Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

UNIJNÍ REGULACE JE VŠUDE, KAM SE PODÍVÁTE


UNIJNÍ REGULACE JE VŠUDE, KAM SE PODÍVÁTE

Aniž si to uvědomujeme, náš život je dnes z nemalé části přímo či zprostředkovaně (skrze vnitrostátní implementační předpisy) řízen právem Evropské unie. Unijní regulace neustále nabývá na objemu a vytěsňuje prostor pro vnitrostátní právo a tedy i pro politické rozhodování na úrovni členských států. Skutečnost, že Unie svou bující legislativou pronikla do nejrůznějších sfér lidské existence, se pokusím ukázat na příkladu jednoho vašeho obyčejného všedního dne.

Ráno

Je ráno. Váš první pohled míří na rádio se svítícími digitálními hodinami. Nejspíš nevíte, že se právě setkáváte se směrnicí č. 2000/84/ES o úpravě letního času, na které závisí, jestli zrovna dnešek spadá do období časového posunu, nebo ne. Vstanete, otevřete okno a nadechnete se čerstvého vzduchu. Na tom, co nabíráte do plic, se podílí významnou měrou směrnice č. 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.

Zaposloucháte se do ruchu všedního dne a do vašich uší vchází výsledek působení směrnice č. 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí. Otočíte kohoutkem; voda, jež se řine z vodovodu, je zregulována směrnicí č. 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Pasta, jíž si čistíte zuby nebo gel, který si nanášíte na vlasy, musí splňovat požadavky nařízení č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

K snídani pojídáte s největší pravděpodobností něco, co je spoluvytvářeno nařízením č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, nařízením č. 852/2004 o hygieně potravin nebo nařízením č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu. Vaší chlupatí mazlíčci si zase pochutnávají na předmětu zájmu nařízení č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv.

Jdete z bytu

Vycházíte z bytu. Pokud s sebou berete smetí, vězte, že nakládání s ním upravuje směrnice č. 2008/98/ES o odpadech, respektive nekonečná řada předpisů pro zvláštní druhy odpadu.

Během minuty, co strávíte ve výtahu, můžete přemýšlet o směrnici č. 95/16/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů, která stanoví podrobné technické požadavky pro tento civilizační výdobytek.

Když kráčíte po chodníku směrem k zastávce tramvaje nebo autobusu, může vás hřát pocit, že o vaši bezpečnost pečuje směrnice č. 2003/102/ES o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu před střetem a v případě střetu s motorovým vozidlem. Také by vás mohlo zajímat, že Komise ve své Zelené knize na cestě k nové kultuře městské mobility rozvíjí úvahy o tom, jak podporovat chůzi coby dopravní prostředek.

Cestování

Vašeho cestování prostředky MHD se nepřímo dotýká nařízení č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Pokud cestujete do práce vlakem, vězte, že železnice jsou velmi oblíbeným předmětem zájmu unijního práva. Dotýká se jich nepřeberné množství předpisů, z nichž můžeme uvést směrnici č. 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství, směrnici č. 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství nebo nařízení č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.

V práci

Konečně přicházíte do práce. Ta je teprve pravým rájem unijních regulátorů. V oblasti pracovního práva EU přijala desítky směrnic. Asi dvacítka se jich věnuje bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců.

Jde mimo jiné o směrnici č. 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, směrnici č. 89/654/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, směrnici č. 91/383 EHS, kterou se doplňují opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníkům se stálým nebo přechodným pracovním poměrem, směrnici č. 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň, směrnici č. 93/103 ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rybářských plavidlech nebo směrnici č. 90/269 EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při ruční manipulací s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance.

Délku pracovní doby a dovolené upravuje zejména směrnice č. 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby a dále směrnice 96/34/ES o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.

Další pracovněprávní směrnice patří do oblasti antidiskriminační legislativy. Je to předně směrnice č. 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání, směrnice č. 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ a směrnice č. 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.

Několik směrnic předně směrnice č. 2002/14/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství upravuje různé informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci. Z dalších obecně ochranářských možno uvést směrnici č. 98/59/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění; směrnici č. 2001/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů nebo směrnici 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků.

Oběd

Je poledne a čas vyrazit na oběd. Ke slovu přijdou stejné směrnice o potravinách, se kterými jste se seznámili ráno, a řada dalších. Řekněme, že si dáte třeba pečené kuře. Chovu kuřat se týká dlouhá řada přepisů EU; v první řadě je to směrnice č. 2007/43/ES o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso.

Asi deset směrnic upravuje, čím mohou být kuřata v drůbežárně krmena. Zapíjíte třeba minerálkou. Ani na ty Brusel nezapomíná; reguluje nám je třeba směrnicí č. 2008/54/ES o využívání a prodeji přírodních minerálních vod, směrnicí č. 2003/40/ES, kterou se stanoví seznam složek přírodních minerálních vod, jejich koncentrační limity a požadavky na označování a požadavky na použití vzduchu obohaceného ozonem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod nebo nařízením č. 115/2010, kterým se stanoví podmínky použití aktivovaného oxidu hlinitého pro odstraňování fluoridů z přírodních minerálních vod a pramenitých vod.

Cigarety

Po obědě cigaretu? Až budete třímat v ruce zapalovač, setkáte se s rozhodnutím Komise č. 2008/357/ES týkajícím se konkrétních požadavků na bezpečnost pro děti, které musí podle evropských norem splňovat zapalovače v souladu se směrnicí 2001/95/ES.

Při pohledu do obláčků tabákového kouře si vzpomeňte na směrnici č. 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků. Jinak bylo přijato množství jiných předpisů regulujících zdanění cigaret, reklamu apod. Z nezávazných nástrojů můžeme připomenout doporučení č. 2009/C 296/02 o nekuřáckém prostředí nebo zelená kniha K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU

Cirkus

Jdete vyzvednout děti ze školní družiny. Tu žádný unijní předpis kupodivu neupravuje. Máme tu ale aspoň rezoluci Evropského parlamentu č. 2007/2197(INI) s názvem Úloha žen v průmyslu, která apeluje na členské státy, aby zajistily všeobecně dostupné a finančně únosné sociální služby, jako jsou jesle či družiny.

Je ještě trochu času, takže s dětmi někam vyrazíte. Třeba na Petřín? V lanovce si vzpomeňte na směrnici č. 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob. Nebo raději do ZOO? Brusel pamatuje i na ni; máme zde směrnici č. 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách.

Možná chtějí vaše ratolesti vidět čtyřnohé kamarády raději v akci v cirkusové manéži. Pak vězte, že tato zvířata nejspíše přišla do styku s nařízením č. 1739/2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy. (Evropský parlament i zde přispěl svou dávkou mouder, když přijal rezoluci č. 2004/2266(INI) o nových výzvách pro cirkus jako součást evropské kultury.)Nebo půjdete k Vltavě na náplavku krmit labutě a racky? Nebojte i o ně je v EU postaráno. Řeku chrání mimo jiné směrnice č. 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, a opeřence zase směrnice č. 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků.

Unie chrání i ve vodě

Možná si namísto toho zajdete zaplavat na Hostivařskou přehradu. Můžete se ponořit do vody s klidem, chrání vás totiž směrnice č. 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání. A co okolní lesopark? S překvapení zjišťujeme, že EU zatím nepřijala žádný předpis upravující zevrubně lesy. Ale nemějme strach, Komise na tuto oblast nezapomíná a už vydala zelenou knihu s názvem Ochrana lesů a související informace v EU příprava lesů na změnu klimatu. Tu si můžete na vycházce v lese pročítat a zamýšlet se nad otázkami, které jsou zde nadneseny např.: "Měla by se podle Vašeho názoru otázce zachování, vyvažování a zlepšování funkcí lesa věnovat větší pozornost? Pokud ano, měla by se opatření přijímat na úrovni EU, na úrovni jednotlivých členských států a/nebo na jiných úrovních? Jakým způsobem by se mělo postupovat? [...] Měla by EU zasáhnout co nejdříve, aby zajistila zachování všech funkcí lesa?"

Jede traktor, je to zetor...

Když se vracíte z lesa narazíte u hostivařských statků dozajista na nějaký ten traktor. O traktory je v EU postaráno opravdu výtečně zaměřují se na ně asi dvě desítky směrnic, mimo jiné směrnice č. 74/346/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů, směrnice č. 77/536/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů nebo třeba č. 79/533/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů a zpětného chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů.

Zajdete-li si cestou koupit něco do obchodu, narazíme na velké množství dalších europředpisů, např. směrnici č. 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží nebo směrnici č. 2000/13/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy. Pokud na vás děti vyloudí hračky, seznámíte se se směrnicí č. 2009/48/ES o bezpečnosti hraček.

Zhasněte už tu EU

Přijdete domů. Je čas probrat s manželkou letní dovolenou. Až si vyberete a zajdete do příslušné cestovní kanceláře, už na vás čeká směrnice 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy.

Znaveni po dlouhém dni zaboříte do křesla a stisknete ovladač televize. To, co vidíte na obrazovce by mělo být v souladu se směrnicí č. 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách, která stanoví minimální avšak dosti podrobné standardy pro televizní vysílání. Možná ještě zabrouzdáte po temných zákoutích internetu a bude vás tam provázet směrnice č. 2006/24/ES o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí

Před spaním si můžete ještě přečíst některou z dalších zelených knih Komise, což jsou dokumenty, ve kterých Komise nastiňuje a dává k diskusi možné činnosti EU v určité oblasti. Kromě těch už zmíněných by vás mohla zaujmout zelená kniha s názvem Na cestě ke strategii duševního zdraví pro Evropskou uniinebo ta pojmenovaná O zlepšení postupů demontáže lodí.

Ale už je pozdě. Zhasněte lampu, ve které máte možná ještě jednu ze své zásoby klasických stowattových žárovek, které už se nesmějí prodávat s ohledem na nařízení č. 244/2009, kterým se provádí směrnice č. 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost, a nechte si zdát hezké sny.Author: Tomas Brichacek # SimyHase38
Európa2016-12-212
-
 60%  ( 5 people voted )
+
Nic nekupujte, žádná útrata, žádné daně


Nulové domy

panoklo # JovoCire18
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-12-24 23:49:19 4faafecd
To asi ťažko. Pre jednoduchých ľudí prichádza tradične zlacnený povianočný výpredaj...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-12-25 10:53:00 bc7b649f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   ose
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň

ŠVÉDSKO: SKUTEČNOST PŘEDSTIHUJE ORWELLA


ŠVÉDSKO: SKUTEČNOST PŘEDSTIHUJE ORWELLA
Události poslední doby předstihují veškerá očekávání, ba i fantazii, i jeví se mi užitečné je uvést v známost i v českém jazyce. Mnozí Švédové v opozici si také přejí, aby ...
ITÁLIE: NELEGÁLNÍ IMIGRANTI ZDEVASTOVALI TRAJEKT! OBTĚŽOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH A KRÁDEŽE!
NÁROKOVÁ SPOLEČNOST, ANEB CESTA DO PEKLA NA SOCIALISTICKÝ ZPŮSOB
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Najčítanejšie za týždeň

Vďaka za vývoz zisku!


Vďaka za vývoz zisku!
„Vyvážanie“ zisku zahraničnými firmami je obľúbenou témou formálnych aj neformálnych diskusií na Slovensku. Niekedy dokonca začujeme pojem ako novodobý „kolonializmus“. Celá ...
KDO CHCE SOCIALISMUS, AŤ MÁ JEN, CO SI ZASLOUŽÍ
NĚMECKO: IMIGRANT SEXUÁLNĚ ZNEUŽIL ŠESTILETOU DÍVKU, DOSTAL SMĚŠNÝ TREST. OTEC HOLČIČKY JEJ U SOUDU NAPADL. BYL ZASTŘELEN
Ropný kolaps, ktorý stále nebol

NÁROKOVÁ SPOLEČNOST, ANEB CESTA DO PEKLA NA SOCIALISTICKÝ ZPŮSOB


NÁROKOVÁ SPOLEČNOST, ANEB CESTA DO PEKLA NA SOCIALISTICKÝ ZPŮSOB
Světová zdravotnická organizace by měla zcela seriozně začít řešit diagnózu závislosti člověka na iracionálních a vylhaných socialistických jistotách stejně, jako už řeší zá...
Ropný kolaps, ktorý stále nebol
GENDER VE ŠKOLÁCH: POKUS NA NEZLETILÝCH LIDSKÝCH SUBJEKTECH
„Nakupujte lokálne“ je sloganom pre hladovanie

Keď sa upchá dôchodková rúra


Keď sa upchá dôchodková rúra
História dôchodkov sa začala písať už v neskorom stredoveku, najmä v baníctve. Prvé vdovské fondy podobné dôchodkom sa zjavili v polovici 17. storočia na území Nemecka...
Školstvo potrebuje novú víziu
Vďaka za vývoz zisku!
KDO CHCE SOCIALISMUS, AŤ MÁ JEN, CO SI ZASLOUŽÍ

V KANADĚ SE OPĚT VRAŽDILO ZA POKŘIKU ALLAHU AKBAR! KANADSKÝ PREMIÉR VŠAK VÍTÁ VŠECHNY UPRCHLÍKY Z MUSLIMSKÉHO SVĚTA


V KANADĚ SE OPĚT VRAŽDILO ZA POKŘIKU ALLAHU AKBAR! KANADSKÝ PREMIÉR VŠAK VÍTÁ VŠECHNY UPRCHLÍKY Z MUSLIMSKÉHO SVĚTA
Nejméně šest lidí zemřelo a dalších 39 utrpělo zranění při střelbě v islámském kulturním centru v kanadském Quebeku. Policie ve svém vyhlášení potvrdila, že jsou na místě mrtv...
Málo bolo Castra?
Kuba - ako je to tam naozaj?
V čem je Castro jako minimální mzda

Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit


  Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
Ve čtvrtek pronikl poprvé robot do kontejnmentu druhého bloku. Jeho úkolem bylo vyčistit rampu, která je přístupem do prostor pod reaktorovou nádobou a připravit cestu svému následovníku...
India s nadrozmernými bankovkami a barterom
V severokórejských baniach a kameňolomoch otročia malé deti, dokazujú videonahrávky
Indovia bez peňazí aj bez zlata

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

Spíše než Trumpovu zeď


Spíše než Trumpovu zeď
President Trump již plní to, k čemu se zavázal ohledně řešení ilegální imigrace. Jeho exekutivní nařízení z 25. ledna vyžaduje výstavbu zdi podél celé hranice USA a Mexika. Ač se ...
Facebook Trumpovi volby nevyhrál
PŘIŠLA NA GRAMMY V ŠATECH „MAKE AMERICA GREAT AGAIN“. OSTUDA, KŘIČÍ MÉDIA
HURÁ NA TRUMPA

Zachránila čínska politika jedného dieťaťa svet?


Zachránila čínska politika jedného dieťaťa svet?
Čína zaviedla politiku jedného dieťaťa v roku 1979 a až v roku 2015 začalo prichádzať k jej uvoľňovaniu (momentálne je hranica posunutá na 2 deti). Táto politika sa uplatňovala formou ...
S Bitcoinom je v Číne pokoj, zatiaľ
Tak už je to tady: Čína staví terminátora
TAJNÁ ZADNÍ VRÁTKA TELEFONŮ ANDROID POSÍLAJÍ DATA DO ČÍNY

RUSKO POSÍLÁ VĚDOMĚ SEVEROKOREJCE NA POPRAVU


RUSKO POSÍLÁ VĚDOMĚ SEVEROKOREJCE NA POPRAVU
Je to mimořádně hnusné, v pátek měl být do zločinného komunistického státu z Ruska vydán Čche Mjong pom, který utekl ze sibiřského poddanství a dvacet let žil v ilegalitě. Rusov...
JOSIF STALIN: BEZOHLEDNÝ MASOVÝ VRAH
Sovětský svaz nezahynul na zahraniční spiknutí, ale na svou zaostalost
PUTIN UVEDL VTIP, KDE KONČÍ RUSKÉ HRANICE

Od malého občánka k poslušnému občanovi


Od malého občánka k poslušnému občanovi
V tomto článku se můžete dočíst o nejrůznějších aspektech škodlivosti povinné školní docházky; zdaleka nejde jen o násilné donucení, státní propagandu a indoktrinaci – bohužel ...
PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Oblievanie peniazmi školstvu nepomohlo
O systému a lidech

Nie, korporácie nie sú viac ako štáty


Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Ovplyvňovanie politického rozhodovania záujmovými skupinami je trvalý a v ľudskej spoločnosti viac menej neriešiteľný (len manažovateľný) problém. Záujmové skupiny majú rôzne zlož...
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie
Kontroverzné prevádzkové podmienky serveru Vimeo vs. autorské práva

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

Bláznivý svět altcoinů


Bláznivý svět altcoinů
Bitcoin není jediná kryptoměna. Je „pouze“ první a nejvýznamnější z několika stovek kryptoměn. Většina z nich je zbytečná, nebo dokonce nebezpečná. Pár jich ale stojí za ...
SVĚT NARUBY? ANO. TAK VYPADÁ MONETÁRNÍ INTOXIKACE
Mýtus zlé deflace
Komodity: Bilance roku 2016. Výhled na rok 2017

Druhá světová válka a její ekonomické důsledky


Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Spočítat lidské oběti druhé světové války je obtížné. Vyčíslit její ekonomické důsledky hraničí s nemožností. Jisté je pouze, že byly nedozírné. Hospodářské následky vá...
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá
Kult jménem válka

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Život pred narodením


Život pred narodením
Fenoménu životu pred narodením, alebo presnejšie povedané „spomienkam na existenciu pred narodením“ sa nedostáva toľko pozornosti, ako podobným javom ako je „Život po živote“, ...
Vláda zdravého tela
Poselství vzdáleným civilizacím
Calais

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0305 s
Chemický peeling Bratislava Peeling aha kyselinami chemicky peeling v Bratislave aha kyseliny bratislava Kozmetický salón Bratislava Kozmetika Bratislava Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Salón krásy Bratislava | private label cosmetics, custom made cosmetic, skin care manufacturer, custom made cream, custom lip stick lip balm | Čistenie pleti hĺbkové v Bratislave Hlbkove cistenie pleti Bratislava Chemicky peeling Bratislava peeling aha kyselinami v Bratislave Kozmetický salón Bratislava Kozmetika Bratislava Beauty salon Bratislava | ultra high end - lip balms, custom made design, strawberry, chocolate, cocoa, mint | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made