Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Trump, marxisté a Uber: Mají se rádi?


Trump, marxisté a Uber: Mají se rádi?

Hospodářsky vyspělé země Západu včetně České a Slovenské republiky čekají a neminou tři zatím spíše nastupující, avšak zcela transformativní trendy: japonizace, uberizace a izraelizace. Plyne z toho mnohé. Vezměme to popořadě.

Japonskou stopou už nějaký čas kráčíme. Tíživost dopadů stárnutí populace bude alespoň v ČR a SR narůstat až zhruba do 50. let. Pak se situace trochu spraví, neboť na přelomu 50. a 60. letech se v penzi ocitnou populačně slabé ročníky 90. let 20. století.

Uberizace je trend, který se teprve rozkoukává. Úzce souvisí s nástupem sdílené ekonomiky. Uber nenabízí žádnou novou službu; první povozy na způsob taxi se objevily v Londýně počátkem 17. století. Airbnb už vůbec ne; poskytováním místa pro nocleh si lidé přivydělávali ještě dlouho předtím, než ve starořímských lázních začaly vznikat první zotavovny, jakési rané hotely. O sdílené ekonomice však hovoříme až nyní, jelikož teprve dnes umožňují informační a komunikační technologie propojení strany nabídky a strany poptávky tak efektivní a zároveň tak plošné, že to předznamenává opravdu transformativní změnu. Změnu, jež povede k efektivnějšímu vytěžování ekonomických zdrojů jak práce, tak kapitálu , k úspoře transakčních nákladů, k vyšší hospodárnosti a nižšímu plýtvání a mrhání přírodními a ekonomickými zdroji.

Uberizace vede k lepšímu vytěžování ekonomických i přírodních zdrojů, resp. k menšímu mrhání s nimi, k omezení (frikční) nezaměstnanosti a k limitaci informační asymetrie.

Pod tíhou aktuálních událostí nelze opomenout ani třetí zásadní nastupující trend současnosti, izraelizaci.Politici establishmentu a nejrůznější progresivisté stále ještě bláhově věří, že ustupování zlu, například v podobě záměrného nepojmenování jeho zdroje, toto zlo jaksi nakonec otupí. Přitom už staří Římané věděli a moderní teorie her to potvrzuje , že kdo chce mír, musí se připravovat na válku. Si vis pacem, para bellum. "Elementární poznatek teorie her říká, že když jedna strana se svým agresivním jednáním uspěje, svoji agresi následně umocní," říká Robert Aumann, klasik teorie her, který za její rozvoj získal Nobelovu cenu. "Mnozí lidé si myslí, že ustoupením vytvoří přátelštější, uvolněnější atmosféru. Tak tomu ale není. Ústupek činí atmosféru méně přátelskou."

Tím, že se pokrokářský establishment ve skutečnosti připravuje na mír, zadělává na válku. Nejdříve ovšem a doufejme, že i pouze na vnitropolitickou "válku". V rozličných zemích Západu totiž už nyní preference zřetelně narůstají těm z politiků, kteří si podobně jako rostoucí voličská masa uvědomují bláhovost pokrokářské "přípravy na mír". Pokud zlo samovolně neotupí, pokud se pokrokáři nevrátí rychle zpět do reality, dříve či později se tito politici dostanou k moci. Izraelizace bezpečnosti, zejména ve veřejném prostoru, se pak stane klíčovým programovým bodem těch z nich, kteří to s kritikou pokrokářů, resp. se zasazováním jejich romantických snů do realistického rámce, myslí opravdu vážně a pouze nehoní celkem laciné politické body.

Izraelizace bezpečnosti a veřejného prostoru současně bude nutně působit ve směru občanova většího přebrání odpovědnosti za sebe sama. Zlo v 21. století zřejmě už nebude mít podobu jednotného armádního šiku, ale naopak bude roztříštěné, atomizované.

Polib mi šos

Vrátíme-li se ovšem k prvním dvěma zmiňovaným trendům japonizaci a uberizaci , mají společné více než pouze časový překryv a podobné tvarosloví svého označení. "Poptávka po pracovních příležitostech, které umožňují pružný pracovní rozvrh, je částečně stimulovaná stárnutím pracovní síly," vysvětlují ekonomové Alan Krueger (někdejší šéf ekonomických poradců prezidenta Obamy) a Jonathan Hall ve studiiPDF z roku 2015, zabývající se ekonomickými aspekty Uberu.

Japonizace je primárně problém demografický, následně sociální, případně socioekonomický. Právě sociální, resp. socioekonomickou dimenzi problému může uberizace pomáhat vhodně řešit, jak naznačují Krueger s Hallem. Jeden příklad za všechny. Starší, stále však ekonomicky aktivní lidé hovořme tedy i o lidech vyššího středního věku obecně tíhnou více než mladší ročníky k preferenci takové práce, která jim umožní flexibilní všednodenní rozvrh. Proč? Chtějí být pány svého času, čelí úbytku fyzické energie, touží trávit více času s životním partnerem, případě malými vnoučaty (vlastní děti jsou zpravidla odrostlé). A také: The older I get, the more everyone can kiss my ass.

Vnoučata jsou zrovna s rodiči? Choť na dovolené? Auto zahálí v garáží? Ideální čas přijmout výzvu uberizace. Zapojit se do sdílené ekonomiky. Starší lidé a lidé vyššího středního věku tak mohou nárazově třeba řízením vozidla v barvách Uberu vyplňovat denní rozvrh, a udržovat tak kýženou rovnováhu pracovního a osobního života.

Sdílená ekonomika předznamenává opravdu transformativní změnu. Změnu, jež povede k efektivnějšímu vytěžování ekonomických zdrojů jak práce, tak kapitálu , k úspoře transakčních nákladů, k vyšší hospodárnosti a nižšímu plýtvání a mrhání přírodními a ekonomickými zdroji.

To však není jediný pozitivní sociální aspekt sdílené ekonomiky. Uberizace totiž nahrává také těm, kteří se do nového zaměstnání chystají. Může jít třeba o čerstvé absolventy. Nebo o zasloužilejší pracovníky, kteří mění džob. V obou případech často vzniká třeba několikaměsíční prodleva, z různých důvodů. Ekonomové hovoří o takzvané frikční nezaměstnanosti. Když budoucí zaměstnavatel absolventovi oznámí, že jej bere, ale že může nastoupit až za tři měsíce, dotyčný čerstvý majitel vysokoškolského diplomu odjede například na vandr na Balkán... anebo se zapojí do sdílené ekonomiky. Třeba přepravováním jiných, třeba opět v barvách Uberu. Frikční nezaměstnanost tedy i nezaměstnanost obecná klesá. Pokles frikční nezaměstnanosti je jedním z projevů výše uvedeného efektivnějšího vytěžování ekonomických zdrojů, v tomto případě lidské práce.

Ve jménu Trumpa

Úspora transakčních nákladů. Efektivnější vytěžování ekonomických zdrojů. Tedy také tlak na pokles cen. Redukce plýtvání a mrhání přírodními zdroji i redukce jejich poškozování (např. carsharing vede k úbytku vozidel na silnicích i ve vlastnictví domácností). Snížení nezaměstnanosti. Příznivé sociální aspekty tváří v tvář nevyhnutelnému stárnutí populace, její japonizaci. To všechno jsou zcela zásadní přínosy uberizace a sdílené ekonomiky jako takové.

Navzdory těmto kladům se už nyní, stále ještě za rozbřesku éry sdílené ekonomiky, objevují hlasy, které ji zpochybňují a volají po regulaci. Levicový ekonom Dean Baker líčí Uber a Airbnb jako platformy, jejichž primárním zdrojem příjmu je "obcházení regulací a porušování zákona." Levice, (neo)marxisté a pokrokáři tak v případě sdílené ekonomiky jednají zpátečnicky. Místo toho, aby vítali všechny výše uvedené přínosy, o něž se proklamativně sami zasazují, ať už jde o ochranu přírodních zdrojů a životního prostředí či o sociální konsensus, jdou ve skutečnosti na ruku stávajícím strukturám, například taxikářské lobby nebo nadnárodním hoteliérským korporacím typu The Trump Organization, čímž takřka dokonale popírají sami sebe. Přitom se odkopávají. Dávají totiž najevo, že všechna ta starost o sociální smír nebo o ochranu životního prostředí je jejich preferovanou agendou jen do té doby, dokud jimi lze obhájit ten či onen regulační zásah. Jakmile lze těch samých cílů dosáhnout deregulací, jednají pokrokáři raději zpátečnicky, zachovávajíce status quo. Zřejmě si uvědomují, že by tak postupně mohli přijít o mechanismy kontroly nad společností a že by jejich páky k elitářskému sociálnímu inženýrství ztratily svoji sílu a účinnost.

Uberizace přitom cíle pokrokářů ohrožuje ještě z jednoho významného důvodu. Ekonomové Tyler Cowen a Alex Tabarrok hovoří v souvislosti s ní o "konci informační asymetrie". Informační asymetrie je stěžejní koncept ekonomické teorie posledních téměř padesáti let. Ekonomové George Akerlof, Joseph Stiglitz a Michael Spence dokonce za průkopnickou práci na jeho rozvoji získali Nobelovu cenu. Úspěšně argumentovali v tom smyslu, že když jedna strana dané tržní transakce disponuje méně kvalitními informacemi o povaze předmětu transakce nebo o souvisejících okolnostech než strana druhá, často vzniká tržní neefektivita, v krajním případě "trh selhává". Koncept informační asymetrie se tak stal klíčovým teoretickým argumentem při uvádění regulací nejrůznějšího druhu.

Levice, (neo)marxisté a pokrokáři dávají najevo, že všechna ta starost o sociální smír nebo o ochranu životního prostředí je jejich preferovanou agendou jen do té doby, dokud jimi lze obhájit ten či onen regulační zásah. Jakmile lze těch samých cílů dosáhnout deregulací, jednají pokrokáři raději zpátečnicky, zachovávajíce status quo.

Podle některých studií přitom tyto regulace připravily Západ o enormní bohatství. Ekonomové Bentley Coffey, Patrick McLaughlin a Pietro Peretto ve své studii z roku 2016PDF uvádějí, že pokud by míra zregulovanosti americké ekonomiky zůstala na úrovni roku 1980, což je mimochodem zhruba rok, kdy teorie informační asymetrie začala získávat kriticky na vlivu, hospodářství USA by bylo v roce 2012 o téměř 25 procent větší (tedy bohatší). Nárůst objemu regulatorních zásahů do ekonomiky po roce 1980, posvěcený právě teorií informační asymetrie, tedy v roce 2012 stál americkou ekonomiku čtyři biliony dolarů na hrubém domácím produktu země, což odpovídá 13 tisícům dolarů na hlavu.

Další růst těchto nákladů by však mohl s příchodem moderních technologií, sdílené ekonomiky a uberizace vzít z podstatné míry rychle za své. Zmínění Cowen s Tabarrokem uvádí duální hodnocení Uberu (klient hodnotí řidiče, ale řidič také hodnotí klienta pokud klient soustavně získává nízké hodnocení, hrozí, že se na jeho žádost o jízdu nakonec všichni partnerští řidiči Uberu vykašlou) jako jeden z mnoha příkladů, kdy ruku v ruce s technologickým rozvojem a rozvojem sdílené ekonomiky dochází k omezování informační asymetrie, resp. jejích negativních dopadů. Stejně tak hodnocení ubytování v Airbnb poskytují ve své mnohosti celkem důvěryhodnou informaci o skutečně kvalitě služby ještě před jejím zakoupením.

Osamělí vlci

Tři nastupující trendy současnosti japonizace, uberizace a izraelizace jsou do značné míry nevyhnutelné. Proces stárnutí populace už kvapem běží. Uberizace a izraelizace se nachází v zárodečném stádiu. Oba mohou znamenat alespoň částečné vymanění se z rukou státu.

Uberizace vede k lepšímu vytěžování ekonomických i přírodních zdrojů, resp. k menšímu mrhání s nimi, k omezení (frikční) nezaměstnanosti a k limitaci informační asymetrie. To vše, aniž by bylo třeba dodatečné regulace. Právě naopak, zdá se, že regulace bude potřeba mnohem méně než doposud a přitom bude možné uspokojivěji než doposud řešit palčivé ekonomické, sociální, případně ekologické otázky. Hrozí, že státní úřednický aparát postupně poztrácí své opodstatnění. Role státu tak může oslabit.

Izraelizace bezpečnosti a veřejného prostoru současně bude nutně působit ve směru občanova většího přebrání odpovědnosti za sebe sama. Zlo v 21. století zřejmě už nebude mít podobu jednotného armádního šiku, ale naopak bude roztříštěné, atomizované. Stát efektivněji zajistí ochranu vůči koncentrovanému zlu, například armádě. Vůči atomizovanému zlu, "osamělému vlkovi", se mnohdy bude muset bránit každý sám a ubrání se zejména, bude-li náležitě vycvičen a vyzbrojen. "Ano, k izraelizaci života může patřit i plošné rozšíření nějaké moderní formy branného výcviku a zcela k jistě k němu patří i možnost legálního držení zbraně."

Elementární poznatek teorie her říká, že když jedna strana se svým agresivním jednáním uspěje, svoji agresi následně umocní.

Uberizace může izraelizaci napomoci, ale současně také působit problémy. "Osamělí vlci" budou díky technologickému rozvoji například moci stále efektivněji komunikovat se svým zázemím, jak operativním, tak ideologickým. Oni nejsou vždy tak úplně osamělí.

Politici establishmentu, progresivisté či různí jiní nečekaní zpátečníci, kteří nepochopili nebo nechtějí pochopit význam a vzájemnou provázanost zmíněných tří trendů, se mohou snadno ocitnout v propadlišti dějin. Tím dříve, čím vehementněji se budou vzpěčovat nevyhnutelnému a naivními regulacemi, snílkovským "dobrodiním" a "přípravou na mír" umetat cestu k moci těm, kteří nastupující trendy a jejich možné důsledky už pochopili.Author: Roklen24cz # CejaCika97
Európa2016-09-304
-
 50%  ( 0 people voted )
+
Dopis Merkelové
Peti # QexiWaka95
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2016-09-30 22:28:13 4faafecd
Ak by som mal vybrat jednu oblast, v ktorej komunisti v socializme zasadne zlyhali, tak by to jednoznacne bola oblast ideologickej propagandy... Ano, mali k dispozicii vyborne rozpracovanu, na vyhradne racionalnych zakladoch postavenu, ideologiu, ale vobec ju nedokazali vyuzit, jej sirenim poverili na tento ucel intelektualne absolutne nesposobilych ludi, ktori vsetky jej fundamentalne myslienky nielenze nedokazali adekvatne vysvetlit, podlozit konkretnymi argumentami, ale navyse ich opakovanim len prazdnych agitiek aj vsetky sustavne znehodnocovali... Ak by komunisti neboli dolezitost efektivnej racionalnej propagandy tak nehorazne podcenili, ak by neboli kompletne zanedbali racionalnu, vyhradne na konkretnych faktoch a logickych argumentoch postavenu, obhajobu vlastneho hospodarskeho a spolocenskeho systemu, ak by si boli dali si zalezat na tom, aby ludom boli absolutne jasne fundamentalne principy, na ktorych bol socializmus postaveny a fundamentalne principy, na ktorych bol postaveny kapitalizmus a to vratane tych ekonomickych, z coho konkretne prameni rast kapitalistickeho hospodarskeho systemu, co konkretne ten rast znamena pre konkretnych ludi na nasej planete, ake konkretne su jeho globalne dopady, aky konkretny hospodarsky rast je realne mozny v socializme a preco, tak by sa nielenze akumulatorom sukromneho kapitalu pravdepodobne nikdy nebolo podarilo socializmus demontovat, ale osobne som presvedceny aj o tom, ze medzi ludmi by automaticky boli dosiahli aj daleko vyssiu pracovnu moralku a mieru oddanosti veci socializmu...

Mali k dispozicii vsetko co potrebovali... Mali v rukach vsetky media, skolstvo, obrovsku armadu na tento ucel intelektualne dostatocne vybavenych ludi, nevyuzili to...

V socializme ma nikdy nezaujimala ziadna ideologia, politika, socialisticke principy, kapitalizmus, Marx, Lenin, Smith, Mises, disidenti, komunisti, kapitalisticka uctovnicka demagogia, nic, z vysoka som na to vsetko kaslal, co ine bolo mozne ocakavat od cloveka, ktory bol zasypavany prazdnymi agitkami z ust ludi, ktori nedokazali racionalne argumentovat a ani o to nejavili ziadny zaujem...? To mi ostalo dodnes... Nech uz by sa mi ktokolvek snazil rozpravat o comkolvek, pokial na obhajobu svojich tvrdeni nedokaze predstavit ziadny racionalny argument, ani ho nebudem pocuvat... Vzdy ma zaujimala len racionalita ludskeho spravania sa, racionalne argumenty, logika... Iracionalita ma vzdy len iritovala a zo svojho zivota som sa ju preto snazil v maximalnej moznej miere vytesnit... A nebyt internetu a natvrdlych stranok ako napriklad aj tieto, tak by som sa ideologiami a hospodarskymi a spolocenskymi systemami ani nikdy nebol zaoberal... Nikdy by som sa nad podobnymi temami nebol ani zamyslal a preto by som sa k nim logicky ani nikdy nebol vyjadroval... To, ze to dnes robim, je sposobene vyhradne nehoraznou tupostou kapitalistickej demagogie a nehoraznou tupostou prezentovanou v clankoch ako aj ten vyssie... Ako som uz povedal, iracionalita ma vzdy iritovala...

Niektorym komunistickym propagandistom bolo mozne vycitat ich tupost a prilisnu horlivost v presadzovani nimi dezinterpretovanych myslienok, ktorych podstate sami nerozumeli... Povodne myslienky, z ktorych sa snazili vychadzat, vsak boli racionalnymi... Zial, pokial u blbca je vzdy mozne ocakavat najvyssiu mieru ideologickej oddanosti, zverenie mu realizacie aj tych nabrilantenjsich myslienok, nemusi viest az k takym brilantnym vysledkom a cim vacsi blbec, tym vacsie bude aj riziko, ze pri realizacii tych myslienok zlyha...

V pripade kapitalistickych propagandistov – kapitalistickych demagogov, tam nehrozi riziko, ze by nieco mohli pobabrat... Kapitalisticka demagogia je totiz postavena vyhradne na volovinach a preto kapitalisticku propagandu je mozne zverit naozaj komukolvek... Nakoniec, uz samotna podstata tej propagandy vylucuje, ze by sa jej mohol ujat ktokolvek normalny a prax moje tvrdenie 100%-ne potvrdzuje... Paradoxom kapitalistickej demagogie je to, ze cim intenzivnejsie bude sirenie kapitalistickych iracionalnych agitiek, tym viac ludi sa bude nad nimi zamyslat, tym viac racionalneho myslenia schopnych ludi pochopi iracionalitu principov, na ktorych je kapitalizmus postaveny a co je zlatym klincom programu, tym viac ludi zaroven pochopi aj skutocnu hlbku a racionalitu myslienok socialistickych... Ano, ak by som mal vyhodnotit mieru kontraproduktivnosti kapitalistickej demagogie, tak by som musel povedat, ze miera jej kontraproduktivnosti je u racionalneho myslenia schopnych ludi jednoznacne 100%-na...

Musim vsak otvorene priznat, ze miera osobneho nasadenia siritelov kapitalistickej demagogie, daleko prevysuje mieru osobneho nasadenia aj tych najhorlivejsich byvalych socialistickych politrukov...

Pre ilustraciu som z clanku vybral toho: Úspora transakčních nákladů. Efektivnější vytěžování ekonomických zdrojů. Tedy také tlak na pokles cen. Redukce plýtvání a mrhání přírodními zdroji i redukce jejich poškozování (např. carsharing vede k úbytku vozidel na silnicích i ve vlastnictví domácností). Snížení nezaměstnanosti. Příznivé sociální aspekty tváří v tvář nevyhnutelnému stárnutí populace, její japonizaci. To všechno jsou zcela zásadní přínosy uberizace a sdílené ekonomiky jako takové.

Tolko prazdnych agitiek by za socializmu mohol zo seba vypustit len nejaky ucenim marxizmu-leninizmu na VS niekedy na konci patdesiatych rokov povereny pologramotny byvaly "partizan", teda clovek, ktory bol pocas vojny schopny zozbierat dostatok fotografii, zachytavajucich ho v spolocnosti dostojnikov Cervenej armady... Ano, siritelia kapitalistickej demagogie sa od siritelov komunistickej ideologie, okrem konkretneho obsahu nimi prezentovanych agitiek, lisia len v ich osobnom nasadeni, len v tom, ako intenzivne siria svoje prazdne agitky, v nicom inom...

Uspora, efektivita, pokles cien, znizenie plytvania, znizenie mrhania, znizenie nezamestnanosti, priaznive socialne aspekty v suvislosti s japonizaciou, zasadne prinosy, no nie su toto spickove iracionalne agitky, ktore priamo protirecia fundamentalnym principom kapitalizmu...? :-DDD

Nie je kapitalizmus nahodou postaveny prave na doktrine neustaleho hospodarskeho rastu, ktory uzko suvisi s neustalym zvysovanim objemu vyroby...? No dobre, dobre, ja velmi dobre viem, ze neustaly hospodarsky rast je iracionalnou volovinou, lebo neustale zvysovanie objemu vyroby, by si sucasne vyzadovalo aj neustale zvysovanie odbytu, teda alebo neustale rozsirovanie trhov, alebo neustale zvysovanie kupnej sily a nenazranosti spotrebitelov, co je v podmienkach nasej mrnavej planetky nemozne... Nemozeme predsa od ludi ocakavat, ze ked uz kazdy z nich bude majitelom 100 000 aut, ze si bude aj nadalej a trvalo kupovat dalsie a dalsie a to este coraz frekventovanejsie, nie...?

Teraz sa mi ale jedna o nieco ine... Teraz nechcem chudak kapitalizmus zosmiesnovat, prave naopak, budem sa ho chvilku snazit obhajovat... Povedzme, ze ten hospodarsky rast budeme zabezpecovat zvysovanim pridanej hodnoty vyrobkov a nie zvysovanim objemu vyroby, samozrejme za sucasneho zvysovania marzi pre akumulatorov sukromneho kapitalu, nech nam chudaci nahodou nepomru od hladu, ved co by sme si bez nich potom pocali...? Urcite to ale nie je mozne robit za sucasneho znizovania objemu vyroby a presne toto navrhuje autor clanku, think tankista Lukas Kovanda... Dokonca tvrdi, ze ak napriklad 10x znizime vyrobu automobilov (carsharing), zvysime tym zamestnanost...? Takze ak bude automobilova vyroba potrebovat 10x menej elektroniky, kablov, preumatik, platovych casti, caluneni, sedadiel, pristrojovych dosiek, svetiel, gumenych tesneni, odliatkov, plechov, skrutiek, podloziek atd., podla Kovandu to zvysi zamestnanost, pravdepodobne na Marse a na Plute, lebo na Zemi urcite nie...?

A Kovanda pokracuje dalej... Podla neho, ak sa 10x znizi produkcia aut, automaticky sa vraj znizi aj ich cena... Inymi slovami to znamena, ze cim nizsi bude objem vyroby, tym nizsia bude aj cena vyrobku... Kovandova dedukcia: velkovyroba = vysoka cena vyrobku, manufakturna vyroba = vyrobky budu ludom davane takmer zadarmo... :-DDD

Daksia Kovandova dedukcia: Cim viac znizime objem vyroby, tym viac "zvysime zamestnanost" – tym menej ludi bude zamestnanych a logicky, tym menej ludi bude platit dane a odvody, z ktorych budu moct byt vyplacane dochodky v priebeznom dochodkovom systeme a preto aj dochodcom bude vyrazne lepsie, podochnu od hladu ako muchy... :-DDD

Dobre, tieto agitky uz necham tak, lebo este vacsimi salvami rehotu som vybuchoval pri Kovandovych tvrdeniach o nutnosti tzv. izraelizacie spolocnosti a jeho dedukciach postavenych na teorii hier... Teoria hier mimochodom hovori o tom, ako vydrbat s bliznym svojim...? To je take zidovske oneee, za ktore sa zidia navzajom obdarovavali aj Nobelovymi cenami...

Po tomto mi uz bolo jasne, ze Kovanda nie je len nejaky priemerny siritel kapitalistickej demagogie, nejaky bezny gojsky napomahac sionistov, on musi nutne pracovat na kapitalistickej uctovniskej teorii vsetkeho... Tak ako fyzici tuzia po teorii vsetkeho, ktora by vysvetlila cely svet, tak aj kapitalisticki uctovnicki demagogovia zjavne tuzia po teorii vsetkeho, ktora by zjednocujuco vysvetlila cely ich imaginarny uctovnicky svet... Uvedomiac si tento fakt ma nahle osvietilo, nahle mi boli jasne vsetky suvislosti vsetkych odnozi kapitalistickych demagogii a v mojej hlave sa zrodila zjednocujuca teoria uctovnicko-demagogickeho vsetkeho... Priviedli ma k tomu prave Kovandove zmienky o teorii hier a izraelizacii...

Tu je ta teoria, vytvorena vyhradne racionalnymi zavermi, vychadzajucimi vyhradne z iracionality kapitalistickej demagogie... Teoria hier jasne hovori, ze s kym nevydrbes ty, ten vydrbe s tebou... Izraelizacia jasne hovori o tom, ze najlepsia obrana je utok, teda koho nezabijes ty, ten moze zabit teba... Ak k tomu pridame volny nikym a nicim neregulovany trh, slobodu, ochranu sukromneho kapitalu a vsetky ostatne fundamentalne atributy kapitalizmu, tak z toho jednoznacne vyplyva, ze ludia sa v ramci poctivej sutaze na vlonom trhu musia okamzite zacat navzajom vyvrazdovat, az pokial na svete neostane jediny clovek... Prave vtedy a len vtedy, az uz na svete bude len jediny clovek, totiz nastane skutocny kapitalizmus, skutocny volny trh a skutocna sloboda, bude dosiahnuta skutocna spravodlivost a rovnake podmienky pre vsetkych a len vtedy bude mat kapitalizmus moznost byt skutocne pre vsetkych ludi rovnako prospesny a preto bude aj bezkonkurencne najlepsim moznym hospodarskym systemom... Myslim, ze Nobelovu cenu mam za toto uz prakticky vo vrecku a tesi ma, ze sa mi ju podarilo Kovandovi vyfuknut spred nosa v poslednej minute... :-DDD

A Lukas Kovanda nie je len taky hocijaky uctovnik sediaci niekde v suterene vyplnujuci kolonky ma dat/dal... On je 36-rocny Ph.D . uctovnik, ktory uci na Vysokej skole uctovnickej a Vysokej skole uctovnictva a managementu...

Vcera som pod inym clankom napisal: Riaditelom skoly moze byt kde kto, aj menejstatovec, aj libertarian, aj bigot, aj neofasista, aj pedofil, aj menejstatovsky bigotny neofasisticky libertarian s homopedofilnym zameranim, ktokolvek a preto vyber povinnej literatury nie je mozne prenechat vedeniam konkretnych skol a vybrana literatura musi byt plosne zavazna pre vsetky skoly... Dnes by som toto tvrdenie vdaka Kovandovi rozsiril aj o cely pedagogicky zbor... Ano, kapitalistickym demagogom sa sustavnym prezentovanim svojej iracionality podarilo aj vysvetlit, preco komunisti kladli taky velky doraz na ideologicku cistotu ucitelov...? Oni to sice trosku prehanali, lebo ideologicku cistotu casto uprednostnovali aj pred odbornou sposobilostou pre vykon danej funkcie v inych oblastiach, ale aspon chapem ciel ich snazenia... Snazili sa takto z procesu vyradit nespolahlivych blbcov, ktori by mohli detom natarat nehorazne voloviny... Nerobili to sice najsikovnejsie, ale aspon sa o to snazili...

Dakujem Lukas Kovanda, tvoj clanok bol pre mna nesmiernym prinosom... Aj tu komunisticku ideologicku cistotu som vdaka tebe konecne pochopil, aj Nobelovu cenu mam uz prakticky vo vrecku, vdaka... :-DDD


teoreticky hrac # BaqyKuda39
-
 61%  ( 8 people voted )
+
2016-09-30 22:33:42 d4e39f27
Gze še stavaju chyby-že še žádna ideológia neulapi na žemi-- Ta tom-bo žijú ešče- velo velo ludze v ovco ideológii -nikeho! chtorý im najvecej pomaha uveric-že še stane dajaky zázrak dobra-a to-zničic šicko dookola a nastolic svetový mier inkvizície!
ferda # XimaHifu28
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-10-01 12:21:37 58d4285f
Hufnágel zas perlí...
1. Socializmus skrachoval v 1. rade EKONOMICKY, nebol schopný zabezpečiť ani zďaleka takú živ. úroveň širokým ľudovým masám ako na západe. Z toho dôvodu (za mojích čias, t.j. 70 a 80. roky) komunistickej propagande neverili už ani tí ktorí boli platení za jej šírenie. Nakoniec (inteligentní) komunisti pochopili že je pre ních výhodnejšie stať sa "kapitalistami" a tak DOVOLILI tzv. nežnú revolúciu.
2."...Riaditelom skoly moze byt kde kto,..." V prvom rade si uvedom čo vlastne chcú libertariáni v oblasti školstva: Zrušiť povinnú šk. dochádzku a kompletne sprivatizovať školstvo a samozrejme súbežne s tým úplne zrušiť daň z príjmu a všetky povinné odvody. V takomto systéme by si rodičia 10x rozmysleli do akej súkromnej školy dajú dieťa!!! Pokiaľ by sa o nejakom riaditeľovi školy v komunite rozšírilo že riaditeľ je homo- pedo-naci... fil tak takáto škola by velice rýchlo v konkurenčnom prostredí skončila. A chceš mi vo svojej naivite povedať že riaditeľ štátnej školy nemôže byť homo-pedo-naci....fil? alebo minister školstva? Ako to vylúčiš?
NA ostatné kidy okolo ekonómie sa neoplatí ani reagovať, už snáď 100x som tu písal aby si mi ukázal kde je dnes ten kapitalizmus, začiatok konca kapitalizmu bol v r. 1913 založením FEDu a udelením štátneho monopolu na tlačenie peňazí súkromnej banke, definitívny koniec bol v r. 1971 zrušením zlatého štandardu (Breton woodské dohody ak vieš čo to bolo). Dnes už žiaden kapitalizmus nieje, systém dobieha zotrvačnosťou. O tom som tu už písal X-krát, nebudem sa opakovať ani farár 2x nekáže...

last before the storm # BoteBemu76
-
 50%  ( 2 people voted )
+
2016-10-01 16:32:00 55e4d234

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Niektoré postrehy v katechizme katolíckej cirkvi


Niektoré postrehy v katechizme katolíckej cirkvi
Účelom nie je útok voči konkrétnych členom alebo osobám, ale diskusia ohľadne toho, čo učí katechizmus a či je to vôbec biblické. Jednotlivé paragrafy a text si môžete overiť v ...
Skutečný a falešný úvěr
Ministerstvo práce a sociálních věcí v rukách s.r.o.
Všetci sme si rovní...

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0391 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made