Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

VOĽNÝ POHYB OSÔB A JEHO BLAHODÁRNE ÚČINKY NA RAST ŽIVOTNEJ ÚROVNE


VOĽNÝ POHYB OSÔB A JEHO BLAHODÁRNE ÚČINKY NA RAST ŽIVOTNEJ ÚROVNE

V období rastúcej intolerancie, extrémizmu, nacionalizmu a neznášanlivosti vo všeobecnosti, sa stáva argumentácia v prospech voľného pohybu osôb cez hranice (štátne, municipiálne či kultúrno-geografické) ohrozeným druhom, ba dokonca ani pravoverní liberáli sa nehlásia k slobode pohybu tak vehementne, ako to bolo zvykom napr. v 19. storočí. Preto sme sa rozhodli nastúpiť cestu osvietenia a pokúsiť sa ukázať prínos voľnej migrácie na životnú úroveň všetkých zúčastnených strán.

Migrácia má z ekonomického hľadiska jedine pozitívne prínosy. Mobilita pracovnej sily výrazne prispieva k zvyšovaniu životnej úrovne samotných pracovníkov, ako aj obyvateľov oboch krajín (krajiny, z ktorej pracovník odchádza, ako aj krajiny, do ktorej ide za prácou). Bohužiaľ, toto tvrdenie je dnes považované za nechcené a ľudia, ktorí obhajujú šancu iných osôb zariadiť si lepší život, na vyššej materiálnej úrovni a podľa svojich subjektívnych predstáv, sú považovaní za zradcov národa, krvi a za nebezpečných (a zjavne narušených) jedincov.

Skôr než prejdeme k ekonomickej argumentácii, nedá mi nepodpichnúť "ochrancov národa a pracovných miest pre Slovákov", ktorí horkokrvne obhajujú uzavretie hraníc pre migrantov a samy pritom, buď pracujú/pracovali v zahraničí, alebo sa tam pracovať chystajú. Nedávno som mal rozhovor s kolegom, ktorý plánuje odísť pracovať na Západ, a zároveň vehementne bráni uzatváranie hraníc pre ľudí, pre ktorých sme Západom my! Keď som ho konfrontoval s jeho jasne inkonzistentnou a najmä nefér argumentáciou, nebol schopný ani kriticky premyslieť svoj postoj, či nebodaj prehodnotiť svoje predsudky. Emigrant zakazujúci a brojaci proti emigrácii mi príde ako oxymoron, či starý grécky logický paradox ale zdá sa, že logika v dnešnej dobe nie je dostatočne štýlová. Prosto logika dnes nemá SWAG.

Ako na problém migrácie teda hľadí ekonomická teória? Ľudská práca je ekonomický statok. Rovnako ako čas, kapitál a pôda. Znie to na prvý pohľad hrozne, ale každý človek nakladá s prácou, ktorú vykonáva šetrne, snaží sa ju alokovať tak, aby mu minimum práce, za čo najnižší čas, prinieslo čo najvyššiu mieru zisku (peňažného či duševného). Práca je ekonomická veličina a slúži iba ako pojem pomenovanie istej kategórie ľudského konania, neobsahuje teda konotácie, ktoré sa jej snažia prisúdiť napríklad Marxisti.[1] Trh, na základe mechanizmu úrokových mier, či smithovskej "Neviditeľnej ruky trhu"[2], alokuje zdroje do využití, ktoré sú pociťované ako najsúrnejšie. Inými slovami, trhový mechanizmus alokuje všetky zdroje, teda vrátane práce, do ich najefektívnejších využití.

Všetci chápeme, že ak sa výrobca pneumatík nedostane k dodávkam kvalitnej gumy, pracuje neefektívne a znižuje tým blahobyt svoj a zároveň aj celej spoločnosti. Prečo by to malo byť inak pri mobilite práce? Odpoveďou je: Nie je to inak! Ba naopak, je to presne taký istý mechanizmus trhu, ktorý alokuje pomocou cien a úrokových mier na trhu prácu do najefektívnejšieho využitia. Ak sú uzavreté hranice pre pohyb osôb, zamestnávatelia majú problém nájsť vhodných a kvalifikovaných pracovníkov na miesta, ktoré nutne potrebujú pre svoju efektívnu výrobu. Pri relatívne nešpecifickej práci, akou je napríklad šichta za pásom vo Volkswagene, nie je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily taký zreteľný. Čo však v prípade lekárov špecialistov? Robotníka na páse nie je problém nahradiť, ale čo takého chirurga? Obmedzenie voľného pohybu osôb je viditeľné práve vtedy, keď sa to osobne dotýka ľudí. Predstavte si situáciu, že sa zraníte, no kvôli zatvoreným hraniciam pre migráciu nie je v krajine dostatok špecialistov, ktorý vás zvládnu operovať? Potom pomôže už len rýchlo zháňať číslo na kňaza, keď ma príde operovať praktikant vystrašenejší než ja.

Samotný Ludwig von Mises, ktorý tému prospešnosti migrácie pre spoločnosť (na celom svete) považoval za objasnenú a nevyvrátiteľnú už od dôb Smitha a Ricarda, to povedal na rovinu:"Pokusy ospravedlniť politiku obmedzovania prisťahovalectva z ekonomického hľadiska sú teda vopred celkom bezvýhľadné. Obmedzenie prisťahovalectva znižuje, o tom nemôže byť pochýb, produktivitu ľudskej práce."[3] Starí liberáli, žijúci v období 18. a 19. storočia, mali teda v otázkach prospešnosti migrácie na životnú úroveň všetkých zúčastnených ba dokonca aj nezúčastnených, aj keď iba nepriamo jasno. Táto idea, ktorá bola v tom období všeobecným (a treba dodať, že správnym) presvedčením väčšiny obyvateľstva, sa však s nástupom socializmu a nacionalizmu úplne vytratila.

Pri zatvorení hraníc, či obmedzení migrácie, sa priaznivé podmienky určitej geografickej oblasti, ktorá je mimoriadne vhodná na rozvoj daného odvetvia podnikania, nevyužívajú (vzhľadom na nedostatok pracovnej sily v jednej geografickej a zároveň, vzhľadom na prebytok pracovnej sily v inej oblasti sveta) spôsobom, ktorý by priniesol najväčší ekonomický prínos pre všetkých. Výroba sa preto sťahuje do miest, s menej vhodnými prírodnými podmienkami, čím sa znižuje množstvo a kvalita nových statkov. Stačí si len predstaviť prínos, ktorý by mala efektívna alokácia práce na rast životnej úrovne. Podmienky by sa zlepšili zamestnancom, ktorí by dostávali vyplatenú vyššiu mzdu. Rovnako by sa zlepšili podmienky podnikateľom, ktorí by mohli vyrábať efektívnejšie, vo väčšom množstve aj kvalite statky, ktoré by boli kupované spotrebiteľmi, pre ktorých by konečná cena išla smerom dolu, zároveň s opačnou tendenciou rastu kvality.

Misalokácia výrobných prostriedkov z dôvodu explicitnej vládnej intervencie do osobnej slobody (v tomto prípade slobody pohybu) nutne a priori vedie k "zníženiu produktivity ľudskej práce a zmenšeniu materiálneho bohatstva, ktoré má ľudstvo k dispozícii."[4]

Problémy spojené s nenávisťou voči imigrantom sú spôsobené, aspoň podľa nás, inými faktormi. Paradoxne vláda, ktorej primárnym cieľom bolo zaviesť istoty, napríklad základného príjmu či minimálnej mzdy, svojimi zlými a neefektívnymi politikami, ktoré nikdy nevedú k stanovenému cieľu (ktorým je blahobyt), vytvorila masovú inštitucionálnu nezamestnanosť[5], koncept tzv."pracujúcej chudoby" a polarizáciu spoločnosti. Každý však hľadá vinníka mimo svojich radov. Preto vždy príde vhod politickým reprezentantom, ak môžu hodiť svoje zlyhania v ekonomickej oblasti na pilne pracujúcich Vietnamcov, iredentistických Maďarov či príživníckych Rómov. Inými slovami, jediná pliaga horšia ako socializmus je nacionalizmus.

Zhrnutie ekonomickej argumentácie v prospech otvorených hraníc pre voľný pohyb osôb je teda asi takéto:

- voľný pohyb pracovníkov efektívne alokuje pracovnú silu do miest, kde je potrebná

- voľný pohyb vytvára globálny rast životnej úrovne

- nastáva konvergencia ekonomík a životnej úrovne, tzn. ekonomika má tendenciu sa vyrovnávať

- jednotlivci majú šancu svojím vlastným pričinením zabezpečiť seba a svoju rodinu

Immanuel Kant

Immanuel Kant

Ak by ste stále neboli presvedčení, podľa nás nevyvrátiteľnými argumentmi apriórnej ekonomickej teórie, podloženej nespočetným množstvom empirickej evidencie, obráťte sa aspoň na nesmiernu autoritu Immanuela Kanta. Zásadou morálky nie je pomáhať iným, v prvom rade musíte prestať iným ľuďom škodiť, až následne sa môžete pustiť do altruizmu. Ako teda nám Kant prikazuje cez imperatív čistého rozumu:"Teda hovorím, že človek a vôbec každá rozumná bytosť, existuje ako účel sám o sebe a nie iba ako prostriedok, ktorý by mohla tá či oná vôľa ľubovoľne užívať, ale musí byť vždy zároveň považovaný za účel vo všetkom svojom konaní zameranom ako na seba samého, tak aj na iné rozumné bytosti."[6] Počúvajte hlas ekonomickej teórie a konajte podľa zásady"alterum non laedere" a úcta k osobnej slobode jednotlivca a jeho vôli sa môže opäť stať všeobecným zákonom!

Alebo viete čo? Robte si čo chcete, vlastné svedomie je najneúprosnejším sudcom.


[1] Konotáciami pojmu ľudská práca myslíme najmä pojmy ako: vykorisťovanie, wage slavery a pod.

[2] Táto poznámka už bola spomínaná v iných našich článkoch, no Adam Smith vo svojom diele Bohatstvo národov použil pojem "Neviditeľná ruka trhu" iba 3 (!!!) krát a aj to iba na jednej jedinej strane.

[3] Mises, Ludwig von, Liberalizmus, str. 112 a 113

[4] Tamže

[5] Nezamestnanosť sa delí na 1.) Katalaktickú tá sa vyskytuje na voľnom trhu, je jeho prirodzenou súčasťou napríklad, keď sa zavrie veľká fabrika, časť ľudí má na čas problém nájsť novú, vyhovujúcu prácu 2.) Inštitucionálnu- inštitucionálna nezamestnanosť je spôsobená konaním vládnych orgánov, ktoré dvíhajú cenu práce nad jej trhovú úroveň, a každý kto je pod ňou sa stáva nezamestnateľným príklad minimálnej mzdy či odborových zväzov

[6] Kant, I., Základy metafyziky mravov, str. 33Author: Jozef Novak # GugaQesu29
Svet2015-04-011
-
 50%  ( 0 people voted )
+
Jozef Novak - ak ti zaklope na dvere človek v núdzi , nepustíš ho dnu , ale spýtaš sa čo si praje . Ak príde s niečim zaujímavým pre teba , pustíš ho dnu podľa prvého dojmu , ktorý na teba urobil . Špinavého a smradľavého určite nepustíš dnu . Ak si samaritán , tak mu podáš chlieb . Tak je to aj imigrantmi , väčšina príde s natrčenými rukami . Ostnatý drôt na našej západnej hranici nebol postavený kvôli diverzantom , ale kvôli ekonomickým utečencom z našej strany a tým si chránili svoje teritórium , na to bola studená vojna a spustená železná opona . Pre nás zahrané divadlo , ak nečítaš noviny , vieš o čom hovorím .

mrbean # LubiNaco23
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-04-01 16:55:57 59ad2d84

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň

KONEC TELEVIZNÍHO ČESKOSLOVENSKA


KONEC TELEVIZNÍHO ČESKOSLOVENSKA
Snaha českých a slovenských televizí vyždímat z televizních diváků a kabelovek co nejvíc peněz a vykolíkovat si národní vysílací prostor likviduje zbytky československého televizní...
Vláda jednorožců
ŠVÉDSKO UPADAJÍCÍ DO ANARCHIE
Rozprávkar, ktorý nepoznal hanbu
Najčítanejšie za týždeň

Nikým nechtění, nikam nepatřící


Nikým nechtění, nikam nepatřící
V posledních letech se čas od času objeví snaha o integraci Cikánů do společnosti. Tyto snahy jsou doprovázeny euforii, odmítáním, znechucením, přeceňování i podceňováním. Jsou ...
ŠVÉDSKO UPADAJÍCÍ DO ANARCHIE
Nenápadný půvab buržoasie
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS

Ricardo a komparativní výhoda po 200 letech


Ricardo a komparativní výhoda po 200 letech
Myšlenka komparativní výhody je nezbytnou součástí intelektuální výbavy každého ekonoma. Na 200. výročí vydání „Zásad politické ekonomie a zdanění“ salutuje tento sloupek úsp...
ČIŇ (SOCIÁLNÍMU) STÁTU DOBŘE, JEN SI PAK NESTĚŽUJ, AŽ SE OCITNEŠ V PASTI
United Airlines - důsledek státní regulace?
KRYPTO 7: CO PŘIŠLO PO SILK ROAD

Vlastnictví, skvělé řešení problémů (2/2)


Vlastnictví, skvělé řešení problémů (2/2)
Systém úplného soukromého vlastnictví ve svobodné společnosti by zajistil mírové prostředí, ve kterém by spravedlnost byla nejvyšším principem a nikoliv výjimkou (jako je tomu dnes...
Rozprávkar, ktorý nepoznal hanbu
Prvé prikázanie regulátora: nezakážeš
Vláda jednorožců

KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS


KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Občas si někdo Kubu idealizuje jako úspěšný model nekapitalistického státu. Minulý měsíc ale výzkumný ústav NORC při Chicagské univerzitě zveřejnil studii veřejného mínění kubá...
Venezuela a Farma zvířat
Vývoj ľudových protestov v juhoamerických štátoch
V KANADĚ SE OPĚT VRAŽDILO ZA POKŘIKU ALLAHU AKBAR! KANADSKÝ PREMIÉR VŠAK VÍTÁ VŠECHNY UPRCHLÍKY Z MUSLIMSKÉHO SVĚTA

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

Získává si Trump podporu War Party?


Získává si Trump podporu War Party?
Odpálením pěti tuctů Tomahawků z vojenské základny mohl president “America First” vtáhnout Západ do další války na Středním východě, ve které ne všichni jeho lidé chtějí ...
TŘÍDA LAXNÍCH: PODNIKAVÝ DUCH USA OCHABUJE
TIM ALLEN: PRÁVĚ TEĎ JE HOLLYWOOD ÚPLNĚ JAK NACISTICKÉ NĚMECKO
Muž, který se nestal králem

Ako v Číne kapitalizmus vyrástol


Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Hovoriť niečo všeobecne o Číne je nebezpečné. Je to ako hovoriť niečo všeobecne o Európe, kde vedľa seba žijú Nemci a Taliani, alebo kde fungujú inštitúcie Veľkej Británie a ...
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku
Ekonomický příběh naší doby. Autoritářská mašina na růst. Vzdělání

POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?


POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
Desetitisíce Rusů si dodaly odvahy a o víkendu protestovaly proti masivní korupci ve své zemi. Stejně tak vyšli do ulic Bělorusové nespokojeni s domácí hospodářskou situací. Výsledkem ...
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)
RUSKO SE OPĚT PROPADLO DO CHUDOBY

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

Bitcoin nám stresuje


Bitcoin nám stresuje
Medzi vývojármi a celkovo v komunite sa už dlhodobo diskutuje o tom, čo ďalej s Bitcoinom. Pretože jeho používanie narastá a s ním aj počet transakcií. A keďže ťažiari, ktorí sa ...
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu
Raketový rast miezd

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

MULTIKULTURNĚ OBOHACENÁ FRANCIE: ŽIDOVSKÉ DĚTI MAJÍ STRACH CHODIT DO ŠKOLY


MULTIKULTURNĚ OBOHACENÁ FRANCIE: ŽIDOVSKÉ DĚTI MAJÍ STRACH CHODIT DO ŠKOLY
Francouzský vzdělávací systém je jeden z nejlepších na světě, míní i 25 let po svém absolutoriu na veřejné vysoké škole v Paříži, Stephane Tayar, židovský počítačový ...
Bude někdo bojovat za práva většiny?
Všetci zarábame málo – učitelia ale ešte menej
PREČO VOĽNÝ TRH?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0267 s
Mezoterapia Bratislava Dermaroller Bratislava Mezoterapia v Bratislave Kyselina hyalurónová Omladenie pleti kyselinou hyalurónovou Regenerácia pleti Sonoforéza | Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Hĺbkové čistenie pleti v Bratislave Ultrazvukové čistenie pleti Bratislava Čistenie pleti ultrazvukom Bratislava Skin Scrubber Bratislava Kozmetika Bratislava Chemický peeling Bratislava | ultra high end - lip balms, custom made design, strawberry, chocolate, cocoa, mint | Chemický peeling Bratislava Peeling aha kyselinami chemicky peeling v Bratislave aha kyseliny bratislava Kozmetický salón Bratislava Kozmetika Bratislava Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Salón krásy Bratislava | important actual news leaked informations spies spy espionage