Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Pozrime sa im na zúbky...


Pozrime sa im na zúbky...

Tajné znamenia slobodomurárov

 

Slobodomurári používajú viacero druhov znamení, ktoré sú buď súčasťou rituálu, slúžia na rozpoznávanie členov alebo na tajnú komunikáciu. Patria medzi ne rôzne postoje, gestá a stisky rúk. V tomto článku budú opísané tajné znamenia prvých troch stupňov podľa yorkského rítu. Tieto tri stupne sa nazývajú aj modré alebo svätojánske stupne. Sú to stupne učeník, tovariš a majster.

Postoje

Strážny postoj učeníka (Duegard of an Entered Apprentice)

Strážny postoj učeníka
Strážny postoj učeníka.

Ľavá ruka ako keby podopierala Bibliu, čiže posvätný zákon a pravá ruka na nej odpočíva. Anglický názov "Duegard" pochádza pravdepodobne z francúzskeho "Die le garde", ktorý znamená "Boh to ochraňuje". Tento postoj slobodomurárom pripomína povinnosť ochraňovať morálny zákon. V poslednej dobe sa vraj v lóžach už veľmi nepoužíva.

Strážny postoj tovariša (Duegard of a Fellow Craft Mason)

Strážny postoj tovariša
Strážny postoj tovariša.

Ľavá ruka je zdvihnutá a lakeť vytvára pravý uhol. Pravá ruka je oddelená od žalúdka a prsty smerujú von.

Strážny postoj majstra (Duegard of Master Mason)

Strážny postoj majstra
Strážny postoj majstra.

Obidve ruky akoby spočívali na Biblii.

Znaky

Znak učeníka (Sign of an Entered Apprentice)

Znak učeníka
Znak učeníka.

Zo strážneho postoja sa vykonáva tak, že ľavá ruka sa jednoducho spustí k telu a pravá ruka sa zdvihne k hrdlu, potiahne sa z ľava do prava a potom sa spustí dole. Mimo lóže sa toto znamenie vykonáva bez strážneho postoja. Pravá ruka sa zdvihne, rýchlo potiahne cez krk a potom sa priloží k telu. Medzi obidvoma pohybmi sa robí krátka, ale zreteľná medzera. Toto znamenie sa označuje takisto ako trestný znak (Penalty sign) a jeho účelom je pripomenúť učeníkovi jeho prísahu a trest, ktorý z nej vyplýva, ak by prezradil tajomstvá rádu.

Znak tovariša (Sign of a Fellow Craft Mason)

Znak tovariša
Znak tovariša.

Význam je rovnaký ako u prvého stupňa. Pripomína tovarišovi prísahu a trest, ktorý z nej vyplýva. Zo strážneho postoja sa vykonáva tak, že ľavá ruka sa priloží k telu a zároveň sa pravá ruka dvihne k hrudi. Dlaň smeruje dovnútra a prsty sú mierne ohnuté. Ruka sa potom potiahne cez hruď a spustí sa dole. Mimo lóže sa tento znak vykonáva bez strážneho postoja.

Znak majstra (Sign of a Master Mason)

Znak majstra
Znak majstra.

Zo strážneho postoja sa vykonáva tak, že ľavá ruka sa priloží k telu a pravá ruka sa potiahne cez žalúdok a potom sa spustí dole. Bez strážneho postoja sa pravá ruka, otočená dlaňou dole, s palcom smerujúcim dovnútra potiahne cez žalúdok a priloží dole k telu. Týmto spôsobom sa to robí mimo lóže. Znak pripomína majstrovi jeho prísahu a trest, ktorý z nej vyplýva, ak prezradí tajomstvá rádu.

Znak núdze

Veľké znamenie núdze (Grand hailing Sign of Distress)

Veľké znamenie núdze
Veľké znamenie núdze.

Ruky sa zdvihnú, ako je to zobrazené na obrázku a potom sa priložia k telu. Opakuje sa to trikrát. Toto znamenie sa vykonáva, ak slobodomurárovi hrozí nejaké nebezpečenstvo. Každý prítomný slobodomurár je mu povinný pomôcť. V noci alebo v situácii, keď znak nie je možné vidieť sa použije zvolanie: "Bože môj, nenájde sa žiadna pomoc pre syna vdovy?"

Rozpoznávacie znaky

Stisk učeníka (The Grip of an Entered Apprentice)

Stisk učeníka
Stisk učeníka.

Stisk učeníka sa volá Boaz. Je to odkaz na stavbu Šalamúnovho chrámu, kde pri vchode stál stĺp nazývaný Boaz. Muž s týmto menom sa spomína taktiež v knihe Rút.

Stisk sa vykonáva tak, že palec tlačí na kĺb ukazováka. Meno tohto a aj ostatných stiskov slúži pri rozpoznávaní ako heslo. Jedine týmto stiskom sa môžu slobodomurári rozpoznávať mimo lóže.

Stisk tovariša (Pass Grip of a Fellow Craft)

Stisk tovariša
Stisk tovariša.

Tento stisk sa volá Šibbolet (Shibboleth). Pochádza z biblickej knihy Sudcov: "Galaádčania potom obsadili jordánske brody pre Efraimovcov a keď nejaký efraimský utečenec prosil: 'Chcel by som prejsť' - Galaádčania sa ho opýtali: 'Si Efraimovec?' a ak odvetil: 'Nie!', povedali mu: 'Vyslov šibboleth!' Ak povedal sibboleth, lebo to nevedeli správne vysloviť, chytili ho a zabili na jordánskych brodoch. Vtedy tak padlo z Efraima na štyridsaťdvatisíc mužov." (Sdc 12, 5-6)

Stisk sa vykonáva tak, že palec tlačí na medzeru medzi kĺbmi ukazováka a prostredníka.

Skutočný stisk tovariša (Real Grip of a Fellow Craft)

Skutočný stisk tovariša
Skutočný stisk tovariša.

V druhom stupni sa používa dvojnásobná kontrola pomocou ďalšieho stisku, ktorý sa volá Jachin. Je to meno druhého stĺpa, ktorý sa nachádzal pri vchode do Šalamúnovho chrámu: "Stĺpy postavil do predsiene chrámu. Jeden stĺp postavil na pravú stranu a dal mu meno Jákín, druhý stĺp postavil na stranu ľavú a dal mu meno Bóáz. (1 Kr 7, 21)

Stisk sa vykonáva tak, že palec tlačí na kĺb prostredníka.

Stisk majstra (Pass Grip of a Master Mason)

Stisk majstra
Stisk majstra.

Tento stisk sa volá Tubalkain. Je to meno jedného z Kainových potomkov, o ktorom sa píše v knihe Genezis: "Aj Sela porodila Tubalkaina, kováča, ktorý robil všelijaké veci z medi a zo železa. (Gn 4, 22)

Stisk sa vykonáva tak, že palec tlačí na medzeru medzi kĺbmi prostredníka a prsteníka.

Skutočný stisk majstra (Real Grip of a Master Mason)

Skutočný stisk majstra
Skutočný stisk majstra.

Skutočný stisk majstra sa volá Mahabone. Znamená to "Syn vdovy", ktorým bol staviteľ Šalamúnovho chrámu Hiram Abif: "Potom dal Šalamún poslami priviesť Hirama z Týru. bol to syn matky - vdovy z Neftaliho kmeňa, jeho otec bol Týrčan, kováč." (1 Kr 7, 13-14) Pomocou tohto stisku bol majster Hiram Abif vytiahnutý z hrobu.

 

Rituály slobodomurárov: Otvorenie lóže

 

Obrad otvorenia lóže v učeníckom stupni je rovnaký ako vo všetkých vyšších stupňoch, s výnimkou znakov, postojov, stiskov rúk, slov a ich niektorých názvov, ako to bude postupne v práci podané a vysvetlené.

Názvy hodnostárov lóže:

Majster - Master
Prvý dozorca - Senior Warden
Druhý dozorca - Junior Warden
Prvý pomocník - Senior Deacon
Druhý pomocník - Junior Deacon
Dverník – Tyler
Tajomník – Secretary
Pokladník - Treasury

Jeden úder kladivkom zvoláva lóžu – jeden zvoláva prvého a druhého pomocníka, dva údery zvolávajú všetkých podriadených hodnostárov a tri údery všetkých členov lóže.

Majster zvolal lóžu, pričom všetci hodnostári sedia.

Majster povie Druhému dozorcovi: "Brat Druhý dozorca, sú na juhu všetci učni?"
Odp.: "Sú, ctihodný Majster."
Majster sa obráti k Prvému dozorcovi: "Brat Prvý dozorca, sú na západe všetci učni?"
Odp.: "Sú, ctihodný Majster."
Majster potom povie: "Aj na východe je to tak." Súčasne udrie kladivkom a zavolá oboch pomocníkov.
Majster k Druhému pomocníkovi: "Brat Druhý pomocník, aká je prvá povinnosť slobodomurára?"
Odp.: "Presvedčiť sa, že je lóža chránená, ctihodný Majster."
Majster k Druhému pomocníkovi: "Vykonaj svoju povinnosť a odkáž Dverníkovi, že sa chystáme otvoriť lóžu v učeníckom stupni a prikáž mu, aby ju zabezpečil.

Druhý pomocník odíde k dverám a trikrát zaklope. Ako odpoveď sa mu ozve takisto trojité zaklopanie. Pomocník potom zaklope raz a Dverník takisto odpovie jedným zaklopaním. Dvere sa potom čiastočne otvoria a pomocník odovzdá svoju správu a popíše situáciu.

Druhý pomocník: "Lóža je chránená, ctihodný Majster." Súčasne vykoná postoj, ktorý sa robí vždy, keď sa komunikuje s majstrom.
Majster k Druhému pomocníkovi: "Kým?"
Odp.: "Majstrom murárom , ozbrojeným správnym náčiním, ktoré prináleží jeho funkcii."
Majster k Druhému pomocníkovi: "Aká je jeho povinnosť?"
Odp.: "Zadržať všetkých votrelcov a špehov a dozerať, aby nik neprešiel bez povolenia Majstra."
Majster k Druhému pomocníkovi: "Brat Druhý pomocník, aké je tvoje miesto v lóži?"
Odp.: "Napravo od Prvého dozorcu na západe."
Majster: "Aká je tvoja povinnosť?"
Odp.: "Čakať na ctihodného Majstra a dozorcov, pôsobiť ako ich zástupca pri aktivitách lóže a starať sa o ochranu dverí."
Majster: "Aké miesto v lóži má Prvý pomocník?"
Odp.: "Napravo od ctihodného Majstra na východe." (Majster v čase, keď položí posledné otázky súčasne udrie dvakrát kladivkom a tým zvolá všetkých podriadených hodnostárov)
Majster k Prvému pomocníkovi: "Čo je tvojou povinnosťou, brat Prvý pomocník?"
Odp.: "Čakať na ctihodného Majstra a dozorcov, pôsobiť ako ich zástupca pri aktivitách lóže, asistovať pri príprave a zaúčaní kandidátov, vítať a obliekať návštevníkov (zaobstarať im zásteru).
Majster: "Aké miesto v lóži má Tajomník?"
Odp.: "Naľavo od ctihodného Majstra na východe."
Majster k Tajomníkovi: "Čo je tvojou povinnosťou?"
Odp.: "Všímať si vôľu a žiadosti Majstra, zapisovať jednania lóže; zasielať kópie zápisov do Veľkej lóže, ak je to požadované; prijímať peniaze a účty z rúk bratov, predávať ich Pokladníkovi a brať od neho potvrdenia príjmu."
Majster: "Aké miesto v lóži má Pokladník?"
Odp.: "Napravo od ctihodného Majstra."
Majster k Pokladníkovi: "Čo je tvojou povinnosťou, brat Pokladník?"
Odp.: "Náležite si všímať vôľu a žiadosti ctihodného Majstra; prijímať peniaze a účty z rúk Tajomníka; viesť o tom pravdivé záznamy; vyplácať ich na príkaz ctihodného Majstra a so súhlasom Bratov."
Majster: "Aké miesto v lóži má Druhý dozorca?"
Odp.: "Na juhu, Ctihodný."
Majster k Druhému dozorcovi: "Čo je tvojou povinnosťou, brat Druhý dozorca?"
Odp.: "Ako poludňajšie slnko na juhu je krásne a slávne, takisto stojí na juhu aj Druhý dozorca. Sleduje čas, volá robotníkov z práce na odpočinok a dohliada na nich, aby sa čas odpočinku nezmenil na nestriedmosť; vo vhodnom okamžiku ich zvoláva späť."
Majster: "Aké miesto v lóži má Prvý dozorca?"
Odp.: "Na západe, Ctihodný."
Majster k Prvému dozorcovi: "Čo je tvojou povinnosťou, brat Prvý dozorca?"
Odp.: "Tak ako sa slnko skláňa k západu na konci dňa, tak stojí Prvý dozorca na západe, aby pomáhal ctihodnému Majstrovi pri otváraní jeho lóže, stará sa o klenoty a náradie a dáva pozor, aby sa nestratili. Vypláca robotníkom plat a dozerá, aby nikto neodišiel nespokojný."
Majster: "Aké miesto v lóži má Majster?"
Odp.: "Na východe, Ctihodný."
Majster: "Čo je jeho povinnosťou?"
Odp.: "Tak ako slnko vychádza na východe na začiatku dňa, aby ho skrášlilo, tak predsedá ctihodný Majster na východe, aby otvoril a ozdobil svoju lóžu; dobrými a prospešnými zákonmi riadi práce i svojich robotníkov."

Majster urobí tri údery kladivkom, načo všetci bratia povstanú. Majster si zloží klobúk a pokračuje: "Týmto prísne zakazujem všetky profánne reči, všetky súkromné záležitosti a ostatné nedisciplinované chovanie, ktorým by sa narušil pokoj a harmónia lóže počas vykonávania jej práce, pod hrozbou zákonného trestu alebo trestu, na ktorom sa zhodne väčšina prítomných Bratov. Bratia, prikročme k ukázaniu znakov."(V tomto sa lóže dosť líšia. V niektorých sa lóža prehlási za otvorenú ešte pred ukázaním znakov.)

Postoj a znak učeníka

Majster (ostatní Bratia opakujú po ňom) roztiahne svoju ľavú ruku, aby vytvorila uhol približne 45 stupňov a drží svoju pravú ruku priečne cez ľavú. Dlane sú od seba vzdialené asi jeden palec. Toto sa nazýva postoj (Due Guard) a pripomína pozíciu kandidátových rúk pri jeho prísahe učeníckeho stupňa. Majster potom potiahne pravú ruku cez hrdlo, pričom dlaň je otvorená a vztýčený palec mieri k hrdlu a potom ju priloží k telu. Toto sa volá trestný znak učeníka (mnohí to volajú jednoducho znak), ktorý pripomína trest vyplývajúci z prísahy. (Vyjadrené slovami: "Nech mi podrežú hrdlo, ak by som prezradil tajomstvo slobodomurárstva.")

Majster potom prehlási lóžu za otvorenú: "Vyhlasujem teraz túto učenícku lóžu za náležite otvorenú." Prvý dozorca to potom predá Druhému dozorcovi a ten to predá Bratom.

Majster nakoniec prednesie niektorú z modlitieb.

Lóža je teraz otvorená a pripravená na prejednávanie svojich záležitostí. Majster nariadi Tajomníkovi, aby prečítal zhrnutie predošlej schôdze a pripravil tým členov na súčasné rokovanie.

Ak sú prítomní nejakí kandidáti na vstup, prijímací rituál bude prvou prejednávanou záležitosťou.

 

Rituály slobodomurárov: Prijímanie učeníka

 

Osoba, ktorá má záujem stať sa slobodomurárom, musí zohnať niekoho, kto už slobodomurárom je, aby predniesol lóži jeho žiadosť. Ak nie sú nejaké vážne dôvody, kandidát bude pozvaný pred dvoj alebo trojčlenný výbor, ktorý bude posudzovať jeho charakter.

Príklad žiadosti o vstup do lóže:

Ctihodnému majstrovi, Dozorcom a Bratom lóže číslo ..., slobodných a prijatých murárov.

Žiadateľ, bytom v ..........., plnoletý a zamestnaný ako ......., žiada o vstup neovplyvnený priateľmi a zištnými dôvodmi a ponúka sa za kandidáta pre tajomstvá slobodomurárstva. Je pripravený získavať výsady slobodomurárstva, praje si získať poznanie a úprimne si želá byť prospešný božím tvorom. V prípade kladného prijatia žiadosti sa bude s radosťou riadiť všetkými starobylými zvykmi a mravmi bratstva.
(Podpísaný) A. B.

Po ďalšej komunikácii, ak sa neobjavili žiadne vážne dôvody proti kandidátovi sa pristúpi k hlasovaniu. Jeden záporný hlas kandidáta vylučuje. Hlasovanie sa môže opakovať trikrát. Pri hlasovaní sa používajú dve urny. Jedna obsahuje čierne a biele guličky a ďalšia je prázdna. Najprv koluje medzi členmi prvá urna, z ktorej si vyberú guličky a potom nasleduje druhá, do ktorej sa guličky vhadzujú. Na tejto urne sa nachádzajú dva otvory. Jeden je čierny a jeden biely. Po hlasovaní sa urna dostane k Majstrovi a Dozorcom, ktorí vyhlásia výsledok hlasovania. Ak bolo hlasovanie úspešné, kandidát je uvedený do malej prípravnej miestnosti, kde musí odpovedať na nasledujúce otázky.

Prvý pomocník: "Prehlasujete úprimne na svoju česť, pred týmito pánmi, neovplyvnený priateľmi a podlými úmyslami, že sa slobodne ponúkate za kandidáta pre tajomstvá slobodomurárstva?"
Odp.: "Áno."
Prvý pomocník: "Prehlasujete úprimne na svoju česť, pred týmito pánmi, že ste pripravený získavať výsady slobodomurárstva, prajete si získať poznanie a úprimne si želáte byť prospešný božím tvorom?"
Odp.: "Áno."
Prvý pomocník: "Prehlasujete úprimne na svoju česť, pred týmito pánmi, že sa budete s radosťou riadiť všetkými starobylými zvykmi a mravmi bratstva?
Odp.: "Áno."

Potom, ako sú tieto otázky zodpovedané a výsledok je nahlásený Majstrovi, tento povie: "Bratia, na základe žiadosti pána A. B., bol tento náležitou formou navrhnutý a prijatý. Preto ho odporúčam ako správneho kandidáta pre tajomstvá slobodomurárstva a hodného účastniť sa na výsadách bratstva a v dôsledku jeho dobrovoľne prehlásených úmyslov verím, že sa bude s radosťou riadiť pravidlami rádu."

Výzor kandidáta

Kandidát je zbavený svojho oblečenia (s výnimkou košele), zaviažu sa mu oči, jeho ľavá noha je bosá a pravá je obutá do papuče. Ľavá časť hrude a rameno je obnažené. Okolo krku a ľavého ramena má kandidát ovinutú slučku z lana (slučka okolo ramena sa nepoužíva vo všetkých lóžach). V tejto pozícii je kandidát privedený k dverám, kde musí buď on alebo jeho sprievodca urobiť tri zreteľné zaklopania, na ktoré je zvnútra odpovedané rovnako troma zaklopaniami. Sprievodca zaklope ešte raz, na čo zaznie rovnaká odpoveď aj zvnútra. Dvere sú potom čiastočne otvorené a Prvý pomocník sa opýta: "Kto je tam? Kto je tam? Kto je tam?"

Sprievodca, ktorým je Druhý pomocník odpovedá: "Úbohý, slepý kandidát, ktorý už dlho túži obdržať časť práv a výhod tejto ctihodnej lóže zasvätenej Bohu, tak ako všetci praví bratia, ktorí prešli touto cestou pred ním."

Prvý dozorca sa potom opýta: "Bola táto žiadosť podaná na základe jeho slobodnej vôle? Je náležite pripravený? Je kvalifikovaný? Ak sú všetky otázky zodpovedané kladne, Prvý pomocník sa opýta Druhého pomocníka: "Akým právom očakáva získať tieto výsady?"

Odp.: "Pretože je to muž slobodný, plnoletý a dobrej povesti."

Prvý pomocník potom povie: "Teraz musíte počkať, pokým sa Ctihodný majster neoboznámi s vašou žiadosťou a nepošle odpoveď." Prvý pomocník sa potom obráti na Majstra, ktorý mu položí rovnaké otázky, ako boli tie pri dverách. Po ich zodpovedaní Majster povie: "Keďže má na to všetky predpoklady, nechajte ho v mene Pána vstúpiť do tejto ctihodnej lóže." Kandidát potom vstúpi. Prvý pomocník mu na obnaženú ľavú časť hrude priloží hrot kružidla a opýta sa ho: "Cítite niečo?"

Odp.: "Cítim."
Prvý pomocník: "Čo to bolo?"
Odp.: "Mučenie."

Prvý pomocník potom povie: "Ako toto bolo mučenie pre vaše mäso, rovnako to bude aj pre vašu dušu a vedomie, ak sa nezákonne pokúsite prezradiť tajomstvá slobodomurárstva." Kandidát je potom privedený do stredu lóže, kde si spolu s Prvým pomocníkom pokľaknú a Prvý pomocník prednesie túto modlitbu:

"Všemocný otče všehomíra, pomôž tomuto zhromaždeniu a daj, aby kandidát zasvätil a venoval svoj život službe a stal sa našim pravým a verným bratom. Daj mu tvoju božskú múdrosť, aby pomocou tajomstiev nášho umenia bol schopný predstaviť krásu a svätosť k sláve svätého mena. Amen!" (Slobodomurári používajú okrem slova Amen aj frázu "So mote it be", ktorá sa v súčasnosti používa aj v neopohanstve a v čarodejníckom hnutí Wicca. Pozn. prekladateľa.)

Majster sa potom kandidáta opýta: "Do koho vkladáte svoju dôveru?"
Odp.: "V Boha."

Majster ho potom chytí pravou rukou a povie: "Pretože svoju dôveru vkladáte v Boha, povstaňte a nasledujte svojho sprievodcu a nebojte sa nebezpečenstva." Prvý pomocník potom vedie kandidáta trikrát okolo lóže a zastaví sa pri Druhom dozorcovi na juhu, ktorý položí rovnaké otázky, ako boli tie pri dverách.

Počas toho, ako kandidát so sprievodcom prechádzajú po lóži, Majster prečíta nasledujúcu pasáž z Písma:

"Hľaďte, aké dobré a príjemné je pre bratov prebývať spolu v jednote. Je to ako vzácny olej na hlave, stekajúci na bradu, na bradu Árona, ktorý steká na suknicu jeho rúcha, ako rosa Hermonu, ako rosa padajúca na hory Sionu, lebo Hospodin tak prikázal požehnanie a život večný."

Kandidát je potom privedený k Druhému dozorcovi na západe, kde sú prednesené rovnaké otázky a odpovede ako predtým. Odtiaľ je privedený k Ctihodnému majstrovi na východe, kde sú znova prednesené rovnaké otázky a odpovede. Majster sa ho tiež spýta, odkiaľ prichádza a kam ide.

Kandidát odpovie: "Prichádzam od západu a idem na východ."
Majster sa opýta: "Prečo opúšťate západ a idete na východ?"
Odp.: "Pretože hľadám svetlo."

Majster potom povie: "Keďže kandidát ide, aby našiel svetlo, odveďte ho späť na západ, odkiaľ prišiel a dajte ho do starostlivosti Druhého dozorcu, ktorý ho bude učiť, ako dosiahnuť východ – miesto svetla správnym krokom. Jeho chodidlo nech vytvorí pravý uhol dlhého štvorca (Dlhý štvorec je slobodomurársky termín, ktorý vznikol zrejme ešte v dobách, kedy neexistoval samostatný pojem pre obdĺžnik. Má mnoho vysvetlení a jedným z nich je spojenie dvoch štvorcov, ktoré vytvoria obdĺžnik s pomerom strán 1:2. Pozn. prekladateľa), jeho telo nech stojí priamo pri oltári pred majstrom a uveďte ho do správnej pozície určenej na vykonanie posvätnej prísahy učeníka. Druhý dozorca prijme kandidáta a poučí ho, ako bolo povedané. Najprv vykročí ľavou nohou a pravú pätu pritiahne k jamke v prostriedku. Päta ľavej nohy oproti pravému členku bude samozrejme vytvárať pravý uhol dlhého štvorca. Kandidát potom pokľakne na ľavú nohu a pravú nohu umiestni tak, aby formovala pravý uhol s ľavou. Jeho ľavá ruka je potom položená pod Bibliu a uholník s kružidlom a pravá ruka je položená nad. Toto je pozícia, v ktorej bude kandidát skladať prísahu učeníka. Akonáhle ju kandidát zaujme, pristúpi k nemu Ctihodný majster a povie: "Pán A. B., zaujali ste teraz správnu pozíciu na zloženie prísahy učeníckeho stupňa, o ktorej vás ubezpečujem, že neovplyvní vaše náboženské alebo politické presvedčenie. Ak ju naozaj chcete zložiť, zopakujte svoje meno a hovorte po mne: "Ja, A. B., zo svojej slobodnej vôle, v prítomnosti všemohúceho Boha a tejto ctihodnej lóže slobodných a prijatých murárov, zasvätenej Bohu a rádu svätého Jána, týmto slávnostne prisahám, že si budem vždy ceniť, stále tajiť, a že nikdy neodhalím žiadnu časť alebo časti, umenie alebo umenia, bod alebo body z tajných umení a tajomstiev starobylého slobodomurárstva, ktoré som prijal alebo do ktorých budem zasvätený, hocakej osobe alebo osobám v známom svete, ak sa nejedná o pravého a zákonného brata slobodomurára alebo o zákonne založenú lóžu. Ďalej sľubujem, že nenapíšem, nevytlačím, nevyrazím, nevysekám, nevyrežem, nevyškriabem, nenamaľujem, ani nevyryjem na žiadnu hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec, pod celou nebeskou klenbou, žiaden list, obrázok, znak, značku stopu alebo podobu, ktorá bude čitateľná alebo zrozumiteľná mne alebo hocakej inej osobe v známom svete a nespôsobím tak, že sa budú dať slobodomurárske tajomstvá nezákonne získať vďaka môjmu nehodnému správaniu. K tomuto všetkému, na čo som slávnostne a úprimne prisahal sa zaväzujem pod hrozbou, že moje hrdlo bude podrezané, môj jazyk vytrhnutý a moje telo zakopané na brehu mora v mieste odlivu; v tom mi pomáhaj Boh.

Po zložení prísahy sa Majster obráti na kandidáta nasledujúcim spôsobom: "Brat môj, tajomstvá slobodomurárov sa začnú odhaľovať. Zatiaľ, čo stojíš roztrasený pred týmto posvätným oltárom, neobávaš sa každého zločinu? Nedôveruješ v každú cnosť? Hádam ťa tieto myšlienky inšpirujú k najšľachetnejším pocitom, dúfam, že pocítiš ten vzostup duše, keď začneš opovrhovať nekalými činmi. Brat môj, čo si želáš najviac zo všetkého?"

Odp.: "Svetlo."
Majster k bratom: "Bratia, nastavte svoje ruky a pomôžte tomuto novému bratovi z temnoty do svetla."

Členovia lóže utvoria okolo kandidáta kruh a Majster povie: "A Boh povedal, nech je svetlo a bolo svetlo." V rovnakom čase všetci bratia zatlieskajú rukami a dupnú pravou nohou najsilnejšie ako môžu. V tom istom momente spadne šatka z očí kandidátovi, ktorý bol takú dlhú dobu oslepený a plný strašných obáv. Tento prudký prechod z úplnej tmy do svetla môže mať niekedy alarmujúci účinok. Raz som spoznal muža, ktorý potom, ako bol privedený do svetla omdlel a jeho zotavovanie bolo dlho neisté. Do lóže sa už potom nikdy nevrátil. Často som s ním túto vec preberal. Ešte žije a na požiadanie môže túto udalosť potvrdiť.

Potom, ako je kandidát privedený k svetlu, Majster mu povie: "Brat môj, keď si bol privedený k svetlu, po prvýkrát si objavil tri veľké svetlá slobodomurárstva spolu s troma menšími. Vysvetľuje sa to takto: tri veľké svetlá slobodomurárstva sú Svätá Biblia, uholník a kružidlo. Svätá Biblia je nám daná ako pravidlo a návod pre našu vieru a prácu; uholník na meranie našich činov a kružidlo nás má držať v patričných medziach s celým ľudstvom a hlavne s bratmi. Tri menšie svetlá sú tri horiace sviečky alebo sviece na stojanoch, ktoré reprezentujú slnko, mesiac a Majstra lóže. Ako slnko vládne dňu a mesiac noci, tak ctihodný Majster vládne svojej lóži. O chvíľu ma spoznáš ako Majstra tejto lóže, keď sa k tebe priblížim od východu prvým krokom slobodomurárstva pod znakom a postojom učeníka. Toto je spôsob ich podania, takže opakuj po mne ako najlepšie vieš. Vykroč ľavou nohou a prilož pätu pravej k dutine uprostred, tak aby vytvorila pravý uhol (Toto je prvý krok v slobodomurárstve). Nasleduje znak učeníka, ktorý je znakom núdze v tomto stupni. Nesmieš ho vykonať pokiaľ nie si v nebezpečenstve. Ruky sa držia priečne, jedna cez druhú, pričom pravá je hore a jeden palec od ľavej. Potom nasleduje postoj učeníka. Pravá ruka sa potiahne s vystretým palcom cez hrdlo. (Podľa popisu pri otváraní lóže by to malo byť naopak. Prvý by mal byť postoj a druhý znak učeníka. Pozn. prekladateľa.) "Brat môj, teraz ti ponúknem svoju pravú ruku na znamenie bratskej lásky a úcty a s tým aj stisk a meno stisku učeníckeho stupňa."

Stisk učeníka
Pravé ruky sa spoja ako pri potriasaní rúk a palec tlačí na kĺb alebo článok ukazováka; meno stisku je Boaz a podáva sa týmto spôsobom a žiadnym iným; Majster dá prvý stisk a slovo a rozdelí ho podľa inštrukcií kandidáta - Majster a kandidát držia jeden druhého stiskom, ako bolo vysvetlené a Majster povie: "Čo je to?"
Odp.: "Stisk."
"Aký stisk?"
Odp.: "Stisk učeníka."
"Má nejaké meno?"
Odp.: "Má."
"Povieš mi ho?"
Odp.: "Takto som ho neprijal, a takto ho ani nemôžem predať."
"Čo s tým urobíš?"
Odp.: "Hláskuj ho alebo ho rozdeľ."
"Rozdeľ ho a začni."
Odp.: "Ty začni."
"Začni ty."
Odp.: "B-O."
"A-Z."
Odp.: "BOAZ."
Majster povie: "Správne brat môj, BOAZ. Vítam ťa. Je to meno ľavého stĺpa pri vchode do Šalamúnovho chrámu. Povstaň brat Boaz a pozdrav Druhého a Prvého dozorcu a ubezpeč ich, že si bol riadne iniciovaný za učňa a dostal si znak, stisk a slovo." Majster sa potom vráti na svoje sedadlo, zatiaľ čo dozorcovia preskúšajú kandidáta, poskytnú mu bielu zásteru a skonštatujú: "Brat môj, teraz ti darujem zásteru. Je emblémom nevinnosti a odznakom slobodomurára – nosili ju králi, princovia a hodnostári zeme, ktorí sa nikdy nehanbili, že ju nosia. Je cenená viac ako diadémy kráľov alebo perly princezien. Je starobylejšia ako zlaté rúno alebo rímsky orol, je váženejšia ako Hviezda a Podväzok alebo hocijaký iný rád, ktorý ti môže byť udelený v tomto alebo inom čase. Odnesieš ju k Prvému dozorcovi na západe, ktorý ťa naučí, ako ju obliekať ako učeník." Prvý dozorca mu zaviaže zásteru a klapku, ktorá je na vrchu zástery zdvihne hore, namiesto, aby ju spustil dole. Toto je spôsob, akým učeníci nosia zásteru, pokým nie sú povýšení na vyšší stupeň. Kandidát je teraz odvedený k Majstrovi na východe, ktorý povie: "Brat môj, pretože si už oblečený, je nevyhnutné, aby si dostal náradie, s ktorým budeš pracovať. Teraz ti predám pracovné nástroje učeníka, ktorými sú dvadsaťštyri palcové meradlo a kladivo. Vysvetľuje sa to takto: Dvadsaťštyri palcové meradlo je nástroj, ktorý používali operatívni murári na meranie svojej práce, ale my ako Slobodní a prijatí murári ho používame na vznešenejší a slávnejší účel – na meranie času. Dvadsaťštyri palcov na meradle predstavuje dvadsaťštyri hodín dňa, ktorý sa my učíme rozdeľovať na tri rovnaké časti. Osem hodín slúži na uctievanie Boha, osem hodín na zvyčajnú prácu a osem hodín na odpočinok a spánok. Kladivo slúžilo operatívnym murárom na opracovanie tvrdých kameňov, aby ich lepšie upravili pre stavebníkov, ale my ako Slobodní a prijatí murári ho používame na vznešenejší a slávnejší účel – na zbavovanie našich sŕdc a vedomia od nerestí a zbytočností života, aby sa naše mysle stali živými kameňmi pre duchovnú stavbu, ten večný dom na nebesiach, ktorý nie je postavený rukami. Takisto ti dávam nové meno, ktoré znie VÝSTRAHA. Učí ťa, že máš dávať pozor na všetky svoje slová a skutky, hlavne pred nepriateľmi slobodomurárstva. Ďalej ti dávam tri vzácne drahokamy, ktorými sú počúvajúce ucho, mlčiaci jazyk a verné srdce. Počúvajúce ucho ťa učí počúvať inštrukcie Ctihodného majstra, ale hlavne, že by si mal počúvať volanie a náreky tvojho úbohého brata. Mlčiaci jazyk ťa učí byť ticho, pokým si v lóži, kde by mier a harmónia nemali byť rušené, ale hlavne, že by si mal byť ticho pred nepriateľmi slobodomurárstva, aby naše remeslo pre tvoju nerozvážnosť neupadlo do hanby. Verné srdce ťa učí byť verným inštrukciám Ctihodného majstra počas celej doby, ale hlavne, že by si mal byť verný a strážiť a chrániť tajomstvá slobodomurárstva a tvojho brata, ak by ti nejaké zveril. Ďalej ti dávam dve slová; volajú sa pravda a jednota. Vykladajú sa takto. Pravda je duchovný atribút a základ každej cnosti. Byť dobrý a pravdivý, to je prvá lekcia, ktorú učíme v slobodomurárstve. Nad touto témou rozmýšľame a podľa nej sa snažíme upraviť naše chovanie. Preto, pokým sme ovplyvnení týmto princípom, pokrytectvo a podvod sú u nás neznáme. Úprimnosť a priame jednanie nás odlišujú a srdce spolu s jazykom sa navzájom podporujú ku prospechu každého z nás. Jednota je druh priateľstva, ktorý by mal byť zrejmý v každom slobodomurárskom chovaní. Je tak tesne spojená s duchovným atribútom pravdy, že ten kto užíva jedno, zriedka mu chýba to druhé. Mal by si sa o ne zaujímať a ctiť si ich, pretože ľudská skazenosť vedie k porušovaniu posvätnej dôvery, ktorú do teba vkladáme. Nech ťa teda tieto dve dôležité slová učia stáť na strane pravdy, ktorá ťa bude neomylne viesť na tú priamu a úzku cestu, ktorá končí v plnom potešení Veľkej lóže, kde sa stretávame ako slobodomurári a členovia jednej rodiny v mieri, harmónii a láske; kde všetky sváry ohľadom politiky, náboženstva a súkromných názorov sú neznáme a zakázané.

Brat môj, už od prastarých časov je zvykom požiadať od novovytvoreného brata niečo z kovu, čo by bolo uložené v archíve lóže, a čo by slúžilo ako pamiatka na to, že si tu bol prijatý za slobodomurára. Postačí hocijaká maličkosť z kovu, ak nemáš žiadne peniaze, bude stačiť aj gombík."

Kandidát povie, že nič nemá, čo je o ňom známe. "Skús sa prehľadať", odpovie Majster. Kandidát sa prezrie, ale nenájde nič. "Možno by si si nejakú maličkosť mohol požičať", povie Majster. Kandidát si skúša niečo požičať, no nepodarí sa mu to. Požiada, aby smel ísť do vedľajšej miestnosti, kde má šaty, čo mu nie je dovolené. Ako cudzinec sa tak ocitne v rozpakoch.

Majster ku kandidátovi: "Nech je toto pre teba lekcia, ktorá ťa naučí, že ak stretneš priateľa a hlavne brata, ktorý sa ocitol v takejto nepríjemnej situácii, aby si mu prispel na jeho pomoc, ako jeho situácia vyžaduje a tvoje schopnosti dovolia bez toho, aby si materiálne poškodil seba alebo svoju rodinu."
Majster k Prvému dozorcovi: "Odvedieš kandidáta tam, odkiaľ prišiel, vrátiš mu to, čoho bol zbavený a privedieš ho späť pre ďalšie inštrukcie."

Kandidát je potom odvedený do prípravnej miestnosti, kde dostane naspäť všetko, čo mu bolo odobraté. Vráti sa do severovýchodného rohu lóže, kde sa bude učiť.

Majster ku kandidátovi: "Keďže si práve bol uvedený do prvotných zásad slobodomurárstva, ja ti blahoželám, že si bol prijatý do tohto starobylého a ctihodného rádu. Starobylého, pretože existuje už od nepamäti a ctihodného, pretože sa snaží postarať so všetkou úzkostlivosťou o mužov, ktorí súhlasia s jeho zásadami. Žiadna iná spoločnosť nepovstala na lepších princípoch a pevnejších základoch, na lepších pravidlách a užitočnejších zásadách, ako sú vštepované v niekoľkých slobodomurárskych lekciách. Najväčší a najlepší muži všetkých čias boli podporovateľmi umenia, ktorí nikdy nepovažovali za hanbu, ak zväčšovali privilégiá bratstva a podporovali jeho zhromaždenia."

Existujú tri veľké povinnosti, ktoré ako slobodomurár musíš plniť. Sú to povinnosti k Bohu, k blížnemu a k sebe. Nesmieš nikdy spomínať Božie meno, ale s posvätnou úctou, ktorú dlhuje stvorenie svojmu stvoriteľovi máš prosiť o jeho pomoc pre všetky svoje chvályhodné podniky a ctiť ho ako najvyššieho Boha. K blížnemu sa musíš správať podľa práva a robiť mu to, čo by si chcel, aby on robil tebe. Povinnosť k sebe máš takú, že sa musíš chrániť všetkej nezákonnosti a nestriedmosti, čo môže oslabiť tvoje schopnosti alebo znížiť dôstojnosť tvojej profesie. Horlivé pridržiavanie sa týchto princípov zaistí verejnú aj súkromnú úctu. V štáte máš pôsobiť pokojne a mierumilovne a byť verný vláde a svojej krajine. Nesmieš strpieť nelojalitu, ale máš sa čestne podrobiť zákonnej autorite a s radosťou sa prispôsobiť vláde krajiny, v ktorej žiješ. Vo svojom vonkajšom správaní musíš s najväčšou vážnosťou zabrániť odsudzovaniu a výčitkám. Hoci je tvoja účasť na našich schôdzach vysoko žiadaná, neznamená to, že ti slobodomurárstvo bude prekážať v povolaní alebo ťa nútiť do diskusií s tými, ktorí sa pre svoju ignoranciu posmievajú našej inštitúcii. Vo svojom voľnom čase môžeš zlepšovať svoje slobodomurárske vedomosti konverzáciou s dobre informovanými bratmi, ktorí sú vždy pripravení podať ti informácie, ak budeš mať záujem ich prijímať.

Nakoniec ešte jedno. Ochraňuj posvätné a neporušiteľné tajomstvá rádu, pretože ťa odlišujú od zbytku spoločnosti. Ak v kruhu svojich známych nájdeš osobu túžiacu pripojiť sa k slobodomurárstvu, neodporučuj ho, kým nebudeš presvedčený, že sa bude riadiť našimi pravidlami.

 

Rituály slobodomurárov: Zatvorenie lóže

 

Práca večera sa skončila, a tak popíšem spôsob zatvorenia lóže. Zvyčajnou praxou je počas jedného večera zatvoriť lóžu v učeníckom stupni, otvoriť ju v stupni tovarišskom, potom ju zatvoriť a nakoniec ju otvoriť aj v stupni majstrovskom.

Majster jedným úderom zvolá oboch pomocníkov a začne obrad.

Majster k Druhému pomocníkovi: "Brat Druhý pomocník, aká je prvá a zároveň posledná povinnosť slobodomurára?"
Odp.: "Presvedčiť sa, že je lóža chránená, ctihodný Majster."
Majster k Druhému pomocníkovi: "Vykonaj svoju povinnosť a odkáž Dverníkovi, že sa chystáme zatvoriť lóžu v učeníckom stupni a prikáž mu, aby ju zabezpečil.

Druhý pomocník odíde k dverám a trikrát zaklope. Ako odpoveď sa mu ozve takisto trojité zaklopanie. Pomocník potom zaklope raz a Dverník takisto odpovie jedným zaklopaním. Dvere sa potom čiastočne otvoria, pomocník odovzdá svoju správu a vráti sa na svoje miesto v lóži.

Druhý pomocník: "Lóža je chránená, ctihodný Majster."
Majster k Druhému pomocníkovi: "Kým?"
Odp.: "Majstrom murárom, ozbrojeným správnym náčiním, ktoré prináleží jeho funkcii."
Majster k Druhému pomocníkovi: "Aká je jeho povinnosť?"
Odp.: "Zadržať všetkých votrelcov a špehov a dozerať, aby nik neprešiel bez povolenia Majstra."
Majster k Druhému pomocníkovi: "Brat Druhý pomocník, aké je tvoje miesto v lóži?"
Odp.: "Napravo od Prvého dozorcu na západe."
Majster: "Aká je tvoja povinnosť?"
Odp.: "Čakať na ctihodného Majstra a dozorcov, pôsobiť ako ich zástupca pri aktivitách lóže a starať sa o ochranu dverí."
Majster: "Aké miesto v lóži má Prvý pomocník?"
Odp.: "Napravo od ctihodného Majstra na východe."
Majster k Prvému pomocníkovi: "Čo je tvojou povinnosťou, brat Prvý pomocník?"
Odp.: "Čakať na ctihodného Majstra a dozorcov, pôsobiť ako ich zástupca pri aktivitách lóže, asistovať pri príprave a zaúčaní kandidátov, vítať a obliekať návštevníkov.
Majster: "Aké miesto v lóži má Tajomník?"
Odp.: "Po tvojej ľavej ruke, Ctihodný."
Majster k Tajomníkovi: "Čo je tvojou povinnosťou?"
Odp.: "Všímať si vôľu a žiadosti Majstra, zapisovať jednania lóže; zasielať kópie zápisov do Veľkej lóže, ak je to požadované; prijímať peniaze a účty z rúk bratov, predávať ich Pokladníkovi a brať od neho potvrdenia príjmu."
Majster: "Aké miesto v lóži má Pokladník?"
Odp.: "Napravo od ctihodného Majstra."
Majster k Pokladníkovi: "Čo je tvojou povinnosťou, brat Pokladník?"
Odp.: "Náležite si všímať vôľu a žiadosti ctihodného Majstra; prijímať peniaze a účty z rúk Tajomníka; viesť o tom pravdivé záznamy; vyplácať ich na príkaz ctihodného Majstra a so súhlasom Bratov."
Majster: "Aké miesto v lóži má Druhý dozorca?"
Odp.: "Na juhu, Ctihodný."
Majster k Druhému dozorcovi: "Čo je tvojou povinnosťou, brat Druhý dozorca?"
Odp.: "Ako poludňajšie slnko na juhu je krásne a slávne, takisto stojí na juhu aj Druhý dozorca. Sleduje čas, volá robotníkov z práce na odpočinok a dohliada na nich, aby sa čas odpočinku nezmenil na nestriedmosť; vo vhodnom okamžiku ich zvoláva späť."
Majster k Druhému dozorcovi" (Pri zatváraní lóže sa Majster pýta túto otázku Druhého dozorcu a nie Prvého dozorcu, ako je to pri otváraní lóže.) "Aké miesto v lóži má Majster?"
Odp.: "Na východe, Ctihodný."
Majster: "Čo je jeho povinnosťou?"
Odp.: "Tak ako slnko vychádza na východe na začiatku dňa, aby ho skrášlilo, tak predsedá ctihodný Majster na východe, aby otvoril a ozdobil svoju lóžu; dobrými a prospešnými zákonmi riadi práce i svojich robotníkov."
Majster k Druhému dozorcovi: "Aké miesto v lóži má Prvý dozorca?"
Odp.: "Na západe, Ctihodný."
Majster k Prvému dozorcovi: "Čo je tvojou povinnosťou, brat Prvý dozorca?"
Odp.: "Tak ako sa slnko skláňa k západu na konci dňa, tak stojí Prvý dozorca na západe, aby pomáhal ctihodnému Majstrovi pri otváraní jeho lóže, stará sa o klenoty a náradie a dáva pozor, aby sa nestratili. Vypláca robotníkom plat a dozerá, aby nikto neodišiel nespokojný."

Majster teraz trikrát udrie kladivkom, načo všetci bratia povstanú a Majster sa ich opýta: "Ste všetci spokojní?" Odpovedia kladne zaujatím postoja. Ak Majster zistí, že niekto nezaujal postoj, okamžite zisťuje, prečo je tomu tak, a ak je nejaký člen nespokojný s nejakou časťou schôdze alebo s nejakým bratom, vec je okamžite preskúmaná.

Majster k bratom: "Ukážte znaky." (Znaky sa vykonávajú v opačnom poradí, ako pri otváraní lóže. Najprv sa ukáže trestný znak a potom postoj. Táto prax sa používa aj pri vyšších stupňoch. Pri otváraní lóže v nejakom vyššom stupni sa najprv ukážu znaky všetkých nižších stupňov a až nakoniec znaky stupňa, v ktorom sa otvára lóža.) Po ukázaní znakov Majster pokračuje: "Vyhlasujem teraz túto lóžu učeníckeho stupňa za zatvorenú správnym a starobylým spôsobom. Brat Druhý dozorca, prosím oznám Prvému dozorcovi, že táto lóža učeníckeho stupňa je zatvorená a zostane zatvorená do našej ďalšej pravidelnej schôdze, ak nebude nutná skoršia schôdza v prípade núdze, o čom bude každý člen oboznámený." Druhý dozorca k Prvému dozorcovi: "Brat Prvý dozorca, Ctihodný majster vyhlasuje že táto lóža učeníckeho stupňa je zatvorená a zostane zatvorená do našej ďalšej pravidelnej schôdze, ak nebude nutná skoršia schôdza v prípade núdze, o čom bude každý člen oboznámený." Prvý dozorca k bratom: "Bratia, počuli ste vôľu Ctihodného majstra, ktorú mi podal Druhý dozorca, tak nech je vykonaná."
Majster k Druhému dozorcovi: "Brat Druhý dozorca, ako sa slobodomurári stretávajú?"
Odp.: "Podľa vodováhy."
Majster k Prvému dozorcovi: "Ako sa slobodomurári rozchádzajú?"
Odp.: "Podľa uholníka."
Majster k Prvému a Druhému dozorcovi: "Keďže sa stretávame podľa vodováhy, brat Druhý dozorca a rozchádzame podľa uholníka, brat Prvý dozorca, tak sa vždy stretávajme a rozchádzajme v mene Pána."

Na tomto mieste sa niekedy používa modlitba. Majster k bratom: "Bratia, pomodlime sa. Najvyšší architekt vesmíru, prijmi naše pokorné blahorečenie za milosrdenstvo a požehnanie, ktoré nám udelila tvoja štedrosť a hlavne za toto priateľské a spoločenské puto. Odpusť nám naše viny, od kedy sme spolu a poskytuj nám aj naďalej tvoju prítomnosť, ochranu a požehnanie. Daj, nech si uvedomujeme našu prísahu, nech ťa milujeme a nech sme priateľskí ku všetkým. Pomôž nám, aby sme skrotili všetky nemiestne vášne, a aby sa každý deň zväčšovala naša viera, nádej a dobročinnosť, ale hlavne dobročinnosť, ktorá je základom mieru a dokonalosťou každej cnosti. Daj, aby sme vykonávali tvoje nariadenia, aby sme skrze zásluhy Spasiteľa získali prísľuby a prijatie cez Brány do Chrámu a Božieho mesta. Amen."

Viac ako predchádzajúca modlitba sa pri zatvorení lóže používa požehnanie: "Nech nad nami a nad všetkými pravými slobodomurármi spočinie požehnanie nebies, nech triumfuje bratská láska a nech nás stmelí každá morálna a spoločenská cnosť. Amen."

Po modlitbe by malo byť prednesené nasledujúce poučenie, ale zriedka kedy k tomu dochádza. Vo väčšine lóží k tomu nedochádza nikdy.

Majster k bratom: "Bratia, odchádzame teraz z tohto posvätného ústrania priateľstva a cnosti, aby sme sa znova zamiešali do sveta. Uprostred jeho záujmov a zamestnaní nezabudnime na povinnosti, ktoré sme počuli tak často vštepovať a odporúčať v tejto lóži. Pamätajte, že ste pri tomto oltári sľubovali ujať sa a pomôcť každému bratovi, ktorý bude potrebovať vašu pomoc. Sľubovali ste, že ho priateľským spôsobom upozorníte na jeho chyby a pomôžete s nápravou. Tieto ušľachtilé princípy sa ďalej rozširujú: Každá živá bytosť má právo na vašu láskavú službu. Robte dobre všetkým. Nakoniec bratia, buďte jedna myseľ, žite v mieri a nech vás požehná a prebýva s vami Boh."

V niektorých lóžach po tomto poučení Majster povie: "Bratia, utvorte štvorec." Potom, ako všetci bratia vytvoria kruh, Majster povie: "A Boh povedal, nech bude svetlo a bolo svetlo." V tom momente, keď z Majstrových úst zaznie posledné z týchto slov, každý člen dupne pravou nohou o zem a rovnakou silou zatlieska rukami a v tomto perfektnom súzvuku sa každá osoba, ktorá to začuje domnieva, že je to predzvesť nejakej katastrofy. Toto sa nazýva "šok".

 

Rituály slobodomurárov: Zaúčanie učeníka

 

Opísal som všetky obrady a formy, ktoré sa týkajú otvorenia učeníckej lóže, iniciácie kandidáta a zatvorenia lóže, takže teraz ozrejmím zaúčanie na tomto stupni, ktoré je rozdelené do troch sekcií. Zaúčanie nie je nič viac alebo menej, ako zopakovanie predchádzajúcich obradov a foriem v otázkach a odpovediach. Keďže obrady a formy (slobodomurársky nazývané práca) a zaúčanie sú tak podobné, tak ten, kto pozná zaúčanie, nemôže nepoznať obrady a formy.

Prvá sekcia zaúčania prvého stupňa slobodomurárstva

"Odkiaľ prichádzaš ako učeník slobodomurárstva?"

Odp.: "Z lóže sv. Jána v Jeruzaleme."

"Aké máš odporúčania?"

Odp.: "Mám Odporúčania od Ctihodného majstra, Dozorcov a bratov tejto pravej a ctihodnej lóže, ktorí vás pozdravujú."

"Čo ťa sem privádza?"

Odp.: "Naučiť sa podrobiť svoje vášne a zdokonaliť sa v tajných umeniach a záhadách starobylého slobodomurárstva."

"Predpokladám, že si slobodomurár?"

Odp.: "Som."

"Ako môžem spoznať, že si slobodomurár?"

Odp.: "Podľa určitých znakov a dotyku."

"Aké sú to znaky?"

Odp.: "Všetky pravé uhly, rovnobežky a kolmice."

"Aký je dotyk?"

Odp.: "Určitý priateľský a bratský stisk, podľa ktorého jeden slobodomurár spozná iného v tme i vo svetle."

"Kde si sa prvýkrát pripravoval na slobodomurára?"

Odp.: "V mojom srdci."

"Kde druhýkrát?"

Odp.: "V miestnosti pripojenej k zákonne ustanovenej lóži."

"Ako si bol pripravovaný?"

Odp.: "Bol som zbavený všetkých vecí z kovu, bol som ani nahý, ani oblečený, ani bosý, ani obutý, bol som oslepený, dali mi slučku okolo krku a v tomto stave som bol privedený pred dvere lóže."

"Ako si vedel, že si pri dverách, keď si bol oslepený?"

Odp.: "Prvýkrát som sa stretol s Odporom a potom som dostal povolenie na vstup."

"Ako si získal povolenie na vstup?"

Odp.: "Tromi zaklopaniami zvonka, načo bolo Odpovedané rovnako."

"Čo bolo povedané zvnútra?"

Odp.: "Kto je tam? Kto je tam? Kto je tam?"

"Tvoja Odpoveď?"

Odp.: "Úbohý slepý kandidát, ktorý už dlho túži obdržať časť práv a výhod tejto ctihodnej lóže zasvätenej Bohu, tak ako všetci praví bratia, ktorí prešli touto cestou pred ním."

"Čo ti bolo ďalej povedané z vnútra?"

Odp.: "Opýtali sa ma, či to bolo v súlade s mojou slobodnou vôľou, že som podal túto žiadosť, či som náležite pripravený a kvalifikovaný, na čo bolo Odpovedané kladne. Ďalej sa ma opýtali, akým právom očakávam získať takú veľkú láskavosť a výhodu."

"Tvoja Odpoveď?"

Odp.: "Tým, že som slobodný a plnoletý muž s dobými Odporúčaniami."

"Čo ti bolo povedané potom?"

Odp.: "Aby som počkal, kým sa Ctihodný majster na východe oboznámi s mojou žiadosťou a kým nepošle Odpoveď."

"Čo nasledovalo po jeho Odpovedi?"

Odp.: "Vstúpil som do lóže."

"Ako?"

Odp.: "Na hrot nejakého ostrého nástroja, ktorý v mene Pána tlačil na moju obnaženú ľavú časť hrude."

"Ako si z toho unikol?"

Odp.: "Bol som privedený do stredu lóže a tam som pokľakol k modlitbe."

"Čo ti bolo povedané po modlitbe?"

Odp.: "Opýtali sa ma, v koho verím."

"Tvoja Odpoveď?"

Odp.: "V Boha."

"Čo nasledovalo?"

Odp.: "Ctihodný majster ma chytil za pravú ruku a povedal: ‚Keďže veríš v Boha, tak povstaň, nasleduj svojho sprievodcu a neboj sa.‘"

"Ako si bol prepustený?"

Odp.: "Bol som trikrát prevedený okolo lóže a zastavený u Druhého dozorcu na juhu, kde som dostal rovnaké otázky a poskytol rovnaké Odpovede ako pri dverách."

"Ako ťa Druhý dozorca prepustil?"

Odp.: "Prikázal, aby ma odviedli k Prvému dozorcovi na západe, kde som dostal rovnaké otázky a poskytol rovnaké Odpovede ako predtým."

"Ako ťa prepustil Druhý dozorca?"

Odp.: "Prikázal, aby ma odviedli k Ctihodnému majstrovi na východe, kde som dostal rovnaké otázky a poskytol rovnaké Odpovede ako predtým, a ktorý sa ma opýtal, odkiaľ prichádzam a kam idem."

"Tvoja Odpoveď?"

Odp.: "Prichádzam zo západu a idem na východ."

"Prečo si opustil západ a ideš na východ?"

Odp.: "Aby som hľadal svetlo."

"Čo ti potom povedal Ctihodný majster?"

Odp.: "Nariadil, aby ma odviedli naspäť na západ, odkiaľ som prišiel a dali ma do starostlivosti Druhého dozorcu, ktorý ma naučí, ako dosiahnuť východ, miesto svetla riadnym krokom. Moje chodidlo vytvorilo pravý uhol dlhého štvorca a telo sa vzpriamilo pri oltári pred Ctihodným majstrom."

"Čo s tebou urobil Ctihodný majster?"

Odp.: "Urobil zo mňa učeníka slobodomurárstva."

"Ako?"

Odp.: "Správnou formou."

"Aká bola tá správna forma?"

Odp.: "Moje ľavé koleno sa odhalilo a ohlo a spolu s pravým vytvorilo pravý uhol. Moja ľavá ruka držala Svätú Bibliu, uholník a kružidlo a moja pravá ruka ich prikryla. V tejto pozícii som zložil posvätnú prísahu učeníckeho stupňa.

"Čo ti bolo povedané po zložení prísahy?"

Odp.: "Opýtali sa ma, čo si želám najviac."

"Tvoja Odpoveď?"

Odp.: "Svetlo."

"Bol si okamžite privedený k svetlu?"

Odp.: "Bol."

"Ako?"

Odp.: "Podľa pokynu Majstra a s pomocou bratov."

"Čo si uvidel ako prvé potom, čo si bol privedený k svetlu?"

Odp.: "Tri veľké svetlá slobodomurárstva spolu s troma menšími."

"Aké sú spomínané veľké svetlá slobodomurárstva?"

Odp.: "Svätá Biblia, uholník a kružidlo."

"Ako sa vysvetľujú?"

Odp.: "Svätá Biblia nám bola daná ako návod pre našu vieru, uholník má merať naše skutky a kružidlo nás má držať v správnych medziach s celým ľudstvom a hlavne s bratmi."

"Aké sú tri menšie svetlá?"

Odp.: "Tri horiace sviece na stojanoch."

"Čo predstavujú?"

Odp.: "Slnko, Mesiac a Majstra lóže."

"Ako sa vysvetľujú?"

Odp.: "Ako Slnko vládne dňu a Mesiac noci, tak má Ctihodný majster využívať svoje úsilie na vládu svojej lóži."

"Čo si objavil potom?"

Odp.: "Ctihodný majster sa ku mne priblížil z východu pod znakom a postojom učeníka, ktorý mi ponúkol svoju pravú ruku na znamenie bratskej lásky a úcty. Dal mi stisk a slovo učeníka slobodomurárstva, postavil ma, pozdravil Prvého a Druhého dozorcu a ubezpečil ich, že som bol riadne iniciovaný ako učeník slobodomurárstva a obdržal som znak, stisk a slovo."

"Čo si objavil potom?"

Odp.: "Ctihodný majster sa ku mne druhýkrát priblížil z východu a podal mi bielu zásteru, o ktorej mi povedal, že to bol emblém nevinnosti a znak murárov, ktorý nosili králi, princovia a hodnostári zeme, ktorí sa nikdy nehanbili za to, že ju nosia. Bola vážená viac ako diadémy kráľov alebo perly princezien a starobylejšia ako zlaté rúno alebo rímsky orol. Bola váženejšia viac ako Hviezda a Podväzok alebo hocijaký iný rád, ktorý môže byť udelený v tomto alebo inom čase. Potom som ju odniesol k Prvému dozorcovi, ktorý ma naučil, ako ju nosiť ako učeník slobodomurárstva."

"Čo ti bolo potom ponúknuté?"

Odp.: "Pracovné nástroje učeníka slobodomurárstva."

"Aké sú to nástroje?"

Odp.: "Dvadsaťštyri palcové meradlo a kladivo."

"Ako sa vysvetľujú?"

Odp.: "Dvadsaťštyri palcové meradlo je nástroj, ktorý používali operatívni murári na meranie svojej práce, ale my ako Slobodní a prijatí murári ho používame na vznešenejší a slávnejší účel – na meranie času. Dvadsaťštyri palcov na meradle predstavuje dvadsaťštyri hodín dňa, ktorý sa my učíme rozdeľovať na tri rovnaké časti. Osem hodín slúži na uctievanie Boha, osem hodín na zvyčajnú prácu a osem hodín na Odpočinok a spánok. Kladivo slúžilo operatívnym murárom na opracovanie tvrdých kameňov, aby ich lepšie upravili pre stavebníkov, ale my ako Slobodní a prijatí murári ho používame na vznešenejší a slávnejší účel – na zbavovanie našich sŕdc a vedomia od nerestí a zbytočností života, aby sa naše mysle stali živými kameňmi pre duchovnú stavbu, ten večný dom na nebesiach, ktorý nie je postavený rukami."

"Čo si dostal potom?"

Odp.: "Nové meno."

"Aké?"

Odp.: "Výstraha."

"Čo toto meno učí?"

Odp.: "Učí ma, že mám dávať pozor na všetky svoje slová a skutky, hlavne pred nepriateľmi slobodomurárstva."

"Čo si dostal potom?"

Odp.: "Tri vzácne drahokamy."

"Vymenuj ich."

Odp.: "Počúvajúce ucho, mlčiaci jazyk a verné srdce."

"Čo učia?"

Odp.: "Počúvajúce ucho ma učí počúvať inštrukcie Ctihodného majstra, ale hlavne, že by som mal počúvať volanie a náreky svojho úbohého brata. Mlčiaci jazyk ma učí byť ticho, pokým som v lóži, kde by mier a harmónia nemali byť rušené, ale hlavne, že by som mal byť ticho pred nepriateľmi slobodomurárstva, aby naše remeslo pre moju nerozvážnosť neupadlo do hanby. Verné srdce ma učí byť verným inštrukciám Ctihodného majstra počas celej doby, ale hlavne, že by som mal byť verný a strážiť a chrániť tajomstvá slobodomurárstva a svojho brata, ak by mi nejaké zveril."

"Čo si dostal potom?"

Odp.: "Dve slová."

"Aké to boli slová?"

Odp.: "Pravda a jednota."

"Ako sa vysvetľujú?"

Odp.: "Pravda je duchovný atribút a základ každej cnosti. Byť dobrý a pravdivý, to je prvá lekcia, ktorú učíme v slobodomurárstve. Nad touto témou rozmýšľame a podľa nej sa snažíme upraviť naše chovanie. Preto, pokým sme ovplyvnení týmto princípom, pokrytectvo a podvod sú u nás neznáme. Úprimnosť a priame jednanie nás odlišujú a srdce spolu s jazykom sa navzájom pOdporujú ku prospechu každého z nás. Jednota je druh priateľstva, ktorý by mal byť zrejmý v každom slobodomurárskom chovaní. Je tak tesne spojená s duchovným atribútom pravdy, že ten kto užíva jedno, zriedka mu chýba to druhé. Mal by si sa o ne zaujímať a ctiť si ich, pretože ľudská skazenosť vedie k porušovaniu posvätnej dôvery, ktorú do teba vkladáme. Nech ťa teda tieto dve dôležité slová učia stáť na strane pravdy, ktorá ťa bude neomylne viesť na tú priamu a úzku cestu, ktorá končí v plnom potešení Veľkej lóže, kde sa stretávame ako slobodomurári a členovia jednej rodiny v mieri, harmónii a láske; kde všetky sváry ohľadom politiky, náboženstva a súkromných názorov sú neznáme a zakázané."

"Čo nasledovalo potom?"

Odp.: "Ctihodný majster na východe odo mňa požiadal nejakú vec z kovu, ktorá by bola uložená v archíve lóže ako pamiatka na to, že som sa tu stal slobodomurárom."

"Čo s tebou urobil Ctihodný majster potom?"

Odp.: "Prikázal, aby ma vyviedli z lóže a dali mi to, čoho som bol zbavený a potom ma priviedli späť po ďalšie inštrukcie."

"Čo sa dialo potom?"

Odp.: "Bol som privedený do severovýchodného rohu lóže, kde som sa postavil čestne ako muž, pričom moje chodidlo utvorilo pravý uhol a dostal som posvätný príkaz kráčať a konať čestne pred Bohom aj človekom. Potom som tam dostal poučenie."

Druhá sekcia

"Prečo si bol zbavený všetkých kovových vecí, keď si bol prijatý za slobodomurára?"

Odp.: "Pretože slobodomurárstvo nedbá na svetské bohatstvo alebo pocty. Sú to vnútorné a nie vonkajšie predpoklady, ktoré Odporúčajú človeka za slobodomurára."

"Druhý dôvod?"

Odp.: "Na stavbe chrámu kráľa Šalamúna nebolo počuť zvuk žiadnej sekery, kladiva, ani iného kovového nástroja."

"Ako mohla byť taká ohromná stavba postavená bez zvuku sekery, kladiva alebo iného kovového nástroja?"

Odp.: "Všetky kamene boli opracovávané v kameňolomoch, drevo bolo stínané a pripravované v lesoch Libanonu a splavované do Joppy, odkiaľ bolo prenášané do Jeruzalema. Tam to bolo všetko zostavené drevenými mlatmi, ktoré boli pripravené práve na tento účel s takou presnosťou, že sa to podobalo skôr na prácu samotného Najvyššieho architekta vesmíru ako na prácu ľudských rúk."

"Prečo si bol ani oblečený, ani nahý?"

Odp.: "Keďže som bol v tom čase v núdzi, má mi to pripomínať, že ak niekedy uvidím priateľa a hlavne brata v núdzi, mal by som mu pomôcť, ako to jeho situácia vyžaduje a moje schopnosti dovoľujú tak, aby to materiálne neublížilo mne, ani mojej rodine."

"Prečo si bol ani obutý, ani nahý?"

Odp.: "Bol to starobylý zvyk Izraelitov, ktorý si osvojili slobodomurári. V knihe Rút sa píše, že to bol ich spôsob výmeny a splácania. Na potvrdenie všetkých vecí si brat vyzul topánku a dal ju svojmu blížnemu. My to robíme ako sľub našej vernosti, ktorý znamená, že sa vzdávame našej svojvôle vo všetkých záležitostiach a staneme sa oddaní zákonom našej starobylej inštitúcie."

"Prečo si bol oslepený?"

Odp.: "Na znak toho, že moje srdce môže pochopiť krásy slobodomurárstva ešte predtým, ako ich uvidia moje oči."

"Druhý dôvod?"

Odp.: "Pretože som bol vtedy v temnote, má mi to pripomínať, že sa mám snažiť, aby celý svet rešpektoval slobodomurárstvo."

"Prečo si mal okolo krku slučku?"

Odp.: "V prípade, že by som nesúhlasil so spôsobom mojej iniciácie, aby som mohol byť vyvedený von z lóže bez toho, aby som videl jej formu a krásu."

"Prečo si pri dverách trikrát zaklopal?"

Odp.: "Aby som upozornil lóžu a dal Ctihodnému majstrovi, dozorcom a bratom vedieť, že úbohý slepý kandidát žiada o prijatie."

"Čo majú tieto tri zaklopania pripomínať?"

Odp.: "Určité miesto v Písme, kde sa hovorí: ‚Pýtaj a dostaneš, hľadaj a nájdeš, klop a bude ti otvorené."

"Ako sa to vysvetľuje z pohľadu slobodomurárstva?"

Odp.: "Pýtal som Odporúčanie od priateľa, aby som sa mohol stať slobodomurárom, hľadal som prijatie skrze jeho Odporúčania, klopal som a dvere slobodomurárstva sa mi otvorili."

"Prečo si bol prinútený vstúpiť na hrot nejakého ostrého nástroja, ktorý tlačil na tvoju odhalenú ľavú hruď v mene Pána?"

Odp.: "Má to byť pripomienka na to, že ako to bolo utrpenie pre moje telo, môže sa to stať utrpením pre moje srdce a vedomie, ak sa pokúsim nezákonne odhaliť tajomstvá slobodomurárstva."

"Prečo si bol privedený do stredu lóže, kde si bol prinútený pokľaknúť k modlitbe?"

Odp.: "Pred každým veľkým a dôležitým podnikom je nevyhnutné poprosiť Božstvo o požehnanie."

"Prečo sa ťa pýtali, v koho vkladáš svoju dôveru?"

Odp.: "Podľa zákonov našej starobylej inštitúcie sa žiadny ateista nemôže stať slobodomurárom. Bolo preto nevyhnutné, aby som veril v Božstvo, inak by ma nemohol viazať žiadny sľub alebo prísaha."

"Prečo ťa Ctihodný majster chytil za pravú ruku, postavil ťa a povedal ti nech nasleduješ sprievodcu, a aby si sa prestal báť?"

Odp.: "Pretože som bol vtedy v temnote a nemohol som zbadať a ani sa vyhnúť žiadnemu nebezpečenstvu, malo mi to pripomenúť, že som v rukách láskavého priateľa, na ktorého vernosť sa môžem s istotou spoľahnúť."

"Prečo si bol trikrát prevedený okolo lóže?"

Odp.: "Aby Ctihodný majster, dozorcovia a bratia mohli vidieť, že som náležíte pripravený."

"Prečo si sa na ceste stretol s tými prekážkami?"

Odp.: "Táto a každá lóža má alebo by aspoň mala predstavovať chrám kráľa Šalamúna, ktorý mal po dokončení stráže postavené pri východnej, západnej a južnej bráne."

"Prečo boli pri týchto bránach postavené stráže?"

Odp.: "Aby zabránili vstúpiť tým, ktorí nie sú náležíte pripravený."

"Prečo si pokľakol na svoje ľavé koleno a nie na pravé alebo na obe?"

Odp.: "Ľavá strana bola vždy považovaná za najslabšiu časť tela a to mi malo pripomínať, že stupeň do ktorého som prijímaný je najslabšou časťou slobodomurárstva – je to len stupeň učeníka."

"Prečo bola na Svätú Bibliu položená tvoja pravá ruka a nie ľavá alebo obe?"

Odp.: "Pravá ruka bola odjakživa považovaná za miesto vernosti a naši starobylí bratia uctievali Božstvo pod menom FIDES, ktoré bolo niekedy predstavované dvoma spojenými pravým rukami alebo dvoma ľudskými postavami, ktoré sa držali pravými rukami. Pravú ruku v tomto veľkom a dôležitom podniku používame na znamenie úprimnosti našich úmyslov."

"Prečo ti dal Ctihodný majster jahňaciu kožu alebo bielu zásteru?"

Odp.: "Jahňacia koža predstavovala po všetky veky emblém nevinnosti, preto každý, kto si oblieka jahňaciu kožu ako slobodomurár, pripomína si tým čistotu života a čestnosť správania, čo je životne nevyhnutné pre získanie vstupu do nebeskej lóže, kde predsedá Najvyšší architekt vesmíru."

"Prečo od teba Majster požadoval nejakú vec z kovu?"

Odp.: "Pretože som bol v takej nepríjemnej situácii a bez peňazí, má mi to pripomínať, že ak niekedy uvidím priateľa a hlavne brata v takej nepríjemnej situácii, mal by som mu pomôcť, ako to jeho situácia vyžaduje a moje schopnosti dovoľujú tak, aby to neublížilo mne, ani mojej rodine."

"Prečo si bol odvedený do severovýchodného rohu lóže, kde si sa mal postaviť vzpriamene ako muž s chodidlom vytvárajúcim pravý uhol a kde si obdržal posvätnú úlohu vždy chodiť a jednať priamo pred Bohom aj človekom?"

Odp.: "Základný kameň každej slobodomurárskej budovy má byť alebo by aspoň mal byť umiestnený v severovýchodnom rohu a preto by to malo byť miesto, kde učeník slobodmurárstva obdrží svoje prvé inštrukcie pre zbudovanie svojej budúcej slobodomurárskej stavby."

Tretia sekcia

"Hovorili sme už o lóži a teraz by som chcel vedieť, čo lóžu vytvára?"

Odp.: "Určitý počet slobodných a prijatých murárov náležite zhromaždených v miestnosti alebo na mieste so Svätou Bibliou, uholníkom a kružidlom a s ostatným slobodomurárskym náčiním a s diplomom od Veľkej lóže oprávňujúcim ju k práci."

"Kde sa schádzali naši starovekí bratia predtým, ako boli vytvorené lóže?"

Odp.: "Na najvyšších kopcoch a v najhlbších údoliach."

"Prečo na najvyšších kopcoch a v najhlbších údoliach?"

Odp.: "Pretože sú najlepšie na obranu proti votrelcom a nepriateľom. Bratia sa tak mohli vyhnúť prekvapeniu."

"Aký má tvar tvoja lóža?"

Odp.: "Dlhého štvorca."

"Aký je dlhý?"

Odp.: "Z východu na západ."

"Aký je široký?"

Odp.: "Od severu po juh."

"Aký je vysoký?"

Odp.: "Od povrchu zeme až po výšiny nebies."

"Aký je hlboký?"

Odp.: "Od povrchu do stredu."

"Čo podopiera tvoju lóžu?"

Odp.: "Tri veľké stĺpy."

"Ako sa volajú?"

Odp.: "Múdrosť, sila a krása."

"Prečo sa tak volajú?"

Odp.: "Múdrosť je nevyhnutná na tvorenie, sila na pOdporu a krása na ozdobu všetkých veľkých a dôležitých podnikov, ale hlavne tých našich."

"Má tvoja lóža nejakú krytinu?"

Odp.: "Má; oblačný baldachýn a hviezdami ozdobené nebo, kde všetci dobrí slobodomurári dúfajú, že sa dostanú."

"Ako dúfajú, že sa tam dostanú?"

Odp.: "S pomocou Jakubovho rebríka."

"Koľko má hlavných priečok?"

Odp.: "Tri."

"Ako sa volajú?"

Odp.: "Viera, nádej a dobročinnosť."

"Čo učia?"

Odp.: "Vieru v Boha, nádej v nesmrteľnosť a dobročinnosť k celému ľudstvu."

"Má tvoja lóža nejaké zariadenie?"

Odp.: "Má; Svätú Bibliu, uholník a kružidlo."

"Komu patria?"

Odp.: "Biblia Bohu, uholník Majstrovi a kružidlo slobodomurárstvu."

"Ako sa vysvetľujú?"

Odp.: "Biblia patrí Bohu, pretože je to nedoceniteľný dar Boha človeku, ktorý mu slúži ako návod na zdolávanie nerovných ciest života. Uholník patrí Majstrovi, pretože je to pravý znak jeho úradu. Kružidlo patrí slobodomurárstvu, pretože nás upozorňuje, aby sme sa učili obmedzovať naše túžby a ambície, krotiť naše chúťky a držať naše vášne a predsudky v spojení s celým ľudstvom a hlavne s bratmi."

"Má tvoja lóža nejaké ozdoby?"

Odp.: "Má. Sú to mozaika alebo šachovnicová dlažba, vykrajované šachovnicové okraje, ktoré ju ohraničujú a žiarivá hviezda v strede."

"Čo predstavujú?"

Odp.: "Mozaika alebo šachovnicová dlažba predstavujú tento svet, v ktorom hoci je dobro aj zlo, môžu bratia kráčať spolu bez zakopnutia. Vykrajované šachovnicové okraje predstavujú rozličné požehnania a potešenia, ktorými sme obklopení v tomto živote, ale hlavne tie, v ktoré dúfame po ňom. Žiarivá hviezda je rozvaha, ktorá má byť viditeľná v chovaní každého slobodomurára, ale je to hlavne pamiatka na hviezdu na východe, ktorá priviedla múdrych mužov do Betlehema, a ktorá zvestovala narodenie a prítomnosť Božieho syna."

"Má tvoja lóža nejaké svetlá?"

Odp.: "Má tri svetlá."

"Ako sú umiestnené?"

Odp.: "Na východe, na západe a na juhu."

"Na severe nie je žiadne?"

Odp.: "Nie je."

"Prečo?"

Odp.: "Pretože táto lóža a všetky ostatné lóže sú, alebo by aspoň mali byť pravým zastúpením chrámu kráľa Šalamúna, ktorý bol umiestnený na sever od ekliptiky, a tak slnko a mesiac tam vrhali svoje lúče z juhu a žiadne svetlo sa zo severu neočakávalo. Slobodomurársky termín sever teda predstavuje temnotu."

"Má tvoja lóža nejaké klenoty?"

Odp.: "Má ich šesť, tri sú pohyblivé a tri nepohyblivé."

"Aké sú tri pohyblivé klenoty?"

Odp.: "Uholník, vodováha a olovnica."

"Čo učia?"

Odp.: "Uholník morálnosť, vodováha rovnosť a olovnica priamosť života a chovania."

"Aké sú tri nepohyblivé klenoty?"

Odp.: "Hrubý kameň, kubický kameň a rysovacia doska."

"Čo znamenajú?"

Odp.: "Hrubý kameň je kameň vo svojej hrubej a prírodnej povahe, kubický kameň je vďaka nástrojom tovarišov pripravený na osadenie do budovy a rysovacia doska je pre majstrov, ktorí na nej pripravujú svoje plány."

"Čo predstavujú tieto klenoty?"

Odp.: "Hrubý kameň predstavuje človeka vo svojom prirodzenom hrubom a nedokonalom stave, kubický kameň takisto predstavuje človeka v stave dokonalosti, ktorý dúfame, že raz všetci dosiahneme morálnym životom a vzdelávaním, svojou vlastnou snahou a s požehnaním Boha. Pri vztyčovaní našej dočasnej stavby nasledujeme plány vyhotovené Majstrom na jeho rysovacej doske, ale pri vztyčovaní našej duchovnej stavby sledujeme plány vyhotovené najvyšším Geometrom vesmíru v knihe života, ktorú my slobodomurársky označujeme ako našu duchovnú rysovaciu dosku."

"Komu slúžiš?"

Odp.: "Môjmu Majstrovi."

"Ako dlho?"

Odp.: "Šesť dní."

"Čím mu slúžiš?"

Odp.: "Slobodou, vášňou a horlivosťou."

"Čo predstavujú?"

Odp.: "Kriedu, drevené uhlie a zem."

"Prečo?"

Odp.: "Nič nie je slobodnejšie ako krieda, ktorá aj po tom najslabšom dotyku za sebou zanecháva stopu; nič nie je vášnivejšie ako zapálené uhlie, ktoré roztaví aj tie najtvrdšie kovy; nič nie je horlivejšie ako zem posúvajúca sa dopredu."

"Ako je umiestnená tvoja lóža?"

Odp.: "Na východ a na západ."

"Prečo takto?"

Odp.: "Pretože slnko vychádza na východe a zapadá na západe."

"Druhý dôvod?"

Odp.: "Evanjelium sa kázalo najprv na východe a potom sa šírilo na západ."

"Tretí dôvod?"

Odp.: "Slobodné umenia a vedy začínali na východe a rozširujú sa na západ."

"Štvrtý dôvod?"

Odp.: "Pretože všetky chrámy a kaplnky sú takto alebo by aspoň mali byť takto umiestnené."

"Prečo sú takto umiestnené všetky chrámy a kaplnky?"

Odp.: "Pretože bol takto umiestnený chrám kráľa Šalamúna."

"Prečo bol takto umiestnený chrám kráľa Šalamúna?"

Odp.: "Pretože Mojžiš, potom ako vyviedol deti Izraela cez Červené more, na základe božského príkazu postavil Bohu svätostánok a umiestnil ho na východ a na západ, čo bolo pripomienkou pre budúce pokolenia na zázračný východný vietor, ktorý im pomohol pri vyslobodení a tento svätostánok bol presnou predlohou pre chrám kráľa Šalamúna. Od tých čias každá dobre spravovaná lóže je alebo by aspoň mala byť takto umiestnená."

"Komu naši starovekí bratia zasväcovali svoje lóže?"

Odp.: "Kráľovi Šalamúnovi."

"Prečo?"

Odp.: "Pretože kráľ Šalamún bol našim najstarším Veľmajstrom."

"Komu zasväcujú svoje lóže moderní slobodomurári?"

Odp.: "Svätému Jánovi Krstiteľovi a svätému Jánovi evanjelistovi."

"Prečo?"

Odp.: "Pretože to boli dvaja najstarší kresťanskí patróni slobodomurárstva a od tých čias sa v každej dobre spravovanej lóži nachádza bod v kruhu a kruh je na východe a západe ohraničený dvoma rovnobežnými čiarami, ktoré predstavujú výročie svätého Jána Krstiteľa a svätého Jána evanjelistu, ktorí boli perfektné rovnobežky rovnako v slobodomurárstve ako aj v kresťanstve; na vrchole týchto rovnobežiek spočíva kniha Svätého Písma podopierajúca Jakubov rebrík siahajúci do oblakov. Keď prechádzame okolo tohto kruhu, prirodzene sa dotýkame týchto dvoch rovnobežných čiar ako aj knihy Svätého Písma a pokiaľ sa slobodomurár takto ohraničuje, nemôže pochybiť."

Takto sa končí prvý stupeň slobodomurárstva a čitateľ, ktorý si toto pozorne prečítal, ten vie o slobodomurárstve viac ako hociktorý učeník a viac o tomto stupni ako jedna stotina Majstrov, ba aj slobodomurárov Kráľovského oblúka, z ktorých sa len málokto pokúsil prečítať zaúčanie alebo aspoň povinnosti. Oni len získali stupne a potom sa zastavili, s výnimkou niekoľkých, ktorí sú fascinovaní ideou držania tejto funkcie. Títo sa niekedy pokúšajú kvalifikovať na plnenie úloh, ktoré im boli zverené. Funkcie tajomníka a pokladníka sú niekedy považované za najdôležitejšie v lóži, obzvlášť v takej, kde sa vykonáva veľa práce.Author: Turbulencius # KikoQypy75
Svet2013-12-1739
-
 47% ( 5 people voted )
+
dakujem za popis formy, ale mna skorej zaujima obsah. z toho čo opisuješ, je slobodomurarstvo hra na riekanky a ritualy.
ked sme si jak deti postavili bunker tak ten čo do neho chcel ist musel tiež absolvovat niečo podobne :-)

ropas # RutiQajo58
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-18 05:23:28 b2124ad2
Obrátili ste dobré na zlé a zlé na dobré.. Spojiť slobodomurárstvo s Bibliou? Veď to je v úplnom protiklade!
No začínam mať pochybnosti o tejto stránke, čo vôbec za ľudí sem začali chodiť a aké prešpekulované dezinformácie tu začali dávať..
"Tajné" spoločnosti, o ktorých sa všetko vie.. Zaujímavé

Princíp je v tomto ten, ktorý je spomenutý v tomto článku:
http://d
olezite.sk/Jak-Hollywood-siri-dezinformace-o-tajny
ch-spolecnostech-gkGkFr.html

Jak Hollywood šíří dezinformace o tajných společnostechTo, že sa slobodomurárstvo rozhodlo skryť za rúško kresťanstva, neznamená, že aj obhajuje Božie Slovo.. Veď oni sa sami hrajú na bohov, čo je v rozpore s Bibliou

Patrik # VebaSydi71
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-12-18 08:15:43 5f674acb
vysvetli miniekto erudovany, aky je rozdiel medzi ritualom, co tu predvadza najrozsirenejsia sekta na nasom uzemi s touto?
Rafael # BakiQuno09
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-12-18 09:41:21 59ad5d21
Velka vdaka za tento clanok . V tomto clanku je dokaz toho ze SLOBODOMURARSTVO VEDOME BOJUJE VOCI BOHU ZIVEMU....
milan # MatoRica16
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-18 09:49:21 4f9e99dc
rafael: podľa mňa rituály slúžili k jedinému účelu aby zamedzili infiltrácií, rovnako ako gestá a podávanie rúk a nieje to výsada len cirkevníkov a murárstva ale aj rôznych gangov organizovaného zločinu alebo školských bratstiev proste povedané aby sa nezasvätení nepohyboval v kruhu zasvätených a nech už to bolo bratstvo tajných homosexuálov alebo podvodníkov význam rituálu bol vždy ten istý ! ale bohabojným prostý racionálny výklad určite nestačiť nebude
LUCIFER # KiwaKagu95
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-18 10:15:21 d90c3412
milan: prebehol som to veľmi zbežne, ale daj ten dôkaz, netvár sa záhadne ako sfinga :-D
Krovak # FugePuty85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 10:23:41 c3928a4c
loading...
Krovak ,.. HLADAJ SI JE ICH NEUREKOM... ale pomozem , Biblia sama uvadza Svetlonosa ako padleho archanjela Lucifera, ... teda nosica falosneho principu, ...SVETLONOS; LUCIFER; NOSITEL SVETLA ;..otazka znie akeho ??... TY NA VRCHU PYRAMIDY TO MOC DOBRE VEDIA ...ILLUMINATI ... KNIEZATA TEMNA, VLADCOVIA PODSVETIA....
milan # MatoRica16
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-18 11:36:34 4f9e99dc
A jaké rituály mají příslušníci i externí (nepodepsaní) "spolupracovníci" tajných služeb?
Spolupráce se nevykonává podpisem, nýbrž skutkem.

Lobo # XyjuRoje68
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-18 12:30:15 4e88ae75
NSA se snažila rekrutovat studenty pro zpravodajskou činnosthttp://www.freepub.cz/2013/nsa-rekru
tovala-studenty/


Milow # JaxiKajo42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 13:23:16 4e88ae75
LUCIFER

Tak mi vysvetli prečo majú slobodomurari na opačnej strane svojho "odevu" číslo 666 ? určite najdeš aj na to vysvetlenie.

Kukino # SuwaJyla20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 15:14:45 5b7fdc4f


Kukino # SuwaJyla20
môžem sa len domnievať :
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dokonal
é_číslo

LUCIFER # KiwaKagu95
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 16:22:26 d90c3412
LUCIFER spravne prisel na vyznam ritualu .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 17:33:54 53d0513c
LUCIFER

Takže tvoja odpoveď na moju otazku pochádza z wikipedie.. No super :D

Inak to čo si my poslal je odpoveď na číslo 6 no nie 666


Kukino # SuwaJyla20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 17:36:57 5b7fdc4f
a čo Kabala? Všetci dobre vieme čo to je a že existuje. A vieme dokonca že je súčasťou slobodomurárstva resp. tých rituálov..Dokonca to samí slobodomurári priznávaju že cele slobodomurarstvo je založené na kabale tj. babylonsko egyptskom mysticko okultnom uctievani Lucifera...


Kukino # SuwaJyla20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 17:43:05 5b7fdc4f
Do tajnych spolecnosti v ustrani pusobicich nikdo z vas nevidi, ani o nich nevi .
Informace ktere se dostanou "jakoze na povrch", jsou zavadejici, a slouzi pouze k odvedeni pozornosti a zmateni ...

Take velmi radi mystifikuji ... umej takto u lidi "precurat" logiku //

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 17:53:35 53d0513c
jinac jak zde jiz bylo psano., Lucifer je ve skutecnosti nositelem svetla = poznani

Takze nic negativniho ... ba naopak .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-18 17:58:13 53d0513c


Kukino # SuwaJyla20
tak ti poviem pravdu narodil som sa 18.1. ako kozorožec, 6+6+6 je 18, teda slobodomurári predpovedali môj príchod v ľudskom tele, toto na wiki nenájdeš :D spokojný? jediné čo som vám ľudia krásny chcel naznačiť je že dúmate nad vecami ktoré už nie sú aktuálne,tu sú už úplne iné spoločenstvá ktoré riadia dianie vo svete, preto som chcel vašu odvrátenú pozornosť obrátiť späť k veci ! tak ak budete na you tube kukať videjka skúste pre zmenu peter stanek, oskar krejči,ján keller,andreas clauss,! budeš prekvapený koľko zlého ti títo ujovia ukážu bez toho aby ťa strašili čertíkmi a inými mystickými bubákmi !

LUCIFER # KiwaKagu95
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-18 18:28:09 d90c3412
LUCIFER
no tak Peter Stanek to je jedno tupé sprosté hovado ktoré má len spústu nezmyselných rečí a skutek utek...keby že ho na ulici stretnem tak ho oplujem...je to klamár ,kecálek a ekonomický analfabet

http://www.mojevideo.sk/video/176da/peter_stanek_v
s_ludovit_kanik.html

Kaník sa aspon vie správat a normálne rozprávat i ked ho tiež považujem za ******

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 19:09:16 4df7e017
lolzazpribrami

Viem že Lucifer je v bibli popisovaný ako nositeľ svetla a pravdy resp že sa považuje zaň.
Veď keď bol človek v rajskej záhrade tak Lucifer povedal Eve aby zjedol ovocie zo stromu POZNANIA.
Preto sa Lucifer považuje za nositeľa svetla - poznania. A preto ho elita uctieva pretože "oslobodil" človeka z rajskej záhrady a z nevedomosti a od "pomstichtivého" Boha ktorý nechcel aby mal človek vedomosti. Pretože človek bol stvorený rovnako ako všetky živočichy v nevedomosti a riadený inštinktom. Vtedy neexistoval hriech pretože bol človek nevedomý - nevedel rozoznať dobro od zla.
Tým že Eva zjedla ovocie zo stromu poznania (dobrého a zlého) začal človek premýšlať. Vedel čo je dobré a zlé a tudiž keď vedome spravíš niečo zlé tak spraviš hriech.
V bibli sa píše Lucifer dá človeku dar intelektu pomocou neho dobije človek zem, podmaní si všetky živočíchy a ovladne svoj vlastný druh (skrz pyramídu moci - možno teraz tušíte prečo egypťania a vlastne všade na svete v minulosti aj slobodomurári v súčasnosti stavajú pyramídy) a on sám sa vyhlási za najvyššieho. Všetci stavali pyramídy samozrejme aj preto aby boli bližšie k Bohu Slnka 666 - Lucifera. Lucifer sa od počiatku civilizácie nechal uctievať v podobe slnka.

To je môj názor, moja pravda. Viem že ti neveríš na pojmy dobro a zlo čítal som tvoje príspevky v iných diskusiach a nemienim sa s tebou dohadovať ani debatovať, takže nemusíš radšej ani reagovať. Ver si čomu chceš.

Doporučujem pozrieť si videa alebo prečítať knihy od Wiliama Coopera alebo Fritz Springmeier - http://www.youtube.com/watch?v=NUAAHb0Y__M

Inak Richard Wumbrand napísal knihu MARX a SATAN ktorú napísal z Marxovich spisov a Marx tam napísal:
citujem:

Ja nebo som stratil viem to velmi dobre.
Moja duša kedysi patriaca Bohu si vybrala peklo.

Tiež keď to písal zavádzal a odvádzal pozornosť?


Kukino # SuwaJyla20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 19:48:06 5b7fdc4f
LUCIFER

Petra Staneka a Andreas Clauss pozerám. Zvlášť táto jeho prezentácia sa mi páčila.
http://www.youtube.com/watch?v=gaWy0WJLGwg

A čo si mysliš kto je tým veľkých Architektom pre ktorého pracujú Elity na vytvorení celosvetovej nadvlády?

Kukino # SuwaJyla20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 20:15:45 5b7fdc4f


brano # PelaSedo59
o etike a spôsobe chovanie ide poučovať človek ktorí chce niekoho opľúvať a má tvoju slovnou zásobou?
v čom klamal? prečo je kecálek? a prečo je ekonomický analfabet?
to video som už videl dávno a zo všetkým čo povedal plne súhlasím!
alebo máš nejakú lepšiu alternatívu na boj s korupciou a šetrenie štátnych peňazí? sem sním! ekonomický analfabeti sa tebou veľmi radi nechajú poučiť!
jedine súhlasím že pán stanek sa nechal zbytočne vyprovokovať tým zlodejským šaškom, dobrý politik s neho určite nebude ale poradca je to človek na správnom mieste, už len keby sa tým čo hovorí kompetentný aj riadili !

LUCIFER # KiwaKagu95
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 20:17:40 d90c3412


Kukino # SuwaJyla20

to mi všetci sme architekti, strojci aj ničitelia!ak sa jedná o spoločnosť ! tú sme stvorili my! ja sa nebudem vyhovárať a obviňovať s toho diabla nie som dieťa!

LUCIFER # KiwaKagu95
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-18 20:21:23 d90c3412
http://www.youtube.com/watch?v=jIWw7MDSazk

Prečo tak nenávidite svojho stvoriteľa? Veď po vás nechce nič viac aby ste šírili lásku, múdrosť a pravdu. Aby ste boli dobrosrdečný a odpustili každému kto úprimne oľutuje.

Kukino # SuwaJyla20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 20:28:30 5b7fdc4f
Kukino je rozdil mezi poznanim a virou .

Kdyz neco poznas, pak to znas, rozumis tomu, chapes to., zatimco kdyz necemu veris pak jen spolehas - duverujes .

A "Elita" potrebuje/potrebovala cloveka duveriveho, aby snim mohla manipulovat, ne cloveka znaleho .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 20:29:39 53d0513c
LUCIFER

Máš pravdu Satan nikoho nenúti, on láka. Všimol si si že by nám elita niekedy niečo nútila? Nie ani RFID mikročipy nam do tela nebudú strkať násilím ale nalákajú nas na výhody a spôsobia to že to ľudia budú chcieť sami. To že je dnešná spoločnosť rozvrátená a nemorálna je len dôsledok toho že ľudia stratili vieru v Boha. A ani za to nemôže Lucifer, pretože on láka, ale nenútí. Všetci máme slobodnú voľbu.
Kukino # SuwaJyla20
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-18 20:36:56 5b7fdc4f
Navic to co povidas Kukino odporuje logice, protoze i zvirata maji rozum, a clovek je take jenom zvire . A poznani je prirozena soucast zivota . Uz jen tim jak zijes poznavas, a ucis se.., abys zil a umel prezit .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 20:39:11 53d0513c
Kukino instinktem mas na mysli co ? pudy ?

Pudy musis nejak umet vyhodnotit, a k tomu potrebujes rozum ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 20:44:03 53d0513c
Jinac Kukino, ja taky dokazu rozeznat co je "dobre" a co "zle" a presto neni v mem zajmu ovladat svet a nicit prostredi pro zivot vsem . Tudiz tohle neni zadny argument ...lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 20:53:38 53d0513c
lolzazpribrami

Čomu veríš vlastne ty? Odkial si sa tu vzal? resp. odkial sa tu vzal človek aj ostatne zvierata, rastliny, stromy a všetko čo vidíš okolo seba? Nemyslím stavby a ostatné veci ktoré vytvoril človek.

Kukino # SuwaJyla20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 20:56:14 5b7fdc4f
Kukino jak vis ze bych neodpustil tomu, co by UPRIMNE olitoval ?

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 20:59:54 53d0513c
Kukino Buh existuje, ja nerikam ze neni, to bys me zle chapal ...

Jenom nema nic spolecneho s tim, co nam jako boha vykresluje cirkev a mnohe nabozenstvi ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 21:02:56 53d0513c
Buh je vsechno , je v kazdem z nas .

" Buh je to co je i to co neni "

" Cely vesmir je jeho obrazem "

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 21:06:11 53d0513c
a napr. Zivot je jeho dukazem :)

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 21:13:56 53d0513c
Vsimej si jak je vsechno dokonale .. vse ma svuj smysl. vse se vsim souvisi

Kdyz se podivas do oci ziveho tvora vidis tam zivot, a vnimas ho , citis ze se nejedna jen o stroj ktery by jednal pouze na zaklade vyhodnoceni mozku .

Mozek je totiz predevsim "prijimac" a nastroj , ale to zive v tobe je tva duse .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 21:35:30 53d0513c
mimochodem Kukino - Marx byl take zednar ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 23:34:34 53d0513c
LUCIFER
volakedy som bol zo Staneka taký ohúrený ako Ty...ale ked som sa snažilpochopit o com hovorí zistil som že o ničom...iba sa predvádza...rozpráva takým štýlom ako riaditel zemegule...pritom v žiadnom prípade nenavrhuje to podstatné...zrušenie úroku a zisku...a pritom to bol velký komunista... je to idiot..nič viac...možeš si rozprávat co chceš ...ja by som takého poradcu ani moje sliepky nenechal opatrovat...

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 04:29:04 4df7e017
Marx tiež napísal
"Všetky revolúcie zdokonaľovali štátny aparát, namiesto aby ho rozbili"
Mera # HyjiXyqa21
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 06:36:11 4e88a450


brano # PelaSedo59
to že bol komunista mi nevadí ale s tvojho spôsobu vyjadrovania neverím že vieš viac ako on
objasni mi prosím ťa podstatné riešenie zrušenia úroku a zisku , alebo si to len niekde počul ?


LUCIFER # KiwaKagu95
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 08:48:54 d90c3412
LUCIFER
to som počul minule v autobuse..také dve babky co išli z trhu na Miletičovej sa o tom bavili...a ak v niečo veríš alebo neveríš, nenechaj si to vziat...

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-20 05:19:25 4df7e017

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šty   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Ayn Randová: Interview (video)


Ayn Randová: Interview (video)
Ayn Randová se narodila v ruském Petrohradě 2.2.1905, zemřela v New Yorku 6.3.1982. Dva roky po dokončení Petrohradské univerzity, kde studovala historii a filozofii, emigrovala do Spojený...
Pentagon varuje, že očekává brzy „radikální“ změny v americké vládě
Spíše než Trumpovu zeď
NEUVĚŘITELNÉ, CO VĚDCI OBJEVILI POD VELIKONOČNÍMI OSTROVY!

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.088 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage