Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Spochybnenie Ježiša ako Boha v Biblii


Spochybnenie Ježiša ako Boha v Biblii

3.6.1 a) falošné argumenty cirkvi

Cirkev sa asi najviac odvoláva na tento verš, že Ježiš je Boh: Vychádzajú z logiky, že Slovo=Boh=Ježiš

 

Evanjelium podľa Jána - kapitola 1

1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.

           Správny preklad 14 verša podľa Pešity je ale nasledovný:

"Slovo sa vtelilo/ožilo do/v nás"

Vysvetlenie: pod pojmom slovo sa myslí Božie kráľovstvo, rozhodne nie Ježiš sám

Dokonca aj Vulgáta hoci má preklad nesprávny, používa predložku "v" nie "medzi": A Slovo sa telom stalo a prebývalo v nás.

 

Ďalej sa cirkev odvoláva, že tento verš by mohol hovoriť o Božstve Krista:

List Kolosanom - kapitola 1

15 On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia,

           Poznámka: každý človek je stvorený na Boží obraz podľa knihy Genezis, takže je to neplatný argument

 

List Hebrejom - kapitola 1

2 V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.

           Poznámka: gnostici, aj Evanjelium Tomáša, hovoria o dosiahnutí akéhosi mystického stavu, kedy sa človek akoby mysľou dušou dostane na začiatok – ešte pred stvorením sveta. Daný mystický stav teda môže dostihnúť aj rádový veriaci, netýka sa to len Ježiša

 

Tiež Sväté Písmo často hovorí, že Ježiš je Pán. Avšak treba si uvedomiť, že slovo Pán jednoznačne ešte neznamená slovo Boh. Je pravda, že v starom gréckom preklade sa Jahve prekladá ako Pán, to samé ale nič neznamená.

Slovo Kyrios sa prekladá ako Pán, Majster, Kráľ

 

3.6.2 b) Boží synovia

Najvyšší titul, ktorý bol daný Ježišovi je "Boží syn". Avšak ako Boží synovia sú pomenovaní aj radoví veriaci, nielen Ježiš.

Tento fakt sa snaží cirkev prekrúcať, že Boží synovia, Božie deti, to sa nemyslí tak doslovne.

Takto cirkev stáročia klamala a klame veriacich, hoci dôkazy sú jednoznačné

 

List Rimanom - kapitola 8

16 Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.

21 že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí.

 

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 20

36 Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.

 

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 5

9 Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

 

List Rimanom - kapitola 8

14 Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.

19 Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia.

 

Evanjelium podľa Jána - kapitola 1

12 Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno,

 

List Rimanom - kapitola 9

8 To znamená, že nie telesné deti sú Božími deťmi, ale deti prisľúbenia sa považujú za potomstvo.

 

Prvý Jánov list - kapitola 3

1 Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho.

2 Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.

 

List Filipanom - kapitola 2

15 aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia; medzi ktorým svietite ako svetlá na svete

 

3.6.3 c) Biblické pasáže priamo spochybňujúce Božstvo Krista

 

3.6.3.1 Nasledovné úryvky z Biblie píšu o tom, že Ježiš sa modlil. Ak by bol Boh nepotreboval by sa modliť. Dokazuje to to, že Ježiš nie je Boh

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 14

23 Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám.

 

Evanjelium podľa Marka - kapitola 1

35 Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil.

 

Evanjelium podľa Marka - kapitola 6

46 Keď ich rozpustil, odišiel na vrch modliť sa.

 

Evanjelium podľa Marka - kapitola 14

35 Trocha poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina.

 

Evanjelium podľa Marka - kapitola 14

39 Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami.

 

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 6

12 V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.

 

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 11

1 Raz sa na ktoromsi mieste modlil.

 

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 22

41 Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa:

43 A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, 45 Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zármutku.

 

Ježišova veľkňazská modlitba 17,1-26

XVII. Ježiš sa modlí za seba - 1 Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: "Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, 2 tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. 3 A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. 4 Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. 5 A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.

Ježiš sa modlí za apoštolov - 6 Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. 7 Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, 8 lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. 9 Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. 10 A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. 11 Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my.

**

List Rimanom - kapitola 8

3 Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prirodzenosti, to uskutočnil Boh, keď pre hriech poslal svojho Syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil hriech,

 

Tento verš tiež jednoznačne spochybňuje Božstvo Krista.

Na okraj mierne odbočím od témy:

Ježišovo telo bolo podľa Pavla hriešne. Napriek tomu kresťania veria vo veľký kult Ježišovho tela. Kým katolíci veria v eucharistiu, protestanti zvýrazňujú dôležitosť Ježišovej krvi, ktorá je podľa nich tá jediná a najdôležitejšia vec pre spásu. Takže kresťania, kresťanské cirkvi sa vôbec neriadia podľa Biblie. Toto neradi počúvajú teológovia, ktorí Ježišovmu telu a krvi pripisujú obrovskú svätosť a kult, kult odpustenia hriechov Ježišovou krvou. Teológovia tiež neradí počujú, že Ježiš mal telo podobné hriešnemu, preto veria, že Ježiš ako Boh bol úplne bezhriešny, čistý, oslobodený od všetkého ľudského-hriešneho.

(Napr. List Hebrejom propaguje kult obety Ježišovho tela, avšak toto je dosť pochybný lisst, , ktorému nepoznáme autora)

 

-Ježiš sám o sebe prehlasuje, že nie je dokonalý, nie je dobrý

Evanjelium podľa Marka - kapitola 10

17 Keď sa vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: "Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?

18 Ježiš mu odpovedal: "Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh.

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 18

18 Tu sa ho ktorýsi popredný muž opýtal: "Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?"

19 Ježiš mu povedal: "Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh.

 

3.6.3.2 Ak by bol Ježiš Boh, nebolo by v Biblii napísané, že Boh vzkriesil Ježiša, ale že sa Ježiš vzkriesil sám

Skutky apoštolov - kapitola 4

10 nech je známe vám všetkým a všetkému izraelskému ľudu, že v mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, stojí tento človek pred vami zdravý!

 

Skutky apoštolov - kapitola 5

30 Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili.

 

Skutky apoštolov - kapitola 10

40 Boh ho tretieho dňa vzkriesil a dal mu, aby sa zjavil

 

Skutky apoštolov - kapitola 13

30 Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych

33 Boh splnil ich deťom, keď nám vzkriesil Ježiša, ako je aj v druhom žalme napísané: "Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil." 37 Avšak ten, ktorého Boh vzkriesil, nevidel porušenie.

 

List Rimanom - kapitola 4

24 ale aj kvôli nám. Bude sa to počítať aj nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána,

 

List Hebrejom - kapitola 13

20 A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša,

***************

Zdroj informácii

http://1meditacia.wz.s k/Author: km # LafuGato16
Cirkev2014-02-06148
-
 24% ( 19 people voted )
+
Tak kto bol teda Ježiš? Len ďalší človek v dave?

cobra # WykeXala95
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-02-06 21:15:05 55f814c2
Biblický Hospodin je tatáž osoba kterou Sumerové nazývali Marduk a Egypťané Ra.
Aby toho nebylo málo,velikán carského Ruska Lenin byl docela malý a jmenoval se Uljanov, Stalinovo skutečné jméno znělo Džugašvili a Velká říjnová revoluce se udála v listopadu. A řízený převrat v Československu byl nazván Sametovou revolucí.

zreo # WateQane73
-
 67% ( 5 people voted )
+
2014-02-06 21:31:52 55478017
Ak budeme Ježiša brať len ako človeka,tak potom mu už ani nemusíme pripisovať vykupiteľské dielo pre celé ľudstvo.Našťastie to tak nieje.Kristus zomrel za naše hriechy aj za tie, ktoré ešte v budúcnosti napáchame.

cobra # WykeXala95
-
 56% ( 6 people voted )
+
2014-02-06 22:02:21 55f814c2
"jako aj vo všetkých listoch, keď v nich hovorí o tomto, v ktorých sú niektoré ťažko pochopiteľné vecí, ktoré neučení a neupevnení prekrúcajú ako aj ostatné písma na svoje vlastné zatratenie" (2.Pet. 3,16)


Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-02-06 22:35:13 57f4c28a
Biblia je cela prekrutena ... a tato kvz. analyza zamerne nasmerovana na spochybnenie jeho Zivota tu na zemi. O Tom ze bol svedci samotny zaznam , teda stopa jeho cinnosti ktora sa zachovala ,... totizto , Biblia bola spisana az o desatrocia neskor /novy zakon/... alebo si myslite snad ze letopocet PO KRISTOVI ,,...je konspiracia??...Okrem toho , vsetko co sa deje svedci o jeho zivote, ... Illuminati a Jezuiti , ich cinnost ANTIKRISTOVSKA a samotne Slovo ANTIKRIST ... Illuminatska familia Orange , kral. rod. Holandska sa dokonca poklada za pokrvnu vetvu Jezisovu , ..a je toho viac , daleko viac ,... ked budete patrat po info. okolo kral. europskych rodoch ktore su na nete , osvetlia vam skoro vsetko. Tovarisstvo Jezisovo , JEZUITI; ktory ovladaju uz veskere nabozenstva na svete a vedu ludi do narucia ANTIKRISTA ; dokonca vedia kde su jeho telesne pozostatky ... samozrejme , jeho telo pozemske , bolo smrtelne ako kazde ine , avsak duchovne v tomto pripade Bozske???... Biblia je zamerne prekrutena Dogma , dnes je uz zname ze sa i narodil riadne pocatim ako kazdy iny clovek aj zomrel- BOL ZABRAZDENY ,... zial... ALE ON SA NEOBETOVAL ZA LUDI ;... On bol Slovo ucinene od Boha Ziveho ,ktore kazal v Tom Bola Jeho uloha i obeta ... Lenze dnes uz to ludstvo nechape , pretoze vsetko je doslova zamerne prekrutene...Ps. HORE TEN POKUS O ANALYZU JE ODPAD , su i daleko rafinovanejsie a dokladnejsie materiali o spoch. Zivota Jezisa Krista , toto je sprosty gic....To uz snad samotna RKC., planuje lepsie spochybnenie jeho Zivota a nie len to ,...BUDETE PREKVAPENI S CIM TERAZ VO FINALE PRIDU !!!
milan # MatoRica16
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-02-07 02:36:25 5123ba7a
BIBLIA je presná a pravdivá, jej slová pochopí iba človek ktorý úprimne uverí, celým svojim SRDCOM, potom mu bude význam slova zjavené v plnej nádhere, svetle a múdrosti.
Kto zapochybuje, neverí celým svojim SRDCOM, preto pochybuje.lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 4 people voted )
+
2014-02-07 07:18:11 b91d9c22
loading...
,,BIBLIA je presná a pravdivá, jej slová pochopí iba človek ktorý úprimne uverí, celým svojim SRDCOM, potom mu bude význam slova zjavené v plnej nádhere, svetle a múdrosti.
Kto zapochybuje, neverí celým svojim SRDCOM, preto pochybuje."

Mas nejaky specialny vycvik na pisanie tychto svrabov?

Napaveli # FukyWipa84
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-02-07 07:58:26 3ec5dc07
Napaveli
Dôležité je že ma nezastaví tvoja slepota, pred týmto slovom.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 08:06:11 b91d9c22
Zhrnutie: Kostolný manuál oviec je len bezcenná zbierka rozprávok bez literárnej a faktografickej hodnoty, vhodná len na jedno použitie...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 60% ( 5 people voted )
+
2014-02-07 08:27:09 d4254112
Tu sa poučte,mudrci:
http://www.youtube.com/watch?v=TJ7ru1mIQkM

filip # WyboCeci64
-
 74% ( 9 people voted )
+
2014-02-07 08:39:14 5f67accc
Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a kvasu parazitov. Oni čistia čašu zvonku, ale ich vnútro je plné lúpeže a nepravosti. Ich hrtan je ako otvorený hrob. Svojimi jazykmi hovoria ľstivo.Za perami majú jed vreteníc, ich ústa sú plné kliatby a horkosti. Ich nohy sú rýchle prelievať krv, na ich cestách skáza a nešťastie, nepoznajú cestu pokoja.To sú oni paraziti, ktorí za špinavé peniaze Nás ovládajú cez média.
propolis # TokeData93
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-07 09:05:55 c31c4b12
Lucifer
Presne tak ako pises - biblia je presna a pravdiva - len pri nej nesmies pouzivat rozum.

No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-07 09:07:28 b2284882
No toto, ako moze byt nieco presne a pravdive, ked pri tom nesmies pouzivat rozum? tuto schemu by som skor aplikoval na jednu konspiracnu teoriu z 19. stor. siriacu sa svetom, ale na knihu tazko

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 09:14:55 5ab6fb7f
Fero preco ? Lebo sa vie kto ju napisal, na rozdiel od bilblie ktora je vraj od samotneho najvyssieho ?
Alebo co je na tej biblii presne, ked uz aj samotni cirkevnici tvrdia ze mnohe v biblii ze je myslene - obrazne. Alebo aj Ty si ušúľaný z hliny ?No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 09:29:40 b2284882
tak niekto je usulany z hliny, niekto povazuje za svojho predka kus bahna, skoro rovnake nie ? :)
nie je podstatne, co tvrdia cirkevnici. nie je dobre byt pri citani knihy hocijako ovplyvneny, este horsie je ak sa spolieham na niekoho vyklad.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 09:41:07 5ab6fb7f
Fero
Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 2 Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží Duch sa vznášal nad vodami. 3 Boh povedal: Nech je svetlo. A bolo svetlo. 4 Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy. 5 Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň. 6 Boh povedal: Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd. 7 Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo. 8 Boh nazval oblohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň. 9 Boh povedal: Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, nahromadia na jedno miesto a nech sa ukáže pevnina. Tak sa aj stalo. ABC10[/ur
l] Boh nazval pevninu zemou a nahromadené vody nazval morom. Boh videl, že je to dobré. ABC11[/ur
l] Boh povedal: Nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom rôzneho druhu. Tak sa aj stalo. ABC12[/ur
l] Zem vydala sviežu zeleň, semenné rastliny rôzneho druhu a ovocné stromy so semenom rôzneho druhu. Boh videl, že je to dobré. ABC13[/ur
l] Bol večer a bolo ráno, tretí deň. ABC14[/ur
l] Boh povedal: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky. ABC15[/ur
l] Nech svietia na nebeskej oblohe a osvetľujú zem. Tak sa aj stalo. ABC16[/ur
l] Boh utvoril dve veľké svetlá: väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci; urobil aj hviezdy. ABC17[/ur
l] Boh ich umiestnil na nebeskej oblohe, aby svietili na zem, ABC18[/ur
l] aby vládli vo dne i v noci a oddeľovali svetlo od tmy. Boh videl, že je to dobré. ABC19[/ur
l] Bol večer a bolo ráno, štvrtý deň. ABC20[/ur
l] Boh povedal: Nech sa hmýria vody živými tvormi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebeskou oblohou. ABC21[/ur
l] Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, ktorými sa hmýria vody, a všetky druhy okrídlených vtákov. Boh videl, že je to dobré. ABC22[/ur
l] Boh ich požehnal a povedal: Ploďte sa a množte sa a naplňte vodu v moriach; vtáctvo nech sa množí na zemi! ABC23[/ur
l] Bol večer a bolo ráno, piaty deň. ABC24[/ur
l] Boh povedal: Nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov: dobytok, plazy a divú zver. Tak sa aj stalo. ABC25[/ur
l] Boh utvoril rôzne druhy divej zveri, dobytka a plazov. Boh videl, že je to dobré. ABC26[/ur
l] Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. ABC27[/ur
l] Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. ABC28[/ur
l] Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi! ABC29[/ur
l] Potom Boh povedal: Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom. ABC30[/ur
l] No všetkým suchozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje po zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny. Tak sa aj stalo. ABC31[/ur
l] Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň.

Tento pamflet hore chces porovnavat s knihou ktora sa pokusala ako tak objasnit vznik a vyvoj zivota detailnejsie ? Alebo Ti toto hore staci ako - presny a pravdivy popis..

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 09:45:53 b2284882
Fero nic ti nebrani a medze sa nikomu nekladu pri spochyhneni tej konspiracnej teorie. Ved to je len teoria, co ta na nej tak stve? Ved ju falzifikuj.
Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 09:48:52 59ad5d21
No toto, porovnavas neporovnatelne. ta kniha nebola v ziadnom pripade napisana za tym ucelom ako ten pamflet z 19. stor.. Tato oblast vobec nie je podstatna, ci sa na to pozrieme z akehokolvek pohladu. Ale v tom texte, ktory si skopiroval je mnoho informacii, ktore su zname len posledne roky. avsak nie je to napisane terminologickym jazykom, na ktoreho akceptaciu su niektori jedinci nachylni.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 09:58:05 5ab6fb7f
Rafael, ja ju mam davno falzifikovanu preto pre mna nie je vedecka, ale konspiracna

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 09:59:07 5ab6fb7f
No nezda sa mi ,ako casto sa ju snazis dehonestovat, inak vies o tom ze dehonestovanie neznamena falzifikovane?
A tak isto mozem ja tvrdit, ze ak s tym nechces vyjst na verejnost, asi konspirujes.
Lebo ak by to bola konspiracia, preco by to neuzakonili ako fakt? ved v nasej spolocnosti v ktorej zijeme, by sa to predsa dalo.

Ak je to ale len vedecka teoria, navyse verifikovatelna a navyse doteraz nefalzifikovatelna, preco to slovo konspiracia?

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:03:08 59ad5d21
*A nie je nic lepsie ako ju zaroven aj nahradit tou tvojou verifikovanou a falzifikovatelnou, inak len zahmlievas.
Preco to nevydas som ti napisal, kazdy vedec, dokonca aj taky, ktory ma pochybnosti (ale nie falzifikaciu) ti ju za 5 sekund falzifikuje.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:04:54 59ad5d21
Fero
Ale kdeze. Ty si porovnaval neporovnatelne, a ja som Ta na to iba upozornil... Bol som zvedavy ci Ti to dojde.

Takze ano - mas pravdu - porovnaval si neporovnatelne. Ja s tym suhlasim, neda sa to porovnavat.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:06:13 b2284882
Konspiracia by bola ,ak by z toho mal niekto prospech, obvinit tuto teoriu z konspiracie je zatial ale jediny aj ked smiesny sposob ,ako ju spochybnovat, lebo kritici vedia, ze je stale nefalzifikovatelna.

Nie je nic lahsie ako vytvorit konspiraciu a profitovat z nej ,ale vytvorit vedecku teoriu a neprofitovat, to je uz teda nieco.
Profit z boha je zrejmy, staci zajst do Rima, profit z vyvoja, kam mam zajst si pozriet ten blahobyt?

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:09:08 59ad5d21
No toto
No pre teba panflet, ale faktom zostáva že je najrozšírenejšou knihou, jej výtlačky predstavujú 2 5000 000, to znamená že je najčítanejšou knihou, ktorá sa zachovala 2000 rokov a stále drží prvenstvo vo všetkých knihách.
Tak teraz sa ponúka otázka, je toto náhoda? no asi nie, pretože čísla a fakty nepustia.

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 10:10:20 b91d9c22
@fero
a cim ju mas falzifikovanu?
obrami, ktorych kostry nikto nazivo nevidel?
alebo vysvetlenim, ze makka vrstva dokaze preniknut tvrdou vrstvou?

memory # XifiTasa15
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-07 10:11:44 d94b4972
@lucifer
urcitym politikom veri viac ako polovica naroda
su ti politici dobri? no asi hej, fakty a cisla nepustia

vidis tu "logiku" tvojho tvrdenia?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:13:29 d94b4972
Rafael
Svet je utvorený a zosúladený do takej presnosti že za celú vedeckú históriu vedci nedokázali ani len spochybniť že všetok život na tejto planéte stvoril BOH. Ak si im uveril a podotýkam že len uveril, pretože dôkazmi rozhodne nedisponujú neznamená že ťa oprávňuje mať pravdu vo svojich konšpiračných teóriách o náhode ktorá stvorila tento svet.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:14:43 b91d9c22
lucifer a co ma spolcne pocet vytlackov s pravdou?
Koran ma tiez dost vytlackov, az dosiahne pocet vytlackov biblie, stane sa pravdivejsim?
Aj ty ale rozmyslas logicky, do vynalezu knitlace pocet vytlackov bol maly, navyse kazdy prepis, ci preklad trocha tu pravdu pozmenil.
Ale kedze tvoj zidovsky tata asi letel na cisla, dovolil, aby ludstvo vynaslo knihtlac a tym zabezpecil jej pocetnost vytlackov...

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:14:58 59ad5d21
memory
Divné prirovnanie, ale ak iné nemáš?

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 10:15:59 b91d9c22
lucifer a preco by taku kravinu spochybnovali ,ak to nie je vedecka teoria, ale len dogma. Ak by sme sa snazili spochybnovat dogmy, nic ine by sme nerobili.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:17:14 59ad5d21
Rafael
Korán ešte nedosiahol čísla aby mohol konkurovať BIBLII a ak máš dôkaz o pozmeňovaní slov v tejto knihe, nieje nič jednoduchšie ako to dokázať v opačnom prípade tu predstieraš len svoje prázdne slová ničím nepodložené a tým sa ja zaoberať nemusím.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:18:25 b91d9c22
@lucifer
to prirovnanie je spravne, lebo ukazuje, ze cisla o mnozstve nedokazuju spravnost...
cela vedecka historia? vies ako dlho trva? asi tak 400 rokov
ta vasa historia trva uz 2000, trosku nepomer, nemyslis?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:18:36 d94b4972
Rafael
Ale predsa ty sám veríš dogmám, zabudol si?.." toto všetko vzniklo z ničoho náhodou" s úctou tvoj veľmajster ktorý na tebe zarába Darwin:D

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 10:19:43 b91d9c22
Lucifer
Logicky klam - argumentum ad populum..

A nahoda to nie je - ale nic to nedokazuje ani o pravdivosti ani o presnosti tohto pamfletu..
Hovori to nieco len o popularite tejto knihy - ktora ak to neslo podobrotky - presadzovala sa aj nasilim.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:19:44 b2284882
lucifer tvoje logicke porovnanie pravdivosti na zaklade poctu vytlackov je podobne tomu, ze kto dalej docika ma vacsiu pravdu.
Nikto predsa netvrdil, ani ja, ze koran ma viac vytlackov, ale ako ukazovatel pravdivosti je to smiesne.
Nie jen ic lahsie ako vytlacit 3 000 000 000 vytlackov o naprostej kravine, aj tak ju ludia nebudu za pravdivu povazovat.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:21:43 59ad5d21
@lucifer
vedci ani ti, ktori veria viac vedcom ako panbickarom nikdy netvrdia, ze nieco tak je na 100%
kazda teoria ma urcitu pravdepodobnost, to len vy s istotou tvrdite, ze to vsetko stvoril boh a nato vam staci jedna knizka

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:22:07 d94b4972
Lucifer
Vidim ze tu porovnavas popularitu koranu s popularitou biblie..
Prestan si pliest statistiky s pravdou, alebo aj pre Teba plati ze opakovana loz sa stava pravdou ?


No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:22:09 b2284882
memory
Faktom v celej vedeckej teórii vždy zostáva a navždy zostane, že vznik celej existencie tu na zemi zostane neodhalená dokonca aj vedcom, preto aj tvoje spochybňovanie nemá žiadnu váhu, len predkladáš ľudom svoju.."vieru"

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:22:34 b91d9c22
@lucifer
ako mozes vediet, ze vedci to nikdy neodhalia?
si vedec, ked vies ako postupuju a co robia?
mas prilis silne tvrdenia na to, ze si cital len jednu knizku

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 10:25:12 d94b4972
No toto
To nie ja porovnávam, ale rafael, štatistiky pokiaľ sú známe vždy boli len čísla, dokazujú vždy len popularitu, nikde som netvrdil že sú dôkazom o pravdivosti tejto knihy, nevsúvaj sem slová ktoré som nikdy nevyriekol.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:25:31 b91d9c22
lucifer ako profituje Darwin z evolucie? Mimochodom, nebol to len Darwin, ktory v tom case s tym prisiel, ale to je pre teba spanielska dedina.
Takze kde ma postavene domceky, kdel udia sypu do mesteka peniaze, aby trykaci deti si vo Vatikane beztreestne mastili tie tlsre pedofilne brucha?
Neviem o ziadnom profite ani Darwinovych deti,ani deti dalsich siritelov len obycajnej vedeckej teorie, ktora svojou neobycajnostou oproti inym vedekym teoriam ma tu jedinu slabinu, ze popiera vase taranie.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:27:02 59ad5d21
memory
Ako to viem? z jednoduchého faktu ktorý pre ľudstvo zostane navždy nemenný, život nevznikne zo smrti, skôr naopak, to znamená že najskôr musí byť hmota aby vznikla ničota.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:27:14 b91d9c22
No toto, ak sa to neda porovnavat, tak naco to porovnavame? a kto ja ty?
Rafael, uz som ti o tom pisal. na uvazovanie o evolucnej teorii ako o vedeckej potrebujes mat predpoklad milionov rokov. ak ho ta teoria nema, je konspiracna.
memory,
dohladaj si tie kamene, co som ti odfotil davnejsie a uvidis prenikanie vrstiev. este tie kamene niekde mam, mozem ti ich odfotit znova. ale inak to maju vsetko na svedomi kreacionisti, stavaju pyramidy, zakopavaju obrov, robia sosky dinosaurov s ludmi a potom ich zakopu. navazaju v tatrovkach geologicke vrstvy atd.. chce to velke usilie.

Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 10:31:10 5ab6fb7f
klincos dokazal opak, bol to precedens?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:31:11 59ad5d21
@lucifer
ktora teoria tvrdi, ze zivot vznikol zo smrti?

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 10:31:41 d94b4972
Rafael
Hriechy jedincov, prenecháme hriešnikom, aj pred takýmito varujú slová z tejto knihy. To ale neznamená že sa týchto ohavností zúčastňujeme všetci, ak máš potrebu obviňovať nerob to všeobecne.

lucifer # FaliQuva33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 10:32:41 b91d9c22
Lucifer neviem či netáraš, o ničote som ešte nepočul že by niekde existovala...

Si si nejako príliš istý tým že by NIČ mohlo aj niekedy niekde existovať ale vidieť ste to nikdy nikde nevideli že.. Tak ako boha.


No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:33:05 b2284882
memory
Tak ti to upresním, smrť vznikne len zo života.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:34:56 b91d9c22
Fero spochybni vek Zeme, to som ti uz neraz pisal.
Ja viem, ze to musi cloveka dozrat, ak ma hypotezu, ktorej sa drzi a nevie s nou pohnut.
Preto nehanbi sa, povedz, ci nacrtni, kolko rokov ma Zem a podloz je verifikaciou. Potom sa mozme dalej bavit o tom, ci vedecka teoria ma z toho nejaky profit, ak nastolis tuto teoriu. zatial si ju ale ani nefalzifikoval, ani si neuviedol, aky profit z toho kto ma.

Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 10:34:58 59ad5d21
No toto
Ty ale veríš že ničota existuje, tvoja viera je založená presne na tomto slove, veríš že raz nahradíš toto slova dôkazom, preto aj neustále hľadáš, lenže tu na tejto stránke, v tejto dobe a za takýchto technických podmienok sa toho nikdy nedočkáš, preto ak ti môžem poradiť mal by si sa pripraviť aj na možnosť ktorú tak zavrhuješ.

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 10:37:42 b91d9c22
@fero
sosky dinosaurov SU dokazany podvrh, vytvoreny hlavne pre peniaze, nie pre dokaz kreacionizmu
co maju pyramidy spolocne s kreacionizmom? to je ta tvoja splet a tvoja teoria, ktoru si nam nikdy nepredstavil, ale stale sa nou ohanas, kto je viac konspiracny, ty so svojou nikdy neprezentovanou teoriou, alebo vedecke teorie, ktore sa zakladaju na dokazoch?
obrovia su pravi len na fotkach, ich kosti nikdy neexistovali a nikdy neboli nikde vystavene...
par tych tvojich kamenov moze dokazovat akurat tak lokalnu povoden, neexistuje jediny dokaz globalnej povodne, jeden jediny...uz ti to rafael niekolkokrat vravel, najdi fosilie dvoch roznych zivocichov, ktore mali zit oddelene v rovnakej vrstve, ak to najdes, cela evolucna teoria padne....
ale urcite to evolucionisti pred tym, ako navozili v tatrovkach vrstvy najskor pekne usporiadali, aby to nebolo mozne tymto sposobom vyvratit

este jedna otazka, na ktoru si nikdy doteraz neodpovedal...
ak tvrdis, ze neomova archa bola skutocna a je na hore ararat, ako je mozne, ze kengurie kosti neboli najdene nikde, po ceste z araratu do australie?...alebo ze by noe robil zastavky po kontinentoch a hovoril, tu vysadim kengury, koaly, tasmanskych diablov, tu vysadim tychto slonov, tu vysadim inych slonov...

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:39:36 d94b4972
Lucifer asi si sa pomiatol.. Sa skôr priprav na to že Tvoja nádej umrie posledná. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-07 10:41:32 b2284882
@luifer
este raz, ktora teoria tvrdi, ze zivot vznikol zo smrti?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:41:48 d94b4972
Ked sme pri tom Ararate, bol to v tej dobe asi najblizsi najznamejsi vysoky vrch, dokonca Mont Blanc je vyssi, nehovoriac o vrchoch Himalaji, ale preco potom archa zakotvila na takom malom kopceku, nie je to konspiracia?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:43:23 59ad5d21
No toto
Múdry je pripravený na všetko.


Memory
Kde tvrdím že život vznikol zo smrti?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:48:14 b91d9c22
Najlahsie je vyvracat bludy bludmi, linia sa viedla od dristania roznych kultur. Preto bolo velmi lahke nahradit jednu dogmu inou dogmou.
Som prekvapeny fero, ze pouzivas rovnaku schemu, len ti prekaza, ak to robia vedci sposobom, ktory ty nedokazes ovplyvnit.
Ak niekto zacal spochybnovat geocentrizmus, nebolo prdsa nic lahsie, ako ju presadit silou, ako ine dogmy.
Ale takto veda nepracuje, predlozila vypocty a dokazy.
Ak mas o tom vedomosti, len na zaklade pozorovania sa da geocentrizmus vyvratit, navyse ju dokazali nahradit fungujucou vedeckou teoriou.
Zeby aj to bola vtedy konspiracia?
No mnohym sa to urcite zdalo ,tak ako tebe evolucia.
Zivot ubiehal a uz tu asi hadam az na par trotlov, neveri v geocentrizmus.
Ale nahradit teoriu, inou dokazatelnou, tak na to treba asi viac ,ako len neustale spochybnovanie, ze vraj ide o konspiraciu.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:51:44 59ad5d21
@lucifer
zamotavas sa, ty samozrejme tvrdis, ze zivot nevznikne zo smrti a tym argumentujes proti evolucnej teorii, ale evolucna teoria to netvrdi, ani ziadna ina teoria netvrdi, ze zivot vznikne zo smrti, teda tento tvoj "argument" je zly...

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:51:55 d94b4972
Rafael
Pretože BOH stiahol vody a usadil Noeho presne tam kde ich chcel mať.

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 10:52:05 b91d9c22
chlapci kratkodoba pamat pacient je v prdeli....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:52:18 59ad5d21
lucifer ano asi tak to bolo, ale aj tak to nevysvetluje ,preco Ararat a nie Sibenicny vrsok v Levaroch.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:53:20 59ad5d21
Lucifer mam na teba technicku otazku - ako boh sťahuje vody ?

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:56:33 b2284882
memory
Evolúcia nedokazuje dokonca ani samotný vývoj evolúcie, vždy to bude a zostane len teória, môj celý príspevok nebol namierený proti evolúcii k týmto dogmám sa nemám prečo vyjadrovať nedokazujú nič, snažil som sa ti vysvetliť že všetok život nemôže vzniknúť zo smrti. Tak ako sa o to dnes pokúšajú vedci ktorý tvoria jednu rozpávku za druhou, napríklad velký tresk a pod.

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 10:57:55 b91d9c22
Lucifer ak by boh povedal - bud velky tresk - verim ze by sa Ti to pacilo - a nic by si nenamietal..

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 10:59:51 b2284882
vyvoj nedokazuje ani vyvoj vyvoja, tak touto vetou si sa lucifer vysvihol na piedestal, si king...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 11:00:28 59ad5d21
Tak ako to bolo lucifer s tym stahovanim vody.. Boh vytiahol spunt a voda vtiekla do zeme alebo ju boh odparil do vesmiru ?

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 11:02:25 b2284882
@lucifer
evolucia nedokazuje vyvoj evolucie
toto je vyrok mesiaca februar :))))
aj vies co si tym chcel povedat? :))

a ako boh storil vesmir? lusknutim prstu?

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 11:03:09 d94b4972
Pre tých, ktorí tvrdia že Biblia nie je pravdivá, odporúčam vypočuť si
http://www.exitklub.sk/je-biblia-
doveryhodna-t-strba-03022014


Halbot # VinyQoxu50
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 11:03:21 d551a2cb
Rafael, ja nemam preco pisat vek zeme. napisal som ti v minulosti preco zem nemoze byt taka stara, aby poskytla priestor evolucnej teorii. o tom, kto ma z coho profit nema zmysel pisat, aj tak by si to nikdy neakceptoval.
memory,
samozrejme vsetko su to podvrhy. nezavisle vedecke institucie nam to predsa objasnili. jasne dokazy nie? ani ziadne kosti neexistovali. a vsetky nalezy su pekne rozvstvene vsak? vies, ja som zase cital opak. ale to je asi tak vsetko co si tu mozeme napisat. dokazy o globalnej povodni mas vsade okolo seba, je to len o nastaveni ako sa pozeras na svoje okolie. a Rafael mi tvrdil, ze zem bola kedysi snehova gula, ktora sa roztopila globalne. a ozaj :) :)
este odpoved na tvoju otazku mas v Pikovom prispevku 09:45.

Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 11:04:22 5ab6fb7f
Rafael
Celý vývoj je len teória a teória nedokazuje dokonca ani svoje slová, ak nebudú podložené dôkazmi, ak to nechápeš rád ti to vysvetlím znova.


No toto
Tak to fakt neviem, adie, musím ísť makať.

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 11:05:24 b91d9c22
Fero a uspokojil by si sa s takou odpovedou u tych, ktorych kritizujes, ved si nenapisal nic, co by nielenze falzifikovalo tuto teoriu, ale ani to, co by tvoje schemy mali aspon malicku verifikaciu.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 11:07:20 59ad5d21
Fero napis mi preco zem nemoze byt taka stara, aby poskytla priestor evolucnej teorii. To ma zaujima.

No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-07 11:07:55 b2284882
lucifer vidis kam sidospel ,adokonca ani biblia nie je fakt, je to len teoria, ale pre drvivu vacsinu len dogmaticka, s vedeckou nema nic psolocne.
Fero, ano Zem mohla byt snehova gula ,ale v obdobi pred dinosaurami, nie po nich.
Preto aj napr. dinosaury roztrusene po celom svete dokazuju prave len a len jednu jedinu vedecku teoriu, a to, ze pokial bola v celku aj zivocichy boli ine ako ked sa rozdelili kontinenty.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 11:10:20 59ad5d21
No toto, napr. preto, ze deje na zaklade ktorych su odvodene miliony rokov sa dokazatelne dokazu udiat v casovom ramci par dni, ci mesiacov. A tieto deje su klucove pri casovom predpoklade.
Rafael, precitaj si lepsie Genesis. Mas tam vsetky klucove udalosti zapisane. inak ako sa ty pozeras na suzitie dinosaurov s ludmi po tych informaciach, co si mi poslal?

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 11:24:22 5ab6fb7f
Pekne ste toho bývalého bachárskeho príbucha argumentačne dokopali, až s plačom ušiel hľadať útechu za svojim ošetrovateľom.

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-02-07 11:30:23 d4254112
no suzitie s dinosaurami nemame dolozene, ale mame dolozene, ze v dobach kedy zili, a to je zaujimave a vobec nie konpiracne, tie iste duhy zili v roznych castiach sveta.
Preco asi?
preco rovnake rasy ludi nezili v roznych castiach sveta?
Logika nepusti, dinosauri zili, kedy Zem bola v celku, ludia az vtedy, ked sa zem rozdelila. Tak je to aj s ostatnou faunou a florou, ked to ty nevidis, ci tomu nechces porozumiet, to ale nefalzifikuje nic, len osvetluje tvoje tendencne zmyslanie.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 11:32:31 59ad5d21
Ale aj tak musis uznat, ze napriek tzv. konspiraciam to stale sedi,ze? Nie je to na slaktrafenie?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 11:33:07 59ad5d21
@fero
ako stvorenie sveta podla genesis odpoveda na otazku, ako sa po potope dostali kengury z araratu do australie?

dokazy globalnej povodne nie su nikde, to som ti vysvetloval uz pri nasej prvej debate, ak by nejaka globalna povoden bola, museli by byt geologicke vrstvy naukladane rovnako po celej zemi...a su?
to co ty povazujes za globalnu povoden su vzdy len lokalne povodne, vzdy

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 11:33:23 d94b4972
"jej výtlačky predstavujú 2 5000 000, to znamená že je najčítanejšou knihou"

K tomu, aby někdo mohl z těch výtlačků jakože něco mít, musí být naučen co?....No přece číst.
A to je to o co v tom "šíření'" v historii šlo - přimět lidi celého světa obtěžkat se gramotností.

sece # QaweBisa91
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 11:34:47 4e88b440
Fero preto ak si schopny sebareflexie, vysvetli, kedy sa zem rozdelila a za akej fauny a flory to bolo.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 11:35:15 59ad5d21
No toto # DyvuVeqi71

Vieš prečo až neskor boh vytvoril rastlinstvo ako zvieratá, podľa toho pamfletu ( príspevok 9.45 hod.)? Lebo tie zvieratá, čo vytvoril pred tým veľmi bľačali a boh to nemohol už počúvať, znelo to asi tak, ako teraz bľačia náboženské ovce.


Slovienom a Slovanom zdar!

jan # PukiKyri51
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 11:42:17 8d08bdc3
@fero
a ktore tvrdenia z genesis su pravdive?
1:3-5:
Boh povedal: Nech je svetlo. A bolo svetlo.
Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy.
Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň.

1:14-19
Boh povedal: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky.
Nech svietia na nebeskej oblohe a osvetľujú zem. Tak sa aj stalo.
Boh utvoril dve veľké svetlá: väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci; urobil aj hviezdy.
Boh ich umiestnil na nebeskej oblohe, aby svietili na zem,
aby vládli vo dne i v noci a oddeľovali svetlo od tmy. Boh videl, že je to dobré.
Bol večer a bolo ráno, štvrtý deň.

takze oddelil den a noc na prvy den, alebo az na stvrty?


1:11-13
Boh povedal: Nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom rôzneho druhu. Tak sa aj stalo.
Zem vydala sviežu zeleň, semenné rastliny rôzneho druhu a ovocné stromy so semenom rôzneho druhu. Boh videl, že je to dobré.
Bol večer a bolo ráno, tretí deň.
26-27
Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi.
Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.

2:4-7
Takto sa udialo stvorenie neba a zeme. Keď Hospodin, Boh utvoril zem i nebo,
ešte nebol na zemi nijaký poľný ker a nerástla nijaká poľná bylina, lebo Hospodin Boh nezoslal na zem dážď a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem.
Spodná voda však vyvierala zo zeme a zavlažovala celý zemský povrch.
Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.

takze, najprv stvoril zelen, rastliny a potom cloveka, alebo najprv cloveka a potom zelen?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 11:44:08 d94b4972
Rafael, tu logicku skladacku mas vyskladanu iba z udajov, ktore mas. ja poznam ine udaje, ktore do tvojej logiky nezapadaju, ale zapadaju do mojej. ale aj tak musis uznat, ze napriek tzv. bajkam pastierov koz to stale sedi. nie je to na slaktrafenie? je tam kopu detailov, ktore treba brat do uvahy. aki boli vtedajsi ludia? ako na nich vplyvala ina klima? odkedy pozname ludske rasy? to je strasne na dlho, o com by sa dalo bavit.
memory,
genesis vobec nie je len o stvoreni sveta. odpoveda aj na tvoju otazku. inak minuly tyzden som jedol kenguru tu v europe, ktovie ci by sme nasli kosti na ceste z australie :)
co sa tyka geologie, vobec nemuseli. potopa bola globalna, ale to neznamena, ze ze geologicke vsrtvy musia byt naukladane rovnako na celej zemi. to by odvtedy nemohli nikde prebehnut ziadne ine geologicke deje, ale aj tak by neboli rovnake.

Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 11:45:24 5ab6fb7f
Fero ano mam a potvrdzuje ju biodiverzita.- Potvrdzuje to to, ze napriek zaznamom z biblie, ci Genesis, nie je tam zmienka o zemiakoch, rajcine, kave, ci kengure, alebo ptakopyskovi. Zaujimave ze?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 11:47:46 59ad5d21
Rafael, biblia nie je kniha o biodiverzite a pre svoj obsah nie je potrebne uvadzat tam rajciny, ci zemiaky, alebo vtakopyska.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 11:55:13 5ab6fb7f
Fero takze ako vidis, nase skladacky su rozdielne, moja je verifikovatelna, tvoja nie, napriek tomu mas dojem, ze tvoja je spravna, moja nie.
Ja zasa tvrdim, ze moja je vedeckejsia ako tvoja, a nemam roblem akceptovat tvoju, ak ju podlozis presne tym, cim tuto zatial nevies spochybnit.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 11:56:26 59ad5d21
@fero
ale odpoved nie je v prispevku 9:45 :)

geologicke vrstvy by museli byt rovnako usporiadane, kedze hustejsie a tazsie je vzdy naspodku, pri akychkolvek geologickych dejoch spojenych s povodnami, ine geologicke deje len tieto vrstvy po sebe posuvaju, nemenia ich poradie


memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 11:57:11 d94b4972
Fero asi si ju necital. Dokonca je tam pasaz, kde netopierov radia k vtakom...
Takze ak mi tam najjdes zvierata, ktore zili a dokazatelne stale ziju len na uzemich, pisatelmi biblie nepoznanych, tak sa ti budem snazit lepsie porozumiet, o com hovoris.
Ale kedze aj ja aj ty viemem, ze to tam nenajdes, je tazke, aby som mohol akceptovat tvoju tendencnost.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 11:59:12 59ad5d21
Rafael, ak sa potrebujes takto utesovat, ja ti to neberiem. Nepovedal by som, ze je vedeckejsia. Iba je vedcami viac presadzovana, zatial co ine potlacane.

memory, ale je len ju tam nevidis:)

memory, to by sme si namiesto teoretizovania museli namodelovat. ziadna prirodna rieka na svete netecie, ale sa toci :)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 12:07:18 5ab6fb7f
@fero
nie je tam, ani tam nemoze byt, casovo by totiz povoden predbehla genesis ;)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 12:09:38 d94b4972
Rafael, nerozumiem ako mozes robit zavery na zaklade niecoho, co tam nie je. rob na zaklade, co tam je. ak si tak zatazeny na tie zvierata, zober si napr. rozdelenie, ciste a neciste. je to vysoko vedecke.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 12:14:24 5ab6fb7f
Fero lepsiu odpoved nemas? Je to naozaj zalostne z tvojej strany ,lebo robis to, co ostatnym vycitas.
napriek neodskriepitelnemu faktu, ze vedci to hovoria preto, lebo maju take indicie, ty to tvrdis bez indicii a dogmaticky.
nemysli si, ze cely svet sa spriahol proti par pisalkom, ktori zistili, ze mozu pisat a dokonca na tom bohatnut ak budu popierat vedecku teoriu nevedecky a napriek mnohym predpokladom je zrejme, ze im nenaleteli len hlupaci ,ale aj studovani ludia.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 12:15:41 59ad5d21
memory, vsak sme sa bavili o kenguracj nie? je to tam, len citaj pozorne. skus postupnymi jemnymi krokmi :)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 12:17:03 5ab6fb7f
Nie rafael, vedci to tvrdia preto, lebo su tak manipulovani. existuje aj ina uroven nazerania na tie indicie. ale to zase ty vycitas mne, tak zase sme sa nikam nepohli. vsetko sa da otocit. no a to je na tom to zalostne.

Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 12:20:01 5ab6fb7f
@fero
pytal som sa ta, ako sa dostala kengura po potope z araratu do australie, ty si ma odkazal na prispevok 9:45
ja som sa ta nepytal ako vznikla a preco v australii :)

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 12:20:13 d94b4972
vidis memory, vsak my sa dobre chapeme. presne na to som ti odpovedal :) je tam viac informacii, ako len tie, na ktore sa zameriavas

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 12:24:44 5ab6fb7f
fero otocit sa to da, to nepopieram, ale ten sposob otocenia nezavisi na sile, alebo style pisania. Zalezi vzdy na tom, ci sa to da zdovodnit a dolozit.
Biodiverz&itu, ci absenciu zivocichov pred pangeou a po nej mozes spochybnit len rozmunmym zdovodnenim,a to som od teba nikdy nedostal.
preto nezavadzaj ak obidve teorie( i ked s tvojou dogmou treba narabat ako s dogmou) ze su rovnake.
Ak by Fvius napisal recept na leco, rad sa s tebou stotoznim, alebo ak by Nero uvaril zemiakove pyre, tak sa ti ospravedlnim, ale nikto o rajcine, paprike, ci zemiakoch nepisal.....

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 12:27:07 59ad5d21
predpokladam, ze Nero si nevaril sam, tak mozno preto nepisal recept na zemiakove pyre.
vidis presne o tom to je. ty urcis, co je to rozumne zdovodnenie? kto to urci?
pre mna je napr. nerozumne tvoje tvrdenie, ze staroveke civilizacie sa nenavstevovali napriek tomu, ze o tom svedcia mnohe znaky, len preto, ze si nevarili leco.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 12:34:46 5ab6fb7f
Fero takze zem nemoze byt taka stara, aby poskytla priestor evolucnej teorii preto lebo podla Teba
deje na zaklade ktorych su odvodene miliony rokov sa dokazatelne dokazu udiat v casovom ramci par dni, ci mesiacov. A tieto deje su klucove pri casovom predpoklade.

No to neviem ci sa mozu udiat ale Gejza ma taku teoriu ze sa neda dokazat ani to ze vsetko tu vzniklo pred hodinou, a ocitlo sa to v takom stave ako to je...

Takze to mi nestaci, potreboval by som dokaz ze sa to aj udialo v casovom ramci par dni, ci mesiacov.
Podla toho akou rychlostou sa od seba vzdaluju kontinenty a ako su navzajom daleko - myslim ze si vedla. Aj to je jeden z mnohych moznych ukazovatelov casoveho obdobia..

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 12:43:14 b2284882
Fero, ze sa nenavstevovali som ti vysvetlil, ty si pleties povodne znalosti so zanlostami ziskanymi az sa ti ludia nestretali, dosvedcuje to absencia kolesa, ci prave ta rozlisna fauna a flora, stavby to dokresluju prave preto, lebo vsetci ludia pochadzaju prave z doby, kedy sa tie prve stavby objavili prave tam, odkial ti ludia prisli na ine miesta.

Logicke? Ano.
Preco?
Lebo to nedokazal doteraz nikto spochybnit. Az prides s rozumnym napadom ako to bolo, rad si to precitam, zatial daleko staci tento nefalzifikovany.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 12:44:33 59ad5d21
Je naozaj zalostne, ze niekto viac veri tomu, co mu napisu laici, ako to co napisu ti, ktori sa tomu naozaj s plnou vaznostou venuju.
Vsetci tito Zilmerovia, Sitchinovia, Dannikenovci, ci Souckovci a ospravedlnujem sa inym laikom, ktorych som zabudol spomenut aspon vedia, preco to pisu. Ale nechapem tych, ktori tomu aj veria.
Ved Fero, ty zdovodnujes presne ako oni.
Ty len spochybnujes preto, aby tvoja dogma sedela, nespochybnujes, aby si ju dokazal nahradit takou istou, akou je. Teda verifikovatelnou a s moznostou falzifikacie.
mne to staci, ja sa prisposobim akejkolvek inej, ktora dokaze to, co tato. Ale ty sa uspokojis len s tou svojou a to je na dokazovanie naozaj zalostne malo.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 12:48:50 59ad5d21
No toto, napisal som napr..
z nasej pozicie vieme iba analogizovat a logicky uvazovat. viem sa ist pozriet do geologickeho muzea v devinskej, ale neviem merat rychlost vzdalovania sa kontinentov od seba a ci to mozem povazovat za rychlost konstantnu, tiez neviem. ake zrychlenie dostali kontinenty po rozdeleni pangei tiez neviem. takze mozem vychadzat z toho, co viem odpozorovat od zaciatku deja a porovnat ci na to treba, ci nie miliony rokov.

Rafael,
ako myslis. okrem kolesa existuju aj ine oblasti. co ak koleso pre svoje stavby vobec nepotrebovali? a co umenie, stavby, nabozenstvo? budeme sa obmedzovat, len na koleso a ci si v igelitke priniesli zemiaky?

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 12:59:28 5ab6fb7f
Fero nebud sarkasticky.
Luida prichadzajuci do Azie, Europy, ci Ameriky mali poznatky, ktore si niesli so sebou a predavali si ich z generacia na generaciu.
Ze poznali zvierat, ktore zili na ich povodnom uzemi, ci na ceste, ktoou prechadzali je zrejme.
zrejme je aj to,ze na cestu si nezobrali nic, co by zmenilo faunu a floru miestam, ktore navstivili.
Zmena nastala az znovuobjavenim Ameriky a stalym cestam tam a spat.
Tak ako v Pripade objavenia Auatralie.
Ze to ty nechces vidiet je smutne, ale nie falzifikujuce.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 13:04:54 59ad5d21
@fero
skusme si spocitat pocet zvierat na arche
v biblii nie je napisane jasne cislo, teologovia sa rozchadzaju medzi cislami 7000 - 50000 zvierat, to je 3500 - 25000 druhov
momentalne pozname 16M druhov, pravdepodobne je ich viac
ako vysvetlis takyto nepomer?
vytvaral boh po povodni nove druhy? ak ano, preco ich vobec zachranoval? ak na to ma silu, preco ich nevytvoril znova? ak si to prepocitas, vychadza to takmer 11 novych druhov denne, preco sa uz teda teraz nevytvaraju?
ak nie, ako vznikli, evoluciou asi nie, ako teda?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 13:12:05 d94b4972
takisto mozem napisat, ze rozni tzv. vedci spochybnuju nalezy, ktore im nezapadaju do schemy, len preto, aby im sedela ich dogma. oni sa zase tu svoju dogmu snazia zaobalit do atributov vedeckej teorie. ale len snazia. maju na to svoje dovody.
akokolvek sa ti to nepaci, ja to proste vidim takto bez ohladu na nejakych Zilmerov, Dannikenov atd..

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 13:18:06 5ab6fb7f
Fero mas sice pravdu ze nevieme akou rychlostou sa kedysi vzdalovali kontinenty od seba, to akou sa vzdaluju dnes merat vieme.. Ale - problem vidim - ze Ty nemas nic cim by si vedel dokazat ze

zem nemoze byt taka stara, aby poskytla priestor evolucnej teorii ....

Teda zatial mi to vychadza tak ze zem moze byt tak stara, aby poskytla priestor evolucnej teorii ....
Tvoje tvrdenie si nijako nicim nepreukazal.. Nevidim jeden dovod, preco by nemohla byt tak stara aby poskytla priestor evolucnej teorii.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 13:19:48 b2284882
memory,
treba si ujasnit, co je druh v nasom a ich ponimani. ale velmi dobre to objasnil veduci katedry zoologie na univerzite v kapskom meste(neviem, ci nim este je-uz je stary)-kreacionista. Jeho meno poznas


Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 13:20:59 5ab6fb7f
No toto,
po vybuche sopky sv. Heleny v 80-rokoch vznikli ukazy doslova za par dni totozne s tymi, na ktore je predpoklad milionov rokov(grand canyon). dokazal som tu vlastnymi nalezmi zkamenelin korenov, ze tento proces fosilizacie(pre memoryho-je to spravne :)) prebieha velmi rychlo. vek geologickych vrstiev je klucovy, aby bol priestor na evolucnu teoriu. ak nemozu mat miliony rokov, nemoze byt evoplucna teoria.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 13:26:20 5ab6fb7f
@fero
v nasom, vasom, ich? ake su to?
myslis toho panka, so zubnou pastou? :))

toto ten panko napisal:
"Once recolonization had largely been completed, ecological barriers caused by desertification, mountain formation, or climatic changes could have separated populations."

naozaj veris, ze horske pasy vznikli v podstate z dna na den, len tak, lusknutim prsta? alebo ze sa zem meni na pust, takou istou rychlostou? a vdaka tomu vznikli rozne populacie?
a kde je "most" ktorym presli kengury z araratu do australie?

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 13:38:00 d94b4972
Fero
Dajme tomu ze je pravda co pises a vznikli po vybuche sopky sv. Heleny v 80-rokoch ukazy doslova za par dni totozne s tymi, na ktore je predpoklad milionov rokov(grand canyon).

To ale neznamena ze zem nie je stara a ze to evolucnu teoriu vyvracia..

Len to moze spochybnovat nejake datovanie podla geologickych vrstiev...
A co, aky je problem - veda predsa uz len na to caka ako jej nadsenci tohto objavu - vyvratia datovanie.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 13:41:05 b2284882
Fero aj stalagmity a stalaktity takto za par mesiacov vzniknu ?
No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-07 13:44:14 b2284882
@fero
aky je rozdiel medzi vybuchom sopky s povodnou a povodnou bez sopky?
ak dokaze sopka za par dni spravit nieco taketo, dokaze to aj povoden sama?
alebo ta biblicka povoden vznikla vybuchom sopky? mame na zemi nejaky utvar, ktory by sa mohol aspon trosku tvarit, ze by mohol byt megasopkou, ktora by dokazala vytorit celosvetovu povoden?
a kde ta vsetka voda teraz vlastne je? a kde bola predtym?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 13:45:30 d94b4972
No toto, lenze to datovanie geologickych vrstiev je dolezite, pre nalezy fosilii v nich. ak tam nie su miliony rokov, nie je priestor na evoluciu.
ano aj stalagnity a stalaktity takto za par mesiacov vzniknu. aj tym sa zaobera oblast geologie, ktora tvrdi vyssie uvedene. to je to iste, ako s tymi kontinentami. nemozes brat sucasny stav, ako konstantny pre minulost.

memory,
no predsa ich nie nasom :))
neviem, ze by tvrdil ze to vznikne zo dna na den, alebo lusknutim prsta. na niektore deje je treba mozno mesiace, roky, desatrocia, ale urcite nie miliony stamiliony, ci miliardy ako mozeme odpozorovat.
a co sa tyka vody, vrchov, kde su, boli vsetko je napisane.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 14:01:53 5ab6fb7f
Tak teda dosť bolo "drizdov" KURA ĆI VAJCE... Aktéri--diskúsny nado mnou! Šup --Šup-- alebo preč ...nechajte priestor trochu aj racionalite...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 14:02:40 58d4289b
Fero vek vesmiru sa da tiez takto spochybnit ako pises... Nemozes brat sucasny stav, ako konstantny pre minulost.

Tak zase nic.. Nemozem totiz v takom pripade uvazovat ani nad tym ze sa to dialo v minulosti rychlejsie ako teraz... Kludne sa to mohlo diat v takom pripade aj pomalsie..

Teda ak by som tak uvazoval - vek zeme by mohol byt aj vacsi ako sa predpoklada nie len mensi...
To zase ziadnu teoriu - evolucnu nevyvratilo...

Ale ak si dam viac parametrov dokopy - odhadovany vek vesmiru, odhadovany vek zeme - skor mi to vychadza tak ze maju ti vedci pravdu a ta sopka je len anomalia.

No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-07 14:12:47 b2284882
spravna logika, preto sa nemozeme obmedzit iba na tu podla teba anomaliu, podla mna vysledok fyzikalnych zakonov.
aj u nas na Slovensku sa toto vsetko da pozorovat. nejde iba o sopku. v nasich horach na skalach sa da najst tiez kopu zaujimavych ukazov, ktore podla mna museli vzniknut rychlo a nie pomaly.

vidis, ked si ma viac parametrov dokopy vychadza mi, ze vek zeme nedava priestor na evolucnu teoriu na zaklade schemy sucasnych dejov pre minulost:) ak by to bolo rychlejsie, ci pomalsie musi byt ina.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 14:23:35 5ab6fb7f
fero sedelo by to len v tom pripade ak by vek Zeme urcovalo len toto, ale vsetky dalsie porovnania, ktore dokazuju vek Zeme je zhodny prave s tym, ze ma tolko, kolko ma.
Vies ono vedci nestavaju vek zeme len na geologickej vrstve, lebo to nie je jediny a urcujuci sposob. On len vychadza z celkoveho dokazovania.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 14:28:42 59ad5d21
Fero ak pozbieras viac zaujiavych ukazov o tom ze niektore veci su mladsie a vznikli rychlejsie ako dokazes ze ine veci nie su starsie a nevznikali pomalsie ? Naozaj neviem...

No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-07 14:33:12 b2284882
Rafael, odhliadnuc od veku zeme ak by geologicke vrstvy nemohli byt medzi sebou stare niekolko stovak milionov rokov, potom nie je priestor na evoluciu medzi fosiliami v nich najdenymi.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 14:33:45 5ab6fb7f
dufam, ze poslednu vetu pochopis, lebo doslova je to blbost :)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 14:34:39 5ab6fb7f
Fero - ak dokazes ze geologicke vrstvy nemohli byt medzi sebou stare niekolko stovak milionov rokov...
To bude ine.. Som same ucho.. Mozes mi to dokazat ?

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 14:38:53 b2284882
Fero a poznas alebo vies ako sa starsie vrstvy spravavju?
Vies co sa stane s vrstvou po vyvrasneni?
Poznas ale sposob, ci poznas vrstvy, kde su cicavce dokazatelne v prekambriu?
Napriek nedokazom vytvaras teorie, ktore nemaju s tym ,co ty kritizujes, ziaden zaklad.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 14:39:31 59ad5d21
@fero
samozrejme nemyslel som doslova z dna na den, ale aj on sam hovori, ze niektore deje (tie po povodniach) potrebuju 600 rokov na svoje dokoncenie, kolko asi tak rokov trva, kym vznikne horsky masiv? take himalaje napriklad

a kde to je vsetko o tej vode popisane?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 14:43:24 d94b4972
Sveta pravda,sme bozimy detmi
peter # BoduNiwi34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 15:19:56 c3feec9e
Tu je teória, že dátumy nesedia a sú sfalšované. A dokonca ani datovanie uhlíkovou metódou.
Sando # QeluKefe05
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 21:13:52 5c341847
Sando: moment, moment - to video, okolo dvanástej minúty: "uhlie je nestlačiteľné. Keď na uhlie pôsobí tlak nestlačí sa ale rozpadne sa" a feši skočí na uhlík, ktorý tým samozrejme rozdrví. A to je jeden z dôvodov prečo uhlie vzniklo všade naraz :-o
bojím sa kliknúť na inú časť

Krovak # FugePuty85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 21:25:08 3ec5d1ae
Pred rokom som písal jeden článok o tom, ako to vypadalo pred potopou. Vie sa, že nikdy nepršalo a celá zem bola úrodná. Vlhkosť bola vo vzduchu veľká a zavlažovala zem. Pri potope sa všetka vlhkosť zrazila s chladným vzduchom a začalo pršať. Toto narušenie klímy bolo trvalé a zem sa rozdelila na úrodné a neúrodné pásma(púšť a polárny kruh) Zrejme nastali aj pohyby kontinentov v čase keď bola zem pokrytá vodou. Ďalej sa opisuje, že podzemné vody pri roztrhnutí plášťa vytriskli do stratosféry a padali ochladené dole.Zmena tlaku medzi podzemnou vodou a vzduchom umožňuje gejzíry aj dnes. Zemské dosky sa posúvali a vytvorili aj nové pohoria či nížiny, ktoré sa prehlbovali a vody sa neskôr zhromažďovali na takých nížinách, kde vytvorili more. Zrejme sa voda aj vsiakla , totiž podzemné vody sa nachádzajú skoro na celom povrchu zeme. Je to ako more pod nami.Potopa sveta je reálna vec. Sú po celom svete dôkazy o zatopení a fosílie sa nachádzajú po celej planéte, ako by bolo more všade. Mnoho civilizácií sa nachádza pod vodou na dne morí.
Sando # QeluKefe05
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 21:27:29 5c341847
Ešte pridám aj moju skúsenosť. Robil som istý čas rekonštrukciu historickej budovy a pod jej základmi bolo drevo, celkom zuhoľnatené. Úplne na nerozoznanie od uhlia.Tá budova nemala viac ako 500 rokov, ale základy mohli mať aj 1000. Ak by som bral , že mesto bolo osídlené už vtedy. Dosť na to, že drevo sa 8 metrov v zemi zmmenilo na uhlie a neprebehli milióny rokov.Po väčšinu času v tej hĺbke bola aj spodná voda, až do minulého storočia, keď sa vybudoval odvodňovací kanál, ktorý znížil hladinu. Verím, že niekto o pôvode uhlia klame, ale asi sa klame všetkým ľuďom o všetkom. Žijeme v podvode a klame. A sme klamané stádo otrokov.
Sando # QeluKefe05
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 21:39:56 5c341847
Sando: predsalen mi to nedalo a pozrel som ešte kúsok ďalej. To že vyrobili kvázi uhlie s odkazom na úspešný pokus je fajn. Dokonca aj to s tým že si našiel zuhoľnatelé drevo je podľa mňa normálne. Otázka je, či to niečo dokazuje. Lebo napríklad hneď na začiatku pri datovaní rozpadom uránu tam dáva veľmi dôležitý predpoklad o jeho množstve v priebehu času. A to môže byť celý kameň úrazu.
Preto preventívne - neviem posúdiť, ale budem k tomu dokumentu radšej skeptický.

Krovak # FugePuty85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 21:52:32 3ec5d1ae
No toto, Rafael, memory,
ak raz nieco tvori povrch zeme niekolko stovak milionov rokov, nemoze byt zachovana ako idealna rovina, ako znivelovana. moze sa tak zachovat iba ak su tie nanosy po velmi kratkom case. da sa najst aj vedecka simulacia, ktora to potvrdzuje.
No toto, neviem, ako si predstavujes dokazat nieco prispevkami na dolezite.sk :)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-09 12:35:44 5ab6fb7f
@fero
to nikto nepopiera, ale ak by platila tvoja teoria, muselo by to byt vsade rovnako, najma po tej slavnej potope
je alebo existuju aj uzemia, kde nanosy nie su v rovine?
vsetky dokazy, ktorymi operujes, su len dokazy lokalnych povodni a katastrof, nie globalnych

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-09 13:34:22 5f699539
memory, tu nejde o potopu. tie vrstvy z hladiska veku su zakladnym kamenom evolucnej teorie, aj jej falzifikacia je na tom zalozena. z tohto pohladu teda evolucna teoria nesplna atributy vedeckej a je nefalzfikovatelna a dostava sa na uroven dogmy.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-09 14:58:12 5ab6fb7f
Fero vek Zeme sa nemeria len geologickymi vrstvami...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-09 15:20:56 59ad5d21
Ak chces sppchybnit vek Zeme, musis spochybnit vsetky ukazovatele, ktore dotvaraju kompletny obraz o spravnom veku Zeme
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-09 15:21:56 59ad5d21
Ja viem, ze toto nerad pocuvas, ale vek Zeme nie je odvodeny od toho, ci dinosaurau chodil na prechadzku s clovekom. Na to, aby si teda poprel evolucia z hladiska veku, ci skor nedostatocneho veku, musis popriet aj vsetky ostatne veci, ktore dosvedcuju skutocny vek Zeme.


Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-09 15:25:41 59ad5d21
Rafael
Skutočný vek zeme dokážu vedci určiť až v prípade ak sa prevŕtajú rovno do jadra zemegule, tam to začalo a tam je presné číslo.

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-09 15:27:25 55ede026
Rafael, nepisem o veku Zeme. pisem, ze vek geologickych vrstiev, kde sa nasli fosilie z ktorych sa vycucali z prsta evolucne stromy nemoze byt miliony rokov. tym padom je evolucna teoria nefalzifikovatelna. viem, ze to nerad citas. a ma to aj fyzikalnu logiku v procese fosilizacie

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-09 15:30:49 5ab6fb7f
Lucifer najdes po rozrezani lopty udaj o veku lopty?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-09 15:30:53 59ad5d21
Rafael
A čo je zem lopta?

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-09 15:33:40 55ede026
Fero a ako to chces popriet?
Predsa ak dokazes fosilizaciu, podla ktorej k tomu doslo v priebehu par rokov, nemozes snad uverit tomu, ze vsetky fosilie maju preene tolko. A hlavne na morskom dne sa fosile tazko najdu.
Preto ak vsade najdes len fosilie, ktore maju len par tisic rokov, aj tak nedokazes skratit vek urceny na evoluciu.
Ako som ti neraz piosal, co si nerad cital, evolucia je aj o komplexnom pohlade na Zem ako sa vyvijala, aj keby sme sa bavili o par tisicoch rokov, aj tak nedokazes vysvetlit Pangeu, biodiverzitu, a nasledne ekologicke niky, ci endemity., aby tym popreli evoluciu.

Toto vsetko teda napomaha k porozumeniu evolucie, a ak mas jeden ubohy a nedokonaly nastioj na jej popretie, je to stale zalostne malo.
Najdi cicavce v prekambriu a dokazes spochybnit evoluciu, vek Zeme nie je falzifikaciou evolucie, lebo je jedno, ci to trvalo 4 miliardy ,alebo 300 mil. rokov ,ak mame take pozorovania ake mame.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-09 15:38:28 59ad5d21
A co by si tam chcel najst vo vnutri, stitok s datumom vyroby?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-09 15:39:05 59ad5d21
@fero
nie su, evolucna teoria potrebuje niekolko milionov rokov, nie len nejake spravne rozlozene vrstvy...ani nie su zakladnym kamenom
a ak je zem dokazatelne stara niekolko milionov rokov, evolucna teoria je mozna

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-09 15:39:49 5f699539
fero kolko si myslis, ze mala Zem podla darwinovych znalosti tej doby?
A napriek tomu mu to stacilo, tym nechcem popriet sucasne poznatky o veku Zeme, len to pisem ako reakciu na to, ze si sa prehnane upol na to, aby si spochybnil evoluciu prave takym sposobom, ktory nie je spravny.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-09 15:45:53 59ad5d21
Rafael, ak raz dokazem, ze geologicke vstvenie nemohlo trvat miliony rokov, evolucna teoria neexistuje ani nie je priestor na komplexny pohlad. ani tvoja falzifikacia cez prekambrium nie je mozna. prave preto treba pre komplexny pohlad hladat inu moznost, nie drzat sa skalopevne dogiem.
memory,
o tom to je. miliony rokov potrebuje, podla darwina stovky milionov rokov. ak geologicke vstrvy z ktorych vychadza evolucna teoria dokazatelne nie su stare miliony rokov, evolucna teoria nie je mozna.


Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-09 15:46:16 5ab6fb7f
@fero
konkretne z ktorych vrstiev? tvoja teoria nasla par vrstiev po lokalnych katastrofach a na zaklade toho tvrdis, ze vsetky vrstvy su take
nasiel si vrstvy stare 4000/6000 rokov v ktorych boli fosilie zivocichov, ktore mali zit pred milionmi rokov?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-09 15:50:44 5f699539
Fero klames, darwin mal pozantky o veku Zeme, ktore v tej dobe boli a neboli to stovky milionov rokov ,a klames aj v tom, ze falzifikacia evolucie je o veku Zeme, na falzifikaciu potrebujes prave to, co nedokazes, teda najst cicavce v prekambriu a je uplne jedno ci bolo prekanrium vcera vecer, ci dnes rano, ak v tej vrstve cicavce nie su, ale su tam len bezjadrove bunkove organizmy.
Napriek tomu, ze ich fosilizacia je priam az neskutocne nemozna, su oblasti, kde sa to podarilo najst. Preto ak dokazes, ze v tej oblasti a v tej vrstve su aj fosilie cicavcov, mas vyhrate a nemusis uz nic ine hladat.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-09 15:51:26 59ad5d21
memory,
samozrejme, vsak ziadne take stare vrstvy neexistuju :)
Rafael,
mozno si zle pamatam z jeho knihy Povod druhov, ak argumentoval napr. pri oku orla tusim stovkami milionov rokov. mozno sa mi uz tie miliony pletu. Nemozem najst ziadneho cicavca v prekambriu, pretoze moj pohlad na to nedava priestor fyzikalny priestor. to, ako a kde su rozmiestnene rozne zivocichy vo vstrvach ma svoj fyzikalny princip.
mne staci jednoduchy princip: ziadne miliony rokov, ziadna evolucna teoria na urovni vedeckej. zostava iba dogma.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-09 16:03:17 5ab6fb7f
@fero
aj niekto dokazal, ze tie vrstvy su take stare, alebo to dokazal o inych vrstvach, v ktorych sa nic podobne nenaslo?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-09 16:05:54 5f699539
memory,
nemusime sa spoliehat na to,ci niekto nieco dokazal. staci poznat fyzikalny princip a pozorovat. aj u nas sa to da pozorovat krasne.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-09 16:15:07 5ab6fb7f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Zrodila se Hedvábná stezka 2.0: Nová webová stránka se vysmívá americkým federálům


											Zrodila se Hedvábná stezka 2.0: Nová webová stránka se vysmívá americkým federálům
„Úřady“ mohou zavírat webovku za webovkou, ale vlnu nových technologií a lidského ducha samotného překonat nemohou a nepřekonají. To je tvrdá lekce, o které se statistici a ...
Muž, který se nestal králem
Evropský fúzní reaktor JET
Náhodné vratky plynové

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.2143 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne