Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Vlastnictví, skvělé řešení problémů (2/2)


Vlastnictví, skvělé řešení problémů (2/2)

Systém úplného soukromého vlastnictví ve svobodné společnosti by zajistil mírové prostředí, ve kterém by spravedlnost byla nejvyšším principem a nikoliv výjimkou (jako je tomu dnes). [Tento článek je upraveným výňatkem 6. kapitoly z knihy Trh pro svobodu (Market for Liberty)]

Jeden z nejdalekosáhlejších rozdílů ve společnosti svobodného trhu by pramenil ze skutečnosti, že cokoliv by mělo potenciál být vlastněno, bylo by majetkem. V současné společnosti existuje obrovské množství potencionálního majetku, který ve skutečnosti nepatří nikomu. Takový nikým vlastněn majetek spadá do dvou kategorií:
věci, které nejsou vlastněny, protože právní systém nedává možnost jejich vlastnění, a
"veřejné vlastnictví".


Dnešní právní systém, protože se vyvinul v časech před moderní vědou, rozeznává, že člověk může vlastnit část země hraničící s oceánem, ale nerozeznává, že rovněž může vlastnit kus země pod oceánem. A přesto, jak dokázaly společnosti těžící ropu na otevřeném moři, neexistuje důvod, proč by nemohl být vlastněn a využíván kus země jen proto, že je pokryt vodou. Podobným způsobem mohou být dna jezer a ve skutečnosti i samotné jezero vlastněno jedním nebo více jednotlivci. Řeky jsou také potencionálním majetkem, tak i vzdušný prostor nad a kolem vašeho domu a výše, i letecké "koridory", které letecké společnosti využívají na své pravidelné lety.
Samozřejmě by musela být stanovena nová pravidla správy práv, řekněme majitele úseku řeky ve vztahu k vlastníkům úseků téže řeky proti proudu a po proudu. Problémem není to, že by tyto věci nemohly být přirozeně předmětem vlastnictví, ale že právní systém, uvězněný ve své vlastní archaické rigidnosti, jim zabraňuje stát se majetkem. Ve svobodné společnosti by si mohl člověk, který by dokázal těžit ze dna části oceánu, nárokovat a využívat ho, aniž by musel čekat, dokud zákonodárce nepřijme zákon povolující jeho vlastnění. Toto by odstranilo obrovské bariéry pokroku a tvorby bohatství.


Dalším druhem vlastnění potencionálního majetku je to, co se obvykle označuje jako "veřejný majetek". Koncept "veřejného vlastnictví" pochází z doby, kdy král nebo místní feudální šlechtic vlastnil půdu a všichni ti, kteří spadali do jeho jurisdikce, měli povoleno spravovat její části jako "léno". Postupně, jak feudalismus a monarchie ustupovaly demokracii, tento královský majetek začal být celý považován za majetek veřejnosti a spravován pro veřejnost vládou.
Vlastnictví nutně zahrnuje právo využívání nebo nevyužívání, jak vlastník uzná za vhodné, pokud se nedopouští nátlaku vůči ostatním. Jelikož král byl jednotlivec, mohl ve skutečnosti ovládat královské majetky, využívat je a zbavovat se jich podle své vůle. Jenže "veřejnost" není jednotlivec je to jen souhrn všech jednotlivců, kteří shodou okolností žijí na určitém území v určitém čase. Jako taková, "veřejnost" nemá vlastní mysl, vůli ani touhy. Nedokáže dělat rozhodnutí, a tudíž nedokáže rozhodnout, jakým způsobem využít nebo vyřadit z užívání určitý majetek. "Veřejný majetek" je ve skutečnosti pouze fikce.
Vláda rovněž nemá morální nárok na vlastnictví "veřejného majetku". Vláda nic nevyrábí. Cokoliv má, má to jako výsledek vyvlastnění. Není o nic správnější nazývat vyvlastněný majetek v držení vlády jejím majetkem, než říci, že zloděj právem vlastní kořist, kterou ukradl. Pokud ale "veřejný majetek" nepatří ani veřejnosti ani vládě, ve skutečnosti nepatří nikomu a patří do stejné kategorie, jako jakékoliv jiné nevlastněné vzácné statky. Mezi položkami v této klasifikací jsou ulice a dálnice, školy, knihovny, všechny vládní budovy a miliony akrů vládou vlastněných pozemků, které tvoří většinovou část mnoha Západních států. [1]


Ve svobodné společnosti by veškerý majetek předtím "patřící" vládě přešel do vlastnictví soukromých jednotlivců a byl by využíván produktivním způsobem. Jaký hospodářský boom by to vyvolalo, můžeme vidět na následující ilustraci: v poslední době se řada společností pokoušela vyvinout nízko-nákladový a vydatný zdroj energie zachytáváním energie horké podzemní vody (stejné energie, která způsobuje gejzíry a termální prameny). Existuje několik slibných zdrojů této geotermální energie, ale většina se nachází na státních pozemcích a podnikatelé byli zastaveni, protože neexistují zákony, které by jim umožňovaly pokračovat v těchto aktivitách na "veřejném pozemku"!


Jak by se svobodná společnost vyvíjela, eventuálně by dosáhla stavu, ve kterém by byl ve skutečnosti vlastněn veškerý potencionální majetek? V procesu nárokování si nikým nevlastněného potencionálního majetku a státního "majetku" by současné chudé a nemajetné součásti naší populace měly mnoho příležitostí na "přivlastnění si" venkovských oblastí a městských staveb, předtím "vlastněných" různými větvemi vlády. Poprvé by tak získali majetkové zájmy o nějaký majetek a naučilo by je to, tak jako nedokáže nic jiného, ​​vážit si výsledků své práce a práce ostatních což znamená respektovat sebe sama a ostatní lidi.
Absolutní vlastnictví by automaticky vyřešilo mnohé problémy, které trápí naši současnou společnost. Například nepřizpůsobivé části naší populace, které si nepořídily žádný majetek a nebyly ochotné pracovat dost na to, aby si vydělaly dostatek peněz na pronájem obytných prostor, by byly doslova vytlačeny do geografických okrajů společnosti. Člověk nemůže spát na lavičce v parku, pokud soukromý majitel parku nepovoluje na svém pozemku bezdomovce; člověk nemůže v zadních uličkách hledat odpadky, protože by nedovoleně vstoupil na ulici patřící korporaci; člověk nemůže dokonce ani prohledávat pláže, pokud jsou všechny pláže soukromým majetkem. Bez existence veřejného majetku a veřejné podpory by se takové nežádoucí individua buď rychle "přizpůsobila, nebo táhla pryč".


Absolutní vlastnictví by rovněž stejným způsobem snížilo úroveň kriminality. Soukromá korporace vlastnící ulice by vynakládala úsilí, aby opilce udržela mimo tyto ulice, výtržníky a všechny ostatní podobné nežádoucí hrozby, na což by si najala soukromou bezpečnostní službu, pokud by to bylo nutné. Mohla by dokonce zavést reklamu: "Ulice korporace Průchodná ulice jsou garantovaně bezpečné v kteroukoli hodinu ve dne nebo v noci. Po našich ulicích mohou chodit ženy samy se 100% jistotou." Zločinec, který by měl zakázáno používat jakoukoli ulici ve městě, protože všechny korporace provozující ulice by znaly jeho špatnou reputaci, by měl problém i jen se dostat na nějaké místo, kde by mohl spáchat zločin.


Na druhé straně, soukromé společnosti spravující ulice by neměly žádný zájem na regulaci oblečení, "morálky", návyků nebo životního stylu lidí, kteří využívají jejich ulice. Nechtěli by například odlákat své zákazníky tím, že by zatýkali nebo obtěžovali hipízáky, ženy v průhledných halenkách nebo v plavkách nahoře bez nebo jakékoliv jiné nenásilné odchylky od hodnotových standardů většiny. Požadovaly by jedině, aby každý zákazník platil svůj čtvrtcent denně, zdržel se iniciace násilí, zdržování provozu a odpuzování zákazníků. Kromě těchto případů by je jeho životní styl a morální hodnoty nezajímaly; jednaly by s ním zdvořile a snažily by se ho opět přilákat.


Dalším aspektem úplného vlastnictví je, že by se imigrační zákony staly nepotřebnými a ztratily by význam. Pokud by byl veškerý potencionální majetek ve skutečnosti v soukromém vlastnictví, jakýkoliv "imigrant" by musel mít dostatek peněz na to, aby uživil sám sebe, nebo dovednosti, které by mohl nabídnout na trhu, a mohl jít přímo do práce, nebo někoho, kdo by mu pomohl, dokud by nezačal. Nemohl by jen tak vstoupit do volné oblasti a toulat se šlo by o nedovolený vstup. Ti, kteří by byli zruční a ambiciózní, by přišli; ti líní by se neodvážili. Toto je mnohem efektivnější než stávající systém "národních kvót".
Problém se znečištěním by byl také na nejlepší cestě k vyřešení. Pokud vlastním vzdušný prostor v okolí mého domu, očividně nemáte právo vypouštět do tohoto vzdušného prostoru znečištění o nic víc, než máte právo hodit odpad na mou zahradu. Podobně nemáte právo vypouštět odpad do mé řeky, pokud nemáme smlouvu, která určuje, že si ode mě můžete pronajmout využívání mé řeky pro tyto účely (a tento kontrakt by musel zahrnovat souhlas všech těch jednotlivců, kteří vlastní úseky řeky dolů po proudu). Jelikož znečištění je už dnes problémem v mnoha oblastech, každý, kdo by kupoval pozemek, musel by souhlasit, samotným souhlasem o koupi, že přistupuje na průměrnou úroveň znečištění v době prodeje, ale od tohoto momentu by ho už nemohl nikdo znečišťovat.
Zpočátku by to znamenalo, že již existující společnosti by nemohly zvyšovat úroveň znečištění a ani nové společnosti by nemohly začít znečišťovat. Jak by se však metody a zařízení na kontrolu znečištění stávaly běžnějšími a relativně nenákladnými, již existující společnosti by se snažily snižovat a dokonce úplně odstranit své znečišťování, aby nepřišly o své zaměstnance, kteří by mohli přejít do odvětví operujících v oblastech bez znečištění. Problémy se znečištěním by nemohli dále existovat v konkurenčním, laissez faire prostředí svobodného trhu prostředí, které státy ničí.


Absolutně soukromé vlastnictví, v rozporu se současnou populární představou, je jediný možný způsob ochrany přírodních zdrojů. Ochrana přírodních zdrojů je téma rozsáhle mlžené mylnými představami a nejasným myšlením. Existuje například tvrzení, že trh plýtvá vzácnými zdroji, čímž okrádá budoucí generace o možnost je využívat. Podle jakého kritéria však kritici určují, jaké využití zdrojů je přípustné a které je jen plýtváním? Pokud je nesprávné spotřebovávat zdroje na výrobu určitých věcí, které mají pro spotřebitele určitou hodnotu, jak může být správně využívat je pro výrobu čehokoliv? A pokud musíme zachovat přírodní zdroje pro budoucí generace, jak mohou být vůbec někdy využity, když po každé další budoucí generaci stále přijde teoreticky nekonečné množství budoucích generací, pro které je musí zachovat?


Jedinou odpovědí na problém vzácných zdrojů je ponechat to na svobodných lidech, kteří si je budou vyměňovat na svobodném trhu. To zajistí, že zdroje jsou využívány způsobem, který produkuje nejvyšší možnou hodnotu, a že jsou využívány intenzitou, kterou si spotřebitelé přejí. Kromě toho, technologie stimulovaná svobodným trhem neustále využívá přírodní zdroje na objevování nových přírodních zdrojů.


Neznamená to jen objevování nových ložisek již dříve vzácných zdrojů, tak jako u mnoha nových ropných ložisek. Zahrnuje to i objevení způsobů využívání kolikrát bezcenných zdrojů, které často nahrazují vzácnější zdroje v nějaké oblasti využití, a tedy je zachovávávají. Příkladem je mnoho nových způsobů využití skla a plastů, z nichž některé dokáží nahradit ocel a jiné kovy odvozené ze vzácných zdrojů.


Existuje zvláštní mylná představa, že abychom zabránili úplnému vyplýtvání přírodních zdrojů, je nezbytné vzít je z pod kontroly "chamtivých kapitalistů" a dát je do rukou "pro veřejnost zapáleným vládním představitelům". Absolutní falešnost této představy je možné vidět, když člověk vezme v úvahu podstatu moci vládních představitelů.


Do té míry, do jaké má vládní představitel kontrolu nad přírodním zdrojem (nebo čímkoliv jiným), se stává jeho kvazi-vlastníkem. Toto kvazi-vlastnictví však končí s koncem jeho funkčního období. Pokud z něj chce sklidit nějakou výhodu, musí sklízet, dokud svítí jeho politické slunce. Vládní představitelé budou mít proto tendenci rychle vytěžit všechny výhody ze všeho, co ovládají, vyčerpají to tak rychle, jak je to jen možné (nebo do té míry, která jim ještě projde).


Soukromí vlastníci, protože mohou mít v držení svůj majetek, jak dlouho chtějí, nebo ho kdykoliv prodat za tržní cenu, jsou většinou velmi pečliví v zachování jeho současné a budoucí hodnoty. Nejlepší možnou osobou pro ochranu vzácného zdroje je očividně vlastník tohoto zdroje, který má sobecký zájem na ochraně své investice. Nejhorším ochráncem vzácného zdroje je vládní představitel nemá žádný zájem na jejich ochraně, ale velmi pravděpodobně bude mít obrovský zájem na jejich vyčerpání.


Mezi zdroji, které by byly nejlépe ochráněny v systému úplného vlastnictví, je divoká zvěř a scénické rekreační oblasti. Poptávka zákazníků po parcích, kempech, útulcích pro divokou zvěř, loveckých revírech, přírodních scenériích atd. je zřejmý ze studie rekreačních návyků. Ve společnosti svobodného trhu by pro tyto účely bylo vyčleněno přesně tolik pozemků, kolik by požadovala poptávka spotřebitelů.


Systém úplného soukromého vlastnictví by byl založen na morálním požadavku života člověka jako racionální bytosti [2], neboť život člověka je nehumánní, pokud není asociováno a respektováno právo na soukromé vlastnictví (počínaje vlastnictvím sebe sama). (Faktem ve skutečnosti je, že samotný život by nebyl možný, kdyby neexistovalo právo na soukromé vlastnictví.) Systém úplného soukromého vlastnictví ve svobodné společnosti tedy ve společnosti, v níž je právo na soukromé vlastnictví obecně přijímáno a respektováno by zajistil mírové prostředí, ve kterém by spravedlnost byla nejvyšším principem, ne výjimkou (jako je tomu dnes).


Spravedlivé prostředí je založeno na morálním principu "hodnoty za hodnotu" tedy žádný člověk nemůže oprávněně očekávat, že dostane od ostatních hodnotu, aniž dal hodnotu na výměnu (a to zahrnuje duchovní hodnoty jako láska a obdiv, tak jako hospodářské hodnoty). Někteří lidé jsou šokováni či dokonce na smrt vystrašení z myšlenky, že by museli udělat jistý druh platby za každou hodnotu, kterou obdrží. Zdá se, že například upřednostňují platit za využívání silnic prostřednictvím daní (ačkoli tato metoda je prokazatelně nákladnější), jen aby mohli sami sobě předstírat, že ve skutečnosti dostávají tuto službu zdarma.


Podle výzkumů se u takových lidí často ukazuje, že trpí nedostatkem sebeúcty postrádají smysl pro osobní odpovědnost a sebehodnocení, pociťují podvědomé pochybnosti, které si nechtějí přiznat, o své schopnosti přežít ve světě, kde jim nebude poskytnuto to, co si nepořídili. Ale jejich psychologické problémy nezmění podstatu skutečnosti. Faktem stále je, že jediný morální způsob, jakým mohou lidé mezi sebou vycházet, je směna hodnoty za hodnotu, a že člověk, který se snaží získat něco, na co si nevydělal, je parazit. Člověk se sebeúctou si to uvědomuje a váží si své schopnost platit za hodnoty, které dostává.
Ze zkoumání oblastí v této a předešlé kapitole je jasné, že bezstátní společnost svobodného trhu by ze své podstaty ctila odpovědnost, čestnost a produktivitu jednotlivců, kteří v ní žijí. Způsobilo by to podstatné zlepšení morálního tónu kultury jako takové a prudký pokles úrovně kriminality. Přesto, protože lidské bytosti jsou tvorové se svobodnou vůlí, mají tedy svobodu jednat nerozumně, pokud si to zvolí, nemůže existovat nic takového, jako Utopie. Společnost svobodného trhu by stále musela mít nástroje na rozhodování sporů, ochranu a obranu života a majetku a nápravu nespravedlnosti. Instituce poskytující tyto služby by bez přítomnosti vlády vznikly přirozeně, jako výsledek trhu.Author: Michal Hajek # FiruMyqe42
Slovensko2017-04-238
-
 54% ( 18 people voted )
+
Tento clanok je uply nezmysel. Autor predpoklada, ze vlastnik automaticky so svojim majetkom podnika v ramci nepisanych moralnych zakonov a v ramci obecneho blaha pre ludi. Tento predpoklad ale nie je realita, realita je taka, ze vlastnik podnika so svojim majetkom primarne a len za ucelom svojho co najvacsieho zisku a pre ovladnutie trhov v danom segmente, teda pre ziskanie ekonomickej moci. Howgh.
Buffet # PoneVise28
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-04-23 10:51:23 6ba774a6
Môžem trochu upresniť. Všimnite si také slobodné podnikanie v lese. Predstavte si že ste malí výhonok ktorý vyklíčil a čo najviac potrebujete k životu? Predsa Slnko. Lenže všetky najlepšie fleky už obsadili vysoké stáročné stromy zo svojími širokými korunami. Mali viacej času aby si zo slnka pre seba urvali čo najviac. Vám ostal len polotien a tak živoríte v tieni týchto velikánov v nádeji že z času na čas nejaký ten gigant možno padne a vám sa na uprázdnenom fleku podarí vyšvihnút miesto neho. Ale faktom ostáva že vás ako malý výhonok v zime skôr zožerie nejaká srnka. A takto nejak je to zo slobodným podnikaním.
Bynk # LojuWafa17
-
 45% ( 1 people voted )
+
2017-04-23 19:46:12 c35b065e
Škoda... Už sa nedozviem, ako dopadol príklad v príspevku nado mnou. Dočítal som len po "malí výhonok".


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2017-04-24 07:52:58 d425402c
Je to škoda ..malí výhonok. Z príkladu nad Tebou,to je už pre vyššie ročníky. Je to preto pre Teba zahanbujúce, ako si dopadol Pandemonium...malí Slovenský výhonok. Škoda... talentom sa treba narodiť.
Ucitel # MivaWomi53
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-24 17:56:08 58d4285f
Neber si to tak Pandy, je to len malý ypsilon, tkaých ešte bude.... :-)
Bynk # LojuWafa17
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-24 19:34:15 c35b0536
My si myslíme --aj v našej krčmičke že ..Bynk 17: má pravdu . s tým podnikaním ...v lese...Keby..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-24 21:26:29 58d4289b
loading...
Ficokomunista, čo prepadol z diktátu napísal, že dôjde s akčným výborom zhabať mačiakovu továreň.

Claythorn # DycoDiva76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-25 23:08:55 542f2da7
kúpil som si tri staré záhrady, hor sa na výhonky :-)
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-10-05 07:12:46 c3a87824

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
ose   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0293 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage