Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Prečo sú na Slovensku nízke mzdy?


Prečo sú na Slovensku nízke mzdy?

Ľudia často popierajú, že výška miezd závisí od nejakých objektívnych faktorov, ako je napr. produktivita práce1. Ich predstava je približne taká, že výška miezd závisí najmä od dobrej vôle zamestnávateľa alebo štátu. Dobrý zamestnávateľ ľuďom "dá zarobiť", chamtivý ich zdiera. Dobrá vláda sa o ľudí stará a žmýka zamestnávateľov v prospech zamestnancov, zlá vláda je "proti ľuďom". Podobné názory existujú len ako intuitívne predstavy, ich stúpenci nedokážu sformulovať na túto tému žiadnu ucelenú teóriu, ktorá by mala nejaké racio (o to viac je v nich ale emócii). V tomto článku sa pokúsim vysvetliť, ako sa vlastne mzdy na trhu tvoria a od čoho závisí ich výška.


Predstavme si spoločnosť, v ktorej žije milión ľudí, ktorí sú ale tak málo produktívni že dokážu vyrobiť len 100 tisíc párov topánok. Je vedľajšie, aké sú tu nominálne mzdy, t.j. aké číselká sú vytlačené na papierikoch, ktoré ľudia dostávajú na výplatu. Reálne mzdy musia byť nutne také nízke, že topánky si môže dovoliť nanajvýš každý desiaty človek a teda najmenej 90% ľudí ostane bosých. Analogický argument prirodzene platí aj pre všetky ostatné výrobky. Z tohto príkladu je zrejmé, že výška miezd "nejako" s produktivitou práce musí súvisieť, nech už to ľudia hocijako popierajú. Ľudia nemôžu spotrebovať viac než vyrobia. Nízka výroba znamená nižšie reálne mzdy a nižšiu životnú úroveň. Žiadna "sociálne cítiaca" vláda so svojimi "istotami", žiadne prelievanie sĺz nad osudom bosých nemôžu vyprodukovať dodatočné topánky, to môže dosiahnuť jedine produktívnejší obuvnícky priemysel.


Tiež je jasné, že túto produktivitu ovplyvňuje omnoho viac kvalitné strojové vybavenie obuvníckej továrne než usilovnosť pracovníkov. Priemerne usilovný pracovník modernej továrne vyrobí za deň omnoho viac topánok než zručný stredoveký remeselník pracujúci s vypätím všetkých síl s jednoduchými manuálnymi nástrojmi. Je dôležité to zdôrazniť, pretože ľudia si pod produktivitou práce robotníka často mylne predstavujú niečo také ako jeho usilovnosť. Tvrdenia o nižšej produktivite práce na Slovensku im znejú ako hnusné protislovenské obviňovanie našich robotníkov z lenivosti. Iracionálne obranné reakcie potom pochovajú akúkoľvek snahu o rozumnú diskusiu. Produktivitou práce teda budeme rozumieť jednoducho trhovú hodnotu tovaru vyrobeného za časovú jednotku, a pod pojmom fyzická produktivita budeme rozumieť počet výrobkov za tento čas.
Zatiaľ teda vieme, že výška miezd nejako súvisí s fyzickou produktivitou práce, ktorá zase súvisí s výkonnosťou vybavenia tovární, t.j. akumulovaným kapitálom. Je treba ešte vysvetliť, čo určuje mzdu konkrétneho pracovníka. Keď zamestnávateľ najíma dodatočného (medzného) zamestnanca, maximálna mzda, ktorú je mu schopný ponúknuť je daná trhovou hodnotou dodatočného produktu, ktorý sa vytvorí jeho zapojením do práce (tzv. medzný produkt). Ak zamestnanec vytvorí pre zamestnávateľa hodnotu 1000 eur, zamestnávateľ mu bude ochotný vyplatiť mzdu nanajvýš 1000 eur, určite nie 1200. Medzný produkt je pochopiteľne tým vyšší, čím lepším kapitálovým vybavením zamestnávateľ disponuje. Zamestnávateľ ale obvykle vôbec netúži platiť zamestnancovi maximálnu možnú mzdu, danú pracovníkovou medznou produktivitou (teda tých 1000 eur). Snaží sa mu ponúknuť mzdu nižšiu, ale dostatočne vysokú na to, aby mu zamestnanca neodlákali iní zamestnávatelia. Zamestnancova mzda bude teda tým vyššia a tým bližšia jeho medznej produktivite, čim vyššej konkurencii ostatných zamestnávateľov musí náš zamestnávateľ čeliť. A schopnosť ostatných zamestnávateľov konkurovať mu a preplatiť ho nie je daná ničím iným než ich vlastnou kapitálovou vybavenosťou a teda medznou produktivitou práce v ich firmách. Čím viac kapitálu je celkovo akumulovaného v danej krajine, tým viac sa vyprodukuje, tým vyššie mzdy sú zamestnávatelia schopní vyplácať a pod tým väčším vzájomným konkurenčným tlakom sú, aby tieto mzdy aj skutočne vyplácali. Mzdy pracovníkov budú vyššie a rovnako aj ich podiel na celkovom produkte. Preto na Slovensku nielenže vyprodukujeme menej ako napr. v kapitálovo dobre vybavenom Švajčiarsku (máme nižší HDP), ale navyše na mzdy pripadá len 38 % tohto nižšieho produktu, kým v Švajčiarsku je to 59 %2.

Vplyv medznej produktivity práce na výšku mzdy sa dá najlepšie pochopiť na príklade tých odvetví, v ktorých má akumulácia kapitálu malý alebo žiadny vplyv na fyzickú produktivitu. Takými sú napr. niektoré služby. Súčasná čašníčka roznesie za smenu zrejme rovnaké množstvo pohárov piva, ako jej kolegyňa v stredoveku a jej fyzická produktivita je teda rovnaká. Ako je potom možné, že jej reálna mzda je omnoho vyššia ? Zdanlivo to popiera súvis medzi produktivitou práce a výškou mzdy. Treba si ale uvedomiť, že jej mzda nie je určená len medznou produktivitou práce v tejto jednej krčme. Krčmár musí zaplatiť čašníčke takú vysokú mzdu, aby ju odlákal z eventuálnej práce o. i. v tých zamestnaniach, ktorých produktivita s nárastom množstva akumulovaného kapitálu rastie. Ak by sa pokúsil ponúknuť čašníčke stredovekú mzdu, zamestnala by sa radšej napr. v nejakej továrni. Krčmár musí zaplatiť viac a na rozdiel od svojho stredovekého kolegu si to môže dovoliť. Je to tak preto, že má solventnejších zákazníkov, napr. robotníkov z tovární s rastúcou produktivitou. Tí, ak chcú byť obslúžení, musia väčšiu časť zo svojho rastúceho príjmu prenechať (priamo či nepriamo) krčmárovi a čašníčke3.

Po sformulovaní tejto všeobecnej teórie ju už môžeme použiť na vysvetlenie konkrétnych príkladov zo života. Predstavme si napr. vstup kapitálovo výborne vybavenej firmy (napr. Volkswagen) do krajiny, ktorej kapitálové rezervy boli zdecimované 40-ročným budovaním socializmu a 20-ročným budovaním silného sociálneho štátu, a v ktorej sociálna politika vlády udržiava stabilnú dvojcifernú nezamestnanosť (napr. Slovensko). Aj keď vďaka svojej vysokej medznej produktivite je VW schopný vyplácať mzdy na nemeckej úrovni, ani ho nenapadne urobiť niečo také. Bežní slovenskí zamestnávatelia so svojou slabou kapitálovou vybavenosťou pre neho nie sú konkurenciou4a nezamestnaných je dostatok, preto VW úplne stačí, ak ponúkne mzdy mierne nad slovenským priemerom a hlboko pod nemeckým a nebude mať problém získať najlepších pracovníkov akí na trhu sú. V Nemecku musí kvôli konkurencii iných kapitálovo dobre vybavených firiem ponúknuť omnoho vyššie mzdy. Táto skutočnosť ukazuje, že výška miezd v nejakej firme nezávisí jednoducho od produktivity tejto konkrétnej firmy, ale od akejsi "priemernej" produktivity v danej krajine, danej celkovým množstvom akumulovaného kapitálu. Keďže v Nemecku je kapitálu podstatne viac, je tam vyššia aj produktivita práce bežného pracovníka a tým aj úroveň miezd. Toto si neuvedomujú ľudia, ktorí spochybňujú vplyv produktivity práce na výšku miezd na základe pomýleného argumentu, že robotníci v slovenskom a nemeckom VW majú prinajmenšom rovnakú produktivitu a napriek tomu tí slovenskí majú výrazne nižšie platy.

Skôr než začneme hromžiť na chamtivých nemeckých kapitalistov zneužívajúcich slovenskú chudobu, je dobré si uvedomiť, že VW nemôže celý rozdiel medzi nemeckými a slovenskými mzdami zhrabnúť ako zisk. Konkurencia ho núti premietnuť túto úsporu aspoň čiastočne do nižších cien výrobkov. Bez ohľadu na to v akej miere to urobí, či už preferuje vyšší zisk alebo zníženie cien výrobkov, núti to konkurentov takisto znižovať náklady na pracovnú silu a presúvať kapitál do podobných krajín ako Slovensko. Vďaka tomu reálne mzdy v týchto krajinách rastú, a to buď tým, že sa zvyšujú nominálne mzdy v dôsledku konkurencie produktívnejších zamestnávateľov, alebo vďaka zníženiu cien výrobkov umožnenému nižšími nákladmi na pracovnú silu a celkovo lepšou alokáciou kapitálu. Slovenskí robotníci nielenže "otročia" v cudzích montážnych dielňach, ale ako spotrebitelia si môžu aj dovoliť kúpiť autá či elektroniku, ktoré sú lacnejšie než by boli keby ich vyrábali len nemeckí robotníci poberajúci trojnásobné mzdy. Podobne nárast ziskov firiem ako VW vedie k vyššej akumulácii kapitálu, ktorý v budúcnosti umožní nárast produktivity a miezd.

Je dobré zdôrazniť, že pod pojmom mzda sa v tomto článku rozumela hrubá mzda (alebo superhrubá mzda, či cena práce na výplatnej páske). "Sociálne výhody" garantované štátom nemajú žiadny vplyv na samotnú výšku hrubej mzdy. Sú z nej ale financované a úmerne tomu preto znižujú zamestnancovu čistú mzdu. Taktiež neexistujú žiadne "odvody zamestnávateľa" - aj táto suma spadá do hrubej mzdy a čim je vyššia, tým nižšia bude zamestnancova čistá mzda. Pojem "odvody zamestnávateľa" je len rafinovaný výmysel, ktorý má v naivnejších zamestnancoch vyvolať dojem, že vďaka štátu dostávajú od zamestnávateľa niečo, čo by inak nedostali.

Ukázal som, že nízke mzdy sú dôsledkom nedostatku kapitálu. Je preto zbytočné hromžiť nad údajnou chamtivosťou slovenských zamestnávateľov a tváriť sa, že situácia slovenských pracovníkov sa zlepši ak si buď sami podnikatelia vstúpia do svedomia a zvýšia mzdy alebo ich k tomu donúti sociálne cítiaca vláda. Vylievaním žlče na chamtivých podnikateľov sa síce niektorým ľuďom uľaví, ale problém to nerieši. Ten totiž nie je v psychike zamestnávateľov a v ich lakomosti, ale v objektívnej skutočnosti nedostatku kapitálu, a jeho jediné riešenie je jeho ďalšia akumulácia. Tá je možná buď príchodom zahraničných investorov alebo domácou akumuláciu5. Keďže kapitál sa tvorí vďaka dosiahnutému zisku a vďaka úsporám, politika trestajúca zisk a úspory (vyššie dane a odvody, predražovanie nákladov zamestnávateľov, obmedzenie sporivého dôchodkového piliera a ďalšie opatrenia tohto druhu) akumuláciu kapitálu brzdí. Perspektívy slovenských poberateľov miezd do budúcna preto nie sú veľmi ružové.
------------------------------- -----
1)Poučná diskusia je napr. v eTrendehttp://blog.etrend.sk/iness/20 12/09/13/prerozdelovanim-k-vacsiemu-boha tstvu/diskusia
2)http://blog.etrend.sk/iness/20 12/09/13/prerozdelovanim-k-vacsiemu-boha tstvu/
3)Vidíme, že socialisti majú pravdu keď trh obviňujú z nespravodlivosti, keďže novovytvorené bohatstvo sa na trhu prerozdeľuje v prospech čašníčky, ktorá sa oň nijako nezaslúžila, namiesto aby celé pripadlo kapitalistom, ktorí ho svojou kapitálovou akumuláciou umožnili. Podobne sú na tom aj robotníci, ktorí zarobia viac než ich stredoveký kolega vďaka lepšiemu kapitálovému vybaveniu, nie vďaka svojim osobným kvalitám.
4)Nedávno boli v tlači správy, že VW sa chystá vybudovať lakovňu, v ktorej investuje v prepočte na pracovníka takmer 300,000 - 400,000 eur. Porovnanie tejto sumy s biednym kapitálovým vybavením väčšiny zamestnávateľov na strednom alebo východnom Slovensku názorne ukazuje, prečo je taký veľký rozdiel medzi nemeckými a slovenskými platmi.http://ekonomika.sme.sk/c/6091 063/volkswagen-spustil-novu-lakovnu-za-s to-milionov-eur.html
5)Výhodou toho druhého spôsobu je to, že obyvatelia Slovenska by profitovali okrem miezd aj z kapitálových výnosov.

http://www.iness.sk/stranka/7 664-Preco-su-na-Slovensku-nizke-mzdy.htm l


Author: Peter Weisenpacher # HutiJehi70
Slovensko2014-05-2147
-
 34% ( 25 people voted )
+
A tomuto lestenemu prdu nebodaj bezmedzne veri aj sam autor?

zdravyrozum # GyduJudi50
-
 65% ( 13 people voted )
+
2014-05-21 14:20:21 bc78020a
No priznam sa, ze som tie kraviny nedokazal docitat ani do polovice, len tak som to preletel kazdu 150 vetu.
Peter W... ako my vysvetlis, ze pracovnici nemeckej matky na Slovensku pracuju za pasom a ked prisli zo skolenia v Nemecku jednoznacne povedali:

"normi mame rovnake, ale platy 4 az 6 krat nizsie ako robotnici v Nemeckej matke" podla pracovneho zaradenia.

Dalej: Inzinier /vysokoskolsky vzdelany/ a to sef zmeny na slovensku ma nizsi plat ako robotnik v nemeckej matke.

Alebo cisto teoreticky MUDr. kardiochirurg. Vies aky ma plat na Slovensku a aky vo Svajciarsku?
Zeby svajciarsky operater mal 10x tvrdsie normy? Alebo tam v nemocniciach maju pasovu vyrobu: jeden reze, druhy sije a treti triedi JISKA / ARO / PIVNICA???

capko # KivySoke83
-
 81% ( 17 people voted )
+
2014-05-21 15:03:42 b2288a19
Kravina. Je to preto, že sme kolónia a otroci nikdy dobre nezarábali.

Tykva Bukvatyr # JokuCyto18
-
 80% ( 20 people voted )
+
2014-05-21 16:36:02 c331bc52
Čudujem sa adminovi, že sem dal túto neoliberálnu kravinu. Zvykli tu byť rozumnejšie články...

JKPT # TywuPeba32
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-05-21 16:47:34 5f663af1
som len zvedavi kedi tim chitrakom ako je autor dojde taka to jednoducha vec:
nizka mzda rovna sa nizka kupna sila,nizka spotreba to ako pre menej bistrich obdivovatelov demokracie.cize potreba menej virabat a automaticki vznik nezamestnanich. teraz chcem nobelovu cenu za ekonomiu.kvak, kvak.
kvak # FunyFude97
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-05-21 17:07:38 5fd362a6
každý zahraničný zamestnávateľ si najprv zistí, koľko za tú istú prácu dávajú slovenský zamestnávatelia a dá len toľko čo dá slovák slovákovi...keby slováci dávali viac, tak aj zahraničný by dávali viac.

tibir # TigaSebu46
-
 69% ( 6 people voted )
+
2014-05-21 17:34:43 5b9418ef
loading...
tibir.----- to presne vystihol.
(Dobrý zamestnávateľ ľuďom "dá zarobiť", chamtivý ich zdiera.)
Autor,-- Koľko to je,že dá zarobiť ???
(Dobrá vláda sa o ľudí stará a žmýka zamestnávateľov v prospech zamestnancov

.
Autor,---Prečo si nekandidoval za prezidenta?Určite by si "dobre " vládol.( Zlá vláda je "proti ľuďom".)Ktorá vláda od roku 89 sa starala o ľudí???
Ach , toľko táranín od autora.Jambo # CapuSuxo47
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-05-21 18:06:47 5b7f1cac
Kategoria "NÍZKE MZDY" ! Teda , príjem, hrubá mzda, daňové zaťaženie, odvody-povinné, nepovinné," nákladové"-- peniaze, "ziskové " , "´fondové" , zúčtované, nezúčtované, "zúčtovateľné" .....aaa Prosím môže sa --kategorizovať ! Môžeš dostáváť --konkrétne-- 3000 ečka -- z toho je 250 --DAŇOVÝCH a zbytok .."Bočáky" .. Teda prd--"dôchodkových".. A zamestnavateľ... keď platí "všetko načas" tak len nezamestnanosť a vysoká vzdelanosť je žiadúca.. Ináč MANAGEMENT.. vymení--je nežiadúci! To platí hlavne o zahraničných PRIVÁŹAČOCH " prihlúplej" práce --ktorú v bývalom režime KSĆ ponúkala "šikmookým" .../ šitie, montáž,../ Dnes "naši " ING../I .. N.. aďalej G..lupy/ sú aj ..v taxi..politike../ Mzda je kategória vyjadrujúca podiel na ... tu je ten fígel --- NA ČOM ?SVINSTVE! Lebo minimálne polovica ľudstva o mzde nevie ..ani rozmýšľať----furt je to len o príjme!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-21 18:23:20 58d4289b
Ak sa mzda nezapočítava do účtovne zdôvodnených nákladov, ak nie je súčasťou" realizačných -trhových cien" tak furt sa jedná o kombináciu --podvodu, systému "opatrení" , "zbojníckych kúskov", a ..dnes už vedecky nenapadnuteľných systémoch obohacovania!/Načo je nutný rozdielny príjem ---pre skoro rovnaké žalúdky--jedenie? A dovoliť si jesť kdesi na visúcom lešení v hoteli na Dubají?/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-21 18:43:31 58d4289b
ktory ..................................................
... toto pisal??????????????????????????
antiant # NybuTebo64
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-05-21 19:58:20 d41ab3ef
ja vam poviem preco je to u nas tak. Vlade to vyhovuje, lebo ked je minimalna mzda 400 eur, bude aj dochodok minimalny. Keby mali vsetci 3000 eur plat, tak by nemali na dochodky uz vobec. Takto sa utesuju, ze na tie male dochodky si pozicaju. Ved splacat to budu deti dochodcov, zatial co deti politikov dostanu dobre skoly a budu zit v zahranici. Tak sa veci maju.....

tosnadnie # MipeFijy20
-
 67% ( 5 people voted )
+
2014-05-21 20:12:08 4e623327
Ak sa povie mzda ..každému ..v kotrbe ..príde čosi na rozum o priemere! A to preto,lebo sa chce aj porovnať.,,Ale ani "mzda" nie je jasná, ... ani priemerná ...nie je jasná ! Ak sa chce niekto odborne vyjadrovať tak konkretizovať "aktívnu" zložku príjmu k vykonanej práci, jej nákladové zúčtovanie, zahrnutie do konkrétnej , kalkulovanej ceny produktu... je jedná vec! Priemer samotný ..ach "matematici" ..pomôžte.. okrem váženého,dekadického , módusového, meridianového, a --/KBZ--Kristus- Boh Zná akého/ je ich.. ! S vypovedajúcou... schopnosťou ... hajajáj/ Idú voľby--EU --12000.Ečka .--13-komediantov a 450 ečka --1,5 miliona....no priemer ..aritmetický--je prd do ucha../ Je vec ďalšia! /Dostať peniaze za medailu, alebo od 50tich --podnikateľoch -- 2% z daní na "rozflákanie"...to nie je mzda...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-21 20:14:36 58d4289b
A pre --Chtivých porovnávačov! ÚV KSĆ v r. 1969 sa zapodievalo...povolením-nepovolením štrajkovej pohotovosti! Lebo : "naši" pilotiČSA -- TU 134 na medzi národných linkách mali príjem 100 takí istí piloti na takých istých lietadlách ale napr . Finsky, či Lufthansy mali 350 ... Hat kírem... Dnes vo Wolkswagene ..tu a tam ? či hutník USS steel tu a tam...alebo....
Klopi # GuqeBocy11
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-21 20:40:45 58d4289b
tak ako je slovensko nemecka kolonia, tak je nemecko americka kolonia, nezabudaj..
vw touareg s najslabsim motorom R5 (rok 2007? tusim) stal u nas tolko co v amerike V10 v plnej vybave..
fixovane ceny na desatrocia.. americania ziju za lacnejsie, europa doplaca..

jozko mrkvicka # BekyGema88
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-21 20:44:46 59ad5361
Problem je ten, ze robime otrokov pre vyspele staty. Produktivitu mame pravdepodobne lepsiu ako napr nemci alebo rakusaci, ale platy mame podstatne mensie.
Jerry19 # WolaNyry65
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-05-21 20:55:51 b2124458
Članok je polopravda. nevenuje pozornosť odlivu kapitálu z územia SR. Auto ktore sa vyrobí v SR sa prefakturuje do germanie za nakladovu hodnotu a nasledne sa fakturuje so ziskom predajcovi do autosalonu. Zisk cize kapital ostava v Germanii. Na Slovensko sa posle len transfer pre pokrytie mzdovych vydavkov. Dovodom nizkych miezd je aj zdecimovane kolektivne vyjadnavanie a odbory. Zamestnanci nemaju takmer ziadnu ochranu pred firmami. Ani zmluva na dobu neurcitu nazabezpcuje ziadny standard. Firma vyhlasi vseobecnu racionalizaciu a pan riaditel sa rozhodne zo dna na den na koho rano ukaze prsto a pracovne miesto zrusi. Beztrestne. A aj toto umoznuju nase zakony.
Peter # FikyMigu16
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-05-21 22:27:44 5f69cc1b
Podnikatelia žijú v ekonomickom prostredí, ktoré formujú korporácie, tie diktujú politiku štátom, žiadny štát, ani USA nemá taký kapitál, ako korporácie. Ekonomické prostredie je definované Keynesiánstvom, ktorého sa kabala chytila a presadila ho do života. Ekonomika je deformovaná úrokom a úžerou, tak ako káže Starý zákon. Cielene sú zadlžované štáty, firmy, občania. Žijeme vo svete falošných, virtuálnych peňazí, zisk, nadhodnota tvorcov hodnôt je odsávaná bankovou kabalou, inflácia je počítaná podľa želania politikov a tiež slúži na znehodnotenie zarobených peňazí, pred voľbami je vždy nízka a potom sa zvýši. Nízke mzdy majú Slovania, otroci feudálnej kolónie EÚ, anglosaso židia núdzou netrpia. Za to autor trpí deformovaným myslením idoelogického trolla. Nezvyknem byť sprostý, ale čo je veľa, to je veľa.
Definitiva # MunoLyhi27
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-05-21 22:36:41 5faaebfb
Neviem kto je autorom clanku ale ze nema v hlave v poriadku je iste.
produktivita vo vacsine otrokarskch firiem ako su magnety Marelli aj Getrag je VACSIA nez v krajine odkial otrokari ktori ved tieto firmy pochadzaju. Teda pre tych co su menej chapavi: Robotmik vyrobi viac vdaka svojej sikovnosti a usilovnosti nez za rovnaky cas talian alebo nemec A NAPRIEK tomu ma iba polovicny zarobok teda meneja ako polovicu z toho co zarobi jeho zhranicny kolega co nevyrobi za rovnaky cas ani lko ako ten slovak.
Teda autor clanku bud nerozmysla alebo zamerne si mysli ze zvysok sveta a Sloveska su okrem neho nie pri zmysloch.Autr ak si ekonom prosim ta vrat diplom alebo ho pri najblizsej prilezistosti pouzi aspon jednoucelovo.

otrok # PinoRume30
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-21 22:46:02 4e63da33
Pozor! Nikoli "tvůrci hodnot" nýbrž TVŮRCI CEN! neplést.

ohayo # XitoCesy42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-21 22:52:17 4e88ba38
Ty rozdíly jsou fundamentálně dané BIOLOGICKOkulturními rozdíly...Tedy stavu "materiálu" - oněch "lidských zdrojů" (od povahy a akceptace - Například v Číně jsou naučeni nevážit si lidského života tolik - proto je dávají udřít se k smrti a podobně) neboli otroctva na daném území...Jaké jsou předpoklady k jeho zneužívání a v kterém směru je to efektivní.

Harmo # WahaNuvu87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-21 22:56:35 4e88ba38
hhh :D autor clanku je vedle jak ta jedle...

abri # HaboGasa21
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-21 22:58:59 4e8d5956
Dokonce i takové rozdíly jako je klima hraje zásadní roli co pro které bude přiděleno za otročinu. Například někde se hodí práce v klimatizovaných provozech korporátních hal, jinde třeba roztroušenější řešení atd. Hraje v tom faktor stavu prostředí - pro korporace vytvářené fyzické a mocenské infrastruktury a podobně.
Vlastně jde o velmi praktické záležitosti (zcela identické s chovem "hospodářských" zvířata) ne o nějaké dalekonosné "teorie".

Nie # NajuPogi10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-21 23:01:57 4e88ba38
Článok je 100-percentne pravdivý.
Negatívne reakcie pod článkom sú pomerne jasným dôkazom, že u nás už ľudia nie sú schopní rozumieť odbornému textu, resp. že nie sú schopní logického uvažovania.
Na pochopenie tohto článku totiž okrem týchto 2 predpokladov netreba nič iné, vôbec netreba byť ekonomickým odborníkom.

Takže asi nikto ten článok nebol schopný pochopiť. To je smutné konštatovanie. Pri úrovni nášho školského vzdelávania sa však ani nečudujem. Školy sú zamerané na preberanie čo najvačšieho kvanta nepotrebných encyklopedických vedomostí, ale nie na to podstané, na chápanie, na to (po česky) - jak přijít věcím na kloub.

Autorova otázka znela: Prečo sú na Slovensku nízke mzdy?
Na túto otázku autor článku dáva konzistentnú odpoveď.

Vás všetkých diskutujúcich, ktorí ste jeho odpoveď nedokázali pochopiť, sa teda pýtam, aká je Vaša odpoveď na otázku: Prečo sú na Slovensku nízke mzdy?
Lebo zamestnávatelia sú žgrloši? Lebo je nízka minimálna mzda?
OK, tak zvýšme minimálnu mzdu na 2000 eur. Čo sa stane? Budeme mať zrazu všetci platy ako v Nemecku? Bohužial nie, jediný efekt bude, že nezamestnanosť nebude 13%, ale 60%.
Prečo? Lebo 2000 eur je pre väčšinu zamestnávateľov viac ako medzný produkt. A čo je to ten medzný produkt? No to je jedna z tých vecí, ktoré si milý diskutér pri čítaní článku asi nepochopil.

Na záver ešte jedna kontrolná otázka (pre diskutérov ale aj pre autora článku - aby sme si overili jeho logické uvažovanie - bol by som rád keby aj on odpovedal):
Štát kryje deficit štátneho rozpočtu tým spôsobom, že si požičiava peniaze na finančných trhoch - štát sa teda zadlžuje a štátny dlh neustále rastie. A rastú aj úroky, ktoré štát za to musí platiť. Tieto splátky úrokov sa (asi pre zastrenie podstaty) nazývajú "obsluha štátneho dlhu" a momentálne predstavujú u nás ročne asi 1,5 mld eur, čo je zhruba 10 percent príjmov štátneho rozpočtu.
Mohol by štát miesto týchto pôžičiek sám vytvárať peniaze? (štát si nepožičia chýbajúce 3 mld. eur na trhoch, ale sám si ich pripíše na svoj štátny účet).
Ktorá z odpovedí je správna:
a) nie, lebo by to spôsobilo ohromnú infláciu;
b) áno, pokiaľ by množstvo novovytvorených peňazí zodpovedalo ekonomickému rastu, infláciu by to nespôsobilo (a zároveň by nebolo potrebné zadlžovanie a splácanie úrokov štátneho dlhu);
c) áno, čím viac peňazí by štát vytvoril, tým viac by ekonomika rástla, infláciu by to v žiadnom prípade nespôsobilo;
d) štát by mal míňať len toľko, koľko má k dispozícii - nemal by sa zadlžovať ale ani sám vytvárať nové peniaze - ekonomika môže bez problémov fungovať a rásť aj bez zvyšovania peňazí v obehu.

Tak som zvedavý na Vaše odpovede - samozrejme aj so zdôvodnením prečo ste si tú či onú odpoveď vybrali.

1984 # NawoFiku32
-
 50% ( 4 people voted )
+
2014-05-22 00:26:38 b2297098
Ja si domnievam že máme oproti ostatným štátom nízke mzdy, preto lebo jednoducho nemáme vlastné produkty (výrobky, služby, bankové produkty....) o ktoré by bol záujem vo svete. A týmto pádom nieje z čoho budovať kapitál, takže štát(štát sú ľudia) nezarába. Jediné čo môžme ponúknuť je pracovná sila, a je jasné že ju zahraničné korporácie s radosťou využijú pretože vedia že pôjdeme pracovať aj za to málo lebo inak by sme nemali nič. Ničo čo by pomohlo je aj reštrukturalizácia školstva, pretože čím vzdelanejší národ, tým prosperujúcejší národ a to je fakt.
Ramm # CifuFeje25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-05-22 01:39:28 b03dcc3b
Oproti ktorým ostatným štátom? Budeš písať frázy, alebo sa odhodláš k bližšiemu oboznámeniu? Aké vlastné produkty? Tvoj sused niečo vyrába, takže je to aj tvoj produkt? Čím si sa oň zaslúžil? Aj jeho dlhy sú tvoje, alebo ich zaprieš? Ak tvoj sused by získal kapitál, štát by mal na ňom zarobiť? Ty ho chceš vypumpovať. Štát nie sú ľudia, ale zlodeji, čo sa prisávajú na tvorcov hodnôt. Zhlukujú sa do populistických spolkov, aby silou vstúpili do vrecka suseda. Každý, kto podporuje a pochvaľuje si štát si zaslúži nízke mzdy.

Lidhja # JojaVime40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-05-22 02:57:01 b2288a6c
1984–nie sú nízke mzdy, jedine ak by si na ne prihliadal v porovnávaní sa s niekým, aj to veľmi nevychádza, pretože by si musel postupovať cez každé odvetvie a každý podnik v ňom, ak by ti vôbec dodali pravdivé údaje, aby si nadobudol porovnateľnú škálu. Koncerny nie sú povinné zvyšovať mzdy, len preto že majú závody v zahraničí. Vaše nízke mzdy sú pre iných veľmi vysoké.
Nízke mzdy nie sú, len ľudia chcú stále viac, ak samým sa nedostáva, nepôjdu za majiteľom, radšej burcujú, že nikto nemá a v zahraničí, ako ináč, všetci.
Ty si iný komik, vraj 60 % nezamestnanosť, rovno 100 % dodaj. Kde niet vymáhateľnosti „práva“ a „zákonov“, tam tvoje „úvahy“ neplatia. Kto chce podnikať, toho nezastaví nikto, malí podnikatelíkovia nie sú dôležití, na nich skúšaj pokusy, malí sa vždy búria, lebo nepoznajú ľahké riešenie ich situácie.
Tvoja otázka je úplne chybná, treba sa pýtať, kedy zanikne vláda a od toho odvíjať ďalšiu následnú činnosť. Či sa štát zadlžuje mňa nezaujíma, je to starosť etatistov. Nie som plánovač, výšku inflácie, alebo rast HDP sledujte sami. Možno sa pri vašich „proroctvách“ aj trafíte do presného čísla.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-05-22 03:20:04 b2288a6c
ako som tu už niekolkokrat napisal, za malo penazi robi len ten kto je ochotný robit za malo penazi.
každý kto zoberie robotu za minimalnu mzdu len prispieva ku konzervacii tohoto stavu.
pozna z vas niekto živnostníka čo robí za min. mzdu? a pri tom nie je zakonom stanovena minimalna odmena živnostníka.
a k tej produktivite práce: phoybujem sa po stavbach u nas aj v zahraničí a možem zodpovedne prehlásit že v tomto sektore je u nas produktivita nižšia. na zapade som nezažil situaciu že by piati pozerali na jedneho človeka s lopatou. alebo len tak postavat. tam ked akurat nemaš čo robit, tak aspon začneš upratovat alebo proste hocičo robit, len nie postavat ako u nas.

ropas # RutiQajo58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-22 06:34:19 b2124ad2
tetnto paskvil, bud napisal nejaky politicky nominant, alebo clovek totalne odtrhnuty od reality. Podla tezy : vyska produktivity = vyska mzdy, by sa kazdy cinan, co montuje iPhone, alebo sije rifle musel vozit na BMW

metface # QaxaCypi71
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-05-22 08:46:03 541025d2
1984:
Pre USA plati: C, teda ta prva cast:
"áno, čím viac peňazí by štát vytvoril, tým viac by ekonomika rástla"

Pre vsetky ostatne staty by malo platit:
1, stat si NESMIE brat pozicky a takto sa zadlzovat!!!
2, ak ma stat malo penazi musi zvysit dane
3, vsetky peniaze by mali byt podlozene nejakymi aktivami, co okrem zlata moze byt aj rast ekonomiky - takze pri urcitom raste a produktivite ekonomiky si stat moze natlacit prisluchajucu cast penazi bez toho aby sa zamotal do spirali inflacie
4, problem s peniazmi je ale v tom, ze v sucasnej dobe nie su kryte hodnotami, ale sa snimi volne obchoduje na forexe a cenu penazi neurcuje ich hodnota ale stado spekulantov.

Ved je uplne nemyslitelne aby jeden jediny clovek na svete s jednou jedinou vetou dokazal oslabi ci posilnit USD. A deje sa to neustale kazdy mesiac a niekedy aj viac krat za mesiac.

Pre tych sprostejisich: hovorim napr. o sefovy FEDu alebo o roznych statistickych vyhlaseniach a indexoch.

Napr. na tejto adrese si najdete ake vsakovake kraviny ovplyvnuju cenu dolara , eura ci jenu.
Pitam sa 1984: mohlo by sa to stat keby bola mena podlozena realnou hodnotou?

capko # KivySoke83
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-22 08:49:49 b2288a19
Sorac, tu je ta adresa:

http://www.forexfactory.com/

:-)

capko # KivySoke83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-22 08:51:23 b2288a19
největší omyl většiny populace je ten, že si spojují produktivitu s potem tváře. jenže produktivitu společnosti a tedy i firem ovlivňuje zásadně organizace práce (politici - zákony a vyhlášky, management - pracovní postupy, logistika). pokud půl dne na stavbě čekáte než přijede beton a pak ještě další půl den vypisujete formuláře, zda splňuje veškeré technické a bezpečností předpisy (tím netvrdím že je hloupost trvat na bezpečnostních předpisech, jen tvrdím že je hloupost trvat úplně na všem co kdo vymyslí a nařídí), nezvedne produktivitu ani parta Stachanovců, kteří tu směs budou zpracovávat do půlnoci a ještě si k tomu budou muset svítit. jiný příklad ze stavby když nejprve vykopete rýhy na kanalizaci, pak vám nepřivezou potrubí a vy abyste se neflákali budete jako mouřeníni tyto rýhy obcházet abyste jako dodrželi produktivitu a budete takto 2x nákladněji stavět domy okoly, taky vykážete nižší produktivitu i když budete mít ruce vytahané až na zem z komplikovaného přenášení materiálu. stejně to funguje ve sttátní správě a v jakékoli instituci. poukazování na rychlost řezů švýcarských chirurgů je taky mimo mísu, pokud tam neutápí zdroje vybrané z pojištění v duplicitních zařízeních a zbytečných alibistických vyšetřeních, logicky zbývá více peněz na důležité zákroky (druhý faktor činí vlastní výše vybraného pojistného z podílu na vyšším HDP - címž jsme opět na začátku).

Libri # SudeMopa20
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-22 08:52:03 4f8df4f3
Veľmi dobre napísaný článok. Ja by som len k tomu napísal len jedno. Celý proces vstupu Slovenska do EU bol naplánovaný tak, aby sa lacný Slovenský priemysel, aj keď založený na už zastaraných výrobných prostriedkoch, rozložil v nezmyselných ISO normách a ďalších nám stanovených podmienkach, ktoré Slovensku nedopriali štartovať z jednej štartovacej čiary.O zbytok sa postarali šikovní privatizéri, ktorí stratou trhov nedokázali nič a tak aspoň predali výrobné zariadenia aby z toho čosi mali pre seba a svoju rodinu. Západ tak skúpil lacno všetko, čo sa dalo a my sme sa stali dílermy ich tovaru na vlastnom území. Ako nám zo západu už skôr zvestovali: nebudete mať u seba žiadne svoje fabriky, len tie naše, tak sa aj stalo. Čo nevyhrali vojnou, to vyhrali pomocou peňazí a politicky nás držia pod krkom a tesne nad hladinou prežitia. Aj angličtina nás uisťuje, že SLAVE = OTROK. Ak patríte k tým, čo tomuto neveria,.. naši europoslanci Vám to vysvetlia veľmi radi!

valdo # SaduMixu65
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-05-22 08:58:21 4e62ea85
Otrazky a namety pre 1984:
1. Pracoval si niekdy vedla Nemca na Slovensku kde on mal 6x vyzsi plat ako ja. Pritom v Nemecku sa ho zbavili a poslali do SR lebo tam ho nemohli zamestnat. Aka bola jeho produktivita? V podstate len cital emaily. Poslali ta niekdy do Nemecka aby si pre nich robil a nechali ti plat ako v SR. Nemci sa len usmievali ako mozeme robit za 6x mensi plat.
2. Tvoja 60 % nezamestanost je hlupost. Len za predpokladu uplne otvorenej ekonomiky, ktora je aj nasa. Zapad si narokuje na vsetko na umietsnenie investicie, na odliv zisku a na tvorbu urovne miezd. Tvoj predpoklad neplati ak je ekonomika ekonomikou vnutormych sluzieb, kde sa peniaye sa tocia medzi ludmi a neleju sa na zapad do HDP inych statov. Vid moj priklad o vyrobe aut a fakturacii. Na to si nereagoval. Napr. Polska sa kriza dopytu takmer nedotkla, pretoze maju stale vysoky vnutorny trh sluzieb
3. Neviem aky si rocnik ale podla mna si novodobo vystudovany ekonom, naucili ta len to co oni chcu. I to je vec nasich sucasnzch pseodoekonomov ako napr. Miklosh a jemu podobni. V prvom rade islo o ponizenie ludskej prace aby ludia boli zavisly a teda manipulovatelni, potom odovzdanie majetku na zapad a to tu mame teraz. Narodny stat uz si nemoze stanovit uroven pre svojich ludi.
4. Urcite uz nevies nic o nasej ekonomike z pred 1989. Ano bol to socik so svojimi negativami. ALE AJ POZITIVAMI. A jednim z nich boli narodne staty. Vtedy sa zisk a pridana nadhodnota neposielala do ZSSR. Teraz do EU sme povinny ju posielat! Nasa uroven ekonomiky bola dosiahnuta vdaka nasej sikovnosti, vysledkov prace nasich ludi ktora ostavala tu a neliala sa na inym do vrecka. Co ty na to. To uz ty nemozes pochopit, lebo tvojej generacii urcite fakty zamlcali.

Peter # FikyMigu16
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-05-22 09:06:55 5f69cc1b
Otrazky a namety pre 1984:
Co by si povedal o efektivite.
Obstaravali sme v Nemeckom koncerne svietidla do haly. Dost velky rozsah. Vypytali sa ponuky od dodavatelov. Poslali vselijake firmy. Nemecke, Slovenske, Ceske. Pritom nemecke ponuky boli cca 3x cenovo vyzsie /Cena práce+svietidla/ . Nemci samozrejme, ze nie je mozne aby to Slovaci vedeli takto lacno urobit, ze to bude šuvix a poodbne. Veľke diskusie. Nakoniec rozhodol Nemec, že ich poisťovaňa v Nemecku povedala, že ak sa nevyberie nemecky dodavatel hoci aj drahy nevokona poistvaciu zmluvu. Co myslis ako to dopadlo. Aka je efektivita investicie v SR ak je takto umelo predrazena, znova do vrecka Nemcovi. A takychto prikladov je vela. Podobne sa pristupuje vo věci miezd pre Osterbaiter. To je teoria novodobeho otroctva novodobahc ekonomov? Maju podla teba sucane ekonmicke teorie aj negativa alebo len slepo vidite pozitiva na vasich umelych grafoch

Peter # FikyMigu16
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-05-22 09:20:50 5f69cc1b
A to v tom Nemecku nam nemco hovorili, ze preco im berieme pracovne miesta. V podstate su polozeny do rovnakej situacie, kde stracaju miesta. Co vy na to ekonomovia.
Peter # FikyMigu16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-22 09:28:40 5f69cc1b
Smutne na tom vsetkom je to, ze Gejza ma pravdu....
Kolaps kapitalizmu uz davno nastal, napriek tomu vseodborni vyznavaci nedefinovatelneho pojmu zvany ekonomia sa budu drzat svojich pouciek, pokial sa daju objavovat nove trhy a nove lacne pracovna miesta.Tazko si vo svojej hlavicke dokazu predstavit ze Zem je uzavrety system, ktory tento fakt limituje a tym padom je akakolvek ekonomicka poucka uz zbytocna.

Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-22 10:15:07 59ad5d21
...produktivitu predsa nikto nespochybnuje... ale autor by nam mohol vysvetlit aku logiku ma par nasledovnych cisel:
HDP Slovenska je na urovni cca 80% z priemeru EU, cenova hladina na urovni 72% z priemeru EU a mzdy na urovni cca 30% z priemeru EU... Problem teda nespociva v tom, ze slovenski obcania by chceli nieco, co im nepatri... A preco je to takto ? V ekonomike nie je primarne dolezite, ake velke HDP sa tam vytvori, ale fakt kolko z neho sa na danom uzemi "realizuje" a jednoducho to nase HDP sa "realizuje" v zahranicnych krajinach, ktorym patri velka cast nasho hospodarstva... To je zaroven otazka, preco nedokazeme vydavat ani len rovnake % z HDP na skolstvo, zdravotnictvo, armadu..., preco sme odsudeni na vecne zadlzovanie, nizke platy a dochodky, ale realtivne vysoke zivotne naklady...
fan B # DohaMato29
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-22 14:40:28 c350b805
Gejza zabiiiiiil!

Skutocne tlieskam Gejza, pretoze clanok som cital cely do detailu a mal som z neho naozaj tak silny etericky pocit ako ked som cital clabok o funkcnej studenej fuzii, teda az do toho momentu kym som ho nedocital, zamyslel sa a uvedomil si ze je to kus braku ktory jednoducho a na zaklade logickych postupnosti a suvislosti vysvetluje (a podla autora tym padom aj dokazuje) funkcnost teorie ktora avsak neberie do uvahy fakt ze je to nefunkcna, nezrealizovatelna a predovsetkym ucelova demagogia.

Uz som sa fakt bal ze sa nenajde jeden kto by skutocne dokazala poskytnut suce protiargumenty.

Takze Gejza pekne napisane a este raz tlieskam.
Mufo # RijeVoca69
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-22 15:56:39 55ede32c
Mzda je obrazom toho, ze mame docinenia s riadenou ekonomikou ktora sa tvari ako trhova. Problemom je ze to riadia figury zo zahranicia ktore maju minimalny zaujem o slovensko a jeho obcanov. Vstupom do EU sme im otvorili dvete do nasej komory. Budu nas udrziavat v stave aby sme nepomreli od hladu a nejake zmeny k lepsiemu nemozno ocakavat ani vo vzdialenej nieto v blizkej buducnosti. Pozrite sa na Juznu Ameriku aku spust tam zapadni kapitalisti zanechali. Zadlzenost slovenska je tak vysoka ze nemyslim ze stat dokaze splatit dlhy. Jednou z pricin su nizke mzdy= nizke danove prijmy= potreba brat uvery= znizovanie ratingu= znizovanie investicii= pokles ceny prace= dalsie uvery za vyssie uroky. Ako kolobeh vody v prirodeEva # KeciNeca34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-22 17:22:01 42577235
Diskriminácia Slovenska, nakoľko mzda je za prácu a nie za lokalitu v ktorej sa vykonáva. A neplatí to len na Európu, ale i na regióny Slovenska...

Bertold # FuliXuju84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-22 18:56:41 4e636aa6
Ale no ..Gejza Hufi..51.. sa "rozjel"... Tie výpady v invektívach sú znakom nenachádzania výraznejších porovnávaní.. tak trochen chapem ho...Teda ..súvislosti... Talianska sú dve sever. priemyselný a juh.. iní "mafiozni". A všetko o Slovenskej mzde! Bratislavský "východniari " sú tam ...a cez víkend ----- preplnené vlaky... a furt len ..rozumu a roboty... je treba ..ukázať za "TUNI PEŃEŽ" lebo../cicho buc Piťu pišem podľa Paliho/!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-22 19:20:30 58d4289b
Čosi o HDP... Dakto tomu hovorí Hru.. Dom..Prd. To je čo? Dajme si takú otázku! To je vyjadrenie čoho? Je to finančná kategória? Alebo produkčná? Musí byť vyjadrená v nejakej --mene? A nedaj na jednú ...kotrbu-- To fakt už nie je možné porovnať šťastných ľudí len cez---nejaký HDP..?
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-22 20:19:32 58d4289b
Nízko hodnotený príspevok


Lidhja # JojaVime40
-
 26% ( 9 people voted )
+
2014-05-23 02:13:31 b228dbef
Lidhja
a ja ze, gracat sa chodi na toalety.
Pet # CeroQate59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-23 13:00:27 5f69cc1b
milujem ludi, co o zisky by sa neradi delila ale robotu by hadzali co najdalej od seba...picnu kloaku lidhju a pandemonia mam rad, sibenice uz stoja, cakam na osobne predstavenie sa, aby nedoslo k omylu...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-23 23:18:53 b2fdadf0
delili
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-23 23:19:31 b2fdadf0
chujovina menom lidhja, davam ti minus, ale nerucaj sa, nie je prve...
ze pozdravujem strycka sama a tiez his boy friend familiy...byvam v presove, dohodnime sa na tvojej moznosti prezitia... zi min. 150km/2,5 rokov od spominaneho mesta...ok? ligus?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-24 00:10:49 b2fdadf0

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   jede
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

III. svetová vojna v proroctvách.


III. svetová vojna v proroctvách.
V rôznych dobách a na rôznych miestach, nezávisle od seba boli spísané isté proroctvá hovoriace o poslednej, t.j. „Tretej veľkej“ vojne. Tieto proroctvá sú v iných krajinách dobre ...
Papež František: ‚Nevzdáme odpor proti Střednímu východu bez křesťanů‘
KAUZA SME
Jaké nemoci se dají vyléčit sklenicí vody?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1016 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne