Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Priniesli nám Cyril a Metod už pokrivené kresťanstvo?


Priniesli nám Cyril a Metod už pokrivené kresťanstvo?

 

Niekedy je  ťažké pozrieť sa pravde do očí, pretože to  veľmi bolí. Avšak raz pravda aj tak výjde na svetlo dňa. Cyril a Metod prišli na územie Veľkej Moravy v dobe, kedy naplno prebiehalo pokresťančovanie Európy. Žiaľ bolo to zväčša pokresťančovanie ohňom a mečom. Ale do akej miery bolo toto "kresťanstvo" v tej dobe ešte skutočne kresťanským? 


Aby sme si vedeli predstaviť, v akom štádiu bol vývoj kresťanstva za čias Cyrila a Metoda, musíme sa pozrieť na celkový vývoj od čias Ježiša Nazaretského, ba dokonca ešte aj  pred Ním.


Nemecký cirkevný kritik Karlheinz Deschner, opisuje vo svojich viacerých zväzkoch diela "Kriminalgeschichte des Christentums" (Kriminálne dejiny kresťanstva) historický priebeh vývoja kresťanstva. Budem sa tohto diela pridŕžať, pretože zväzky tohto diela sú doložené historickými prameňmi a  svojimi slovami zhrniem do niekľokých odstavcov ako to bolo na začiatku kresťanstva, a ako sa kresťanstvo vyvinulo počas storočí, a ako to je dnes.


Prvé kresťanské obce po Ježišovi Nazaretskom, boli vedené priamo prorockým Duchom a neexistovali v nich žiadne štruktúry a ani žiadne pohanské črty. Každá obec pozostávala len zo starších a jedného anjela obce, ktorý mal prorocké slovo. Najväčšia kresťanská cirkev na svete,  sa dnes žiaľ zakladá najmä na pohanských kultoch a tiež štruktúra zodpovedá kňazskému kastovnému pohanskému systému a nie na tom, čo bol učil Ježiš Nazaretský.

Karlheinz Deschner vychádza z historických prameňov a aj z  Apokryfov a antických spisov, ktoré dokladajú, že prví kresťania boli dokonca vegetariánmi a členovia obcí nesmeli byť vojakmi, pretože Ježiš učil absolútny pacifismus.  O niekoľko storočí sa tieto prvotné princípy obrátili v pravý opak.  Ako to prebiehalo, a čo tomu predchádzalo?

Úplne na začiatku prakresťanských obcí, bol Apoštol Pavol prvým, ktorý začal pravdepodobne nevedome, prevracať živé prakresťanstvo a začal kresťanské učenie falšovať. On položil základy pre štátne náboženstvo a spovrchnenú kultovú cirkev a ostatné potom dokonal cisár Konštantín.

Saul z Tarzu v Malej Ázii, židovský farizej, ktorý sa stal Pavlom, bol rozhorčený protivník Ježiša z Nazaretu a najskôr prenasledoval prakresťanskú obec. Saul jedného dňa vyhlásil, že počul v sebe prejavenie Krista a odvtedy sa obrátil.

Tento Saul, sa však nestal členom prakresťanskej obce, ale začal kázať bez prípravy, bez dohovoru s apoštolmi. Pavol nepoznal Ježiša Nazaretského, ktorého Prorocký Duch sa pred pôsobením Pavla prejavoval v praobciach.

Saul, po svojom údajnom obrátení nazývaný Pavol, zmiešal učenie Ježiša Nazaretského so svojimi rímskymi predstavami, a tak sa začal dohadovať a hádať s niektorými prakresťanskými skupinami. Saul, potom vraj Pavol, sa nenechal opraviť ani prakresťanmi prvotných obcí, ktorých Ježiš osobne vyučoval, a ani Prorockým Duchom v prakresťanských obciach.

Naopak, Pavol začal hovoriť  o vlastných "zjaveniach". Až po hádke s Petrom, ktorého Pavol verejne obvinil z pokrytectva (Gal 2, 11-13), vznikli ďalšie rozpory aj čo sa týka konzumovania mäsa a prakresťanského jedla. 

 Podľa spisov z Apokryfov, ktoré neboli pojaté do biblie, bol Peter vegetariánom, pretože to tak apoštolov vyučoval Ježiš Nazaretský.  Tu len jeden príklad. Peter hovorí: "Žijem z chleba a olív, ku ktorým zriedka pridávam zeleninu." Clementínske Homílie, XII,6; rec. VII, 6

Pavol naproti tomu nepoznal Ježiša a nevedel, čo presne Ježiš vyučoval Svojich učeníkov. Bol síce tiež Žid, mal ale zároveň rímské právo, a jedol mäso bez obmedzenia ako iní, najmä majetní Rimania. Nemal vedomie pre to, že sa niekto z lásky a súdržnosti k zvieratám, zriekne pôžitku z mäsa ako to Ježiš chcel, a ako to už vtedy vyučoval, čo cirkev zatajila. "Vpravde, Ja vám hovorím, preto Som prišiel na svet, aby som odstránil všetky krvavé obete a jedenie mäsa zvierat a vtákov, ktoré ľudia zabíjajú." Ježišovo evanjelium, kap. 75, 9 Rottweil 1986, nemecké vydanie.

Pavol súhlasil s jedením mäsa aj pri prakresťanskom spoločnom jedle a pravdepodobne aj pri slávnostnej večeri, ak sa nad tým nikto nepohoršoval. Jedine z tohto dôvodu by sa ho bol zriekol. Napísal: "Všetko, čo sa predáva na jatkách, jedzte a na nič sa nedopytujte pre svedomie." (1 Kor 10, 25).

Aspekt vegetariánstva ako aj poznanie o reinkarnácii bolo v pôvodne v prakresťanskom učení Ježiša Nazaretského, no cirkev na toto učenie uvalila kliatby a začala prenasledovať, každého, kto sa k týmto aspektom priznal. Kresťania sa modlia v Otčenáši:  "Tvoje kráľovstvo príď, Tvoja vôľa sa staň." Ale, ak má prísť k ľuďom Božie kráľovstvo, tak sa človek na to musí aj pripraviť. V Božej ríši sa mäso neje, lebo keby Boh v nebesiach  nechával zabíjať zvieratá pre pokrm, znamenalo by to, že by hrešil proti vlastným prikázaniam. V Desatoro prikázaniach Boh hovorí: Nezabiješ! Cirkev toto prikázanie relativizovala, aby sa nevzťahovalo na zvieratá.  Ježiš to ešte v Kázaní na vrchu prehĺbil, keď povedal, že človek môže zabiť už aj slovom ..., kto čítaš, rozumej.

Cirkev to sebe a svojim veriacim, samozrejme, zjednodušuje tým, že tvrdí: Prichádzajúci nový svet, a s ním aj zmierenie s prírodou, to je pre kresťanskú vieru dielo Božie. Ľudia nemôžu tieto podmienky Ríše Božej splniť. EKD (Nemecký Ev.katechizmus) - K zodpovednosti človeka za zviera ako spolustvorenie, 1991, s. 9.

Bolo čoraz zrejmejšie, že Pavol sfalšoval učenie Ježiša z Nazaretu, lebo rozdiely medzi Pavlom na jednej strane a apoštolmi a Ježišom Nazaretským na druhej strane boli čoraz väčšie. Ježiš vyučoval apoštolov priamo, no Saul, teraz údajne Pavol, však Ježiša nepoznal.  Namiesto toho, aby sa nechal informovať o Ježišovi, a aby sa tak, ako je to len možné, na Neho orientoval ako na vzor, vyhlásil Pavol svoj nedostatok týkajúci sa Ježišových nariadení Svojim apoštolom jednoducho za nepodstatný. Veril, že vo vnútri je s Kristom už zjednotený (Gal 2, 20) a o situácii prakresťanov tej doby sebavedome píše: Ak sme Krista aj poznali podľa tela (odvoláva sa na ostatných apoštolov), teraz (Ho) už nepoznáme (2 Kor 5, 16).

Saul, ktorý sa nazval Pavlom, preprogramoval Ježišovo učenie svojím intelektuálnym rímskym kultovým postojom. Pavol si napríklad myslel, že krv, ktorú Ježiš prelial, mala mať u Boha zmierujúci účinok raz a navždy (Rim 3,25; 6,10), takže už viac netreba obetovať zvieratá. Ježiš bol teda zároveň "obetné zviera". V liste Rimanom Pavol hovorí: Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. (5, 8) Slová keď sme boli ešte hriešni ukazujú, že Kristova Vykupiteľská obeť mala pre Pavla charakter odpykania raz a navždy.

Je ale Boh skutočne tak krvilačný, že potrebuje neustále krvavú obeť? Alebo sú to tisícročné pohanské interpretácie kňazskej kasty? Farári premieňajú každý deň na omšiach víno a oplatku na krv a mäso Ježiša Nazaretského, ktoré majú túto takzvanú krvavú obeť, ktorou bol krvilačný Boh zmierený, pripomínať? Na pamiatku Ježiša Nazaretského? 

Krvavá obeť zodpovedá pohanským zvykom, ktoré boli prebrané Mojžišovými kňazmi do Kníh Mojžišových, ale Boh Mojžiša rehabilitoval skrze Izaiáša, Jeremiáša a ďalších starozákonných prorokov, cez ktorých jasne hovoril proti krvavým obetiam.Tu len niektoré z nich:

"Lebo vašim otcom, v ten deň, keď som ich vyviedol z Egyptskej krajiny, nič som nehovoril ani neprikázal ani o zápalných ani o zábitných obetiach. Ale toto som im prikázal: Poslúchajte môj hlas a budem vašim Bohom a vy budete mojím ľudom. Choďte vždy po ceste, ktorou vám kážem ísť, aby sa vám dobre viedlo. Ale oni neposlúchali a nenaklonili si uši, lež nasledovali zámery svojho zatvrdilého zlého srdca; obrátili sa mi chrbtom a nie tvárou. Odo dňa, keď vyšli vaši otcovia z Egyptskej krajiny, až podnes, neustále, deň čo deň posielal som k nim všetkých svojich služobníkov, prorokov, ale ma neposlúchli, ani si nenaklonili uši, ba zatvrdili si šiju, horšie si počínali ako ich otcovia. Keď im toto všetko budeš rozprávať, ani ťa nebudú počúvať, keď budeš volať na nich, neozvú sa ti. Vtedy im povedz: Toto je národ, ktorý neposlúchal hlas Hospodina, svojho Boha, a neprijal výstrahu. Zhynula pravda a vymizla z ich úst." (Jer 7, 22-28)

"Ak aj vystierate vaše dlane, zastriem si oči pred vami. Ak sa aj veľa modlíte, ja to nepočujem. Vaše ruky sú plné krvi. Umyte sa, očistite sa! Zanechajte svoje zlé skutky! Prestaňte pred mojím zrakom konať zlo!" ( Jer 1, 15-16)

"Má vari Hospodin takú záľubu v zápaloch a zábitkoch ako v poslušnosti voči hlasu Hospodina? Hľa, poslušnosť je lepšia ako obeť a počúvanie lepšie ako tuk baranov." (1 Sam 15, 22)


"Načo mi je množstvo vašich obetí?, hovorí Hospodin. Sýty som zápalov z baranov i tuku z kŕmnych teliat, ani krv juncov, jahniat a kozlov nemám v obľube!" (IZ 1, 11)

"Neprinášajte viac márnu obeť, kadidlová obeť mi je ohavnosťou. (IZ 1, 13)

"Lebo lásku chcem a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly. (Oz 6, 6)

"Pretože si Efrajim rozmnožil oltáre, stali sa mu oltármi na hriech. Ak im predpíšem množstvo príkazov, za cudzie ich len pokladajú. Milujú obete, obetujú a mäso jedia, ale Hospodin nemá v nich záľubenie." (Oz 8, 11-13)

"Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky, neznášam vôňu vašich zhromaždení. Keď mi prinášate spaľované žertvy, vo vašich daroch nemám záľuby, na obete spoločenstva z vašich tučných zvierat sa nepozriem. Preč odo mňa s hlukom vašich piesní! Nechcem počuť hudbu tvojich hárf! Ale nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok!
Či ste mi prinášali obete a dary štyridsať rokov na púšti, dom Izraela? No ponesiete Sakkuta, svojho kráľa, a Kévána, svojho boha hviezd, svoje to modly, čo ste si spravili, a odvediem vás do zajatia za Damask, hovorí Hospodin; Boh mocností je jeho meno." (Ámos 5, 21-27)

"Načo mi kadidlo, ktoré prichádza zo Sáby, a vonná trstina z ďalekej krajiny? Zápaly vaše nie sú mi príjemné." (Jer 6,20)

"S čím mám predstúpiť pred Hospodina a skloniť sa pred Bohom na výsosti? Mám predstúpiť pred Neho so zápalmi a s jednoročnými teľcami? Má Hospodin záľubu v tisícoch baranov a v desaťtisícoch potokov oleja? Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok, plod svojho tela za svoj hriech? Hospodin ti oznámil, človeče čo je dobré a čo žiada od teba: Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom." (Mich 6, 6-8)

"Neprijmem junca z tvojho domu, ani kozlov z tvojich košiarov. Lebo mne patrí všetka lesná zver a tisíce dobytka na vrchoch. Znám všetko vtáctvo hôr, moje je všetko, čo sa hýbe na poli. Keby som lačnel, nepovedal by som ti, bo môj je svet i všetka jeho náplň. Či mäso z býkov jedávam a pijem azda kozlov krv? Obetuj Bohu vďaku a splácaj Najvyššiemu svoje sľuby! Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a ty ma budeš oslavovať. Lež bezbožnému vraví Boh: Akým právom odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, keď nenávidíš kázeň a moje slová hádžeš za seba? Keď vidíš zlodeja, držíš s ním a s cudzoložníkmi máš svoj podiel. Ústa si vydávaš na zlé, tvoj jazyk snuje zákernosť. Sadáš a ohováraš svojho brata, na syna vlastnej matky váľaš hanu. Ty toto robíš a ja mlčať mám, myslíš si, že som ako ty? Obviňujem ťa, staviam ti to pred oči ... (Žalm 50,9-21)

Boh teda od začiatku nechcel nijakú "zmierujúcu krvavú obeť", ale želal si, aby všetci ľudia spľňali prikázania Božie  a síce Desatoro Božích prikázaní a neskôr Ježišove Kázanie na vrchu.

Veľká časť Pavlovho učenia zodpovedala jeho predstávám, ktoré ale nezodpovedali učeniu Ježiša Nazaretského. Ježiš učil dodržiavať Božie prikázania, lebo ľudia majú nájsť Ríšu Božiu v sebe samých. K tomu nie je treba kňazov, biskupov, kardinálov, ani pápeža, pretože  človek nepotrebuje sprostredkovateľov, keďže je sám chrámom Božím, ale Pavol položil základ pre hierarchickú cirkevnú štruktúru.

Nech už z akýchkoľvek dôvodov Pavla uchvátila myšlienka, aby prevzal zodpovednosť v praobciach. Vniesol do spoločenstva rybárov, tesárov a apoštolov svoje intelektuálne predstavy. Jednoduchí veriaci, ktorí sa orientovali na Ježiša boli podľa všetkého neskúsení v diskutovaní a nemohli čeliť tomuto veľmi vzdelanému zákonníkovi "Pavlovi". Pavol, ovládajúci rétorické umenie, čerpal zo svojho izraelitského teologického poznania, a tak nepozorovane zmenil kresťanské učenie, učenie Ježiša Nazaretského. Podkopal ho. Keby to tak nebolo, bola by cirkev dnes skutočne kresťanskou, keďže sa cirkvi tak veľmi odvolávajú na Pavla.

Pretože sa Pavol postavil nad prakresťanské obce a vniesol do nich svoje vlastné predstavy, preniknuté rímskymi kultovými ceremóniami, položil základy štátnemu náboženstvu Rímskej svetovej ríše, v ktorom centrálne učenie Ježiša z Nazaretu, Desatoro prikázaní a Reč na hore,  nehrali už žiadnu podstatnú úlohu.

Pavol teda prevrátil živé prakresťanstvo, v ktorom pôsobil Prorocký Duch. Položil základný kameň kultovej cirkvi s biskupmi a kňazmi, ktorí oživili staré kulty, obrady, ceremónie, taláre, kazateľnice a oltáre, celkom podľa zaužívaného spôsobu tak, ako ľudia boli zvyknutí v ich vtedajších pohanských náboženstvách. Pohanský kult budoval stále viac vonkajšie náboženstvo, v ktorom jednotlivec viac nerozmýšľal o tom, aby svoj chrám, dušu a telo, očisťoval, ale rozplýval sa kultovými skukami a počúval kňazov, ktorí sa nechali uctievať a oslavovať ako pastieri kultovej cirkvi.

Kultová vonkajšia cirkev, oslavovala triumfy - obrátenie sa dovnútra zostalo bokom. Do základov kultovej cirkvi Pavol zabudoval štátne učenie tým, že intelektuálnou výrečnosťou nahovoril "kresťanom", že musia poslúchať vrchnosť tohto sveta, pretože je Bohom dosadená a určená, ktorá ako "Božia služobnica" mečom vykonáva spravodlivý "súdny trest". (Rim 13)

V nasledujúcich takmer 2000 rokoch malo a má učenie Saula, "Pavla", ničivý účinok celosvetovo. S Ježišom Nazaretským a živým prakresťanstvom to nemá nič spoločné.
Ježiš a apoštoli učili: Dajte cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie (Mt 22, 21), A taktiež aj: Boha musíme poslúchať viac ako ľudí. (Sk 5, 29) To sa však zmenilo.

Nasledoval obrat o 180 stupňov a v ďalšom vývoji kresťanstva dokončil cisár Konštantín začaté dielo Pavla a zaviedol spoluprácu cirkvi a štátu ako osudový zväzok. To znamenalo ďalšie odpadnutie od Ježišovho učenia  a vznik štátnej inštitúcie, teda vznik vonkajšieho mocenského náboženstva.

Keďže kresťania boli v prvých troch storočiach často prenasledovaní, mnohí sa radšej opreli o Pavla a  prispôsobili sa, teda podriadili sa štátu, aby dokázali, že sa im deje neprávosť. Za vedenie prvých obcí po Ježišovi boli najskôr zodpovední starší, proroci a "anjel obce", ktorý zásadovým životom nasledoval Ježiša a urdžiaval spojenie s Bohom (porov. Zjav 2 a 3: otvorený list pre "anjelov" obcí). Ale anjeli a proroci sa mohli udržať len málo rokov. Pavol síce spomínal "zjavenia a prejavenia Pána",  pútal však pozornosť hlavne na svoju osobu a výhražne sa staval proti prejavom, ktoré mohli jeho učenie spochybniť: Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval (iné) evanjelium miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali, - nech je prekliaty! (Gal 1, 8) Tento citát je tiež dôvod prečo sa Boh dnes nemôže prejavovať v inštitúciach cirkví. Božie Slovo skončilo. Boh viac nehovorí...

Pavol (alebo žiak, ktorý použil jeho meno) napokon splnomocnil Pavlových prívržencov Timotea a Títa, aby dosadili jedného biskupa vedľa starších ako vodcu obce. Takto je to v 1. Liste Timoteovi v Biblii: Ak sa niekto snaží o biskupstvo, po znamenitom diele túži. (3, 1)
Už začiatkom 2. storočia sa z týchto opatrení vyvinula pevná hierarchická inštitúcia s biskupom na čele, o stupeň nižšie boli starší, stupeň pod nimi diakoni, a biskupi riadili zakrátko obce ako králi, hovorí sa o "monarchickom episkopáte". Po biskupoch onedlho nasledovali pre väčšie regióny príslušní metropolitní biskupi, príp.
"patriarchovia" a z biskupa hlavného mesta Ríma sa stal "pápež".

Úradní predstavitelia sa zjavne čoraz väčšmi usilovali o vážnosť a spoločenskú spôsobilosť obcí, zrejme aj preto, aby sa vyhli prípadnému prenasledovaniu. Skutočné prakresťanské princípy ustúpili ešte viac do úzadia alebo sa ich dokonca celkom vzdávali. Už Pavol schvaľoval napr. otroctvo a aj v obciach existovali otrokári. Dôsledkom takéhoto vrchnostného myslenia bolo, že členovia obcí čoraz častejšie schvaľovali aj vojenskú službu pre kresťanov. 

Karlheinz Deschner  vo svojich zväzkoch diela "Kriminálne dejiny kresťanstva" vynikajúco opisuje, čo sa dialo ďalej.

Vývoj kresťanstva  prišiel vhod cisárovi Konštantínovi, narodenému okolo r. 285. Spojil sa s cirkvou a ukázalo sa, že z tohto spojenia štátu a cirkvi  vznikol mimoriadne účinný a dlhotrvajúci účelový spolok na ovládanie a manipuláciu poddaných. Moc, "exekutíva" štátu sa spojila s "Božou" autoritou - vznikol z toho neporaziteľný, donucovací a výchovný prostriedok, aby sa v národe presadilo všetko, čo sa chcelo.

V Kriminálnych dejinách kresťanstva Karlheinza Deschnera nájdeme o tom podrobne rozpracovanú kapitolu (Zväzok 1, od strany 213 ďalej ): Konštantín sa narodil okolo r. 285 v dnešnom Bulharsku. Jeho otec bol vojenský tribún a od r. 305 cisár (najvyšší vládca) v západnej časti Rímskej ríše, ktorú rozdelil Dioklecián na štyri časti, aby sa mu lepšie vládlo.

Cisár Konštantín bol, ako jeho otec, veľmi bojachtivý a okrem toho krutý. Ustavične viedol vojny proti rôznym germánskym kmeňom. Porazených protivníkov nechal vo veľkom počte v cirkuse hodiť beštiam a dve porazené kniežatá dal roztrhať medveďom.
Okrem toho cisár Konštantín podriadil svojej vláde troch ďalších spolucisárov počas desaťročnej občianskej vojny, pričom sa s jedným z nich, Liciniusom dočasne spojil a tohto potom, keď Licinius odstránil z cesty spolucisára Maximina, napadol ho sám od chrbta. Predtým sa cisár Konštantín zbavil ako prvého konkurenta Maxentiusa - v známej bitke na Milvickom moste (312), kde údajne prijal sen: "V tomto znamení zvíťazíš."
Prívržencov a rodiny v boji porazených protivníkov zakaždým bez zmilovania vyvraždil. Poslednému porazenému Liciniusovi Konštantín prisahal, že ho ušetrí, ale o rok neskôr ho takisto nechal zahrdúsiť.

Krutosť cisára Konštantína sa nezastavila ani pred vlastnou rodinou. Britský historik Shelly o tom píše: "Tento chladnokrvný a zdanlivo svätý surovec nechal podrezať hrdlo svojmu synovi, zaškrtiť svoju ženu, zavraždiť svokra a švagra ...". Svoju ženu nechal zabiť, lebo bola obvinená z nevery (nedokázanej) - on sám bol samozrejme notorickým cudzoložníkom.

Cisár Konštantín si dal postaviť nádherný palác, obliekal sa do najnádhernejších a najluxusnejších šiat, dal sa oslovovať "zástupca Boha", "naša božskosť" (nostrum numen) a klerici ho oslavovali ako "záchrancu" a "spasiteľa".
Dostali sme sa k vzájomnému využívaniu: cisár Konštantín privilegoval cirkev, a tá zasa ospravedlňovala jeho bezhraničnú moc.

Cisár Konštantín počas svojho života nebol oficiálny kresťan, stal sa ním až bezprostredne pred smrťou (337). Až celkom nakoniec sa nechal pokrstiť, a to nie ani katolícky, ale "kacírsky", totiž ariánsky. V počiatočných rokoch jeho vlády, keď vládol ešte v Galii, podporoval pohanstvo a ani neskôr sa jednoznačne neustálil, nechal napríklad raziť mince s obrazom boha slnka.

Cisár Konštantín, od začiatku veľa cestoval, bol dobre informovaný, aj nábožensko-politicky, ale najmä o prísnom, takmer vojensky usporiadanom a v celom impériu platnom kádri cirkvi, najzomknutejšou organizáciou neskorého antického sveta. A v tejto cirkvi videl asi niečo také ako prefigurovaný model svojej vlastnej ríše. (str. 242)

Spolupráca cisára Konštantína s cirkvou poznačenou pavlinizmom, fungovala od začiatku vynikajúco. Cirkev rozpútala štvavú kampaň proti svojmu prvému protivníkovi Maxentiovi, ktorý sa dodnes považuje za krvavého prenasledovateľa kresťanov a ako pojem zloby a týrania. V skutočnosti bol Maxentius schopný a mierny vládca, prirodzene málo vojnychtivý a tolerantný voči kresťanstvu. Ibaže: dal vyhnať dvoch rímskych biskupov, pretože po ich zvolení vznikali medzi "kresťanmi" veľké spory. Maxentius zdaňoval všetkých rovnako, aj bohatých - a cirkev už vtedy nestála na strane chudobných.

Len čo sa cisár Konštantín po víťazstve nad Maxentiom usadil v Ríme, prejavil svoju vďačnosť: cirkev dostala do daru veľké pozemky a vrátil sa jej cirkevný majetok. Len sama rímska cirkev prijala "vyše tony zlata a takmer desať ton striebra". (str. 236) Zo štátnej pokladnice, ktorú naplnil vykorisťovaním svojich poddaných, financoval cisár Konštantín po celej ríši obrovské a veľkolepé stavby chrámov.

Ale nie len to: oslobodil klerikov od poplatkov, dal im právo, aby mohli byť dosadení ako dediči, teda právo dediť (ktorú predtým mali pohanské kulty len vo výnimočných prípadoch), cirkvi udelil dokonca súdne kompetencie - proti rozsudku biskupa neexistovala možnosť, odvolať sa.

Veľa biskupov mohlo na svojich úradných miestach už napodobňovať ráz a ceremoniál cisárskeho dvora. Mali nárok na výnimočné tituly, na kadidlo, boli pozdravovaní na kolenách a sedeli na tróne, ktorý je odleskom božského trónu. Iným kázali pokoru! (str. 238) Či to ešte zodpovedalo učeniu Ježiša Nazaretského, to nech si domyslí každý sám.

Zakrátko bola cirkev taká bohatá a privilegovaná, že Konštantín musel zasiahnuť: napr. obmedzil možnosť, aby sa bohatí stávali klérikmi, pretože tak chceli uniknúť daňovej povinnosti! Za vlády Konštantínových nasledovníkov bola opäť obmedzená aj dedičná oprávnenosť cirkvi, prirodzene, nie natrvalo.

Ruka ruku umýva: už v r. 314 cirkev rozhodla, že majú byť z cirkvi ihneď vylúčení kresťanskí vojenskí dezertéri - obrat presne o 180 stupňov, lebo predtým bol vylúčený ten, kto do vojenskej služby vstúpil.
Úlohy boli rozdelené jasne: cisár rozhodoval aj o náboženských veciach - v r. 325 napr. zvolal Nicejský koncil a diktoval odvtedy platiace vyznanie viery. Cisár bol najvyšší, bohorovný vládca - hneď po ňom nasledovali cirkevní hodnostári, ktorí žili často v takom istom prepychu. Svoju vďaku prejavovali tým, že obhajovali cisárovu moc a jeho vojny, utajovali jeho zločiny, ustavične mu nesmierne lichotili a preťahovali medové motúzy popod nos.

Cisár Konštantín vytvoril - praobraz spolužitia medzi cirkvou a štátom. Konštantínovi predchodcovia sa kresťanstva obávali a čiastočne proti nemu bojovali. On kresťanstvo využil preukazovaním náklonnosti a pomocou svojich výsad vo svoj prospech ... V skutočností prijal klérus do služby a nanútil mu svoju vôľu ... Cirkev síce bola mocná, stratila však všetku slobodu ... On a oni (Konštantín a biskupi) urobili z cirkvi štátnu cirkev ... ( str. 242)
Cisár Konštantín, hoci sám nebol presvedčený katolík, nechal cirkvi voľnú ruku pri začínajúcom prenasledovaní inak zmýšľajúcich. Zrejme pod klerikálnym vplyvom vydal protižidovské zákony - tak bol napríklad prestup kresťana k židovstvu potrestaný smrťou.

Prenasledoval aj - z dôvodu politickej taktiky, napr.  kacírske hnutia donatistov v severnej Afrike a markionistov. Donatisti v severnej Afrike boli proti zväzku trónu a oltára a spojili sa so vzbúrenými poľnohospodárskymi robotníkmi proti veľkostatkárom. To, prirodzene, nebolo po vôli ani cirkvi, ani štátu!

Za vlády cisára Konštantína sa prvý raz - tiež nie náhodou - objavilo slovo "katolícky" ako označenie k odlišnosti od takzvaných "kacírstiev".

Pohanská kultová cirkev sa vybudovala cez Pavla, ktorý chybne interpretoval Ježišovo učenie, teda začlenil ho do pohanskej tradície Rimanov a zásobil ním všetky vládychtivé a bojachtivé mocenské štruktúry.
Pavol hodnotil ženu ako odlesk muža, muž je naproti tomu u Pavla odlesk Boha. Tým vzniklo cirkevné "kresťanstvo", kde mala žena menšiu hodnotu. Toto trvá až do dnešnej doby. Ježiš učil naproti tomu rovnosť medzi mužom a ženou. On nerobil rozdiely; On nepozdvihol muža na odlesk Boha a neponížil ženu na odlesk muža.
To je opäť znovu Saul, zároveň Pavol, ale nie Ježiš, ten Kristus.

Cisár Konštantín urobil z pohanskej kultovej cirkvi štátnu cirkev, zároveň štátne náboženstvo, ktoré je dodnes svojimi krvavými a krutými koreňmi prepletené s pohanským kultom. Krvavé, kruté a barbarské náboženské kulty sa vyvinuli pred a  po Mojžišovi a pokračovali v bývalej Rímskej ríši.

Dnešné štátne cirkvi (vznikli odštiepením od tej jednej rímskej kultovomocenskej cirkvi) sú vonkajšími mocenskými náboženstvami, ktoré nemajú s učením Ježiša Nazaretského takmer nič spoločné, iba meno Kristus. Používajú toto meno a zároveň zneužívajú pre svoje účely. Pôsobí v nej však naďalej duch Starého zákona - krvavej obete a brutálnej, povýšeneckej Konštantínovej arogancie.

Žiaľ je to historický fakt, že takéto vtedy už pokryvené kresťanstvo nám potom priniesli na naše územie aj Cyril a Metod.

Človek by nemal len slepo veriť, ale mal by používať okrem srdca aj svoj rozum. Keď sa človek pozrie do minulosti ako sa veci mali, a keď sa pozrie, ako vyzerá náš svet teraz, je to dôkazom, toho, že takzvaná "kresťanská cirkev" prispela veľmi významne, že sa naša civilizácia dostala až do tohto veľmi zlého stavu.

Starší článok autora:

http ://www.dolezite.sk/old/Preco_nam_cirkev_ zamlcala_a_nadalej_zamlciava_poznanie__4 8.html


Ak by sa niekto chcel touto témou zaoberať podrobnejšie, odporúčam mu okrem veľmi dobrých zväzkov od Karlheinz Deschnera aj nasledovné linky, kde sa pojednáva o pôsobení Cyrila a Metoda na našom území z pohľadu akoby vtedajšieho obyvateľstva. Ide tam hlavne o fakty:

http://www.ved.sk/RC.cyri l.metod.kultura.htm

http://www.ved.sk/RC.sudny.zakonn ik.htm

http://www.ved.sk/RC.Konstantin .Metod.htm

 

Vo videu sa Christoph Hitchens vyjadruje niekoľkými faktami o stave dnešnej cirkvi, ktorá sa nazýva "kresťanskou"...Author: Andrej Biras # WupyDuli31
Cirkev2013-06-3020
-
 52% ( 17 people voted )
+
Tento link v článku nefunguje a už to nemôžem opraviť, ospravedlňujem sa.

http://www.ved.sk/RC.cyril.metod
.kultura.htm

andrejbiras # NyhiJeja84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-30 16:13:57 5dde530b
nechcel som pisat ale pri citani nadpisu...pokryvene...to snad ne?.zeby autor bol novodobe vygumovane decko?.tie totiz nevedia pravopis lebo necitaju knihy.hmmm

cigan dzurind # LalyQapu61
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-06-30 16:35:44 5f6638fc
Mal som skutočne snahu prečítať si tento článok. Žiaľ, už nadpis je gramaticky "pokryvený". Ak je takáto základná chyba v nadpise, čo potom bude v texte? Škoda, takto si odrádzať čitateľov...
Pandemonium # DaruJete36
-
 45% ( 10 people voted )
+
2013-06-30 16:36:46 bc7b649f
Mate to márne egregorkovia kresťanstva! Môžete si obhajovať čo chcete, ale falošné viery nenarovnáte!
Židovstvo vzniklo z falošných modlieb z mnohobožstiev a na židovstvo nadviazalo takz. kresťanstvo - všetky jeho odrody a fajty!

A ako zmýšľa s gojami vyvolený národ?
Stiahnite a prečítajte si dielo, ktoré sa využíva pri výučbe rabínov!
R. M. VLAS - Talmud - Zdroj Nenávisti ~CZ.pdf | Ulož.tojan # PukiKyri51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-30 17:01:20 4e63b7ce
Od RKC sa takejto výzvy asi nedočkáte.Čo myslíte prečo, drahí "veriaci"?

http://www.spolocnostsbm.com/clanky/listy/vyzva-kn
azom-sr-k-5.-julu-2013.html

filip # WyboCeci64
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-06-30 18:05:22 5f67850a
p { margin-bottom: 0.21cm; } Cyril a Metod priniesli vieru v zmysle učenia nebiblickej božskej trojici a to nebolo dobré


http://www.vierafilozofia.sk/
http://www.vier
afilozofia.sk/

vierafilozofia.
sk


montenegro # NycyQywa82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-30 19:46:53 5057d10a
loading...

montenegro # NycyQywa82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-30 19:58:38 5057d10a
p { margin-bottom: 0.21cm; } p { margin-bottom: 0.21cm; } Tento článok inak obsahuje ako aj pravdivé veci tak aj hlúposti. Hlúposť je kritizovanie Pavla.

Mnoho pravdy je v článku o cisárovi Konštantínovi

Hlúposť je tiež propagácia vegetariánstva
montenegro # NycyQywa82
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-30 20:00:15 5057d10a
Každa misijna "činnosť" mala, má. a bude mať prospech, progres a hlavne zištnú cieľovosť!Aj misionári Cyril a Metod konali v týchto intenciach. Pred príchodom "k nám" boli na Ukrajine- mesto Cherson a snažili sa pohanských CHAZAROV vtedy .. pokresťanštiť... A doplatili na to Rusi-Ukrajinci--cca 5 milionmi životov----/ Dejiny kresťanstva.. Paul Johnson/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-30 20:38:53 58d4289b
Článok hovorí dosť, a to je podstatné, nie či niekto niečo v nadpise a podobné dristy...

Sloven # RijiDese27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-01 08:17:05 c1c89652
Autor svoju nelichotivú vzdelanostnú vizitku v nadpise už opravil, a to je dobre. Môžem už konečne čítať aj ďalej. Ale to aby tu človek stál nad niektorými priam s bičom a upozorňoval na zásadné chyby...!
Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-01 08:58:46 d4254112
Cyril a Metod kresťanstvo na Slovensku nešírili ohňom a mečom, ale slovom a písmom, ktoré nám zanechali a preto sa je nemiestne posmievať kultúrnemu dedictvu našich predkov, ako mnohí z Vás to robia, hlavne čo sa hlásia k Vladimírovi Mečiarovi. Podľa mňa sú to najnečestnejší ľudia Slovenska.

Jozef Vargak # HamiWico87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-01 10:02:20 3ec5e27c
Varga
najlepšie by bolo keby sa od zadu do teba napichol Mečiar a od predu Lexa

Zeman Vaclav # QyqiPeme33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-01 10:20:46 c305bafe
Ja viem, že Vladimír Mečiar sklamal občanov, ktorí mu dôverovali, ale mne umožnil zúčastniť sa privatizácie majetku Slovenska zdarma, tak čo mám robiť?

Pandemonium # VohaHuxe49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-01 10:38:30 3ec5e27c
Varga, och ako hlboko ste teraz klesol, použiť prezývku vášho protivníka, tak na také niečo treba mať poriadny železný žalúdok! Už vám tu všetkým, čo takto, začína hrabať. Tu robiť revolúciu je ozaj nemožné, keď ľudia aj takto, nie spolu a svorne proti tým, ktorí to riadia z úzadia!

Sloven # RijiDese27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-01 10:42:11 c1c89652
Len ho treba nechať, zašťatého deda! Nech sa prejaví a demaskuje pán čestný osobne. On sa o svoje totálne znemožnenie postará už sám. Zatiaľ si počína výborne a podľa plánu.

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-01 10:55:40 d4254112
len na margo, "pokriveny" je gramaticky spravne...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-01 11:42:37 c3929699
ako hovorieval duro janosik: " no a nie som ja vacsi frajer nez klincos? " :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-01 11:55:08 c3929699
Pokrivene krestanstvo uz nie je krestanstvo. krestastvo zaniklo v 1. stor.n.l.. odvtedy tu nie je

Fero # LifuRoru61
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-01 12:17:52 5ab6fb7f
Varga, a kto tvrdý, že ja s vami sa chcem spolčovať? Tárate dve na tri, potom niečo poviete, potom niečo zase dve na tri, a tak dookola stále. A keby Mečiar ešte dostal tie 4 roky, o ktoré žiadal, tak to by vám až potom spadla sánka, ale západ to nedovolil, lebo vedel, že to Švajčiarsko by tu bolo, ak nie viac, preto nasadil svojich lokajov do boja, aby ho znemožnili v očiach verejnosti, lebo ak by vyhral, vlastne on vyhral, tak cesta pre nich by už bola nadobro zarúbaná. Ale vidím, že aj vy im nahrávate, tváriac sa, že aj proti Mikimu a spol., ale vaše slová vás už neraz prezradili, aj diabol nechá na seba kydať od svojich, len aby vznikol ten dojem, že oni tiež proti diablovi!

Sloven # RijiDese27
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-01 17:50:11 c1c89652

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Po stopách záhadného obelisku


Po stopách záhadného obelisku
Na naší planetě se vědomě šíří falešné informace, které bohužel slouží k manipulaci obyvatelstva. Většina lidí neví (možná ani nechce vědět), jakým směrem se vyvíjí jejich...
Blíží se doba sexu a svateb s roboty?
Nepokoje v Bosně: další země na pokraji rozsypání
Ron Paul: Pomoc Ukrajině je špatný kšeft pro všechny

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0447 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne