Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Úředně bezdomovcem (Česko)


Úředně bezdomovcem (Česko)

Naše milovaná vláda už někdy o prázdninách dala vědět rictem Ministerstva pravdy a lásky, že je je naprosto nepřijatelné, aby se lidé zdržovali mimo místo svého trvalého bydliště a nyní potvrdila tento záměr v návrhu zákona o evidenci obyvatel. A co na to neznámý vojín?

PROLOG:


Ještě více sociálního inženýrství!

Ministerstvo vnitra přišlo s dalším geniálním zákonem, podle nějž má mít každý trvalé bydliště tam, kde skutečně žije; a kdo bude přistižen, že si dovolil jej tam nemít, zaplatí pokutu ve výši až patnáct tisíc korun. Oficiálním zdůvodněním tohoto fízlování pro fízlování jest zefektivnění poskytovaných veřejných služeb a krizového plánování v případě živelných katastrof jako například povodní. V České republice žije podle navrhovatelů zákona prý tří set tisíc lidí, jejichž skutečné bydliště neodpovídá trvalému; zajímavé je, když to už stejně vědí, proč otravují s takovým byrokratickým nesmyslem?

Zástupné důvody pro zavádění tohoto zákona jsou věru naprosto absurdní. Zkvalitňování veřejných služeb? Pche! Která ze soukromých firem vydělávajících si tržním způsobem má přístup k takovým informacím jako stát? A co by se stalo, kdyby některá z nich poskytovala služby tak špatné jako ty veřejné? Inu, prostě by se neuživila a byla donucena skončit. Realita je taková, že bez možnosti ekonomické kalkulace budou veřejné služby vždy stát za prd bez ohledu na to, kolik informací si stát od svých poddaných násilím vynutí; naopak volný trh je dokáže poskytovat lépe i bez zbytečné buzerace.

A krizové plánování? Inu, před lety jsem byl mezi dobrovolníky, kteří pomáhali hasičům evakuovat lidi uvězněné v domech na březích rozvodněné Radbuzy; a mohu říci, že to úplně poslední, co koho tehdy zajímalo, byly nějaké nespolehlivé informace od nepotřebných úředníků. A jde-li o nějaké masovější plánování (kapacity různých krytů a podobně), pak je třeba vzít v úvahu, že tři sta tisíc lidí jsou tři procenta populace; a vážně se případné rezervy plánují tak těsně? Vždyť i jen běžné dojíždění do práce bude činit mnohonásobně větší rozdíly mezi tím, kde lidé skutečně jsou a kde mají trvalé bydliště (například středočeský kraj se během dne podstatně vylidní, když lidé odjedou pracovat do Prahy, kde jich je tím pádem zas více, aby se na noc vrátili zpět).

Ve skutečnosti nejde o nic než sociální inženýrství a další buzeraci občanů ze strany státu; reálný důvod pak bude znít přibližně takto: "Ordnung muss sein."

V každém případě by mě však zajímalo, jak chce stát dodržování tohoto zákona vymáhat a kontrolovat; budou úředníci či uniformované opice chodit po nocích od domu k domu a vyzvídat, zda jsou přítomni ti, kdo jsou hlášeni na úřadě? Nebo budou nasazeny nějaké pokročilejší fízlovací prostředky? V každém případě se máme na co těšit...

Píše dnes Urza ve svých STOKÁCH SVOBODNÉHO PŘÍSTAVU

Trvalé bydliště, proč ho mít a proč ne

small-coat-czech-republic.png (36,340 kiB)

"Ale přece musíte mít nějakou adresu, aspoň na úřadě!"

"To nejde, být bez trvalého bydliště!"

Kdybych dostal korunu pokaždé, když nějakou podobnou větu slyším, měl bych na dobrou večeři ve slušné restauraci. Na základě četných dotazů rozhodl jsem se, že sepíšu pojednání o tom, jak že to s tím trvalým pobytem podle českého práva vlastně je.

Pojem "místa trvalého pobytu" (jak zní oficiální název) je definován zákonem 133/2000 Sb. v platném znění (zákon o evidenci obyvatel, rodných číslech a o změně některých zákonů). Ten ve svém § 10, odst. 1 stanoví, že:

"Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci."

Ve vztahu k místu trvalého pobytu mohou nastat v zásadě tři situace:

 • Občan má klasický trvalý pobyt na "normální" adrese. To je běžný stav, platný pro většinu populace. Prvním místem trvalého pobytu je (nedohodnou-li se rodiče jinak) místo bydliště matky v době narození. V pozdějším životě se mění způsobem, který je obecně znám a dostatečně popsán.
 • Druhý případ nastává, když občan má trvalý pobyt "na úřadě". Ve většině parametrů se jedná o situaci ve výsledku shodnou s první. S výjimkou drobných obtíží, které budou pojednány níže, nepřináší občanovi nižádných problémů.
 • Poslední možností je, že občan trvalý pobyt nemá vůbec, neboť se jej rozhodl ukončit. To je nejextrémnější varianta, která má podstatné výhody i nevýhody a budeme se jí podrobněji věnovat později.

Trvalé bydliště "na úřadě"

V zákonem přesně stanovených případech se místem trvalého pobytu stává adresa ohlašovny pobytu (tj. typicky obecního úřadu, magistrátu nebo úřadu městské části). Pomineme-li exotické varianty (jako např. nově narozené dítě, u nějž není známa adresa trvalého pobytu matky nebo zbourání objektu, kde bylo trvalé bydliště umístěno), jsou v zásadě dvě cesty, jak tohoto stavu dosáhnout.

 1. První cestou je úřední zrušení údaje o trvalém pobytu (nezaměňovat s ukončením trvalého pobytu, viz níže). Vlastník objektu anebo osoba oprávněná jej užívat (např. nájemce) může navrhnout, aby byl zrušen údaj o trvalém pobytu osobě, která nemá užívací právo k objektu anebo jej nevyužívá. Po podání návrhu úřad dotčenou osobu vyzve, aby prokázala užívací právo a pokud tak neučiní, je jí údaj o trvalém bydlišti zrušen a novou adresou trvalého pobytu se stává adresa sídla ohlašovny, v jejímž obvodu občan původně trvalý pobyt měl. Tento postup je popsán v § 12 zákona o evidenci obyvatel.
 2. Druhou cestou je "ukončení pobytu v cizině" podle § 10a téhož zákona. Tj. trvalý pobyt nejprve ukončíte (postupem popsaným níže) a pak znovu zahájíte, ale nemáte se kam přihlásit.

V případě, že máte "trvalé bydliště na úřadě", máte nadále občanský průkaz a v zásadě se pro vás nic nemění, máte stejná práva a povinnosti jako ostatní občané. Nejsou na vás kladena žádná omezení. Není ani na první pohled zřejmé, že adresa je úřední — všude se zadává normální ulice a číslo a někdo by musel vědět, že zrovna na téhle adrese sídlí úřad.

Úplné ukončení trvalého pobytu

Oproti v úvodu zmíněnému obecnému přesvědčení, mít trvalý pobyt je vaše právo, nikoliv povinnost. Trvalý pobyt můžete dle vlastního uvážení jednostranným krokem ukončit. Tuto situaci předpokládá a řeší zákon o evidenci obyvatel v § 10, odst. 12:

"Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu."

To je všechno. Toto své rozhodnutí nemusíte nijak zdůvodňovat, dokladovat žádné údaje a podobně. Je to velmi jednoduché, ale nezvyklé. Pro úředníka nezvyklé rovná se podezřelé a především náročné. Nelze se držet zaběhnutých regulí a je nutné myslet vlastní hlavou. Podle mých zkušeností je dosti pravděpodobné, že vám úřady budou dělat problémy, pročež to probereme do hloubky.

 1. Pokud jste povahy spíše zakřiknuté, můžete celou záležitost vyřídit na dálku korespondenčně. Stačí na kus papíru napsat zhruba následující větu:

"Ve smyslu § 10 odst. 12 zákona 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel v platném znění vám tímto oznamuji své rozhodnutí ukončit trvalý pobyt na území České republiky."

Tohle podepište (podpis nemusí být ověřený) a odešlete na adresu místně příslušného obecního úřadu. Můžete použít i datovou schránku a nebo e-mail, disponujete-li kvalifikovaným certifikátem. Do patnácti pracovních dnů musíte odevzdat občanský průkaz, takže nejjednodušší je poslat ho přímo s písemným rozhodnutím v obálce rovnou.

 1. Pokud jste povahy asertivní a stejně jako já si myslíte, že když už nám stát za naše daně neposkytuje kvalitní služby, měl by poskytovat alespoň kvalitní zábavu, můžete celou záležitost vyřídit osobně. Dostavte se na ohlašovnu pobytu místně příslušného úřadu, pevným hlasem prohlašte "oznamuji vám své rozhodnutí ukončit trvalý pobyt na územní České republiky" a předejte papír s výše zmíněným textem.

Způsobíte patrně značný rozruch, protože (nebudete-li to předvádět na úřadu městské části Praha 7, kde jsou už zvyklí) nikoho takového v životě neviděli.

Troubleshooting při rušení pobytu

Problém: "To nejde, musíte mít nějaké trvalé bydliště."

Řešení: Donutit úředníka, aby našel a přečetl si zákon, podle kterého funguje (snadné) a intelektuálně jej vstřebal (obtížné). V praxi se mi osvědčila metoda kolovrátku a působení dojmem"tady stojím a nehnu se, dokud neuděláte, co chci".

Problém: "Musíte vyplnit tenhle formulář..."

Řešení: Nemusíte, zákon ani žádný prováděcí předpis neudává žádnou konkrétní formu. V zásadě dokonce nemusíte ani na úřad chodit a celou záležitost můžete vyřídit korespondenčně. Já naposledy ukončoval pobyt zprávou zaslanou do datové schránky.

Problém: "Musíte uvést adresu pobytu v cizině."

Řešení: Nemusíte, zákon nic takového nevyžaduje. Nemusíte ani nikde říkat, že hodláte odcestovat do ciziny. Prostě ukončujete v rámci svých zákonných práv trvalý pobyt, nazdar, tečka. Nikdo není oprávněn vás jakkoliv zpovídat a požadovat další informace.

Výhody a nevýhody stavu bez trvalého pobytu

Hlavní výhodou a nevýhodou současně je, že se situací, kdy prostě nemáte adresu trvalého pobytu, se obecně nepočítá. To je pro vás výhoda v okamžiku, kdy někdo (typicky úřad) chce něco po vás. Budete-li trvat na svém a odmítnete tvrdošíjně udávat jakoukoliv adresu doma či v zahraničí, je dosti pravděpodobné, že protistrana nazná, že s vámi bude více problémů, než za kolik je placena, pomyslí si cosi o prdeli a dá vám pokoj.

Další výhodou je, že se můžete vyhnout placení některých poplatků, které jsou vázány na místo trvalého pobytu. Namátkou mne napadá poplatek za svoz komunálního odpadu (někde) a poplatek za psa.

Ostatně, právě disputace s brněnskou městskou policií na téma psího poplatku mne původně přivedla k napsání tohoto článku. Zlatým hřebem pokusu o kontrolu byla nepochybně idea, že nemaje trvalý pobyt, nemohu mít psa. Tato teorie je absolutně neopodstatněná, ale příslušný polo-policajt si zaslouží alespoň půl bodu za originalitu (a mínus deset bodů za blbost).

Na rozdíl od "adresy na úřadě" jsou s totální absencí trvalého bydliště spojeny i některé nevýhody.

Tak například nemůžete získat živnostenské oprávnění nebo být statutárním orgánem obchodní společnosti. Nicméně nepřišel jsem dosud na odpověď na otázku, co se stane ve chvíli, kdy už ŽL máte nebo statutárem jste — zda ta pozice automaticky zaniká nebo jak.

Nemáte volební právo v žádných volbách, kromě těch do Poslanecké sněmovny.A u nich sice máte volební právo, ale nemáte jej jak realizovat, protože nejste nikde zapsáni v seznamu voličů.

Nemůžete získat řidičák, protože vám ho nemá kdo vydat. Pokud ŘP už máte, tak je vše v pořádku, platí vám i nadále a lze jej i obnovit (obnoví ho ten úřad, který vydal předchozí). Jenom nelze získat nový, protože s tím zákon nepočítá.

Patrně jsou ještě nějaká další omezení, ale zatím jsem na ně nenarazil. Nepochybně budete mít problém v případě, kdy po úřadu budete něco chtít vy — sociální dávky a podobně.

Prokazování totožnosti

Jako osoba bez trvalého pobytu musíte odevzdat občanský průkaz a nový nedostanete, ani žádný jiný doklad. Hlavním dokladem vaší totožnosti se stává váš cestovní pas.

Z praktického hlediska je nesmírně důležité, abyste v době ukončení trvalého pobytu měli platný cestovní pas a v případě vypršení jeho platnosti včas požádali o jeho prodloužení. I nadále jste občany ČR (a vztahují se tedy na vás všechna práva a povinnosti vázaná na občanství) a cestovní pas je způsob, jak to prokázat.

Může být proto vhodné mít cestovní pasy dva. O této možnosti se obecně neví, ale zákon takový postup umožňuje.

Prvním důvodem je mezinárodní politika. Např. máte-li v cestovním pasu vstupní razítko Izraele, nepustí vás do některých arabských států (které Stát Izrael neuznávají).

Druhým důvodem je, že při žádosti o některá víza musíte nechat pas na příslušném ZÚ, a to i po poměrně dlouhou dobu. Např. když jsem žádal o ruské vízum, měli můj pas na ruském velvyslanectví zhruba měsíc (a celkově byl proces získání víza mnohem komplikovanější, než v případě mediálně svého času tolik protřásaného víza amerického).

Pokud byste v té době chtěli někam cestovat, potřebujete druhý pas.

V některých případech po vás budou požadovány dva doklady totožnosti. To může mimochodem být problém i pro osobu s řádným trvalým pobytem, protože státem vydávané osobní doklady jsou v zásadě čtyři: občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz a zbrojní průkaz. Řidičák a zbroják nemá a nemůže získat každý. Pas sice může, ale ne každý ho má. A vzhledem k existenci Schengenského prostoru bude lidí bez pasu možná přibývat.

V případě, že po vás někdo bude chtít dva doklady totožnosti, budete patrně předkládat pas a např. řidičák. Nemáte-li nebo chcete-li se pobavit, pak dva cestovní pasy. Způsobí to patrně jistý rozruch, protože na to většinou formuláře a postupy nejsou připraveny, ale zatím se mi podařilo to vždy úspěšně vyřešit. A to včetně takových exotických situací, jako vydání kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis.

Opětovné získání trvalého pobytu

Při opětovném získávání trvalého pobytu musíte prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky. To se nejlépe dělá pomocí cestovního pasu (proto jsem vám o pár odstavců výše doporučoval, abyste si na něj dávali pozor).

Pokud nemáte adresu, kam se přihlásit, budete přihlášeni na adresu ohlašovny, což stanoví § 10a zákona o evidenci obyvatel:

"Nemůže-li občan po ukončení pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložit doklady podle § 10 odst. 6 písm. c), je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu na území České republiky měl občan poslední místo trvalého pobytu nebo hlášené místo pobytu podle zvláštních právních předpisů."

(Doklady podle odst. 6 jsou doklady o právu užívat objekt, viz následující část). Máte-li cestovní pas, je získání (a opětovné zrušení) trvalého pobytu triviální úkon.

Troubleshooting pokud trvalý pobyt potřebujete

Jsou situace, kdy trvalý pobyt potřebujete. Typicky třeba výše zmíněné volby anebo vydání ŘP. Řešení je jednoduché: na chvíli si jej zřídíte a pak zase zrušíte. Může to být na několik minut nebo na několik dnů.

Například u voleb do PS jsem to řešil tak, že jsem se přihlásil k trvalému pobytu (viz výše), nechal si u vedlejšího okénka vydat voličský průkaz a zase se odhlásil, to celé během asi patnácti minut.

Veškeré tyto úkony jsou zdarma, neplatí se za ně správní poplatek. Nemusíte ani vyplňovat žádný formulář. Je pravděpodobné, že se vás na úřadě budou snažit přimět k tomu, abyste zároveň zažádali o občanský průkaz (na to potřebujete formulář a fotku), ale to není vaší povinností.Vaší povinností je požádat o OP do patnácti pracovních dnů od změny. Tedy pokud svou záležitost stihnete vyřídit během patnácti dnů, nemusíte se obtěžovat.

Mýty a fámy o trvalém pobytu

V poslední části tohoto článku bych se rád zaměřil na vyvrácení některých mýtů a fám, které se s problematikou trvalého pobytu pojí.

Typickým příkladem článku, jehož třetina je vyloženě lživá, třetina irelevantní a třetina zkreslená je například tato žurnalistická perla vydaná na iDnes: Tisíce lidí se vydávají za bezdomovce. Vyhnou se tak úřadům. Pokusím se některé z tamo zmíněných a dalších mýtů rozkrýt.

Právo bydlet v bytě, kde mám trvalý pobyt

Nic takového neexistuje. Ba dokonce, pro posílení právní jistoty, to zákon o evidenci obyvatel výslovně říká ve svém § 10, odst. 2:

"Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektuuvedenému v odstavci 1, ani k vlastníkovi nemovitosti."

Kromě toho, trvalý pobyt nemáte v konkrétním bytě, ale na adrese, tedy v domě. Pokud je v jednom domě bytů několik, nelze z údaje o trvalém pobytu vyčíst, který byt je ten pravý.

Zrušením trvalého bydliště se lze vyhnout exekuci

Nelze. Věřte mi, hovořím z vlastní zkušenosti. Ukončením trvalého pobytu nebo trvalým pobytem na úřadě je možné mírně zkomplikovat tzv. mobiliární exekuci, tj. zabavení movitých věcí, ale to je asi tak všechno. Když bude chtít, exekutor si vás stejně najde.

Budu mít problémy se zdravotním pojištěním

Se zdravotním pojištěním je to dost komplikované, ale ze zákona jste jej účastni téměř vždy.Pokud jste zaměstnáni u českého zaměstnavatele, jste pojištěni, bez ohledu na to, zda mátetrvalý pobyt nebo ne. Moje zdravotní pojišťovna (VZP) řeší zapeklitý problém, zda mne má evidovat pod kódem 1C nebo 1E nebo jakým, ale to je naštěstí její problém a ne můj.

Nejsem si zcela jist, jak je to u OSVČ a nebo osob bez zdanitelných příjmů v případě, že nemají trvalý pobyt. Do této situace jsem se nedostal, takže nechci kázat bludy.

Maření doručování zásilek

Manipulací s údajem o trvalém pobytu v zásadě není možné se vyhnout doručování úředních zásilek. Tato problematika by vydala na samostatný článek a v souvislosti s nedávnou novelou OSŘ jich bylo také nemálo napsáno, takže vás odkazuji na ně. Dobrým startovním bodem je web www.reformajustice.cz, provozovaný Ministerstvem spravedlnosti.

Zajištění doručování zásilek

Pokud doručování nechcete mařit, ale naopak chcete mít jistotu, že se k vám zprávy dostanou, máte v zásadě dvě možnosti:

 1. Zřiďte si datovou schránku. Ačkoliv s nimi jsou jisté problémy, pro běžného počítačově zdatného uživatele jsou datové schránky výrazným přínosem. Pokud máte datovou schránku, musí vám do ní být zasílána veškerá úřední korespondence, jinak není platně doručena (tj.úřad si nemůže vybrat, musí vám zprávu poslat elektronicky).
 2. Nechcete-li si zřizovat datovou schránku, není vše ztraceno. Poslední reforma doručování přinesla konečně institut "doručovací adresy". To je údaj, který se zanáší do registru obyvatel a označuje adresu, na níž má být doručováno. Můžete uvést jakoukoliv adresu a nemusíte nijak prokazovat žádný vztah k ní. To je řešení nejenom pro úřední bezdomovce, ale také pro lidi, kteří reálně bydlí jinde, než kde mají trvalé bydliště. Opět, je-li tato adresa uvedena, musí být doručováno na ni. Pozor — doručovací adresu musíte uvést předtím, než si zrušíte pobyt, potom to nejde.

Takže jak na to?

Jak byste tedy měli postupovat, chcete-li se stát úředně bezdomovcem?

 1. Ověřte si, že máte platný cestovní pas. Pokud nemáte, nebo mu bude brzo končit platnost, požádejte o jeho vydání. Pokud nemáte jiný státem vydaný průkaz totožnosti (typicky ŘP), požádejte o vydání druhého cestovního pasu. Platnost pasu si hlídejte — bude vaším základním dokladem totožnosti, a pokud vám vyprší, bude získání dalšího podstatně komplikovanější.
 2. Zajděte na ohlašovnu pobytu v místě trvalého bydliště. To je typicky obecní/městský úřad, případně úřad městské části. Tam postupem popsaným výše ukončete trvalý pobyt.
 3. Enjoy J

Zásadní otázka samozřejmě je, proč byste toto měli podstoupit.

Pomineme-li těch pár stokorun ušetřených na poplatcích, může být základním motivem lepší pozice proti různým formám úřední šikany — máte šanci, že si úředník vybere snazší oběť. To samozřejmě předpokládá, že nejste v pozici prosebníka, pokud po úřadu něco chcete vy, není dobré mu to komplikovat. Já se ovšem nacházím v pozici opačné, po státu nic nechci,většinou chce stát něco po mně, tak ať si s tím poradí.

Pro mne byla hlavní motivací zvědavost. Rád testuji systém, zkouším, jak si s tím lidé a systémy kolem mne poradí. Absence trvalého pobytu je výtečným nástrojem takového testování.Author: Michal Altair Valasek # CiweXale84
Európa2015-11-10
-
 62% ( 3 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE AKO BIZNISPLÁN NA BALI


STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE AKO BIZNISPLÁN NA BALI
Bali je zvláštny ostrov. Aj keď chudoba a životná úroveň tam zďaleka nedosahujú náš Európsky komfort, ľudia sú tam podnikaví. V mestečku Ubud nájdete butikov s oblečením viac ako v...
The Arrived - časť 31 - Škola získala medzinárodnú pozornosť ako prvá šítska škola v Egypte
Sedm nepravd o volném trhu
Socialismus nutí nehrát fér

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0339 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage