Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Slovanizmus - stručný návrh nového štátneho systému, časť 1


Slovanizmus - stručný návrh nového štátneho systému, časť 1

Myslím, že nájdem málo odporcov myšlienky, že základom pre zamýšľanie sa nad tým, ako by mal vyzerať dobrý systém, je snaha o zabezpečenie čo najväčšej slobody a spravodlivosti. Takýto mechanizmus bude samopodnecovať rast, stabilitu a riešenie väčšiny dnes neriešiteľne vyzerajúcich problémov. To je aj základ mojej teórie. Môj pohľad sa bude pre mnohých určite zdať neriešiteľný, ale myslím si, že len pozeranie sa pravde do očí a aktívna snaha o riešenie vecí môže niečo pohnúť k lepšiemu. Na svoj pohľad sa snažím postupne dávať argumenty. Celá teória je založená na snahe nastaviť systém v smere slobody, spravodlivosti a rovnosti.

O pojmoch sloboda a otroctvo sa dá asi veľa hovoriť. Je na to mnoho vysvetlení a rôznych názorov. Skúsil by som si pomôcť s učením Thomasa Moora, anglického mysliteľa a filozofa 16. storočia, ktorý píše: "Ideálny panovník dokáže vládnuť nielen nad otrocky poslušnými ľuďmi, ale aj nad takými, čo milujú slobodu, uvedomujú si svoje povinnosti a verní sú z vnútorného presvedčenia". Je to myšlienka, ktorá platila tak v 16., ako aj v 20., a ak bude život na tejto planéte, tak bude platiť aj v 25. storočí.

Sloboda sa dá vnímať z pohľadu jednotlivca tak, že prijme niekoho, aby mu udával smer alebo príklad v živote, na základe svojho vnútorného presvedčenia. Teda na prirodzenom a úprimnom získaní si rešpektu. A ak príde na to, že to tak nie je, bude mať možnosť to zmeniť.

Aj tá najideálnejšia spoločnosť sa môže pri voľbe svojho lídra mýliť a musí sa učiť na vlastných chybách. Aj ten najúprimnejšie zmýšľajúci človek pre spoločnosť, ak dostane moc a nie je ešte na ňu pripravený z pohľadu poznania rôznych vecí v živote, môže pôsobiť deštrukčne. Ak je tá jeho moc absolútna, bez možnosti ho vymeniť, aj pri jeho najúprimnejšej snahe je jeho vývoj v smere čo najefektívnejšieho lídra extrémne brzdený. O tom je sloboda. O tom je možnosť svoje chyby napraviť. O tom je možnosť hľadať, spoznávať a rásť. To nám chýbalo v komunistickej diktatúre a to bol dôvod na to, že sme zlyhali. To je dôvod absolútneho zlyhávania kapitalistickej diktatúry.

Už vieme, že niečo centrálne plánovať bez participácie skutočných potrieb ľudí nemá zmysel. Už vieme, že nemá zmysel ani riadiť sa potrebami ľudí, navonok im dávať slobodu, ale v skutočnosti ich držať na uzde systematickým okrádaním a následným ekonomickým vydieraním. Už nám musí byť jasné, že tí, ktorí sú zodpovední za udávanie smeru akéhokoľvek spoločenstva ľudí, musia byť vymeniteľní, aby sme dosahovali efektivitu a rast. Inak to nejde. Alebo ide, ale my ako celok potom strácame na kvalite života, čo vedie k úžerníckemu spôsobu fungovania spoločnosti. A táto zem nám bola daná na to, aby sme ju využívali pre rozvoj všetkých. Ak sa objaví niekto, kto si myslí, že môže nastoliť svoje diktátorské praktiky a zotročiť národ, musíme mu túto možnosť zobrať.

Nechcem hovoriť o tom, čo je správne a čo nesprávne. Nechcem hovoriť o tom, kto má právo vládnuť a kto nemá. Nemám právo posudzovať ľudí, ich postoje, ich život, ich morálku. Každý má svoj vlastný postoj a právo na vlastný názor. Pokiaľ niekto nikoho priamo neoberá o chlieb, o slobodu, či právo na život, mňa je v podstate do toho nič, čomu ten človek verí, aké má názory.  Ja chcem skúsiť navrhnúť spôsob fungovania, ktorý bude založený práve na slobode a na nemožnosti obohacovania sa jeden na druhom. Alebo aspoň túto možnosť minimalizovať. Chcem naznačiť, že zabránením takéhoto niečoho môžeme dať silný impulz pre zdravý vývoj všetkých. Zavedenie takýchto princípov bude podnecovať čo najefektívnejšie, najzdravšie a vlastne najlepšie prostredie pre rozvoj spoločnosti.

Ak niekto chce presviedčať o svojej pravde v rôznych oblastiach, tak to nemôže byť na základe akéhokoľvek vydierania, či už fyzického, psychického alebo ekonomického. To sme tu už mali stáročia v rôznych oblastiach a máme to aj teraz. To je základný princíp, na ktorom je založený dnešný poriadok. A to je aj dôvod jeho nezastaviteľného kolapsu. Je na to už len jeden spôsob riešenia. Volá sa Nový svetový poriadok zavádzaný našimi feudálnymi vládcami. Myslím, že musíme robiť všetko pre to, aby sme sa mu vyhli.

Mňa nezaujíma, že veci, ktoré navrhujem sa možno dotknú nejakej skupiny ľudí. Z krátkodobého pohľadu sa niekomu môžu zdať ako nepriateľské a možno nájdem mnoho odporcov v snahe zastávať dnešných vládcov. Mňa zaujíma to, že na tomto území máme mať všetci rovnaké právo na život a rozvoj. A dnes ho nemáme. Mňa zaujíma to, že máme mať rovnaké právo na slobodnú voľbu. A tú zo dňa na deň vďaka doslova podvodne nastavenému systému a ekonomickému vydieraniu rapídne strácame. Že máme mať rovnaké právo na bývanie a rodinu.  Že máme všetci právo na prácu a sebarealizáciu. A dnes strácame pomaly aj to.

Odporcovia na takéto kroky sú. To viem. Ale ako vysvetliť ľuďom, ktorí absolútne živoria, fungujú v otrockých podmienkach, že  to všetko je len preto, že máme v systéme obrovskú chybu, ktorej dôsledok sú práve tieto skutočnosti? Ako vysvetliť ľuďom, ktorí na základe tejto chyby a následnému otrockému spôsobu fungovania spoločnosti prichádzajú pri úprimnej snahe pracovať a fungovať pomaly o fyzické a duševné zdravie? Je na to obrovské množstvo dôsledkov, o ktorých sa dá rozprávať. Na riešenie sa bude musieť nájsť kompromis. Inak sa to dať nebude.

To sú zhruba základné príčiny, ktoré ma viedli k tomuto malému stručnému pokusu. Nič iné ako konštruktívnu kritiku založenú na argumentoch si neželám. A v podstate budem rád, ak ma niekto presvedčí o tom, že to fungovať nemôže, dá na to argumenty alebo navrhne niečo iné, keďže som o tom, že by to bola najsprávnejšia, najspravodlivejšia a najefektívnejšia cesta riešenia dnešného kolapsu, presvedčený. Snažím sa hľadať riešenie, a to nie hľadaním chýb a odsudzovaním niekoho, ale podrobnou analýzou koreňov a príčin dnešných problémov. Dokonca si nemyslím, že za dnešný stav má niekto brať zodpovednosť, okrem toho, že majetky majú byť vrátené.

Pre lepšie pochopenie príčin dnešných problémov sú rozpracované nejaké témy na stránke www.slubilismesilasku.sk, aj keď mám pocit, že väčšina čitateľov portálu dolezite.sk má prístup a sa zaujíma o objektívne informácie.

A že je to príliš náročné alebo nemožné aplikovať? Na to odpoviem len protiotázkou. A podviesť, zotročiť a okradnúť celý národ možné je?

Ak je ľuďom niečo nespravodlivo zobrané a dôsledky na život sú devastujúce, tak to predsa musí byť aj v súlade so spravodlivosťou vrátiteľné. Bez riešenia pravdy a spravodlivosti je zbytočné sa o niečo pokúšať. Všetko ostatné je len predlžovanie agónie a snaha o zmierňovanie dôsledkov tohto devastovania celej spoločnosti.

Základ môjho návrhu tvorí peňažná reforma, ktorú som vo veľkej miere v podstate prebral od navrhovaného peňažného systému Prof. Dr. Josephom Huberom, profesorom na Univerzite Marthina Luthera v Halle a Jamesonom Robertsonom, prednášateľom a publicistom v oblasti alternatívnej budúcnosti, ekonomických a sociálnych zmien. Skúšam ju však modifikovať, a to v smere úplného zrušenia súkromného bankovníctva. Snahou je načrtnúť aj možné fungovanie ďalších zložiek systému na to, aby v spoločnosti fungoval samoregulačný systém na zabránenie slobody a spravodlivosti. Pri mojich návrhoch som čerpal hlavne z vlastných skúseností z praktického fungovania v mnohých tímoch, viacročného sledovania podstaty efektivity, dobrého vnútorného prostredia a ďalších základných aspektoch tímovej práce a zdravého vývoja tímov. Išlo o oblasti služieb (hotelierstvo, ale aj prostredie veľkej telekomunikačnej či kaviarenskej korporátnej spoločnosti), stavebníctva (práca s murármi a tesármi), ale aj športu (futbal). V neposlednom rade zo štúdia na univerzite ekonomického smeru.

Predpoklady reformy

Efektivita tímu sa dá posudzovať podľa viacerých kritérií v rôznych oblastiach. V zásade platí pravidlo, že čím viac ľudia spolupracujú, čím sú lepšie organizovaní a čím je medzi nimi lepšia atmosféra, tým je tím dlhodobo efektívnejší. Na to, aby sa ľudia v rámci tímu cítili dobre, potrebujú cítiť istoty v podobe dobrého a spravodlivého jednania. Vyprofilujú sa lídri, ktorí sú v rámci tímu všeobecne akceptovaní a dokážu ľudí spojiť do takej formy, že sú voči nemu lojálni, oddaní a ťahajú za jeden povraz. Dobré tímy, s dobrým ľudským základom potom časom dokážu ľahšie aklimatizovať a zaúčať nových členov, je v nich oveľa uvoľnenejšia a menej stresujúca nálada. To je aj základný atribút nových nápadov a stimulov. Ak sa členovia cítia pre tím prospešní, s možnosťou vyjadriť sa a participovať na procesoch, celková vnútorná pohoda je oveľa väčšia.

Takto sa dajú porovnávať aj jednotlivé tímy. V rôznych firmách sa to robí na základe porovnávania efektivity, konfliktnosti, fluktuácie a pod.

Za jedného z najväčších dôvodov rastu japonskej ekonomiky v minulom storočí sa považoval práve fakt, že ľudia boli voči svojej práci lojálni, oddaní a firmy boli schopné aktívne zapojiť nápady v rámci procesov čo najväčšieho počtu ľudí na všetkých úrovniach hierarchií. Dnes už je verejnosti čoraz zrejmejšie, že to bolo v čase, keď nad nimi nebola ruka medzinárodných bankárov a ekonomika rástla a rozvíjala sa až do bodu, keď táto skupinka nezasiahla cez Wall Street. Ale to bol určite faktor, ktorý priniesol čo najtransparentnejšie a najférovejšie prostredie, čo podnecovalo stabilný rast. A fakt, že ľudia dokázali pracovať mnoho hodín denne, bol spôsobený skôr dobrými vzťahmi medzi nimi, dobrou atmosférou a vzájomným znášaním sa. Nie tým, že sú workoholici alebo niečo podobné. Dobrá atmosféra je podmienená v prvom rade férovým a transparentným jednaním.

V zásade ide spoločenstvo alebo dav idúci nejakým smerom, ktorý je v ňom zakorenený a lídri pôsobia len ako určití koordinátori. Za takýto smer sa dá vo všeobecnosti považovať hľadanie slobody, spravodlivosti a pod. To je to, v čom sa nachádzame aj my. Sme v bode, keď je nám jasné, že náš krok pred niekoľkými desaťročiami nebol v žiadnom prípade krokom k slobode a spravodlivosti, aj keď nám to bolo sľubované.

Tím je funkčnejší, efektívnejší a lepší vtedy, ak prijme svojho lídra prirodzeným získaním si rešpektu. Teda slobodnou voľbou. Tá chýbala v komunistickej diktatúre. A tá slobodná voľba sa pri dnešnom systéme v podstate ani neprijala. Stačilo prijať bankový systém v dnešnej podobe, alokovať majetky v rámci nejakej skupiny ľudí v podobe darčekových balení, otvoriť kapitálový trh tzv. štátom so slobodnou trhovou ekonomikou, kde bola vytvorená pyramída počas mnohých storočí na základe okrádania spoločnosti, a o slobodu sme prišli hneď v tom momente, ako sme si mysleli, že sme k nej konečne dospeli. Napojili sme sa na globálne kasíno a pyramídovú hru.

V zásade platí, že v zdravo fungujúcom tíme si musí šéf získať ľudí. Nie naopak. V takom prípade sa v rámci tímu objavujú zložky ako pätolízačstvo, preferovanie jedného pred druhým a pod. Ak si šéf ľudí nezíska a nedokáže ich dať do formy dobrého kolektívu, mala by byť možnosť jeho výmeny. Vo veľkom tíme, ktorý predstavuje štát, takúto úlohu majú slobodné voľby.

Sprievodné a negatívne znaky dnešnej diktatúry sú trochu odlišné ako pri centrálne plánovanej ekonomike stále tej istej vyvolenej skupiny, ale v dnešnej dobe už veľmi viditeľné.

Hlavný problém dneška spočíva v podstate v tom, že niekoľko ľudí si prebralo moc nie na základe všeobecnej akceptácie, ale na základe jej diktátorského prebrania. Vytvorila sa štátna pyramída napojená na celosvetovú, ktorá bola vytvorená tým istým spôsobom. Teda nie všeobecnou slobodnou voľbou, ale nespravodlivým oberaním ľudí o zdroje, postupného preberania majetkov a vytvorenia tzv. slobodného trhového hospodárstva na základe vlastníctva kapitálu, ktorý skôr či neskôr pri dnešnom systéme bude všetok vlastniť táto skupina ľudí.

Výsledky ako celku sú zhruba takéto:

-           Absolútne neefektívne využívanie zdrojov (okrem iného aj 15% nezamestnanosť)

-           Nekvalitné výsledky produkcie takejto spoločnosti – potraviny, lieky a pod.

-           Veľké majetkové rozdiely medzi ľuďmi

-           Stále viac žobrákov, ktorí mnohokrát predstavujú práve ľudí so slobodným zmýšľaním a nezvládnutím neslobody automaticky zabudovanej v systéme

-           Všeobecné zhoršovanie sa celého prostredia na život, neustále obmedzovanie slobody a neschopnosť spoločnosti ako celku pasovať sa s množstvom ekologických, demografických či ekonomických problémov

 

Nie som zástancom toho, že by mal štát rozhodovať o tom, čo sa bude vyrábať, ako má presne vyzerať ekonomika a pod. Je to dokázateľne neefektívna a zlá cesta. Ale je efektívny slobodný trh založený na vlastníctve kapitálu nespravodlivou cestou? Založený na riadení ľuďmi, ktorí prebrali toto právo nie na základe všeobecnej slobodnej akceptácie, ale moc a rešpekt si udržujú spôsobom ekonomického vydierania a odsúvania nepohodlných členov? To nie je oveľa väčší rozdiel ako komunistická diktatúra. A výsledky sú jednoznačné. Akurát, že nepohodlných členov dnes nedávajú do basy, ale odsúvajú ich na vedľajšiu koľaj ekonomickou izoláciou alebo podobnými manévrami. To je výsledok globálnej pyramídovej hry, na vrchole ktorej sú ľudia okrádajúci spoločnosť s veľmi nízkou vyprofilovanou schopnosťou rešpektovať iných.

Ako sa dá zobrať moc ľuďom, ktorí si ju privlastnili tak, ako to bolo za čias komunizmu? Museli sme zmeniť systém v smere slobodných volieb a takto týchto ľudí od nej dostať. V zmysle zdravého rozumu, spravodlivosti a slobody. Ako sa dá zobrať moc v kapitalistickej diktatúre spôsobovanej chybami vo finančnom systéme a absolútne nespravodlivým rozdaním majetkov? Musíme to urobiť reštrukturalizáciou vlastníckych práv v smere spravodlivosti, slobody a zdravého rozumu. Samozrejme spojené v prvom rade s vypnutím vysávača zdrojov, ktorý túto diktatúru prehlbuje. Teda so zmenou peňažného systému.

Ak by som môj návrh mal porovnať s nejakým systémom, tak by bol jednoznačne najbližšie k dnešnému čínskemu. Zvykne sa mu hovoriť komunistický, ale snažím sa dať veci do takej formy, aby sa zabezpečila konkurencia, motivácia, čo najväčšia sloboda médií, a teda transparentnosť a v prvom rade aby nešlo o centrálne plánovanú ekonomiku, ale ekonomiku založenú na spotrebiteľských stimuloch, kde štát bude plniť viac monitorovaciu funkciu a zasahovať do riadenia až pri jeho nevyhnutnosti. Základ spočíva v podpore malopodnikania, nemožnosti súkromných subjektov vlastniť strategické a veľké podniky. Snaha o čo najväčšie presadenie spravodlivosti po udalostiach, ktoré nastali po nežnej revolúcii. Čínska ekonomika je do istej miery naštartovaná zrejme trochu prehnanou snahou o aktivity neustálym zvyšovaním možností podnikateľských úverov, čo môže mať do istej miery krízový bod. Ale ide o obrovskú ekonomiku, ktorú riadiť je určite ťažké. Je to však dnes nepochybne  ten najprosperujúcejší systém s najlepšími vyhliadkami do budúcnosti. A že je to kvôli tomu, že sú Číňania ochotní pracovať za zrnko ryže? A prečo takto neprosperujú iné krajiny, ktoré majú obrovské nerastné suroviny, obrovské ľudské kapacity? Napríklad Indonézia? Namiesto toho sú tam milióny žobrákov a problémov neúrekom? K tomu ide o krajinu s veľkým prísunom zdrojov cez turistický ruch. Tam to však na rozdiel od Číny prebrali šéfovia tej istej pyramídy, čo je u nás, napojili svoj spôsob slobodného trhového hospodárstva a svoj vysávač podobný tomu nášmu. 

Táto zrejme do istej miery nezdravá úverová politika Číny by bola v navrhovanom systéme eliminovaná práve striktným dodržiavaním pravidiel zavedených v peňažnom systéme. Malo by to zrejme dôsledky ťažšieho rozbehu, avšak lepšieho chodu, ak sa stroj rozbehne. Bez rizík dnešných kríz a možnosti tohto nekontrolovaného bohatnutia niekoho, ktoré je len logicky na úkor mnohých.

Práve nemožnosť úplne jednoduchého získania úverov bude mať pre rozvoj spoločnosti z istého pohľadu aj pozitívne dôsledky, keďže ľudia si budú musieť k sebe hľadať cestu, vytvárať spoločné investície a hľadať spoločnú reč v záujme ich všeobecného blaha. Práve takáto možnosť po revolúcii znamenala alokovanie majetkov v rámci kamarátskych vzťahov alebo začatie rôznych podnikateľských aktivít na podobných základoch. Viedlo to síce k lepšiemu zábehu, ale v podstate si získal vplyv úzky okruh ľudí. Je na to len jeden rozumný pohľad. Zopár ľudí postupne obralo a oberá nečestným spôsobom celú spoločnosť.

Teória slobodného trhu predpokladá rovnaké možnosti pre všetkých a to má mať stimulačné účinky. Vrátiť veci do takejto podoby je jedným zo základných cieľov môjho pokusu.

Základom sú samozrejme slobodné voľby, ktoré určia ľudí zodpovedných za chod štátu. Tomu však prinavrátiť riadenie alebo skôr monitorovanie jednotlivých zložiek, ich vyhodnocovanie a operatívne riešenie. Teda vrátiť suverenitu a na rozdiel od dnešného riadenia dať opäť kompetencie do rúk nášmu parlamentu a vláde. 

Presadenie tejto podoby návrhu by zrejme znamenalo väčšie zadávanie práce zo strany štátu. Spočiatku určite, neskôr by sa to malo presunúť v smere nezávislejších firiem od priamej štátnej moci. Snažím sa ale ukázať, že je možné nastaviť systém v smere ich efektívnejšieho využívania na základe určitej súťaživosti medzi jednotlivými firmami a tiež pomocou už dnes dostupných hlavne informačných technológií a možností na celospoločenskú kontrolu. Keď sa však pozrieme na dnešok, keď vo vyspelých ekonomikách štát zadáva už okolo 40% produkcie (neviem presné číslo u nás) a zamestnanosť zachraňuje pomocou zadlžovania sa u súkromných subjektov alebo oberania ľudí o zdroje a ich alokovanie prostredníctvom eurofondov (ako je tomu u nás) spôsobom extrémne neefektívnym a prehlbujúcim sociálne a spoločenské rozdiely, tento spôsob by mal opačný trend a určite by prinášal oveľa efektívnejšie využívanie zdrojov, ako máme možnosť vidieť u nás posledných 25 rokov. Treba k tomu dodať, že ďalšie mnohé typy pracovných miest u nás vytvárajú veľké monopoly, ktoré k nám chodia vzhľadom na nízku cenu našej práce a ľudia v nich fungujú ako ovce vykonávajúce nejaké zaužívané procesy za odmeny, z ktorých si veľmi budúcnosť zabezpečovať nemôžu. Celkovo je úroveň disponibilného príjmu niekoľkonásobne nižšia, ako by to bolo pri neotrockých a spravodlivých podmienkach.

Vo svojej podstate by išlo o veľmi podobný systém ako je ten dnešný, avšak s veľkými firmami vlastniacimi štátom, snahou o čo najväčšie rozbitie monopolov a vytvorenie súťaživosti a konkurencie, a to celé spojené s kompletnou reformou peňažného systému.

Tento systém by dal prácu všetkým a obsahuje návrhy na minimalizovanie prehlbovania majetkových rozdielov medzi ľuďmi. Dal by k tomu určite opačný smer v oblasti novodobého otroctva. Dnes je to nastavené a majúce rýchle tempo práve týmto smerom. Samozrejme snaha o nastolenie slobody a spravodlivosti by mala jednoznačne z dlhodobejšieho hľadiska stimulačné účinky v podobe lojality, navrátenia dôvery u ľudí, efektivity a pod.

Čo dokáže podľa mojich predpokladov takáto transformácia hospodárstva priniesť?

-           Znižovanie sociálnych rozdielov medzi ľuďmi,

-           nulovú nedobrovoľnú nezamestnanosť, ktorá bude mať aj účinky slobodnej možnosti zmeny zamestnania, ktorú dnes rapídne strácame,

-           možnosť vlastného bývania pre všetkých, keďže jeho dnešná cena je prostredníctvom podvodného systému niekoľkonásobne umelo zvýšená a platy nižších tried sa v rámci spoločnosti zvýšia,

-           celkové zvýšenie efektivity ekonomiky, zavádzanie nových technológií, v dôsledku snahy o navrátenie slobody a zníženie stresu a strachu zabudovaného v tom dnešnom systéme,

-           celkové zvýšenie kvality života, úrovne kvality potravín, liekov, zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva v dôsledku zníženia dôsledkov novodobého otrockého fungovania,

-           zvýšenie úrovne zdravotnej starostlivosti a jej zabezpečenie pre všetkých,

-           začatie riešenia dnes neriešiteľne vyzerajúcich problémov, ako sú dôchodky, ekológia a pod.

Aké sú riziká takýchto krokov?

Keďže by v podstate išlo o veľké zásahy do hospodárstva, prinášali by v začiatočnej fáze aj určité riziká. Vychádzam ale z predpokladu, že zmena je nevyhnutná a jej predlžovanie bude len zhoršovať už aj tak zlé dôsledky terajšieho systému. Odpojiť sa od globálneho kasína bude mať určite ohlasy na medzinárodnej úrovni. Avšak situácia sa v procese prevalenia podvodu, na ktorý sme napojení, jednoznačne zlepšuje a sú stále väčšie hlasy za zmeny. Za základný problém by som považoval postoj krajín, na ktorých sme závislí cez dodávky ropy. Ale myslím si, že zmena je v dnešnej dobe čoraz viac argumentovateľná. 

Základné predpoklady zavedenia môjho návrhu by som zhrnul do týchto základných bodov:

-           Odchod od Eurozóny a znovuzavedenie vlastnej meny v dôsledku dokázateľne podvodného princípu dnešnej formy peňažného systému spojenej s jeho reformou,

-           reštrukturalizácia majetkov v smere hľadania kompromisov, presadzovania spravodlivosti a snahy o nastavenie dlhodobo stabilného a spravodlivého prostredia pre život všetkých,

-           znovu uzavrieť kapitálový trh, kým sa problémy nevyriešia aj na medzinárodnej úrovni, poprípade zaviesť dočasné možnosti zahraničných investícií pomocou joint venture systému, ako je to dnes v Číne. Poslednou možnosťou je ponechať možnosť investícií vo vopred určenej maximálnej veľkosti súkromnej firmy v rámci hospodárstva čo by bolo asi najrozumnejšie.

 

Vopred počítam s kritikou tohto návrhu a zavádzania celkového systému, z pohľadu komplikovanosti jeho zavádzania. Ale moje presvedčenie o úrovni nespravodlivosti v spoločnosti mi dáva jednoznačné oprávnenie to navrhnúť a snažiť sa o všeobecnú analýzu a rozvoj, poprípade o hľadanie toho správneho riešenia.Author: Stanislav Jurcisin # LimoGage46
Ekonomika2013-07-1098
-
 50% ( 10 people voted )
+
je to o ľuďoch nie o systéme - halóóóóóóóóóóóóóóóóóó´...

Jozko # TukoFuby74
-
 47% ( 5 people voted )
+
2013-07-10 15:52:50 55d8e71c
Ahoj Jozko,

no musím s tebou súhlasiť, že je to v prvom rade o ľuďoch. Predsa spôsob organizácie spoločného života robia ľudia, poprípade ho akceptujú, hľadajú príčiny ak niečo očividne nefunguje, hľadajú nové riešenia a snažia sa ich presadzovať. To je samozrejme o ľuďoch. Pochopenie článku si vyžaduje do istej miery chápanie princípov spôsobu vzniku a vývoja dnešnej formy finančného systému a to, akým spôsobom formuje spoločnosť. To, že sa u nás prijala dnešná forma tejto organizácie o ktorej píšem je ťažko niekomu zazlievať. Asi v tej dobe nikto nemohol tušiť aké bude mať účinky. Že sa prijala dnešná forma bankovníctva, rozdali sa majetky spôsobom akým sa rozdali, berie zo spoločnosti obrovské množstvo zdrojov, ktoré jednak samozrejme chýbajú pri spotrebe, ktorá má za následok výrobu a takto vytvára jednoduchý ekonomický kolobeh, a tá časť zdrojov ktorá sa prerozdeľuje, prerozdeľuje sa pyramídovým a extrémne neefektívnym spôsobom(hlavne u eurofondoch), myslíš, že za to môžu jednotlivci? Tu nepomôže ani meditácia ani hnev. Je to skutočne o ľuďoch, ale v tom, že sa začnú zaujímať o skutočných dôvodoch dnešného v podstate už neodvratiteľného kolapsu a budú sa snažiť s tým niečo robiť. Systémová chyba je jednoznačná.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 17:24:28 97137e8e
"Efektivita tímu sa dá posudzovať podľa viacerých kritérií v rôznych oblastiach. V zásade platí pravidlo, že čím viac ľudia spolupracujú, čím sú lepšie organizovaní a čím je medzi nimi lepšia atmosféra, tým je tím dlhodobo efektívnejší. Na to, aby sa ľudia v rámci tímu cítili dobre, potrebujú cítiť istoty v podobe dobrého a spravodlivého jednania. Vyprofilujú sa lídri, ktorí sú v rámci tímu všeobecne akceptovaní a dokážu ľudí spojiť do takej formy, že sú voči nemu lojálni, oddaní a ťahajú za jeden povraz. Dobré tímy, s dobrým ľudským základom potom časom dokážu ľahšie aklimatizovať a zaúčať nových členov, je v nich oveľa uvoľnenejšia a menej stresujúca nálada. To je aj základný atribút nových nápadov a stimulov. Ak sa členovia cítia pre tím prospešní, s možnosťou vyjadriť sa a participovať na procesoch, celková vnútorná pohoda je oveľa väčšia."


To isté chcel aj Muamár, pozrite dnes. Tento národ ostal poslušný a lojálny, no hlavne bezbranný.To isté z opozície a pred voľbami tvrdil Fico, výsledok nestojí ani za deravý groš. Putin a čínsky proletári detto+prelezený korupciou od A do Z. http://www.washingtonsblog.com/2013/07/the-core-pr
oblem-corruption-skyrockets-globally.html


Odporujete si rešpektom a lojalitou voči akosi vyselektovanému vodcovi a následnou možnosťou ho odvolať. Rozprávate nepretržite o mase a tíme, jednotlivec je u Vás len dielikom, akoby nesamostatnou jednotkou, v tom prípade nebude nikdy funkčný ani Váš tím. Vidieť u Vás oprávnené(podľa môjho názoru) zhnusenie z dnešného systému, ktorý rád definujete ako kapitalizmus. Buď neviete čo kapitalizmus a ústavné republiky sú alebo to jednoducho nezapadá do Vašej kolektivistickej-tímovej utópie. Dnes máme korporátny socializmus, pane, už či sa Vám to páči alebo nie. Politici, sociálny paraziti, korporácie majú socializmus na verejných financiách, ostatní majú nefalšovaný fašizmus, otočený naruby, keďže menšina terorizuje a diskriminuje väčšinu, pod zastrešením a ochranou štátu. U Vás to bude iné? Váš štát, Váš vodca, Váš systém bude defacto ten istý, ale Vy tvrdíte, že bude iný. Kým nezačnete od práv a slobôd jednotlivca, rozlúčte sa rovno s Vaším tímom. Pretože deklarácie o slobode a spravodlivosti a zároveň ich popretia v prospech Vodcu, štátu, tímu sú jasnou ukážkou, že tudy cesta nevede, pane. Jediné, čo je úlohou štátu-republiky(presnejšie) je dodržiavanie a presadzovanie ústavy a ochrana ľudských práv a slobôd, nie Vaša tímová spartakiáda. Ak máte pocit, že tu máme kapitalizmus, tak mi menujte jednu trhovú privatizáciu, prosím.
skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-07-10 17:50:35 55ede327
práveže je to presne naopak...

je to o systéme....nie o ľuďoch - halóóóóóóóóóóóóóóóóóó´...

ferkooooo # GuniCene82
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 17:57:22 4df7e017
Systémová chyba je jednoznačná.

Súhlas...

Preto je to o systéme a nie o ludoch....ak by bol dobrý systém ludia by boli tiež dobrí...

druhá vec ale je že systém vytvárajú ludia...
Preto treba aby ludia okamžite zaviedli dobrý systém a ten musí mat tieto základné črty bez ktorých nebude zarucene dobrý:
1.štátne bezúročné bankovníctvo, vlastná mena
2.100% zdanenie čistých ziskov firiem alebo povinnost rozdelit čistý ziask svojim zamestnancom
3.Stanovenie maximálnej mzdy..resp. platových tried
4.Imperatívny mandát poslancov

Ked bude v programe strany chýbat čo i len jeden z týchto prvkov tak je to celé nanič.

Taká je pravda o SNP ktorú 99% ludí nechápe.

Michal Vavra # SijaLiga20
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-07-10 18:03:54 4df7e017
2.100% zdanenie čistých ziskov firiem alebo povinnost rozdelit čistý ziask svojim zamestnancom
3.Stanovenie maximálnej mzdy..resp. platových tried

Varga, Vy idete nadávať na Fica? Ten boľševik je k Vaším riešeniam len zelenáč.skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-07-10 18:08:33 55ede327
loading...
škvrna z Brna
ty si taký kxkxt až to plieska dvermi.... že trhová privatizácia:-))))) ty chuj.... to je taký istý oxymoron ako boj za mier....alebo vylízat p..u do sucha...to sa ešte nikomu nepodarilo....je to debilita ako si aj celý ty

na teba sa ani neoplatí reagovat lebo by som ti vyvrátil každú vetu čo píšeš...tvoj otec urobil jednu chybu..že nepoužil gumu...

tos su z brna # GijoPope73
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 18:12:54 4df7e017
sračka z brna

predaj si svoju mater aj svoj kxkxt za trhovú cenu...uvidíš aký budeš bohatý ty chuj

tos su z brna # CeviVumo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 18:16:35 4df7e017
Ožrangutan, ako vždy vecný a sebakritický príspevok, pozdravuj tatka. Oxymoron je vyhlasovať niečo trhovým-kapitalistackým prostredím a privatizovať za dumpingové ceny, ty idiot.
skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 18:17:39 55ede327
skvrna z brna,
ďakujem za koment. Ale vieš čo je na tom všetkom najzaujímavejšie? Že si v podstate ani neodporujeme. Veď celé o čom píšem je to, že nie je možné nastaviť dobrý systém spôsobom ako sa urobila naša privatizácia. Ja si uvedomujem výhody a nevyhnutnosti slobodného trhu. Ale bez spravodlivosti to nemá zmysel. Preto sa pokúšam vysvetliť, že urobiť určitý typ slobodného trhu je možné aj prostredníctvom štátneho vlastníctva a hlavne bez toho rozkradnutia. Čo sa týka otázky lídrov, v zásade chcem vysvetliť, že dať niekomu absolútnu moc s nemožnosťou výmeny pôsobí na tím, firmu a základné zložky nevyhnutné na dobrý rozvoj deštrukčne. Preto hľadám spôsob ako urobiť pravidlá na čo najefktívnejšie využívanie takýchto faktov pre celé hospodárstvo. Samozrejme gro problémov je vo finančnom systéme, čo je opísané v druhej časti. Skúšam to nejak spojiť, nenašiel som lepší spôsob.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 18:43:41 972e3f12
Nie, pán Jurčišin, z ľudského hľadiska asi nie, čo sa Vás týka tak z ľudského hľadiska je vo Vašom príspevku zjavná snaha von z toho marazmu, no z môjho hľadiska som vytkol body, ktoré mi veľmi pripomínajú systémy ktoré tu už boli a nosná časť zostala. Čo sa týka privatizácie, tak ja by som ju rovno nazval štátnym rozkrádaním, toto nemalo nič spoločné s trhovým prostredím, ani cenami. Náš rozpor je tuna:

"Preto sa pokúšam vysvetliť, že urobiť určitý typ slobodného trhu je možné aj prostredníctvom štátneho vlastníctva a hlavne bez toho rozkradnutia."


