Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Staffing aneb jak šikanovat šéfa


Staffing aneb jak šikanovat šéfa

Hodně se dnes mluví o mobbingu, ale málokdo ví, že i manažeři bývají často šikanováni – a to zespodu, při tzv. staffingu šikanují zaměstnanci systematicky své nadřízené. Staffing není v organizacích vůbec ojedinělým jevem – naopak zaznamenáváme nárůst tohoto chování a přicházíme proto s tímto tématem, abychom vám poskytli informace o tom, jak je třeba zasáhnout.

Když vejde Dušan do místnosti, debaty v místnosti náhle utichnou. Jeho kolegové si šuškají za jeho zády, zadržují mu důležité informace a rozšiřují po firmě fámy, že málo pracuje. Přitom ráno přichází do práce jako první a večer odchází jako poslední. Není pochyb: Dušan je šikanován svými spolupracovníky. Jako mnoho jiných manažerů v jiných firmách. Jsou to však jeho vlastní spolupracovníci, kteří ho šikanují: lidé, kteří mu formálně podléhají a jejichž výkonnost i chování patří do oblasti jeho odpovědnosti.

Taková šikana zespoda nahoru se děje častěji, než si myslíme. Pouze málokteří z nich však tento problém otevřeně začnou řešit – mnozí si netroufají ani jen přiznat, že se stali oběťmi šikany.

STUDIE UKAZUJE: ŠIKANY PŘIBÝVÁ

Zda se jedná o šikanu zdola nahoru nebo na stejné úrovni kolegů – počet šikanovaných v uplynulých letech vzrostl. V roce 2010 bylo na zakázku EU dotazovaných 44 000 lidí v 34 zemích. Téměř 8% dotazovaných ve studii uvedlo, že v uplynulých 12 měsících byli na pracovišti šikanováni. Před pěti lety to bylo jen 4,5%. Časový stres v práci se z pohledu zaměstnanců zvětšuje: ¾ dotázaných uvedlo, že nejméně 25% svého pracovního času musí pracovat ve velmi vysokém tempu. Náchylnost k agresivnímu chování v pracovní oblasti v posledních letech stoupla. Nejen stres, ale i snižování stavu zaměstnanců a rostoucí tlak konkurence jsou důvody k vysvětlení aktuálních dat.

Trend ukazuje, že v mnoha organizacích na pracovištích něco není v pořádku. Stres narůstá a jedním z ventilů, kterým se dá uvolnit, je právě šikana. Mnozí ti, kteří se v práci cítí přetížení nebo nespokojeni, rychle hledají obětního beránka a vůbec se přitom nestarají, co vlastně způsobují své oběti cíleným vyloučením z týmu.

DŮSLEDEK STAFFINGU: ŠIKANOVANÍ MANAŽEŘI TRPÍ ZTRÁTOU VÁŽNOSTI

Šikana představuje extrémní psychickou zátěž pro postižené a má dalekosáhlé následky na jejich zdraví. V krajním případě vede dokonce k sebevraždě postiženého – což bohužel není nic ojedinělého. V Německu je ročně zaznamenáno nejméně 2000 šikanou podmíněných sebevražd.

I organizace má svůj podíl na tom, když jsou zaměstnanci na válečné stezce se svým nadřízeným. Když je manažer bojkotován zaměstnanci, poškozuje to atmosféru a práci v postiženém útvaru. A taková nepřátelská atmosféra vyzařuje i ven. Když v jednom supermarketu zaměstnanci šikanovali svého vedoucího filiálky, tak silně to narušovalo atmosféru v prodejně, že si to dokonce všimli i zákazníci. Staffing může vést nejen k poškození image nebo otravě podnikového klimatu, ale také k výpadkům ve výrobě a snížené kvalitě.

Jak je možné vyhnout se škodám způsobených staffingem? Jinými slovy: co je třeba udělat, když zpozorujeme, že se u zaměstnanců vytváří bojová nálada? Aby se předešlo staffingu, je důležité porozumět tomu, proč zaměstnanci vlastně svého nadřízeného šikanují? V principu může být stafferem každý, kdo subjektivně cítí, že se s ním nespravedlivě jedná.Takže každý zaměstnanec je potenciálním stafferem a staffing se teoreticky může přihodit každému manažerovi.

ZEJMÉNA NOVÍ MANAŽEŘI STOJÍ V MINOVÝCH POLÍCH

Ne vždy se musí oběť staffingu nějak provinit. Někdo může jen tím, že byl povýšen na pozici šéfa, vzbudit závist bývalého kolegy, který proto začne šikanovat svého nového šéfa. Nebo výrazně starší zaměstnanci odmítnou přijmout mladého manažera jako autoritu i přes jeho vysoké kompetence. Často je důvodem pro staffing chování samotného manažera: chybějící sociální kompetence a neohleduplné vyvyšování se nad kolegy.

Obvykle jsou šikanováni ti manažeři, kteří nastoupili na novou pozici nebo přišli z externího prostředí. Ještě neznají nepsané zákony a vlastní život jejich oddělení. Často rychle a nechtěně urážejí své nové zaměstnance a chovají se nevhodně, aniž by si toho byli vědomi. Pokud přijde nový manažer na oddělení nebo do organizace, měl by nejprve "nasáknout" atmosféru před tím, než přikročí ke změnám. Přestože má formálně větší moc než jeho zaměstnanci, přece dokud bude akceptován jako autorita, musí být akceptován neformálně.

STAFFING VYTVÁŘÍ SPIRÁLU VELKÉ NEJISTOTY

Když je už jednou staffing přítomen, je těžké zatáhnout záchrannou brzdu – zejména pokud si původci staffingu neuvědomují nezákonnost svého jednání a v podstatě nevnímají své jednání jako šikanu. Jsou dokonce přesvědčeni, že jednají správně; považují chování nebo činy svého nadřízeného za nevhodné a chtějí ho upozornit na jejich hranice.

Fatální však je, že jejich přesvědčení, že jsou v právu může spustit do chodu bludný kruh permanentní šikany. Oběť je postupně stále více unavená a přetížená, zvyšuje se chybovost a klesá výkonnost. Když podřízení "nepřibrzdí", šikana bude stále pokračovat. Manažer bude tak znejistělý, že nezvládne ani jednoduché úkoly a přihodí se mu směšné a triviální chyby: stafferovi to však jen potvrdí jeho nepříznivé mínění o oběti.

O to důležitější je včas zakročit proti stafferům – předtím než nastane totální vysílení a utrpí vlastní pracovní výkon manažera. Těžké je přitom jednoznačně identifikovat, které chování je již skutečně staffing. Zejména v počáteční fázi jsou poznámky podřízených často téměř nerozpoznatelné. Staffeři zpravidla postupují skrytě, protože vědí o dosažené moci svého představeného: např. neposouvají mu důležité informace. Jeden případ z praxe: nový vedoucí chtěl optimalizovat procesy. Takový nápad měl už jeho předchůdce, ale ztroskotal při realizaci. Tým však svému novému šéfovi o tom nic neřekl.

Pokud se staffing nepodchytíte v zárodku, dále se rozvíjí: znaky staffingu mohou být zvyšující se pracovní nedbalost, narůstá pracovní neschopnost zaměstnance, nebo ignoruje pracovní nařízení svého šéfa. Nepřátelské naladění je až v pokročilé fázi konfliktu. V poslední fázi staffing dochází k eskalaci a často dochází k bouřlivým neshodám.

VHODNÝ POSTUP: VÉST ROZHOVORY S JEDNOTLIVCEM

Velmi důležitá je vnímavost manažera: v momentě, kdy zpozoruje, že ze strany podřízených se začínají objevovat výše popsané aktivity, měl by postupovat mimořádně obezřetně. Zpočátku je důležité diferenciálně posuzovat celkový obraz skutečné situace a rozlišovat mezi typickým chováním zaměstnanců a staffingem. Doporučuje se reflektovat, co se událo a promyslet si, co bylo důvodem události. Je velmi důležité zeptat se sám sebe:čím přispívám já sám k tomu, že se situace vyvíjí nechtěným směrem?Co musím já změnit na sobě, na svém chování?

Rozhovory se staffermi mohou v rané fázi šikany zabránit konfliktům. Přitom platí zásada: upřednostněte individuální rozhovory s jednotlivými členy týmu, protože při rozhovoru s celou skupinou existuje nebezpečí, že tým dostane manažera do úzkých. Naopak konfrontování stafferů v osobním rozhovoru s jejich chováním je výhodnější, protože jsou zpravidla rádi, že mohou "bez újmy" z celé záležitosti vycouvat.

V rozhovoru se stafferem platí: manažer by měl nejprve popsat chování, jehož byl svědkem. V žádném případě nebuďte hodnotící, nepoužívejte pojmy šikana, mobbing nebo staffing. Nejlepší je mluvit o sobě, svém prožívání dané situace: ukázat lidskost tím, že zveřejníte fakt, že vás vzniklá situace zatěžuje. Ve druhém kroku se zeptejte spolupracovníka, jak byste mohli společně situaci vyřešit. Je také důležité jednoznačně vymezit stafferovi hranice a vyjasnit, že takové chování nebude trpět.

V žádném případě však spolupracovníkovi nevyhrožujte následky, protože tím by byl váš vztah vnímán jako nenapravitelný a pozice staffera by to posílilo. To si nemůžete jako manažer v dané situaci dovolit. Naopak bývá nápomocné ukázat otevřenost a ochotu ke kompromisu. Vaše nabídka by však měla být upřímná a autentická, protože opaku si zaměstnanci hned všimnou a zablokují se.

Rychlý průvodce efektivního postupu proti staffingu

 • Udělejte si celkový obraz o skutečném stavu : co se stalo a co mohlo být příčinou události. Hned prozkoumejte, které vaše pozorování podporují typické chování zaměstnance? Může se jednat o staffing? Jak vy přispíváte k dané situaci?
 • Veďte osobní rozhovory se staffermi. V rozhovoru popište chování, které jste zažili. Zeptejte se partnera, jak by navrhoval situaci společně řešit. V rozhovoru nepoužívejte slova "staffing" a "mobbing". Nehodnoťte a neobviňujte.
 • Jasně se vymezte a nevyhrožujte.
 • Iniciujte společné setkání , které bude pro všechny novým začátkem : encounter; workshop, na kterém se mohou vytvořit nová pravidla spolupráce; získání zpětné vazby od zaměstnanců o jejich představách o vedení.
 • Pokud nevíte jak sami vyřešit problém, včas se obraťte na poradce .
 • Vybavte si u svého nadřízeného rozhovor mezi čtyřma očima za účelem vaší podpory při eventuálních personálních změnách.
 • Pokud se boj přitvrdí a rozhovory jsou bezvýsledné, musí být staffer přeřazen nebo propuštěn. Nechat se přeřadit není řešením.

ŠEST PASTÍ V BOJI SE STAFFINGEM

Past 1: ukazovat tvrdost. Staffing není konflikt, který se dá vyřešit mocí. Mnoho manažerů však ukazuje při napadení své autority tvrdost. Trvají na své formální moci a pokoušejí se hrozbami nebo tlakem přimět druhou stranu k ústupu. Další chyba: manažeři kompenzují svou nejistotu ze staffingu přílišným zdůrazňováním své formální autority. Oba způsoby postupu posilují obranný postoj zaměstnanců a vedou k přitvrzení bojů.

Past 2: Bossing. Důležité je zůstat suverénní. Šikanu oplatit stejnou mincí – například tím, že staffera před týmem zahanbí – přilije pouze olej do ohně.

Past 3: Pozdní zakročení. Čím později se šikana otevře jako problém, tím těžší je její řešení. Kdo je šikanován nebo vidí nebezpečí šikany, měl by jednat okamžitě . Když se už válka mezi manažerem a zaměstnancem rozběhla, rozhovory se stafferem již zpravidla nepomohou. Pachatelé totiž již nemohou otevřeně položit karty na stůl a připustit to, co už dosud udělali: podřezali by si tím větev pod sebou. Kromě toho se pachatelé obávají, že když oběť opět získá převahu a bude rehabilitována, může se jim vymstít jejich předchozí chování.

Past 4: Víra, že se vše vyřeší samo. Oběti staffingu se zřídka obrátí na třetího, protože si myslí, že je to pro ně jako manažera urážlivé – požadovat pomoc. Důvěrný rozhovor s vlastním nadřízeným, ve kterém by si zajistil jeho podporu nebo projednat případné personální změny, však může manažerovi významně pomoci situaci řešit. Staffing se sám nevyřeší.

Past 5: Pozdní vyžádání vnější pomoci. K řešení problému může být také přizván externí poradce, nesmí to být ale pozdě. Pokud je konflikt krátce před eskalací, může mít najatý poradce jako mediátor omezený prostor k ovlivňování. V rozhovorech s nezávislým poradcem si manažer a zaměstnanci jen vyčítají a staffeři popírají své nevhodné chování. Pokud manažer zjistí, že jeho vlastní pokusy o řešení situaci nezlepšují, měl by okamžitě angažovat nezávislou externí pomoc.

Past 6: Přeložení nebo výpověď oběti staffingu. Organizace by měla dbát na to, aby oběť staffingu nebyla přeložena nebo dokonce propuštěna. To by vedlo jen k tomu, že by pachatelé slavili svůj velký triumf. Co se totiž stane v budoucnosti? Při sebemenším problému s dalším manažerem sáhnou znovu po stejném chování, které již jednou zabralo.

Na druhé straně je třeba zohledňovat i manažera – pokud je přeložen nebo vyhozen, prožívá takový konec jako svou porážku s velkým traumatem, která může negativně ovlivnit jeho další kariéru.

Přirozeně že je nejlepší, pokud k staffingu vůbec nedojde. Klíčem je kultura organizace. Tam, kde zaměstnanci pociťují velký tlak, je jim prokazována malá úcta a problémy se neřeší, může se jakékoliv šikaně dařit. Jinými slovy, kdo jako manažer dbá na férovost a stará se o kulturu otevřenosti, významně eliminuje na svém útvaru pravděpodobnost takového jevu, jakým je staffing.Author: Martina Kazickova # BaqiSeby18
Slovensko2014-08-053
-
 50% ( 2 people voted )
+
...No bouprisam...

Joplins # XuhyDime11
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-06 21:29:23 b28ffc1a
joplins, neužiješ meno boha a diskusneho prispevku nadarmo. :-)

ropas # RutiQajo58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-07 06:31:04 b2124ad2
LOL
Osobne prajem kazdemu stafferovi nech sa mu cim viac dari, budete to mat tazke ale snazte sa snazte :)
Vystvanie debilov musi ohromne potesit a pridat na moralke celemu timu
MM # SidaSafa91
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-08-11 10:15:23 d94b4912

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0348 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne