Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Uznávaný expert promluvil: Chemtrails jsou globální skrytou operací pro totální kontrolu


Uznávaný expert promluvil: Chemtrails jsou globální skrytou operací pro totální kontrolu

Clifford E. Carnicom je od roku 1999 uznávaným expertem na globální skryté operace rozprašování aerosolu do atmosféry známé jako "chemtrails". 1. března 2011 poskytl rozhovor pro Exopolitics TV, ve kterém řekl, že tajné operace rozprašování aerosolu transformovaly pozemskou atmosféru do jakési plazmy, aby se mohlo celkově uskutečnit vyzbrojování pro biologickou válku (včetně Morgellonovy nemoci, aby se mohly využít elektormagnetické operace jako je HAARP, meteorologická válka, tektonická válka (zemětřesení), ovládání mysli, pokročilé sledovací technologie a aby se podporovalo vyhledávání vyspělého technologického pohonu včetně UFO.

 

Celkový účel těchto skrytých operací rozprašování aerosolu do atmosféry a její přeměny na plazmu je dosáhnout "absolutní kontroly" nad lidskou populací. Tato naprostá kontrola je doprovázena použitím kombinovaných účinků sedmi zbraní, které využívají atmosféru podobnou plazmě s účinky zbraní životního prostředí, biosféry a to vše je zacíleno na lidskou populaci. Ačkoli C. Carnicom dává přednost termínu "aerosol", globální operace rozprašování aerosolu do ovzduší je také známa jako "program chemtrails". Když Carnicom odhadoval 10.1. 2011 současný dopad tajného rozprašování aerosolu uvedl: "Vitalita a životaschopnost lidské existence a života na této planetě, tak jak jej známe, jsou nyní vystaveny velké hrozbě.

 

Sedm druhů aplikací zbraní rozprašujících aerosol

1. Biologické operace – včetně použití biologických zbraní, jako je Morgellonova nemoc, vznikající při rozprašování aerosolu, z čehož plyne válečný zločin, zločiny proti lidskosti a genocida na základě římského statutu mezinárodního trestního soudu a ženevských konvencí.

2. Vojenské operace, jako použití vyspělých radarů, protiraketové hvězdné války.

3. Elektromagnetické operace včetně směrové energie HAARP (geofyzické zbraně), skalární zbraně a zbraně na ovládání mysli, z čehož plyne válečný zločin, zločiny proti lidskosti a genocida na základě římského statutu mezinárodního trestního soudu a ženevských konvencí.

4. Modifikace životního prostředí a meteorologické války. Carnicom zde uvádí, že dospěl k názoru, že program skrytého rozprašování aerosolu transformoval atmosféru planety do plazmy vhodné pro zavádění "vzdušných" a enviromentálních zbraní, což začalo akcelerovat v roce 1999. Z toho vyplývá porušení smlouvy z roku 1978 proti modifikaci životního prostředí.

5. Geofyzické operace včetně tektonické války (zemětřesení), z čehož plynou válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocida na základě římského statutu mezinárodního trestního soudu a ženevských konvencí.

6. Vyspělý sledovací systém, schopný skrytého sledování celé lidské populace.

7. Objevování exotických pohonných systémů včetně objevování mimozemských nebo mezidimenzionálních UFO.

Aerosolový program: 1999 – 2011

C. Carnicom 10.1. 2011 ve své zprávě o stavu utajeného, celosvětového aerosolového rozprašování uvádí:

"Tato zpráva byla napsána proto, aby dala najevo, že základní problémy vztahující se na kontaminaci životního prostředí před zhruba deseti lety, zůstávají v podstatě stejné. Byl získán vzorek vzdušného vlákna a byl řádně zdokumentován. Tento materiál je identický svou formou a strukturou tomu, který byl poslán do Agentury na ochranu životního prostředí k identifikaci. Tato agentura odmítla identifikaci materiálu provést a prohlásila, že to není v zájmu jejich politiky. Všechny dostupné důkazy nasvědčují tomu, že veřejnost byla vystavena vdechování a požívání těchto materiálů skrze vzduch a to minimálně po více jak jedno desetiletí. Tato vlákna byla analyzována podrobně z jiných dostupných zdrojů a budu o tom rozsáhle referovat v této zprávě.

Ukázalo se, že tato vlákna obsahují komplex vnitřních struktur a biologických komponentů. Ukázalo se, že tato rozptylovaná vlákna, zanášená do životního prostředí, mají vysoký stupeň podobností a shod s těmi, která jsou charakteristická pro tzv. podmínky "Morgellonů" (zkráceně Morgellonova choroba). Lidské vzorky těchto vláken reprezentující podmínky těchto "Morgellonů" byly kultivovány (vypěstovány) a stále ukazují stejnou úroveň podobností se vzorky ze životního prostředí, kde byly objeveny.

Vzhledem k tomu, že jde o závažnou situaci, chci v této zprávě informovat veřejnost že:

1. Tento problém, který byl identifikován před 10 lety přetrvává.

2. Všechny důkazy ukazují, že populace byla opakovaně vystavena požívání těchto materiálů – vzdušných vláken. Tato vzdušná vlákna při své nejmenší úrovni dělení (rozpadu), měřeno na tloušťku, jsou na sub-mikronové úrovni (menší než vlákno azbestu).

3. Vlákna obsahují jakýsi komplex struktury a obsahují biologické komponenty, které potencionálně souvisejí s organismy podobnými chlamydiím. Opakovaně byly také identifikovány formy erytrocytů nebo byly vypěstovány jak ze vzorků vláken lidí, tak ze vzorků ze životního prostředí.

4. Zdá se, že vzájemné charakteristiky těchto vláken ze životního prostředí a oněch vláken Morgellonů, jsou v podstatě identické.

5. Ze statistického pohledu se zdá, že běžně je populace vystavena podmínkám Morgellonů – tedy Morgellonovy choroby.

6. Řádná identifikace a analýzy jak vzorků životního prostředí, tak vláken – "Morgellonů", zůstává nedohotovena.

7. Carnicomův institut má přání mít dokončenou vhodnou práci, upravenou pro veřejnost z náležitých zdrojů, protože tento institut je závislý na veřejné účasti a další podpoře této kauzy. Státní správa, vládní agentury, organizace zabývající se životním prostředím, zdravotní instituce, akademie a soukromé organizace selhaly při poskytování veřejných enviromentálních a zdravotních potřeb.

8. Vitalita a životaschopnost lidské existence a života na této planetě, tak jak jej známe dnes, čelí velké hrozbě."

Biologické operace, rozprašování aerosolu a Morgellonova nemoc

C. Carnicom diskutoval o sedmi zbraních využívajících plazmu, která je nyní v pozemské atmosféře kvůli skrytému celoplošnému rozprašování aerosolu. Nyní existuje jasný důkaz, že chemtrails jsou skutečností mající za následek negativní dopad na lidské zdraví, z čehož vyplývají válečné zločiny a výše uvedená genocida apod.

Dr. Ilya Sandra Perlingieri z poradního výboru Carnicomova institutu dokončila 3.2. 2011 předběžnou zprávu o dopadu tohoto tajného programu rozprašování aerosolu a nazývá jej biologickým válečným programem včetně Morgellonovy choroby. Závažné části její zprávy přetiskuji znovu z důvodu podnícení veřejného zájmu:

"Kvalita našeho vzduchu se za posledních 12-15 let dramaticky zhoršila. Skutečně si myslíme, že jsme vůči těmto otravným účinkům imunní? Pokud si člověk uvědomí, jak to působí na naše zdraví, podívejme se na to, jak výrazně stoupla nemocnost lidí, zvířat a života rostlin, krátce řečeno, všech životních forem na této planetě. Miliónům lidí se přitížilo. Děje se to, že se již jen potácíme díky negativním důsledkům na veškerý život. Navzdory tomu, přispívá Clifford Carnicom dvěma důležitými objasňujícími dokumenty, pak dále i arizonský institut Skywatch a v neposlední řadě také zákon z roku 2007 o sjednocené ochraně atmosféry, který předložil kongresu Dr. Michael Castle, můžeme také zmínit i tisíce telefonních hovorů a dopisů těm, co to mají na starost, protože veřejní činitelé Spojených států a agentury pokračují v ignoraci našich skutečných zájmů, nebo je zkrátka považují za bezdůvodné.

Neexistuje absolutně žádná zodpovědnost a žádné opatření. Místo toho se to jen hemží lží a podvody. Takto to nemůže jít dál. Kolik dní ještě máme být otravováni? Nový předběžný návrh, předložený arizonským Skywatch, ukazuje dramatický vzestup těžkých kovů, které jednoduše do našeho ovzduší nepatří. Např. úroveň manganu je tak šokující, že Arizona Skywatch připravila dodatečné informace o nepřípustných hladinách těchto kovů. Zde jsou výsledky zprávy:

Vzdušné částečky v roce 2010: Antimon, arzenik, železo a mangan

Následující čísla naznačují, o kolik jsou převýšeny nad "dovolený" toxický limit:

Hliník: 15,8
Antimon: 63,3
Arzenik: 418,-
Barium: 5,3
Kadmium: 6,-
Chróm: 6,4
Měď: 9,-
Železo: 43,5
Olovo: 15,7
Mangan: 513,8
Nikl: 10,7
Zinek: 7,5

Z těchto čísel je patrné, že neexistuje žádná kvalita ovzduší, ale místo toho existuje jakási kombinace nebezpečných kovů prostupujících ovzduší. Tyto toxiny nepatří do vzduchu, který dýcháme. Ve skutečnosti, kdyby byla přesně stanovena prevence v "povoleném" toxickém limitu, měla by být nula. Díky extrémně vysoké hladině manganu, ve zprávě Arizona Skywatch, je o tomto prvku zahrnuta následující informace:

"Pohleďme na několik kovů, které jsou bez diskuze zdraví škodlivé a škodí i životnímu prostředí: hliník a barium. Tříletý sběr vzdušných částic a jejich analýza ukázala nižší úroveň hliníku a baria, ale stále mnohem vyšší než je bezpečná míra. Mangan v roce 2010 pokračuje ve své vysoké hodnotě. Úplná zpráva za rok 2010 není ještě dokončena, ale nenechme se pobláznit myšlenou, že železo a mangan jsou neškodné – vyznačují se dopadem na zdraví kvůli svému vysokému poměru vdechování. Ne všechen mangan přijímáme v potravě, drobné částečky manganu procházejí skrze krevní mozkovou bariéru a tam se mohou ukládat.

Mangan

Ryba může mít až 5 ppm a savci až 3 ppm ve svých tkáních ačkoli normálně má obsahovat něco kolem 1 ppm. Zde jsou katastrofické důsledky manganu (chemtrails) na zdraví:

Halucinace, zapomnětlivost, nervová poškození, Parkinsonova nemoc, plicní embolie, obezita, glukózová intolerance, krevní sraženiny, potíže s pokožkou, snížená hladina cholesterolu, kosterní poruchy, porodní defekty, změny barvy vlasů a neurologické symptomy.

Typické symptomy otravy manganem jsou halucinace, zapomnětlivost a nervové poškození. Mangan může také způsobovat Parkinsonovu nemoc, plicní embolie a bronchitis. Když jsou muži po delší dobu vystaveni účinkům manganu, mohou být impotentní. Mangan také způsobuje symptomy schizofrenie, otupělosti, způsobuje bolesti hlavy a ochablé svaly, jakož i nespavost. Protože mangan je základní prvek lidského zdraví, nedostatek manganu může také způsobit zdravotní potíže včetně: obezity, glukózové intolerance, krevních sraženin, potíží s pokožkou, snížení hladiny cholesterolu, poruch kostry, porodních defektů, změny barvy vlasů a neurologických symptomů. Chronická otrava manganem může vyplývat z dlouhodobého vdechování prachu a zplodin. Centrální nervový systém je hlavním místem poškození těmito nemocemi, což může mít za následek permanentní neschopnost. Jsou tu symptomy včetně: malátnosti, nespavosti, slabosti, emociálního rozrušení, spastické chůze (porucha chůze – projevuje se namáhavým pohybem končetin s obtížným ohýbáním končetin, zejm. v koleně. Pozn. překl.), opakujících se křečí nohou a paralýzy. Vysoký výskyt zánětu plic a dalších infekcí respiračního charakteru byly nalezeny u dělníků vystavených prachu nebo zplodinám složek manganu, které mohou být činitelem vytvářejícím nádory. Pro některá zvířata je smrtelná dávka docela nízká, což znamená, že mají jen malou šanci přežít dokonce i menší dávky manganu, když překročí základní dávku. Substance manganu mohou způsobit poruchy plic, jater a cév, pokles krevního tlaku, selhání vývoje plodu ve zvířecím těle a poruchy mozku. Když se mangan přijímá skrze pokožku, může způsobit strach a selhání koordinačních funkcí. Konečně, laboratorní testy na zvířatech ukázaly, že silná otrava manganem by mohla dokonce stát za rozvojem nádorů u zvířat. V rostlinách jsou ionty manganu transportovány do listů po absorbci z půdy. Když je z půdy absorbováno příliš málo manganu, způsobí to poruchy v rostlinném mechanismu. Například poruchy dělení vody na vodík a kyslík, ve kterém mangan hraje důležitou roli. Mangan může v rostlině způsobit jak otravu, tak nedostatek. Když je pH půdy nízké, jsou nedostatky manganu běžnější. Vysoká koncentrace manganu v půdě naopak může způsobit otékání buněčných stěn, uvadání listů a hnědé skvrny na listech.

BSE – nemoc šílených krav (spongiformní encefalopatie hovězího dobytka)

Kromě těchto informací od Arizona Skywatch, které jsou také důležité, tu však je málo známý nezávislý vědecký výzkum zesnulého Marka Purdyho. Strávil několik desetiletí vyšetřováním, sledováním a testováním půdy po celém světě, kde byly těžké kovy a toho, co se stane, když lidský zásah změní přirozenou rovnováhu kovů v zemi. Purdy, který se také věnoval organickému farmaření (biofarmaření), ukázal, že jedovaté organofosfáty a jeho složky používané ve Velké Británii jako pesticidy pro dezinfekci pro ovce jsou úzce spojeny s BSE. Zdokumentoval také, že částečky manganu ve vzduchu pocházejí jak z přírodních geologických zdrojů, tak z vojenské munice, nadzvukových letadel a z elektromagnetických popudů a z "kovových nano-shluků" či nanočástic (jako jsou nanočástice vláken potažené hliníkem nalezené v chemtrails), "poskytují hnací sílu", která vysvětluje "zásadní mechanismus, který podporuje...patologii TSE.

Přenosná spongiformní encefalopatie – TSE

Mark Purdy zdokumentoval, že vysoká dávka manganu a malá dávka mědi (viz studii Skywatch) může být příčinou BSE a dalších forem shromážděných na základě TSE. To také zahrnuje lidskou formu TSE, variantu Creuzfeldf Jacobsovy nemoci. Jeho nezávislý výzkum je přesvědčivý.

Purdy poznamenává: Intenzivní vystavení přírodním a umělým zdrojům infrazvukových akustických tlakových vln (tektonické poruchy, nadzvuková letadla apod.) bylo pozorováno v ekosystémech podporujících savčí populace nakažené shluky tradičními i novými variantami linií bakterií TSE. TSE se však vyskytuje pouze v tom životním prostředí, které je bohaté na infrazvuk, který je zároveň náchylný na specifické enviromentální faktory, které způsobí vysokou hladinu manganu, nízkou mědi a zinku v mozku místní populace savců.

Jak může rostoucí použití tajného programu HAARP způsobit po celém světě růst TSE? HAARP je zahrnut v Purdyho studiu a nazývá jej "vyvolávání tektonických poruch". HAARP – - výzkum vysokofrekvenčního aktivního aurického pole.

ALS – Amyotropní laterální skleróza, známá také jako Parkinsonova nemoc či Lou Gheringova nemoc

Jak je spojeno pozměňování počasí – ELF – a umělé mraky s těmito neurodegenerativními nemoci, které se také týkají ASL? Purdy říká, že TSE: může být spojeno se slunečními bateriemi, když se nabíjejí, kde kontaminace manganu a mědi vyčerpá denní dávku absorbce a spíše nahromadí než řídí zásadní energie životní síly přicházející z ultrafialové, akustické a geomagnetické radiace. Místo využívání těchto energií pro vlastní tělesné biorytmické požadavky, nastane infrazvukový šok, přivozený proměnou atomu manganu; spustí explozivní volné radikály zprostředkované patogenezí, která zabrání zdravé cestě zvuku a světla; priony mědi jsou přemístěny hyperpolarizací prionů manganu, které zasadí "chomáčky bomb" radikálů zprostředkované neurodegenerací. To usnadňuje TSE.

Mark Purdy za to dostal v roce 1997 Nobelovu cenu. Vzhledem k denní a smrtelné dávce chemikálii, těžkým kovům, poruše hormonů a vystavení ELF/plazmě, musíme zcela zrevidovat tak zvaný "oficiálně dovolený toxický limit" pro lidskou populaci a ostatní živočichy. Jak jsem se zmínil výše, tyto "limity" by měly být nula. V mnoha částech Spojených států se objevují útoky chemtrails, které zesilují na své intenzitě za poslední dva měsíce: Jen se podívejte na uměle vyvolané bláznivé počasí po celých Státech během tohoto posledního měsíce: Teplota v Texasu byla včera 0° a z nebe padají po celé Nové Anglii "bílá vlákna", což ovšem není sníh, přestože to tak vypadá. Tento bílý materiál zapáchá po chemikálii. Modifikace počasí – chemtrails – se nyní dostalo za svou kritickou část.

Standardní krevní testy neukáží těžké kovy. Jednoduchá analýza vlasů může však těžké kovy zachytit. Měla by se dělat dokonce i našim domácím mazlíčkům. Mnoho toxických chemikálií a těžkých kovů má překrývající a podobné jedovaté symptomy. Neexistuje tolik lékařů, kteří vědí jak se tímto zabývat, nebo jak se zabývat obrovskou katastrofou (únik ropy v Mexickém zálivu) způsobenou směsicí smrtonosných disperzantů Corexit, surové ropy a chemtrails. Lékaři bez hranic a Americká akademie enviromentální medicíny mlčí. To je trestuhodné. Kolem celého zálivu jsou nemocnice přeplněné. V celém okolí je neslýchaná otravná břečka. Avšak závisí to na rozsahu lékařské etiky, jaká je možná detoxikace od jedovatých kovů – a jak zastavit útok toxického aerosolu.

Chronické respirační a srdeční nemoci a rakovina

Chemtrails jako útok nebezpečnými materiály, vytváří nyní mnohačetné nemoci, dramatický vzestup respiračních a srdečních nemocí (což je nejčastější smrt ve Spojených státech) a rakoviny. Čím vyšší poměr částic je v našem vzduchu, tím více máme nemocí; a díky tomu je pak samozřejmě i vyšší poměr úmrtnosti. Částice "představuje komplexní třídu látek znečišťujících ovzduší, které se liší od ostatních plynných látek znečišťujících ovzduší (např. ozon). Transport a účinek částic, jak v atmosféře, tak v lidském respiračním ústrojí je ovládán hlavně velikostí částečky, jejím tvarem a hustotou." Mnoho z látek znečišťujících ovzduší se nachází v chemtrails, jak vyplývá ze zprávy Arizona Skywatch. Všechny tyto oblasti životního prostředí jsou spojeny s nemocemi a smrtí, které byly nesčetněkrát zdokumentovány. "Morgellony", před 15 lety naprosto neznámé, jsou nyní spojeny s chemtrails a působí možná na milióny lidí. Vlákna polymeru, která byla za poslední roky opakovaně nalezena ve vzduchu, byla sesbírána a prozkoumána profesionálními mikroskopy, kde se zjistilo, že jde o stejná vlákna nalezená v lidské krvi, slinách, pokožce, uších a v dentálních vzorcích, tam, kde působí Morgellony. Agentura na ochranu životního prostředí (EPA), jejíž povinností je "ochraňovat lidské zdraví a životní prostředí" odmítla zkoumat zaslané vzorky. EPA tedy opakovaně selhala ve své misi – nejen však v této otázce, ale i v mnoha dalších.

Naše myšlení je poškozeno

"Poškození mozku z mnoha druhů běžné denní chemické dávky je také na vysokém vzestupu. Rád bych také odkázal čtenáře na průlomovou práci Dr. Kaye H. Kilburna o "Chemickém poškozování mozku." Milióny (možná miliardy) tun nanočástic vláken potažených hliníkem jsou součástí směsi pro chemtrails a armáda připustila jejich použití, které nazývá "legrací".

Je dobře známo, že hliník způsobuje zhoršení poznávacích schopností mozku a poškození. Trvá to léta než se tato poškození objeví. Během této doby, pomalu působí, ale zákeřně ničí mozek. Proč se tolik lidí chová divně? Mnoho lidí je prchlivých. Proč naše děti trpí epidemií autismu, poruchami pozornosti, hyperaktivitou? Proč se našim dětem dlouhodobě předepisují drogy na poruchy chování? Proč milióny dospělých ročně bere antidepresivní drogy? Proč mají některé vakcíny přísady včetně rtuti?

Všechny tyto drogy/vakcíny/chemikálie/těžké kovy zajišťují profit korporacím, ale často při našich výdajích. Potřebujeme oslovit prevenci a činit opatření, ale to by zase přerušilo korporacím zisky. Konečný součet společností jsou peníze, nikoli naše blaho. Ale jsme to my, kdo nakupují jejich produkty, které jim dělají byznys.

Po těchto mnoho let, co jsme pozvolna otravováni, jak působí součinná interakce hliníku, manganu a rtuti na mozek a kognitivní funkce? Jak působí na naší schopnost jasně myslet používání mobilních telefonů, Wi-Fi, počítačů a změny způsobované HAARP – indukovanou elektromagnetickou frekvencí (EMF)? Jak dýchání plazmy a chemtrails denně působí na naše funkce? Všechno tohle jsou masivní útoky na naše těla a na naší kapacitu jasně myslet. Co se děje s naším plodem, když žena otěhotní se vším nebezpečím, co jí po dobu 9 měsíců obklopuje, zatímco se jeho mozek formuje a roste? Co se děje s naší DNA při mnohačetných chemických a elektronických útocích?

Pozornost, zapomnětlivost, krátkodobá paměť, netrpělivost

Tyto čtyři věci jsou zcela zřejmé:

1. Lidská pozornost dramaticky poklesla
2. Lidé jsou velmi zapomětliví
3. Byla ovlivněna krátkodobá paměť
4. Příliš mnoho lidí je netrpělivých a jsou velmi prchliví

Ethylen dibromid (EDB) – nebezpečná chemická přísada

Další nebezpečnou přísadou nalezenou v mnoha vzorcích chemtrails je EDB. Je vysoce toxický. Používal se v olovnatém benzínu a "široce jako dezinfekční poprašný prostředek na obilí a posklizňovou půdu. Používal se jako dezinfekční prostředek v rámci karantény pro citrusové tropické plody a zeleninu" a to až do doby, kdy byl zjištěn ve spodních vodách a v některém osivu. Proč by měli naši farmáři používat tak jedovaté postřiky? Smysl to nedává žádný. Tyto toxické produkty jsou kvůli ziskům korporací, nic jiného. Ve zdravé půdě a v setbě tento jedovatý společník odstraňuje hmyz. Lidé však tyto produkty vozí na trhy, kde představují prodejní triky a propagační lži. Vysoká hladina EDB může působit a ničit srdce, játra, ledviny a může způsobovat infekce dýchacích cest a zápal plic. EDB je také často sikativem (vysoušecí prostředek). Vysouší naší sliznici a pokožku, což zapříčiňuje svědění, zarudlost, otekliny a popraskanou pokožku, která se léčí pomalu. Kolik lidí si uvědomí, jak suchou pokožku má v zimě? EDB je přítomen v půdě. Je mutagenní a karcinogenní. Byl také objeven ve sperma (nízký počet spermií).

Z mého dlouhodobého studia o ženských reprodukčních onemocněních je také patrné, že tyto choroby dramaticky vzrostly. Před 20 lety ženy takové potíže neměly. Dnes je to hlavním problémem jak pro muže, tak pro ženy. Např. počet mužských spermií se snížil o 50%. Za vším totiž jistou měrou stojí mangan a EDB. Americké ženy mají také nevyšší počet hysterektomie (odstranění dělohy) na světě. Toto však není problém jednoho činitele. Je to spíše nahromadění mnoha jedů (včetně těžkých kovů a chemických hormonálních poruch), které jsou nyní všudypřítomné v našem prostředí. To, jak se chovají součinně (synergicky) není součástí většiny výzkumů. Naše půda, voda a vzduch je všude vysoce kontaminovaná. Proto tato chemická smrtonosná směsice působí na náš imunitní a centrální nervový systém a soustavně nás obklopuje, kamkoli se pohneme.

Termín "organický" (bio) kvůli chemtrails vůbec neexistuje

Pro ty, kteří si zvolili bio-styl života (jak v potravě, tak v ostatních denních činnostech), termín "bio" již přestal existovat. Dnes, jediný rozdíl mezi "bio" stravou a běžnou stravou je ten, že se předpokládá, že v této potravě nejsou pesticidy ani ostatní chemikálie. Když však jeden z těchto faktorů všech miliónů tun těžkých kovů v chemtrails ze vzduchu pravidelně dopadá na obilí, jsou organické (bio) plodiny otravovány spolu s čímkoli jiným v tomto celém potravinovém řetězci. Představte si kolik lidí utrácí své peníze za bezpečné potraviny, které ve skutečnosti vůbec neexistují?

Kdyby se spojila veškerá bio-komunita, mohla by představovat podstatnou sílu pro vůdce k tomu, aby tyto chemické útoky zastavili. Bohužel se nedávno ve zprávách objevilo, a může to být vnímáno jako zrada, že se několik hlavních podniků zabývajících se bio-výrobou rozhodlo, že se vzdají společnosti Monsanto. (Jde o americkou společnost podnikající v agrárním sektoru, agrochemickém průmyslu a oblasti biotechnologií, farmaceutik a především geneticky modifikovaných potravin. Je to jeden z největších producentů fosfátových herbicidů, pesticidů, hnojiv a dalších ropných derivátů; též je to zdaleka největší producent geneticky modifikovaného obilí. Pozn. překl.)

Špičkoví úředníci z těchto společností veřejně připustili, že již vůbec nedokáží čelit masové komercionalizaci geneticky upravovaného obilí, jako to činí kontroverzní spol. Monsanto ve svém nedávném zavedení geneticky upravované vojtěšky a připravují se si sednout a přerušit smlouvu o "koexistenci" s Monsanto a s Tomem Vilsakem, který je hlavním biotechnikem a "roztleskávačem" Ministerstva zemědělství v USA. Existuje 25 000 "bio-farem" a rančů. Kolik lidí ještě dostane rakovinu z geneticky upravených rostlin herbicidy, z rostlin vyrůstajících z toxické půdy? Kde je přítomen prvek zdravé, vyvážené půdy, když existují nahoře chemtrails a dole geneticky modifikované obiloviny?

Depopulace: Chemtrails – mobilní telefony, vysílače, Wi-Fi, HAARP a ochuzený uran

Instrumenty typu špičkových technologií "Star Treku" nás obklopují na každém kroku. Od mobilních telefonů a jejich vysílačů, po sítě Wi-Fi a HAARP. Přidejme k této hrozné směsici také ilegální a kriminální používání ochuzeného uranu armádou na civilisty a devět měsíců trvající útok v Mexickém zálivu smrtonosným disperzantem –Corexit (nyní roznášeným do vzduchu po celé planetě) smíchaným s chemtrails a s dalšími karcinogenními chemikáliemi. Náš imunitní systém a naše životy jsou pod trvalou palbou.

Kdokoli žijící někde poblíž Mexického zálivu již riskuje svůj život. Přirozené fungování našeho imunitního systému bylo vážně ohroženo a poničeno. Přes národní a mezinárodní zákony, které údajně zakazují používání těchto rozmanitých nebezpečí na člověka, nebylo nic učiněno k tomu, to zastavit. I nadále se stáváme neinformovanými laboratorními zvířaty pro tajné agendy schované v "Trojském koni", které zapříčiňují všechny tyto extrémy, ale často neviditelné, dennodenně škodící. Když neviditelnou technologii nebo chemtrails nevidíme (ale dýcháme a jíme) neznamená to, že jsme v bezpečí.

Ze všech studií a rozborů vyplývá, že celoplošné rozprašování aerosolu přetransformovalo atmosféru, a že lidská populace dýchá jakýsi typ plazmy. To vede k abnormalitám v lidském chování, ke změnám v lidském myšlení, emocích a rozhodovacím procesu, z čehož lze vyvozovat, že jde o program kontroly mysli.Author: bojar # MomeGygo08
Svet2013-11-1848
-
 73% ( 12 people voted )
+
Mééé-dvííí-deééék... vánoční cú-kró-ví... z medvídka padáá-a bílý ché-émi-trails sní-ich... o Vá-anocíííích... Doprdele, milujem túto zábavnú stránku...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 47% ( 9 people voted )
+
2013-11-19 01:29:04 bc7b649f
Chemtrails lietajú takmer denne. Sú zmyslami jasne odlíšiteľné od pravidelnej osobnej leteckej dopravy. Civilné lietadlá lietajú v určených koridoroch, nechávajú za sebou krátku stopu plynov, ktorá sa za niekoľko sekúnd rozplynie. Chemtrailes lietajú po celom nebi, buď robia rovnobežky, alebo krížom krážom, ich plynná-koloidná-iontová stopa je dlhá, od obzoru po obzor, nemizne, roztiahne sa, stopy sa spájajú a vytvárajú mliečnu hmlovinu, ktorá tieni Slnko, vždy majú charakter pásovitý na rozdiel od prirodzenej oblačnosti, väčšinou kopovitej. Chemtrails pásy sú nad prirodzenou oblačnosťou. Priridzená oblačnosť je vždy nižšie. Bežne sa vyskytuje vyššia chemtrails hmlovina a pod ňou krásne biela prirodzená kopovitá oblačnosť.

Pri západe Slnka je osvietená bočná, hrubá vrstva chemtrails, Slnko je akoby za hmlovinou, nevidno ho, len slabo presvitá a vrstva pásovitých hmlovín sa sfarbuje od ružovej po červenú, čo je jasný dôkaz cudzích častíc, koloidy, ionty, v hmlovinách.
Po západe Slnka sú pásovité hmloviny oloveno sivé až čierne. Prirodzené oblaky sú biele, sivé, pred dažďom tmavo sivé.

Včera večer pri západe Slnka boloa polovica neba osvietená Slnkom, polovica nie. Všetka osvietená oblačnosť bola ružovo oranžovo svetlo červená, losovitá, aj hmlovina a prirodzená oblačnosť. Pod pásmi hmlovín a prirodzených oblakov bol pás jasného tyrkysovo modrého neba a nad obzorom klasická vrstva ružového smogu a pásovitej hmloviny.

Smog spôsobuje tiež ružové sfarbenie, ale ak ste boli v Tatrách, tak smog sa drží nad zemou zo štítov je viditeľný ako hmlový závoj nad zemou. Nad týmto závojom je nebo kryštáľovo čisté aviditeľnosť aj do 100 km. Smog sa drží pri zemi a nie 7 km nad zemou,a vo veľkých osídleniach a nie na vidieku.

Klasický západ Slnka, keď sa Slnečná guľa dotkne obzoru už neexistuje. Dnes vidno len ako Slnko vlezie do hmloviny a slabo presvitá.

Aký je zmysel chemtrails? Chemtrails sú realita, sú postihnuteľné neozbrojenými ľudskými zmyslami, sú dokázateľné. Buď sa jedná o vojenský výskum s cieľom duševne a fyzicky kontrolovať ľudskú populáciu, alebo fanatici chránia zemskú klímu pred ohrievaním, čo je dnes nezmysel. V každom prípade si niekto denne presúva stovky miliónov bezcenných USD do svojhu vrecka.

Chemtrails majú niekedy pauzu, hlavne ak je vysoký tlak a čistý vzduch, málo vlahy, jednoducho sa im hmloviny nedaria. Pravidelne lietajú pri vššej vlhkosti vzduchu a pred dažďom počarbú celé nebo hmlovinou od obzoru po obzor za 2 hodiny. Obrovské nasadenie, súčasne je na nebi aj 8 lietadiel a to nie jednorazove, ale opakovane, v oblasti kde žiadne letecké koridory nie sú. Otázny je aj pôvod extrémneho a dlhtrvajúceho sucha a prudkých dažďov, ktoré likvidujú poľnohospodárov. Tiež predpovede počasia boli na 2 - 3 dni relatívne presné, dnes predpoveď počasia len na 1 deň sa dosť často nepodarí.

Ak chemtrails nelietajú, vtedy si môžete vysledovať letecké civilné koridory a vycutnať si modrú oblohu, tá dnes zriedkavá, potešte sa, možno už nikdy nebude.

Naši politici zadubene mlčia, za naše peniaze nám taja veci, ktoré menia náš život. Ani jeden politik nenavrhol dôkaz, donútiť chemtrails pristáť pod kontrolou kamier a poskytnúť, alebo vyvrátiť dôkaz. Aj žiadny dôkaz je dôkaz. Chemtrails vidno na určitých satelitoch aj radaroch, ale tieto snímky sú nám nedostupné.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 64% ( 12 people voted )
+
2013-11-19 07:02:32 57f4ca0a
Našťastie v našich dažďoch sa podobné množstvá kovov spomenutých vyššie nenachádzajú. Na jar je trocha zvýšený zinok, kremík, hliník počas roka skôr PAU a organické zlúčeniny. V lete úplne čisto. Síra sa pomaly dostáva k úrovniam, ako bola pred 30 - 40 rokmi, no stále hlboko pod hranicou kedy je namiesto prospešnosti škodlivá. Ťažké kovy na minime.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-11-19 07:34:27 57c596fc
ak sú schopní vraždiť ľudí rituálnym odpálením budov v centre NY a bombardovaním takmer v srdci Európy (Belehrad), tak chemtrails by pre nich bola malina. Toto je základné východisko, z ktorého vychádzam pri hľadaní odpovede na otázku, či sú chemtrails realitou, alebo nie.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-11-19 07:39:20 57c5a734
Pred pár mesiacmi tu bol článok o študentoch a metrologickom balóne. Doletel by do tej výšky?

Rád by som sa takej akcie zúčastnil (ako pomocník,....). Nainštalovala by sa kamera a nejaké odberné zariadenie. Vyletel by do takej výšky s týmto nákladom?

Potom by sa nechala spraviť hĺbková analýza odobranej vzorky v najmenej 2 laboratóriách.

(Sen)Škoda že naša armáda podlieha rozkazom nekompetentných, by som nechal poslať na nich dva migi s výzbrojov a donútil aspoň jedno lietadlo pristáť. (/sen) Síce po tejto akcii by som bol na odstrel (existuje aj iná ako fyzická likvidácia ) ale aj tak.

Dusan # RequXyga78
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-11-19 08:39:26 c1b30379
Nízko hodnotený príspevok


memory # XifiTasa15
-
 38% ( 3 people voted )
+
2013-11-19 08:50:01 d94b4972
loading...
Nízko hodnotený príspevok


Ivan Silberstein # JeniRusu82
-
 38% ( 3 people voted )
+
2013-11-19 09:07:00 4e63f45a
Plus tu sa sleduje znečistenie, dá sa tu aj študovať postgrad, prípadne bc. Je to meranie dopadov aerosolov na počasie a klímu. Sú dobrí, porovnával som si s nimi nejaké merania:

https://www.eol.ucar.edu/field_projects/dc3


http://www.p
a.op.dlr.de/aercare/http://www.p
a.op.dlr.de/aercare/

Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-19 09:17:50 57c596fc
>> Ivan Silberstein

ides na to pomerne dobre, ze oni by si nesypali bordel na hlavy. Len ma napadla otazka, ci aj oni nenakupuju v tych istych obchodoch tie otravene a liekmi prepchate potraviny. Nepouzivaju tie nebezpecne hitech vecicky ako wifi, mobil atd. Dovadza ma to k zaveru, ze tato pseudo elita, vladnuce hovada su len sachove figurky. Krasne podplatene, informacne okliestene. Jeden moj znamy sa chcel prestahovat do ruska koli chemtrails. Ale aj v rusku to je. Otazka je teda, kto vsetko v tom ide? A co to vlastne je? Lebo normalne to nie je a je to urcite ucelove, nakolko je tu urcita schema, podla ktorej tie pasy vytvaraju.

bojar # MomeGygo08
-
 47% ( 7 people voted )
+
2013-11-19 09:45:54 4e63f4d6
bojar[/colo
r]


Otázka je čo považuješ za chemtrails, kondenzačne pary za motormi lietadiel vo veľkej výške sú úplné normálne, je to pekne vidieť aj na niektorých záberoch z WW2 kde americké bombardéri za sebou zanechávajú kondenzačnú stopu a teraz k jedlu aj tu niektorý ľudia prestali kupovať niektoré potraviny z hiper super búd a kupujú(zháňajú) kde sa dá a Jelitá tiež tak fungujú poveria niekoho nech zháňa do kuchyne bio, myslíš že v špičkových reštikách na západe používajú kurence z Brazílie ako je bežné pre plebs, možno tak ešte sviečkovicu z Argentíny pasúcu sa na Pampe dovezenú lietadlom, aj ja som také stejky jedol, bola to mňamka(ale drahé ako prasa)!!!

Hlavne ide o to že ak poukážeš na niečo čo Jelitá reálne robia tak ti dotyční povie ako protiargument, áno to poznám a aj chemtrails, aj to že zem je dutá, že Rotšild má stroj času a vládnu nám jaštery!!!

Ivan Silberstein # JeniRusu82
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-19 10:10:21 4e63f45a
http://orgo-net.blogspot.sk/
Peter Novak # PugiXuge07
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-19 13:24:41 3ec5da08
vsimnete si, ze ked su na oblohe tie ciary,tak hned druhy den je vsetko zahmlene-ja tomu hovorim biele mlieko,taktiez je teplota ina-tam kde je biele mlieko je chladnejsie ako tam kde nieje-zistite to ked idete autom a pritom nadmorska vyska nehraje ulohu.Taktiez som vypozoroval,ze do 2 dni zacne prsat a je oblacno.Myslim si ,ze tym koriguju pocasie.Ved si vsimnite,ze take pocasie-zamracene je od teraz az do konca marca-aprila.Pred 15 rokmi bolo viacej slnka.Neviem co tym sleduju,mozno ochladzuju zem-neviem.
jano # CosaPasi73
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-11-19 17:49:18 bc7807b5
jano ideš na to celkom dobre,


Ivan Silberstein


stara dobra fraza aj oni si sypu,aj oni su očkovaní tak ako ti,aj oni jedia z tesca maso,aj oni maju presne take info ako ty,
skus ešte dačo:)


ale niečo ine a nie tak otrepane že ajo oni si sypu,

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-11-19 22:26:24 55d88d6a
hujer
a čo tak toto? http://www.youtube.com/watch?v=xbmukUPvKE8&feature
=youtu.be


neak ti to nevychodí ,moc z tym že nie je zvyšene železo vo vode,ale v klidku mame tu merača železa teda syry vo vzorkach dáždovej vody,


inak neda mi taky maly zazrak pre neveriacich o existensi PánaBoha stvoriteľa neba i zeme,


4. Potom třetí anděl vylil koflík svůj na řeky a na studnice vod, i obráceny jsou v krev.
5. I slyšel jsem anděla vod, řkoucího: Spravedlivý jsi, Pane, kterýž jsi, a kterýžs byl, a svatý, žes to usoudil.
6. Poněvadž krev svatých a proroků vylévali, i dal jsi jim krev píti; nebo jsou hodni.

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-19 22:32:57 55d88d6a
hujer ak možem uvažovať trocha,


tak železo vo vode hrdzavie že a je vodive že?


takže ked rozpraším po nebi miliony mikročastic železa,tak ich obali voda ,a nieaku dobu trva kým sa dostanu bana zem vo forme vody že?


a kedže obsach železa vodu sfarbuje do červena je veľký predpoklad že ta voda obsahuje mikročastice železa,preto niet divu že po burke ta voda sčervenela či?

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-19 22:36:51 55d88d6a
Memory, červené zore si pamätám z detsva, bol to zriedkavý jav. Boli to červené zore, to znamená prachové častice osvetlené Slnkom nízko nad obzorom. Prachové častice, napr. aj saharský piesok, sú v nízkych vrstvách atmosfery, preto sa volajú zore a nie obloha. Po chemtrails sú červené mraky aj hmlovina aj nad obzorom, aj nad hlavami. Kopovitá prirodzená oblačnosť je nižšia ako hmlovina po chemtrails, to vidno ako sa mraky a hmloviny prekrývajú, a červená je aj vysoká chemtrailsová hmlovina. To prišiel prach z kozmu?

Definitiva # MunoLyhi27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-20 06:35:30 57f4ca0a
333 ano, Fe môže ale nemusí spôsobiť zafarbenie vody. Teraz bolo 0,074mg v litry dažďovej vody.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-20 08:59:35 57c596fc
@definitiva
cervene zore je tvorene vlhkostou, nie prachom
je to sposobene lomom a vlnovou dlzkou svetla, a svetlo ako vieme sa lame len v priehladnych materialoch, ako su krystaly, voda, nie prach

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-20 10:13:14 d94b4972
definitíva, nehovoriac o tom, že sa dá vyrátať prečo je červené. A nie trebárs zelené...
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-20 10:34:24 57c596fc
hujer


tak na to by dala odpoved realna vzorka z tej vody,ale to by musel niekto byť nezávislí ,a chemik aby to bolo objektívne,tak isto odkalisko v madarsku ked vitieklo bolo červene ,to by tiež do určitej miery poukazovalo na al v tej vode,


hovorí ti niečo elektromotor a jeho princíp fungovania?

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-20 10:58:38 55d88d6a
Neviem,či uznávaný vedec promluvil,alebo trepal. To sa mi nechce čítať. Len mi je smiešne,že tu ,napríklad Jano ,nevie že tie čiary na oblohe nie sú nič iné ako zrážanie pary.To bolo odjakživa.len lietadiel bolo menej.Červené a inak zafarbené zore boli tiež odjakživa. Podľa toho ako ich osvetlilo slnko a aký prach bol v tých mrakoch. Starí ľudia hovorili,že je to zo silného vetra. Je to asi tak ako píše ---memori---Podľa toho čo ten vietor rozfúkal do povetria.Zas ste zneistili 333-ku.


Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-20 11:09:11 5b7f3f17
No a čím je ľudstvo "tvorivejšie" ,tým je viacej znečistená atmosféra. Kto sa prizná že znečisťuje ovzdušie?

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-20 11:15:27 5b7f3f17
Číselníkovi opäť napadala na gebuľu z plafónu omietka a už mu v tej dutine zas rezonuje konšpiračný chemotras. LoL! Dokonca mrmle aj akési podobenstvá z kostolného manuálu. Ten trkvas bude toľko dvíhať okále k nebíčku, až mu naprší do rypáka...!
:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-11-20 11:39:38 d4254112
ak by táto hodnota Fe v daždi bola celý rok, na SK územie padne za rok 3824 ton Fe. Celkom málo.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-20 11:46:10 57c596fc
hujer tak čo ten princip elekromotora vieš či nevieš?


odpuste na dokonale ovce jak je pandaš nereaguem nema zmysel:)


ani na jamba veta to bolo vždy len lietadiel je menej,je jasne že je to ovca,jak vyšita,jak tie stare oblačiky na nebi tie nadherne barance,


inak dnes aj ten kontrails sa vyvinul dokonca až tak že dokaže na nebi byť cely den ako para ,dokonca sa z neho vytvorí oblak,njn ovečky jasne ...


klasicka kontrals je para ktora sa meni vo vzduchu na krištale ladu,lebo je tam minusova teplota a to v podstate okamžite,nasledne v tuhom skupenstve klesa do nižich vyšok kde sa rozpusti a zmeni na vodu,a zmizne to sa deje vždy do par minut, nie celý den,jak nam tu poniektorí tvrdia

333 # RyneRuqu84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-11-20 16:12:44 55d88d6a
@333
ked uz o tych kondenzacnych parach tolko vies, urcite vies aj to, ze na dlzku ich viditelnosti ma vplyv najma vlhkost okoliteho prostredia

cela tato konspiracia vznikla z toho, ze po tom, ako boli tieto ciary na oblohe dlhsie ako zvycajne, zacalo prsat
no lenze ono to je opacne, cim je vlhkejsi vzduch, tym su ciary trvanlivejsie a kedze je vlhkejsi vzduch, je to predzvest dazdiveho pocasia
cize dlzka vyskytu nie je spustacom dazdov, ale dosledkom vlhkosti a buducich dazdov (2-3 dni), zakladna meteorologia

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-20 16:38:21 d94b4972
333,---Bože no tak som ovca . Aj to je stvoreniatko božie.Už si videl tie biele pásy na oblohe aj keď neletí lietadlo?Fyzika chlapče nepustí a trvám na tom,že to je zrážanie pary a čo je para? Vlhkosť,že?Vlhkosť z čoho vzniká? Horúci vzduch z lietadla a studený vzduch v atmosfére,že?Zjednodušene povedané.Myslela som,že ti to musí byť jasné.Nevymýšľaj si. Tuším by si bol schopný uveriť,že na tých obláčikoch sedí Pán Boh. !Ja obyčajne občas napíšem,že niekto trepe sprostosti,ale nikdy človeka neurážam.Pri tebe to poruším. Napísala by som ti,že si somár,ale ti to nenapíšem ,lebo by som ťa urazila.Alebo toho somára?Už neviem.Prečítaj si aj inú knihu nielen bibliu.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-20 17:14:42 5b7f3f17
333, poznám princíp elektromotora.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-20 18:07:43 5f66637c
dufam že ja som neurazil ovcu,


hujer


ako vznika tornado?


mongomery


čo som videl film tam tvrdia hlavy vedecke že vdaka chemi sa tvoria mraky pri 30%vlhkosti,ta chemia ju voaže,


ale klasický mrak vznika pri 70%vlkosti,viac ti ktomu aj tak nema vyznam,

333 # RyneRuqu84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-11-20 18:53:05 55d88d6a
http://rastov-blok.blogspot.sk/2008/11/t-dvojit-ia
ra-za-lietadlom-2282007.html
Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-20 21:07:33 5b7f3f17
Z takých zdrojov to máš? 333,či niečo o tom vieš?Lebo nazvať niekoho ovca je ľahké. Navyše ,uvedom si ,že ja som s tebou nekomunikovala.


Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-20 22:10:14 5b7f3f17
jambo


nabuduce si daj žensky nick,ak si v reale žena,inak by som ti nenapísal že si ovca,žena ma určite pravo nechapať uplnej realite,

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-20 23:37:08 55d88d6a
333:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Torn%
C3%A1do#Vznik_torn.C3.A1da

ABChttp://www.dlr.de/schoollab/desktopdefault.aspx/
tabid-1843/2631_read-33299/gallery-1/216_read-2/[/
url]


Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-21 00:18:12 5f66637c
@333
nemusis mi viac k tomu, lebo ani sam nevies co by si este :)

tych tvojich 70% je somarina, mrak vzdy vznika, ak je koncentracia vody vo vzduchu 100% a dalsia voda sa nema kam rozpustat, tak vznikne oblak
a to kedy uz je vlhkost 100% zalezi od teploty, cim nizsia teplota, tym je na 100% vlhkost potrebne menej molekul vody

a este si aj idiot urazajuci zeny

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-21 08:31:47 d94b4972
333,-No celý čas čo tu píšem sa predstavujem v ženskom rode.To by si ale nemal takto triediť. Nemali by sme sa oslovovať zvieracími menami.Ja som napríklad mala výčitku,že som reagovala na teba--"oko za oko,zub za zub" --Ty to používaš často.
Aby sme ukončili tie čiary na oblohe.Tvrdím,že mám pravdu. Preto,že človek je tvor omylný tak som si predsa pozrela nejaké články o CHEMTRAILS.Všetko sú to konšpiračné teórie,typu "V strede zeme je vysoká inteligencia,ktorá sa s nami chce spojiť"Ciary na oblohe sú zrazené čiastočky vody ,teda pára.Obyčajne sa rosptýlia vo vzduchu za niekoľko minút.To čo spomínaš ty by bolo vidieť na oblohe aj 10 hodín
Nemali by sme hneď podliehať panike. To by sme z paniky vôbec nevychádzali. Napríklad dnes ráno som čítala o výrobkoch z čistej bavlny ,ale hneď za tým bolo napísané či si vieme predstaviť koľko škodlivých látok ide do ovzdušia a do zeme z hnojív ,ktoré sa pri jej produkcii používajú a koľko veľa vody sa pri tom spotrebuje. Tak hneď sa budeme odievať do výrobkov z ropy?


Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-21 08:55:27 4e62204d
333,-Možno si z toho niečo vyčítaš a treba niečomu aj veriť.Sme v poriadnom smetisku aj bez chemtrais.vhttp://magazin.atlas.sk/spektrum/fakty-
x-existuju-tajomne-chemtrails/802029.html
Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-21 09:05:44 4e62204d
memory


v bibli je nadherna veta nač hadzať sviniam perly,vždy poskaču po nich,toto je len pre teba.aby si to za niekto nestiahol príliš na seba,ako ovcuľudia su ovce po vačšine a na tom trvam,


tak sa s tým zmier dievka,a žena ma pravo byť mimo celkovu realitu a po vačšine je,je to jejpovahou dane,to že feministky vykrikuju niečo ine je ale zas o inom,


pikolino niekto praží ľudom do kt ked ho nachytaju v klamstvach a je tu ešte hrdina,pritom drista jak to prašti,tak jak že biblia podporuje homošenie,ona len vysvetlila že tí čo prestali veriť v pánaBoha stvoriteľa neba i zeme,budu milovať rovnopohlavne a ukajať sa na nom,


inak hustota vzduchu sa mysli pri zemi nie v oblakoch,ked prší je zatiahnute tudiš vždy bude chladnešiš aj v lete,

333 # RyneRuqu84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-11-21 13:45:27 55d88d6a
huer
len taka mala uvaha na ktorej by si mohol popremyšlať


princíp elektromotoraje v tom že ma elektromagnety ktore rozdtačaju rotor,


,,,ked rozprýášim dostatočne množstvpo železa,nie hlinika ten nie je emagneticky ,tak dokažem pomocou elektromagnetou roztačať oblaky,


teda minimalne musia byť štyri a zapinať a vypinať ich stači postupne,tento proces budem opakovať...až ich roztočím tak že v strede vznikne tornádo,alebo hurikejn cyklom,,,niet rozdielu v princime medzi nimi ale v ploche a velkosti,,,,


čhapeš?


prečo je chemitrails,,,,


tak sito som čítal že vedci pomocou harrpu zdvihli ionovu vrstvu o kilometer,tým padom dokažu naakumulovať mraky vyšie a hrubšie ako bolo tomu inokedy,preto vznikaju lokalne bleskove povodne,lebo takto dokažu spustiť enormne vačšie množstvo vody na malu plochu ako tomu bolo za prirodna,ked sa do toho človek nestaral,a pomocou mikročastíc železa ich dokažu smerovať na určite miesto cez magnety v radaroch napr alebo zadržať ich na jednom mieste,preto na jednej nemenovanej stranke ukazuje manik ako sa kruhuje oblačnosť kolo takýchto radarov,


skus popremyšlať nad tým možna pochopíš realitu ak nie si platenec,

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-21 13:53:21 55d88d6a
333, ano, dá sa to tak spraviť ak dostaneš dostatočnú hustotu magnetického toku na plochu tornáda. Samozrejme je tam ešte otázka náboja a intenzity elektrického poľa, aby strhol dostatočné množstvo masy so sebou. No toto je najzložitejšia cesta k vytvoreniu tornáda, keďže feromagnetických častíc je tam veľmi málo.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-21 14:36:33 57c596fc
styristokorunacka, hovori ti nieco coliorisova sila?

Odhliadnuc od vsetkych vypotenin, ktore tvoja choroba sprevadza, je tu vzdy dovod na zasmiatie, ako v pripade hrdze, ktora sposobuje cervene zore. Uz moja babka vravela vecer pri pohlade na ne, ze krasny vecer pos.rane rano, vediac, ze bude prsat.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-21 14:37:01 59ad5d21
Este k tej ionosfere, keby si si aspon meco o nej precital, nez vypotis taku somarinu.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-21 14:59:15 59ad5d21


tak sito som čítal že vedci pomocou harrpu zdvihli ionovu vrstvu o kilometer,tým padom dokažu naakumulovať mraky vyšie a hrubšie

Takumto sposobom vznikaju famy, konspiracie, zarucene fakty atd. Hlavne pre udi, ktori vedia asi porovnatelne ako ty, teda h.vno.
To je ako tvrdenie, ze Cinania vtrhli do Pekingu a kopec ludi sa zacne triast pred bliziacim sa vojenskym konfliktom.

Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-21 15:08:12 59ad5d21
rafko
ak je voda červene zore tak som napisal o červenej zore...že hrdza posobi na nu,
ale ak si utreš čelo a prečitaš si čo som pisal tak ti dojde že som o červenej zore nepísal


a takto vznikaju nezmysly od ľudi čo nevedia čitať,teda konšpirácie,


hold ale mudrosť človek v obchode nekupi bohužel:)

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-21 17:49:25 55d88d6a
@333
urcite si si v biblii precital, okrem ineho aj to, kto koho nazyva oveckou a kto koho pastierom :)))

takze zena ma pravo, a kto jej ho pridelil? len taki idioti ako ty, ktori si myslia, ze su nadradeni, lebo su muzi, presne podla biblie

a o akej hustote to rozpravas? nikto nikde hustotu nespomenul, zjavne si pleties pojmy, mal by si viac studovat :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-21 18:10:03 5f699539
@333
to s ionosferou myslis vazne?
co ma ionosfera, ktora zacina na 90km, spolocne s troposferou, ktora konci na 18km a v ktorej sa tvoria mraky?
ty si uplne mimo, ale hlavne, ze nam hovoris ovce, ked sam ani nechapes co citas, len to slepo verklikujes :))

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-21 18:16:49 5f699539
:)))meee meee
333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-21 19:31:47 55d88d6a
jasne mám tam chybu myslel som vlhkosť a omylom som napísal hustotu,som rad že ti to došlo a že si to zas jak pikolino nevyužil na zhadzovanie


inak vždy ma učili že žena je ina ako chlap,jemnejšia neznejšia,a preto sa mám k nej chovať s uctov,pokial si to ako žena zaslúži,


a vždy pre mna bude krajšia ako chlap -odpusť pikolino333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-21 19:48:40 55d88d6a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   de
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Anarchokapitalismus v kostce (11/16)


Anarchokapitalismus v kostce (11/16)
Všude kolem nás existuje mnoho prostoru, který nemá žádného soukromého vlastníka, neboť správcem takového území je stát; může se jednat o náměstí, parky, lesy, louky, pole...
Tisícky za zbytočné časopisy
Rusko varuje svojich úradníkov: Ruky preč od Gmailu!
Práce versus kapitál 0 : 1

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0868 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made