Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Valdajská řeč Putina


Valdajská řeč Putina

Dobrý den, milí přátelé! Dámy a pánové!

Doufám, že místo a čas pro vaše jednání a pro naše setkání jsou dobře zvoleny – je to centrum Ruska, ne zeměpisné, ale duchovní, je jednou z kolébek naší státnosti. Naši vynikající vědci - historikové vědí a psali ve svých výzkumech, že právě zde se zrodily prvky ruské státností, čímž měli na mysli, že velké řeky, Volchov a Něva, byly přírodními prostředky komunikace, přirozenými pro tu dobu. A zde se postupně začala rodit ruská státnost.

V letošním roce se zde shromáždil bezprecedentní počet účastníků - více než 200 ruských a zahraničních politiků, veřejných, duchovních vůdců, filozofů, umělců, lidí s velmi odlišnými, a někdy i protichůdnými a velmi originálními názory.

Už jste zde diskutovali několik dní. Budu se snažit vás příliš neunavovat. Ale přesto si dovolím vyjádřit své názory k tématům, kterých jste se během těchto jednání nějakým způsobem dotýkali. Nejde jen o analýzu ruské historické, kulturní a státní zkušenosti. Především mám na mysli všeobecnou rozpravu, rozhovor o budoucnosti, o strategii a hodnotách, o hodnotovém základu vývoje naší země, o tom, jak globální procesy budou ovlivňovat naši národní identitu, o tom jakým chceme vidět svět v jednadvacátém století; co může přinést do tohoto světa, spolu s našimi partnery, naše země - Rusko.

Dnes, s nutností hledání nové strategie a zachování své identity v radikálně se měnícím světě, světě, který se stal více otevřeným, transparentním a vzájemně propojeným, v té či oné podobě se potýkají prakticky všechny země, všechny národy: jak ruské, tak evropské, Číňané a Američané, a společnosti téměř ve všech zemích světa. A my, samozřejmě, také zde na Valdaji, se snažíme lépe pochopit, jak se té výzvě pokouší čelit naší partneři, přestože se zde setkáváme hlavně s odborníky na Rusko. Ale my vycházíme z toho, že naši vážení hosté vyjadřují svůj názor na vzájemnou interakci, vztah mezi Ruskem a zeměmi, které zastupují. Pro Rusy, pro Rusko znějí otázky "Kdo jsme?", "Kým chceme být?" v naší společnosti stále hlasitěji. Ustoupili jsme od sovětské ideologie, už není možné jí vrátit. Zastánci fundamentálního konzervatizmu, kteří se vzhlíží k Rusku před rokem 1917, jak se zdá, jsou stejně daleko od reality jako zastánci západního ultraliberalismu. Je zřejmé, že náš pokrok není možný bez duchovního, kulturního a národního sebeurčení, jinak nebudeme moci odolávat vnitřním a vnějším výzvám, nemůžeme uspět v globální konkurenci. A dnes vidíme nové kolo této konkurence.

Hlavními směry dnešní konkurence jsou ekonomicko-technologické a ideologicko-informační. Vyhrocují se také vojenskopolitické problémy a vojenskopolitická situace. Svět se stává tvrdším, místy je odmítáno nejen mezinárodní právo, ale dokonce i základní slušnost. Je třeba být silným ve vojenské, technologické, ekonomické oblasti, ale hlavní věcí, která bude rozhodovat o úspěchu, je kvalita lidí, kvalita společnosti, duchovní a mravní. Vždyť nakonec, jak ekonomický růst a prosperita, tak i geopolitický vliv jsou odvozeny od stavu samotné společnosti, od toho, jak občané té či oné země cítí svou jednotu, nakolik jsou zakořeněni ve své historii, v hodnotách a tradicích, nakolik je pojí společné cíle a zodpovědnost. V tomto smyslu je pro Rusko otázka získání a upevnění národní identity opravdu zásadní věci.

Mezitím Rusko dnes zažívá nejen objektivní tlak globalizace na svou národní identitu, ale také důsledky národních katastrof dvacátého století, kdy jsme dvakrát zažili rozpad naší státnosti. Výsledkem byl zničující úder do kulturního a duchovního kódu národa, setkali jsme

se s porušením tradic a jednoty historie, demoralizací společnosti, deficitem důvěry a odpovědnosti. To má kořeny v mnoha naléhavých problémech, kterým čelíme. Vždyť otázka odpovědnosti přes sebou samým, společností a zákonem je jednou ze základních, a to nejen v právu, ale také v každodenním životě.

Po roce 1991 vznikl dojem, že nová národní ideologie, ideologie rozvoje, se narodí sama od sebe. Stát, moc, intelektuální a politická třída se téměř vyřadily z této práce, tím spíše, že stará oficiální ideologie po sobě zanechala nepříjemný pocit. A právě proto se všichni báli i jen dotýkat se tohoto tématu. Kromě toho, absence národní ideje na základě národní identity byla výhodná kvazikoloniální části elity, která dávala přednost krádežím a vývozu kapitálu před spojením své budoucnosti se zemí, kde ty peníze získala.

Praxe ukázala, že nová národní idea se nerodí a nevyvíjí podle tržních pravidel. Distancování státu a společností od tohoto problému nepřináší výsledky, stejně jako mechanické kopírování cizích zkušeností. Takové hrubé výpůjčky, stejně jako vnější pokusy civilizovat Rusko, nebyly přijaty převážnou většinou našeho národa, protože touha po nezávislosti, duchovní, ideologické a vnější suverenitě je nedílnou součástí našeho národního charakteru. Mimochodem, tento přístup nefunguje i v mnoha dalších zemích. Pryč jsou ty časy, kdy hotový model uspořádání sociálního zřízení mohl být nainstalován v jiném státě jako počítačový program.

Také chápeme, že identita, národní idea nemůže být vnucena shora, nemůže být vybudována na základě ideologického monopolu. Taková konstrukce je velmi nestabilní a zranitelná, víme to z vlastní zkušenosti, že v moderním světě nemá žádnou budoucnost. Je nutná historická tvořivost, syntéza nejlepších národních zkušeností a idejí, pochopení našich kulturn ích, duchovních, politických tradic z různých úhlů pohledu, s tím, že to není cosi ztuhlé, dopředu dané, ale že to je živý organismus. Teprve poté bude naše identita založena na pevných základech a bude nasměrována do budoucnosti, ne do minulosti. To je hlavní argument ve prospěch toho, aby otázka ideologie rozvoje byla nutně projednávána mezi lidmi, kteří mají různé pohledy a různé názory na to, jak a co dělat, pokud jde o řešení některých problémů. Nám všem: tzv. neo-slovanofilům a neo-západofilům, státníkům a tzv. liberálům - celé společnosti bude třeba pracovat na formování společných rozvojových cílů. Je třeba se zbavit zvyku slyšet pouze ideologické přívržence a hned z kraje s hněvem a dokonce i nenávistí odmítat jakýkoliv jiný názor. Nelze kopat do budoucností země jako do fotbalového míče, ponořit se do nespoutaného nihilismu, spotřeby, kritiky čehokoli, anebo do ponurého pesimismu. Liberálové se musí naučit mluvit se zástupci levicových názorů, a naopak nacionalisté by si měli uvědomit, že Rusko se formovalo právě jako mnohonárodní a multi-náboženský stát, z prvních svých kroků, a zpochybňováním našeho multietnického původu, zneužíváním témat ruského, tatarského, kavkazského, sibiřského a nějakého dalšího nacionalismu a separatismu, nastupujeme cestu zkázy svého genetického kódu. Ve skutečnosti, začínáme ničit sami sebe.

Svrchovanost, nezávislost a územní celistvost Ruska jsou bezpodmínečné. Jsou to "červené linie", které nesmí nikdo překročit. Při vší pluralitě našich názorů, diskuse o identitě, o národní budoucnosti není možná bez vlastenectví jejích účastníků. Vlastenectví, samozřejmě, v nejčistším slova smyslu tohoto slova. Příliš často v historii země namísto opozici vládě, jsme konfrontováni s opozicí samotnému Rusku. Už jsem o tom připomínal. Puškin o tom také mluvil. Víme, jak to končilo - demolicí státu jako takového. U nás prakticky neexistuje žádná rodina, která by se vyhnula neštěstím minulého století. Otázky hodnocení určitých historických událostí ještě dnes rozdělují naší zemi a společnost. Musíme tyto rány zahojit, obnovit celistvost historické tkáně. Nemůžeme klamat sebe sama, vyškrtnout nevzhledné nebo ideologicky nevhodné stránky, přerušit spojení generací, jít do extrémů při vytváření nebo zavrhování idolů. Je na čase přestat si všímat na historii pouze špatného, nadávat si víc, než to dělá kdokoli z našich nepřátel. Kritika je nutná. Ale bez sebeúcty, bez lásky k Vlasti tato kritika je ponižující a neproduktivní.

Měli bychom být hrdí na svou historii, a máme na co být hrdí. Celá naše historie bez výjimek by se měla stát součástí ruské identity. Bez přiznání tohoto faktu není možná vzájemná důvěra a pohyb společnosti kupředu.

Další vážná výzva pro identitu Ruska je spojena s událostmi, které probíhají ve světě. Jsou zde vnější politické a morální aspekty. Vidíme, jak většina euroatlantických zemí fakticky jde cestou odmítání svých kořenů, včetně křesťanských hodnot, které tvoří základ západní civilizace. Popírají se morální zásady a jakákoli tradiční identita: národní, kulturní, náboženská, nebo dokonce pohlavní. Provádí se politika, která řadí na stejnou úroveň velkou mnohodětnou rodinu a partnerství osob stejného pohlaví, víru v Boha a víru v Satana. Výstřelky politické korektnosti jdou tak daleko , že už se vážně mluví o registraci stran, jejichž cílem je podpora pedofilie. Lidé v mnoha evropských zemích se bojí nebo stydí mluvit o své náboženské příslušnosti. Ruší se a přejmenovávají svátky, aby stydlivě schovali podstatu těchto svátků – jejich morální základ. A tento model se agresivně snaží vnutit celému světu. Jsem přesvědčen, že to je přímá cesta k degradaci a primitivismu, k hluboké demografické a morální krizi.

Co jiného by mohlo být větším svědectvím o morální krizi lidské společnosti, než ztráta schopnosti sebereprodukce. Dnes téměř všechny vyspělé země již nejsou schopny se reprodukovat, dokonce s pomocí migrace. Bez hodnot založených v křesťanství a jiných světových náboženství, bez standardů morálky, které se formovaly tisíce let, lidé nevyhnutelně ztratí svou lidskou důstojnost. My považujeme za přirozené a správné hájit tyto hodnoty. Je třeba respektovat právo jakékoli menšiny na odlišnost, ale také práva většiny by neměla být zpochybňována.

Zároveň vidíme pokusy nějakým způsobem oživit zjednodušený model unipolárního světa, zničit institut mezinárodního práva a národní suverenity. Takový unipolární, zjednodušený svět nepotřebuje suverénní stát, potřebuje vazaly. V historickém smyslu, je to odmítnutí své tváře, odmítnutí rozmanitosti světa daného Bohem a přírodou.

Rusko je s těmi, kteří se domnívají, že klíčová rozhodnutí by měla být zpracována na kolektivním základě, nikoli podle uvážení a v zájmu jednotlivých zemí nebo skupin států, že by mělo působit mezinárodní právo, nikoli právo silnějšího, ne pěstní právo, že žádná země, žádný národ není výjimečný, ale každý je jedinečný, samozřejmě svébytný, a má stejná práva, včetně práva samostatně si zvolit cestu vlastního rozvoje. Toto je náš koncepční pohled, který vychází z našeho vlastního historické osudu, z úlohy Ruska ve světové politice. Naše současná pozice má hluboké historické kořeny. Samotné Rusko se vyvíjelo na základě rozmanitosti, harmonie a rovnováhy, a tuto rovnováhu přinášelo do světa. Chci vám připomenout, že Vídeňský kongres v roce 1815, a dohody v Jaltě z roku 1945, které byly přijaty s velmi aktivní účastí Ruska, zajistily dlouhodobý mír. Síla Ruska, síla vítěze v těchto klíčových okamžicích se projevila v šlechetnosti a spravedlnosti. A nezapomínejme na Versailles, uzavřený bez účasti Ruska. Mnozí odborníci, a já s nimi naprosto souhlasím, věří, že právě ve Versailles byly založeny kořeny budoucí světové války. Protože Versailleská smlouva byla nespravedlivá k německému lidu a uložila na něho taková omezení, se kterými při normálním fungování nemohl vyrovnat, na staletí dopředu.

Chci vás upozornit ještě na jeden základní aspekt. V Evropě a v řadě dalších zemí je tzv. multikulturismus, který je cizorodým prvkem uměle prosazovaným seshora, nyní zpochybňován, což je pochopitelné. Protože v jeho osnově leží svého druhu úroky za koloniální minulost. Ne náhodou dnes politici a veřejní činitelé v samotné Evropě stále častěji mluví o selhání multikulturismu, o tom, že není schopen zajistit integraci odlišných jazykových a kulturních elementů do společnosti.

V Rusku, na které se ve své době snažili dát nálepku "vězení národů", za celá staletí nezmizel jediný, dokonce i nejmenší národ. Všechny si zachovaly nejen svojí vnitřní autonomii a kulturní identitu, ale zároveň i svůj historický prostor. Víte, se zájmem jsem se dozvěděl, že v sovětských dobách měl téměř každý malý národ svůj tisk, podporovaly se jazyky, podporovala se národní literatura. Mimochodem, mnoho z věcí, které se dělaly v této oblasti dříve, musíme vrátit a poučit se z toho. V tomto případě máme jedinečnou zkušenost vzájemného vlivu, vzájemného obohacování, a vzájemného respektování různých kultur. Tato politická kultura a politická etika žije v našem historické vědomí v našem duchu, v našem historickém kódu. Na tomto se přirozeným způsobem tisíc let budovala naše státnost.

Rusko – jak se obrazně vyjádřil filosof Konstantin Leonťjev – se vždy vyvíjelo jako "kvetoucí složitost", jako stát-civilizace, zpevněný ruským lidem, ruským jazykem, ruskou kulturou, Ruskou pravoslavnou církví a dalšími tradičními religiemi Ruska. Právě z modelu státu-civilizace vycházejí zvláštností našeho státního zřízení, které se vždy snažilo pružně přizpůsobovat národním, náboženským specifikám různých oblastí, a zabezpečovat rozmanitost v jednotě. Křesťanství, islám, buddhismus, judaismus a jiná náboženství jsou nedílnou součástí identity a historického dědictví Ruska v současném životě jeho občanů. Hlavním úkolem státu, zakotveném v Ústavě je zajištění rovných práv pro představitelé tradičních náboženství a ateisty, právo na svobodu svědomí pro všechny občany.

Nicméně, identifikace výhradně podle etnického původu a náboženství v největším státu s multietnickým složením obyvatelstva, je samozřejmě nemožné. Právě formování občanské identity založené na společných hodnotách, vlasteneckém povědomí, občanské odpovědnosti a solidarity, úcty k právu, účasti na osudu vlasti bez ztráty kontaktu se svými etnickými, náboženskými kořeny je nezbytnou podmínkou pro zachování jednoty země. Jak politicky a ideologicky, koncepčně bude zformována ideologie národního rozvoje je otázkou mnoha diskusí, i s vaší účasti, vážení kolegové. Ale jsem hluboce přesvědčen, že v srdci naší filozofie musí být rozvoj člověka, rozvoj morální, intelektuální a fyzický. Ještě na počátku 90. let Solženicyn mluvil o tom, že zachování národa po nejhorším dvacátém století by mělo být hlavním národním cílem. Dnes si musíme přiznat, že se nám nepovedlo zcela zvrátit negativní demografické trendy, jsme jenom na krok ustoupili od nebezpečné čáry, která by znamenala ztrátu národního potenciálu.

Bohužel, v historii naší země byla hodnota jednotlivého lidského života často nízká. Příliš často byli lidé jen prostředkem, nikoli cílem a posláním rozvoje. Nemáme už nejen právo, ale ani možnosti pro to, abychom mohli hodit do pece rozvoje miliony lidí. Je třeba chránit každého. Právě vzdělaní, kreativní, fyzicky i duchovně zdraví lidé, a nikoli přírodní zdroje nebo jaderné zbraně, budou hlavní silou Ruska v tomto a následujících stoletích.

Úloha vzdělání je tím důležitější, že pro vzdělání jednotlivce a vlastence musíme obnovit roli velké ruské kultury a literatury. Měly by být základem pro sebeurčení občanů, který je zdrojem identity a základem pro pochopení národní ideji. Zde hodně záleží na učitelském a pedagogickém společenství, které bylo a zůstává nejdůležitějším strážcem národních hodnot, myšlenek a postojů. Toto společenství mluví stejným jazykem - jazykem vědy, znalostí a vzdělání. A to na obrovském teritoriu - od Kaliningradu až do Vladivostoku. A už jenom tím, toto společenství, mám na myslí učitelské pedagogické společenství jako celek, v nejširším slova smyslu, zpevňuje naší zemi. A podpora tohoto společenství je jedním z nejdůležitějších kroků na cestě k silnému a prosperujícímu Rusku.

Ješt jednou podotknu, že pokud nesoustředíme naše úsilí na vzdělávání a zdraví lidí, na formování vzájemné odpovědnosti moci a každého občana, a nakonec, na obnovení důvěry ve společnost, prohrajeme v historické soutěži. Občané Ruska by se měli cítit jako zodpovědní hospodáři a páni své země, svého regionu, své vlasti, svého majetku a svých životů. Občanem je ten, kdo je schopen samostatně řídit vlastní záležitosti a svobodně spolupracovat se sobě rovnými. Nejlepší školou občanství jsou místní samosprávy a občanské organizace, založené z vlastní iniciativy. Samozřejmě, v tomto případě mám na mysli nevládní organizace. Mimochodem, jednou z nejlepších ruských politických tradic je zemská tradice, která také byla postavena na principech samosprávy. Pouze z účinného mechanismu samosprávy může vyrůst skutečná občanská společnost a skutečná národně orientována elita včetně, samozřejmě, i opozice s vlastní ideologií, hodnotami a mírou pro dobré a špatné, s vlastními a ne vnucenými z médií, natož ze zahraničí. Stát je připraven a bude věřit iniciativním a samosprávným strukturám, ale musíme vědět, komu důvěřujeme. A toto je úplně normální mezinárodní praxe a právě proto jsme přijali novou legislativu, která zvýší transparentnost nevládních organizací.

Hovoříme-li o případných reformách, je důležité nezapomínat, že naše země není jen Moskva a Petrohrad. Při rozvoji ruského federalismu se musíme spoléhat na své vlastní historické zkušenosti, použít flexibilní a rozmanité modely. Do konstrukce ruského federalismu je založen velmi velký potenciál. Musíme se naučit ho moudře využívat, a nezapomínat na to hlavní: rozvoj regionů a jejich samostatnosti, musíme pracovat na vytváření rovných příležitostí pro všechny občany země bez ohledu na místo jejích bydliště, na odstranění nerovnováhy v ekonomickém a sociálním rozvoji regionů Ruska, což znamená na posílení jednoty země. Samozřejmě, je to velmi náročný úkol, protože tyto oblasti se vyvíjely po celá desetiletí, ne-li staletí, nerovnoměrně.

Chtěl bych se dotknout jednoho tématu.

Dvacáté první století slibuje, že bude stoletím velkých změn, érou formování geopolitických kontinentů, finančně-ekonomických, kulturních, civilizačních, a vojensko-politických. A proto naší absolutní prioritou je těsná integrace se sousedy. Budoucí Euroasijská hospodářská unie, o které jsme mluvili v poslední době, není jen souborem vzájemně výhodných dohod. Euroasijská unie je projekt zachování identity národů, historického eurasijského prostoru v novém století a novém světě. Euroasijská integrace je šancí pro země bývalého Sovětského svazu stát se nezávislým centrem celosvětového vývoje a ne periferii pro Evropu nebo pro Asii. Chci zdůraznit, že euroasijská integrace bude také budována na principu rozmanitosti. To je sdružení, ve kterém každý si zachová svou tvář, svou identitu a politickou subjektivitu. Spolu s našimi partnery budeme důsledně, krok za krokem realizovat tento projekt. A doufáme, že bude naším společným příspěvkem k zachování rozmanitosti a udržitelnosti globálního rozvoje.

Vážené kolegyně a kolegové!

Doba po roce 91 je nazývána postsovětskou fází. Přežili jsme ji, překonali toto dramatické období. Rusko, jak už se to stalo v historii mnohokrát, prošlo přes utrpení, těžké zkoušky, a vrací se zpět k sobě, do své vlastní historie.

Upevnili jsme svoji národní identitu, posílili své kořeny, přesto zůstali otevření a vnímavý k nejlepším myšlenkám a praktikám Východu i Západu, my musíme a my půjdeme kupředu.

Velice vám děkuji za vaši pozornost.

 

Překlad Taurus, ze stenogramu zveřejněného na www.rg.ru.

záznam vystoupení: Владимир Путин выступил перед участниками клуба «Валдай»
 Více zde: http://leva-net.webnode.c z/products/valdajska-rec-putina/Author: julo # GopoMipy89
Svet2013-10-1828
-
 75% ( 14 people voted )
+
No,pekna rec Vladimir.Pekna.
Len Vas musim upozornit,ze ste sa mohli prisposobit SYSTEMU,mohli ste sa nechat kupit,a postupne vyhladit.Tak ako" civilizovany demokraticky" svet.A boli by ste mali pokoj.

Takto Vas cakaju tazke casy,chystajte sa na vojnu,system uz nepopusti,veci su rozhodnute.

harry # PahoLenu00
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-10-18 09:55:30 5f663c2a
je to Pán politik, ktorý má v hlave jasno a ide správnym smerom. Teraz je treba, aby dostal dôveru a podporu svetovej verejnosti.

smartang # BohuPyki56
-
 67% ( 5 people voted )
+
2013-10-18 10:07:00 d90c3016
Rusi maju velku buducnost a potencial, pokial sa nezapredaju nwo.
K-Pax # MoloDoqa13
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-18 10:10:46 c3a85822
Nízko hodnotený príspevok


Rafael # BakiQuno09
-
 33% ( 11 people voted )
+
2013-10-18 10:17:31 59ad5d21
rafael-tvoj nazor na Putina je pravdepodobne podmieneny masazou nasich najobjektivnejsich medii.Predpokladam,ze si si jeho rec ani neprecital,takisto si nevidel jeho vystupenia.Take tlacovky(bez poradcov,hovorcov pred mnostvom pytajucich sa) si ziadny z nasich(a celkovo "zapadnych") politikov-lokajov,nedovoli urobit.
Takze porovnavas neporovnatelne a tvoje tvrdenia o necestnosti Putina su osocovanim.Alebo mas nejake dokazy,ktore podporia tvoj nazor?

julo # GopoMipy89
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-10-18 11:20:01 6dec7d9e
Parádna reč Putina...pridávam sa k harrymu, smartangovi, K-Paxovi a vyjadrujem velký odpor a opovrhnutie s Rafael-ovcami

brano # PelaSedo59
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-10-18 11:20:29 c305bafe
loading...
Rafael
Je to jednoduché. Vidím tam HODNOTY, ktoré už dnes nie sú takmer nikde, rozhodne nie v úrovni politických elít. Navyše, z posledného obdobia musí byť jasné, že nielen kecá, ale aj podľa toho koná a to je dnes niečo, čo sa len tak nevidí. Ak k tomu pridáme fakt, že Rusko je globálnym hráčom, dostávame potenciál a nádej ... Normálnu, ľudskú nádej, že svet ešte nie je načisto zmagorený a stratený. Ten dnešný, tak ako vyzerá, je jedna veľká, predajná děvka.

Vám by som v dobrom odporučil naštudovať aspoň základy z histórie VOSR, kto a prečo zorganizoval puč a nainštaloval komunizmus a kto to celé riadil a financval. PPtom si ešte raz prečítajte tento článok a možno sa na vec pozriete inak. Alebo aj nie.


smartang # BohuPyki56
-
 63% ( 6 people voted )
+
2013-10-18 11:36:09 d90c3016
smartang, kde ty vidis hodnoty, ja vidim pracu medialnych poradcov, ktory tejto nastrcneej figurke(a aj akejkolvek inej) vkladaju do ust presne to, co chce narod pocut). je jedno ,ci sa vola Putin, Fico, Merkelova, Obama, ci Hitler.
Oslobodenie sa od predstavy, ze akemukolvek politikovi lezi blaho naroda na srdci je prvy krok k uspechu.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 11:48:03 59ad5d21
tak som si pozrel video, lebo rád počúvam Putinka mojho milovaného na priamo....

http://www.youtube.com/watch?v=XZSG7dpDz5o

a čuduj sa svete aké prasa som tam uvidel sediet medzi divákmi....v 6min 50 sek...
najavcsí hajzel carnogurský...neklamú ma oči????

brano # PelaSedo59
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-18 11:49:33 c305bafe
pardon ..oprava 5 min 50 sek

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 11:52:27 c305bafe
Výborný prejav. Takto si predstavujem prejav štátnika.

Marek Brna # CohyJina24
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-10-18 11:55:03 55878d67
ano, preto to tak povedal, aby blbeckovia tlieskali
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-10-18 11:56:42 59ad5d21
rafael-to ma udivuje.Ak je nejaka entita,ktora cez politikov presadzuje svoje plany,preco by platila Hitlera a proti nemu Stalina?Preco by nasadila Obamu a Putina,aby mu to kazil?
Podla mna by dana entita bola schopna ovladat aj ostatne aspekty verejneho zivota.U vedy to odmietas a podla medii sa riadis.Ako si to logicky zdovodnujes?

julo # GopoMipy89
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-10-18 11:59:01 6dec7d9e
O akej entite hovoris, ja mam na mysli skupiny, ktore cez politikov riadia svoje financne zaujmy, kedze kazda skupina chce profitovat, existuju tym padom aj rozpory medzi jednotlivymi politikmi.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 12:04:42 59ad5d21
julo az teraz som pochopil na co narazas. Aha, takze gravitacia sluzi Pente na to, aby sprivatizovala vsetko a evolucna teoria JandT na to, aby ovladla cely svet. Fajn, dobre sme sa pobavili.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 12:09:50 59ad5d21
rafael-mozme ich nazvat aj skupiny,na veci to nic nemeni.Bolo by ale naivne si mysliet,ze s tym zacali len teraz.A v zavislosti na globalizacnom procese sa vykrystalizovala struktura riadenia na svetovej urovni.A financie su pre vacsich hracov nastroj na ovladanie tych mensich,ktori maju prachy ako ciel.
julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 12:14:32 6dec7d9e
juo takze mi vysvetli ako gravitacia pomaha financnej skupine?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 12:17:13 59ad5d21
Rafael,rozumiem ti,o co ti ide.Jasne,ze tomu komu kopu desatroci,ktore mu slapu na krk,aby ho zadusili,neostava nic ine,len sa branit a byt protivahou nicivych sil.Tak musi byt silou nenicivou.Ovsem,takto to funguje uz dlho,ide o geopolitiku a ovladnutie smerovania sveta.

Svet k nicomu dobremu nesmeruje,ale je dobre,aby sa sily ktore o nas rozhoduju,aby sa vzajomne strazili,a bola aspon aka taka rovnovaha.

Treba drzat palce Putinovej klike,aby bola aspon nejaka protivaha silam,ktore vyvolavaju v ludoch len tie najhorsie a najnizsie pudy v sledovani svojho ciela.

Inak prestuduj si co to Valdajl je,kolko rokov uz bezi,a kto sa ho zucastnuje.

A ano brano,vidis dobre,Carnogursky sa ho zucastnuje uz par rokov.Je to znamy rusofil.

harry # PahoLenu00
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-18 12:22:13 5f666a53
harry aj aj si myslim, ze svet je bezpecnejsi, ak vladne protipol, ale neglorifikujme niekoho len preto, ze stoji na opacnej strane toho isteho zla ako jeho tzv protivnik. Vzdy ide len o moc a peniaze, nikdy v hisstorii ludstva neslo o obycajnych ludi, aj ked bez nich by boli strateni. Inde som to popisoval, evolucne navykky nemozno stratit ani pretvorit za par rokov, na to ludstvo by potrebovalo daleko vacsi cas, ako ma za sebou.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 12:25:35 59ad5d21
rafael-je to dost nelogicka otazka..ale ok.Teleso posobi na druhe teleso tym vacsou gravitacnou silou,com je vacsia jeho masa(hmotnost).Ked to aplikujes do sociologie,mozes pouzit system "stokrat opakovana loz sa stava pravdou".A kupis si vedecke casopisy a media a ludia neschopni vidiet svet celostne budu verit autoritam,ktore si vyberu.
Dalsia aplikacia sa ludovo nazyva "zakon padajuceho houna".Vytvoris pyramidalnu strukturu a ide sa.Ludi presvedcis,ze tak je to normalne,aby nezistili,ze su aj ine sposoby,akym sa da zit.

julo # GopoMipy89
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-18 12:33:12 6dec7d9e
aha julo, ja som vedel, ze gravitacia sposobila zisky Penty, vdaka za vysvetlenie, este ktovie komu posluzilôa rychlost svetla, mozno Siemensu....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 12:37:23 59ad5d21
branko, branko, dobré ránko!
a keby si ho poznal tak aj dicka cheyneho. valdaj je ruská obdoba bilderbergu. ako pozorujem komentáre, tak národ je pekne hlúpy. putin je pajác, nie spaiteľ. furt si myslíte, že vaše problémy bude riešiť dáky hrdina z politiky, alebo tak, len aby ich riešil niekto za vás. najlepšie chytať hada cudzími rukami. ale v tomto prípade je to opačne.
harry a marínka čarnogurská je sinologička a keď tu tá začne volať svojich, tak jožo rážo to bude musieť spraviť.

Peter # RoduByba06
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-10-18 13:20:28 c350a66f
že Putinova klika ..... :) No, aspoň že tak.

GL

smartang # BohuPyki56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 13:30:55 d90c3016
Rafael
hlavne ze ten tvoj boh je bez viny!

TNT1973 # HamuQeno04
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-10-18 19:01:07 d991c738
Aj Pepo Barroso hlásil do Europského parlamentu. Hovoril vcelku prízemne.
European Commission President José Manuel Barroso, gave 11.september his annual State of the European Union speech at the European Union Parliament's plenary session in Strasbourg. In his speech, Barroso said: “Make no mistake. There is no way back to business as usual. Some people believe that after this, everything will go back to the way it was before. They are wrong. We will not go back to the ‘old’ normal, we have to shape a ‘new’ normal”.

V skutočnosti sa už NWO zrodil, nie je to ten ako si predstavovali elity, ale vezme čas až sa ukáže naplno. Cesta späť má spálené mosty.

S Putinom to vidim asi takto. Nič lepšie ako kokurencia ešte nikto nevymyslel. Čoho sa komunisti najviac báli? že im holota utečie. Strážili hranice ako koncentračný tábor. Druhou vecou v poradí je lojalita. Mali vybudovanú celú sieť tajných agentov aby vedeli čo sa kde kto rozpráva. Nelojálne figúry sú nebezpečné pre establišment.

Pozrite sa na západ-propaganda a falšovanie histórie. Ich nezaujíma či holota má čo obliecť, či má čo do huby, či má prácu. Zaujíma ich jediné a to je to čo si holota myslí. Ak by si boli istí a suverénny tak sa nebudú snažiť o falšovanie histórie a vymýšlať príbehy ktoré potom predávajú cez nimi vlastnené média. Vezmime USA. V USA establišment vypracoval systém udržiavať holotu na úrovni aby sa predišlo rebélií. Hnutie Occupy bolo zničené nasadenými agentmi a policajnými obuškami. Ak Pepo Barroso hovori, že cesta naspäť je nemožná tak vie prečo. Pokrok nezastavíš. Je možné ho spomaliť ale spoločnosť nezastavíš. v USA sa roztrhlo vrece s vynášačmi a posledne dokonca stenografka v kongrese si pustila jazyk na špacír.

Ak to bude samotný Lucifer kto postaví konkurenciu nášmu establišmentu tak mu podám ruku. Aka sa to Putinoj a BRICS podarí tak vopred vďaka a držíme palce.

Musime mať na pamäti komu sa títo ľudia stavajú naprotiveň. Revolúcie, prevraty, vojny, falošné vlajky atď.


Farahun # BiboDeny25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 04:56:34 4079836a
Ak by ste mali pod kontrolou krajinu ako Rusko tak sa určite nebudete chcieť deliť. V Rusku je všeobecný potenciál: suroviny každého druhu, vzdelaní ľudia= potencionálni vedci, obrovský priestor. Každý chce po sebe zanechať odkaz do histórie, odkaz pozitívny. Rockefeller sa dostal do takého negatívného svetla- dostal niekoľko sto tisíc negatívnych dopisov a verejná mienka bola tak proti nemu že najvyšší súd USA fiktívne rozpustil Standard Oil. J.D. Rockefeller prišiel o vlasy a duchovne upadol-nevychádzal na verejnosť, uzavrel sa. Jeho ľudia vypracovali taktiku public realtions= obrátiť obraz sfíň v očiach verejnosti na pozitívny. Charita, podpora miestnych aktivít atď. Toto prerástlo do mimovládnych organizácií a fondov. Čo stačilo v 20. storoči dnes už nestači. Taktika je okukaná. Čo teraz? Otázka establišmentu. Prvé ćo spravili bolo že v panike zrušili diskusie na mienkotvorných stránkach. FOX News nedovoľuje komentáre ani na youtube.

Čo spravil Putin? Prvé čím sa ukázal bolo, že vykopol oligarchov a zavrel Chodorovského ktorý napísal záväť na Rotschilda. Druhým trikom ktorým sa blysol bolo že stúpil na krk mimovládkam, dokonca šefka Amerického ministerstva zahraničia v tom čase Kondy Ryžová v panike uskutočnila súkromnú cestu do USA. Pre osobu v štátnom úrade výnimočná vec. Ruske súdy bez rozpakov zavreli Pussy Riot napriek primitívnym protestom západu a aj umelcov. Nech toto njekto spraví v USA čo PR robili v Rusku- hromadný sex v knižnici za čo mali podmienku a potom za kostolné vyspenie dostali basu. Rusko rovnako stúpilo na krk pohoršovaniu verejnosti počas tzv gay parade.
BRICS sa v postate stavajú proti západnému monopoplu. Uvedomme si že tento monopol sa krvavo budoval 4 storočia, preto treba byť opatrný v poladoch na veci. Fabiánske metódy: postupne, pomaly, presvedčovaním. Nemožna konať zbrklo. Treba brať v úvahu že vojenska a ekonomická sila západu je rešpektívna aj keď nie totálna.
Putin v podstate nasleduje kroky Stalina a Hitlera a vieme ako skončili. Západ použil fabiánske metódy a obrátil ich na diktátorov. Šachová partia je o stratégii nie o pudoch

Farahun # BiboDeny25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-19 06:33:32 4079836a
Farahun,celkom slusne posty.

Inak,bude to sranda,ked stvrt europy emigruje na sibir.A dobrovolne!:}}

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 09:09:37 4e625785
Ak bude v najbližšom období rozhodovať --" náš "účastník vo Volchove, exx predseda vlády SR, 2- mesačný väzeń -revolucionár-čestný predseda vééľmi starej "stanickej " "odnože" a Putin ho spozná cez jeho--aj rodinné "lapsusy" -- Hotovo..plyn "pejc pejdzešac" a pracovné príležitosti vyššie ako pracovné --možnosti---
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 20:23:41 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
š   dev
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0609 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made