Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Socialistický destrukcionismus X - Zdanění


Socialistický destrukcionismus X - Zdanění

Pro klasický liberalismus 19. století, který připisoval státu jedinou roli ochránce majetku a osob svých občanů, měla problematika zdanění jen menší význam. Výdaje státního aparátu liberální společnosti byly ve srovnání s celkovým národním důchodem malé, takže prakticky nehrálo velkou roli, jestli budou pokryty tím nebo oním způsobem. Liberální autoři onoho období, kteří se zabývali problémem, jaká je nejvhodnější forma zdanění, to dělali proto, aby každý detail společenského systému byl uspořádán tím nejefektivnějším způsobem, nikoliv proto, že by veřejné finance byly nejdůležitějším problémem společnosti. Pochopitelně museli vzít do úvahy fakt, že nikde na světě jejich ideje nebyly úplně uskutečněny, a že naděje na jejich úplné uskutečnění v blízké budoucnosti je jen malá. Viděli jasné znaky pohybu směrem k liberalismu ve všech oblastech a věřili, že jejich ideálu patří budoucnost. Ovšem síly minulosti se jim jevily stále dostatečně mocné, aby mohly brzdit tento pokrok, ačkoliv ho již nemohly zastavit nebo zvrátit. Stále existovaly plány na násilné dobývání dalších teritorií, stále existovaly mocné armády, tajné diplomatické dohody, války, obchodní restrikce. Stát stále zasahoval do obchodu a výroby stručně řečeno existoval intervencionismus v domácí a zahraniční politice. Čili v bezprostředním výhledu musely být národy připravené na uvolnění značné peněžní sumy pro pokrytí vládních výdajů. Ačkoliv by tedy otázka zdanění měla jen malý význam v ryze liberálním světě, vyžadovala si pozornost ve světě plném autoritářských států, v němž museli liberální státníci ve své době působit. V první řadě tedy doporučovali omezení státních výdajů. Pokud v tom neuspěli, tak se museli rozhodnout, jak najdou nutné prostředky, aniž by tím napáchali více škody, než je absolutně nezbytné.

Liberální plány reforem zdanění budou nepochopeny, pokud si neuvědomíme, že liberální politik se na každou daň dívá jako na zlo ačkoliv do určité míry nevyhnutelné a že vychází z předpokladu, že výdaje státu by měly být udrženy na naprostém minimu. Pokud doporučuje nějakou daň, nebo lépe řečeno, o nějaké dani říká, že je méně škodlivá, než daň jiná, tak má na mysli vždy vybrání relativně malé sumy. Nízká míra zdanění je integrální součástí liberálního politického programu. Z tohoto úhlu musíme hledět na jejich vztah k dani z příjmů, kterou jako první uvedli do seriózní debaty o veřejných financích a jejich souhlas s tím, že určité existenční minimum by mělo být od daně osvobozeno a míra zdanění malých příjmů snížena.[1]

Socialistická fiskální politika je také jen dočasnou a je míněna jen na přechodné období. V socialistickém státě, kde budou veškeré výrobní prostředky ve státním vlastnictví a všechny příjmy a peněžní toky procházejí v první řadě státní pokladnou, nemá otázka financí a zdanění tentýž význam, jako ve společenském řádu založeném na soukromém vlastnictví. Ani ty formy socialistického společenství, které by, jako státní socialismus, zachovaly vnější zdání soukromého vlastnictví, by ve skutečnosti nepotřebovaly vybírat daně, i když mohou zachovat název a právní podobu zdanění. Zkrátka nařizují, jaká část z příjmů jednotlivých podniků zůstane nominálním vlastníkům a jaká je předána státu. Neexistují zde otázky, jestli zdanění představuje překážku určité individuální iniciativě, jaký má dopad na trhy, na ceny komodit a mzdy, jaký má dopad na úrokové sazby, zisky a renty. Otázky veřejných financí a daňové politiky existují jen ve společnosti se soukromým vlastnictvím výrobních prostředků.

Pro socialisty problematika veřejných financí nabývá na důležitosti s tím, jak se přechodné období stává delším a delším. Protože jejich základní politiky nevyhnutelně vedou k rozšiřování státních aktivit, tak se také nutně zvyšují státní výdaje. Přebírají tedy na sebe odpovědnost zvýšit příjmy státu. Socialistické politiky se staly rozhodujícím faktorem nárůstu vládních výdajů, takže socialistické požadavky na systém zdanění se stále více dostávají do popředí jejich programu. Zatímco v liberálním programu je základním principem nízká míra zdanění, socialisté považují daň za tím lepší, čím je tíživější.

Klasická politická ekonomie měla velmi dobře propracovanou teorii dopadů různých forem zdanění. To jí musíme přiznat, navzdory chybám v její základní teorii hodnoty. Když liberální politikové kritizovali stávající podmínky a navrhovali reformy, tak se mohli opřít o mistrovské Ricardovo pojednání o tomto tématu. Socialističtí politikové přistoupili k věci mnohem méně odpovědně. Neměli žádnou vlastní teorii zdanění a z klasiků si brali jen to, co se jim momentálně hodilo izolované poznámky vytržené z kontextu a pojednávající hlavně o dopadech daní na spotřebu. Jejich improvizace vytvořily hrubý systém, který měl jen jedinou výhodu dal se snadno prodat masám. Daně měli platit bohatí, podnikatelé, kapitalisté, zkrátka všichni "ostatní". Oproti tomu elektorát, na jehož hlasy socialistické strany spoléhaly, měl být od daní osvobozen. Nepřímé daně na masovou spotřebu měly být odmítnuty, protože zatěžují lid. Přímé daně měly být tak vysoké, jak jen vláda bude potřebovat, pokud ušetří příjmy a majetky socialistických voličů. Ani na okamžik nenapadlo obhájce tohoto "lidového" systému zdanění, že přímé daně a daně z obchodního obratu mohou spustit řetěz událostí, které nakonec vyústí do snížení životní úrovně právě těch tříd, jejichž zájmy mají socialisté údajně reprezentovat. Jen zřídka si někdo položil otázku, jestli restrikce formování kapitálu, které plynou z majetkových daní, nepoškodí náhodou také nemajetné členy společnosti. Politika zdanění se stále více a více měnila v politiku konfiskace. Jejím cílem je sprovodit ze světa všechna jmění a všechny příjmy z majetku a v tomto procesu je s majetkem investovaným do obchodu a podnikání, s akciemi a dluhopisy, nakládáno hůře, než s pozemkovým vlastnictvím. Zdanění se stalo oblíbenou zbraní intervencionismu. Jeho cílem již není pouze naplnit státní pokladnu, ale současně má posloužit jiným záměrům mimo fiskálních požadavků. U některých daní se již jejich vztah k veřejným financím zcela vytratil a slouží naprosto jinému účelu. Některé daně jsou uvalovány jako trest na jednání, které politici pokládají za škodlivé. Záměrem daně uvalené na obchodní domy a vyměřované podle prodejní plochy bylo zmenšit konkurenci, kterou velké obchodní domy představují pro malé krámy. Daně uvalené na burzovní transakce mají omezit akciové spekulace. Daně a poplatky se staly tak početnými a různorodými, že při jakékoliv obchodní transakci lidé nejprve zvažují to, jaký bude mít dopad na jejich daňové břemeno. Plány na nespočetné ekonomické projekty zůstávají neuskutečněné, protože daňová zátěž je obrala o veškeré zisky. V mnoha státech vysoké státní nároky na založení, udržování, vykazování, provozování a likvidaci akciových společností vážně zbrzdily rozvoj hospodářského systému.

Nic dnes nepřinese demagogům větší popularitu, než volání po vyšším zdanění bohatých. Daně z kapitálových výnosů a vysoké daně z nejvyšších příjmů jsou mimořádně populární u mas, které je neplatí. Výběrčí daní ke své práci přistupují s pozitivním entusiasmem. Jejich záměrem je zvýšit závazky daňových poplatníků kreativní právní interpretací.

Destrukcionistická daňová politika kulminuje v daních z kapitálu. Majetek je vyvlastněn a poté spotřebován. Kapitál je proměněn na spotřební statky a pak zkonzumován. Účinek toho všeho je očividný, a přesto dnešní populární teorie zdanění vedou právě k takovým výsledkům.

