Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Rusovský kaštieľ


Rusovský kaštieľ
1. ĎALŠÍ ÚTOK MAĎAROV V EP JE TIEŽ POSTAVENÝ NA KLAMSTVE

Slovenská republika bude v 2. polroku 2016 predsedníckou krajinou EÚ. Znamená to, že najvyšší slovenskí ústavní činitelia budú predsedať rokovaniam Európskej rady a Slovensko bude host...iteľom spoločných pracovných rokovaní hláv štátov a ministrov všetkých krajín EÚ.

Slovenská vláda sa rozhodla pre tieto účely zrekonštruovať kaštieľ v Rusovciach, na okraji Bratislavy.

Plán rekonštrukcie a reprezentačného využitia kaštieľa však prekáža maďarskej odnoži benediktínov, so sídlom v Pannohalme, ktorá sa ho v minulosti neúspešne snažila od Slovenskej republiky získať.

Potom čo Maďari v majetkovo - právnych sporoch (na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni) neuspeli, usilujú sa Slovensku aspoň zabrániť cez európske inštitúcie zmysluplnému využívaniu kaštieľa.

V júli 2013 doručili do EP petičnú sťažnosť, v ktorej sa najvyšší predstavený kongregácie Asztrik Várszegi domáha, aby Európsky parlament zabránil využitiu rusovského kaštieľa na usporiadanie podujatí slovenského predsedníctva EÚ!!!

V zmysle Zmluvy o fungovaní EÚ nemá výbor PETI žiadne kompetencie na vstupovanie do rozhodovania suverénnych štátov o nakladaní so svojim vlastníctvom.

Napriek tomu sekretariát výboru PETI EP, ktorý vedie Brit David LOWE, vo svojom stanovisku odporučil vyhlásiť túto petíciu za prípustnú, s odôvodnením, že:

"keď bude Slovensko v roku 2016 v kaštieli hostiť predsedníctvo EÚ, prítomné "hlavy" členských štátov tým nepriamo potvrdia nárok Slovenska v spore o jeho vlastníctvo s Kongregáciou maďarských benediktínov, prejednávanom na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu, čo by mohlo poškodiť benediktínov aj dobrú povesť EÚ."

Slovenská republika však s Kongregáciou maďarských benediktínov na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu žiaden spor nevedie. Šéf sekretariátu výboru PETI EP pán David Lowe to dobre vie, lebo informácie o konaniach prebiehajúcich pred európskym súdom sú verejne dostupné v internetovom systéme HUDOC na webovom portáli ESĽP.

Napriek tomu predložil poslancom EP odporúčanie na zahájenie preskúmavania Slovenskej republiky odôvodnené klamstvom o akomsi otvorenom súdnom spore, len aby vyhovel požiadavke Maďarov na šikanovanie Slovenska.

Aj na vysoké platy takýchto úradníkov EÚ idú dnes naše dane, vážení.

Po preskúmavaní slovenského zákona o občianstve (na základe krivých tvrdení, ktoré vyvrátil až ESĽP) a Benešových dekrétov (otvorenom na základe neexistujúceho uznesenia NR SR) sa tak administratívna mašinéria výboru PETI EP už po TRETÍ KRÁT pokúša vychádzajúc v ústrety požiadavkám maďarských sťažovateľov a na základe preukázateľných klamstiev vyvolať nejaké perzekučné konanie voči Slovenskej republike.

Slovenskí benediktíni, z Kláštora Premenenia Pána v Sampore (Sliač), sa od aktivít maďarskej kongregácie z Pannonhalmy rozhodne dištancujú.

Viac sa dočítate na:
http://aktualne.atlas.sk/madar ski-benediktini-pre-zamok-v-rusovciach-k lamlivo-utocia-na-sr-tvrdi-jaroslav-pask a/zahranicie/europa/
alebo na:
http://www.hlavnespravy.sk/jar oslav-paska-v-europarlamente-opat-klamli vo-utocia-proti-slovensku/216062< /span>

Všetky slovenské audiovizuálne a tlačové médiá túto správu TASR odmietli zverejniť.

Obrázok prevzatý z: http://www.vivo.sk/photo/19074 0/Rusovsky-kastielZobraziť viac
Fotka: ĎALŠÍ ÚTOK MAĎAROV V EP JE TIEŽ POSTAVENÝ NA KLAMSTVE 

Slovenská republika bude v 2. polroku 2016 predsedníckou krajinou EÚ. Znamená to, že najvyšší slovenskí ústavní činitelia budú predsedať rokovaniam Európskej rady a Slovensko bude hostiteľom spoločných pracovných rokovaní hláv štátov a ministrov všetkých krajín EÚ.

Slovenská vláda sa rozhodla pre tieto účely zrekonštruovať kaštieľ v Rusovciach, na okraji Bratislavy.

Plán rekonštrukcie a reprezentačného využitia kaštieľa však prekáža maďarskej odnoži benediktínov, so sídlom v Pannohalme, ktorá sa ho v minulosti neúspešne snažila od Slovenskej republiky získať. 

Potom čo Maďari v majetkovo - právnych sporoch (na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni) neuspeli, usilujú sa Slovensku aspoň zabrániť  cez európske inštitúcie zmysluplnému využívaniu kaštieľa. 

V júli 2013 doručili do EP petičnú sťažnosť, v ktorej sa najvyšší predstavený kongregácie Asztrik Várszegi domáha, aby Európsky parlament zabránil využitiu rusovského kaštieľa na usporiadanie podujatí slovenského predsedníctva EÚ!!!

V zmysle Zmluvy o fungovaní EÚ nemá výbor PETI žiadne kompetencie na vstupovanie do rozhodovania suverénnych štátov o nakladaní so svojim vlastníctvom.

Napriek tomu sekretariát výboru PETI EP, ktorý vedie Brit David LOWE, vo svojom stanovisku odporučil vyhlásiť túto petíciu za prípustnú, s odôvodnením, že:
 < /div>
2.  ; SLOVENSKO VEDIE 2 : 1
( AJ KEĎ NIE NA ZOH V SOČI )

Uplynulý týždeň nastal posun v troch maďarsko – slovenských sporoch na úrovni európskych inštitúcií.

Dva z nich sme ukončili našim víťazstvom. V jednom si Maďari vynútili predĺženie, t. j.... ďalšie skúmanie právneho prostredia SR, vo vzťahu k aplikácii Benešových dekrétov. Vo všetkých troch prípadoch boli iniciátormi sporu - sťažovateľmi, či žalobcami Maďari, ktorí si stále nevedia zvyknúť, že to čo tvrdohlavo nazývajú "Hornou zemou", nemá nijaký dôvod skákať tak , ako oni pískajú.

KAUZA 1: Tokaj (1:0)
Maďarsko neuspelo pri podaní na Súdny dvor Európskej únie, ktorý rozhodol, že zápis slovenského názvu vína "Vinohradnícka oblasť Tokaj" do elektronického registra chránených označení pôvodu - E-Bacchus nepredstavuje napadnuteľný akt.
http://www.teraz.sk/ekonomika/ tokaj-europsky-sud-nazov-verdikt/73815-c lanok.html

KAUZA 2: Petícia Imre Juhásza (1:1)
V utorok (11.2) na pôde Európskeho parlamentu (EP) vo Výbore pre právne veci (JURI) prebehlo hlasovanie o ďalšom postupe pri spracúvaní Petície maďarského občana Imre Juhásza, ktorý tvrdí, že Benešove dekréty z rokov 1944 až 1948 sú na Slovensku stále účinné a z dekrétov vyplývajúca diskriminácia voči maďarskej a nemeckej menšine predstavuje flagrantné porušenie článkov 2 a 6 Zmluvy o EÚ, Európskeho dohovoru o ľudských právach a Charty základných práv Európskej únie.

Môj návrh na zrušenie hlasovania o dokumente, ktorý označil "preskúmanie právneho stavu a vplyvu Benešových dekrétov na legislatívu v právnom rámci SR za žiaduce", skoordinovaná prevaha maďarských a nemeckých europoslancov zamietla.
https://www.youtube.com/watch? v=86IxNPFo9tE

Proti prijatiu uvedeného dokumentu nakoniec hlasovala len naša poslanecká skupina EFD (t.j. spolupredseda EFD Francesco Speroni z Talianska a ja). Hlasovanie v JURI Slovensko prehralo len ľahostajnosťou väčšiny svojich zástupcov v EP. Argumenty sú na našej strane. Viac nájdete v príspevku na tejto stránke z 12. februára 2014, FATÁLNE ZLYHANIE SLOVENSKÉHO ZASTÚPENIA V EUROPARLAMENTE, resp.
http://www.teraz.sk/zahranicie /paska-benesove-dekrety-ep/73661-clanok. html

KAUZA 3: Petícia Rusovce (2:1)
Na rokovanie Výboru pre petície Európskeho parlamentu sa tento týždeň dostala aj petícia maďarských benediktínov, ktorým sa zachcelo privlastniť si kaštieľ v Rusovciach, podrobnejšie viď:
https://www.facebook.com/48086 2355305905/photos/a.490922247633249.6626 9130.480862355305905/666574713401334/?ty pe=1&theater .

Odporúčanie sekretariátu výboru PETI k uvedenej petícii, ktoré navrhovalo zahájenie vyšetrovania SR pre neoprávnené nakladanie s majetkom maďarských benediktínov som napadol listom predsedníčke výboru.

Požiadal som tiež svoju politickú skupinu EFD, aby mi umožnila na porade koordinátorov predostrieť argumenty spochybňujúce oprávnenosť zahájenia vyšetrovacej procedúry voči SR na základe podnetu najvyššieho predstaveného kongregácie Asztrika Várszegiho.

Na porade koordinátorov som poukázal na nepravdivosť tvrdení o prebiehajúcom spore pred Európskym súdom pre ľudské práva v uvedenej veci, ako aj na skutočnosť, že v oblasti vlastníckych sporov chýba parlamentu príslušná legitimita (čl. 345 Zmluvy o fungovaní EÚ).

Koordinátori Petičného výboru EP akceptovali moje výhrady, rozhodli napriek odporúčaniu sekretariátu vyhodnotiť uvedenú petičnú sťažnosť Maďarov ako neprípustnú a uzavreli ďalší maďarský pokus o preskúmavaciu procedúru SR.

Bývalý kaštieľ rodiny Lónyayovcov už teda môže slovenská vláda zrekonštruovať a používať na reprezentačné účely (a to aj počas predsedníctva SR Európskej únii).

Obrázok prevzatý z: http://madari.sk/otazky-a-odpo vede/dvojite-obcianstvo/co-v-praxi-zname na-ked-ma-niekto-dvojite-obcianstvo
Zobraziť viac
Fotka: SLOVENSKO VEDIE 2 : 1
( AJ KEĎ NIE NA ZOH V SOČI )

Uplynulý týždeň nastal posun v troch maďarsko – slovenských sporoch na úrovni európskych inštitúcií.

Dva z nich sme ukončili našim víťazstvom. V jednom si Maďari vynútili predĺženie, t. j. ďalšie skúmanie právneho prostredia SR, vo vzťahu k aplikácii Benešových dekrétov. Vo všetkých troch prípadoch boli iniciátormi sporu - sťažovateľmi, či žalobcami Maďari, ktorí si stále nevedia zvyknúť, že to čo tvrdohlavo nazývajú
 < /div>


Author: Luko # LidySesy00
Svet2014-02-173
-
 67%  ( 5 people voted )
+
Zarazil ma "povzdych" pána Pašku na konci prvého článku "Všetky slovenské audiovizuálne a tlačové médiá túto správu TASR odmietli zverejniť.", čo ma popohnalo k zverejneniu aspoň tu (so súhlasom p. Pašku).

Luko # LidySesy00
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2014-02-17 11:42:47 c3a87f42
Pekne sa vyfarbili títo eu poslanci za Slovensko... za také platy tam hačať a figu robiť pre nás, to je silná káva...to bolo rečí pri vstupe Slovenska do EÚ, že nás budú zastupovať slovenskí poslanci v EP, a že budeme môcť znížiť počet oslancov v NR SR ...všetko úplne zle, v eu viacerí naši zástupcovia zjavne Schlafenschwarzenbergujú, tak to potom aj vyzerá s uplatnením Slovenských práv...euposlanec pán Jaroslav Paška, ďakujeme, že si držíte chrbtovú kosť... sám vojak v poli...
Sakirujesekera # WewuSyre87
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2014-02-17 17:47:59 5c342477
Aj keď sa to netýka kaštieľa, doplním ešte o vystúpenie pani Moniky F. B. v eu-parlamente:
[c
olor=#000000]http://www.youtube.com/watch?v=MmvQNw
0d-ho

V žiadnom prípade by to nemalo zastať len kdesi v archíve.

Luko # LidySesy00
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-02-17 18:35:38 c3a87f42

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Eurofondy budú inovatívnosti nevyhnutne vždy len škodiť


Eurofondy budú inovatívnosti nevyhnutne vždy len škodiť
Eurofondy sú vo všeobecnosti výrazne preceňované a mnohí od nich očakávajú nereálne veci. To je aj prípad nedávneho článku Výboru regiónov s názvom „Môže kohézna politika EÚ zn...
AMERICKÁ VLÁDA CHCE VLASTNÍKY WEBOVÝCH STRÁNEK UČINIT ODPOVĚDNÝMI ZA AKTIVITY UŽIVATELŮ
RUSKO VYNESLO NA OBĚŽNOU DRÁHU NEZNÁMÝ OBJEKT. JEDNÁ SE O „ZABIJÁKA“ DRUŽIC?
Valdajská řeč Putina

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0238 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne