pravomocemi omezí svobodné nakládání vlastníků výrobními prostředky. Tak se například "uměle" zvýší ceny určitého zboží ochranným clem anebo mzdy skupiny dělníků zamezením přístupu. Zde pak navazuje slavný, nikdy nevyvrácený a navždy nevyvratitelný důkaz školy svobodného obchodu. Takové zvláštní výhody mohou sice prospět jednotlivé skupině, v jejíž prospěch byly ustanoveny, ale jen tehdy, když si jiné skupiny nedokázaly vybojovat podobné výhody. Nelze však předpokládat, že by mohlo být nadlouho možné klamat většinu o smyslu takových skupinových práv takovým způsobem, aby to dobrovolně snášela. Chceme-li ji ale násilně nutit, aby je snášela, byla by to výzva k násilnému odboji, zkrátka narušení pokojného chodu hospodářství, jehož zachování je v zájmu všech. Kdybychom se snažili vyřešit problém tak, že by se tato skupinová práva neponechala jako výjimka pro jednu nebo několik osob, skupin anebo vrstev, ale že by se stala všeobecným pravidlem, tedy například že by se chránila většina zboží ochrannými cly anebo že by se přístup do většiny povolání rovnoměrně ztěžoval, pak by se také navzájem rušily výhody a nevýhody pro každou jednotlivou skupinu anebo vrstvu a konečným výsledkem by bylo jen to, že všichni budou poškozeni snížením produktivity práce.

Jestliže nechceme uznat toto učení liberalismu, jestliže vtipkujeme o sporné "harmonii zájmů", potom nezbyde nic jiného než ona - všemi směry antiliberalismu mylně předpokládaná - solidarita zájmů užších kruhů, tedy třeba soukmenovců (proti ostatním národům) anebo třídních soudruhů (proti ostatním třídám). Bylo by nejdřív třeba zvláštního dokazování, které zatím nikdo neučinil a ani se o něj nepokusil, aby se taková domnělá solidarita prokázala. Neboť všechny argumenty, jež by bylo možno uvést, aby se prokázala solidarita uvnitř těchto užších kruhů, dokazují mnohem více, totiž obecnou solidaritu zájmů uvnitř ekumenické společnosti. To, jak odstranit do očí bijící zdánlivé rozpory zájmů, lze ukázat jen prostředky, jež ukazují celé lidstvo jako solidární pospolitost a neponechají prostor pro hledání nepřeklenutelných rozporů mezi národy, třídami, rasami atd.

Antiliberální strany nepodaly důkaz o solidaritě národů, tříd, ras atd., jak se možná domnívají. Ve skutečnosti dělají jen to, že doporučují příslušníkům těchto skupin aliance pro společný boj proti všem ostatním skupinám. Solidarita zájmů uvnitř skupiny, o které hovoří, není zjištění faktu, nýbrž stanovení postulátu. Ve skutečnosti neříkají, že zájmy jsou solidární, ale říkají, že se zájmy mají učinit solidárními skrze spojenectví k jednotnému postupu.

Moderní zájmové strany jasně předem prohlašují, že jejich cílem je vytvoření zvláštních práv pro určitou skupinu. Existují zemědělské strany, které usilují o ochranná cla a jiné výhody (např. subvence) pro zemědělce; existují úřednické strany, které usilují o výhody pro úředníky; existují regionální strany, které usilují o výhody pro obyvatele určitého území. U všech těchto stran je jasné, že se nesnaží o nic jiného než o výhodu jedné skupiny společnosti bez ohledu na celek a bez ohledu na všechny ostatní společenské vrstvy, třebaže chtějí své jednání opentlit tím, že prohlašují, že spásy celé společnsti lze dosáhnout jen podporou zemědělství, úřednictva atd. Během let stále silněji a cyničtěji zdůrazňují, že se obracejí jen na část společnosti, že jednají a působí jen v jejím zájmu. V počátcích moderního antiliberálního hnutí bylo třeba být v tomto bodě opatrnější, protože pokolení vyrostlé v názorech liberalismu pociťovalo nepokryté hájení stavovských skupinových zájmů jako antisociální.

Zastánci skupinových zájmů mohou vytvořit velké strany jen tak, že spojí různé skupiny s protichůdnými zájmy do jedné bojové jednotky. Stavovské výsady však mají praktickou cenu jen tehdy, týkají-li se menšiny a nejsou-li kompenzovány stavovskými výsadami, jež byly poskytnuty jiné skupině. Malá skupina však nemůže doufat, až na zvlášť příznivé okolnosti, že by v současnosti, kdy ještě doznívá liberální odmítání šlechtických privilegií, mohla úspěšně uplatnit svůj nárok na výsady proti všem ostatním skupinám. Úkol všech stran zastupujících skupinové zájmy spočívá tedy v tom, aby z menších skupin s různými protichůdnými zájmy vytvářely velké strany. V duchu, jenž vede k nastolení a zastávání požadavků zájemců o skupinová práva, je však zcela nevhodné dosáhnout tohoto cíle otevřeným spojenectvím různých skupin. Od člověka, jenž se snaží vybojovat výsadní práva své skupině nebo dokonce své osobě, nelze požadovat dočasnou oběť; kdyby byl s to pochopit smysl dočasné oběti, myslel by přece liberálně, a nikoliv v duchu zájmové politiky. Rovněž mu nelze otevřeně říci, že privilegiem, jež mu má být přiřčeno, získá více, než ztratí privilegiem přiřčeným jiným. Projevy a spisy, v nichž se toto říká, nemohou natrvalo zůstat skryty před ostatními a přiměly by je ke zvýšení jejich požadavků. Tak jsou zájmové strany nucenu k opatrnosti. Musí se snažit, aby hovořily o tomto nejdůležitějším bodu svých snah v dvojsmyslných výrazech zatěmňujících pravou podstatu. Strany ochranných cel jsou toho nejlepším příkladem. Neustále se musí snažit, aby líčily zájem na ochranných clech, jež doporučují, jako zájem širšího okruhu. Zastávají-li se průmyslníci ochranných cel, nemluví obvykle jejich vůdcové o tom, že zájmy jednotlivých skupin a často i jednotlivých podniků vůbec nejsou identické a solidární. Tkalci jsou poškozováni clem na nitě a na stroje a mohou podporovat hnutí za ochranná cla jen v očekávání, že cla na tkaniny budou dostatečně vysoká, aby vyrovnala škodu, kterou utrpí jinými cly. Zemědělec, jenž pěstuje krmiva, žádá cla na krmivo, jež dobytkář odmítá; vinař žádá clo na víno, které přináší každému zemědělci, jenž nepěstuje víno, nevýhody právě tak jako městskému spotřebiteli. Vidíme-li přesto vystupovat zastánce ochranných cel jednotně jako stranu, je to možné jen zamlžením skutečnosti.

Zcela nesmyslný by byl pokus vybudovat stranu skupinových zájmů na rovnoměrném privilegování většiny obyvatelstva. Privilegium, jež má velká většina, přestává být privilegiem. V zemi, jež je převážně agrární a vyváží agrární výrobky, by byla agrární strana jako zájmová strana natrvalo nemožná. Co by měla požadovat? Ochranná cla by těmto rolníkům, kteří musí exportovat, nemohla prospět, a subvence nelze vyplácet většině výrobců, protože je menšina nemůže mezi sebou vybrat. Naopak však musí menšiny, jež vyžadují privilegia pro sebe, budit dojem, jakoby za nimi stály velké masy. Vznesou-li v průmyslových zemích agrární strany své požadavky, započítávají do pojmu "zemědělské obyvatelstvo" i bezzemky, domkáře a malorolníky, kteří vůbec nejsou zainteresováni na ochranném clu pro agrární výrobky. Vznesou-li dělnické strany požadavek ve prospěch skupiny dělníků, hovoří vždy o masách dělníků a snadno se přenesou přes fakt, že odborářské zájmy pracujících v jednotlivých odvětvích nejsou identické, nýbrž protichůdné, že dokonce i uvnitř jednotlivých odvětví a podniků existují ostré zájmové protiklady.

Je jednou z obou základních chyb všech stran usilujících o stavovské výsady, že jsou na jedné straně nuceny opírat se jen o malý okruh, protože výsady přestanou být výsadami, jsou-li poskytnuty většině, že však na druhé straně mají jen jako zástupci většiny vyhlídky, že prosadí své požadavky. Okolnost, že se někdy v jednotlivých zemích podařilo některým stranám překonat při agitaci tuto potíž a přesvědčit každou vrstvu či skupinu s úspěchem o tom, že právě ony mohou očekávat od vítězství příslušné strany zvláštní výhody, mluví jen ve prospěch diplomatického a taktického umu stranického vedení a poskytuje svědectví o nesoudnosti a politické nezralosti voličských mas, avšak vůbec nedokazuje řešitelnost problému. Jistěže lze slibovat současně měšťanům levnější chléb a sedlákům vyšší ceny obilí, nelze však dodržet oba sliby současně. Jistěže lze současně slíbit jedněm úsilí o zvýšení určitých státních výdajů bez odpovídajícího omezení jiných státních výdajů a druhému dát naději na daňové úlevy, ale ani tyto sliby nelze dodržet oba současně. K technice těchto stran patří rozčlenění společnosti na výrobce a spotřebitele; zneužívají také běžný optimismus státu ve finančních otázkách za tím účelem, aby veřejným financím uložily nové výdaje, aniž by se nejdříve staraly o otázku krytí, a aby současně mohly také naříkat na daňové břemeno.

Druhou základní chybou těchto stran je, že jejich požadavky pro každou jednotlivou skupinu jsou bezbřehé. V jejich očích existuje jen jedna hranice pro rozsah požadavků: odpor přicházející od druhé strany. To je přirozeně zcela v povaze stran usilujících o stavovské výsady. Ale strany, jež nesledují žádný určitý program, nýbrž při sledování svých neomezených přání privilegovat jedny a právně znevýhodňovat druhé se střetávají v boji, musí zničit každý stát. Od té doby, co se toto se stále větší jasností poznalo, hovoříme o krizi moderního státu a o krizi parlamentarismu. Ve skutečnosti jde o krizi stranické ideologie moderních stran skupinových zájmů.

/Liberalismus, Ludwig von Mises/Author: Solmi # CuqeHefu72
Svet2014-12-31
-
 77%  ( 12 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   sede
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Lasery bleskurychle rozpálí hmotu víc, než je teplota uvnitř Slunce


  Lasery bleskurychle rozpálí hmotu víc, než je teplota uvnitř Slunce
Přinejmenším teoreticky. Nově navržený postup vychází z materiálu tvořeného specifickou kombinací iontů a slibuje 10 milionů stupňů Celsia za 20 kvadriliontin sekundy.
EU: Impotentní instituce, která není schopna řešit a vést
Stát a jeho apetit
Anarchokapitalismus, díl sedmý: Kultura

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0212 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage