Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

UNIJNÍ REGULACE JE VŠUDE, KAM SE PODÍVÁTE


UNIJNÍ REGULACE JE VŠUDE, KAM SE PODÍVÁTE

Aniž si to uvědomujeme, náš život je dnes z nemalé části přímo či zprostředkovaně (skrze vnitrostátní implementační předpisy) řízen právem Evropské unie. Unijní regulace neustále nabývá na objemu a vytěsňuje prostor pro vnitrostátní právo a tedy i pro politické rozhodování na úrovni členských států. Skutečnost, že Unie svou bující legislativou pronikla do nejrůznějších sfér lidské existence, se pokusím ukázat na příkladu jednoho vašeho obyčejného všedního dne.

Ráno

Je ráno. Váš první pohled míří na rádio se svítícími digitálními hodinami. Nejspíš nevíte, že se právě setkáváte se směrnicí č. 2000/84/ES o úpravě letního času, na které závisí, jestli zrovna dnešek spadá do období časového posunu, nebo ne. Vstanete, otevřete okno a nadechnete se čerstvého vzduchu. Na tom, co nabíráte do plic, se podílí významnou měrou směrnice č. 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.

Zaposloucháte se do ruchu všedního dne a do vašich uší vchází výsledek působení směrnice č. 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí. Otočíte kohoutkem; voda, jež se řine z vodovodu, je zregulována směrnicí č. 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Pasta, jíž si čistíte zuby nebo gel, který si nanášíte na vlasy, musí splňovat požadavky nařízení č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

K snídani pojídáte s největší pravděpodobností něco, co je spoluvytvářeno nařízením č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, nařízením č. 852/2004 o hygieně potravin nebo nařízením č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu. Vaší chlupatí mazlíčci si zase pochutnávají na předmětu zájmu nařízení č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv.

Jdete z bytu

Vycházíte z bytu. Pokud s sebou berete smetí, vězte, že nakládání s ním upravuje směrnice č. 2008/98/ES o odpadech, respektive nekonečná řada předpisů pro zvláštní druhy odpadu.

Během minuty, co strávíte ve výtahu, můžete přemýšlet o směrnici č. 95/16/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů, která stanoví podrobné technické požadavky pro tento civilizační výdobytek.

Když kráčíte po chodníku směrem k zastávce tramvaje nebo autobusu, může vás hřát pocit, že o vaši bezpečnost pečuje směrnice č. 2003/102/ES o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu před střetem a v případě střetu s motorovým vozidlem. Také by vás mohlo zajímat, že Komise ve své Zelené knize na cestě k nové kultuře městské mobility rozvíjí úvahy o tom, jak podporovat chůzi coby dopravní prostředek.

Cestování

Vašeho cestování prostředky MHD se nepřímo dotýká nařízení č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Pokud cestujete do práce vlakem, vězte, že železnice jsou velmi oblíbeným předmětem zájmu unijního práva. Dotýká se jich nepřeberné množství předpisů, z nichž můžeme uvést směrnici č. 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství, směrnici č. 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství nebo nařízení č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.

V práci

Konečně přicházíte do práce. Ta je teprve pravým rájem unijních regulátorů. V oblasti pracovního práva EU přijala desítky směrnic. Asi dvacítka se jich věnuje bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců.

Jde mimo jiné o směrnici č. 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, směrnici č. 89/654/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, směrnici č. 91/383 EHS, kterou se doplňují opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníkům se stálým nebo přechodným pracovním poměrem, směrnici č. 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň, směrnici č. 93/103 ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rybářských plavidlech nebo směrnici č. 90/269 EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při ruční manipulací s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance.

Délku pracovní doby a dovolené upravuje zejména směrnice č. 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby a dále směrnice 96/34/ES o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.

Další pracovněprávní směrnice patří do oblasti antidiskriminační legislativy. Je to předně směrnice č. 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání, směrnice č. 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ a směrnice č. 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.

Několik směrnic předně směrnice č. 2002/14/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství upravuje různé informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci. Z dalších obecně ochranářských možno uvést směrnici č. 98/59/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění; směrnici č. 2001/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů nebo směrnici 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků.

Oběd

Je poledne a čas vyrazit na oběd. Ke slovu přijdou stejné směrnice o potravinách, se kterými jste se seznámili ráno, a řada dalších. Řekněme, že si dáte třeba pečené kuře. Chovu kuřat se týká dlouhá řada přepisů EU; v první řadě je to směrnice č. 2007/43/ES o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso.

Asi deset směrnic upravuje, čím mohou být kuřata v drůbežárně krmena. Zapíjíte třeba minerálkou. Ani na ty Brusel nezapomíná; reguluje nám je třeba směrnicí č. 2008/54/ES o využívání a prodeji přírodních minerálních vod, směrnicí č. 2003/40/ES, kterou se stanoví seznam složek přírodních minerálních vod, jejich koncentrační limity a požadavky na označování a požadavky na použití vzduchu obohaceného ozonem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod nebo nařízením č. 115/2010, kterým se stanoví podmínky použití aktivovaného oxidu hlinitého pro odstraňování fluoridů z přírodních minerálních vod a pramenitých vod.

Cigarety

Po obědě cigaretu? Až budete třímat v ruce zapalovač, setkáte se s rozhodnutím Komise č. 2008/357/ES týkajícím se konkrétních požadavků na bezpečnost pro děti, které musí podle evropských norem splňovat zapalovače v souladu se směrnicí 2001/95/ES.

Při pohledu do obláčků tabákového kouře si vzpomeňte na směrnici č. 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků. Jinak bylo přijato množství jiných předpisů regulujících zdanění cigaret, reklamu apod. Z nezávazných nástrojů můžeme připomenout doporučení č. 2009/C 296/02 o nekuřáckém prostředí nebo zelená kniha K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU

Cirkus

Jdete vyzvednout děti ze školní družiny. Tu žádný unijní předpis kupodivu neupravuje. Máme tu ale aspoň rezoluci Evropského parlamentu č. 2007/2197(INI) s názvem Úloha žen v průmyslu, která apeluje na členské státy, aby zajistily všeobecně dostupné a finančně únosné sociální služby, jako jsou jesle či družiny.

Je ještě trochu času, takže s dětmi někam vyrazíte. Třeba na Petřín? V lanovce si vzpomeňte na směrnici č. 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob. Nebo raději do ZOO? Brusel pamatuje i na ni; máme zde směrnici č. 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách.

Možná chtějí vaše ratolesti vidět čtyřnohé kamarády raději v akci v cirkusové manéži. Pak vězte, že tato zvířata nejspíše přišla do styku s nařízením č. 1739/2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy. (Evropský parlament i zde přispěl svou dávkou mouder, když přijal rezoluci č. 2004/2266(INI) o nových výzvách pro cirkus jako součást evropské kultury.)Nebo půjdete k Vltavě na náplavku krmit labutě a racky? Nebojte i o ně je v EU postaráno. Řeku chrání mimo jiné směrnice č. 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, a opeřence zase směrnice č. 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků.

Unie chrání i ve vodě

Možná si namísto toho zajdete zaplavat na Hostivařskou přehradu. Můžete se ponořit do vody s klidem, chrání vás totiž směrnice č. 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání. A co okolní lesopark? S překvapení zjišťujeme, že EU zatím nepřijala žádný předpis upravující zevrubně lesy. Ale nemějme strach, Komise na tuto oblast nezapomíná a už vydala zelenou knihu s názvem Ochrana lesů a související informace v EU příprava lesů na změnu klimatu. Tu si můžete na vycházce v lese pročítat a zamýšlet se nad otázkami, které jsou zde nadneseny např.: "Měla by se podle Vašeho názoru otázce zachování, vyvažování a zlepšování funkcí lesa věnovat větší pozornost? Pokud ano, měla by se opatření přijímat na úrovni EU, na úrovni jednotlivých členských států a/nebo na jiných úrovních? Jakým způsobem by se mělo postupovat? [...] Měla by EU zasáhnout co nejdříve, aby zajistila zachování všech funkcí lesa?"

Jede traktor, je to zetor...

Když se vracíte z lesa narazíte u hostivařských statků dozajista na nějaký ten traktor. O traktory je v EU postaráno opravdu výtečně zaměřují se na ně asi dvě desítky směrnic, mimo jiné směrnice č. 74/346/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů, směrnice č. 77/536/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů nebo třeba č. 79/533/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů a zpětného chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů.

Zajdete-li si cestou koupit něco do obchodu, narazíme na velké množství dalších europředpisů, např. směrnici č. 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží nebo směrnici č. 2000/13/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy. Pokud na vás děti vyloudí hračky, seznámíte se se směrnicí č. 2009/48/ES o bezpečnosti hraček.

Zhasněte už tu EU

Přijdete domů. Je čas probrat s manželkou letní dovolenou. Až si vyberete a zajdete do příslušné cestovní kanceláře, už na vás čeká směrnice 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy.

Znaveni po dlouhém dni zaboříte do křesla a stisknete ovladač televize. To, co vidíte na obrazovce by mělo být v souladu se směrnicí č. 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách, která stanoví minimální avšak dosti podrobné standardy pro televizní vysílání. Možná ještě zabrouzdáte po temných zákoutích internetu a bude vás tam provázet směrnice č. 2006/24/ES o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí

Před spaním si můžete ještě přečíst některou z dalších zelených knih Komise, což jsou dokumenty, ve kterých Komise nastiňuje a dává k diskusi možné činnosti EU v určité oblasti. Kromě těch už zmíněných by vás mohla zaujmout zelená kniha s názvem Na cestě ke strategii duševního zdraví pro Evropskou uniinebo ta pojmenovaná O zlepšení postupů demontáže lodí.

Ale už je pozdě. Zhasněte lampu, ve které máte možná ještě jednu ze své zásoby klasických stowattových žárovek, které už se nesmějí prodávat s ohledem na nařízení č. 244/2009, kterým se provádí směrnice č. 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost, a nechte si zdát hezké sny.Author: Tomas Brichacek # SimyHase38
Európa2016-12-212
-
 60%  ( 5 people voted )
+
Nic nekupujte, žádná útrata, žádné daně


Nulové domy

panoklo # JovoCire18
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-12-24 23:49:19 4faafecd
To asi ťažko. Pre jednoduchých ľudí prichádza tradične zlacnený povianočný výpredaj...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-12-25 10:53:00 bc7b649f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň

FAKE NEWS NARUBY


FAKE NEWS NARUBY
Sepsat tyto řádky mě donutili ti novináři, politici a aktivisté, kteří jsou natolik posedlí touhou změnit svět k lepšímu, že se mnohdy chovají jako členové nějaké sekty. ...
Komunismus
DEZINFORMAČNÍ DESATERO
Raketa, která je skutečně na baterky
Najčítanejšie za týždeň

BUDETE BOJOVAT O SVŮJ ŽIVOT?


BUDETE BOJOVAT O SVŮJ ŽIVOT?
V posledních letech neustále čtu, jak se k nám do Evropy valí miliony přistěhovalců, jak se Evropa mění, jak se mění její města a ulice. Kde dřív bývalo bezpečno, klid, pohoda...
Mobil s reflexním spektrometrem
JAK NEOMARXISTÉ ZNIČILI ŠVÉDSKO (VIDEO)
AKTIVISTA MALUJE MUŽSKÉ PŘIROZENÍ OKOLO DĚR V SILNICÍCH A TY JSOU DÍKY TOMU OPRAVENY DO 48 HODIN

TRUMP: POLITIKA MERKELOVÉ JE KATASTROFÁLNÍ OMYL, Z BREXITU UDĚLÁME VELKOU VĚC


TRUMP: POLITIKA MERKELOVÉ JE KATASTROFÁLNÍ OMYL, Z BREXITU UDĚLÁME VELKOU VĚC
Ve dvou oddělených a dost překvapujících nedělních interview s německým časopisem Bild a londýnským listem Sunday Times učinil Trump něco, co zanedbal na své první tiskové konferenci...
Štát nemá podnikať
Oligarchie světa
BUDETE BOJOVAT O SVŮJ ŽIVOT?

Politika trhu práce zvyšuje nezamestnanosť


Politika trhu práce zvyšuje nezamestnanosť
Štát používa neefektívne nástroje na tvorbu pracovných miest. Najefektívnejšia forma tvorby zamestnanosti je v prvom rade jej nebrániť odvodmi a reguláciami...
PRÁVO NA COKOLIV VERSUS SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ
HLAVNÍ PILÍŘE VYKOŘISŤOVATELSKÉHO SOCIALISMU
JAK TOTO KOMUNISTÉ MOHLI DOKÁZAT?

Málo bolo Castra?


Málo bolo Castra?
Vyše 15.000 Kubáncov zabitých, vyše 100.000 uväznených a 2 milióny v emigrácii. To všetko od roku 1959, počas vlády komunistického diktátora Fidela Castra...
Kuba - ako je to tam naozaj?
V čem je Castro jako minimální mzda
KRIZE VE VENEZUELE POKRAČUJE. A NIKDO NECHCE PŘIZNAT, ŽE ZA TO MŮŽE SOCIALISMUS

Evropské státy říkají ne


Evropské státy říkají ne
Referendum o Brexitu není první a jistě ani poslední hlasování, v němž občané některého členského státu hlasovali proti Bruselu...
SPOLEČNÉ TOALETY? BERLÍN JE SNAD NA JINÉ PLANETĚ!
Vzdušné zámky Evropy
Hotovosť je opäť pod paľbou

India s nadrozmernými bankovkami a barterom


India s nadrozmernými bankovkami a barterom
Posledné dva týždne sa tešili najmä obchodníci s Bitcoinom, keďže jeho cena je aktuálne na úrovni viac ako 950 dolárov a očakáva sa kedy pokorí tisícku. V poslednom prehľade roku 2016...
V severokórejských baniach a kameňolomoch otročia malé deti, dokazujú videonahrávky
Indovia bez peňazí aj bez zlata
Indovia investujú do Bitcoinu

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

Jaký bude Trump?


Jaký bude Trump?
V pátek přestane být Donald Trump prezidentem čekatelem a stane se prezidentem, se vším, co k tomu v Americe patří. Jak asi bude nakládat se svěřenou mocí? Bradford DeLong z univerzity v...
Padouch nebo hrdina: Silicon Valley stojí za Trumpem
Barack Obama rozpuštěný a vypuštěný
TRUMP VADÍ

Sovětský svaz nezahynul na zahraniční spiknutí, ale na svou zaostalost


Sovětský svaz nezahynul na zahraniční spiknutí, ale na svou zaostalost
Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku umí odpovědět každý trochu sečtělejší student: 8. prosince 1991. Zrovna jsme oslavili 25. výročí této události. I když oslavili… Někdo ji možn...
PUTIN UVEDL VTIP, KDE KONČÍ RUSKÉ HRANICE
Genetici konečně odhalili podstatu tajemné sovětské biologické zbraně
99. výročí VŘSR — bolševické revoluce v Rusku (I/II)

Zprivatizovat: Vlády selhávají v ochraně ohrožených druhů


Zprivatizovat: Vlády selhávají v ochraně ohrožených druhů
Ochrana ohrožených zvířecích druhů je oblastí, kde většina ekonomů tvrdí, že zde existuje tržní selhání. Kvůli tomu se většina lidí domnívá, že tato služba může být zaji...
IRACIONÁLNA VIERA V DOBROTIVÝ ŠTÁT SPÔSOBUJE ĽUDSKÉ TRAGÉDIE
KOMUNISMUS A KANIBALISMUS V SSSR
Chcete vyhrát válku proti drogám? Stačí vyhlásit mír

Nie, korporácie nie sú viac ako štáty


Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Ovplyvňovanie politického rozhodovania záujmovými skupinami je trvalý a v ľudskej spoločnosti viac menej neriešiteľný (len manažovateľný) problém. Záujmové skupiny majú rôzne zlož...
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie
Kontroverzné prevádzkové podmienky serveru Vimeo vs. autorské práva

Čína narobila chaos s Bitcoinom


Čína narobila chaos s Bitcoinom
Za posledné dva týždne sa so správami o Bitcoine roztrhlo vrece. Vďačíme tomu najme Číňanom, ktorí vyvolali chaos. Avšak okrem ceny sa objavili aj iné správy, či už o jeho akceptá...
Silný rok Bitcoinu a kryptografie
Ekonómia vianočných darčekov
VEGANSKÁ MARXISTICKÁ RESTAURACE BYLA UZAVŘENA, NEBOŤ HOSTÉ NEBYLI OCHOTNI ČEKAT 40 MINUT NA SENDVIČ

Druhá světová válka a její ekonomické důsledky


Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Spočítat lidské oběti druhé světové války je obtížné. Vyčíslit její ekonomické důsledky hraničí s nemožností. Jisté je pouze, že byly nedozírné. Hospodářské následky vá...
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá
Kult jménem válka

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.048 s
ultra high end - lip balms, custom made design, strawberry, chocolate, cocoa, mint | private label cosmetics, custom made cosmetic, skin care manufacturer, custom made cream, custom lip stick lip balm | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | Kozmetický salón v Bratislave salón krásy Bratislava Kozmetický salón bratislava kozmetika Bratislava Kozmetika v Bratislave omladenie pleti Bratislava regenerácia pleti Bratislava beauty salon bratislava chemicky peeling bratislava hlbkove cistenie pleti bratislava Mezoterapia Bratislava Mezoterapia v Bratislave Omladenie pleti v Bratislave Regeneracia pleti v Bratislave Omladenie pleti kyselinou hyaluronovou