Konfiskace kapitálu skrze zdanění není ani cestou k socialismu. Nevede k socializaci výrobních prostředků, ale ke spotřebě kapitálu, tedy ke zničení výrobních prostředků. Pouze tehdy, když je zasazena do systému, který zachovává jméno a formu soukromého vlastnictví, tak se stává socialismem. Ve "válečném socialismu" je doplňkem příkazového hospodářského systému a byla zásadní pro posun celého systému směrem k socialismu.[2] V socialistickém systému, kde jsou výrobní prostředky zcela znárodněny, již z principu nebudou existovat majetkové daně nebo daně na příjem z majetku. Pokud socialistická společnost uvalí na své členy nějaké poplatky, tak to žádným způsobem nezmění uspořádání výrobních prostředků.

Marx ve svých pozdějších dílech psal s despektem o snahách změnit společenské uspořádání prostřednictvím zdanění. Zdůrazňoval, že daňové reformy nemohou nahradit socialismus.[3] Jeho názory na účinky zdanění v kapitalistickém řádu se také lišily od názorů běžných socialistů. Při jedné příležitosti se vyjádřil v tom smyslu, že tvrdit, že "daň z příjmů nebude mít negativní dopad na pracující", by bylo "skutečně absurdní. V současném společenském řádu, kde proti sobě stojí podnikatelé a pracující, si buržoazie obvykle vykompenzuje zvýšení daní snížením mezd nebo zvýšením cen".[4] Ovšem Komunistický manifest byl již sepsán a obsahuje "vysokou progresivní daň". Požadavky sociálně demokratických stran na zdanění byly také vždy ty nejradikálnější. V této oblasti se tudíž pohybujeme směrem k destrukcionismu.

Poznámky:

1) Negativní vtah liberálů k myšlence progresivního zdanění viz Thiers, De la propriété, Paříž 1848, str. 352 et seq.

2) Viz moji Nation, Staat und Wirtschaft, str. 134 et seq.

3) Mengelberg, Die Finanzpolitik der sozialdemokratischen Partei in ihren Zusammenhängen mit dem sozialistischen Staatsgedanken, Mannheim 1919, str. 30 et seq.

4) Marx-Engels, Collected Writings, 1852-62, editováno Rjasanoffem, Stuttgart 1917, díl I, str. 127.Author: Vladimir Krupa # RacoXipu96
Ekonomika2015-07-088
-
 46% ( 3 people voted )
+
pn a LenkoB, podnět k věci - k vámi z zatím preferované "úžernické"(bankovní) teorii:
Najděte jedinou banku, která není v základu (tedy "mezistátní"-"nadstátní"-"mezivládní" jsou přesně ještě závislé na více státních vládách a jejich "schopnostech" vydírat daně...než na čemkoli jiném. Nadstátní vyrůstá ze státního, je zakládané státními vrchnostmi a nikoli "zdola"!) závislá na žádném státu.
Za druhé: Najděte jedinou daňovou entitu pro výběr daní, která není v základu závislá na žádném státu.
Zároveň zkuste najít jediný stát, který by sám byl zdaňován někým ("jiným" státem se nepočítá, to je zase státem.).
Za třetí: Najděte jedinou armádu, tajnou službu, represivní složky, policie, soudy, které nejsou závislé na žádném státu.

re-viry-statnich-banditu # RyteMavy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-09 16:02:22 4e88bb80
Za čtvrté: Co vzdělávání a "uznávání" kvalifikace, "pracovní uplatnění", podnikání, bránění vstupu do oborů už obsazených státní vrchností, vstupní náklady, ekonomická kalkulace a jednání, činnosti?
Za páté: Najděte jedinou ekonomiku, která je nezávislá na státě...
Za šesté: Najděte jediného člověka, který smí být nezávislý na nějakém státě a nemusí si nechat poroučet státní vrchností, co ona chce aby byl "zákon" přes který se jí musí podřizovat v jejím zájmu. Co si ona naporoučí a označí, že je zákon, to tak jakože "platí" (cukr/bič).
Za sedmé: Najděte jedinou společnost, které je dovoleno být nezávislá na státě a přitom není zájmem státní vrchnosti?

re-viry-statnich-banditu # RyteMavy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-09 16:04:45 4e88bb80
"Hurvajs" - a ako si to predstavuješ vlastne ty? Nejaký návrat ku kmeňovým spoločenstvám? Anarchia?
Ekonomika nezávislá na štáte sú napr. Amazonský indiáni, ktorí ešte nikdy nevideli civilizáciu.

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-09 17:10:26 58d7436a
LenkoB, něco za něco, drahá.) Předestřel jsem sedm otázek jako vodítko, kterého ses k započetí debaty mohl/a chytit, pak můžu odpověděť na co se ptáš.

re-viry-statnich-banditu # RyteMavy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-09 17:41:25 4e88bb80
PS.: Amazonští indiáni ani nemusí vědět "pod" kterým to státem pobíhají (třeba ani nemusí vědět že si někdo něco jako stát vymyslel), ale to neznamená, že mu NECHTÍC nepodléhají...Ten si je i všechno co "mají"..."ukořistil" aniž by se jich ptal. Že to zatím nebylo vykonáno nějak konkrétně v praxi...nějakým zásahem...to neznamená, že jsou jaksi mimo...

re-viry-statnich-banditu # RyteMavy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-09 17:44:38 4e88bb80
Návrh dohody o Translantickom obchodnom a investičnom partnerstve

(08.07.2015; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 2/2; Michal Katuška / Michal Katuška)
Michal Katuška, moderátor:

"Európsky parlament dnes schválil odporúčania pre vyjednávačov Európskej komisie k rokovaniam o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve. Spravodajca uznesenia Bernd Lange to komentoval slovami ‑ Európskej komisii sme poskytli jasný návod na to, akú dohodu chceme. Ak bude napokon dohoda zlá, zamietneme ju, ak bude dobrá, budeme za ňu hlasovať. ‑ Spornými podľa uznesenia stále zostávajú navrhovaný systém urovnávania obchodných sporov medzi investormi a štátmi, práva zamestnancov, ochrana osobných údajov a ochrana verejných služieb. Problémovou zostáva aj oblasť poľnohospodárstva, kde europoslanci zdôraznili, že v oblastiach, kde sa normy Európskej únie výrazne líšia od štandardov platných v Spojených štátoch, nie je dohoda možná. Ide napríklad o schvaľovanie chemikálií, geneticky modifikovaných organizmov, využívanie hormónov v sektore hovädzieho dobytka, či klonovanie. Po dnešnom rokovaní vlády sme oslovili zástupcov najviac zainteresovaných rezortov. Ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka sme sa opýtali, či adresovali našim europoslancom nejaké odporúčania, ako majú hlasovať a čo majú presadzovať."

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Smer‑SD):
"Priamo takáto požiadavka na nás nebola vznesená, samozrejme, pokiaľ som ja mal možnosť sa vyjadrovať k tejto dohode, môj názor je záporný. Vzhľadom na to, že práve v oblasti potravín je tam veľké riziko dovozu práve geneticky upravovaných potravín, takisto štandardy ne nezávadnosť potravín, je podstatne iná, ako je na Slovensku. My máme vysoké štandardy. Čiže pre oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva to nie je celkom vhodná dohoda a pokiaľ ja poznám aj názory, je tam možnosť, že poľnohospodárstvo a potravinárstvo by mohlo byť aj vyňaté z tejto dohody."
Michal Katuška:
"Pán minister, vy máte na ministerstve nejakú špeciálnu skupinu, ktorá sa týmto zaoberá? Nejakých expertov?"

Ľubomír Jahnátek:
"Sú ľudia, ktorí sa zaoberajú otázkou rastlinnej výroby, živočíšnej a tí konzultovali tieto aspekty s ministerstvom hospodárstva, ktoré je hlavný gestor za túto dohodu."
Michal Katuška:
"A posledná otázka. Podľa vás, ako nakoniec dopadne hlasovanie a aký by to mohlo mať potom vplyv na Slovensko, konkrétne na pôdohospodárstvo na Slovensku?"

Ľubomír Jahnátek:
"Ťažko povedať, ako to celé dopadne. Ja môžem hovoriť len za našu oblasť, za poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Ja viem, že sú tam veľmi rozdielne názory, veľmi rozdielne názory. Rozhodujúce bude, ako sa postaví v tomto kole k tomu Nemecko, Francúzsko. Postoj Veľkej Británie je dlhodobo známy, ktorý podporujú podobne ako Íri podporujú túto dohodu ale sú konzervatívnejšie krajiny, ktoré majú problémy a to bolo v čase, keď sa to naposledy konzultovalo, na Rade ministrov bolo Nemecko, Francúzsko, boli ďalšie iné štáty, vrátane Slovenska, ktorí sme túto dohodu nepodporovali. Ale aký bude záver, netrúfam si povedať."
Michal Katuška:
"Uviedol minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek. Hlavným z ministerstiev, ktoré majú v gescii transatlantickú dohodu je ministerstvo hospodárstva. Aký bol ich vplyv na europoslancov, pýtal som sa hovorkyne Miriam Žiakovej."
Miriam Žiaková, hovorkyňa Ministerstva hospodárstva SR (telefonát):
"Nie, žiadne priame odporúčania sme ako rezort našim europoslancom nedávali a dokonca sme o to neboli ani požiadaní. Ale ministerstvo hospodárstva ako gestor tejto dohody za Slovenskú republiku priebežne konzultovalo a konzultuje túto problematiku so všetkými zainteresovanými inštitúciami a samozrejme aj s väzmi, asociáciami, ako aj s odbornou verejnosťou a rovnako aj s poslancami Národnej rady a slovenskými europoslancami."
Michal Katuška:
"Vy máte v rezorte zriadenú nejakú expertnú skupinu, ktorá skúma dopady tejto veľkej investičnej a obchodnej dohody so Spojenými štátmi?"
Miriam Žiaková:
"Expertnú skupinu nie, pretože rokovania o tejto dohode ešte nie sú ukončené a neexistuje momentálne žiadny definitívny text budúcej dohody a teda nie je ani možné celkom presne analyzovať konkrétne dopady, ale ministerstvo hospodárstva prostredníctvom expertov zo sekcie zahranično‑obchodnej politiky a európskych záležitostí aktívne presadzuje záujmy Slovenska v rámci týchto rokovaní."
Michal Katuška:
"Napríklad minister pôdohospodárstva Jahnátek odporučil, aby sa nehlasovalo za túto dohodu. Vy z pohľadu rezortu hospodárstva podporujete jej uzavretie alebo v súčasnosti vidíte ešte nejaké dôležité nedoriešené ustanovenia?"
Miriam Žiaková:
"Ministerstvo hospodárstva podporuje rokovania o TTIP, ale musia zohľadňovať naše národné záujmy. Tá podpora pre rokovania o TTIP zaznela viackrát aj z úst našich najvyšších vládnych činiteľov."
Michal Katuška:
"K aktívnej komunikácii s vyše desiatkou europoslancov zo Slovenska sa prihlásilo ministerstvo financií. Hovorili sme s hovorkyňou Alexandrou Gogovou."
Alexandra Gogová, hovorkyňa ministerstva financií SR:
"V tejto súvislosti môžeme povedať, že ministerstvo financií slovenským europoslancom odporučilo podporiť kompromisný návrh z tridsiateho júna tohto roka. Išlo o zriadenie stáleho investičného súdu za podmienky, že akýkoľvek prijatý mechanizmus na ochranu investícií v Translantickom obchodnom a investičnom partnerstve musí nahradiť uplatňovanie riešení sporov medzi investorom a štátom podľa bilaterálnej investičnej dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými z roku 1991."
Michal Katuška:
"Vzhľadom na dôležitosť dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, vy máte na ministerstve financií zriadenú nejakú expertnú skupinu? Nejakých odborníkov, ktorí sa priamo zaoberajú touto dohodou?"
Alexandra Gogová:
"Tu treba povedať, že Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo patrí vo všeobecnosti do kompetencie rezortu hospodárstva a ministerstvo financií Slovenskej republiky má v kompetencii iba investičnú kapitolu."
Michal Katuška:
"Podporujete uzavriete dohody o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve alebo v súčasnosti vidíte ešte nejaké dôležité nedoriešené ustanovenia?"
Alexandra Gogová:
"Ministerstvo financií podporuje zahrnutie mechanizmu riešenia sporov medzi investorom a štátom do Transatlantického obchodného a investičného partnerstva najmä kvôli potrebe nahradiť existujúcu zastaralú bilaterálnu investičnú dohodu. V tejto súvislosti Slovenská republika podporuje východiská takzvaného koncepčného materiálu, pričom je podľa nášho názoru potrebné ísť v reforme ďalej. Ako východisko by mala poslúžiť vyrokovaná dohoda medzi Európskou úniou a Kanadou. Je ale potrebné aj ďalej reagovať na kritické požiadavky, ktoré sú nielen zo strany odbornej, ale aj širokej verejnosti."
Michal Katuška:
"Povedala hovorkyňa ministerstva financií Alexandra Gogová."


Sydney # JifeTusa60
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-09 19:49:30 3ec5e27c
loading...

Hurvínek drahý, takže tvojich 7 otázok:

1 - to je jasne, banky su parazity na tom, čo vytvárajú ostatný, teda aj na štáte

2 - výber daní je organizovaný štátom - niečo ako vstupné do kina, keď chceš pozerať film, musíš si zaplatiť, tak sa skladajú občania štátu na verejné statky (nehovorím teraz o ľuďoch, ktorý dane len cucajú - napr. cigáni a Gejza Hufnagel)

2a - to je nejaká blbosť, prečo by mal byť štát zdaňovaný?

3 - represívne zložky musí mať každý štát, inak by bol bordel

4 - máš ako štátne, tak aj súkromné školy a ten zvyšok neviem čo si tým chcel povedať presne

5,6,7 - Indiáni v Amazonskom pralese :)

a teraz ty, ako si to predstavuješ bez štátu?

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-10 08:49:19 509a8e05
1 na požičiavaní nie je nič nekalé, ani nemravné, ak ako podmienku stanovila jedna zmluvná stránka návrat vyššej sumy ako poskytli, tak treba aj pripomenúť, že čas splácania je rozložený na dlhé obdobie, a aj tak ide iba o ponuku. Niet povinnosti ju využiť. Bančička obdržala istý bonus za skoré, rýchle vyplnenie žiadostí márnych túžob zákazníkov. Úspech bankovníctva mnohých pokúša k rozpútaniu triedneho boja a očitej závisti, aj keď už nie pod zdiskreditovaným menom komunizmu, aj keď pre obdobné príčiny, ale predovšetkým je obžalobou vás. Prečo ste láskavo nepomohli susedovi v núdzi, prečo sa musel obrátiť na neznámych ľudí, na chladnú inštitúciu? Prečo sa im upísal, a vás blížnych obišiel? Pretože poznal váš charakter a vašu zvedavosť. Úroky tiež nie sú nemorálne, ak v lepších časoch boli zakázané, tie pominuli, nevidím zmysel, aby sa doba prevrátila a podvracala na otvorene protikresťanskú, ale úročenie by žiadali zachovať. Nedá sa, ich vtedajšie dôvody stáli na čisto náboženskej báze, s koncom náboženstva sa uzavreli aj náboženské dôvody zákazov. Úroky sa stali daňou z blbosti.
Štát je parazit, nie banky sú parazitujúce na ňom, hospodársky nie, isto nie, jedine ak pokútne by sa isté nariadenia nemuseli ani obchádzať, ale po istom dohadovaní sa prosiacich a vrchnosti by sa priamo zmonopolizovali isté služby v štátnom záujme prirodzene. Isteže by mohlo ísť o príživníčenie, využitie etatizmu pre vlastný biznis, ale prečo vlastne nie? Oni nie sú občanmi, nezaplatili už dostatočnú gážu pre nenásytný etatistický moloch? Záujmová skupina hľadala cestu k vyžitiu so silným hráčom, vládou, úplatok je večnou podstatou etatizmu. Využiť silový etatizmus pre privilégiá iba sebe, čo sa prirodzene tým ostatným kverulantom nepozdáva, pretože narúša príjemné rovnostárske prostredie. Došiel a už sa výhody hromadia a spachtoš bez pričinenia sa, bez obálky, by len hrabal, aktivita nič, ale rovnosť je jeho heslo.
Banky môžu nanajvýš parazitovať na štátnom, ale štát nemá inakšie príjmy, ako cez povinné platby, možno kde tu stratové a zbytočné podniky, samozrejme vo verejnom záujme, na ktoré treba povinne prispievať a zamestnávať.
Banky sú závislé na štáte, lebo musia naplniť normy ukladané štátom, musia byť v súlade s vládnymi nariadeniami, aspoň na papieri, ale kde niet kontrolóra, etatistickí zamestnanci si neplnia povinnosti, stráca sa aj závislosť na štáte. Lenivosť etatistov a nedostatok nakradnutého výpalného a tým nábor nových síl umožňuje, aby človek sa vyhýbal povinnostiam voči etatizmu.
2 krádeže majetku a zámerné ožobračovanie v mene spoločenského blaha, o ktorého návrhovej podobe a dokonca aj prípadnom oneskorenom a predraženom stvárnení rozhodnú napospol výpalníci spolu s ich vyvolenými koordinátormi, pod hrozbou násilia a väzenia, je prejavom organizovanej zločineckej entity. Najprv by občan musel prejaviť záujem o solidaritu, o verejné statky, výpalníctvo nie je vôbec dobrovoľné a okrádaní nemajú možnosti dovolania sa určovania, kamže sa ich lopota presúva. Aj komunisti zhabali políčka a krčmy, presviedčali o výstavbe verejných statkov pre každého kvôli osvete, veď si ich žiadali a museli výstavbu vaši dedovia zaplatiť zo svojho. Alebo komunisti nesmeli, ale teraz sa musí? Jednému je dovolené sústavne okrádať a inému už nie? Nepochopím takých, čo slepo odovzdávajú svoj osud do rúk vlády, ale ak vláda zhabala pred 100 rokmi rolíčko, tak aj 200 rokov po reštitúciách budú ten počin odsudzovať, ale sami preukázali náklonnosť k pôde, ak im natoľko chýbala?
Štát nie je zdaňovaný, pretože si uzurpoval pre seba monopol na násilie.
Najprv sa násilím domáhajú kradnutia a potom sa určí príjemca, najlepšie je poslať všetko najmenej obľúbeným, cigáňom a negroidom, ako etatistickému aparátu, ktorý bez výpalného stratí opodstanenie, kto už len by spomedzi teroristov terorizoval zadarmo?
3 Armádu a políciu, eštebákov môže ktokoľvek zneužiť na nastolenie hrôzovlády, mne je stále menej ľúto kohokoľvek spomedzi etatistov, koho represálie postihnú. Proti džihádu by zasahovali radi, ale ak by sa hľadala nenávistná reč, alebo prejavy v rozpore s hodnotami demokracie, to by občania už bedákali kvôli ranám.
Štát sa zruší, preto represívne zložky mať nemusí, pretože sám nebude, pritom sa stačí zamyslieť a porovnať, čo všetko bývalo a už nie je, alebo nebolo, ale už je trestné. Etatistickí súdruhovia sami zavádzajú zmätok, súdia a dovoľujú podľa nálad. Trestným činom by malo byť bohorúhanie, vražda, potraty, krádež podľa okolností, podľa závažnosti skutku, podľa výšky škody, dajaké bitky, znásilnenia. Ohováranie by sa riešilo na mieste, s trestom verejného bičovania.
4 súkromné školy určujú rozvrh, alebo dostávajú inštrukcie z ministerstva? Vláda stanovila, že iba absolventi istých odborov môžu ako jediní byť napríklad majiteľmi lekární, musia preukázať kvalifikáciu, najlepšie s 50 pečiatkami a so 100 lajstrami.
5 šedá, tieňová ekonomika, kancelárske krysy nevyňuchali nič, iba odhadujú.
6 nesmie byť nezávislý, ale zákon bez vykonávateľa stráca účinnosť. Pokiaľ je ktosi poriadku dbalý, tak sa neodváži, lebo je otrokom.
7 etatisti všetko podchytili vo svojich písačkách, takže teoreticky asi žiadna, ale čím menej, najlepšie nič získa aparát na vymáhanie „práva“, nastolenie „spravodlivosti“ tým lepšie.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-10 23:53:56 b228ad64

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

Bitcoin nám stresuje


Bitcoin nám stresuje
Medzi vývojármi a celkovo v komunite sa už dlhodobo diskutuje o tom, čo ďalej s Bitcoinom. Pretože jeho používanie narastá a s ním aj počet transakcií. A keďže ťažiari, ktorí sa ...
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu
Raketový rast miezd

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0312 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles