Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Skutočná tvár krízy


Skutočná tvár krízy

Ekonómovia nazvali globálnu finančnú a hospodársku krízu, ktorá sa začala v roku 2008, veľkou recesiou. Je to odkazom na svetovú hospodársku krízu z roku 1929 a má naznačiť, že to, čo sa odohráva v uplynulých rokoch, nie je možné zaradiť medzi pravidelne sa objavujúce, v niekoľkoročných intervaloch pravidelne sa opakujúce, významné, avšak pomaly bežné krízy.

Pre pochopenie tohto všetkého sa musíme vrátiť do šesťdesiatych rokov, kedy globalizujúce sa nadnárodné podniky začínajú ovládať najrozličnejšie sektory ekonomiky. Medzi týmito podnikmi už nie je taká vražedná cenová konkurencia v tom slova zmysle, ako to opísal Adam Smith – najznámejší zakladateľ ekonómie –, pozorujúc rodinné podniky. Medzi konkurujúcimi nadnárodnými spoločnosťami je veľmi zriedkavý ostrý cenový boj: niekoľko významných aktérov sa prispôsobí cenám firmy, ktorá má vedúce postavenie na trhu. O podiely na trhu rozhodujú skôr reklamy a branding. Preto majú aj celosvetovo stopercentne známe značky reklamné rozpočty v astronomických sumách. V konkurenčnom boji sa snažia pripútať k sebe spotrebiteľov budovaním značky, posilnenie vernosti k značke nahrádza cenovú konkurenciu. Väčšina globálnych firiem vo svojich centrách na západe už fyzicky takmer nič nevyrába, svoje zdroje sústreďuje na manažovanie brandu. Skutočnú výrobu riešia outsourcingom, všeobecne známym spôsobom hlavne do Číny a do rozvojových krajín sveta.

Ak sa však vytvorí silný marketingový mechanizmus na podporu značiek, veľmi rýchlo sa ukáže, že sa môže využiť aj na to, aby sme prinútili spotrebiteľov nakúpiť aj skutočne nepotrebné výrobky a služby. Kanadsko-americký ekonóm John Kenneth Galbraith vo svojej knihe, ktorá sa zaoberá šesťdesiatymi rokmi, skoncipoval vytvorenie sa "Zámožnej spoločnosti", v ktorej firmy už neuspokojujú základné potreby, ale stimulujú strednú vrstvu konzumnej spoločnosti. Od tej doby sociológia kriticky analyzuje stratu tradičných hodnôt v tejto forme spoločnosti.

Z hľadiska ekonómie je však významnejšia otázka, či si môže stredná vrstva dovoliť tento spôsob života. Odpoveď je jednoznačne: nie. A to, že napriek svojim možnostiam sa tak správa, má za následok zadlžovanie. V západnom svete sa objavili kreditné karty, spotrebné a hypotekárne úvery, a v uplynulých desaťročiach sa rozšírili tak rýchlo, že už predstavujú systémové riziko aj v globálnom meradle. Od osemdesiatych rokov dôsledkom znižovania daní v zmysle neoliberálnej hospodárskej politiky ani štát nemal dostatok peňazí na krytie svojich výdavkov, čo viedlo k financovaniu deficitom. Dnes sa to prejavuje ohromnou zadlženosťou štátov, vo viacerých už presahujúcich zadlženosť domácností a firiem.

Ako môžu mať firmy zvyšujúci sa zisk, ak nie je intenzívna cenová konkurencia? Odpoveďou je znižovanie výrobných nákladov a daňového zaťaženia. Ak je trhová cena daná, určujú zisk nášho podnikania čo najnižšie náklady. V dôsledku globálnej deregulácie pohybu kapitálu (znižovania úrovne regulácie) a voľného obchodu môže veľká firma premiestniť fázy výroby alebo montáže do krajín s nízkymi mzdami, z ktorých je favoritom Čína, ale nespočetné množstvo ďalších štátov súťaží v tejto kategórii. Popri úspore mzdových nákladov v zahraničí, doma vyvíja tlak na mzdy – zvyšuje sa nezamestnanosť. V rozvojových krajinách je zdaňovanie a sankcionovanie znečisťovania okolia miernejšie alebo niekedy úplne abstinuje. Pre veľké firmy má to výhodu, tamojšia výroba je ešte lacnejšia, ale generuje krízu životného prostredia pre celé ľudstvo. Je to cena za zachovanie ekonomického usporiadania. Znižovanie daní umožňuje medzinárodná daňová konkurencia , ku ktorej otvorila cestu neoliberálna vlna deregulačnými krokmi pohybu kapitálu. Túto skutočnosť využívajú početné štáty tak, že sa premenia na daňové raje a tým odlákajú kapitál z iných ekonomík. Napriek všeobecnému presvedčeniu medzi nimi sú aj členské štáty Európskej únie a iné bohaté európske krajiny. Prakticky všetky transnacionálne podniky využívajú tieto príležitosti, majetok v takýchto off-shore –och odhadujú na viac miliárd amerických dolárov. Bez týchto prvkov globálneho ekonomického usporiadania by bol hospodársky rast neudržateľný a okamžite by sa objavili ostré ekonomické krízové javy.

Ešte len teraz sa to začína?

Bezprostredným spúšťačom súčasnej krízy bola deregulácia finančného systému. "Big Bang", veľký tresk v osemdesiatych rokoch principiálne zmenil fungovanie finančného sektoru. Radikálne uvoľnenie pravidiel premenil konzervatívnu profesiu starých pánov v obleku a klobúku na globálne kasíno dravých dvadsiatnikov a tridsiatnikov bažiacich po peniazoch. Finančné inovácie zvyšovali pákový efekt, a prostredníctvom špekulatívneho investovania aj sumy určené na investovanie. Toto viedlo k dominancii finančného sektoru v hospodárstve. V Spojených štátoch amerických aktíva 6 najväčších bánk v roku 2008 tvorili 61% GDP celého štátu, podobne aktíva v troch najväčších francúzskych bankách tvorili 316% GDP Francúzska, v roku 2011 v jednej nemeckej banke 80% GDP Nemecka a v jednej holandskej banke 211% GDP Holandska. Spolu s finančnou dereguláciou napredovala aj inovácia: na trh uviedli novšie a novšie produkty. Keď prišla reč na kontrolu týchto produktov, vysvitlo, že im rozumie len úzky okruh osôb, v podstate len tí, ktorí pracujú vo finančnom sektore. Často sa vzdali nároku na ich kontrolu argumentujúc tým, že základom finančného sektoru je dôvera, preto finančný trh vykoná potrebný audit sám, lebo je to v záujme subjektov trhu.

Tak sa to stalo na americkom hypotekárnom trhu. Finančná inovácia umožnila, aby sa ponúkali investorom balíčky hypotekárnych úverov s rôznymi bonitami. Prezident George W. Bush a šéf amerického Fed erálneho rezervného systému (Fed) Alan Greenspan s nadšením hovorili o tom, že vďaka tejto dostanú hypotekárny úver aj takí, ktorým by predtým neposkytli pôžičku v bankách. Ich individuálne riziko sa stratí v balíčku cenných papierov, ktorý kombinuje a neutralizuje rôzne riziká. V skutočnosti takto vyvolaná stavebná horúčka viedla k narastajúcej realitnej bubline, ktorá potom spľasla v roku 2008. Náhle každému bolo jasné, že deriváty týchto hypoték neboli rozptýlené na trhu, ako si to predstavovali, ale sa zoskupovali , z dôvodu ich veľkosti vo významných finančných skupinách. Tieto museli kvôli ich obrovským rozmerom buď zachraňovať štátnymi zásahmi, alebo skrachovali (Lehman Bros.), prípadne ich skúpili ich konkurenti (Bear Stearns, Merril Lynch). Týmto sa zvýšila finančná koncentrácia tých najväčších finančných superholdingov.

Americká kríza sa potom rozšírila ako nákaza aj v Európe, kedy aj tam spľasla realitná bublina vo viacerých štátoch, počnúc Írskom, cez Španielsko až po Grécko. V tomto prípade bublinu spôsobila nevhodne vytvorená eurozóna. Európska centrálna banka musela stanoviť nízku úrokovú sadzbu pre celú eurozónu, v opačnom prípade by uvrhla do recesie členské štáty s nižším hospodárskym rastom. Táto nízka úroková miera ale znamenala prístup k lacnému kapitálu na rýchlo rastúcich perifériách, v dôsledku čoho sa zvyšovali investície do nehnuteľností. Banky začali bezuzdne poskytovať úvery, následkom čoho bolo, že po spľasnutí realitnej bubliny s dostali do situácie blízko bankrotu. Aj v tomto prípade musel banky zachraňovať štát, viedlo to k nárastu zadlženosti (dovtedy len mierne zadlženého) írskeho, španielskeho a slovinského štátu. A priori zadlžené Taliansko a Grécko ešte zvýšili svoju zadlženosť . Rozšírenie krízy nehnuteľností a finančného sektoru už hrozilo štátnymi bankrotmi a rozpadom eurozóny. Uvedeným krajinám boli zrazu ochotní investori na finančnom trhu poskytnúť len veľmi drahé úvery, nakoľko sa obávali ich núteného odchodu z eurozóny. Tento krok by znamenal okamžitú, až dvojtretinovú devalváciu ich pôvodnej národnej meny (drachmy, pesety). Na takéto riziko boli ochotní pristúpiť len za cenu, že štátne dlhopisy kúpi s vyšším výnosom, ako je očakávané. Pri takýchto vysokých úrokoch dlhy jednotlivých krajín sa dostanú do diabolskej úverovej špirály, nakoľko splácanie vysokých úrokov pri predlžujúcej sa recesii je nemožné. Stav deficitu narastá, stále reálnejšia je hrozba štátneho bankrotu, odmietnutia splácania dlhu. Aby sa tomuto vyhlo, od IMF (Medzinárodného menového fondu) môžu dostať úvery s výhodným úročením, ale táto možnosť je limitovaná. V najväčšej kaši sa nachádza z eurozóny Grécko, ktoré sa už približuje k limitom svojej ekonomiky. Mimoriadne nebezpečnou sa stala situácia pre západoeurópske banky, ktoré vlastnili štátne dlhopisy ohrozených štátov. Boli potrebné okamžité zásahy, aby sa vyhlo nestabilite dotyčných bánk, ktorá by znamenala pád vplyvných európskych ekonomík a tým aj eurozóny. Vhodnými nástrojmi boli výhodné úvery od IMF, ale aj samotná eurozóna vytvorila značné rezervy na upokojenie investorov. Na obmedzenie zadlženosti zaviedli úsporné opatrenia, ktoré sa však ukázali ako kontraproduktívne, zapríčinili hospodársky úpadok a obrovskú nezamestnanosť. Grécka ekonomika napríklad od začiatku krízy sa znížila o štvrtinu, z troch mladých Grékov sú dvaja nezamestnaní. Dve tretiny úverov poskytnutých Grécku nikdy sa nedostali do krajiny, využili sa na splácanie úrokov z úverov, na záchranu západoeurópskych bánk. Takže to, čo sa deje v Európe od roku 2009, nie je možné považovať za riešenie krízy, ale za jej zakrývanie. Dlh súkromného sektoru preložili na plecia národných vlád, odtiaľ na Medzinárodný menový fond a Európsku centrálnu banku, medzitým sa tento potenciálny "nebezpečný náklad" postupne zväčšoval. Takto sa mohlo stať, že zatiaľ čo médiá neustále hovoria o kríze, bežní ľudia na celom kontinente môžu žiť prakticky svoj nerušený obvyklý život. Totiž nezaznamenali krach takých rozmerov, ako pri svetovej hospodárskej kríze v roku 1929, kedy každý tretí človek stratil svoje zamestnanie. Nie je však zaručené, že ani v budúcnosti takéto niečo nemôžu prežiť.

Na západe nič nového

Obdobná ohrozujúca je aj situácia v Spojených štátoch. Administratíva prezident Baracka Obamu sa snaží riešiť súčasnú krízu v zmysle keynesiánskej hospodárskej politiky, zvyšovaním výdavkov v protismere hospodárskeho cyklu. Spomínaný prezident počas pôsobenia vytvoril dlh v takej výške, ako všetkých 42 doterajších prezidentov spolu. Je to zaujímavé aj z toho hľadiska v americkej politike, že na navyšovaní dlhu mali väčší podiel vždy republikánski prezidenti, hlavne Roland Reagan, George W. Bush. Demokratovi Billovi Clintonovi sa podarilo udržať úroveň zadlženosti. Počas prezidentovania Obamu sa však pretrhli všetky hrádze, preto v dnešnej americkej politike sa jedná hlavne o to, ako sa vyhnúť dlhovej priepasti. Obmedzovanie rozpočtových výdavkov by však mohlo viesť k drastickej recesii, nakoľko na udržiavanie mierneho hospodárskeho rastu boli dostatočné doterajšie výdavky, ale nie k vytváraniu nových pracovných miest. Medzitým FED (Federal Reserve System), ktorý plní funkciu centrálnej banky, sa pustil do gigantického nákupu dlhopisov, čím zvýšil množstvo peňazí v obehu, aby rozhýbal ekonomiku krajiny. Monetaristická škola založená Miltonom Friedmanom sa sťažuje na tento postup, považuje toto konanie za krok k prehlbovaniu krízy, tak, ako to bolo v tridsiatych rokoch minulého storočia. Treba ukončiť emisiu ďalších peňazí, ako aj stimuláciu rozpočtu. Koncom roka 2013, keď takýto postup len naznačili špičky z Fedu, stačilo to na destabilizáciu národných mien ekonomík Indie a štátov podobného ekonomického významu. Ako súvisí emisia doláru s ekonomikou rozvíjajúcich sa krajín? Úroková miera tlačená k nule ako protikrízové opatrenie zapríčinila, že Fed-om uvoľnené množstvo peňazí nenašlo vhodné, dostatočne výnosné investičné možnosti doma, preto sa vďaka voľnému toku kapitálu presunulo do rozvíjajúcich sa krajín, kde v súvislosti s vyšším rizikom je aj vyššia výnosnosť. Ak Fed prestane tlačiť doláre, kapitál začne prúdiť naspäť, tým môže spôsobiť celosvetovú krízu. (Takýto scenár môže mať negatívny vplyv aj na výnosnosť štátnych dlhopisov a zadlženosť Maďarska. – aj Slovenska pozn. prekladateľa) Ak ale Fed neprestane tlačiť doláre, dlhová bublina sa zväčší, čo môže spôsobiť v spojení s rozpočtovou stránkou oveľa väčší chaos v priebehu niekoľkých rokov, ako v roku 2008. K tomuto všetkému môžeme prirátať aj skutočnosť, že umelé vytváranie nových peňazí vytvorilo ďalšie realitné bubliny na celom svete. Tento proces sa znovu spustil nielen v Spojených štátoch, ale aj v západnej Európe a Škandinávii, v tomto severnom regióne vo vyslovene nebezpečných rozmeroch. Znalci ekonomiky Číny stále častejšie upozorňujú na to, že aj o tomto závidenom hospodárskom zázraku môže vyjsť najavo v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov, že je len gigantická špekulatívna bublina. Náznakom môže byť, že čínska vláda po roku 2008 stimulovala ekonomiku oveľa väčšími sumami, ako iné štáty. Následne umelo udržiavala slabý kurz národnej meny jüan a nízke úrokové miery, vytvárajúc realitnú bublinu, v dôsledku ktorej kompletne novopostavené veľkomestá stoja prázdne, nevyužívané, a realitný index od roku 2003 sa zvýšil na dva a pol násobok. Čo z toho vyplýva? V prvom rade to, že príliš skorá bola erárna radosť, ktorá považovala krízu z roku 2008 za typ "V" alebo "W", a dúfa, že svetové hospodárstvo ju už prekonalo, ako má za sebou niekoľko menších – väčších kríz v uplynulých desaťročiach. To, že priemerný občan západu nepocítil veľmi negatíva krízy v minulých rokoch, je len z toho dôvodu, že hospodárski politici sa ju snažili zamaskovať. Lenže týmto konaním do značnej miery zhoršili objektívnu situáciu. Ekonómovia postupne prichádzajú na konsenzus, že teraz to bude všetko inak. Nie v tom slova zmysle, že z tohto teraz nebude problém, ale práve v tom, že problém bude oveľa väčší, ako doteraz. Viacerí sa zhodujú v tom, že kríza bude v tvare "L".

Autor: Zoltán Pogátsa

Preklad: Ildikó Záhorská

O autorovi: Pogátsa Zoltán (1974–) maďarský ekonóm, sociológ, študoval na Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Je docentom na Nyugat-mag yarországi Egyetem. V rokoch 1997-98 vďaka programu TEMPUS študoval v Londýne,na University of Westminster, po absolvovaní ELTE v rokoch 1999-2000 študoval na Central European University. CEU. V Brighton v roku 2004 získal titul PhD. V roku 2013 skúmal v Athénach grécku krízu, o ktorej napísal knihu The Political Economy of the Greek CrisisAuthor: Zoltan Pogatsa # MebiNyte14
Ekonomika2014-09-042
-
 64%  ( 4 people voted )
+
L alebo I... stav je urcite neudrzatelny a ide len o to, ako dlho sa ho podari maskovat... Moze to byt par mesiacov, rok, ci dva... alebo 5... Treba vsak dodat, ze jedine, co drzi system pohromade je dovera... a ta sa moze vytratit zo dna na den... Tiez treba povedat, ze vsetci namoceni nemozu povedat, ze "kral je nahy", lebo by utrpeli obrovaske straty a preto sa dnes hra o to, komu zostane Cierny Peter... v tomto pripade bezcenne dolarove rezervy... To samozrejme stiahne aj € a vysledkom budu zmizute dochodkove uspory, rozne poistky, uspory v bankach a nasledne aj uspory realnych penazi... Tato hra bez pravidiel zdegenerovala ekonomiky krajin, spravanie spotrebitelov a aj generaciu ekonomov, ci politikov... o financnikoch ani nehovoriac... Pomaly vsetci sa zaoberame uz len neproduktivnou ekonomikou, poradenstvom, konzultacnymi sluzbami, marketingom, predajom know how, brandingom, auditorstvom a podobnou vatou, ktora nic neriesi... Sme zosnurovani monopolmi, korporaciami a volny trh existuje uz len ako mantra... Riziko, ze spolocnost natolko otupela, ze nenajde ine riesenie ako nejaky vojnovy konflikt je obrovske a preto by sme mali byt ostraziti...
fan B # DohaMato29
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2014-09-05 15:59:39 c350b805
ČR: kolonie nebo polokolonie?

http://deliandiver.org/2014/08/cr-kolonie-nebo-pol
okolonie.html#more-8627

nzprx # CinoKawo97
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-09-06 07:51:36 42577dc2

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   šes
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Kam až je připraven zajít Západ, aby překazil krymské referendum?


											Kam až je připraven zajít Západ, aby překazil krymské referendum?
Do referenda na Krymu zůstává týden. V autonomii se připravují k přijetí osudového rozhodnutí: vstoupit do Ruské Federace, nebo zůstat součástí Ukrajiny a rozšířit své pravomoci...
O prisťahovalcoch a trhu práce
Detekovali jsem mimozemský život ano, či ne?
Tajná laboratoř USA v Gruzii: Jaká „monstra“ tady přivádějí na svět?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0242 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made