Pán Jurčišin, u mňa je alfou a omegou tohoto celého rozkradnutia v tom, že práve toto sa udialo pod taktovkou štátu. Nepochybujem o tom, že ak by sme dostali do rúk celé privatizačné zmluvy, ktoré sú pred nami zatajované ako aj kopa iných vecí, tak by sme žasli, čo je to štát. Nemôžete mať slobodu majetkovú, ak váš majetok drží a ovláda štát. Štát tu mám jedine garantom a ochrancom toho, čo ste získali poctivo a zákonnou cestou, nie tým, čo si bude privlastňovať to, čo sa mu zapáči. Tiež ďakujem za koment.
skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 18:54:50 55ede327

"100% zdanenie čistých ziskov firiem alebo povinnosť rozdeliť čistý ziask svojim zamestnancom..." Choré, ako sám autor tejto scestnej myšlienky.

:-DDD


Pandemonium # DaruJete36
-
 53% ( 7 people voted )
+
2013-07-10 18:56:05 d4254112
oprava: Štát tu ma byť jedine...
skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 18:57:20 55ede327
@vavra
2.100% zdanenie čistých ziskov firiem alebo povinnost rozdelit čistý ziask svojim zamestnancom
3.Stanovenie maximálnej mzdy..resp. platových tried

ved tymto si absolutne odporujes...ako podnik moze rozdelit cisty zisk, ak prevysuje maximalnu mzdu zamestnanca? :D
ked si uz takyto blabol vymyslel, aspon si mal chciet povinnost investovat do firmy z nerozdeleneho cisteho zisku, to viac pomoze zamestnancom, ako to odviest statu, ale kedze tomu nerozumies, tazko po tebe chciet nieco aspon trosku konstruktivne :))

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-10 19:05:00 5f675c42
mna by zaujimalo ako dospel autor k nazvaniu predstavovaneho systemu (Slovanizmus) :o) ked som zacal citat tento clanok myslel so ze budem citat nieco na temu panslovanizmus ale nebolo tomu tak,,, musim ale povedat ze s autorom viacmenej suhlasim a som rad ze navrhuje riesenia.
Rachot # NituJyqi23
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-10 22:12:09 1fbc2616
http://www.youtube.com/watch?v=ekg4sEM8G4Y
smartang # BohuPyki56
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 22:40:33 4e621304
memory

treba tomu rozumiet tak že mzda je maximálna, vyššia byt nemože u nikoho ale ku mzde sa pridáva podiel na čistom ziskom...čo je mimo max. mzdu.
Je to preto aby si kapitalista neprevádzal vsetky peniaze do svojej mzdy a vykazoval nulový zisk.

ale kedze tomu nerozumies, tazko po tebe chciet nieco aspon trosku konstruktivne :))

Peter Novostarak # TipeSawi85
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 23:00:50 4df7e017
V tom prípade ste vytvorili podhubie pre čierny trh a účtovné podvody. Ak je raz mzda maximálna a podnik s rozdelením zisku dosiahne pre zamestnanca mzdu dvojnásobnú a druhý podnik bude stratový, ako to budete riešiť, brať tým s dvojnásobným a dávať tým so stratovým? Ak je mzda vo vašom systéme ohraničená stropom(absurdný hyenizmus, zvlášť v súkromnom sektore), potom nepochybujem, že stanovíte(zachováte) aj podlahu, teda minimálnu mzdu, týmto len narúšate tok tovarov a služieb, tiež peňažné toky, od ziskových k stratovým, zjavne tomu rozumiete tiež.
skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 23:20:35 55ede327
ale prestan ty imbecilný kxkxt tliachat...ved ty ani nevies o com sa bavíme debil...

Peter Novostarak # TipeSawi85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 23:27:05 4df7e017
No vidíš, Orangutan, hneď mi bolo jasné, voco go.
skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 23:28:52 55ede327
sam si orangutan...

Orangutan sa tu neobjavil odkedy som mu vynadal že nerozumie financiam a peniazom..inak to bol celkom rozumný chlap...

Peter Novostarak # TipeSawi85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 23:40:32 4df7e017
sam si orangutan...

Orangutan sa tu neobjavil odkedy som mu vynadal že nerozumie financiam a peniazom..inak to bol celkom rozumný chlap...

Peter Novostarak # TipeSawi85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 23:42:04 4df7e017
Tak si s ním podaj ruky, v rámci financii-peňazí, ešte nedávno tu bol, v inej téme, ale už sa tu neobjavil? Na koho tu skúšaš tie svoje naivné demencie?
skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 23:43:36 55ede327
Tos su z brna-Peter Novostarak-Orangutan, vynadal orangutanovi, že nerozumie "peniazom a financiám". :-))) Ukážkový schizofrenik.
skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 23:47:47 55ede327
kxkxtko ako si na to prisiel ze som Orangutan? si uplne mimo...ale s tými ostatnými súhlasím...to vie zistit aj male decko...

Peter Novostarak # TipeSawi85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 23:50:50 4df7e017
Pretože je vzácne nájsť dvoch identických debilov, takéhoto formátu. Píšeš rovnaké kraviny ako on, ale jemu si vynadal, dobrý si Ty mongol.
skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 23:54:25 55ede327
až na to že on nerozumie peniazom...inak bol super a so vsetkým som s ním suhlasil...ale s úrokom nie

kazdý sme niečo...ja mongol, ty debil..co už...

Peter Novostarak # TipeSawi85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 00:12:03 4df7e017
Skrývaj sa za kohokoľvek, sopliak. Kľudne si vynadaj a potom pochlebuj, to že si schizofrenický a šovinistický chudák dokazuješ len sám na sebe. Ukáž kde bola tá rozprava o úrokoch. Sám som zvedavý.
skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 00:15:41 55ede327
skvrna z brna/doktor-koalicnik-cerveny hranol/SBS

Vidim, ze ti ten ORANGUTAN stale neda spavat... :-DDDDDDDDDDDD

Uz ho vidis za kazdym rohom... Tak sa to obvykle zacina a konci sa to zvieracou kazajkou, elektrosokmi, klietkou, depresantami, antidepresivami, antipsychotikami... A az ta po rokoch liecby prepustia do domacej opatery, s vyplestenymi ocami a bezduchym vyrazom tvare, budes v pravidelnych intervaloch opakovat slovne spojenie "volny trh" a sem tam vyslovis aj moje meno, len vtedy sa vzdy docuras...

Len pre tvoju informaciu, cely cas si "diskutoval" s Branom (Peter Novostarak/tos su z brna/Michal Vavra/ferkooooo), ty pako...


ORANGUTAN # PejiRiwe62
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-11 05:22:39 3ab34959
tos su z brna

Tebe triedna nenávisť zjavne zatemňuje mozog, ináč by si si odpustil ten amok vyššie, súc si vedomý, že dražba práveže je jedným z prejavov tržného správania, kde je cieľom vygenerovať čo najlepšiu cenu v rámci aktuálneho stavu ponuky a dopytu. Len pripomínam, že v podstate na škodlivé vedľajšie účinky triednej nenávisti pošla aj garnitúra predchádzajúceho systému, keďže odignorovala určitý dopyt v spoločnosti.

Reagujúc na iných diskutérov vyslovujem názor, že spoločenské systémy sú len do tej miery dokonalé, v akej je dokonalý ľudský potenciál podieľajúci sa na ich spravovaní. Do diskusie, či socializmus, alebo kapitalizmus vkladám iba jedno meno: Baťa

FcKensie # HegaNojy80
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-11 07:01:41 5f678f3c
@novostarak
v tom pripade ti je minimalne jedno z tych opatreni na velku rit, kedze sa nebude dodrziavat
naco ti je uzakonit maximalnu mzdu, ked sa to bude obchadzat vyplacanim podielu zo zisku? :) a podla coho urcis, ktory zamestnanec dostane aky podiel na zisku, zase urcis maximum? a co s tym, co ti zostane? znova rozdelis? :)))
memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 07:07:36 55a36785
tos nejsu z Brna

ale jedno viem. Drazba, tender, súťaž, verejné obstarávanie ... nazvime o ako chceme .... sa v tomto systéme stala fraškou a synonymom podvodu. Často s tým prichádzam do styku. Ale dakedy som veril že je to dobrá vec. Veril som na voľný trh, voľnu konkurenciu .... LOL

S tou 2 časťou súhlas. Je to všetko o ľuďoch. Lenže problém je, že dnešný systém je nastavený tak, že akékoľvek tržné vzťahy majú sklon okamžite sa deformovať. Peniaze, peneži, peníze. Právnici, advokáti, sudcovia. Politici, veľkopodnikatelia, finančné skupiny. Koncentrácia zisku, moci, dlhov. A týchto 3 menovaných vecí sa treba preto zbaviť resp. ich treba systémom maximálne eliminovať a to tak, aby mal každý človek ktorý pracuje pocit, že nerobí zadarmo a na niekoho iného. Je nemysliteľné, aby mal manažér ktorý howno spraví 20 tis evry mesačne, a iný, ktorý trávi v práci celý deň napr. 500. Ani nehovorím o miliónových extrémoch. Jednoznačne platové stropy, obmedzenie alebo zrušenie zisku, zrušenie úroku a garantovaný základný plat resp. príjem pre všetkých, samozrejme za prísnych a jasných podmienok. Každý človek má právo na dôstojný život. To systém popiera a preto ho treba zmeniť za lepší. Je to na nás. Môžeme sa stať lepšími alebo horšími ... Ja v tom mám už dávno jasno.

smartang # BohuPyki56
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-07-11 07:44:30 d90c3016
Ruešenie jestvuje a nazýva sa sociálna trojčlennosť.
gordon # KenuCixo75
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-11 08:15:10 c3a83152
škvrny možu byt všeljaké.... najhnusnejšia škvrna je od howna...a to je tá z Brna

RNDrVaclav Dedek CSc PhD # VyjyCabu29
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-11 08:28:55 c305bafe
to smartang
celkom pekne si to napísal, súhlas.

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 08:33:01 c305bafe
to memory

ty vymetenec...podiel na zisku je jedna vec a mzda je uplne niečo iné...dávat to dohromady je celkový príjem...ale o tom reč nebola.
Preto s imbecilom sa o ekonomike a fungovaní spoločenského systému diskutovat nedá.

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 08:35:10 c305bafe
@brano
moja otazka stale plati
naco chces uzakonit maximalnu mzdu, ked ludia aj tak dostanu v konecnom dosledku viac? :)
jedno jedine vysvetlenie existuje, preco si na tu otazku neodpovedal, nemas ani sam paru ako by si to chcel spravit...
a hlavne clovek, ktory sam seba oznacuje za udrzbara (pardon technika) chce hovorit o ekonomike, sme sa pobavili :)))

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-11 08:57:29 c35b0bc0
smartang

Demokracia, sloboda, volny trh, slobodne volby... prazdne slova... Na uvedomelosti a "slobode" ludi sa da stavat maximalne tak anarchia... Vsetko je to o systeme a "uvedomelosti" jeho tvorcov... Uvedomelost naroda, ako celku, je v tom nepodstatna... Tak, ako u oviec v kosiari, kvalita ich zivotov zalezi od "uvedomelosti" ich bacu, tak aj v state, kvalita zivota naroda, zalezi od tych, ktori ho spravuju... To len aby bola jasna moja pozicia...

Urcite, tiez zasravam nazor, ze kazdy ma mat pravo na dostojny zivot a system toto ma umoznovat...

Skutocne by ma vsak zaujimalo, aka je tvoja predstava o fungovani hospodarstva bez zisku a urokov...?

Kompletne rusime aj sukromne podnikanie...?

Ak nie, co bude kohokolvek motivovat k sukromnemu podnikaniu...?

Ako budeme ludi motivovat, aby setrili a drzali peniaze v banke...?

Zrusime aj povinne rezervy...?

Ako zlikvidujeme inflaciu...?

Ak inflaciu nedokazeme zlikvidovat (lebo pokial nebudeme spravovat (my Slovaci) celu nasu planetu, mat plnu kontrolu nad vsetkymi zdrojmi, kompletne nezlikvidujeme sukromne podnikanie, nebudeme mat zakonom tvrdo stanovene, nemenne vsetky ceny tovarov a sluzieb, nebudeme mat striktne kontrolovanu (centralne planovanu) vyrobu, nebudeme kontrolovat populaciu pravidelnymi odstrelmi atd., tak ju nedokazeme zlikvidovat, nech kazdy drista co chce), ako to potom bude s tymi bezurocnymi pozickami...?


P.S.: BRANO, tvoje nazory, ze pozicky nesuvisia s inflaciou a podobne nezmysly uz poznam, takze sa laskavo nevysiluj reakciou. Prve slovo mojho prispevku je "smartang", to znamena, ze som zvedavy na jeho reakciu, nie tvoju!!!


ORANGUTAN # PejiRiwe62
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-11 09:34:29 3ab34959
memory
si oberdebil...už som to vysvetloval....debilovi ktorý nerozumie pisanemu textu ani ekonomike je to druhýkrat zbytočné vysvetlovat

ty kxkxt tak este poslednýkrát...
Maximálnu mzdu je potrebné uzákonit preto aby si peniaze z trzieb firmy nepresúval majitel ci majitelia do svojej mzdy a firma by tak vykazovala nulový zisk či stratu!
Ty kxkxt imbecilný tupý čo nerozumie ničomu

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 09:37:07 c305bafe
a co keby to bolo stanovene napr. takto:
maximalna mzda moze byt maximalne 3-nasobok minimalnej.
keby riaditel mal odmenu 10 000 musel by upratovacke dat plat 3 333...
kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-11 09:42:46 c3929699
skvrna z brna
ohľadom problémov pri stratách firiem. Je to vec, nad ktorou som sa najviac zamýšľal a je to výborný postreh. Malo by sa to riešiť nevyhnutnosťou samotnej firmy hľadať riešenia a to najprv preklenovacím úverom alebo predajom nehnuteľností inej firme(ktorá je tiež v štátnom vlastníctve, ale muselo by sa zrejme trochu vymedziť alebo bližšie špecifikovať takýto vlastnícky vzťah). Resp. pri jednoznačnosti nepotrebnosti firmy vzhľadom na potreby, pomocou štátu ju reštrukturalizovať. Je to zložitejšie a museli by sa nastaviť začiatočné pravidlá a hlavne ich pri zábehu operatívne riešiť. Samozrejme že súkromné vlastníctvo takéto veci rieši samo. Alebo aspoň by malo. Ale. Kto má právo vlastniť nejakú veľkú firmu. Spôsob ako pri našej privatizácii je predsa neakceprovateľný. Druhá možnosť je niečo podobné ako kupónové knižky ktoré sa aplikovali u nás hneď po revolúcii. Tam by ale zrejme nastal problém pri rozhodovacích právomociach akcionárov a celkovej nevyhnutnosti nejakej flexibility v rozhodovaní. Som presvedčený, že pri vypnutí toho finančného vysávača a neokradaní ľudí, ekonomický kolobeh spotreba-výroba sa prirodzene obnoví. Nebudú tu chátrajúce firmy a oblasti, ale zdroje sa začnú čo najviac využívať. Zložitosť z pohľadu štátnych zásahov je jednoznačná. Ale ako ináč vzhľadom na tie skutočnosti o ktorých píšem? Nepochybujem o tom, že celkový prísun pre spoločnosť bude oveľa viac pozitívny a to nastavovanie systému by bolo v kompetencii štátnej moci. Predsa len je ťažšie ísť do niečoho čo nebolo vyskúšané ako do niečoho, o čom vieme alebo si myslíme že funguje a niekto nám s tým pomáha. Ale problémom dneška je v podstate neexistencia takéhoto niečoho. Vieme len, že to dnešné je obrovská brzda a devastuje celú spoločnosť. a zmena bez alternatív nenastane. Ale výborný postreh od teba. Dakujem

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 09:47:08 972e41b7
@brano
co zabrani majitelovi dat si ako podiel na zisku dat 100%? :) (to su inak dalsie otazky, na ktore si neodpovedal, ale co cakat od cloveka, ktoreho kazde druhe slovo je nadavka :))
dalsi zakaz? a ty vravis, ze ked bude dobry system, budu dobri aj ludia
ako mozu byt ludia spokojni a dobri, pokial im system bude vsetko nariadovat a zakazovat? uz male deti kricia, ked im prikazujes/zakazujes a ty veris, ze dospeli budu spokojni, ked im vsetko budes riadit a zakazovat? uz teraz vidis, ked je nejaky novy prikaz, ako sa ludia buria a ty si myslis, ze s tvojimi zakazmi/prikazmi to bude ine? si riadny snilek...
mas tu 4 body, ktore sice vyzeraju pekne, ale ani sam nevies, ako by si riesil ostatok, kedze nemas ponatia ani o zakladnych veciach...

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-11 09:49:47 c35b0bc0
Takže tu máme dvoch pacientov v kazajkovej podobe(štýl vyjadrovania a argumentácie ako aj štylizácie zostáva priam identický). Brano-Orangutan, ktorí si nadávajú, nemajú ani ucelenejšiu predstavu o fungovaní trhov, finančných tokov, štátom riadené a regulované hospodárstvo ako aj finančný sektor prehlasujú za kapitalizmus a zástupiteľskú frašku politických S.R.O. s demokraciou. Je vzácne ako pri neschopnosti argumentovať obaja podsúvate oponentovi "neschopnosť rozumieť písanému textu", osobné invektívy, tak ako orangutan pri anarchokapitalizme, tak nickmajster tuna a všade inde, centrálne riadenú ekonomiku nie ste schopní ani len matne predstaviť, nieto ešte doložiť, maximálnu mzdu zato stanovujete už teraz. Celý váš systém a predstavy sú vizitkou skrachovaného socializmu, ktorý používal tie isté mantry ako vy.
skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-11 10:14:45 55ede32a
to Orangutan

To že si zvedavý na smartangovu reakciu a nie na moju mi vobec nebráni napísat svoje odpovede na tvoje otázky ktoré nádherne odhalili tvoje totálne nepochopenie fungovania finančného systému.

Vsetko je to o systeme a "uvedomelosti" jeho tvorcov
Súhlas!

Tak, ako u oviec v kosiari, kvalita ich zivotov zalezi od "uvedomelosti" ich bacu, tak aj v state, kvalita zivota naroda, zalezi od tych, ktori ho spravuju... Súhlas!

Urcite, tiez zastávam nazor, ze kazdy ma mat pravo na dostojny zivot a system toto ma umoznovat...Súhlas!

Skutocne by ma vsak zaujimalo, aka je tvoja predstava o fungovani hospodarstva bez zisku a urokov...?
neviem akú predstavu má smartang, ja takúto, ale to už poznáš takže pre ostatných :
http://www.moneymaniac-money.blogspot.com

Kompletne rusime aj sukromne podnikanie...?
Na toto si ako prisiel? Prečo by sa malo rušit?Ved jasne hovorím o 100% zdanení čistých ziskov firiem resp.jeho rozdelení zamestnancom...čo ..náhly výpadok logiky?

Ak nie, co bude kohokolvek motivovat k sukromnemu podnikaniu...?
priblblá otázka...prečo by niekto mal niekoho motivovat k súkromnému podnikaniu? Nie je jedno či kvalitné výrobky vyrába štátna firma alebo súkromná? Kto chce nech podniká súkromne, kto nie nech sa zamestná......v mojom systéme by súkromný podnikatel mal max.mzdu + najvacší podiel na zisku...čo by urcite u iného zamestnavatela nedostal....

Ako budeme ludi motivovat, aby setrili a drzali peniaze v banke...?
dalšia priblblá otázka...čo ty chceš komu kecat do toho či má peniaze držat v banke, či šetrit alebo míňať...typická ukážka komunisticko-kapitalistého rozmýšlania...každý má právo robit si so svojimi peniazmi čo chce...

Zrusime aj povinne rezervy...?
Tie sa zrušia samé, stratia zmysel pri požičiavaní penazí štátnou bankou každému bezúročne t.j. občanovi,firme,štátu,komerčnej banke/samozrejme že komerťné banky by tým pádom stratili zmysel a boli by len pobočky národnej banky..

Ako zlikvidujeme inflaciu...?
Pokial bude CB peniaze požičiavat každému subjektu bez úroku a vymáhat ich vrátenie tak sa žiadna inflácia konat nebude...na pochopenie tohto musíš ešte vela dumat ale raz to príde a bunky na to Ti dorastú v mozgu...a pochopíš čo je skutočná inflácia

Ak inflaciu nedokazeme zlikvidovat (lebo pokial nebudeme spravovat (my Slovaci) celu nasu planetu, mat plnu kontrolu nad vsetkymi zdrojmi, kompletne nezlikvidujeme sukromne podnikanie, nebudeme mat zakonom tvrdo stanovene, nemenne vsetky ceny tovarov a sluzieb, nebudeme mat striktne kontrolovanu (centralne planovanu) vyrobu, nebudeme kontrolovat populaciu pravidelnymi odstrelmi atd., tak ju nedokazeme zlikvidovat, nech kazdy drista co chce), ako to potom bude s tymi bezurocnymi pozickami...?

dalšia otázka dokazujúca absolutne nepochopenie systému obehu penazí...pri pochopeni mojich vyššie uvedených odpovedí takáto otázka zanikne...bezúročné požičky budú stále bezúročnými, možeš si drízdat čo chceš...čo sa požičia to sa vráti...peniaze budú slúžit tomu čomu by slúžit mali, teda vyjadreniu pomeru hodnot medzi tovarmi a službami.

Je načase aby si si toto naštudoval a nedrízdal nezmysly lebo vo všetkom ostatnom Tvoje názory uznávam...hlavne čo sa týka minulého režimu.

Ospravedlnujem sa preto že som si dovolil vysvetlit moju predstavu technika o fungovaní ekonomiky a poopravil tvoj prevzatý názor od vygumovaných ekonomov na infláciu a pomohol Ti na ceste k dalšiemu poznaniu a rozhladu.


Read more: http://dolezite.sk/Slovanizmu
s-strucny-navrh-noveho-statneho-systemu-cast-1-0bN
mvC.html?rand=13#f3561#ixzz2YiknCz3rbrano # PelaSedo59
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-11 10:16:47 c305bafe
memory
ty si fakt zacyklený degeš...zrejme právnik alebo ekonóm...ale iba taký samouk...bez logiky...

ved ked bude zákon že čistý zisk podlieha 100% zdaneniu alebo ho povinne rozdelit zamestnancom tak ako si može dat majitel 100% podiel na zisku??? Musí ho rozdelit všetkým, najlepšie podla mzdového klúča a jemu zostane najviac lebo má štátom stanovenú max.mzdu a ostatní maju len nižšiu...ty nedonosený imbecil bez logiky

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 10:22:08 c305bafe
hovnová škvrna z Brna

tvoje trhy a štátom riadené a regulované hospodárstvo si strč do sráča...tie v bezuročnej ekonomike stratia akýkolvek zmysel.
Ide o nastavenie finančného systému v ktorom sa dnes produkuje inflácia vdaka úroku a priepast medzi bohatými a chudobnými vdaka tvorbe zisku...vy oberdebili čo toto neviete pochopit...o nič iné nejde,degeši

brano # PelaSedo59
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-11 10:27:07 c305bafe
kučma

Teba moc nemusím ale samozrejme že tvoj návrh je super, viem o nom a nevrhol by som ho v prvom rade.

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 10:31:47 c305bafe
oprava- nevrhol=navrhol

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 10:38:19 c305bafe
@brano
co zabrani majitelovi nastavit aj mzdy tak, aby mal vzdy neumerny podiel aj na zisku oproti zamestnancom alebo zaradeniu tychto zamestnancov do (naj)nizsej platovej triedy? tymto opatrenim nic nezlepsis, len majitelom trochu stazis sa k svojim peniazom dostat, najdu si cesticky tak, ako si ich nachadzaju teraz pri sucasnych zakazoch...vid zakaz zisku poistovni, nic sa nezlepsilo, majitelia maju peniaze aj tak

co napriklad moze spravit....investuje do zariadenia, ktore mu preda jeho ina firma, v ktorej je ako jediny zamestnanec, povodna firma ma nulovy zisk, kedze investovala vsetky peniaze, druha firma ma takmer taky isty cisty zisk a majitel a zaroven jediny zamestnanec, ma takmer 100% podiel na zisku z povodnej firmy
memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 10:39:27 55a36785
Skvrna z brna
bol som trochu časovo ohraničený a neuviedol som ešte jednu veľmi dôležitú vec na argumentáciu takýchto zmien pre celkový rast. Najlepší panovník alebo líder je vtedy, keď si získa ľudí prirodzenou cestou. Taký ich dokáže najlepšie spojiť, dokáže najviac aktivovať a vyvíjať v nich inovatívne, lojalne myslenie a pod. Tou našou privatizáciou sme absolútne eliminovali toto medziľudské pravidlo, ktoré by za takýchto okolností motivovalo ľudí čo najviac zlepšovať svoje manažérske schopnosti, súvisiace hlavne so schopnosťou rešepktu iných. Na férovom trhu by sa samovygenerovalo takéto niečo. Naproti tomu sme dali úzkej skupinke okamžite absolútnu moc(spojené je to s fin systémom a s tou alokáciou). Dnes máme situáciu, keď dôležitejšie ako nejaké zlepšovanie manažérskych schopností je mať kamarátov v smere horných poschodí hierarchie. To je predpoklad založenia firiem, získania eurofondov a pod. To je základ otrockého fungovania, veľká nezamestnanosť, neefektívne využívanie zdrojov a všetky ďalšie známe defekty. Schopnosť zlepšovať sa v oblasti rešpektu iných, predvídavosti a teda efektívnom riadení by bol vlastne hnacím motorom takéhoto systému. Dnes sa motivácia takéhoto rastu ľudí v podstate systémom absolútne systematicky viac a viac eliminuje.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 10:49:35 9713534e
memory

bože ja z teba dostanem mladé...ked investuje majitel do firmy tak to sú náklady, to je v poriadku, tým neokradne zamestnancov...potom može vykazovat nulový zisk ak mu to tak vyjde..podiel zamestnancov na zisku znamená aj podiel na zápornom zisku...
a co zabrani majitelovi nastavit aj mzdy tak, aby mal vzdy neumerny podiel aj na zisku oproti zamestnancom alebo zaradeniu tychto zamestnancov do (naj)nizsej platovej triedy? no predsa tá max.mzda stanovená najlepšie ako násobok minimálnej mzdy...az také uplné detaily tu v príspevkoch pokial nechcem písat romány sa nedaju vypisovat


A ked ma firma iba jedného cloveka teda majitela? tak je logické že všetko je iba jeho...bože bože...zrejme mladý človek...absolutny deficit logiky

Uvedom si dve zakladné veci: Zisk sposobuje okrádanie zamestnancov a nerovnováhu ponuky a dopytu na trhu.-a tým nezamestnanost a roztvaranie nožníc medzi tzv.chudobnými a bohatými
Úrok sposobuje infláciu a nesplatitelnost vsetkých dlhov a narastajúcu zadlženost a zvyšuje množstvo penazí v obehu bez adekvátnej súvislosti s výkonom ekonomiky t.j. infláciu.

A tieto dve veci sposobuju v konečnom dosledku v dnešnom svete vsetko zlo.


brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 10:53:54 c305bafe
Pán Jurčišin,


Asi som Vám nie celkom porozumel. Touto vetou:"(ktorá je tiež v štátnom vlastníctve, ale muselo by sa zrejme trochu vymedziť alebo bližšie špecifikovať takýto vlastnícky vzťah)" ste mysleli, že vo vašom systéme budú všetky firmy štátne? Ak nie, potom by som sa Vás rád opýtal, ako chcete garantovať v slobodnej spoločnosti minimálnu mzdu a prečo trestať tých s maximálnou? To je asi tak ako Baťovi pri jeho podnikateľskom rozvíjaní podnikov vziať väčšinu z nich(reguláciou a zdanením) a zničiť toto podnikanie neschopnosťou rozvíjať sa na trhoch, pretože zakážete trhovú mzdu aj odmenu pre samotného majiteľa.


"Resp. pri jednoznačnosti nepotrebnosti firmy vzhľadom na potreby, pomocou štátu ju reštrukturalizovať. Je to zložitejšie a museli by sa nastaviť začiatočné pravidlá a hlavne ich pri zábehu operatívne riešiť."


Pán Jurčišin, jednoznačnosť nepotrebnosti určuje trh, nie nejaký sektretariát platený z daní pracujúcich a podnikateľov. Jednoducho, táto nepotrebnosť sa prejavuje v neschopnosti konkurovať a v príjmoch firmy, ktorá na základe toho musí skončiť.


"Samozrejme že súkromné vlastníctvo takéto veci rieši samo. Alebo aspoň by malo. Ale. Kto má právo vlastniť nejakú veľkú firmu."


V tom prípade Váš systém by mal trhlinu, ktorú potvrdzujete v tom konštatovaní a otázke. Právo v rámci trhu má ten, kto spĺňa trhové podmienky, know-how a schopnosť kúpiť(trhovo, preto by ma zaujímali miklošovi privatizačné zmluvy, ficové stimuly a kopec ďalších vecí) alebo vyfinancovať a vybudovať takýto podnik.


"Druhá možnosť je niečo podobné ako kupónové knižky ktoré sa aplikovali u nás hneď po revolúcii. Tam by ale zrejme nastal problém pri rozhodovacích právomociach akcionárov a celkovej nevyhnutnosti nejakej flexibility v rozhodovaní."


Akcionár predsa berie zisk(pri predaji akcií) alebo dividendy ak podnik funguje, nie naopak, navyše má v ňom svoje peniaze, takže skôr by som ich videl ako pozitívum, nie negatívum.


"Som presvedčený, že pri vypnutí toho finančného vysávača a neokradaní ľudí, ekonomický kolobeh spotreba-výroba sa prirodzene obnoví."


Áno, ale toto konštatovanie má jeden problém, Váš systém sa viac a viac začína podobať tomu socialistickému(marxistickému), tak ako tento dnešný tomu od Mussoliniho(tiež socialista, nacisti detto). Tu by som videl problém, ľuďom riadiť život s tvrdením vyššieho dobra, končí skôr zlom. Spravodlivosť áno, rovnosť môžete zabezpečovať, skrz republiku, len v právach a slobodách, určite nie rovnostárstvo materiálne, pretože ináč hádžete celý tím do komunizmu a ten sa ešte nikdy nikomu nepodaril.


"Nebudú tu chátrajúce firmy a oblasti, ale zdroje sa začnú čo najviac využívať."


Len heslo, pán Jurčišin. Ukážte mi firmu ktorá podniká na trhu, neparazituje na štátnych stimuloch a verejných zákazkách, ktorá nechce využívať zdroje čo najefektívnejšie. Veď tým ide len proti sebe a v prospech konkurencie. Tu štát nemá čo hľadať.


"Zložitosť z pohľadu štátnych zásahov je jednoznačná."


Presne tak a hlavne jej deštruktívny vplyv, ktorý si v prvom rade odnášajú zamestnanci. Preto by aj Váš systém mal od týchto praktík stáť bokom, podľa môjho názoru.


"Nepochybujem o tom, že celkový prísun pre spoločnosť bude oveľa viac pozitívny a to nastavovanie systému by bolo v kompetencii štátnej moci."


Veď už teraz je, pán Jurčišin. Náš štát sa vzdal svojej zvrchovanosti a meny v prospech Bruselu a ECB, ten Váš tím mlčal a mlčí doteraz, náš štát určuje dodnes daňovo odvodovú politiku, ako aj predtým a ako aj vo Vašom Slovanizme. Dodnes zasahuje do trhu, stimuluje ho(vybraných parazitov-Gorily) a ešte aj z verejných financií tretiu ríšu a jej toxické skrachované banky. Toto nespravil nikto iný ako štát, dajte mu ešte väčšie kompetencie a on spraví ešte väčšie svinstva.skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-07-11 10:58:57 55ede32a
@brano
majitel M ma firmu A
majitel M ma firmu B
firma A ma X zamestnancov a pravdepodobny zisk Z
firma B ma jedineho zamestnanca M (zaroven majitel A aj B)
firma A investuje Z do firmy B, cim ma nulovy zisk
firma B ma takmer 100% zisk, vdaka investicii z A a vyplati ho jedinemu zamestnancovi, teda M
majitel M teda z firmy A neziska nic, no ziska takmer vsetko z B

ako teda zabranis tymi svojimi styrmi pravidlami takemuto prelievaniu penazi? nijak, preto su tvoje akekolvek pravidla uplne na rit...

musel som ti to takto pekne po lopate, lebo z pisaneho textu v predoslom prispevku, si ten priklad zjavne nepochopil...
memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 11:07:08 55a36785
Braňo, tvoj zákazovo príkazový systém, kde je umožnené aj súkromné podnikanie regulované štátom je čistý a nefalšovaný fašizmus. Aj Buffet vyzýva na vyššie zdaňovanie podnikateľov, skús hádať prečo, ty..., vlastne všetky invektívy tebou adresované sú zároveň priamo úmerné tvojim príspevkom.
skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 11:08:02 55ede32a
brano
ak dovolíš, skúsim ti opnovať v nejakej veci. Zmena finančného systému je skutočne základ toho, aby sa to dostalo na správnu koľaj. Ale ten finančný trh spôsobil už také veľké defekty z pohľadu vlastníckych práv a vplyvu, že už stačiť fakt nemusí. O to sa opierajú aj tie ďalšie návrhy. Dnes ide aj o elimináciu mnohých chorých myšlienok týchto samonastolených vládcov. Minimálne je nevyhnutné uvoľnenie slobody na mediálnom trhu. Ďalšie návrhy v mojom článku súvisia so snahou dať tomu formu čo najefektívnejšieho a najspravodlivejšieho fungovania. Viem že si sa nevyjadril priamo na článok, ale chcel som uviesť dôvody ďalších krokov v ňom okrem reformy fin. systému.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 11:09:28 9713534e
"Ide o nastavenie finančného systému v ktorom sa dnes produkuje inflácia vdaka úroku a priepast medzi bohatými a chudobnými vdaka tvorbe zisku...vy oberdebili čo toto neviete pochopit..."

Vysvetli ako dochádza k inflácii. Skrz úrok? No tak na toto vysvetlenie sa teším, ten zvyšok dokazuješ viac a viac aj bez mojej pomoci.
skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 11:25:39 55ede32a
To je prdel... skvrna z brna mozno chape aspon nieco...? Neuveritelne...! Mna sameho by zaujala tvoja reakcia na Branov pohlad na inflaciu... Mozno budem mat stastie... :-DDDDDDDDDDDDDDD

ORANGUTAN # PejiRiwe62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 12:29:27 3ab34959
memory
to čo píšeš som pochopil...ale píšeš nezmysel...že firma B má takmer 100% zisk...myliš si zisk s tržbou...tá invstícia z A do B je trzba firmy B z ktorej treba zaplatit aj náklady a dane...po odpočítaní nákladov a daní zostane majitelovi M max.mzda + cistý zisk. Je to v poriadku, lebo M musel vykonat pre firmu A protiplnenie v hodnote "zisku" tých X zamestnancov....čo je otázne či jeden človek dokáže vytvorit tovary ci služby v takej hodnote....ale uvedomujem si ...kedže beriem inšpiráciu zo systému aký bol v povojnovom Nemecku za vlády Ludwiga Erharda ked sa z totálne rozbombardovanej a zničenej krajiny stala za 7 rokov svetová velmoc...že som zabudol aj na stanovenie max.ročného príjmu. Tým sa vlastne ošetrí ten podvod s kvazipodnikatelom M o ktorom píšeš.
Takže dakujem za upozornenie mojej nepresnosti.


brano # PelaSedo59
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-11 12:56:11 c305bafe
@brano
nic si nemylim, napisal som takmer 100%, kedze som prave ratal s danami, odvodmi...
no ked stanovis max rocny prijem pre jednorlivca, tak firmu B nebude mat M, ale rodinny prislusnik (otec, manzel...)
a to je zase len dalsia a dalsia regulacia, ktora povedie k dalsim cestickam, tak ako ti ich tu ukazujem....
k comu by si dospel je len to, ze budes mat plno zakazov, ktore budu musiet byt explictne pomenovane a kazdou novou cestickou, by si zakony musel upravovat, cize by tvoj stat nerobil nic ine, len sledoval ako ludia obchadzaju a vymyslaju...obdoba komunizmu a fasizmu, kedy chcel stat kontrolovat vsetko....
v skutku vesela predstava...
memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-11 13:05:24 55a36785
Braňo zjavne chápe o úrokoch toľko, čo ty o centrálnom plánovaní a zákaze podnikania, resp. súkromného vlastníctva, takže Tvoj komunizmus je asi natoľko retardovaný ako jeho fašizmus. A keď to teda chápeš ty a Brano nie, tak skús ty vysvetliť vznik inflácie, pretože v tvojom modely to bude rovnaké, alebo jednoducho nebude tovar na tvojom štátnom trhovisku.
skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 13:17:55 55ede32a
Pán Jurčišin,


Asi som Vám nie celkom porozumel. Touto vetou:"(ktorá je tiež v štátnom vlastníctve, ale muselo by sa zrejme trochu vymedziť alebo bližšie špecifikovať takýto vlastnícky vzťah)" ste mysleli, že vo vašom systéme budú všetky firmy štátne? Ak nie, potom by som sa Vás rád opýtal, ako chcete garantovať v slobodnej spoločnosti minimálnu mzdu a prečo trestať tých s maximálnou? To je asi tak ako Baťovi pri jeho podnikateľskom rozvíjaní podnikov vziať väčšinu z nich(reguláciou a zdanením) a zničiť toto podnikanie neschopnosťou rozvíjať sa na trhoch, pretože zakážete trhovú mzdu aj odmenu pre samotného majiteľa.
1.
Ide o to, aby sa vymedzila nemožnosť zásahov štátu do firiem, ktoré dokážu fungovať a mať zisk v rámci určitej slobody. Samozrejme pokiaľ by nešlo o nejaké dôležité štátne záujmy.
V slobodnej spoločnosti garantovať minimálnu mzdu netreba. Tá sa sama určí a na rozdiel od tej dnešnej slobodnej spoločnosti dá prácu všetkým a sa niekoľkonásobne zvýši. Slobodná spoločnosť je taká, kde sa hierarchia, zodpovednosť a pod prijali na základe všeobecnej prirodzenej akceptácie ľudí. Nie ako to bolo za komunizmu alebo príklad dnešného kapitalizmu. Ja navrhujem iba uviesť maximálne možné odchýlky v platoch v rámci firiem a do istej miery aj v rámci systému, samozrejme toho, ktorý nie je v súkromnom vlastníctve. Nezakazujem trhovú mzdu. Tá je nevyhnutná. Práve tento mechanizmus vidím ako jedinú možnosť v jej zavedení. Keď sa pozrieme na dnešok a defekty ktoré tu máme, tak trhová mzda ktorá by pomáhala tlačiť veci k rastu, ani neexistuje.
Áno, navrhujem určiť maximálnu možnú veľkosť súkromnej firmy a všetko ostatné nechať rozvíjať nastavením systému prostredníctvom pravidiel, ktoré som do istej miery uvádzal v článkoch.
Tomáš Baťa žil v trochu inom období a v podstate jeho filozofia z pohľadu vnútropodnikovej organizácie je jednou z vecí, ktorá mi dávala inšpiráciu pre túto snahu. Bola založená práve na schopných lídroch, ktorí prechádzajú jednotlivými procesmi a takto sa zabezpečuje ich rast."Resp. pri jednoznačnosti nepotrebnosti firmy vzhľadom na potreby, pomocou štátu ju reštrukturalizovať. Je to zložitejšie a museli by sa nastaviť začiatočné pravidlá a hlavne ich pri zábehu operatívne riešiť."


Pán Jurčišin, jednoznačnosť nepotrebnosti určuje trh, nie nejaký sektretariát platený z daní pracujúcich a podnikateľov. Jednoducho, táto nepotrebnosť sa prejavuje v neschopnosti konkurovať a v príjmoch firmy, ktorá na základe toho musí skončiť.
2.
Jednoznačnosť nepotrebnosti vznikne vtedy ak firma absolútne nedokáže fungovať vzhľadom na potreby a o tom nerozhoduje v žiadnom prípade sekretárka alebo sekretariát. Ten to bude iba následne riešiť... Samozrejma by sa mal nechať priestor pre samotný manažment vymýšľať rôzne spôsoby prežitia až do maxima.


"Samozrejme že súkromné vlastníctvo takéto veci rieši samo. Alebo aspoň by malo. Ale. Kto má právo vlastniť nejakú veľkú firmu."


V tom prípade Váš systém by mal trhlinu, ktorú potvrdzujete v tom konštatovaní a otázke. Právo v rámci trhu má ten, kto spĺňa trhové podmienky, know-how a schopnosť kúpiť(trhovo, preto by ma zaujímali miklošovi privatizačné zmluvy, ficové stimuly a kopec ďalších vecí) alebo vyfinancovať a vybudovať takýto podnik.

3.
Právo na vlastnenie veľkej firmy má mať ten, kto si ho získa prirodzeným presadením sa v rámci konkurencii pri rovných transparentných podmienkach. To vygeneruje samo o sebe slobodnú spoločnosť s približne rovnakými podmienkami na život čo by tlačilo na celkový rast. Vzhľadom na dnešný vysávač a jeho vplyv na celkové dianie okolo nás také právo nemá u nás asi nikto.


"Druhá možnosť je niečo podobné ako kupónové knižky ktoré sa aplikovali u nás hneď po revolúcii. Tam by ale zrejme nastal problém pri rozhodovacích právomociach akcionárov a celkovej nevyhnutnosti nejakej flexibility v rozhodovaní."


Akcionár predsa berie zisk(pri predaji akcií) alebo dividendy ak podnik funguje, nie naopak, navyše má v ňom svoje peniaze, takže skôr by som ich videl ako pozitívum, nie negatívum.

4.
Tu som skôr myslel na to, že veľkú firmu by vzhľadom na bod 3. muselo vlastniť mnoho akcionárov ako sme to urobili napríklad pri tej kupónovej privatizácii. Tam ale nastáva problém s flexibilitou rozhodovania. Samo o sebe bude firma tlačená prežiť vzhľadom na určitú konkurenciu zo strany ľudí, pracovníkov, manažérov. K tomu je burza a akciové trhy v dnešnej podobe usporiadania pyramídy na svete veľkým nástrojom na prehlbovanie nespravodlivého fungovania a teda celkovo to má deštrukčné účinky.

"Som presvedčený, že pri vypnutí toho finančného vysávača a neokradaní ľudí, ekonomický kolobeh spotreba-výroba sa prirodzene obnoví."


Áno, ale toto konštatovanie má jeden problém, Váš systém sa viac a viac začína podobať tomu socialistickému(marxistickému), tak ako tento dnešný tomu od Mussoliniho(tiež socialista, nacisti detto). Tu by som videl problém, ľuďom riadiť život s tvrdením vyššieho dobra, končí skôr zlom. Spravodlivosť áno, rovnosť môžete zabezpečovať, skrz republiku, len v právach a slobodách, určite nie rovnostárstvo materiálne, pretože ináč hádžete celý tím do komunizmu a ten sa ešte nikdy nikomu nepodaril.

5.
Štát ma povinnosť veci okolo nás riadiť a dať im takú formu, aby sa zabezpečilo všeobecné rovnaké právo na život a rozvoj. Myslím že také niečo je v podstate aj v ústave. Štát nás dostal do dnešnej podoby, keď to právo a slobodu rapídne strácame. Je na nás, aby sme nútili politikov tieto veci napravovať. Rovnaké práva si samy od seba vynútia približne materiálnu rovnosť a na tom štát priamo pracovať nemusí. Smer akým dnes ideme nám musí dávať jednoznačnú indíciu na zlyhávaní spravodlivého konania zo strany štátu a teda organizácie, za čo je v podstate vzhľadom na globálne usporiadanie systému vo svete, ťažko u nás priamo niekoho viniť. Vzhľadom na snahu o vymedzenie práv do vstupovania do fungovania firiem, možnosť malopodnikania, v podstate systéme založenom na spotrebiteľských stimuloch, snahu o čo najväčšiu nezávislosť médii, myslím že môj návrh má ďaleko od komunizmu. Ten sa nepodaril kvôli neslobode a absolútnej moci. Tak isto ako dnešný kapitalizmus, len iným spôsobom. To je to, čo musíme eliminovať v nastavovaní efektívnej organizácie.


"Nebudú tu chátrajúce firmy a oblasti, ale zdroje sa začnú čo najviac využívať."


Len heslo, pán Jurčišin. Ukážte mi firmu ktorá podniká na trhu, neparazituje na štátnych stimuloch a verejných zákazkách, ktorá nechce využívať zdroje čo najefektívnejšie. Veď tým ide len proti sebe a v prospech konkurencie. Tu štát nemá čo hľadať.

6.
No a práve tu je problém, že v podstate ani iná možnosť ako parazitovať na verejných zdrojoch pre fungovanie firiem u nás ani nie je. Spotreba obyvateľstva je eliminovaná, zdroje unikajú niekde inde a tú časť čo sa prerozdeľuje, robí sa to mafiánsko pyramídovým spôsobom. To je aj fakt, prečo sa u nás zdroje efektívne nevyužívajú."Zložitosť z pohľadu štátnych zásahov je jednoznačná."


Presne tak a hlavne jej deštruktívny vplyv, ktorý si v prvom rade odnášajú zamestnanci. Preto by aj Váš systém mal od týchto praktík stáť bokom, podľa môjho názoru.

7.
Najlepšie by bolo, aby nikto nemal štátnu moc, ľudia nemali možnosť okrádať jeden druhého a museli by si hľadať spôsob výmeny tovarov a služieb. Teda by dali prirodzený ekonomický kolobeh do chodu. Tak by sa vytvorili aj firmy a dalo by sa hovoriť o slobode. Nie je to zatiaľ tak. Bohužiaľ spôsob vytvorenia dnešného typu trhu má dôsledky na obyčajných ľudí priam devastujúce. Vznikajú tu otroci a žobráci. Ja sa snažím čo najviac eliminovať možnosti štátnych zásahov a dať mu skôr formu monitoringu. Nechať firmy v podstate rozhodovať o svojich aktivitách samé. Samozrejme v rámci určitých pravidiel, ale inak tomu nie je ani dnes a tie pravidlá sa dodržujú či akceptujú v súvislosti s tým, kto už má väčšiu kapitálovú moc. Tak ako to štát z pohľadu nastavenia spravodlivého prostredia doslova pohnojil, musí sa to cez štátnu moc dávať do poriadku.


"Nepochybujem o tom, že celkový prísun pre spoločnosť bude oveľa viac pozitívny a to nastavovanie systému by bolo v kompetencii štátnej moci."


Veď už teraz je, pán Jurčišin. Náš štát sa vzdal svojej zvrchovanosti a meny v prospech Bruselu a ECB, ten Váš tím mlčal a mlčí doteraz, náš štát určuje dodnes daňovo odvodovú politiku, ako aj predtým a ako aj vo Vašom Slovanizme. Dodnes zasahuje do trhu, stimuluje ho(vybraných parazitov-Gorily) a ešte aj z verejných financií tretiu ríšu a jej toxické skrachované banky. Toto nespravil nikto iný ako štát, dajte mu ešte väčšie kompetencie a on spraví ešte väčšie svinstva.

8.
Plne súhlasím sa Vašim názorom, ale odpoveď na ten posledný dodatok ohľadom väčších kompetencií pre štát je v podstate v bode 7. Najhoršie na tom dnešnom systéme je to, že tie kompetencie štát stráca v prospech úzkej celosvetovej mafie, ktorá funguje práve cez súkromné spoločnosti, vytvorené nespravodlivým spôsobom a nie prostredníctvom princípov slobodného trhu. A práve preto to do istej miery vrátiť do jeho kompetencií a snažiť sa o to, aby ľudia mohli prostredníctvom volieb rozhodovať o našom fungovaní. Teda opäť prirodzenou akceptáciou. Spojené je to s uvoľnením slobody médií a odstránením ekonomického vydierania cez dnešné Gorily efekty. Ináč ako reštrukturalizáciou majetkov a totálnou reformou peňažného systému to podľa mňa nebude možné. Preto som presvedčený o jednoznačne pozitívnych efektoch riešenia spravodlivosti aj napriek zväčšeniu možnosti rozhodovacích právomocí zo strany štátu v prípade problémov. V zásade, radšej nech rozhoduje štát ako mafia čo to ukradla. Tam to môžeme meniť. Ale my tých ľudí, ktorí si nezískali moc prirodzeným spôsobom(na čom zakladal aj Baťa) nezmeníme. Iba tak, že im tú moc zoberieme.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-11 13:34:03 9713534e
Prečo je úrok príčinou inflácie???
Najprv si je potreba definovat pojem inflácie.Lebo definícií inflácie je niekolko a všetky sú nezmyselné....
viď:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Infl%C3%A1cia_%28ekon
omika%29

To len preto aby sme sa nebavili ako mrtvy s hluchonemým....

Moja definícia inflácie je že je to falšovanie penazí Centrálnou bankou a sposobuje že penazí v obehu je stále viac a zároven stúpajú ceny tovarov a služieb. V rýchlosti ....príčinou je úrok ktorý Centrálna banka vypláca tzv.investorom t.j. tým čo kupujú jej dlhopisy. Pri splatnosti dlhopisu CB vypláca nominálnu hodnotu plus úrok. Avšak tento úrok je vačší ako diskontná sadzba a preto si musí CB chýbajúce peniaze dotlačit.Preto neustále stúpa peňažná zásoba v každom štáte s takýmto systémom a takto natlačené peniaze na zaplatenie úroku za dlhopisy sú nekryté prácou či tovarom.
Samostatnou kapitolou je tzv. nezávislost CB, t.j. nemožnost ich kontroly ale o tom potom....to je jasný dokaz falšovania penazí...ked mam čisté svedomie tak sa kludne nechám kontrolovat a preverovat...

Ak by CB požičiavala peniaze bezúročne každému od ktorého je ich možné vymoct tak by inflácia neexistovala,nevkladali by sa peniaze bez krytia prácou, nebol by potrebný tzv.finančný trh,zanikol by, peniaze by boli dostupné pre každého . Lebo ked si peniaze požičia bez úroku štát,občan,firma tak musí pracovat a odpracovat ich hodnotu aby ich mohol vrátit.Štát by splácal bezúročnú požičku z dani obyvatelov. Ciže každé vydanie penazí do obehu bezúročnou požičkou by po jej splatení nevyvolávalo žiadnu infláciu, peniaze by cirkulovali ako voda v chladiči motora.
Analogicky, peniaze natlačené a vydávanie do obehu ako zaplatenie úroku za splatné dlhopisy sposobuju infláciu.
Len takú perličku o ktorej sa málo píše...Iran asi pred tromi rokmi škrtol tri nuly na peniazoch t.j. ceny aj platy sa vydelili tisícmi. Nechápal som preco..teraz uz chápem...chápete aj vy???to je ale tiež o inom...

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 13:39:19 c305bafe
Spojené je to s uvoľnením slobody médií a odstránením ekonomického vydierania cez dnešné Gorily efekty.

Tu som to myslel aj cez Gorily efekty. Ekonomické vydieranie má už dnes mnohé formy.
Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 14:08:08 97135118
Stanislav Jurcisin


NA UVOD NIEKOLKO CITATOV Z TVOJHO CLANKU:

"...zabezpečenie čo najväčšej slobody a spravodlivosti."

"Celá teória je založená na snahe nastaviť systém v smere slobody, spravodlivosti a rovnosti."

"Sloboda sa dá vnímať z pohľadu jednotlivca tak, že prijme niekoho, aby mu udával smer alebo príklad v živote, na základe svojho vnútorného presvedčenia. Teda na prirodzenom a úprimnom získaní si rešpektu. A ak príde na to, že to tak nie je, bude mať možnosť to zmeniť."

"To nám chýbalo v komunistickej diktatúre a to bol dôvod na to, že sme zlyhali."

"Už nám musí byť jasné, že tí, ktorí sú zodpovední za udávanie smeru akéhokoľvek spoločenstva ľudí, musia byť vymeniteľní, aby sme dosahovali efektivitu a rast."

"Mňa zaujíma to, že máme mať rovnaké právo na slobodnú voľbu."

"Dokonca si nemyslím, že za dnešný stav má niekto brať zodpovednosť, okrem toho, že majetky majú byť vrátené."

"Základ môjho návrhu tvorí peňažná reforma..."

"Efektivita tímu sa dá posudzovať podľa viacerých kritérií v rôznych oblastiach. V zásade platí pravidlo, že čím viac ľudia spolupracujú, čím sú lepšie organizovaní a čím je medzi nimi lepšia atmosféra, tým je tím dlhodobo efektívnejší."

"Tím je funkčnejší, efektívnejší a lepší vtedy, ak prijme svojho lídra prirodzeným získaním si rešpektu. Teda slobodnou voľbou. Tá chýbala v komunistickej diktatúre."

"Ak si šéf ľudí nezíska a nedokáže ich dať do formy dobrého kolektívu, mala by byť možnosť jeho výmeny. Vo veľkom tíme, ktorý predstavuje štát, takúto úlohu majú slobodné voľby."

"Hlavný problém dneška spočíva v podstate v tom, že niekoľko ľudí si prebralo moc nie na základe všeobecnej akceptácie, ale na základe jej diktátorského prebrania."

"Nie som zástancom toho, že by mal štát rozhodovať o tom, čo sa bude vyrábať, ako má presne vyzerať ekonomika a pod. Je to dokázateľne neefektívna a zlá cesta."

"Ako sa dá zobrať moc ľuďom, ktorí si ju privlastnili tak, ako to bolo za čias komunizmu?"

"Teória slobodného trhu predpokladá rovnaké možnosti pre všetkých a to má mať stimulačné účinky. Vrátiť veci do takejto podoby je jedným zo základných cieľov môjho pokusu. Základom sú samozrejme slobodné voľby, ktoré určia ľudí zodpovedných za chod štátu. Tomu však prinavrátiť riadenie alebo skôr monitorovanie jednotlivých zložiek, ich vyhodnocovanie a operatívne riešenie. Teda vrátiť suverenitu a na rozdiel od dnešného riadenia dať opäť kompetencie do rúk nášmu parlamentu a vláde."

"Vo svojej podstate by išlo o veľmi podobný systém ako je ten dnešný, avšak s veľkými firmami vlastniacimi štátom, snahou o čo najväčšie rozbitie monopolov a vytvorenie súťaživosti a konkurencie, a to celé spojené s kompletnou reformou peňažného systému."


ZHRNUTIE:

Sloboda, slobodna volba, spravodlivost, rovnost... Efektivna timova praca, prirodzeny vyber vodcov... Casy komunizmu...?!?!? Slobodne volby... Zhabanie majetkov... Statne firmy... Statna kontrola... Volny trh je mojim cielom... Stat monitoruje a operativne riesi... Velke firmy su statne... Rozbijanie monopolov...?!?!? Sutazivot, konkurencia, rast hospodarstva... Dokazatelne zla cesta...?!?!?


MOJ KOMENTAR:

Stanislav, protirecis si a skaces hore dole... Zacnime od toho, ze volny trh je fikcia... To je ako zena, ktora ma otehotniet, aj napriek tomu, ze nema maternicu... Trosku nerealne... Ak by sme ten volny trh v teoretickej rovine aj pripustili, vtedy by tam nesmeli existovat zasahy statu... Ty tam ten stat vsak chces...?

Chces ho tam vsak velmi idealistickym (nerealnym) sposobom... Aby vsetko len monitoroval a zasahoval len vtedy, ak to bude objektivne nutne... Na to, aby vsak mohol zasiahnut, musi mat patricne, zakonom dane, pravomoci... Ani pri najlepsej voli, nie je mozne napisat legislativu, ktora by presne definovala vsetky mozne situacie, vyzadujuce si statny zasah, alebo mu zabranujuce...

Ak budu vsetky strategicke a velke firmy statne, tak budu automaticky aj monopolmi, nie...? Ak budu monopoly, o akej sutazivosti a konkurencii hovorime...?

Stat ma vlastnit velke firmy a zaroven nema pravo rozhodovat o tom, co sa v nich bude vyrabat...? Statna centralna banka sa zodpoveda parlamentu, tym padom nutne kona v sulade s vladnou politikou, stat priamo zasahuje do chodu hospodarstva a zaroven chces, aby stat nerozhodoval o tom, ako ma vyzerat ekonomika, lebo tvrdis, ze je to dokazatelne zla a neefektivna cesta...???

Sloboda, slobodna volba, spravodlivost, rovnost, to su len iluzie, ktore su velmi subjektivne chapane, aj uplatnovane... Najblizsie k tej slobode, slobodnej volbe, spravodlivosti a rovnosti, mal prave socializmus, ktory ty vsak odsudzujes a nazyvas ho komunizmom...? Vlastne cela tvoja predstava noveho fungovania spolocnosti, ma blizsie k socializmu, ako k comukolvek inemu, co na tejto planete kedykolvek bolo...?

Co sa tyka timov, atmosfery v nich a prirodzeneho vyberu lidrov, to je vsetko pekne, ale v praxi trosku utopisticke... A uz vobec nie mozne, pri vybere lidrov statu, teda vlad... Slobodne volby mame nakoniec aj teraz, nie...? Aspon tak vravia...


ORANGUTAN # PejiRiwe62
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-07-11 14:24:38 3ab34959

"1.
Ide o to, aby sa vymedzila nemožnosť zásahov štátu do firiem, ktoré dokážu fungovať a mať zisk v rámci určitej slobody. Samozrejme pokiaľ by nešlo o nejaké dôležité štátne záujmy...."

Pán Jurčišin, táto možnosť tu stále je a nieže nikam nezmizla, je viac a viac uplatňovaná, tak slovenskou legislatívou(daňovo odvodová politika, regulácie, baillouty, stimuly-diskriminácia subjektov, ktorí sa ich nezúčastňujú) ako aj tou medzinárodnou, komisármi z Bruselu, v prospech lobistov a korporácií. Tie dôležité štátny záujmy môže točiť verchuška podľa svojej ľubovôle, napr. ako ukázal Machiavelli vo svojom vladárovi a ste tam, kde existuje už len tým a panovníkové práva slobody. Ak v slobodnej spoločnosti nie je potrebné garantovať min. mzdu, ako je možné, že ste doslova ochotný v tejto "slobodnej" spoločnosti kradnúť tým úspešným a produktívnym, ktorí zarobia na trhu a kupujúcich, ktorí im tento zisk dobrovoľne a slobodne zaplatia??? Nehnevajte sa, ale toto nazývam obyčajnou zlodejinou, dokonca tých s platom 200 EUR necháte hrdláčiť s odôvodnením, že máme slobodnú spoločnosť a tých 2000EUR okradnete, pretože je nemorálne toľko zarobiť? Pokračujete len v tom, kde smeruje celá EÚ.


K bodu číslo2: stále nie je vo Vašom koncepte jasné, čo vlastne preferujete a ako si predstavujete formu súkromného vlastníctva. Takže ak niečo rieši trh ako nakoniec sa potvrdzujete, tak čo má zase riešiť sekretariát alebo sekretárka? Veď aj krach rieši trh, odkúpením napr. pohľadávok a zvyšného majetku firmy, koho by ste tam zase chceli nominovať? A ak je to manažment, kto premýšľať do maxima, ako udržať firmu pri živote, tak aký štátny parazit-regulátor nemá čo kecať do jeho výplaty, ak sa týka súkromného sektora, toto by som chcel zvýrazniť, SÚKROMNÉHO, nie štátneho.


3.V tom prípade vyvraciate štátom regulované zásahy, čo sa týka Vašej prvej vety, mimochodom, ďakujem za potvrdenie. Rovnaké podmienky na život neexistujú, tak ako neexistuje ani rovnaké DNA u akýchkoľvek jedincov. Spravodlivosť zabezpečíte len rovnakým uplatňovaním práv a slobôd a štát nie je žiadnou výnimkou, v rámci ich porušovania. Čo platí pre toho dole musí v rovnakej miere platiť aj pre toho hore, vtedy je spoločnosť spravodlivá(nie rovnostárska), nič menej, nič viac. Nikdy nedefinujete, pán Jurčišin, ten Váš "dnešný vysávač". Kto a ako zabezpečil dnešný vysávač a kto to už 24rokov toleruje? Čo sa zmenilo na diktáte Prahy, potom Blavy a dnes Blavy a Bruselu? Nič pán Jurčišin a Váš systém má podľa mňa podobný charakter len v Slovanistickej-štátnej podobe.


4. Nehnevajte sa pán Jurčišin, ale štvorka nemá žiadnu hlavu ani pätu. Ako chcete nanútiť ľuďom, kde ako a koľko majú investovať? Veď to je totalita ako remeň, skrytá za akcie a pritom hovoríte o trhu a slobodách. Uznávam, že odborne je prospešné to ľuďom vysvetliť a dať im tú možnosť, v rámci investovania, to je všetko, pretože v rámci slobody sa majú rozhodnúť oni sami.


5.Pán Jurčišin vaše konštatovanie robí zo štátu všemocného poloboha a z ľudí kompletné ovce. Štát tu nemá byť predsa veľkým bratom alebo opatrovateľkou, ale garantom práv, slobôd, ústavy atď. Ústava garantuje Vaše práva, negarantuje Vám nejaké nároky, a ústava je tu od toho aby nám tieto práva zaručila a je na nás ako ich využijeme, ako ich budeme chrániť v prospech všetkých občanov SR a nielen vo svoj prospech, alebo ich kvôli tomu dokonca porušovať ako sa to deje dnes, práve vďaka štátu a jeho trhania a nedodržiavania ústavy, pričom sa sám zbavuje viac a viac svojich práv a odovzdáva ich medz. inštitúciám.


6.Kto vytvoril túto možnosť na toto parazitovanie? Kto zadáva verejné tendre, kto ich financuje, kto vyberá víťazov? Štát, pán Jurčišin. Pri eurofondoch sa jedná o ten istý mechanizmus. Toto je efektívne ničenie voľného trhu. Alebo ako sa hovorí, že pohľad štátu na podnikanie vyzerá takto: "Ak sa niečo hýbe, tak to musíme zdaniť, ak sa to aj napriek tomu hýbe, tak to musíme začať regulovať, no a keď to už konečne začína krachovať, tak to začneme stimulovať. Toto je ekonomika pre pacientov, nie slobodné a uvedomelé-prirodzené spoločenstvo.


7. Úvod súhlas, ale to už viete, že v tom sme za jedno, ale Váš systém to nedodržiava, pretože máte v ňom zakomponované regulácie. To je deštruktívny prvok v rámci Vášho tvrdenia o slobodnom trhu. No a ak niekto porušuje pravidlá skrz korupciu a kapitál, tak je to v prvom rade štát, ktorý takto okráda svojich občanov skrz verejné financie, namiesto ich spravovania, takisto podnikateľ(gorila) ktorý takto koná s ním. Viete, že to pohnojil štát, ale chcete viac štátu, čo si myslíte, kto bude prvý, kto využije(zneužije) viac Vášho štátu? No predsa Gorila. Tá je na tom štátnom strome a jeho plodoch ako priklincovaná.


8. Áno pán Jurčišin, zhodujeme sa v tej mafii, len si vyjasníme, ako tieto alebo táto svetová mafia vznikla, je to ukážkový fašistický-korporátny model, ktorého podhubie sa nachádza v jadre samotného štátu a jeho zneužívania cez klientelizmus a verejné vysávanie zdrojov, na týchto sa akosi trhové podmienky nevzťahujú a práve toto im zaručujú strany a štáty. Zoberte si len samotné strany a ich sponzorov. Po následnom zvolení začína lov na štátne tendre a posty. Áno, prostredníctvom volieb, ale ak ja mám voliť a rozhodovať o niečom, p. Jurčišin, tak v prvom rade chcem rozhodovať o sebe a o svojom okolí, teda nato potrebujem decentralizáciu štátnej moci a priamu demokraciu, kde si nebude nejaký skorumpovaný primátor kšeftovať so županom za mojím chrbtom a takto sa nabaľovať niekoľko firiem, kým sa mestá a obce zadlžujú, peniaze idú od ľudí k týmto skorumpovancom a trh kolabuje. Ak mám byť úprimný, štát ma zaujíma až na konci, pretože ten tu má byť na ochranu ústavy a hraníc a dodržanie rozpočtov, ktoré prežiera a následne nemá na dôchodky a iné sociálne zmluvy ktoré chce garantovať a pritom ich sám rozkráda. Jediné čo ma najviac na tomto svinstve fakt štve, sú dôchodcovia. Všetci ostatní nech nebedákajú a nesprávajú sa ako ovce, pretože jediní komu máme zabezpečiť ich dôstojné dožitie sú dôchodcovia, koniec.


skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-11 14:43:09 55ede32a

brano?
"Moja definícia inflácie je že je to falšovanie penazí Centrálnou bankou a sposobuje že penazí v obehu je stále viac a zároven stúpajú ceny tovarov a služieb."


Pýtal som sa na tvoje tvrdenie, ako súvisí úrok s infláciou, ako to tvrdíš ty. Takže toto vysvetlenie je len točením od vlastného tvrdenia a schizofrénnou rozpravou hluchého s mŕtvym.


"V rýchlosti ....príčinou je úrok ktorý Centrálna banka vypláca tzv.investorom t.j. tým čo kupujú jej dlhopisy."


Toto je úbohý nezmysel, ktorému nerozumieš ani ty sám. Príčinou inflácie je v prvom rade systém frakčných rezerv, ktorých podmienky na emisiu úveru(dlhu) určuje centrálna banka v zmysle potrebného minimálneho kolaterálu(rezerv) držaného komerčnými bankami, ktoré následne škrtom pera vytvárajú emisiu mien. Takto exponenciálne narastá mena v obehu, ktorá sa nestíha prispôsobiť množstvu tovarov a služieb na trhu, čím vzniká inflácia. Naopak, úrok túto infláciu brzdí, čím je vyšší. Dnes rastú úrokové mieri tak na štátnych dlhopisoch(veľké riziko dlhového kolapsu a neschopnosti zabezpečiť sociálne "istoty" od štátu je v tomto prípade a jeho pokračovaní takmer istá) ako aj úveroch, a v medzibankovom priestore. Preto máme momentálne deflačné trhové prostredie, čo sa týka cien komodít, napr.


"Ak by CB požičiavala peniaze bezúročne každému od ktorého je ich možné vymoct tak by inflácia neexistovala,nevkladali by sa peniaze bez krytia prácou, nebol by potrebný tzv.finančný trh,zanikol by, peniaze by boli dostupné pre každého"


Tak toto je úžasnejšie a ešte bližšie k Orangutanovmu komunizmu ako som čakal. Centrálna ako aj komerčné banky môžu emitovať už či s úrokom alebo bez a vždy sa to prejaví deštrukciou, pretože samotný dopyt po úveroch nestačí, pretože ak banky emitujú viac na spotrebu ako na výrobu, tak máš zaručenú infláciu a ak by si to chcel regulovať napr. v podobe cien tovarov a služieb, tak jediné čo zabezpečíš, je sťahovanie týchto tovarov a služieb z oficiálneho-regulovaného trhu a tým si vytvoril podhubie pre čierny a neregulovaný trh. Vzhľadom, na túto akciu budú ceny stúpať ešte viac, hlavne základných tovarov a služieb.


"Lebo ked si peniaze požičia bez úroku štát,občan,firma tak musí pracovat a odpracovat ich hodnotu aby ich mohol vrátit.Štát by splácal bezúročnú požičku z dani obyvatelov."


Od koho si požičia peniaze štát? Kto mu požičia, zadarmo? Natlačí si ich? Ako Japonsko, USA, alebo Weimarská republika? Takže už nemáš infláciu? Nemáš ani páru, o čom píšeš! Rovnako aj tvoj kolega, alias druhá strana tej istej mince, komunista Orangutan.

skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 15:16:27 55ede32a
Orangutan

Stanislav, protirecis si a skaces hore dole... Zacnime od toho, ze volny trh je fikcia... To je ako zena, ktora ma otehotniet, aj napriek tomu, ze nema maternicu... Trosku nerealne... Ak by sme ten volny trh v teoretickej rovine aj pripustili, vtedy by tam nesmeli existovat zasahy statu... Ty tam ten stat vsak chces...?
Voľný trh je niečo, čo vytvára ekonomický kolobeh prostredníctvom ponuky a dopytu. Nie na základe štátom stanovených pravidiel z pohľadu cien, množstva, druhu a podobne. To je myslím si dosť zargumentované v návrhu. Nedá sa to úplne bez štátnych rozhodnutí z pohľadu určitých vecí ako infraštruktúra a pod., ale v podstate aj to je na základe voľby ľudí prostredníctvom slobodných volieb a určenia priorít.

Chces ho tam vsak velmi idealistickym (nerealnym) sposobom... Aby vsetko len monitoroval a zasahoval len vtedy, ak to bude objektivne nutne... Na to, aby vsak mohol zasiahnut, musi mat patricne, zakonom dane, pravomoci... Ani pri najlepsej voli, nie je mozne napisat legislativu, ktora by presne definovala vsetky mozne situacie, vyzadujuce si statny zasah, alebo mu zabranujuce...
Uznávam, že by išlo o veľmi komplikovanú vec, ktorá by si žiadala veľké operatívne kroky. Celkový spôsob riešenia je v mnohom ovplyvnený prispôsobovaním sa stavu vecí okolo nás a faktami ktoré ich spôsobili. Z tohto pohľadu bolo veľmi vysoké percento alokácie majetkov u nás realizované nespravodlivou cestou. Jediným spôsobom presadenia spravodlivosti je myslím si takáto forma zoštátnenia. Ďalšími faktami sú veci ako akciové trhy a pod., ktoré v dnešnej forme systému pôsobia veľmi deštrukčne. Mám na mysli súvislosti s celkovým finančným systémom. Zabránením odsunu zdrojov od nás a ich relatívne spravodlivým rozdeľovaním vytvoríme zdravé prostredie pre hľadanie spôsobov realizácie firiem a predpokladám, že nevyhnutné zásahy po zabehnutí takéhoto systému nebudú až tak časté. Uznávam, že ide o komplikovanú vec.

Ak budu vsetky strategicke a velke firmy statne, tak budu automaticky aj monopolmi, nie...? Ak budu monopoly, o akej sutazivosti a konkurencii hovorime...?
V zásade by sa malo počítať so začiatočným vytvorením jednotlivých firiem. Mám na mysli hlavne stavebné, v smere čo najväčšieho rozbitia tých monopolov. Dnešná situácia aj tak vedie k úplnej monopolizácii v rámci väčšiny trhov a k tomu tých zopár majiteľov čo ich vlastní môže diktovať ceny vzájomnými dohodami ako sa im zapáči. Súťaživosť v rámci napríklad stavebníctva môže byť v súvislosti s normálnymi verejnými tendrami, trochu som to bližšie špecifikoval v článku. Ale ak sa pozrieme na dnešnú formu súťaživosti, myslím že by šlo jednoznačne o krok vpred v zmysle slobodného trhu.

Stat ma vlastnit velke firmy a zaroven nema pravo rozhodovat o tom, co sa v nich bude vyrabat...? Statna centralna banka sa zodpoveda parlamentu, tym padom nutne kona v sulade s vladnou politikou, stat priamo zasahuje do chodu hospodarstva a zaroven chces, aby stat nerozhodoval o tom, ako ma vyzerat ekonomika, lebo tvrdis, ze je to dokazatelne zla a neefektivna cesta...???
Práve v tom, že štát nebude môcť svojvoľne vstupovať do chodu firiem zabezpečíme určitú slobodu a istotu, že pri schopnej organizácii, nápadoch a schopnostiach presadenia sa, firma sa môže rozvíjať v rámci kultúry, ktorá do nej bola daná prostredníctvom kompetentných manažérov. Aby bol hlavný motivačný faktor v rámci spoločnosti dokázať riešiť, predvídať, organizovať a nie mať kamarátov vo vyšších poschodiach hierarchie ako je tomu dnes. Bohužiaľ celosvetová hierarchia je vytvorená podvodným spôsobom a napojením na voľný kapitálový trh sme v podstate prijali tieto otrocké pravidlá, ktoré sa len prehlbujú a prehlbovať budú.
Štátna centrálna banka sa zodpovedá parlamentu. Priznám sa, prebral som túto myšlienku od navrhovaného systému na stránke www.penaznáref
orma.sk
. Podstata je v nechaní nezávislosti tejto banky od rozhodnutí a tlakov vlády v súlade so správnou menovou politikou, teda správnym zvyšovaním a znižovaním množstva peňazí v obehu. Predsa len snahy vlády môžu súvisieť s tlakmi verejnosti na riešenie nejakých verejných záujmov a neúmerné zvýšenie množstva peňazí kvôli výdavkom môže mať inflačné tlaky. Je na to viacero príkladov v histórii a odporúčam si pozrieť túto stránku. A myslím že sa nejaká zodpovednosť voči štátnej moci vymedziť musí, teda iba cez parlament a nie vládu.

Dokázateľne neefektívna cesta je štátom riadená ekonomika prostredníctvom určovania cien, spôsobov výroby, druhu produkcie a pod. Ja sa zameriavam na využívanie princípov slobodného trhu.

Sloboda, slobodna volba, spravodlivost, rovnost, to su len iluzie, ktore su velmi subjektivne chapane, aj uplatnovane... Najblizsie k tej slobode, slobodnej volbe, spravodlivosti a rovnosti, mal prave socializmus, ktory ty vsak odsudzujes a nazyvas ho komunizmom...? Vlastne cela tvoja predstava noveho fungovania spolocnosti, ma blizsie k socializmu, ako k comukolvek inemu, co na tejto planete kedykolvek bolo...?
Priznám sa nie som veľmi dobrý pri dôkladnom využívaní pojmov. Je v podstate jedno či využívame socialistické alebo kapitalistické princípy a neexistuje spravodlivosť. Myslím si, že až dnes sme v dobe, keď sa dá zabezpečiť sloboda informácii, dobrý finančný systém a pod. Zabezpečiť čo najvyšší stupeň transparentnosti, ktorý by mohol mať tlaky na dobrý produktívny rast. Ľudia sa v podstate stále učia a nie je tomu ani dnes. Socialistický princíp s tým že si niekto zoberie moc autoritatívne a spraví ju neobmedzenou je cesta do záhuby. Kapitalistický princíp s tým, že niekto nečestne oberá spoločnosť o zdroje a vlastne tiež si zoberie absolútnu moc autoritatívne je takisto cesta do záhuby. V podstate by som chcel vrátiť nespravodlivosť v zmysle socializácie a využívať princípy voľného trhu na ktorom je založená teória o raste kapitalizmu. Skúšam spájať výhody oboch vecí a napríklad systém v dnešnej Číne má tiež do istej miery takéto princípy. Pritom ide skutočne o ten najzdravší model v dnešnej dobe. Nehovorím o slobode médií a pod. Samozrejme to skúšam do určitej miery prispôsobovať naším podmienkam.

Co sa tyka timov, atmosfery v nich a prirodzeneho vyberu lidrov, to je vsetko pekne, ale v praxi trosku utopisticke... A uz vobec nie mozne, pri vybere lidrov statu, teda vlad... Slobodne volby mame nakoniec aj teraz, nie...? Aspon tak vravia...
V dlhodobejšom horizonte sú tieto faktory z pohľadu schopností vytvárať takto funkčné tímy pre rozvoj rozhodujúce. Čo sa týka dneška tak tá možnosť je skutočné v podstate zobraná už na štátnej úrovni a dáva to v podstate aj obraz do celého systému u nás. Slobodné voľby nemajú zmysel z pohľadu riešení v dnešnej dobe práve preto, na akých princípoch funguje dnešný systém a aké defekty spôsobil.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 15:34:54 9713619f
a kua ... sory chlopi, v tieto dni nemám čas, neskôr .... len jenu vec narýchol. To Skvrna:
úrok súvisí s infláciou úplne zásadne. Nehovoriac o nabaľovaní. ÚROK sú peniaze ničím nekryté a vytvorené z čistého luftu, alebo ešte lepšie, vycucané z palca na nohe. Je to teda sám o sebe jasný inflačný faktor.

uz mosim

smartang # BohuPyki56
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-11 15:36:23 d90c3016
škvrna z Hovna

Pýtal som sa na tvoje tvrdenie, ako súvisí úrok s infláciou,....ja som ti aj presne odpovedal...že to ze musí CB platit investorom úrok za dlhopisy ju nuti aby si peniaze natlacila...a tieto peniaze nie su kryté prácou...ked nerozumies písanému textu tak chod do pixi...

Príčinou inflácie je v prvom rade systém frakčných rezerv, ktorých podmienky na emisiu úveru(dlhu) určuje centrálna banka v zmysle potrebného minimálneho kolaterálu(rezerv) držaného komerčnými bankami, ktoré následne škrtom pera vytvárajú emisiu mien....takýmto rozprávkam a debilitám už ani malé deti neveria iba vymetenci

Centrálna ako aj komerčné banky môžu emitovať už či s úrokom alebo bez a vždy sa to prejaví deštrukciou, pretože samotný dopyt po úveroch nestačí, pretože ak banky emitujú viac na spotrebu ako na výrobu, tak máš zaručenú infláciu...neuveritelné debility čo dokažu ekonomické školy napchat do tupých hláv...to sa ani komentovat nedá, banky emituju peniaze???panebože...ked už tak ak mas na mysli komercné banky tak tie pozičiavaju peniaze ktoré nemaju ...v konečnom dosledku si ich tak ci tak musia pozicat z CB...peniaze emituje len CB...rozprávky o frakčnej rezerve rozprávaj svojej starej mame

Od koho si požičia peniaze štát? Kto mu požičia, zadarmo? Natlačí si ich? ty imbecil zrejme si nepostrehol ze sa bavíme o bezurocnej ekonomike a rozprávam o navrhovanom systéme bez úroku a nie o dnešnom debilizme.

Takže zostávam s pozdravom "čím ta otec urobil tým si aj zostal"
Read more: http://dolezite.sk/Slovanizmus-strucny-navr
h-noveho-statneho-systemu-cast-1-0bNmvC.html#ixzz2
Yk9SU5vO


brano # PelaSedo59
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-11 15:42:09 c305bafe
Emisia úverov je zásadná a úrok je len sprievodný jav. Ak si stojíte za tým vyššie, tak ak si nájdete čas, potom vysvetlíte jednoduchú otázku. Ako je možné, že dnes stúpajú úroky a na trhu dochádza k deflácii. Máte to pomýlené a to ste pritom profesionálny ekonóm? Úrok v dnešnej chorej dobe začína nastavovať zrkadlo vašej neprimerane nízko úročenej úverovej politike, tak štátov(predaj dlhopisov) ako aj bánk, od komerčných po centrálne. Smutné, že Vy sa sám nazývate, profesionálnym ekonómom, ešte viac ak ním aj ste.
skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 15:44:51 55ede32a
skvrna z brna/doktor-koalicnik-cerveny hranol/SBS/obmedzenec


Paci sa mi, ako ta ten ORANGUTAN sustavne drazdi... Aky mas tlak, 220/140...? Kolkokrat sa v noci budis spoteny a kricis, NIE, NIE, ORANGUTAAAAN, NIEEEE...!!! :-DDDDDDDDDDD

Ty si teda fakt kvalitne drbnuty pako...


Inac s tvojou definiciou inflacie si ma trosku sklamal... Trosku pravdy si sice povedal, ale kde si nechal ine vplyvy na ceny tovarov a sluzieb...??? Ceny surovin, energii, nadvyroba, vyrobny deficit atd., to nic...?

A preto, ze o mne cely cas myslis, odpustim ti "...pretože ak banky emitujú viac na spotrebu ako na výrobu..."

Takze skus to s tou inflaciou este raz a poriadne... Ides spravnym smerom, len to treba dotiahnut do konca...


P.S.: To, ze mas pod prispevkom tolko prazdneho priestoru, je sposobene tym, ze po stlaceni tlacitka "ENTER", na nom prilis dlho nechavas prst... Skus to len tak tuk, tuk, tak ako ti to robi v hlave...


ORANGUTAN # PejiRiwe62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 15:52:40 3ab34959
"Pýtal som sa na tvoje tvrdenie, ako súvisí úrok s infláciou,....ja som ti aj presne odpovedal...že to ze musí CB platit investorom úrok za dlhopisy ju nuti aby si peniaze natlacila...a tieto peniaze nie su kryté prácou...ked nerozumies písanému textu tak chod do pixi..."

Nesplietaj o dlhopisoch CB, z ktorých musí platiť úrok, pretože nechápeš ani prd o úrokoch a úveroch na komerčnej báze a komerčných bánk. Tie sú spúšťačom a tvorcom inflácie skrz menovú emisiu. Čím je vyššia úverová emisia komerčných bánk a nižšie úročenie úverov a pôžičiek, tým je vyššia inflácia, ty zamotaný retardér. CB banka nie je tvorcom inflácie skrz pôžičky, tie vytvárajú komerčné banky, novinka čo? Ak rozprávaš o bezúročnej ekonomike, tak na ňu potrebuješ suroviny na zabezpečenie jej chodu ako je napr. ropa, plyn a pod. Kto ti ich predá za tvoju menu, kto ich na Slovensku kúpi za tvoju vytlačenú bezúročnú menu, ak tu tie suroviny nebudú, hlavne, že úvery budú na každom kroku. Je dobré vedieť, čím si zostal, minimálne na ekonomickom poli a je otázne, ako si bol vlastne robený, vychovávaný, čo je v danej téme predmetné asi ako tvoje idiotské argumenty. Pozdrav si nechaj na doma.

skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 15:57:28 55ede32a
poskvrnený hovnom z Brna so škvrnou na mozgu

to co ty pouzívaš za hantírku nechápem..kde na to chodíš...na trhu dochádza k deflácii????? to co je za vetu? ak hovoríme o deflácii ci inflácii tak sa to netýka len trhu ale vseobecne hodnoty penazí...neuveritelný tupec a hochstapler kecálek nezmyslov a bonmotov
a kde dnes stupajú úroky nože uved príklad...lebo vsade na zemeguli klesaju...asi zijes v inej galaxii...odhadujem že niekde medzi gorilami

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 16:02:10 c305bafe
skvrna končím s tebou kxkxtom si sa narodil a ním aj zostaneš

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 16:03:46 c305bafe
"Paci sa mi, ako ta ten ORANGUTAN sustavne drazdi... Aky mas tlak, 220/140...? Kolkokrat sa v noci budis spoteny a kricis, NIE, NIE, ORANGUTAAAAN, NIEEEE...!!! :-DDDDDDDDDDD"

Trpíš egomániou, ktorá má v tejto téme nijako zvlášť nezaujíma. Dík za tvoju starosť, ale tlak mám klasický 115/80 takmer ako Tvoja medziročná inflačná politika, prinajlepšom.

"Inac s tvojou definiciou inflacie si ma trosku sklamal... Trosku pravdy si sice povedal, ale kde si nechal ine vplyvy na ceny tovarov a sluzieb...??? Ceny surovin, energii, nadvyroba, vyrobny deficit atd., to nic...?"


No a zase sme pritom, mne nevadí, že si pako, len ma mrzí ako to fanatický dokazuješ. Vysvetlím. Ti iné vplyvy ktoré si vymenoval sú trhové vplyvy ktoré žiaden komunista ani iný regulátor s vodcovským komplexom nezmení, právo naopak reguláciami a inflačnou ekonomikou ešte viac zdeštruuje, takže aspoň pomaly možeš prichádzať na vlastnú obmedzenosť a trhové determinanty.


"Takze skus to s tou inflaciou este raz a poriadne... Ides spravnym smerom, len to treba dotiahnut do konca..."

Ja nemám čo skúšať, len ty si z toho jeleň, takže vynechaj preexponované ego, vráť sa vyššie a možno to pochopíš. Ja fajn, že idem správnym, som rád, že ho už aj ty začínaš takto vnímať, nakoniec možno vytriezveješ zo svojich komunistických nezmyslov, odtrhnutých od reality.
skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 16:06:22 55ede32a
"poskvrnený hovnom z Brna so škvrnou na mozgu

to co ty pouzívaš za hantírku nechápem..kde na to chodíš...na trhu dochádza k deflácii????? to co je za vetu? ak hovoríme o deflácii ci inflácii tak sa to netýka len trhu ale vseobecne hodnoty penazí...neuveritelný tupec a hochstapler kecálek nezmyslov a bonmotov
a kde dnes stupajú úroky nože uved príklad...lebo vsade na zemeguli klesaju...asi zijes v inej galaxii...odhadujem že niekde medzi gorilami"


Ty máš v tom taký hokej, chlapče, že nakoniec sa povadíš so sebou a ešte si aj vynadáš. Tvoj celý nezmyselný projekt, neschopnosť základného vnímania deflácie(posilňovanie meny), inflácie(znižovanie jej hodnoty, kúpyschopnosti) je zjavne z inej galaxie resp. chorého mozgu.
skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 16:11:05 55ede32a
oprava k príspevku zo 16:06:22,

"Tie iné vplyvy...,...práv(o)e naopak...,J(a)e fajn, že...

skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 16:15:54 55ede32a
pako z brna

že deflácia je posilnovanie meny....ani to nechápeš...len samé ekonomické básničky tu tliachaš...deflácia je ked v kotli nie je voda...t.j. vyrobné kapacity sú ale ludia nemajú peniaze aby si kúpili to čo potrebujú...je to vysanie penazí z obehu...chýba voda v obehu...a je to katastrofa...ludia by pracovali, vyrobných kapacít je dost,aj surovín, ..v kotli horí ale radiatory sú studené... peniaze lezia na účtoch boháčov-majitelov firiem a korporácii ktorí už nič nepotrebujú a ekonomika stojí...penazí po cxcxt ,len nie medzi ludmi...vsetka voda z kúrenia stiahnutá do expanznej nádrže a do akumulacných nádrží boháčov čo k nim prišli tvorbou zisku

preto tvoje vnímanie deflácie a inflácie je ukážkou tvojho chorého mozgu.
A čo myslíš odkial je výraz "prehriata ekonomika"??? no predsa od rozumných ludí čo rozumeju aj technike aj prírodným zákonom...ale hovorím si s kxkxtom sa nemá cenu bavit

skvrna z brna # WoloJyna17
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 17:34:08 4df7e017
Ach chúďa, s poruchou identity, už aj môj nick používaš? Poslúž si, mentálne retardovaným to nemám za zlé. Mimochodom, že si sa raz lúčil, takže aj skleróza navyše? Aspoň máš výdrž, z teba bude ukážkový mukl, v tom tvojom centralizovanom raji.

"deflácia je ked v kotli nie je voda...t.j. vyrobné kapacity sú ale ludia nemajú peniaze aby si kúpili to čo potrebujú..."


Deflácia je, ak sa zastavia úverové toky a keď si už aj banky prestávajú dôverovať na tzv. medzibankovom trhu, to znamená, že kto má úspory a nie dlhy, ktorým rastú úroky, ťaží s deflácie a vyšších úrokoch. Tvoja obmedzená hlava je kotol a v nej chýba mozog, voda. V tomto prípade sa jedná o deflačný kolaps.

"v kotli horí ale radiatory sú studené... peniaze lezia na účtoch boháčov-majitelov firiem a korporácii ktorí už nič nepotrebujú a ekonomika stojí...penazí po cxcxt ,len nie medzi ludmi...vsetka voda z kúrenia stiahnutá do expanznej nádrže a do akumulacných nádrží boháčov čo k nim prišli tvorbou zisku"


Ty insitný, bezúročný hyperinflacionista, snažíš sa vysvetliť niečo, o čom ani nevieš ako sa to volá, ak chceš tvrdiť postulát vyššie v súvislosti s vyššími cenami, tak to sa volá stagflácia, Ty hlupák, pretože v inflácii nie je taký problém s úvermi ako v stagflácii a už vôbec nie ako v deflácii. Ináč by nemohli byť ceny medi, poľnohospodárskych plodín a pod. pod úrovňou desiatok percent oproti roku 2011, ale teba to tak trápi, nie? To nie je galaxia, to je čierna diera, z ktorej si sa vyhrabal, aby si dokázal že všetky tvoje šťavnaté prirovnania sú vizitkou tvojho neznalého kecania.

skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 17:49:57 55ede32a
ty tecitátor ekonomických rozprávok z Brna
ty ober debil a kecálek tliachač nezmyslov
Ináč by nemohli byť ceny medi, poľnohospodárskych plodín a pod. pod úrovňou desiatok percent oproti roku 2011


ty kxkxtko z valala komu ty chceš nahovorit že ceny medi a polnohospodársky plodínn klesajú??? čo si už potratil aj hanbu alebo si na liečení vo Velkých Levároch???

ale ked sa tak odosobním ..je to paráda že nemusím ist do krcmy s priatelmi a takto pekne si možem pokecat pri pivku a internete aj doma...skoda ...v realite by to možno bolo aj zaujimavejsie...ale skoda ze aj krvavejšie...

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 18:06:21 4df7e017
Mimo chýbajúcej vody(mozgu) v kotli(hlave) sa tam nachádza už len alkoholový opar, v celku logická degenerácia.

"ty kxkxtko z valala komu ty chceš nahovorit že ceny medi a polnohospodársky plodínn klesajú??? čo si už potratil aj hanbu alebo si na liečení vo Velkých Levároch???"


Ako stále tvrdím a ty to len potvrdzuješ, tvoje podvedomie je si jasne vedomé tvojich skutočných "kvalít", tak mu nič iné neostáva, ako sa prezentovať touto formou v rámci diskusií.


Najprv meď: http://ww
w.kurzy.cz/komodity/nr_index.asp?A=5&idk=28&od=11.
7.2010&curr=USD&unit=&lg=1


Teraz poľ. komodity:h
ttp://www.kurzy.cz/komodity/index.asp?A=5&idk=11&o
d=11.7.2010&do=10.7.2013&curr=USD


http://ww
w.kurzy.cz/komodity/index.asp?A=5&idk=124&od=11.7.
2010&do=10.7.2013&curr=USD


http://www.
kurzy.cz/komodity/index.asp?A=5&idk=1&od=11.7.2010
&do=10.7.2013&curr=USD


http://www
.kurzy.cz/komodity/index.asp?A=5&idk=94&od=11.7.20
10&do=10.7.2013&curr=USD


Dúfam, že si schopný aspoň percentá si spočítať, pri tom pivku a sprostostiach čo tu neustále prezentuješ, absolútne odtrhnutých od reality a v totálnej neznalosti a slaboduchosti podporovaných pivkom.skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 18:22:50 55ede32a
joooj ty kxkxtko z Brna

tak mi je to jasné že ked ty veríš ratingovým agentúram tak už viem že odkial vietor fúka...

proste ty si výplod tohto sajrajtu ktorým si denno denne krmený a vlastný mozog ti je uplne na nic...a na co byti aj bol ked je nefunkčný...

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 18:29:11 4df7e017
Ratingové agentúry? Ty hlupák, to sú ceny komodít na burzách, podľa ktorých sa obchoduje s komoditami po celom svete. Za tieto ceny predávajú výrobcovia a nakupujú veľkoodberatelia, aby taký idiot ako ty mal čo do svojej prázdnej hlavy nadžgať a potom mohol trepať nezmysly pri pive. Ratingové agentúry merajú kvalitu napr. podnikov a neurčujú ceny komodít, tie sa určujú obchodovaním na burzách. Ty chceš riadiť finančný a hospodársky trh? Maximálne tak v dobe kamennej.
skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 18:35:25 55ede32a
No a po týchto absurditách a sprostostiach, čo si tu predviedol, hádam aj stačilo. Jednoducho, aj keby som akúkoľvek perlu hodil svini tvojho razenia, jediné čo bude výsledkom, je jej zadupanie do hnoja. Preto tvoja psychotická porucha je pre mňa bezpredmetná do budúcnosti.
skvrna z brna # FoqiLasy14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 18:45:51 55ede32a
Mečiar je otcom slovenského štátu a tých najodpornejších zlodejov, mafiánov a zločincov slovenského národa

PrciPrci # FusyQiqe68
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 19:48:56 3ec5e27c
Prcanica
Meciar je otcom Dzurindu ktory nas zatiahol do zlocineckej vojny proti Iraku??? O vacsom zlocine teda neviem.
Martinos # CudyXyla04
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-11 22:32:44 6de6343b
skvrna bez rozumu

to sa tak na teba podobá....zoberieš si nejaký ročný úsek z grafu a ideš hodnotit...a prídeš ako obyčajne k nezmyslu...
daj si ten graf ceny medi zobrazit od roku 2000 a potom uvidíš či ceny klesaju a ci stupaju...ty tupý demagóg a tliachač nezmyslov

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-12 06:36:43 4df7e017
skvrna z brna
nebudem sa Vám vyjadrovať na posledné Vaše argumenty keďže ste to ukončil a naťahovať sa na jednom a tom istom zmysel nemá.
Všimol som si ale zvýraznený text ohľadom lojality a efektivity tímu. To čo píšem je v podstate jediná vec na ktorej môžte porovnávať schopnosť lídrov v rámci tímov. Ja to píšem vo všeobecnosti, neviem čo tvrdil Fico alebo Muamár a nemyslím si že je to dôležité. To sú základné faktory, ktoré platia pri snahe o čo najefektívnejšiu organizáciu. Je to ale v dnešnej dobe vzhľadom na to, čo spôsobuje kapitalistické usporiadanie spoločnosti, stále menej a menej potrebný faktor na prežitie. Čiže z ľudí sa stávajú ovce bez možností reálnej motivácie rastu a pod. Stále viac a viac.
Kapitalizmus v dnešnej podobe je vytvorenie pyramídového spôsobu fungovania, kde moc majú korporácie(presne ako píšete) a tie vznikli na základe vysávania zdrojov zo spoločnosti prostredníctvom bankovníctva a to v podstate po stáročia. Čiže tak ako pred rokom 89 sme boli ovce, keďže sme mali malú možnosť na participácii pri rozhodovaniach a s tým súvisela nesloboda, aj teraz sú z nás stále viac a viac ovce. Niekto nám zhora berie zdroje, vyhladuje nás a potom nám nejakú časť z nich hádže aby sme sa o nich bili. Dobrým príkladom sú konflikty medzi bielymi a cigánmi, keď začíname svoju zlosť hádzať na niekoho, kto za tento stav môže skutočne najmenej. Pred tým rokom 89 tie ovce aspoň mali právo na rodinu, bývanie, jedlo a pod.
V podstate ak sa o niečo v mojom celom návrhu snažím, tak je to fakt, že z nás ovce byť nemôžu. Snaha o uplatňovanie princípov voľného trhu, snaha o nastavenie transparentnosti a nezávislosti médii a nastavenie nemožnosti takéhoto typu ekonomického vydierania ako píšem trochu vyššie, je práve o tom. A potom tu môžme uvažovať o nejakom raste a blahobyte pre všetkých, ktoré možné evidentne je, len treba ísť k podstate problémov a nehľadať ich tam kde nie sú.
Mám pocit, že máte veľa informácii a uvedomujete si dnešné defekty, ale vetou, že len poďme ďalej tam kam smerujeme v rámci EU ma presviedčate o tom, že si tie informácie neviete zosúladiť, alebo Vám je budúcnosť vás a vašej rodiny ľahostajná, alebo musíte také niečo napísať, lebo nad vami sedí niekto, kto si to vyžaduje. V prvom rade je potrebné pochopenie princípov obehu peňazí, jeho vývoj a dôsledky. Potom prídu aj ďalšie odpovede na to, prečo sú veci okolo nás v takomto stave a jednoznačne nie je možné aby sa to zlepšilo. Iba veľkou reformou.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-12 17:18:36 972e94c0
Nechcem pritom tvrdiť že ma nezaujíma čo tvrdil nejaký politik, ale ak nejde k podstate problémov, bude stále len populista túžiaci po moci a nezaujímajúci sa o to, v akom stave je spoločnosť.
Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-12 17:22:51 972e94c0
kua prestante s tým je bnutým pojmom "volný trh"....čo ste ovce ci čo? aký volný trh?? trh je trh...je to obchod...kde prídem a vymením si svoju prácu prostredníctvom penazí za výsledky práce iného...aký volný či nevolný trh? aký trh ešte okrem volného može existovat ? Vy kxkxti vygumovaní kto Vám na trhu diskuje co si máte kúpit? kupite si to co potrebujete a na co máte peniaze...je bnutí ekonomovia pridr baní

jurco stanisin # JygyHode79
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-12 18:26:33 4df7e017
diskuje = diktuje

jurco stanisin # JygyHode79
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-12 18:27:24 4df7e017
jurci stanisin,

súhlasím. stačilo vo všeobecnosti väčšinou hovoriť o trhu ako takom. Na princípe vecí ktoré sa tu rozoberalo to ale nič nemení. Myslím že ak niekto má záujem pochopiť podstatu tak ju pochopí. Ale ďakujem..

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-12 19:20:10 972e41b4
Pan Jurcisin

skuste si pozriet toto...

http://www.moneymaniac-money.blogspot.sk/

ja si na tom nezakladam..este aj heslo na stránku som zabudol...ale dnes ma to už netrapi lebo vidím že ludia to pochopia až vtedy ked sa to bude vyučovat v skolách od prvej ludovej...
je to také priezracné že na Slovensku je školstvo uplne deklasované...ucia sa blbosti a absolvent akejkolvek skoly je blb...
kua coho sme sa to dožili...ale tak nám treba ked sme boli blbí..tak aspon teraz dufam dostaneme rozum

odklopeny # XeriMory43
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-12 20:51:05 4df7e017
odklopeny,

ďakujem za link. pekne vysvetlená podstata dnešných problémov. Myslím že človek to robí v prvom rade na základe vnútornej potreby, hádam takéto veci aspoň niektorých navedú k zaujímaniu sa skutočnými problémami namiesto hľadania vinníkov resp. konfliktov. Asi to musí dojsť ešte do horšieho stavu aby to ľudí zaplo a začali tlačiť na riešenia.
Priznám sa nepochopil som úplne to 100% zdanenie ziskov. Aj keď v mojom návrhu to nekontrolované odčerpávanie zdrojov eliminujem celým štátnym bankovníctvom a dobrou kontrolou nad ním.
Trápiť sa tým asi nemá zmysel, ale niečo robiť pre vlastnú spokojnosť to určite treba.

Ďakujem

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-13 09:53:37 972f2054
Pán Jurcisin
budte v pohode...ja si Vás vážim ako rozumného, mudreho a čestného človeka...držiac sa starého osvedčeného príslovia..vtáka poznáš po perí, človeka po reči....

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-13 10:09:33 4df7e017
Keby sme odišli z eurozóny by sme si pokazili voľný trh , ale inak si tiež myslím že by nám bolo lepšie samostatným . Základ kapitalizmu osobne uznávam aký je , ale ak by to bolo ozaj také zlé že by bolo treba čosi meniť , tak je to dobrá alternatíva . Snažil si sa o nejakú tú akú takú nezávislosť od systému a to sa mi tam páči . Ak si niekto príliš vydobýja niečo u vlády , alebo rozličné globalizačné snahy , to sa mi tiež nepáči , ale na vlastné zásluhy má človek právo . Taký kapitalizmus sa môže tiež riadne spotvoriť aj keď určite nikdy nie toľko ako štátom riadená ekonomika .

pitbul # VydoSaki35
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-13 18:22:14 d5d75caa
beriem spät resp. odvolávam svoj príspevok nad pitbulom

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 12:40:54 4df7e017
smartang # BohuPyki562013-07-11 15:36:23 d90c3016tu si dlžný ešte odpoved niekomu

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 12:43:31 4df7e017

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
s   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Ani muk o Grécku, v Nemecku budú voľby


Ani muk o Grécku, v Nemecku budú voľby
Čoskoro (22. septembra) budú v Nemecku parlamentné voľby. Nikto nechce vyplašiť ohlúpnutého nemeckého voliča a preto si takmer všetci nemeckí politici naordinovali ku Grécku kolektívne ...
KOMUNISMUS S TVÁŘÍ ISLÁMU
Informace nejsou volné statky; a to má své důsledky
DUCH SVOBODY

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1247 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage