Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Prirodzený výber lídrov


Prirodzený výber lídrov

Prirodzený výber lídrov

 

Líder – človek v rámci tímu, ktorý je zodpovedný za jeho organizáciu v záujme spoločného cieľa.

Prirodzený líder – človek, ktorý je v rámci tímu nielen zodpovedný za organizáciu, ale je všeobecne akceptovaný ako prirodzená autorita. Vie si ľudí získať a stmeliť do harmonického kolektívu.

V zásade platí, že čím je schopnejší a lepší líder, tým je tím v dlhodobejších ukazovateľoch lepší, efektívnejší a harmonickejší.

Ľudia si v prirodzených podmienkach svojich lídrov dokážu sami vybrať a dať na svoje čelo. Môže to trvať dlhodobejšie alebo krátkodobejšie, ale v zásade každé spoločenstvo vie časom vycítiť ľudí, ktorí ich dokážu doviesť k spoločným cieľom tým najlepším spôsobom.

Dobrý líder je vo všeobecnosti človek s dobrými morálnymi vlastnosťami a zásadami a s dobre vyprofilovanou schopnosťou rešpektu iných. Každý človek je schopný v živote rásť a zvyšovať svoje líderské schopnosti.

O tom, že takýto fakt nie je niečím novým, ale už aj v minulosti bol považovaný za dôležitú a nevyhnutnú  súčasť nastavovania spravodlivého prostredia,  svedčí napríklad výrok Thomasa Moora, anglického humanistu svojej doby a autora filozofického diela Utópia. V tomto diele predstavuje ideálny spravodlivý štát a na adresu ideálneho lídra už v 16. storočí píše toto:

 "Ideálny panovník dokáže vládnuť nielen nad otrocky poslušnými ľuďmi, ale aj nad takými, čo milujú slobodu, uvedomujú si svoje povinnosti a verní sú z vnútorného presvedčenia".

O nevyhnutnosti rešpektovania a zavedenia tohto faktu do organizácie spoločnosti hovoria aj tzv. "starí komunisti". Bohužiaľ, politickou diktatúrou boli časom snahy o jeho presadzovanie odstránené.

 

Ako funguje dnešný systém na elimináciu tohto faktu o ktorom píšem?

Už neprirodzeným rozdaním majetkov sa u nás prijala skupina lídrov, ktorí si nezískali svoje postavenie prirodzeným získaním si rešpektu ľudí, ale jeho nanutením a nedávaním inej možnosti ako akceptovaním. Bohužiaľ je to na škodu celej spoločnosti. Nielen ľudí, ktorí musia prijať neprirodzeným spôsobom líderstvo iných, ale aj samotných lídrov, ktorých vývoj v rámci ich líderskych schopností môže byť získaním si absolútnej moci takýmto spôsobom veľmi brzdený. Samozrejme za takýto fakt nemôžu ani samotní samourčení lídri. Ale celkový vývoj a dnešná situácia nám hovorí, že je to zlá a neprirodzená cesta pre život, rast a rozvoj všetkých.

Ďalším faktorom podporujúcim šírenie a akceptovanie neprirodzeného diktatúrneho líderstva je výška nezamestnanosti, výška cien nehnuteľností a do istej miery s ňou spojená aj výška disponibilných príjmov. Všetky tieto faktory sú zapríčinené totálnou devastáciou trhového a prirodzeného prostredia pomocou neprirodzeného bohatnutia úzkej skupiny ľudí cez netransparentné finančníctvo.

Skúsim to priblížiť z pohľadu obyčajného zamestnanca, pracujúceho buď vo fabrike alebo majúceho normálne zamestnanie za dnešným systémom vytvorenú odmenu. Pri dnešnej nezamestnanosti, nákladov na život(poprípade natiahnutej hypotéke)mu  vo väčšine prípadoch nič iné ako držať si zamestnanie bez ohľadu na podmienky v rámci spoločnosti, neostáva. Samozrejme ak nechce nechať svoju rodinu ísť žobrať na ulicu. Ak náhodou nezvláda nastolené pravidlá resp.častokrát otrokárske jednanie od samonastolených vládcov (alebo skôr nimi určených agentov), môže využiť ďalší podporný produkt systému – psychiater poprípade psychológ, kde mu nastavia tzv psychoanalýzu spojenú s ťažkými jedmi totálne obmedzujúcimi prirodzené správanie. Psychoanalýza zahŕňa okrem iného aj vysvetľovanie, ako sa má učiť vychádzať s ľuďmi a takto zmenený jedinec je časom lepšie pripravený zvládať otroctvo a nenechať svoju rodinu žobrať(všimnime si, že percento ľudí využívajúcich toto riešenie sa v epicentre dnešného otrockého mordoru blíži k číslu 50). 

 

Čo je nevyhnutné pri snahe o organizáciu spoločnosti na to, aby bol tento fakt v nej automaticky zabudovaný?

Na základe chýb minulého a dnešného režimu je nevyhnutné vyhnúť sa obom typom diktatúry, ktorá vedie k otrocky ladenej spoločnosti namiesto jej prirodzeného harmonického samovývoja. Ide o:

-           Politickú diktatúru – uplatňovaná v minulom režime. Dá sa zaviesť slobodnými voľbami, najlepšie pri priamej  demokracii. Z parlamentnej demokracie sa dnes stala tiež diktatúra, keď si dnešní neobmedzení vládcovia prostedníctvom vlastníctva kapitálu dokážu politické prostredie formovať v podstate ako chcú.

-           Kapitálová diktatúra – dnešný typ diktatúry. Jej dnešná globálna podoba má korene niekoľko storočí dozadu vo využívaní súkromného bankovníctva a možností vydávania peňazí úzkou skupinou ľudí. Postupným vytváraním neobmedzenej formy súkromného vlastníctva a šírením propagandy globálneho voľného trhu kapitálu si táto skupina ľudí v podstate udržiava a zväčšuje svoju absolútnu moc.

Veľmi dôležitým faktorom pri predchádzaní dnešného typu diktatúry v budúcnosti v rámci spoločnosti je okrem úplnej reformy finančného trhu aj kontrola nad firemnou a mzdovou politikou. Osobne si myslím, že maximálny rozdiel medzi najvyššími a najnižšími príjmami pri jeho predchádzaní  v rámci firiem môže byť 10 až 15 – krát. Pri týchto číslach mám na mysli tie najväčšie firmy.

Prirodzené líderstvo je vyznačované tým, že si líder neudržiava poslušnosť alebo priazeň svojich pracovníkov alebo členov svojho tímu tým, že členovia nemajú inú možnosť na prežitie ako byť poslušní v rámci jeho určenej organizácie.  Na to je nevyhnutné zaviesť aj opatrenia na podporu nulovej nedobrovoľnej nezamestnanosti. Aby bola možnosť zmeny pre jednotlivých členov.

Vytváranie hierarchií na základe prirodzeného výberu lídrov je jediný spôsob pre vytvorenie dobrého dlhodobo harmonického prostredia pre všetkých. Súvisí aj s odbúraním dnešného stresu, ktorý je jednak na strane vládcov(súvisiace s neprirodzeným alebo skôr neprirodzene absolútnym postavením) a jednak na strane ostatných. Je to cesta k zefektívneniu a harmonizácii celkového prostredia.  Je to cesta k prirodzenému zdravému životnému štýlu a prirodzenom zvyšovaní úrovne vzdelania celej spoločnosti. To, či s viac štátom, menej štátom alebo akým spôsobom sa rozhodne spoločnosť ísť, už príde časom ako následný produkt takéhoto prostredia. Ale zabezpečenie podmienok pre prirodzený výber lídrov v spoločnosti je ten základný bod pre jej dlhodobý a  harmonický prirodzený vývoj.

 

Záver

Základ v nastavovaní dlhodobého, spravodlivého a harmonického prostredia do budúcnosti nie je v hádkach o výhodách súkromného alebo štátneho sektora a pod. Základ je v presadzovaní zavedenia faktu prirodzeného výberu lídrov o ktorom nám hovorili mnohí humanisti minulosti. To, proti čomu dnes sofistikovaný otrocký systém neuveriteľne zbrojí. Utópia, ktorú predstavil Thomas Moore už pred pol tisícročím ako vtedy ešte nemožnú pre zavedenie, už dnes utópiou nie je. Máme dostatok poznatkov z chýb minulosti a súčasnosti a dnešné technologické vymoženosti nám už dovoľujú postupne spravodlivú organizáciu spoločnosti zavádzať. Iba tam je riešenie všetkých dnes neriešiteľne vyzerajúcich problémov a iba tam je šanca niečo s dnešnou situáciou skutočne urobiť.

Výhody štátneho sektora boli v minulom režime spojené aj s presadzovaním tohto faktora do celkovej organizačnej štruktúry(pre prirodzený výber lídrov je ich vymeniteľnosť nevyhnutným faktorom). Urobili sa tam chyby, ale pre zdravý vývoj spoločnosti je určite lepší štátny sektor kontrolovaný spoločnosťou so znakom transparentnosti, ako súkromný sektor vytvorený neprirodzeným spôsobom. Teda rozkradnutím, za ktoré nemôžu ani tí, čo sa toho priamo zúčastnili a zúčastňujú. Sofistikovanosť vytvárania dnešného otroctva je na takej vysokej úrovni, že dnešní vládcovia vedia, ako spoločnosť zbaviť akejkoľvek možnosti na zdravý vývoj a vyvolávať v nej stres a napätie. A tento krok neprirodzeného získania si absolútnej moci úzkymi skupinami ľudí je len jednou z ich zbraní. Škodí to nielen obyčajným ľuďom, ale aj tým, ktorí si tú moc získali. Vedie to do čiernej diery všetkých, bez ohľadu na ich majetkové a mocenské pomery.

Najideálnejšou formou je samozrejme súkromný sektor vytvorený prirodzeným spôsobom. Teda prirodzeným získaním si ľudí, autority v rámci spoločnosti a presadením sa na férovom trhu. Ten však vzhľadom na mnohé okolnosti v podstate neexistuje a preto ani súkromný sektor u nás vytvorený prirodzeným spôsobom (mám na mysli samozrejme veľké podniky)  neexistuje. A uvedomenie si faktu, že samonastolení lídri a vodcovia s už v podstate absolútnou mocou, ktorí si získali postavenie neprirodzeným spôsobom, v organizácii spoločnosti zlyhávajú, netreba veľké znalosti z nejakých vied. Na to stačí mať otvorené oči a začať si hovoriť pravdu

Oveľa lepší efekt pre život všetkých má spoločné, teda štátne, transparentné a spravodlivé ako nespravodlivo neštátne. To druhé dnes v globálnom meradle vedie tak akurát k zániku civilizácie. Tej slovanskej určite.

Keďže ide o zložitú tému, skúsim to povedať ešte iným spôsobom. Ak chceme konečne dospieť k organizácii štátu, ktorý sa bude približovať spravodlivej spoločnosti, musíme vytvoriť podmienky na vytváranie hierarchií v rámci spoločnosti nie smerom zhora dole(smerom od svetových feudálnych vládcov až k obyčajnému človeku prostredníctvom zavádzania ich agentov), ale dať moc do rúk ľuďom a takto nechať vytvoriť prirodzenú hierarchiu, ktorá konečne nebude mať znaky otrokárskej spoločnosti, ale slobodnej a spravodlivej. Musíme jednoducho skoncovať s feudalizmom.

A ešte trochu z iného pohľadu..

Čo teda vlastne znamená v dnešnej dobe začať presadzovať slobodu prostredníctvom možností prirodzeného výberu lídrov a prirodzeného vytvárania hierarchií nie na základe otroctva, ale slobodnej vôle? Znamená to v podstate prechod od individualizmu, ktorý v dnešnej finančno pyramídovej situácii nie je nič iné ako páčiť sa a získavať si priazeň vyšších poschodí tejto neprirodzenej otrockej hierarchie, k vnútornej slobode jednotlivca, hľadaniu vzájomnej spolupráce, cesty jeden k druhému a učeniu sa rešpektovať a pomáhať si navzájom. Tam je jediná skutočná cesta k skutočnému a dlhodobému riešeniu dnešnej situácie.

 

 

  Author: Stanislav Jurcisin # LimoGage46
Ekonomika2013-08-2910
-
 71% ( 7 people voted )
+
Vyborny clanok!
"Je to cesta k prirodzenému zdravému životnému štýlu a prirodzenom zvyšovaní úrovne vzdelania celej spoločnosti." K tomu by som si dovolil poznamenat,ze zvysovanie urovne vzdelania/samovzdelania a smerovanie k prirodzenemu zdravemu zivotnemu stylu(z urciteho pohladu sa tak da charakterizovat mravnost) je zaroven aj na zaciatku spravneho vyberu ludi do riadiacich struktur.Clovek nemoze ocenit pracu ineho,ak o jeho praci nema ani sajnu.Ak sa nerozumiem murarcine,nemozem relevantne ohodnotit stavbu domu.Ak neviem nic o riadeni systemov,nemozem ohodnotit pracu "lidrov" a ani vybrat lepsieho.Ak sme v mnohych dolezitych oblastiach nevzdelani (a programuju nas,aby sme neboli moc zvedavi),musime pocuvat rady "expertov" a "poradcov".

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-31 13:32:35 6dec7d9e
Harmonické a spravodlivé prostredie budúcnosti je prostredie bez akýchkoľvek lídrov.
Geek # BobeNylo74
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-08-31 13:36:17 4e62c13e
Geek,
bol by som veľmi opatrný pri takýchto psycho myšlienkach, keďže tento typ anarchizmu ako uvádzaš je len voda na mlyn dnešnej elite. Tá ma už takú moc, že jej jednoducho propagovanie myšlienok takéhoto typu vyhovujú. Podobne ako myšlienka typu žiaden štát. Jednoducho cez vlastníctvo nakradnutého kapitálu dokážu robiť to čo chcú. A odstránením úlohy štátov, znižovaním ich moci a takýmito myšlienkami ako uvádzaš vytvoria cestu k absolútnej totalite, o ktorú im ide. Lídri na organizáciu menších či väčších tímov sú nevyhnutnou vecou. Článok sa venuje vysvetleniu ich spôsobu formovania a dopadu na spoločnosť. Prirodzené líderstvo, prirodzene akceptované z oboch strán nie je v podstate ani líderstvo. Je to niečo prirodzené, k čomu väčšie aj menšie spoločenstvá ľudí pri vytvorení slobodného prostredia, prichádzajú samé.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-08-31 14:49:51 97129786
"Ľudia si v prirodzených podmienkach svojich lídrov dokážu sami vybrať a dať na svoje čelo."
Takhle to prostě nefunguje. Lídr není "zvolen" zdola a to ani u jiných druhů zvířat.

GaTaC # HukuXafo70
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-08-31 19:06:07 554608ed
GaTaC

no my v praxi nepoznáme takúto situáciu. Pod prirodzenými podmienkami rozumej spoločnosť s tými najmenšími znakmi akejkoľvek diktatúry a možnosťou slobodnej voľby. To tu nebolo ani za komunistickej ani kapitalistickej diktatúry. V oboch šlo o riadenie zhora, prostredníctvom organizácie majúcej pod dohľadom dnešné dianie. A preto obe tieto diktatúry nevedú k dlhodobému prirodzenému vývoju spoločnosti, ale k totálnemu zotročeniu. Tam je dôvod napr. nehospodárneho štátneho vlastníctva takisto ako dnešnej situácie(v číslach nezamestnanosť, disp. príjmy, demografický vývoj, problémy s tzv. neprispôsobovými občanmi atd atd. Lebo občan nemá žiadnu moc na vplývanie na dianie a za demokraciou je skryté vydieranie a zotročovanie.

Tvoj príspevok mi pripadá ako - nechajme veci tak, inak to nikdy nebude. Tak je to správne, nechajme sa na pospach myšlienok a plánov dnešných feudálnych vládcov. Ja si jednoducho myslím, že niečo iné je správne.
Na to, aby sa hierarchie vytvárali prirodzeným spôsobom zdola, je potrebné vytvoriť podmienky na zabránenie akejkoľvek diktatúry v krátkodobejšom či dlhodobejšom kontexte.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-08-31 19:32:16 972ecc7e
Keď čítam slovo „líder“ je mi okamžite na zvracanie a tam to končí.
Poznám totiž len slovo leader. Čo sa stalo so slovenskými slovami vodca, vedúci, hlava skupiny, predák, predstavený atd. ?

Pravdomluvec # WecoHeda29
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-01 00:53:09 59a87ab4
loading...
Pravdomluvec - presne tak zmena slov pôsobý na človeka zničujúco(frekvencia a tonalita zvukov). Sice nevidno to tak rýchlo ale hovoríme tu o generácia.

vedúci=> vedieť => viesť

Bohužiaľ slovenčina bola už dosť upravená ("príklady" z degenerovaného západu) a ruština je menej ale aj tá je dosť.

Duan # SymeVuma90
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-01 08:54:18 d5519281
Pravdomluvec+Duan-suhlasim s vami.Pouzivajme teda slovo "vodca" a vyjadrite svoj nazor na clanok.
"Slovo je len prst,ktory ukazuje na hviezdy" Ukazujte svojim prstom a dufam,ze na tie iste hviezdy:-)
Mne sa napriklad pri citani clanku vybavil Stalinov vyrok "Kadry resajut vsjo".Behom diskusie si je nutne dohodnut terminologiu,aby sme nehovorili rovnakymi slovami o roznych veciach.Podla mna je clanok o tom,ze sa mame angazovat vo vybere kvalitnych ludi do riadiacich struktur.Na to je potrebne zmenit myslenie ludi,ktori vidia v predstaviteloch struktur autority,zabudajuc,ze su delegatmi ludu.To plati aj pri lidrovi,leaderovi,vodcovi,rukovoditelovi....

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-01 09:30:08 6dec7d9e
leader (líder) v sebe obsahuje len slovo: viesť.
Vedúci obsahuje dve: viesť a vedieť
Od Francúzskej revolúcie je cieľom talmudistov odstránenie elity národa. Robia to všade, kde zasierajú vzduch svojou prítomnosťou.
Rakovinové bunky bujnejú v organizme so zníženou imunitou. V zdravom organizme nemajú šancu. Treba

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-01 10:16:21 4e636fb6
treba najprv ľuďom ukázať, že sú napadnutí rakovinou a oni sa už vyliečia sami devitalizáciou rakovinových buniek. Preklad: treba prestať splácať úvery a platiť dane. A potom dúfať, že sa ku kormidlu dostane niekto ako Putin.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-01 10:18:57 4e636fb6

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0259 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo