Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dokumenty, obrázky, videá a fórumové príspevky od

Matej # TywaGupa00


Vidím tu naprosto zbytočný komentár pod videom. Z komentáru je jasne cítiť, že daná osoba trpí nejakými psychickými problémami. Nick pacient01 to len potvrzuje. Je smutné, že chuť komentovať majú práve takýto nešťastní jedinci.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-11-12 16:21:37 5d735fce

Zázraky ľudského stvorenia


Zázraky ľudského stvorenia
Fero.
Je treba chápať, že aj my nosíme v sebe ducha ( lásku), ktorý je do našej duše vložený. Čiže máme telo, dušu a v duši ducha. Tento duch, je akoby oddelenou časťou z jedného jediného Ducha Božieho. Čiže Boh berie a vkladá zo svojho vlastného Ducha do nás jemu úplne podobné časti, ale duch do nás vložený je s Duchom, ktorého v sebe nosil Ježiš asi v takom pomere, ako kvapka vody k moru. Bez tohoto ducha v nás ( alebo lásky alebo iskry Božej), ktorý je teda úplne rovnorodý s Duchom Božím by naša duša nemohla nikdy Boha spoznávať. Ježiš vedel to, že On v sebe nosí prvotného Ducha Božieho, prvotného stvoriteľa, z ktorého všetko vzišlo. On sa rozhodol neplniť vôľu svojej duše, ale rozhodol sa úplne podvoliť Duchu Božiemu, teda Otcovi, ktorého v Sebe mal. Nechal sa láskou alebo teda Duchom Božím úplne prestúpiť( teda plnil iba to, čo mu Jeho vlastná láska v srdci dávala vedieť) a tým sa Otec a Syn jedným stali. Keďže opakujem, Jeho Duch bol úplne prvotným Duchom, večným Otcom, dovtedy neviditeľným Bohom.
My máme Otca v sebe takisto, ale opakujem, náš duch je s Duchom Božím v takom pomere ako kvapka vody k moru. Čiže úplne rovnorodá, ale stále iba kvapka k veľkému moru. A keďže tento duch, tento Otec ktorého v sebe nosíme, je časť Boha, ( keďže sami sme deti Božie) a čo do svojej podstaty je to teda hlavne láska, tak nám Boh Ježiš vytýka hlavne to, aby sme žili iba podľa lásky, lebo len tá je svätá a dobrá. Máme predsa svedomie, pociťujeme ľútosť a hlavne lásku a toto je vlastnosť ducha ktorého máme v našich dušiach. Preto sa k Otcovi máme modliť v duchu, v láske. Máme vstúpiť do seba a hľadať Otcovu lásku, ktorú On do nás vložil. Ježiš ako Boh nám dal úplne všetko pre to, aby sme to s Jeho, teda s Otcovou pomocou dokázali. Aby sme sa s Otcom, teda s naším duchom lásky úplne zjednotili a teda stali sa jedno v Kristovi a skrze Krista, ako sa stal On jedno s Otcom, s prvotným Svätým Duchom. Preto je Otec väčším ako Syn, ale keď sa Otec a Syn jedno stali, čo Ježiš úplne dokázal, tak kde medzi nimi potom hľadať rozdiel ?
Potom sa ľahko vysvetľuje aj to na čo sa odvolávaš:
13 On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, 14 v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. 15 On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia,
16 lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti.
Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. 17 On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. 18 On je hlavou tela, Cirkvi.
On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. 19 Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť 20 a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.

Veď predsa keď sa Otec a Syn jedno stali, nestal sa teda Ježiš Bohom od večnosti, nestala sa Ježišova duša prvotnou dušou keď sa nechala prestúpiť prvotným Duchom a úplne sa s ním zjednotila ?

Kľudne mohol byť Boh Otec v duši Ježišovej, teda jedno s ním, už na počiatku všetkého stvorenia, avšak pri vtelení nechal Boh Otec Božej duši teda Synovi úplnú slobodu, aby ho spoznávala..Ale túto poslednú vetu nechcem rozoberať ani rozvíjať, lebo v hĺbke takej myšlienky sa úprimne strácam...

Zdroj
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-09-15 10:38:32 5b7f3f41

Zázraky ľudského stvorenia


Zázraky ľudského stvorenia
Fero
"A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jedno, jako sme my jedno."
To je krásna veta, ktorá sa dá nádherne vyložiť. Tá veta má obrovskú duchovnú hĺbku, a ja sa teraz neodvažujem ísť nejako hlbšie, preto napíšem len taký jednoduchý výklad, lebo v duchovnej hĺbke tejto vety by sme sa všetci mohli stratiť.
Pozri, skrze Ježiša bola daná úplná Pravda, večne platné Slovo, čistá náuka, skrze večnú Lásku, teda skrze večného Otca. Ježiš túto náuku daroval svojím učením ľuďom, aby sa táto náuka Lásky šírila. A aby všetci ľudia spoznali Ducha lásky v sebe samých, aby sa týmto Duchom nechali prestúpiť a aby vyliečili svoje hriešne duše a teda aby sa zjednotili s Ježišom. Ako sa zjednotí Kráľ so svojimi poddanými, keď ho prijmú.
Veď predsa, keď sa niekoľko ľudí zjednotí v láske, tak konajú ako jeden človek.
Nerozumiem to o tej entici. To mi musíš lepšie vysvetliť.
Čo sa týka trojjedinosti alebo trojosobnosti ( prosím, nech tú trojosobnosť chápe každý správne, preto ďaleko radšej používam slovo trojjedinosť, lebo pod trojosobnosťou si vždy každý predstavuje akoby 3 oddelené osoby ) tak tu je link, ako to vysvetľuje Ježiš: http://www.lorber.szm.com/vej/08/vej08_024.htm ďalej pokračuje kapitola o trojjedinosti http://www.lorber.szm.com/vej/08/vej08_025.htm a potom sa môžeš preklikávať ďalej.Zdroj
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-09-15 09:24:16 5b7f3f41

Zázraky ľudského stvorenia


Zázraky ľudského stvorenia

Filip.


"Keby aj Aniel z Neba prišiel a hlásal vám iné evanielium,nech je prekliaty"


Lorber píše to isté evanjelium ktoré sa nezachovalo. Preto sa vôbec voči tejto vete neprehrešuje.

Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-09-15 08:57:36 5b7f3f41

Zázraky ľudského stvorenia


Zázraky ľudského stvorenia
Filip, tak toto čo si napísal je úplne diabolské. Ty nevieš rozlíšiť ani život od smrti.
Vieš čím sa odlišujú Lorberove diela od všetkých ostatných diel ? Iba tým, že sú prestúpené čistou láskou a múdrosťou.
My, ktorí Ježišovo slovo v Lorberovi prijímame, tú Otcovu lásku cítime. Tú Lásku, ktorá sa snaží všetko krivé napraviť a všetko pokazené zachrániť. Ježiša, ktorý o Sebe vraví, že je večne Bohom lásky a života a nie bohom trestu a smrti.
Všetci si to tu môžete všimnúť. Ak aj padajú tvrdšie slová, tak ja nikdy nikomu nenapíšem, že je zatratený alebo odsúdený a takisto to tak nikdy nenapíše ani Stano.
Lebo my vieme, že Boh sa snaží všetko zachrániť aj po smrti tela vo veľkom svete duchov.
Filip ty si tu píšeš, že odmena vás už čaká. Z toho ako si to napísal ide toľko lásky ako z pekla. To už je rovno odsúdenie. Preto ti vravím, daj si pozor, lebo platí, kto kam druhých posiela, ten sa tam posiela sám. Iba Ježiš má takéto právo.
Máme tu Rímsku cirkev, máme tu rôzne iné cirkvi, sekty....No ja nikdy nepoviem žiadnemu členovi akéhokoľvek takéhoto spoločenstva, že ,,odmena vás už čaká! '' v takom kontexte v akom si to napísal ty Filip. Lebo ja sa snažím každého jedného človeka vidieť už na mieste jeho konečného určenia, teda v Kráľovstve Nebeskom. Aj keď je daný človek v danom čase úplne popletený a častokrát už až v stave pekelnom.
Tak si popletený a sám v sebe stratený aj ty Filip. Z tvojho príspevku ide riadny nenávistlivý fanatizmus.
Zostávajme v Ježišovom pokoji.Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-15 08:52:43 5b7f3f41

Zázraky ľudského stvorenia


Zázraky ľudského stvorenia

Fero
"Ale prorok, ktorý by sa spupne odvážil hovoriť slovo v mojom mene, to, čoho som mu neprikázal hovoriť, a ktorý by hovoril v mene iných bohov, ten prorok zomrie."
Prečo si mi toto napísal, tomu naozaj takisto nerozumiem. Lorber písal presne to, čo mu diktoval Ježiš- Boh od večnosti. Ak by ťa zase tá večnosť miatla, tak si vždy spomeň, že Syn a Otec sú jedno. A preto je Ježiš Bohom od večnosti.


Zdroj
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-09-15 08:19:49 5b7f3f41
loading...

Zázraky ľudského stvorenia


Zázraky ľudského stvorenia
Fero, tak túto poznámku si si mohol odpustiť. Ja ani vlastne nerozumiem, ako ťa takáto hlúposť mohla napadnúť. Nerozumieš o čom píšeš.
Aby som ti to vysvetlil a aby si tomu chápal, tak ten Grék, ktorý k Ježišovi prehováral v ňom spoznal prvotného stvoriteľa, ktorý je Otec, teda večná láska. Čiže hovoril k Otcovi, ktorého videl v samotnom Ježišovi. Lebo on spoznal, že v Ježišovi je Otec a Syn jedno.
To je presne ten problém, že ľudia nerozumejú, čo znamená trojjedinosť Boha. To nie je trojosobnosť. Boh sa neskladá z troch osôb. Boh je len jedna osoba a teda Ježiš Kristus. Ježiš ako jedna osoba má v sebe večnú lásku, ktorá je Otec, má v sebe múdrosť vychádzajúcu z lásky, ktorá je Syn, a má všadeprítomnú a pevnú vôľu, ktorá je posvätenie a teda Duch Svätý. Ale ako osoba je Boh len jeden- teda Ježiš Nazarestký.
Asi je to pre vás ťažké pripustiť, že si prvotného stvoriteľa od Zčlovečenia večného Boha na Zemi máte predstavovať ako Ježiša Nazaretského, ako jednu jedinú osobu, ako Syna človeka.
Ale nerozumiem, prečo by to pre vás malo byť také ťažké pochopiť a prijať. Keď sme predsa my sami stvorený Bohom na Jeho vlastný obraz a teda sme tiež trojjediný.

Zdroj
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-09-15 08:15:51 5b7f3f41

Zázraky ľudského stvorenia


Zázraky ľudského stvorenia

aaa
Nie, Lorber nemal zjavenia také ako Mohamed.
Lorber jasne píše, že je len jeden trojjediný Boh- Ježiš Nazaretský. Takže už len kvôli tomu prirovnávať Mohameda k Lorberovi je úplne nesprávne.
Napíš mi presne verš, kde sa v Biblii píše, že Boh nemôže doplniť tie nekompletné evanjelia v Biblii, alebo teda znova zoslať Evanjelium Jána, ktoré sa celé nezachovalo len a len ľudským zavinením.
Už sme to tu preberali. Boh je stále rovnaký, je preláskavým Otcom. Keď sa teda nezachovali v úplnosti Jeho slová, ktoré podával za Svojho telesného života tu na zemi, tak ich On zoslal znova hlavne skrze Jakoba Lorbera.
Ale pre ľudí je typické si nájsť tisíc slepých dôvodov prečo to nečítať a prečo to hneď zavrhnúť, ako tomu skúsiť dať šancu. To je ale pre ľudské pokolenie normálne. Radšej si zakryť oči a nič nechcieť vidieť a hlavne všetko čomu nerozumieme treba poohovoriť.
Tak sa mimochodom upalovali aj čarodejnice v stredoveku. Nikto si nedal námahu skúmať, aký to má dar tá žena, že môže liečiť alebo vidieť duchovné veci...Stačilo, keď jeden sused povedal to, ďaľší tamto, a to bol dostatočný argument aby duchovne vidiaca žena bola označená za čarodejnicu a zhorela.
Asi tak beriem aj ten tvoj príspevok aaa.
Jednoducho, je vždy najľahšie niečo zavrhnúť ako to preskúmať.
Zdroj
-
 44% ( 8 people voted )
+
2013-09-14 23:45:36 5b7f3f41

Zázraky ľudského stvorenia


Zázraky ľudského stvorenia
Filip, upokoj sa a radšej si čítaj Jakoba Lorbera. To ti osoží viac ako tvoj slepý sarkazmus a odmietanie Božieho slova v Lorberovi.
Lorberovi tých viac ako 12000 strán diktoval samotný Boh- Ježiš. Tak opatrne.
Skúste si to čítať, pretože slepo odmietať Lorbera je pre všetkých, ktorí tak činia, veľká chyba.

Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-09-14 22:54:29 5b7f3f41

The Arrived - Časť 4 - Zvrchovanosť Boha


The Arrived - Časť 4 - Zvrchovanosť Boha
The Arrivals aj The Arrived sú hlúposti. To nemá ani s Bibliou nič spoločné.
Zdroj
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-09-02 18:00:28 5b7f3f41

NASA: Během tří až čtyř měsíců dojde k přepólování Slunce!


NASA: Během tří až čtyř měsíců dojde k přepólování Slunce!
Prepolovanie slnka je prirodzena a normalna zalezitost. Nerozumiem, preco sa sem ten clanok dal. Ak len pre informáciu aby sme o tom vedeli, tak OK.
Zdroj
-
 69% ( 6 people voted )
+
2013-08-31 10:28:19 5b7f3f41

Křesťané vyretušovali ženy z vlastní historie


Křesťané vyretušovali ženy z vlastní historie
Anton Smatanik.
V prvom rade, tvoj príspevok sa vôbec nenesie v duchu lásky, naopak, je z neho evidentný akýsi výsmech a pocit nadradenosti, čo je diabolská vlastnosť duše. Na to si dávaj pozor a snaž sa takéto chovanie zo seba dostať čím skôr preč. Lebo iba pokorou, láskou a trpezlivosťou sa dá dostať k Bohu a tým skrze Božiu lásku získať aj akú takú duchovnú múdrosť.
Duchovná múdrosť, tá je veľmi dôležitá na to aby si chápal, čo presne Stano napísal. Aby to bolo jasné, duchovná múdrosť ti chýba a všetko je to iba preto, že si v sebe ešte nerozvinul čistú nezištnú lásku k Bohu a k ľuďom.
To ti tu nepíšem ako nejaký pyšný brat, ( pamätaj, že všetci sme zlí a hriešni pred Bohom ) píšem ti iba to čo z tvojho príspevku cítim.
Len pre porozumenie, muž a žena sú jedno a sú rovnocenní pred Bohom.
Anton, to z čoho Stano čerpal je od Jakoba Lorbera, ktorému Boh nadiktoval viac ako 12000 A4 strán plných textu pred niečo vyše 160 rokmi. Jemu nadiktoval aj pôvodné cirkvou neokresané Veľké evanjelium Jána na viac ako 3600 strán. Preto Stanovi veľmi krivdíš, lebo on je zástancom Lorbera, v ktorého dielach Boh pravdivo kritizuje katolícku cirkev až až, ale takisto hovorí o tom aby sme boli trpezliví aj s ňou a všetkým nám vytýka a vraví: ,,Kto je bez hriechu, nech prví hodí kameňom na Rimanku ! ''
V Lorberovi sa vyzná bez akýchkoľvek problémov každý, kto ho má prečítaného. Lebo tieto Ježišom diktované diela pozdvihujú ľudského ducha veľmi vysoko v láske k Bohu a k ľuďom, a skrze lásku rozvíjajú aj duchovnú múdrosť.
Jasné, existovali predadamiti...Kľudne sa môžeme baviť aj o starších civilizáciach, ale tie už sú dávno preč...
Stano ti iba napísal, že pred plus mínus 7000 rokmi započala nová éra človeka. To, že si človek za týchto 7000 rokov znovu zdegeneroval svoju dušu na úroveň zvieraciu, to sa stalo aj civilizáciam na iných planétach...Ale ako náhle sa človek znovu obráti do svojho srdca a začne skrze lásku cítiť Božiu prítomnosť v každom svojom bratovi a sestre, a začne v pravde milovať Boha, tak sa znova dostane na cestu do domu Otcovského, do domu večného Boha- Ježiša Nazaretského.
Čítaj Lorbera a mnohému pochopíš.


Zdroj
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-08-25 20:11:59 5f667450

Papežská kurie, moc a sexualita aneb Horké léto papeže Františka


Papežská kurie, moc a sexualita aneb Horké léto papeže Františka
Montenegro, v prvom rade, ja ti nenadávam. To, že si o tebe myslím, že si duševne chorý, nie je nadávka. To je jednoducho popis tvojho duševného stavu. Jasne som ti napísal, že sa na teba nehnevám, ale že mi je ťa ľúto. A ja stále verím, že sa vyliečiš. Ja mám veľkú trpezlivosť s každým jedným človekom. A to všetko len vďaka Ježišovi-večnému Bohu.
Viacerí ľudia tu s tebou už diskutovali a argumentov bolo až až, ale ty máš jednu ,,vzácnu'' vlastnosť. Ty vidíš len svoje ,,argumenty''a ostatné ťa nezaujíma.
Tak je tomu s tvojím neustálym popieraním Ježiša ako Boha a tak je tomu aj s tvojim blúdením v homosexuálnych zvrátenostiach.
Tam kde my vidíme A, ty vidíš B.
Preto je ťažké písať argumenty, pretože kde je vo verši napísané jedno, tam ty vidíš úplne niečo iné.
Čo je to potom aká diskusia keď všetci vidíme modrú a ty stále kričíš, nie nie, je to červená !?
Uznaj sám, že potom to ani nikoho nebaví ti niečo písať, lebo už dopredu vieme, že ak nejaký verš z Biblie napíšeme, tak ty sa k nemu buď nevyjadríš, alebo ho úplne prekrútiš.
Máš mesiášsky syndróm. Ak ťa to uráža a berieš všetko toto čo ti píšem ako nadávky, tak prepáč. Nie je to tak myslené, no tvoje chovanie dokazuje, že v hlave to máš úplne poprehadzované.
Už viac do diskusie zasahovať nebudem, nemá to pre mňa význam.
Všetkým želám pekný víkend.Zdroj
-
 56% ( 8 people voted )
+
2013-08-17 16:25:45 5f667450

Papežská kurie, moc a sexualita aneb Horké léto papeže Františka


Papežská kurie, moc a sexualita aneb Horké léto papeže Františka
Montenegro, ja ti to napíšem tak, aby si tomu rozumel. Z tvojich článkov a komentárov sa ukázalo, že máme v tvojej osobe dočinenie s duševne chorým človekom. To myslím úplne vážne.
Preto si aj môžeš všimnúť, že sa k tebe ostatní tu diskutujúci správajú ako ľudia, ktorý prídu za svojím známym do blázinca. Jednoducho všetci ťa tu nechajú vyrozprávať sa, ale nikto ťa tu skutočne neberie vážne. Presne ako s bláznom v blázinci, ako keď ľudia, ktorí takého blázna navštívia sa mu zo začiatku snažia dohovoriť, ale časom zistia, že všetko dohováranie je zbytočné, tak nechajú blázna rozprávať si hlúposti a celý taký bláznov monológ ide potom jedným uchom dnu a druhým von. Preto sa tu na teba asi ani nikto nemôže hnevať. Lebo ani v blázinci sa nemôžeš hnevať na duševne chorého človeka, naopak, ľudia takého človeka ľutujú.
Ja osobne ťa napríklad ľutujem, nehnevám sa na teba.
Ono to zo začiatku vyzeralo, že si seriózny diskutujúci, ale zvrhlo sa to úplne do temnej choroby.

Prajem ti iba jedno, a tým je vyliečenie.

Zdroj
-
 67% ( 5 people voted )
+
2013-08-17 14:26:16 5f667450

Homosexualita a Biblický pohľad. Prekvapivé závery


Homosexualita a Biblický pohľad. Prekvapivé závery
Montenegro, u teba všetko padá tvojím neustálym popieraním Ježišovho Božstva. Čítaš a bádaš v Biblii svojim svetským rozumom, potom sa netreba čudovať, že plodmi tvojho bádania sú hlúposti. Odvolávaš sa na Božieho Ducha, ale vedz, že ten pôsobí večne iba v srdci človeka skrze lásku a nikdy nie v hlúpej svetskej hlave. V Biblii je obrovská duchovná hĺbka, ty však rípeš stále v kôre a tá ti evidentne aj stačí. Čo už, sám si budeš musieť pričítať tieto tvoje výplody rozumu za vinu. Predsa len, život ti už sám ukáže ako si pokrivený, aby si sa následne narovnal. ( Pretože o tom, že svoje názory zmeníš, nemám najmenších pochýb )
My tu nezatracujeme nikoho, kto je homosexuál, ale ako tu niekto vyššie napísal, aj malé dieťa cíti, že homosexualita nie je dobrá. Tie citáty z Biblie ktoré si napísal v článku, veď predsa keď si ich čítam, tak tam jasne vidím, že homosexualita je nesprávna. Veď samotné citáty o tom píšu. Ako tam môžeš vidieť niečo iné ? Nerozumiem ti. Žiješ si evidentne vo svojom vlastnom svete, preto pokiaľ z neho nevystúpiš, tak ti nikto z nás nemá ani ako pomôcť, alebo prinajmenšom ti poradiť.
Všetkým sa tu vysmievaš a píšeš ako sa bavíš na komentároch, ktoré tu tvoji bratia napíšu. Stále píšeš, že nikto tu nemá argumenty. Ja si spomínam, že keď sa tu diskutovalo pod jedným článkom ( asi od teba) o Ježišovom Božstve, tak ti Stano jasne z Biblie napísal verše, ktoré Ježišovo Božstvo dokazovali. A nepamätám sa, že by si na ne dokázal zareagovať. Teraz píšeš, že nikto nemá argumenty, ale čo ti už majú ľudia napísať, keď v tomto tvojom článku sú evidentne verše, ktoré každému človeku, ktorý je ako tak duchovne činný, dokazujú zvrátenosť homosexuality a ktoré sú tu všetkým úplne jasné a zrozumiteľné? O Lorberovi nebudem diskutovať, lebo hoci v to, čo mu Ježiš nadiktoval v úplnosti verím, tak napriek tomu som si istý, že duchovne prebudenému človeku stačí aj samotné čítanie Biblie a nemusí Lorbera ani poznať na to aby spoznal pravdu. Hoci cez Lorbera to ide všetko ďaleko ľahšie.


Zdroj
-
 77% ( 12 people voted )
+
2013-07-21 11:11:19 4e6219e3

Manipulácia Biblie počas histórie


Manipulácia Biblie počas histórie
Fero, ja mám Bibliu prečítanú a aj naďalej si ju s radosťou čítam. A Jakob Lorber nebol z USA, ani tam nepôsobil, on bol z Rakúska. Viac do tejto diskusie písať nebudem, všetko čo bolo treba napísal Stano.


Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 16:12:41 4e6219e3

Manipulácia Biblie počas histórie


Manipulácia Biblie počas histórie
V prvom rade, ja verím úplne všetkému čo napísal Lorber. Takisto ako tomu verí Stano.
Fero, tebe chcem napísať, že je pekné že si si vygooglil kto je Jakob Lorber, to si cením. Väčšina ľudí nespraví ani to, ale prosím, nevyjadruj sa k nemu pokiaľ nemáš od neho prečítaných aspoň tých 1000- 3000 strán. Pán mu nadiktoval viac ako 12000 strán. To myslím v dobrom, vôbec nie urážlivo. Lebo aj pekne píšeš, s miernosťou a s láskou, čo sa len tak nevidí tu na dolezite.sk. Skutočne je vidieť, že si človek, ktorý hľadá pravdu. Len nie je správne posudzovanie iných diel, pokiaľ ich nemá daný človek prečítané. O tom čo píšeš ohľadne falošných prorokov, to je dokola omielané prázdne mlátenie suchej slamy. Čo sa týka falošných prorokov, o tom ti už Stano niečo napísal z Lorbera.
Čo sa týka uberania z a pridávania textov do Biblie, tak vedz, že Biblia je iba odleskom toho čo sa písalo v kompletných, zámerne nezachovaných evanjeliach. Veď to sám vieš... Čo mal teda Boh robiť, keď sa Jeho kompletné čisté slovo nezachovalo ? Mal nechať svoje deti pátrajúce po pravde blúdiť ako slepé ? Nie, zachoval sa tak, ako sa chová večne, ako milujúci Otec, a znova skze Jakoba Lorbera zoslal pôvodné evanjelium Jánovo a ďalšie prevzácne texty.
Montenegro, čo sa týka spochybňovania Ježišovho Božstva, tu už bolo tak veľa napísaného... pre tých, ktorí neveria, že Ježiš je Boh, napíšem iba krátke, všetci do jedného sa presvedčíte, že je Bohom a iného Boha okrem Neho večne niet. Ježiš Nazaretský je večný Boh plný lásky a života.
Všetko ostatné máte v Jakobovi Lorberovi.
Zdroj
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-07-09 19:34:06 4e6219e3

Znamenie Antikrista HD


Znamenie Antikrista HD
A len doplním, že je úplne nesprávne sa rodeľovať navzájom. Nech môj predošlý koment nikto neberie tak, že teraz sa má oddeliť od Rímskej cirkvi. Naopak, buďme trpezlivý a zotrvávajme ako bratia a sestry spolu. Nech nás spája iba láska k Ježišovi. Ja verím všetkému čo Pán nadiktoval Jakobovi Lorberovi, a verte, že v Lorberovi je kritiky na rímsku cirkev až až, no opakujem, že sám Pán tu vraví, aby sme cirkev nezavrhovali ale pomáhali jej aby sa vyliečila, a teda ak sa ma niekto spýta ku ktorej oficiálnej cirkvi sa hlásim, tak je to cirkev katolícka. To však znova opakujem, nič nemení na tom, že sme si tu všetci bratia a sestry a že v duchu existuje len jedna jediná cirkev Kristova.
Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-06-29 23:53:28 4e6219e3

Znamenie Antikrista HD


Znamenie Antikrista HD
S láskou priatelia, len s láskou, ktorá je podporovaná trpezlivosťou a múdrosťou sa dá všetko napraviť a zachrániť. Treba byť láskavý a trpezlivý s každým. Buďme trpezliví aj s Rimankou a nechajme všetok súd iba Pánovi. Áno, Rímska cirkev má veľa chýb a veľa slepých náuk, ale stále hlása Ježišove Božstvo, pokoru, lásku, trpezlivosť, odpustenie a milosrdenstvo. A to stačí, základ tu je. Osobne nevidím lepšiu alternatívu pre tú masu ľudí, ako ponúka Rímska cirkev. Veď dnešný obyčajný rádový kresťan len ťažko rozozná čo je správne a čo nie. Si predstavte, že by odrazu cirkev padla, veď tu by boli ľudia ešte viac zblúdení než sú. To ja určite nechcem a takisto nikomu neprajem žiaden trest. Otec si už v duchovnom svete s každou novo príducou dušou poradí tak, aby ju priviedol ku Sebe.
Ja som Lorberovec, čiže verím všetkému čo bolo diktované Jakobovi Lorberovi. V Lorberových dielach sám Pán vraví, že Rímska cirkev je neviestka, ale zároveň tu prízvukuje, že je tou najlepšou alternatívou medzi náboženstvami a že jej človek nemá priať zničenie ale polepšenie.
Čo sa týka eucharistie, tak Stana iba doplním v tom, keďže aj on verí v diela Lorberove, že my považujeme hostinu Pána za veľký prejav lásky a teda vôbec nie sme proti takej hostine lásky, kde človek prijíma chlieb ako dar od Otca. No sme si vedomí, že dar nie je nikdy viac ako Darca. Čiže pozerať sa na eucharistiu ako na samotného Ježiša, nie je určite správne. Je to skôr bláznovstvo. My sami vieme, že pokrm, ktorí prijímame s vďakou a láskou k Ježišovi náš môže posilniť. Čiže Otec tu skutočne môže, ak je to v Jeho vôli pokrm požehnať a tým nás posilniť. No skutočná zmena prichádza iba zvnútra a nikdy nie zvonka. Čo sa teda týka eucharistie a spomenutej náuky o transsubstanciácii, tak je to iba vymyslená poučka vychádzajúca z katolíckej tradície. Kto však prijíma každodenný obyčajný chlieb a aj iný pokrm s láskou a vďakou k Ježišovi, toho pokrm posilní telesne ale takisto aj duševne, keďže takto láska k Bobu v človeku iba rastie. Či už sú to teda raňajky, obed, večera, všetko prijaté s láskou k Ježišovi človeka posiľňuje ako na tele tak na duši a ľudkého ducha oslobodzuje. Lebo Otec svojim deťom, ktoré Ho milujú, žehná každý porkm.
Patrik, tebe chcem napísať, aby si jednal hlavne v pokoji a v láske ku každému. Neboj sa, po smrti človeka je tu ešte stále priestor na to, aby bol daný človek zachránený. Otec je predsa večná láska.Zdroj
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-06-29 23:10:25 4e6219e3

Otázky viery (7. časť). Racionálne náboženstvo.


Otázky viery (7. časť). Racionálne náboženstvo.
Jan

Ježiš Nazaretský nie je egregor, ktorý by bol výtvorom ľudí. Keby tu chcel niekto použiť slovo elementál, čo nie je to isté ako egregor, tak ani tu by neuspel. V Ježišovi si na seba prvotný stvoriteľ, z ktorého všetko vzišlo, zobral telo človeka. Do zčlovečenia Boha na zemi v Ježišovi Nazaretskom, bol Boh duchmi, ktorí z neho vzišli, vnímaný ako všadeprítomné svetlo, nedával sa vidieť v tvare ľudskom. Až po zčlovečení večného prabytia a základu všetkých vecí, sa Boh dal vidieť ako Ježiš Nazaretský. Krásne o tom hovorí jeden autor, keď píše:
,,A to Svetlo (Boh v Ježišovi) vo tme svieti (tu na Zemi, medzi ľuďmi) , ale tma Ho nepojala.Preto nech potom toto Prasvetlo svieti v takej noci akokoľvek, noc však, ktorá síce vznikla tiež zo Svetla, nemá už poriadneho zraku, preto nespoznáva Svetlo, ktoré prichádza do takej noci ,aby ju pretvorilo opäť na pravé Prasvetlo. Takto teda prišiel tiež Boh ako večné Prabytie všetkého bytia a ako Prasvetlo všetkého svetla a života do sveta temnoty k tým, ktorí boli z Neho; ale oni Ho nepoznali v noci svojho zoslabnutého výsostného pocitu!''


Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-25 17:09:24 4e6219e3

Otázky viery (7. časť). Racionálne náboženstvo.


Otázky viery (7. časť). Racionálne náboženstvo.
Korán mám prečítaný a preto z môjho pohľadu Islam nie je správnou cestou. Obyčajné jednoduché kresťanstvo, také ktoré vraví iba o láske k Bohu a ľuďom a o vzájomnom odpustení si, bude vždy lepšou cestou a takou aj večne zostane. V Koráne sú niektoré myšlienky veľmi pekné, no ako celok táto kniha vedie ľudí k fanatizmu a akejsi vnútornej pýche, hlavne mužov. Väčšinou Moslimovia očakávajú nebo plné žien, s ktorými budú môcť činiť rôzne smilstvo. Viem, že zrovna tento príklad je o nepochopení Koránu, no stojím si za tým, že táto kniha nie je tou správnou. A to, ako sa v tejto knihe vraví o Ježišovi- ako o prorokovi, ktorému dal Otec veľkú moc a slepí ľudia z neho spravili Boha- iba dokazuje, ako v Koráne nie je Božia láska pochopená. Ježiš bol dušou synom Boha, duchom bol samotným Otcom a keď Jeho duch prestúpil dušu, tak sa Otec a Syn jedno stali a teda večne je už len jeden Boh a tým je Ježiš Nazaretský.
Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-24 08:56:20 4e6219e3

Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň

SYMPATIE K USA A RUSKU SE MĚNÍ


SYMPATIE K USA A RUSKU SE MĚNÍ
Narodil jsem se v průběhu okupace Československa v roce 1968. Od malička jsem s rodiči pravidelně poslouchal Hlas Ameriky a tehdy ještě Svobodnou Evropu. Podle dnešních kritérií byli moji ...
ŠVÉDSKÝM POLICISTŮM DOŠLA TRPĚLIVOST S UTAJOVÁNÍM KRIMINALITY MOHAMEDŮ POD KÓDEM 291
ČÍM VĚTŠÍ HLUPÁK, TÍM VĚTŠÍ FUNKCE
ŠVÉDSKO: SKUTEČNOST PŘEDSTIHUJE ORWELLA
Najčítanejšie za týždeň

GENDER VE ŠKOLÁCH: POKUS NA NEZLETILÝCH LIDSKÝCH SUBJEKTECH


GENDER VE ŠKOLÁCH: POKUS NA NEZLETILÝCH LIDSKÝCH SUBJEKTECH
Ze školy se čím dál tím více stává antropologické a sociologické pokusné pracoviště, komentuje italský deník La Croce (8.2.2017) s odvoláním na otevřený dopis šesti set vysokoš...
„Nakupujte lokálne“ je sloganom pre hladovanie
Voľný obchod mezi Kanadou a EÚ
Je ekonomický program prezidenta Trumpa protekcionistický?

Vďaka za vývoz zisku!


Vďaka za vývoz zisku!
„Vyvážanie“ zisku zahraničnými firmami je obľúbenou témou formálnych aj neformálnych diskusií na Slovensku. Niekedy dokonca začujeme pojem ako novodobý „kolonializmus“. Celá ...
KDO CHCE SOCIALISMUS, AŤ MÁ JEN, CO SI ZASLOUŽÍ
HLAVNÍ ČINNOSTÍ STÁTU NESMÍ BÝT NEDOBROVOLNÉ PŘEROZDĚLOVÁNÍ PENĚZ
Pokec s centrálním plánovačem

V KANADĚ SE OPĚT VRAŽDILO ZA POKŘIKU ALLAHU AKBAR! KANADSKÝ PREMIÉR VŠAK VÍTÁ VŠECHNY UPRCHLÍKY Z MUSLIMSKÉHO SVĚTA


V KANADĚ SE OPĚT VRAŽDILO ZA POKŘIKU ALLAHU AKBAR! KANADSKÝ PREMIÉR VŠAK VÍTÁ VŠECHNY UPRCHLÍKY Z MUSLIMSKÉHO SVĚTA
Nejméně šest lidí zemřelo a dalších 39 utrpělo zranění při střelbě v islámském kulturním centru v kanadském Quebeku. Policie ve svém vyhlášení potvrdila, že jsou na místě mrtv...
Málo bolo Castra?
Kuba - ako je to tam naozaj?
V čem je Castro jako minimální mzda

ŠVÉDSKO: SKUTEČNOST PŘEDSTIHUJE ORWELLA


ŠVÉDSKO: SKUTEČNOST PŘEDSTIHUJE ORWELLA
Události poslední doby předstihují veškerá očekávání, ba i fantazii, i jeví se mi užitečné je uvést v známost i v českém jazyce. Mnozí Švédové v opozici si také přejí, aby ...
ČÍM VĚTŠÍ HLUPÁK, TÍM VĚTŠÍ FUNKCE
Tuhá zima pre obnoviteľné zdroje v Nemecku
ŠVÉDSKÝM POLICISTŮM DOŠLA TRPĚLIVOST S UTAJOVÁNÍM KRIMINALITY MOHAMEDŮ POD KÓDEM 291

Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit


 Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
Ve čtvrtek pronikl poprvé robot do kontejnmentu druhého bloku. Jeho úkolem bylo vyčistit rampu, která je přístupem do prostor pod reaktorovou nádobou a připravit cestu svému následovníku...
India s nadrozmernými bankovkami a barterom
V severokórejských baniach a kameňolomoch otročia malé deti, dokazujú videonahrávky
Indovia bez peňazí aj bez zlata

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

Spíše než Trumpovu zeď


Spíše než Trumpovu zeď
President Trump již plní to, k čemu se zavázal ohledně řešení ilegální imigrace. Jeho exekutivní nařízení z 25. ledna vyžaduje výstavbu zdi podél celé hranice USA a Mexika. Ač se ...
Facebook Trumpovi volby nevyhrál
PŘIŠLA NA GRAMMY V ŠATECH „MAKE AMERICA GREAT AGAIN“. OSTUDA, KŘIČÍ MÉDIA
HURÁ NA TRUMPA

Zachránila čínska politika jedného dieťaťa svet?


Zachránila čínska politika jedného dieťaťa svet?
Čína zaviedla politiku jedného dieťaťa v roku 1979 a až v roku 2015 začalo prichádzať k jej uvoľňovaniu (momentálne je hranica posunutá na 2 deti). Táto politika sa uplatňovala formou ...
S Bitcoinom je v Číne pokoj, zatiaľ
Tak už je to tady: Čína staví terminátora
TAJNÁ ZADNÍ VRÁTKA TELEFONŮ ANDROID POSÍLAJÍ DATA DO ČÍNY

RUSKO POSÍLÁ VĚDOMĚ SEVEROKOREJCE NA POPRAVU


RUSKO POSÍLÁ VĚDOMĚ SEVEROKOREJCE NA POPRAVU
Je to mimořádně hnusné, v pátek měl být do zločinného komunistického státu z Ruska vydán Čche Mjong pom, který utekl ze sibiřského poddanství a dvacet let žil v ilegalitě. Rusov...
JOSIF STALIN: BEZOHLEDNÝ MASOVÝ VRAH
Sovětský svaz nezahynul na zahraniční spiknutí, ale na svou zaostalost
PUTIN UVEDL VTIP, KDE KONČÍ RUSKÉ HRANICE

Od malého občánka k poslušnému občanovi


Od malého občánka k poslušnému občanovi
V tomto článku se můžete dočíst o nejrůznějších aspektech škodlivosti povinné školní docházky; zdaleka nejde jen o násilné donucení, státní propagandu a indoktrinaci – bohužel ...
PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Oblievanie peniazmi školstvu nepomohlo
O systému a lidech

Nie, korporácie nie sú viac ako štáty


Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Ovplyvňovanie politického rozhodovania záujmovými skupinami je trvalý a v ľudskej spoločnosti viac menej neriešiteľný (len manažovateľný) problém. Záujmové skupiny majú rôzne zlož...
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie
Kontroverzné prevádzkové podmienky serveru Vimeo vs. autorské práva

Injekce s editorem přepíše gen a výrazně sníží riziko onemocnění srdce


 Injekce s editorem přepíše gen a výrazně sníží riziko onemocnění srdce
Před nebezpečným cholesterolem by nás mohla ochránit jediná injekce, která trvale přepíše nešikovný gen. Pokud se lidé zbaví strachu z úprav vlastního genomu, tak to mnohým prodlou...
Konečně úspěch? V srdci hvězdokupy vystopovali střední černou díru
Žijeme v holografickém vesmíru? Podle nové studie to není vyloučeno
Ve vesmíru jsou nejméně 2 biliony galaxií

Čínské taxi-drony zahájí provoz v Dubaji do letošního července


 Čínské taxi-drony zahájí provoz v Dubaji do letošního července
Není to tak dávno, co jsme vás informovali, že Čína postavila jednomístný létající „stroj“ na baterie. V diskusi se objevilo, jak osla čínští soudruzi zase tahají za fusekli. Te...
Odvážný plán: Fyzici navrhli gigantický kvantový počítač
Evropský fúzní reaktor JET
Protigenové spreje s nanočásticemi jílu modifikují rostliny přímo na poli

Bláznivý svět altcoinů


Bláznivý svět altcoinů
Bitcoin není jediná kryptoměna. Je „pouze“ první a nejvýznamnější z několika stovek kryptoměn. Většina z nich je zbytečná, nebo dokonce nebezpečná. Pár jich ale stojí za ...
SVĚT NARUBY? ANO. TAK VYPADÁ MONETÁRNÍ INTOXIKACE
Mýtus zlé deflace
Komodity: Bilance roku 2016. Výhled na rok 2017

Druhá světová válka a její ekonomické důsledky


Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Spočítat lidské oběti druhé světové války je obtížné. Vyčíslit její ekonomické důsledky hraničí s nemožností. Jisté je pouze, že byly nedozírné. Hospodářské následky vá...
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá
Kult jménem válka

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

24 rokov bezvedomia


24 rokov bezvedomia
24 rokov sa nám tu politici a médiá snažia dokazovať, že skoro všetko ide správnym smerom. Veď napr. keď sa dostaneme do EÚ a NATO, máme vystarané. A čo ešte taký Schengen?!
Hacknutie burzy Bitfinex
ŠESTÝ DEN PROTESTŮ VE FRANCII: K POLICII SE PŘIDALI I HASIČI
Deflácia je príznakom zdravej ekonomiky

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1225 s
Hĺbkové čistenie pleti v Bratislave Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Kozmetika Bratislava Chemicky peeling bratislava peeling aha kyselinami Bratislava peeling aha kyselinami v Bratislave Cistenie pleti hĺbkové Bratislava Skin scrubber omladenie pleti bratislava regeneracia pleti bratislava ultrazvukove cistenie pleti bratislava mezoterapia bratislava | private label cosmetics, custom made cosmetic, skin care manufacturer, custom made cream, custom lip stick lip balm | Mezoterapia Bratislava Dermaroller Bratislava Mezoterapia v Bratislave Kyselina hyalurónová Omladenie pleti kyselinou hyalurónovou Regenerácia pleti Sonoforéza | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo