Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Vzpomínáček Speciál — Černobyl


Vzpomínáček Speciál — Černobyl

Dnes kromě každodenního souhrnu historických událostí vám Vzpomínáček přináší speciál o havárii v Černobylu. Čas publikace (1:23:04) je totožný s časem začátku osudného testu.

Černobyl: vznik a průběh havárie

vzpominacek-cernobyl.jpg (9,634 kiB)Vzpomínáček Speciál

V sobotu 26. dubna 1986 brzy ráno došlo na čtvrtém bloku JE Černobyl k výbuchu, který zničil reaktor a způsobil rozsáhlý únik radioaktivních látek do širokého okolí.

Předehra k havárii

Stavba čtvrtého bloku byla dokončena v prosinci 1983. Pozoruhodné je, že výroba elektřiny začala už 20. prosince. Obvykle se totiž ještě asi půl roku po dokončení stavby provádějí testy jednotlivých částí, a teprve poté je elektrárna spuštěna. Avšak Černobyl nemohl čekat. Podle plánu musel být spuštěn do konce roku 1983.

Ředitel Brjuchanov byl proto nucen již 31. prosince podepsat dokument o úspěšném provedení všech testů, ačkoliv to nebyla pravda.

Jeden z opomenutých testů se týkal nouzového fungování turbíny: když na reaktoru dojde k poruše, musí být turbína schopna setrvačností vyrábět dostatek elektřiny ještě alespoň 45 sekund, než se spustí nouzové generátory.

Tato elektřina je pro bezpečnost reaktoru životně důležitá: pohání chladící čerpadla, regulační a havarijní tyče, osvětluje velín i řídící pult.

Právě zkouška turbíny byla prováděna v noci z 25. na 26. dubna 1986 a stala se příčinou katastrofy.

Jak již bylo řečeno, osudný test měl být správně proveden ještě před spuštěním elektrárny.

cernobyl1.jpg (10,525 kiB)JT Černobyl

Havárie

Pátek 25. dubna

13:05 Začínají přípravy na zkoušku turbíny. K tomu je nutno snížit výkon elektrárny, proto je jedna turbína vypnuta. Zároveň je odpojen systém nouzového chlazení reaktoru, aby nezačal působit během testu.

14:00 Dispečer Ukrajinských energetických závodů žádá o odklad testu — blíží se svátky 1. máje, továrny potřebují dohnat plány. Test je odložen o téměř 9 hodin. Obsluha však již na tuto dobu nechává odpojen systém nouzového chlazení reaktoru, přestože je to v rozporu s předpisy.

16:00 Ranní směna odchází. Pracovníci této směny byli v předchozích dnech seznámeni s testem a znají celý postup. Speciální tým elektroinženýrů zůstává na místě.

23:10 Příprava zkoušky opět začíná. Desetihodinové zdržení nese řadu důsledků. Tým elektroinženýrů je unaven. Během zkoušky se vystřídá odpolední a noční směna; v noční směně je méně zkušených operátorů, kteří se navíc na zkoušku nepřipravovali.

Sobota 26. dubna

1:00 V průběhu přípravy zkoušky měli operátoři problémy s udržením stability výkonu reaktoru. Dopustili se přitom několika závažných chyb:

 1. Regulační tyče schopné zastavit v nouzi reaktor jsou vysunuty výše, než dovolují předpisy. Operátor ranní směny Uskov později při vyšetřování vypověděl, že by byl učinil totéž. Doslova řekl: "Často nepovažujeme za potřebné doslovné plnění pokynů — to bychom se do nich doslova zamotali." Uskov dále poukázal na fakt, že během výcviku operátorů slyšeli znovu a znovu, že jaderná elektrárna nemůže vybuchnout.
 2. Výkon elektrárny klesl pod bezpečnou úroveň, reaktor se proto stal nestabilní. Přípravy testu měly být v tomto okamžiku zastaveny. Veškerou pozornost bylo třeba zaměřit na znovuzískání stability reaktoru.
 3. Aby dosáhli zvýšení výkonu, zapínají operátoři přídavné oběhové čerpadlo. Vlivem silného ochlazování však klesá tlak a tím se výkon ještě snižuje. Za normálních okolností by v takovém případě reaktor zastavily automatické havarijní systémy. Ty však obsluha úmyslně odpojila.
 4. Kontrolní systémy minimální hladiny vody a maximální teploty palivových článků jsou rovněž vypnuty.

1:23:04 Test začíná

Operátoři se dopouštějí poslední osudové chyby — vypínají nouzový systém, aby zabránili havarijnímu odstavení reaktoru. Pak uzavírají přívod páry do turbíny.

Tím se sníží průtok chladicí vody, roste její teplota a tlak. S rostoucím množstvím páry se zvyšuje rychlost štěpné reakce, která dále zvyšuje teplotu a tím i množství páry. Více páry znamená ještě rychlejší reakci atd. atd. Výkon reaktoru začíná prudce růst a katastrofa se již neodvratně blíží.

1:23:40 Leonid Toptunov, operátor zodpovědný za regulační tyče, tiskne zvláštní vypínač havarijního odstavení. Test běží již 36 sekund. Výkon reaktoru dosahuje 100násobku maximálního projektového výkonu.

1:23:44 Regulační tyče, které mají reaktor zastavit, se dávají do pohybu, jsou však slyšet údery. Operátoři vidí, že se tyče zasekly. Palivové trubice se působením zvýšeného tlaku páry deformují.

1:24:00 Test běží již 56 sekund. Tlak v reaktoru je tak vysoký, že praskají palivové články a úlomky padají do chladící vody. Ta se mění v páru, tlak v trubkách roste a ty praskají. Výbuch páry zvedá tisícitunové ocelové víko reaktoru — první exploze. Z reaktoru začíná unikat radioaktivita, dovnitř vniká vzduch.

Nyní je zde dostatek kyslíku a začíná hořet grafit.

cernobyl2.jpg (17,505 kiB)Mapa zamoření

Kov palivových trubek reaguje s vodou. Vzniká tak vodík, který vybuchuje — druhá exploze. Hořící trosky reaktoru vyletují do vzduchu a dopadají na střechu sousedního, třetího bloku.

Vedoucí noční směny Alexandr Akimov ani provozní inženýr zodpovědný za strojní vybavení Datlov v tomto okamžiku nevěří, že došlo k nehodě. Vysílají dva operátory aktivní zónu zkontrolovat. Tito operátoři jsou ozářeni smrtelnou dávkou, stihnou však ještě podat zprávu o tom, co viděli.

Když Akimov i když slyší, že reaktor je zničen, vykřikuje: "Reaktor je v pořádku, nemáme žádné problémy." Akimov a Datlov doprovázeni ředitelem Brjuchanovem a inženýrem Fominem neustále přikazují operátorům přidávat chladící vodu. Jsou přesvědčeni, že se nic neděje.

(Akimov a Toptunov zemřeli na nemoc z ozáření. Datlov a Fomin byli odsouzeni k deseti letům vězení za nedodržování bezpečnostních předpisů. Koncem roku 1990 však byli oba propuštěni.)

Vědci a technici si uvědomují nové nebezpečí — horké trosky reaktoru se mohou protavit betonovou deskou a skončit v zásobníku vody pod reaktorem. Následovala by mohutná exploze páry, dokonce silnější než původní výbuch.

cernobyl3.jpg (8,032 kiB)Měření radioaktivity

Pátek 2. května

Požárníci začínají odčerpávat vodu ze zásobníku pod reaktorem — tento dlouhý a nebezpečný úkol plní až do 8. května. Každý dostává prémii 1000 rublů.

Neděle 4. května

Jako druhý krok k zabránění výbuchu páry jsou do země pod reaktorem vrtány díry a jimi se pumpuje tekutý dusík, který půdu zmrazí.

Pondělí 5. května

Den začíná rozsáhlým únikem radioaktivity — téměř stejně velkým jako 26. dubna. Únik však později prakticky úplně ustane. Dosud nebylo nalezeno přijatelné vysvětlení tohoto druhého úniku. Od té chvíle již ale úniky radioaktivity pozvolna klesají.

Neděle 27. dubna

V sedm hodin vyráží k Černobylu generál Pikalov ve vozidle vybaveném radiační ochranou a dozimetry. Zjišťuje, že hoří grafit v reaktoru a že reaktor vydává ohromné množství záření a tepla. Krátce poté je varována sovětská vláda. Vládní komise diskutuje o nezbytnosti evakuovat přilehlé město Pripjať.

Po třech marných pokusech uhasit oheň vodou rozhodují zodpovědní činitelé zasypávat reaktor pískem, olovem a karbidem boričitým. Helikoptéry svrhují na hořící reaktor celkem 5000 tun materiálu: 800 tun dolomitu, který uvolňuje oxid uhličitý dusící plameny; karbid boričitý, který pohlcuje neutrony a zabraňuje štěpení uranu; 2400 tun olova, které pohlcuje teplo a záření; 1800 tun písku a jílu, který má zabránit přístupu vzduchu a tím oheň udusit.

Pondělí 28. dubna

Krátce po osmé hodině večerní SEČ se o katastrofě prostřednictvím krátké zprávy TASSu dovídá svět.

cernobyl-zuskoval.jpg (124,751 kiB)Tisková zpráva

Čtvrtek 1. května

V Gomelu, Kyjevě a dalších městech v okolí Černobylu se slaví Svátek práce. Úřady tvrdí, že situace je stabilní. Později se ukáže, že tím míní fakt, že radiace od 26. dubna postupně klesá. Ovšem její úroveň je stále obrovská, kromě toho se změnil vítr a vane směrem na Kyjev.

Do konce listopadu je dokončen sarkofág: železobetonový obal nad havarovaným reaktorem. Ten reaktor utěsnil tak, že veškeré úniky radioaktivity do okolí konečně ustaly.

Jeho výstavba pohltila 7 000 tun ocele a 410 000 m3 betonu.

Celkem z reaktoru uniklo do životního prostředí 30 až 50 milionů Curie radioaktivních látek [1], tj. "pouze" asi jedna dvacetina (4 až 5 %) veškeré radioaktivity obsažené v reaktoru.

Akademik Valerij Legasov byl jeden z otců jaderného průmyslu v Rusku. Po svém prvním návratu ze zamořené oblasti řekl: "Celý život jsem bojoval za to, abychom elektrickou energii získávali pomocí jaderné reakce. Teď si myslím, že jsme to dělat neměli... Nepřítel není ukryt v technice. Nepřítelem není typ letadla, typ jaderného reaktoru, typ energetiky. Hlavním nepřítelem je samotný způsob utváření a řízení energetických procesů, způsob plně závislý na člověku. Nejdůležitější je tedy lidský faktor. Zatímco dřív jsme se na bezpečnost dívali jako na ochranu člověka před vlivy techniky, dnes je situace zcela jiná. Dnes musíme techniku chránit před člověkem."

V den druhého výročí havárie, pronásledován pocitem vlastní odpovědnosti a viny, spáchal Valerij Legasov sebevraždu.

Poznámka: Tento článek je jen doplňkem Vzpomínáčku k významnému výročí. Text byl kompletně převzat z Internetu. Vzhledem k tomu, že se vyskytuje na desítkách serverů, nepodařilo se mi zjistit autora původního textu, a proto nebyl uveden jako pramen. (Snad původně Josef Pazdera 2005 na serveru osel.cz.)

Shaana


Pozn. red.: K věci je nutno poznamenat, že náš vazalský komunistický aparát nechal veřejně opapouškovat sovětskou verzi (i tak sovětská strana havárii dva dny tajila), tedy že se nic neděje a život byl veden bez jakýchkoliv následných bezpečnostních opatření. Kromě strany a vlády je za to odpovědná tehdejší hlavní hygienička MUDr. Dana Zusková, která až za další týden přiznala, že: "Naměřené hodnoty jsou vyšší než bývá obvyklý stav." V rozhovoru poprvé přiznala zvýšení radioaktivních látek v zemi, ale dodala, že lidé se nemají čeho obávat, jelikož šlo o zvýšení mírné. "Lidé nám musí věřit," řekla tehdy.

Československá vláda se k Černobylu vyjádřila až v den oslav prvního máje, kdy už radioaktivní mrak opouštěl republiku. "Není třeba přijímat zvláštní opatření," hlásal podtitulek.

Nikdo, ani předseda vlády Lubomír Štrougal, ani hlavní hygienička Zusková nebyli nikdy, ani po sametu, pohnáni k zodpovědnosti, ostatně jako žádný jiný vlivný komunista.Author: sv # WahaDelo43
Slovensko2016-04-2619
-
 62% ( 3 people voted )
+
Posoudíme-li uvedený článek z hlediska toho, jak působí na čtenáře, potom můžeme dojít k následujícímu závěru: Článek nepatří mezi ty články, které vymývají čtenáři mozek. Zatím je takových článků málo. V současnosti už vývoj sdělovacích prostředků, především internet, má takovou úroveň, která umožňuje všem rozumným lidem na planetě globálně se dohodnout. Zatím to zdánlivě vypadá tak, že se budoucnost lidstva nedá věrohodně předpovídat, ale v současnosti už je možné budoucnost lidstva vytvářet-realizovat. Navrhuji vytvořit-zrealizovat následující budoucnost lidstva: h
ttp://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis
-vsem-lidem-na-planete.html

Miloslav Dedek # LafiToju89
-
 50% ( 4 people voted )
+
2016-04-27 14:42:01 5f55d306
Dedulo, je fajn, že ohodnocuješ článok ako nevymývajúci mozog. Prečo sem ale potom dávaš link na ďalší článok, ktorý mozog vymýva?
Pock # SihySuri34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-04-27 17:06:21 3ec5f361
RAD BY SOM SA VYJADRIL K CLANKU, ALE TEN RETARDOVANY BUZERANT, KTORY VLASTNI TIETO STRANKY VYMAZAVA VSETKO S CIM NESUHLASI.

Kosak # JidaRutu13
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-04-27 18:00:10 5fb732eb
Čo je prejavom totálneho zúfalstva? Zvýrazňovať svoje prázdne ego cez CapsLock...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-27 19:16:17 bc7b649f
Bolo nutne zvyraznit, ze tieto diskusie objektivne nereflektuju nazory obcanov. Bola to nutna vynimka.

Kosak # JidaRutu13
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-04-27 19:17:50 5fb732eb
Ego si dviham dvihanim zeleza. Nemam potrebu ho zvysovat caps lockom. Zvyraznenie upozornenia na cenzuru pokladam za opodstatnene.

Kosak # JidaRutu13
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-04-27 19:20:23 5fb732eb
loading...
Kosak, nie preto som sa za teba postavil, aby si tu zacal nazyvat majitala tychto stranok retardom a buzerantom... Sam by som nieco take na svojich strankach netoleroval a to bez ohladu na to, ci by tvoje podrazdenie bolo opravnene, alebo nie... Existuju urcite hranice, tak sa vo svojom vlastnom zaujme trosku krot...

Cenzura na tychto strankach nezacala tvojim prichodom a tvojim pripadnym odchodom sa ani neskonci... Kazdy kto je tu trosku dlhsie o tom velmi dobre vie... Nemusis o tom nikoho informovat... Ako som ti uz niekolkokrat povedal, vecne sa vyjadruj k clankom a tu diskutovanym temam a ostatne z toho vynechaj...


kladivo # TuqoKeqa81
-
 50% ( 2 people voted )
+
2016-04-27 21:33:29 3e75608a
A ake pomenovanie si zasluzi ked ma tu pravidelne cenzuruje - (lepi mi pasku na usta) ? K takemu cloveku neprechovavam ziadnu uctu. Je pre mna primitivny vandrak a hlavne prekazka na ceste za lepsim, lebo zabranuje objektivnemu porovnavaniu rezimov, suboju argumentov a to je pre spolocnost dost nebezpecne, lebo to zabranuje naprave a udrziava zalostny stav. Tato stranka je bez schopnosti reflektovat nazory obcanov, pretoze filtruje komentare, ale stranka sa prezentuje ako slobodne medium a v tom je problem. Vytvara iluziu slobody a zvadza ludi na pochybnu cestu plnu filtrovanych informacii.

"Sam by som nieco take na svojich strankach netoleroval a to bez ohladu na to, ci by tvoje podrazdenie bolo opravnene, alebo nie..." Keby ti to niekto napisal, vymazal by si ho (pravdepodobne), ale on moje komentare vymaze aj tak. :-D Tak nech to ma aspon teraz trochu grady.

Kosak a kladivo # DixyGybi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-04-27 22:06:41 5fb732eb
Pandemonium tu chcel kopat nejaku zenu do maternice, ale on cenzurovany nebol. Ja som sa tu snazil v ludoch trochu zobudit zmysel pre spravodlivejsie delenie prace a vysledkov prace a bola mi nalepena paska na usta.

Tak co si mam o adminovi mysliet ? Asi len to, ze je retardovany. Buzerant mozno nie je, ale to mi jednoducho trochu uslo, pretoze ma nahnevalo vymazavanie mojich prispevkov, ktore nepropagovali nic zle.

On tu aj narkomanov necha v diskusiach propagovat drogy, ale mna vymazava. Narkoman ma asi pravo na slobodu slova. Ja nie. Naozaj zaujimave postoje, ze ?

Kosak a kladivo # DixyGybi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-04-27 22:17:05 5fb732eb
Toto je ta dnesna spolocnost. Buzeranti mozu na namestiach rite ukazovat, narkomani drogy propagovat, ale clovek, ktory ziada trochu viac spravodlivosti v deleni prace a vysledkov prace musi byt zastaveny.

Kosak a kladivo # DixyGybi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-27 22:21:47 5fb732eb
Ak so mnou niekto nesuhlasi, je to jeho volba a moze proti mne bojovat argumentami. Jednoducho postavit sa proti mne ako chlap proti chlapovi. Cenzura je zakerny sposob boja a nie je to ferovy boj. V takom boji nevyhrava pravda, ale postavenie a vysledok byva prave preto tragicky pre tych, ktori este veria v pravdu a cenia si ju.

Kosak a kladivo # DixyGybi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-27 22:40:00 5fb732eb
Naj bezpečnejšie "atomky" je nemať "atomky" ! Samotná bezpečnosť "atomiek" to nie je vecou tej-ktorej krajiny "vlastniacej " "atomky" / /Franckovia ich tuším majú najviac/ , nie je to len národna záležitosť ! Obmedzovať prevádzku , znižovať výkon--nie je riešením bezpečnosti/ Buhunická.../ A "dejatelia "EU ..sa zapodievajú normami tvaru UHORIEK A BANÁNOV... A naši..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-27 22:40:52 58d4289b
A naši "už poriešili" i lov rýb pri Grónsku..."ostrenie šípov..bojujúcich kmeňov v Tichomorí " i Nemecky hovoriace televízie mu dali zarobiť,za obdrizdy.,,Ale čosi odborné , kvalifikované iniciovať v oblasti celo--Európsko platiacej bezpečnosti ..."atomiek" .... jak hovoria Rusi ..ne pod sily čelovieka....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-27 22:48:11 58d4289b
Ja som ti len poradil a to ci tu mas zaujem viest vojnu s adminom, alebo vyjadrovat svoje nazory k tu uverejnenym clankom a s niekym o niecom diskutovat, je vecou tvojho vyberu...

Tu sa ani absolutnej slobody slova a ani nejakej spravodlivosti nikdy nedockas a to by ti uz malo byt jasne... Tiez by ti malo byt jasne, ze ak budes nazyvat admina retardom a buzerantom, uz sa ta tu po tvojom zmazani a zablokovani nezastane nikto, lebo ty sam ludom na to tymto odoberies moralne pravo...

Z tohto dovodu sa alebo prisposob tomu co tu je, alebo sa na to vsetko tu vykasli a opusti tieto stranky... Tu ziadnu zmenu nedosiahnes, nikoho tu neprevychovas, ani nedonutis, aby sa prisposobil tvojim ocakavaniam... Jedine co tu mozes dosiahnut, ze ak budes sustavne ignorovat realitu tohto fora a viest nezmyselnu vojnu a adminom, tak tu sam seba zhovadis v ociach inych a prestanu ta citat... Potom sem uz budes zbytocne cokolvek pisat a nebol by si v tomto prvy na tomto fore...

Ja sa ti snazim len dobre poradit, ale vyber v konecnom dosledku patri len tebe... Dalsia diskusia k tomuto nie je potrebna...
kladivo # TuqoKeqa81
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-27 22:51:20 3e75608a
Kosak a kladivo, poviem ti to este inac, aby ti to bolo absolutne jasne... Tvoje vychodzie myslienky su spravne a tvoje domahanie sa spravodlivej spolocnosti, by malo byt kazdemu normalnemu cloveku blizke a sympaticke... Paci sa mi tvoj zapal pre vec, aj ked niekedy ti je tvoj zapal aj prekazkou, pretoze zatienuje podstatu tvojich myslienok... K tomu vsetkemu u teba vnimam citlivu dusu (nie v nabozenskom ponimani) a to je hlavnou pricinou, preco stojim na tvojej strane a snazim sa ti poradit...

Zial, presne to iste u teba vnima aj maciak a presne preto si aj tercom maciakovych infantilnych utokov... On totiz presne to, co si ja u teba vazim, pretoze v dnesnej chladnej spolocnosti sa s tym uz clovek stretne len velmi zriedkavo, poklada sa tvoju slabinu... A svojim sposobom ma aj pravdu, lebo citliveho cestneho cloveka vzdy najviac poburi, ak mu niekto bude tvrdit, ze je necestnym, uprimneho, ak mu niekto bude tvrdit, ze je neuprimnym, pracoviteho, ak mu niekto bude tvrdit, ze je flakacom, atd... Preto som ti doporucoval, aby si jeho infantilne komentare ani necital a nereagoval na ne... Normalnym ludom je jasne kto si ty, kto je on a aj ake su ciele jeho skutocne nechutnych snah...? Niektore deti nachadzaju potesenie v tyrani domacich zvierat a maciak ma teba, to je vsetko...

Nie, nemozem povedat, ze suhlasim so vsetkymi tvojimi tvrdeniami, ale to nie je podstatne, ako som uz povedal, tvoje vychodzie myslienky su spravne a preto nepovazujem za potrebne do tvojich viac menej monologov vstupovat... Som presvedceny, ze po case budes aj sam schopny vykonat patricne korekcie v niektorych svojich tvrdeniach a to bude pre teba ovela cennejsie, ako keby som sa ta teraz k tym korekciam pokusal nejako navigovat...

Som absolutne za slobodu slova a spravodlivot, tu nie je o com diskutovat... Som tiez za to, aby sa za spravodlivost vzdy bojovalo... Treba vsak zaroven rozlisovat medzi vecami, ktore clovek dokaze zmenit a ktore zmenit nedokaze... Bojovat za zmenu nezmenitelnych veci nema vyznam, lebo taky boj je vzdy vopred prehranym... Ak vies, ze u admina sa slobody slova a teda spravodlivosti nemas sancu dovolat a napriek tomu mas zaujem na jeho fore prezentovat svoje myslienky, musis tento fakt akceptovat a svoje komentare tomuto faktu aj prisposobit... Toto nie je ustupkom od tvojich presvedceni, mysliet si o nom mozes co len chces, toto je len prejavom rozumneho pristupu k veciam tebou nezmenitelnym a zaroven vyhnutim sa zbytocnym problemom... To je vsetko, co som ti predchadzajucimi prispevkami chcel povedat... Dobru noc...kladivo # TuqoKeqa81
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-04-28 01:00:02 3e75608a
Vzrušujúce čítanie som prirodzene pobúrený čo všetko komoši pred verejnosťou tutlali, zrejme chceli ožiariť celý národ aby sa znížila pôrodnosť.
ŠKODA JE LEN TO , ŽE TERAZ V SLOBODE SA TRASIEM STRACHOM ZOBRAŤ ČOKOĽVEK DO ÚST ABY SOM SA NEPRIOTRÁVIL. je to veľkým špecialne pre Pandemiona, lebo on je tu najmúdrejší a najrozhladenejší.
Ano súhlasim s tím , že admin je debil, retard a buzerant ale nesúhlasím s tím, že maže príspevky.
Príspevky maže BOH nechce dopustiť už bolševizmus , veď aj svoje jedine dieťa ,toho komunistu Ježiša pribil na palicu.
Preto priekupnici, peňazomenci a modloslužobníci vpred do krajších zajtrajškov.Veď taký hladomor by bol idealny mohli by ste vimieňať šupky zo zemiakov za zlato.
Boh žehnaj kapitalizmus a slobodu podnikať.

Demokrat a krestan # LopyGina52
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-28 06:47:22 c6609b03
Tak teraz si ma, "lovec socialistickych prasiec", uz naozaj rozrehotal... Navrhnem na ta riaditela odboru vyhodnocovania spolocenskeho prinosu jednotlivcov, na nasom ministerstve ideologie... :-DDD

Pri realzicii cohokolvek su najdolezitejsie spravne vychodzie myslienky... Tie vsak same o sebe nezarucuju pozitivny vysledok... Vysledok zalezi predovsetkym od toho, kto a ako s tymi myslienkami bude pracovat... Kapitalizmus bol jednoznacne postaveny na nespravnych vychodzich myslienkach a preto uz pri svojom zrode bol odsudeny na zanik... Socializmus na druhej strane vychadzal zo spravnych vychodzich myslienok... Napriek tomu tu ale dnes mame kapitalizmus a socializmus bol nim demontovany... Ako je mozne, ze to takto dopadlo...? Kto asi sa na tom podpisal, kto sa o to pricinil, kto to priamo sposobil...? Zamysli sa nad tym, lebo k demontazi socializmu vyrazne prispeli prave aj rozni samozvani "socialisticki lovci", "argumentacni nicitelia" a "napravaci spolocnosti"... :)


loveec tulavych maciek # WoxoQyfa79
-
 50% ( 2 people voted )
+
2016-04-28 09:17:40 3e75608a
Som cital ze Fico , Kalinak , Prochazka aj s Belom a ich kamaratmi sa hravali za detstva priamo v reaktore.
MM # SidaSafa91
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-28 11:50:34 d94b4912
Ja by som chcel vediet ako to vyzera stou fukusimou a ake je zhodnotenie postupom casu. Ci to je radiacia dobra, kapitalisticka?
pacient01 # FavoJeju52
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-04-30 02:54:33 c35b4a45

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
š   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Svieži domáci pohľad na bariéry podnikania


Svieži domáci pohľad na bariéry podnikania
Už sme si zvykli, že podnetom k oživeniu diskusie o podmienkach podnikania na Slovensku zvyčajne býva zverejnenie výsledkov niektorého z nespočetných rebríčkov, ktoré v zahraničí ...
Ne bombardování Sýrie
Jak se kradlo za komunistů?
NSA skupuje odpadní vodu

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0509 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne