Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Všetko, čo je, tu už raz bolo


Všetko, čo je, tu už raz bolo

V súčasnej dobe zvrat skloňovaný v mnohých názoroch – "vraciame sa do čias spred roku 1989". Je zrejmé, že mnohé kroky súčasnej vlády a novelizácie zákonov veľmi pripomínajú časy, na ktoré sa spomína ako na časy neslobody a útlaku.

Vo februári 1948 podali demisiu ministri nekomunistických strán do rúk prezidenta Edvarda Beneša, ktorý na nátlak Gottwalda a početných demonštrácii demisiu prijal. Končí akákoľvek nekomunistická opozícia a je to prvý deň totalitného režimu, ktorý trval 40 rokov. Rok 1948 je obdobím, v ktorom vďaka vytrvalému úsiliu získať politickú moc KSČ dosiahla svoj cieľ.

Nepopierateľne nasledujeme v akejsi miernejšej alebo menej nápadnej miere opatrenia, ktoré boli vykonávané od roku 1948-1989. V článku možno vidno, ako sa prevrat začína a až kam môže dospieť, kým nezasiahnu uvedomelí občania.

Novelizácia zákona o povinnosti nahlasovania pohybu občana, ktorá v súčasnosti podlieha prezidentskému vetu, je často spájaná s mienkami o narúšaní základných práv a slobôd občana a prirovnávaná k postupom minulého režimu. Na základe Ústavy 9.mája (z roku 1948), však občania slobodu pohybu a pobytu ako ústavné právo mali zakotvené vždy prostredníctvom §7. Čo však malo platiť de iure, sa ani zďaleka nepodobalo situácii de facto. Svedčia o tom najmä zákony o cestovných pasoch, ktorých vydávanie zodpovedalo ľubovôli štátneho orgánu.

Ďalšiu podobnosť, i keď zatiaľ v obmedzenejšej miere, môžeme nájsť v zjednodušení vyvlastňovania rozšírením kategórie významných investícii. V období vlády KSČ bolo vyvlastňovanie najdôležitejším krokom smerujúcim k vytvoreniu JRD a jednému z najvýznamnejších bodov Občianskeho zákonníka z roku 1950 a rovnako z roku 1964 – vytvoreniu spoločného socialistického, osobného a súkromného vlastníctva, čím štát získaval rozsiahly monopol nad akýmkoľvek vlastníctvom. Vyvlastňovanie bolo taktiež uskutočňované len postupne, v rámci troch pozemkových reforiem, najskôr voči maďarským a nemeckým obyvateľom ČSR, voči kolaborantom a zradcom slovenského národa v roku 1946. V rámci druhej pozemkovej reformy (1947) sa rozsah statkárskeho vlastníctva obmedzil na 150 ha pôdy a 250 ha všetkej pôdy. Najdôležitejšie zmeny v oblasti súkromného vlastníctva nastali po neslávnom nástupe komunistickej strany. V rámci tretej etapy pozemkovej reformy dochádza k celkovej zmene vlastníckych pomerov. Táto reforma zasiahla dve kategórie – majiteľov poľnohospodárskych podnikov nad 50 ha a vlastníkov pôdy bez ohľadu na jej veľkosť, ktorí na pôde nepracovali, ale ju prenajímali iným osobám, uplatňujúc zásadu –"každý podľa svojich schopností, každému podľa jeho práce!". Takto skonfiškovaná pôda sa stala štátnym majetkom.

Podľa článku XII Ústavy 9.mája z roku 1948 bola hospodárska sústava ČSR založená na znárodnení nerastného bohatstva, priemyslu, veľkoobchodu a peňažníctva. Vlastníctvo podliehalo zásade "pôda patrí tomu, kto na nej pracuje". Občiansky zákonník z roku 1950 a 1964 zakotvuje 3 druhy vlastníctva. Osobitná ochrana bola poskytnutá socialistickému vlastníctvu ako hospodárskej základni spoločnosti. Osobné vlastníctvo bolo odvodené od socialistického. V osobnom vlastníctve boli len predmety osobnej a domácej potreby, "domček a záhradka" (poukazujúce na skromnosť) a úspory z práce. Veci, ktoré boli nahromadené v rozpore so záujmami spoločnosti nad mieru osobnej potreby, mohli byť kedykoľvek odňaté. Súkromné vlastníctvo nepodliehalo žiadnej ochrane, nebolo nedotknuteľné. Súkromný vlastník nemohol zmluvne prevádzať nezastavané stavebné pozemky. Zmluvná sloboda bola v záväzkovom práve obmedzená štátnym zásahom v podobe podmienky predchádzajúceho súhlasu štátneho orgánu pri nakladaní s predmetom zmluvného vzťahu. Pokiaľ nebude ohraničená svojvôľa štátnych orgánov a ich "sociálnych" opatrení, je len otázkou času, kedy dospejeme centrálne riadenému hospodárstvu volajúc "chlapci a dievčatá, poďte k nám, spoločne splníme päťročný plán!"

Ako je z historického vývoja zrejmé, vyvlastňovanie bolo v očiach obyvateľov uskutočňované najskôr ako spravodlivé potrestanie zradcov, neskôr ako pre štát a spoločnosť prospešné, a to vždy postupne, aby nebolo obmedzené odporom spoločnosti. Veď šlo najmä o blaho občana a jeho sociálne istoty, že štát sa oňho postará a zabezpečí rovnosť. Zaslepiť oči občana za každú cenu.

Novela Zákonníka práce (z.č.311/2001) účinná od 1.1.2013 pripomína akési všemocné sociálno-ekonomické práva socialistického štátu, ktoré môžu byť v súčasnosti len ilúziou smerujúcou k horšiemu postaveniu zamestnanca a rozsiahlemu prepúšťaniu. Podľa Ústavy ČSSR z roku 1960 čl.21- právo na prácu a na odmenu za ňu je zabezpečené celou socialistickou hospodárskou sústavou, ktorá nepozná hospodárske krízy ani nezamestnanosť a zaručuje ustavičné zvyšovanie reálnej odmeny za prácu. Je zrejmé, odkiaľ čerpá inšpiráciu novelizácia Zákonníka práce, no čl.23 Ústavy z roku 1960 o hmotnom zabezpečení v starobe sa už asi nezdal až taký dôležitý.

V roku 1948 však bolo potrebné zabezpečiť aj poslušnosť obyvateľstva. Zákon č.231/1948 na ochranu ľudovodemokratickej republiky umožnil drastické trestanie odporcov režimu. Základnými trestnými činmi boli: velezrada, združovanie proti štátu, poburovanie proti republike, hanobenie republiky, vyzvedačstvo, záškodníctvo, sabotáž, neoprávnené opustenie republiky a neuposlúchnutie výzvy k návratu, poškodzovanie záujmu republiky v cudzine, nedovolené ozbrojovanie a i. To, čo nedokázal zariadiť tento zákon alebo Trestný zákon č.86/1950 jednoducho vyriešili politické monsterprocesy, ktoré umožňovali legálne sa "zbaviť" nepohodlných občanov a triednych nepriateľov. V rámci zatknutia takejto osoby boli využívané najmä sledovanie osoby a jej provokácia, pri vyšetrovaní sa využívalo fyzické násilie a nátlak, pojednávaniu predchádzal proces vedený bez svedkov, v rámci ktorého bol obžalovaný prinútený podpísať zápisnicu. Pokiaľ šlo o rozhodnutie o výške trestu nerozhodovala súdna moc, ale bezpečnostná päťka, ktorú tvorili minister spravodlivosti, veliteľ národnej bezpečnosti, veliteľ štátnej bezpečnosti, námestník ministra obrany, vedúci bezpečnostného oddelenia a evidenčného odboru ÚV KSČ, celá komisia bola podriadená generálnemu tajomníkovi ÚV KSČ.

Veľa podobných znakov, veľa znakov poukazujúcich na to, kam smerujeme. Jediné, čo ešte asi dlho nebudeme vidieť v našej ústave je – "socializmus v našej vlasti zvíťazil!" , pretože to je práve to, čo sa pred poslušnými voličmi bude ešte dlho zakrývať. Potichu a postupne sa totižto zo slobody občanov ukrajuje oveľa jednoduchšie. To bude asi jediné poučenie, ktoré sme nadobudli z minulého režimu. Najväčšia protiváha je však vždy v suverenite ľudí, ktorí, aj keď sa to dnes tak nezdá, majú možnosť určovať svoje ďalšie napredovanie. Nedovoľme, aby tento článok a názory mu podobné boli raz trestané ako poburovanie voči republike najvyššími trestami odňatia slobody.

http://www.menejsta tu.sk/vsetko-co-je-tu-uz-raz-bolo/Author: Natalia Huckova # FinyNeqo54
Slovensko2013-07-039
-
 50% ( 0 people voted )
+
riadne bludy ...
mate tu vystrnganu slobodu a demokraciu tak si ju vyzerte

Maharball # DupyKeka07
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-07-03 10:15:21 b9097322
Pokiaľ na hraniciach nebudú zas ostnaté drôty,zakázané pásma a hliadkovacie veže najmä s Rakúskom-neverím!

cobra # WykeXala95
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-03 10:34:30 55f814c2
Téměř všechno podstatné v životě každého jedince (člověka-občana) se rozhoduje politicky. Politická situace v České republice je nyní značně napjatá. Poslední informace, která pronikla na veřejnost se týká ministerstva financí. Fischer prý aspiruje na ministra financí. Stane-li se ministrem, bude to dobrá zpráva v tom množství negativních zpráv, které se nyní na nás v Česku valí z médií. Poslední zpráva o aktivitě pana premiéra Nečase směrem k policejnímu vyšetřování týkajícího se také úřadu vlády je alarmující. Jakým právem pan premiér Nečas požaduje výslech? To je skandální zasahování do nezávislého policejního vyšetřování ze strany hlavy koaliční vlády. To, že pan poslanec Rath ve vězení žádá o propustku na hlasování, také dokazuje jak skandální a absurdní divadlo se odehrává na politické scéně v České republice. Bylo by možné se tím bavit, kdyby se nejednalo o důležitá řešení v tvrdé realitě se vyskytujících problémů, přičemž to, jak budou tyto problémy vyřešeny, významně ovlivní podmínky a kvalitu života všech chudých a středně majetných občanů v Česku. Nejednotný postoj ČSSD k účasti v rodícím se kabinetu pana premiéra Rusnoka by nakonec mohl vyústit i v rozštěpení této strany. Absurdní děj na politické scéně v České republice se začíná dramaticky zrychlovat. Ústavní soud tvrdě napadl zdravotnickou reformu, kterou koalice zavádí. Zdravotní reforma připravená koalicí v podstatě směřovala jenom k prohlubování propasti mezi kvalitou života chudých a bohatých občanů. Rozhodnutí ústavního soudu dalo ve velké míře za pravdu ČSSD, ve sporu o směřovaní reforem ve zdravotnictví. Rozhodnutí Ústavního soudu významně ovlivní politiku v České republice.
V Česku se nyní odehrává na politické scéně politické klání parlament kontra prezident, ve kterém jsou zatím všechny trumfy v rukách pana prezidenta Miloše Zemana. Jediné, čím by mohly etablované strany ohrozit (v podstatě prezidentské vládnutí v České republice), by mohla být urychlená změna ústavy, ale ta je velmi málo pravděpodobná, protože by bylo potřeba, aby se rozhádané strany napříč politickým spektrem dohodly ve sněmovně i v senátu a daly dohromady 120 hlasů v tajném hlasování.
Nezodpovědných politiků v Česku je velká většina, ale zlepší se to, protože něco velkého právě začíná, Současnému stavu politiky u nás se divit nelze, Klauz dlouho všechny občany přesvědčoval, že jediným měřítkem každé kvality jsou peníze. V Česku se nyní poctivé a čestné jednání za hloupost považuje, a to pro blaho společnosti velmi nepříznivé je.
Demokracii v ČR prospěje, když vzniknou nové politické strany. Strany nejen s čistým štítem a programem se vznešenými ideály. V těchto dnech vzniká ČESKÁ GLOBÁLNÍ DEMOKRATICKÁ STRANA, a tato strana jistě nebude jediná nová, minulostí nepoznamenaná. ČGDS bude působit převážně v rámci vnitrostátní politiky a při svém působení nebude používat marketinkové triky. ČGDS bude působit významně i celosvětově, tj. globálně, což je z názvu této nové strany zcela jednoznačně zřejmé.
aksalibag@seznam.c
z
, to je kontakt, na který může napsat každý, kdo se chce v ČGDS angažovat a jeho vztah k politice není vlažný.
www.miloslav7.blogspot.cz/ na této stránce může najít informace ten, kdo chce znát program nové strany, její stanovy a preference.Je čas, aby se politicky angažovali poctiví, čestní a spravedliví, když se podaří jich dost přesvědčit, začnou se v politice dít divy.
Založit solidní, atraktivní politickou stranu nebylo nikdy snadné, nyní hluboká vládní krize k tomu vytváří podmínky mimořádné.
Ing Miloslav Dedek # NanaFypy88
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-03 10:44:11 5f55c335
Brácho,

prestan tu s tou tvojou stranou primitívnou otravovat...

Nevieš čo je imperatívny mandát, nechápeš škodlivost úroku, nerozumieš že dnes Centralne banky takmer celého sveta su spojené nádoby, nechápeš prečo musí byt bankovníctvo zoštátnené a zrušený úrok v Centrálnej banke,....nič z toho nemáš v programe , len samé kecy

Chod do prdele aj s tvojou stranou...nikto ti už nenaletí na to nielen na Slovensku ale ani v ČR...nepruď tady ty pako

RNDrVaclav Dedek CSc PhD # HaroRipi31
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-07-03 11:12:52 c305bafe
a takéto kxkxtiny
" ČGDS bude působit významně i celosvětově, tj. globálně, což je z názvu této nové strany zcela jednoznačně zřejmé."

sú už uplne na smiech...aj Kresťanskí demokrati mali pekný názov strany...a vieme dnes čo sú zač...

tak už chod odkial si vyšiel pri narodení...

RNDrVaclav Dedek CSc PhD # QuquFemu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-03 11:17:29 c305bafe

Článok je podľa mňa trefný a presne poukazujúci na to čo sa v skutočnosti deje a to nielen u nás ale v rámci celej európskej únie. Čaká nás nevídaná totalita pod názvom demokracie, voľného trhu a ochrany práv a slobôd občana, ktoré v skutočnosti politici už dávno pokrčili a zahodili do koša. Otvárajú čím ďalej tým väčšie vráta bezprávosti a šikanovaniu občana.

Osobne to vidím ako autorka článku. Stále viac a viac je ukrajované z práv a slobôd občanov pod rozličnými zámienkami.

V komunizme sa plnili 5 ročné plány. V EÚ budeme plniť 7 ročné plány podľa nereálnych, ale zato dostatočne despotických a psychopatických predstáv europoslancov a birokratov Bruselu.ukulele # FogyLoqy46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-03 11:40:58 57f4de4a
loading...
Tendencny clanok demonizujuci socialisticke usporiadanie spolocnosti.Nerozlisuje prijimane kroky,ale hned ich hodnoti ako skodlive.Kto si napriklad precital Cervene vino,ma predstavu o vtedajsej realite na Slovensku.Do akej miery bolo vyvlastnovanie potrebne a spravne,je ina otazka.A zabuda sa na to,ze sa vyvlastnovalo v prospech ludu a nie zahranicnych korporacii.Plnili sa realne plany,ktore vypracovali nasi odbornici..a cielom bolo dat ludom,co potrebuju.Dnes su to plany Bruselu a ciel nam je neznamy,no urcite to nieje nas blahobyt.
Je nacase si priznat,ze sme sa nechali oklamat a namiesto prirodzeneho vyvoja(kapitalizmus-socializmus--..nieco lepsie)sme sa nechali stiahnut spat do kapitalizmu.Obvinovat mozme kdekoho,ale bez nasej tuzby po materialnom blahu(videa,rifle,neony..) a ignorovani vzdelanostneho a duchovneho rastu by to mozne nebolo.Nenechavajme sa viac klamat a zacnime spolupracovat.

julo # GopoMipy89
-
 67% ( 5 people voted )
+
2013-07-03 12:15:56 6dec7d9e
Politické strany su najväčším zlom spoločenských systémov v 20 aj 21 storoči.

Kajo # PupoHoni07
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-03 13:21:43 3ec5e27c
julo to pekne vistihol,zujimave je aj citanie frana krala,bude ako nebolo alebo cesta zarubana to budete prekvapeny ako sa to podoba dnesku.

kvak # PuvaXada50
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-03 19:27:47 c3a873d1

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
os   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Erdogan říká, že Turecko by mohlo zakázat Facebook a YouTube


											Erdogan říká, že Turecko by mohlo zakázat Facebook a YouTube
Ministerský předseda Tyyip Erdogan řekl, že Turecko by po místních volbách 30. března mohlo zakázat Facebook a YouTube, jichž, jak říká, zneužívali jeho političtí nepřátelé. ...
O zkratkách, eufemismech, sociálním inženýrství — 2
Přední čínský institut bude prodávat geneticky editovaná mikroprasátka
PARALELNÝ POLIS

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0255 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo