Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Zachránia nás behaviorálni ekonómovia?


Zachránia nás behaviorálni ekonómovia?

V posledných desaťročiach narastá popularita behaviorálnych psychológov, ktorí ovplyvňujú aj iné odbory, predovšetkým však ekonómiu. Ich výskumy spochybňujú prevládajúcu dominantnú ekonomickú teóriu homo economicus, ktorú vypracovali klasick í a neoklasickí ekonómovia v 19. a 20. storočí. Podľa nej sa každý človek rozhoduje prevažne racionálne a je konzistentný vo svojich preferenciách. Behaviorálni psychológovia A. Tversky, D. Kahneman, D. Ariely, M. Piattelli-Palmarini od 70. rokov na množstve výskumov preukázali, že naša myseľ nie je presná a prekvapivo často podlieha rôznym skresleniam, hľadá rôzne skratky a dopúšťa sa niekedy až školáckych omylov.

Prielom pre behaviorálnu ekonómiu nastal po tom, ako v roku 2002 dostal D. Kahneman Nobelovu cenu za ekonómiu a neskôr v roku 2009 sa kniha Nudge (Štuch) od C.S. Sunsteina a R. Thalera stala svetovým bestsellerom. Po vydaní knihy obaja autori začali pracovať pre mnohé vlády medzi inými dánskou, francúzskou, britskou, či vládou USA, ktoré im zverovali rôzne úlohy, ako zlepšiť kvalitu vládnych služieb.
Ľudia a ekoni
Jedným zo základných pilierov behaviorálnej ekonómie je rozdelenie nás ľudí do dvoch kategórií, a to ekonov a bežných ľudí, niekedy familiárne nazývaných pán Spock a Homer Simpson.
Bežní ľudia sa podľa nich v rámci svojho rozhodovania a tvorby úsudkov dopúšťajú rôznych skreslení, omylov a skratiek v podobe primigu, WYSIATI (čo vidíš je všetko, čo je), rámcovania, pohľadu zvnútra alebo zvratov v preferenciách.
Naopak ekoni sa rozhodujú konzistentne a v rámci ich formovania úsudku postupujú prísne podľa formálnych logických postupov. Podľa R. Thalera niežeby sa ekoni nemohli mýliť, avšak nedopúšťajú sa systematických chýb a nepodliehajú rôznym formám skreslenia.
Výraz racionálny má rôzne interpretácie, často sa tento výraz spája s významom byť sebecký, nepodliehajúci emóciám či sledujúci len vlastný záujem. Väčšina behaviorálnych psychológov, ako napríklad D. Kahneman a A. Tverský, ho v knihe Myslenie rýchle a pomalé používajú predovšetkým v matematicko-logickom zmysle.
Evolučná psychológia verzus behaviorálna ekonómia
Behaviorálni psychológovia si ešte v 70. rokoch všimli, že racionálny človek sa pri otázkach reflektujúcich riešenie úloh v bežnom živote, v ktorých človek nepotrebuje špeciálne znalosti trigonometrie, diskrétnej matematiky, lineárnej algebry či diferenciálnych rovníc, nechoval vôbec podľa predpokladov teórie racionálnej voľby. Respondenti opakovane prejavovali averziu voči strate alebo sa dopúšťali rôznych foriem heuristík.
Hlavnou výhradou evolučných psychológov tu, tu a tu k teóriám, ktoré vytvorili behaviorálni psychológovia je, že v nich absentuje náš evolučný vývoj. Nie všetky chyby myslenia a procesov tvorieb úsudku sú spôsobené našou neschopnosťou či lenivosťou. Problém skôr tkvie vo formulácii otázok, ktoré behavioristi vo svojich výskumoch používajú.
Matematika so svojimi disciplínami trigonometrie, výrokovej logiky, pravdepodobnosti, či obyčajného násobenia a delenia, ako ju poznáme zo školských lavíc, vznikla s evolučného pohľadu len nedávno. 99 % času života nášho vývoja sme prežili v malých skupinách živiacich sa lovom a zberom. Až prechod od lovecko - zberačského spôsobu života na farmárčenie vytvoril nový spôsob života, vyžadujúci nové znalosti a schopnosti. Vďaka poľnohospodárskym prebytkom, rozsiahlejšiemu obrábaniu zeme a intenzívnemu obchodu sa vynorili praktické potreby obchodníkov, majiteľov pôdy na komplexnejšie výpočty. V starovekom Egypte, Číne či Indii sa tak vtedajšie empirické pozorovania a merania začali prepisovať do podoby formálneho jazyka matematických vzorcov a definícií.
Náš mozog však milióny rokov riešil problémy spojené s rozoznávaním objektov, vytváraním nástrojov, snažil sa predvídať pohyb zvierat, trávil čas premýšľaním, ako získať partnera a nebol pripravovaný na riešenie abstraktných úloh. Vývojový psychológ David Geary tvrdí, že už malé deti bez tréningu sú schopné matematických znalostí. Dokážu určiť počet malých objektov, rozumieť vzťahom viac či menej, vedia pričítavať a odčítavať. Avšak schopnosť riešenia zložitejších matematických úloh ako delenie, násobenie, zlomky, odmocňovanie, práca s vyššími číslami či práca s väčším počtom čísel, musia získavať dlhotrvajúcim učením.
Výroková logika
Podľa evolučného psychológa Stevena Pinkera je typickou evolučnou novinkou výroková logika. Nie je odvodzovaná od konkrétnych javov. Pravdivosť jedného tvrdenia od druhého nezávisí od obsahu tvrdenia, ale jej formy. Ak P je pravda a P => Q (implikuje Q), tak aj Q je pravda. Toto tvrdenie môžeme aplikovať nezávisle na rôzne konkrétne udalosti, napr. jednorožec je v záhrade, moje auto zožrali potkany atď.
Medzi najznámejšie úlohy spojné s výrokovou logikou, ktoré s obľubou používajú behaviorálni psychológovia, patrí Wasonov test. Psychológ Peter Wason bol k jej vytvoreniu inšpirovaný ideou filozofa Karla Poppera, teda dokazovania hypotézy založeného na jej falzifikácii.
Príklad: Máme štyri karty, také, kde každá karta má na líci písmeno a na rube číslo.
Otázka: Ktoré karty stačí otočiť, aby ste overili toto tvrdenie: "Ak je na líci karty D, na rube karty je číslo 3?"

Obr. 1: Wasonov test
Väčšina respondentov otočí karty D a 3 . Správna odpoveď je však, že musíme otočiť karty D a 7. Táto úloha je typickým príkladom výrokovej logiky P => Q. Výrok P => Q neplatí, iba ak P je pravda a Q nepravda. Preto musíme otočiť kartu D, aby sme overili či na druhej strane je číslo 3. Avšak kartu s číslom 3 nemusíme otáčať, keďže v otázke sa nepýtame na to, či číslo 3 má na opačnej strane D. Naopak, karta s číslom 7 je kľúčová preto, že ak sa na jej druhej strane objaví D, tak vyššie uvedené tvrdenie neplatí. A nakoniec vôbec nie je potrebné otáčať kartou s písmenom F.
Ak ste správnu odpoveď nezistili nevadí, len okolo 10 % vysokoškolských študentov ju dokázalo vyriešiť. Keď predložili túto úlohu v rovnakom znení členom amazonského kmeňa Šiwiarov, tí v nej dokonca dosiahli 0 % úspešnosť. Tieto chabé výsledky Šiwiarov nedali spať antropológovi Larrymu Sugiyammovi a evolučným psychológom Johnovi Toobymu a Lede Cosmides. Podľa nich nebol problém u Šiwiarov, ale to, akým spôsobom bola otázka postavená. Preto preformulovali matematický tvar otázky do podoby, ktorá by lepšie zodpovedala problémom, ktorým čelili Šiwiari a naši predkovia tisícky rokov. Homo sapiens patrí medzi sociálnych primátov prevádzajúcich rôzne formy recipročného správania. V rámci týchto skupín bolo preto dôležité identifikovať čiernych pasažierov, ktorí sa nedostatočne podieľali na živote skupiny. J. Tooby, L. Cosmides a L. Sugiyamma prerozprávali Wasonov test do podoby, v ktorej musíme identifikovať podvodníka. Takto upravenú úlohu Šiwiari vyriešili s úspešnosťou dosahujúcou 83 % a prekonali tak aj študentov z Harvardu.
Pravdepodobnosť
Medzi najznámejšie a najkontroverznejšie úlohy patrí nepochybne Linda problém.
Príklad: Linda má tridsať jeden rokov, je slobodná a veľmi múdra. Vyštudovala filozofiu. Ako študentka sa intenzívne zaoberala otázkami diskriminácie a sociálnej spravodlivosti a tiež sa zúčastňovala protijadrových demonštrácií.
Ktorá z týchto dvoch alternatív je viac pravdepodobná?
A: Linda je banková úradníčka
B: Linda je banková úradníčka a je aktívna vo feministických organizáciách?
Vo výskumoch, ktoré urobili D. Kahneman a A. Tversky, 90 % respondentov označilo ako správnu odpoveď možnosť B. Pre väčšinu z nás vrátane mňa sa zdá logickejšia odpoveď B, teda, že Linda je feministická banková úradníčka. Avšak je nemožné, aby pravdepodobnosť vzniku dvoch javov bola väčšia, než vznik jedného. Tversky a Kahneman nazvali tento omyl mysle klam konjukcie.

Obr. 2: Vennov diagram
Profesor Gerd Gigerenzer z Max Planck inštitútu tvrdí, že by sme sa nemali vôbec čudovať, že takto položená úloha môže byť pre nás len ťažko riešiteľná. Teória pravdepodobnosti vznikla v 17. storočí a dodnes existuje viacero odlišných definícií a formulovania pravdepodobností. Jednou z nich je relatívna frekvencia javu. Tá vyjadruje pravdepodobnosť výskytu javu za dlhé obdobie. Napríklad pravdepodobnosť, že minca padne na rovnakú stranu (hlavu) je 0,5, čo znamená, že zo sto padnutí na zem 50 krát padne na tú istú stranu (hlavu).
Druhá interpretácia pravdepodobnosti je subjektívna viera o vzniku určitého javu. Jej interpretácia je napríklad: Pravdepodobnosť, že minca padne na hlavu je 0,5. V škále medzi 0 a 1 vyjadruje vašu vieru, že v ďalšom hode padne jedna strana mince (napr. hlava) sa delí na polovicu medzi istotu, že sa to stane a istotu, že sa to nestane. Pre mnohých teoretických matematikov napríklad R. von Misesa, J. Neymana, E. Pearsona je takto definovaná pravdepodobnosť nezrozumiteľná a nespočítateľná.
Podľa G. Gigerenzera evolučné vplyvy na náš mozog spôsobili, že pravdepodobnosť je pre nás zrozumiteľnejšia v podobe relatívnej frekvencie javov za určité obdobie, než podoba subjektívnej viery vo výskyt javu, ako ju v prípade Lindy naformuloval D. Kahneman. Gerd Gigerenzer preto túto úlohu zostavil v matematicky rovnakých verziách do pravdepodobnosti vo forme relatívnej frekvencie javov.
Otázka: 100 žien zodpovedá vyššie uvedenému popisu Lindy. Koľko z nich je
A: bankových úradníčiek
B: bankových úradníčiek a aktívnych vo feministických organizáciách
V takto pozmenenej úlohe G. Gigerenzer zistil, že až takmer 80 % odpovedí bolo správnych a respondenti odpovedali ako múdri štatisti.
Presnosť nie je vždy najadaptabilnejšie riešenie
Pre behaviorálnych psychológov a ekonómov je presnosť a pravda základom k tomu najlepšiemu riešeniu a správnemu úsudku. Evoluční psychológovia R. Kurzban, D. Kenrick, S. Pinker však s týmto pohľadom nesúhlasia. Prírodný výber nie je založený na hľadaní pravdy a čo najpresnejšieho úsudku. Naopak, evolúcia často znevýhodňuje pravdu a presnosť na úkor fitnes, teda schopnosti prežiť a rozmnožiť sa. Napríklad u všetkých primátov vrátane ľudí dochádza k vizuálnemu a zvukovému skresleniu pri rýchlo sa približujúcich objektoch. Najvhodnejšia adaptácia na prostredie, v ktorom hrozia útoky od predátorov nie je presné vnímanie približujúcich sa objektov, ale také, ktoré skresľuje a náš mozog interpretuje tak, že vidíme a počujeme približujúce sa objekty bližšie, než sú v skutočnosti. Inak povedané, svoje gény predali len tí, ktorí neboli presní. Tých, ktorí interpretovali okolité udalosti presne a pravdivo, zožrali levy a iní predátori. Ďalšiemu užitočnému skresleniu, ktorému podliehame my muži, je, že až príliš optimisticky vyhodnocujeme záujem žien o nás, aj keď ony sa "len" dobre porozprávali. Podľa evolučnej psychologičky M.G. Haselton, ide o typické skreslenie, ktoré však pomáha mužom v ich reprodukčnej stratégii. Pre mužov je výhodnejšie veriť, že ženy majú o nich záujem a pritom sa mýliť, než mlčať, stáť v kúte a nesnažiť sa replikovať svoje gény.
Biologickí logici
Steven Pinker v knihe How the Mind Works konštatuje, že náš mozog nebol formovaný evolúciou, aby myslel presne v zmysle výrokovej logiky, správa sa a myslí skôr logicky v biologickom zmysle. Vynaliezame, vytvárame umelecké diela a snažíme sa porozumieť udalostiam okolo nás, nie kvôli samotnej láske k pravde, kráse, múdrosti, dokonalosti, ale sú to stále len prostriedky k zvýšeniu nášho statusu a ako si zlepšiť svoje reprodukčné šance. Náš druh nespojil svoju stratégiu prežitia s čo najpresnejším interpretovaním udalostí okolo seba, či ezoterickým filozofovaním (v abstraktnom jazyku matematických definícií), ale jedná ako biologický logik, ktorý sa snaží adaptovať na existujúce resp. prichádzajúce problémy a potreby. Koniec koncov, ak by bola najvhodnejšia stratégia nášho druhu správať sa ako matematický expert, tak najväčším hýbateľom pokroku v dejinách by boli stredoveké univerzity s ich zameraním na gramatiku, logiku, rétoriku, geometriu, astronómiu, aritmetiku či hudbu, čo zjavne nesedí.
Architekti výberu
Behaviorální ekonómovia sa dopúšťajú dvoch chýb. Majú síce pravdu v tom, že sa naše mozgy dopúšťajú rôznych skreslení a omylov, avšak v ich teóriách absentuje náš evolučný vývoj. To im umožňuje až prehnane zdôrazňovať múdrosť ekonov (akoby oni stáli mimo evolučných vplyvov) a podceňovať rozhodovanie bežných ľudí. Druhá chyba, ktorej sa dopúšťajú behaviorálni ekonómovia, vyplýva z ich elitárstva. Podľa nich lepšie vládne služby dosiahneme tak, že si vlády najmú expertov a tí im pomôžu nájsť to najsprávnejšie riešenie. Sme však biologickí logici, ktorí kvalitu života a pokrok dosahujú tvorbou prostredia, v ktorom sa myšlienky hromadia, miesia a rekombinujú do ich nových podôb. A sú to spotrebitelia, ktorí rozhodujú o výbere úspešných inštitúcií a zvyklostí pomocou imitácie, ako si to všimol už F. A. Hayek. Namiesto zachraňovania vládnych služieb najímaním "ľudí so špeciálnymi znalosťami", potrebujeme dať priestor a možnosť čo najväčšiemu množstvu jednotlivcov, ktorí prídu s novými modelmi riešenia potrieb spotrebiteľov.Author: Frantisek Muransky # SigoWoqo97
Ekonomika2016-11-206
-
 50%  ( 2 people voted )
+
Vás už nezachrání žádnej další výmysl.

kdodavic-statnebonic-pro-toho-bu # TikeBeha53
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2016-11-20 12:15:43 4e888c64
Najprv trosku k nadpisu tohto clanku, aby bolo vobec jasne, o akych konkretnych uctovnikoch sa v clanku tara...? Po anglicky by ten nadpis znel: Will behavioural economists save us...?... Zo zvedavosti som sa opytal pana google, aky slovensky ekvivalent ponuka anglickemu vyrazu behavioural [bihejvijrl]...? V irecitej slovencine, sturovsko-bernolakovsko-janosikovskej, ten vyraz vraj znie behavioralna, nie behavioralny, nie behavioralne, ale specificky behavioralna... Boha jeho, ak by som neovladal anglictinu, tak sa dnes na Slovensku uz asi vdaka slobode a demokracii ani nedohovorim...? Aspon ze stale plati pis ako pocujes, vdaka comu si mam moznost kazdy novy jazykovy zvratok najprv predstavit napisany, nasledne, na zaklade jeho slovenskeho hlaskovania a vdaka mojej anglickej slovnej zasobe, najst v hlave spravne hlaskovany anglicky vyraz, ktory bol v danom pripade demokraticky poslovenceny, ten si potom v hlave prelozit do slovenciny a hned sa aj dokazem dohovorit vo svojom materinskom jazyku... Aby to bolo kazdemu jasne, ak sa hovori o behavioural economists, alebo o behavioralnych ekonomoch, tak po slovensky sa hovori o spavanovych uctovnikoch...

Ano, vyraz behaviour po slovensky znamena spravanie, chovanie, pocinanie... Preco som tomuto venoval tolko pozornosti...? Pretoze toto jasne naznacuje, na akych fundamentoch je postavena cela zapadna uctovnicka demagogia, na vymyslani stale novych volovin demagogickeho zahmlievania... Spravanove uctovnictvo, to je sila...

Zapadni uctovnici sa uz niekolko storoci snazia hrat na sociologov a socialnych psychologov a zatial sa im podarilo uspesne dopracovat len k sociopatickym vyhlaseniam... Teraz uz do toho zacali vtlacat aj spravanovu psychologiu a spravanove uctovnnictvo... Co ich k tomuto viedlo...? No predsa samotny hospodarsky system, ktory obhajuju, vsetky ich vlastne kydy, ktore na jeho obhajobu doteraz vyprodukovali...

Kapitalizmus vznikol samovolne, bez akehokolvek teoretickeho zakladu, vdaka priemyselnej revolucii, ako prirodzeny vyssi vyvojovy stupen otrokarskej spolocnosti... Uctovnicki demagogovia vo svojom pokuse o jeho ospravedlnenie vyhlasili a tu kvoli spriehladneniu podstaty problematiky pouzijem analogiu vrazdenia, ze prirodzenym pravom kazdeho jednotlivca je vrazdit a bez ohladu na stupen brutality jeho vrazdenia a mnozstvo nim zavrazdenych, aj napriek tomu, ze to nikdy nebolo jeho cielom, sa jeho vrazdenie nakoniec obrati vo vseobecne blaho, akoby bol pri tom vedeny samotnym spasitelskym dobrodejom... Toto nazvali slobodou jednotlivca a individuzlizmom, ktore su vraj jedinou zarukou pokroku ludstva... Inymi slovami tvrdili, ze pre spolocnost su najprospesnejsie totalna dezorganizacia, chaos, anarchia, bezohladnost a sebecka realizacia sa jednotlivcov aj cez mrtvoly, ktore musia byt v spolocnosti povysene nad akekolvek zakony...

V zaujme zvysenia miery presvedcivosti svojej propagandy, sa neskor do svojich pokusov o ospravedlnovanie vrazdenia (kapitalizmu), rozhodli zakomponovat aj dalsi svoj demagogicky vynalez, liberalizmus... Liberalizmus sice ludom ponuka len moznost si v pravidelne opakujucich sa volbach vybrat spomedzi ochrancov vrahov, ktori budu jedno volebne obdobie legitimizovat ich vrazdenie, ale z hladiska PR to uz aj tak vraj znie daleko lepsie... Na podstate problemu to nic nezmeni, vrazdenie bude pokracovat, ale takto vraj budu obete pri svojom vrazdeni pocitovat daleko viac optimizmu...

Realny kapitalizmus ale samozrejme nie je len o vrazdeni, aj ked humanitarne vrazdenie je samozrejme jeho neoddelitelnou sucastou... Realny kapitalizmus je hlavne o akumulacii sukromneho kapitalu a humanitarne vrazdenie, je len jednym z prostriedkov na jej realizaciu... Tu na ospravedlnenie bezohladnej maximalizacie ziskov, vytiahli uctovnicki demagogovia kapitalisticku cenotvorbu... Teoria kapitalistickej cenotvorby tvrdi, ze nie je vobec podstatne, co konkretne predavame, aku to ma realnu hodnotu, aka je toho realna potreba a ani ci to vobec existuje, ale aby sme za to od niekoho dokazali vytiahnut co najviac penazi... Vraj len prave tato cenotvorba dokaze zabezpecit zivotaschopnost ekonomiky...

Otrokarski planovaci v povodnej otrokarskej spolocnosti, ako aj otrokarski planovaci v rozvinutejsej otrokarskej spolocnosti, vo feudalizme, mali svoju ulohu pomerne jednoduchu... Vedeli kolko maju otrokov, kolko toho ti otroci vyprodukuju, kolkych z nich podla svojho patrocneho planu zabiju, kolkych budu ako zivit atd... S prichodom priemyselnej revolucie a prechodom do vyssieho stupna otrokarskej spolocnosti, do kapitalizmu, sa vsak ich situacia vyrazne skomplikovala... Ano, je mi jasne, ze propaganda zapadnych uctovnickych demagogov jasne hovori, ze planovaci su len socialistickym neduhom a zarukou nemoznosti prezitia socialistickej ekonomiky, ale to je len propaganda, bez planovania sa to jednoducho neda, ak by to predsa bolo mozne, tak by niekedy niekde aspon na chvilocku bol existoval aj volny trh a uctovnicki demagogovia by sa uz starocia nepokusali hrat na sociologov a socialnych psychologov a dnes by tiez nebluznili o nejakom spravanovom uctovnictve... V tomto sa predsa nejedna o nic ine, len o ich sustavne pokusy byt schopni planovat ekonomiku...

Ano, vazeni nadsenci kapitalizmu, bez moznosti planovat to jednoducho nepojde, preto nikdy neexistoval ziadny volny trh, preto nema ani najmensiu sancu kedykolvek existovat a preto sa tu objavil aj tento clanok o spravanovom uctovnictve... Uctovnicki demagogovia totiz uz davno zistili, ze maju fundamentalny problem...

Najprv na scenu vybehli s tvrdenim, ze tym najlepsim, co je pre ludstvo mozne urobit, je legitimizacia vrazdenia, lebo to je vraj prirodzenym pravom kazdeho cloveka a udajne aj jedinou zarukou pokroku ludstva (sloboda a individualizmus)... Potom ludom na pokyn PR expertov alibisticky umoznili si vyberat svojich vrahov (liberalizmus)... V zaujme odspravedlnovania vrazdenia a lupenia v cudzich krajinach, vyuzili uz povodnymi otrokarmi pouzivanu ideologiu (krestanstvo) a cely proces nazvali exportom viery, alebo ponukanim stastneho posmrtneho zivota, neskor to iste premenovali na export demokracie a dnes to iste nazyvaju ochranou slobody zapadneho sveta... Vymysleli moznost tvorby sukromneho kapitalu zo vzduchu (burzy), zaviedli efektivne sposoby ovladania statov (privatizacia vsetkeho/uvery), v zaujme zvysenia moznosti planovania zdeformovali trh, nastolili na nom tvrdu diktaturu, ale stale im moznost efektivneho planovania este komplikoval jeden tazko predvidatelny element, hnusny nespolahlivy clovek...

V normalnej spolocnosti, v normalnej ekonomike, by s tym nebol problem... Na umyvanie zubov clovek potrebuje zubnu pastu a kartacik, tak sa podla poctu obyvatelov a statistiky spotreby na trh hodi konkretny pocet tub zubnych past a kartacikov od statneho monopolneho vyrobcu... Ich cena sa urci scitanim vsetkych nakladov a nemennej sadzby zisku... Clovek si bude chciet umyvat zuby, tak si kupi presne tu pastu a presne ten kartacik, ktore su v predaji... Tu je planovanie mozne... Co vsak maju robit chudaci akumulatori sukromneho kapitalu...? Trh uz sice zdeformovali, ale aj tak na nom stale maju 150 roznych, vo funkcnosti a kvalite sa v nicom nelisiacich, kartacikov a 99 roznych zubnych past, ktore maju presne tie iste cistiace vlastnosti... Ako maju ti chudaci odhadnut, co ti hajzli zakaznici na trhu vyvedu, na zaklade coho si budu vyberat medzi z hladiska funkcnosti absolutne tym istym...? Vyhadzuju stale vacsie objemy penazi na stale tupsie reklamy svojich vyrobkov... Svoje vyrobky sa snazia balit do co najatraktivnejsich obalov... Dokonca uz zaviedli aj taky trik, ze ak sa zakaznici hromadne vrhnu na konkretny produkt, tak ho okamzite stiahnu z trhu, aby ich donutili si vyberat zo sirsej ponuky, ale to ich tiez problem neriesi, stale su tam kde boli, nedokazu efektivne planovat, to je mozne len zuzenim ponuky, vyradenim zbytocnych rovnakych tovarov z predaja...

A ako sa zapadni uctovnicki demagogovia rozhodli svoj problem riesit...? Zacali sa hrat na sociologov, socialnych psychologov a najnovsie na spravanovych psychologov a uctovnikov... Ano, toto je ich riesenim problemu nemoznosti efektivneho planovania v kapitalizme, vestenie buducnosti – spravanove uctovnictvo... O nic ine sa tu totiz nejedna... Ide len o ich pokusy o vestenie vyvoja spontanneho chaosu, len o tom je cele to spravanove uctovnictvo...

Ak z ekonomiky vylucime vsetko, co odporuje moralke, napriklad kradnutie, lupenie, nasilie, podvody atd. (burzy, neokolonializaciu, otroctvo, humanitarny bombardovaci export slobody a demokracie atd.), tak o tvorbe kapitalu zo vzduchu a ludovoumeleckej kapitalistickej cenotvorbe, mozeme okamzite zabudnut, take nieco by tam vobec neprichadzalo do uvahy... Tiez je uplne jasne, ze ak chceme zarucit funkcnost akehokolvek procesu, tak ho musime nielen dosledne planovat, ale aj efektivne riadit, teda ze moznost zabezpecenia efektivneho fungovania akehokolvek procesu (v tomto pripade ekonomiky) je absolutne vylucena v pripade, ze ten proces nebudeme vobec planovat (chaos) a budeme len "flexibilne reagovat" na nejake jeho podnety a spoliehat sa na vestenie uctovnikov (spravanove uctovnictvo)... V normalnej planovanej ekonomike je tvorba nadbytku, teda aj tvorba vsetkych zbytocnych tovarov o tom istom ucele pouzitia a tej istej kvalite funkcnosti, lisiacich sa len mozno svojim tvarom, farbou a obalom, uplnym nezmyslom, co napoveda, ze celu vyrobu je najefektivnejsie zabezpecovat monopolnymi vyrobcami... Ak v tomto odstavci napisane zvazime s vyuzitim elementarnej logiky, tak nutne musime dospiet k zaveru, ze najlepsim hospodarskym systemom pre ludi je taky, ktory v ziadnom svojom aspekte neodporuje moralke, teda zohladnuje potreby vsetkych rovnako, v ktorom sa zbytocne neplytva zdrojmi a v ktorom je mozne co mozno najefektivnejsie planovanie a riadenie a na toto je jednoznacne potrebna kompletna monopolizacia domaceho trhu statnymi firmami...

Toto samozrejme vsetci zapadni uctovnicki demagogovia velmi dobre vedia... Presne z tohto dovodu zdeformovali trh, presne z tohto dovodu je na trhu coraz viac nadnarodnych monopolov, presne z tohto dovodu sa akumulatori sukromneho kapitalu dlhodobo intenzivne snazia o totalnu monopolizaciu trhov a ak by sa im takyto stav podarilo dosiahnut, vsetci by skakali od radosti, konecne by mohli zacat efektivne centralne planovat a riadit ekonomiku, ale totalna monopolizacia globalneho trhu zatial nie je mozna... Toto je zatial mozne dosiahnut len na urovni narodnych statov, na vnutornom trhu... Na toto je totiz potrebna podpora zavaznej legislativy pre dany trh a na svete zatial neexistuje globalna vlada, ktora by takuto globalnu legislativu mala moznost zaviest... Zatial s tym akumulatori sukromneho kapitalu experimentuju len v Europe, cez EU... Snazia sa chlapci, velmi dobre vedia co by chceli, co musia zabezpecit, aby mali konecne moznost zacat veci robit podla realne platnych ekonomickych zakonov, ktore vyzaduju centralne planovanie...

Opat to vsak robia svojsky, vyberajuc si len tie ekonomicke zakony, ktore im prave vyhovuju a ignorujuc vsetky ostatne, dufajuc, ze sa im tento zadrhel podari vybavit propagandou... Ano, kricia na plne hrdla, ze v Bruseli su sami laviciari, ze toto vsetko robia nejaki bolsevici, neomarxisti, proste hnusni antikapitalisti, ale pravda je taka, ze to prave akumulatori sukromneho kapitalu tuzia po socializme, takom svojskom socializme, ich socializme, kde na trhu budu len monopolni vyrobcovia, kde bude natrhu moct konecne fungovat nimi vytuzene centralne planovanie, ale cenotvorba nadalej ostane kapitalisticka a zisky budu nadalej plynut len do ich sukromnych vrecak... Tuzia po socializme s kapitalistickou tvarou, kde by si mohli uzivat vsetkych vyhod centralne planovanych ekonomik, ale vyhradne vo svoj prospech... Ak by mali k dispozicii jednu globalnu vladu a tym aj moznost zavadzania celosvetovo platnej legislativy, v obchodoch by to okamzite zacalo vyzerat presne tak, ako to tam vyzeralo u nas za socializmu, len obyvatelstvo by vdaka socializmu s kapitalistickou tvarou, bolo na tom daleko horsie ako vtedy a dokonca aj horsie ako dnes... Ktovie, ci by nam nechali mandarinky a banany...?

Kedze ale akumulatori sukromneho kapitalu zatial globalnu vladu k dispozicii nemaju, v otazkach centralneho planovania sa musia aj nadalej spoliehat vyhradne na vestby spravanovych uctovnikov...


behavioralny uctovnik # TaboBuko87
-
 64%  ( 4 people voted )
+
2016-11-21 16:11:10 50017450
Z vééééľkym zaprením som sa začítal ----- b.. uctovník87--- Vášmu TRAKTÁTU --či ako to nazvať--To i prednáška kedysi na VŚ ...ohľadom " červenej skúšky" nebola tak málo prezentná. Vy vážne si neuvedomujete ..že to číta "klientela" tak trochu jednoduchšia... že tých 4--6 riadky vie akosi pochopiť a ďalej ...len táááák očami....Škoda ... rozumného Gejzu Hufiho ... bol prínosom----
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-11-21 18:48:38 58d4289b
Ach pst pst SSSSSS ...
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-11-21 20:22:10 58d4289b
Už len pojmovo ... bečkoví účtovník..sa vzdiaľujete ../a hlavne neznalostne krivdíte/ istému ekonomickému dianiu... Učtovníctvo ...pre VAŠU NUTNÓSŤ SI ZAPAMäTAŤ je prostriedok ...alebo jednoduchšie ...LOPAPA --/šufľa/ na hádzanie čísiel / komoditne spočítaných/ podľa "sita " vopred určených .../také PHM je v nákladoch i nafta, benzín i prd do hlavy/ A keď sa to "zrachuje " Tak potom ------AHA HO VZNIKNE ..., b-uctovník 87.. Gejza ... ---To prečo ste sa rozhodol takto nejaké to -----pomocné "krídelko" ---kapitalovo znehodnotiť ... Ono to účtovnícvo je nie EKONOMICKÝ výmysel ... ale nie veď do desaťťťťť...
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-11-21 20:44:47 58d4289b
Aby som /sme / sa nestal oponet --be uctovníka87-- doporucujem ---nie prvý krát --len ták .. vehementne vzdialene --si tááák zasradovať ..umelecký umravniť.. a usmerniť čosi blúdiace .. či znalostne stimulovať... Ináč plytkosť je plytkosť....dá sa vycítíť aj v písomnom prejave. / A Piťo v našej poviel že Gejza ta to bul fajny hlop ...a neška lem dze kemu lem vyšvetľuje a vyšvetľuje a ani revoľucija nit ani nikto nezna čo peršo do ruky vžac či rubac či lem totu lopatu --furt.../
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-11-21 21:00:44 58d4289b
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Socialismus a komunismus


Socialismus a komunismus
V terminologii Marxe a Engelse jsou termíny socialismus a komunismus synonyma. Užívali alternativně jeden nebo druhý, aniž by mezi nimi rozlišovali. To v praxi platilo i pro všechny ...
V Bratislave bude v nedeľu rušno, demonštranti chcú obsadiť parlament
Konspirační teorie: Geneticky modifikované potraviny
Trhy se propadají, což znamená, že je čas, aby USA bombardovaly nějaký suverénní národ

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0299 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo