17. September 2019
    
Aká je prehistória Slovanov? Odpoveď dáva DNA – genealógia (časť I z II) - Dolezite.sk

Aká je prehistória Slovanov? Odpoveď dáva DNA – genealógia (časť I z II)


  2013-03-04  (08:59)  |  Z domova
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Aká je prehistória Slovanov? Odpoveď dáva DNA – genealógia (časť I z II)

Žiaľ, ani historici, ani jazykovedci, si doteraz neuvedomili obrovský význam možností, ktoré poskytuje DNA – genealógia. ( DNA – Deoxyribonukleová kyselina, /z anglického deoxyribonucleic acid/, je nukleová kyselina, nositeľka genetickej informácie všetkých organizmov s výnimkou niektorých nebunkových, u ktorých zohráva tuto úlohu RNA. DNA je teda pre životnevyhnutnou kódovacou sústavou ktorá vo svojej štruktúre kóduje a bunkám zadáva ich program a tým predurčuje vývoj a vlastnosti celého organizmu).

No pomaly si ich začínajú uvedomovať. V procese tohto uvedomovania však, celé ich „ja“ sa zo začiatku ocitá v stave paniky, pretože nasledujúci krok znamená stať sa disidentom vo svojom vednom odbore a začať meniť jeho paradigmu. To so sebou prináša hrozivé dôsledky zo strany náčelníkov vedy. Nikto sa nechce ocitnúť na ulici, preto je potrebné byť nezávislým, v prvom rade finančne. No takých vedcov je v Rusku málo, ak vôbec nejakí sú.

To, čo ja vykladám,

to je doslova povedané, „všeobecná teória poľa“. A to „pole“ predstavujú história, lingvistika, DNA – genealógia. Patrí do toho tiež archeológia, antropológia, etnografia. V svojej podstate toto všetko musí byť jedným poľom poznávania. A DNA – genealógia v tom tvorí spojovací článok, spoločnú bázu. A tak ja, ako mních píšuci pod deravou strechou, blúznim a snažím sa toto pole pochopiť, sformulovať, koncepčne opísať. Samozrejme, robím chyby, no v podstate terminologické, pretože termíny sú v rôznych vedách často identické, no majú rôzne významy. Napríklad, Slovania. Alebo Árijci.

Toto znervózňuje historikov aj lingvistov, no títo sa v podstate zacyklujú nie na podstate, ale v terminológii, ktorú je možné v skutočnosti meniť. V tomto vzťahu je potrebné robiť kompromisy a prispôsobiť pojmy v mene lepšieho pochopenia histórie aj lingvistiky, okrem iného. Lenže oni nemôžu, nechcú, nevedia. Napríklad, v prírodných vedách slovo „ferment“ znamená „kvas“ v mikrobiológii a „biokatalyzátor“ v biochémii. Celkom rôzne pojmy. Napriek tomu k vzájomnému popleteniu nedochádza. Pretože podstata je odlišná. Nikto si nepletie to, že slovo Lincoln znamená prezident, aj automobil. To preto, že kontext je rôzny. Ale historici aj lingvisti, uzurpujúc si terminologický monopol, často nechcú naslúchať kontextu, odmietajú komunikovať.

Pod názvom genealógia

sa rozumie spôsob, či metóda genetického výskumu, založená na štúdiu rodokmeňov. Po názvom haplotyp sa rozumie skupina alel lokusov, alokujúce sa zvyčajne v tesnej genetickej väzbe na chromozóme, ktoré sa zvyčajne dedia spolu. Medzi nimi nikdy nenastane rekombinácia, takže sa prenášajú do ďalšej generácie ako celok.

Podstatu DNA – genealógie a jej hlavné body som už v minulosti viackrát opísal (1, 2, 3). Články sú písané populárnou formou. Mohol by som uviesť celý rad akademických prác, ale tu to nie je vhodné. Ak by sa niekto chcel zaoberať detailmi, odporúčam knihu „Pôvod človeka: z pohľadu antropológie, archeológie, DNA – genealógie“ (Boston – Moskva, 2010). Zásadný článok je možné nájsť v ruskom akademickom časopise „Biochémia“ (2011, том 76, № 5, стр. 636-653).

Tentoraz prejdem priamo k veci pripomenúc len to, že v DNA každého muža, menovite v jeho Y – chromozóme, existujú určité oblasti, v ktorých sa postupne, raz za niekoľko pokolení, znova a znova v nukleotidoch hromadia mutácie. Na gény toto vplyv nemá. Všeobecne platí, že DNA pozostáva z génov iba z 2%, u mužského pohlavia Y – chromozómu je ten podiel ešte nižší.

Y – chromozóm, jedinečný zo všetkých 46 chromozómov (presnejšie, z 23, ktoré sú nositeľmi spermatozoidu), ktorý prechádza z otca na syna a ďalej ku každému nasledujúcemu synovi v časovom rámci desiatok tisíc rokov. Syn dostáva Y- chromozómy od otca presne také, aké on dostal od svojho otca, plus nové mutácie, ak k ním došlo pri odovzdávaní od otca na syna. A toto sa stáva len zriedka. Ako zriedka?

Napríklad, toto je môj 25 – znakový slovanský haplotyp (podľa wikipedie) skupiny R1a:

13 24 16 11 11 15 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 24 14 20 34 15 15 16 16

Každé číslo je číslom opakovaní jednotlivých postupností neveľkých blokov nukleotidov (ktoré sa nazývajú „markery“) v Y – chromozóme DNA a nazýva sa alela. Mutácie v takomto haplotype (to jest náhodné zmeny počtu blokov nukleotidov) sa uskutočňujú s pravidelnosťou jedna mutácia v priemere raz za 22 pokolení, to jest v priemere raz za 550 rokov – pre celý haplotyp. Ináč povedané, niektorá z alel sa zmení u chlapcov raz v priebehu 22 pokolení.

V každom markere je pravidelnosť mutácií v priemere 25 krát pomalšia, to jest raz za 550 pokolení, alebo v priemere raz za 14 tisíc rokov. Alebo ináč povedané, v priemere raz za 550 pokolení chlapcov. Ktorá nasledujúca alela sa zmení, nikto nevie a nedá sa dopredu predpovedať. Hovorí štatistika. Ináč povedané, tu je možné hovoriť len o pravdepodobnostiach zmien.

Vo svojich skorších diskurziách o DNA – genealógii som uvádzal príklady na takzvaných 6-znakových haplotypoch, malých pre jednoduchosť. Nazývajú ich tiež „bikini haplotypy“. No z dôvodu hľadania pravlasti Slovanov, potrebujeme nástroj oveľa presnejší. Preto v tomto diskurze  budeme používať 25-znakové haplotypy. Nakoľko je v Y – chromozóme každého muža 50 miliónov nukleotidov, haplotyp s jeho informáciami je možné v princípe zostaviť akokoľvek dlhý. Problém je iba v technike určenia nukleotidových postupností. Haplotypy určujú na maximálne 111 markerov, aj keď technického obmedzenia niet. No aj 25-znakové haplotypy sú veľmi jemného typu, takéto rozsahy dokonca vedecké články nerozberajú. Obyčajne sa organizujú na 8, 10, alebo 17 markerové  haplotypy. Ja vo svojich článkoch obyčajne analyzujem 67-znakové alebo niekedy 111-znakové haplotypy, hoci podľa posledných údajov, 67-znakový haplotyp vyzeral takto:

13 24 16 11 11 15 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 24 14 20 34 15 15 16 16 11 11 19 23 15 16 17 21 36 41 12 11 11 9 17 17 8 11 10 8 10 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 15 23 21 12 13 11 13 11 11 12 13

Mohol by som zverejniť aj svoj 111-zakový marketyp, ale chcem šetriť čitateľov. Zhoda podobných haplotypov  u dvoch ľudí, nezviazaných blízkym príbuzenstvom, je krajne nepravdepodobná. Inač sa hovorí, že existuje faktická legitimácia vydaná prírodou a nakoniec zapísaná do DNA.

Aby sme nekomplikovali napísané, budeme ďalej používať 25 – znakové značenia haplotácií, hoci možnosti ľubovoľne uvedené ďalej je možné rozšíriť na 67-znakové a mnohé aj na 111-znakové. Haplotypy sú veľmi citlivé k svojmu pôvodu. Hovoríme o genealogických rodoch. Nechajme teraz R1a, všimnime si južnobaltický rod N1c1 v systéme DNA-genealógií. V základe je tiež slovanský, v každom prípade, aj on sa vyskytuje u 14% etnických rusov, najmä na severe Ruska a v Pribaltike.

Typický 25-znakový znakový haplotyp tohto druhu vyzerá takto:

14 23 14 11 11 13 11 12 10 14 14 30 18 9 9 11 12 25 14 19 28 14 14 15 15

Má 28 mutácií na 25 znakoch pre porovnanie s vyššie uvedeným haplotypom R1a (treba poznamenať, že niektoré mutácie prebiehajú osobitne, no tým sa nebudeme teraz zaoberať). To zodpovedá rozdielu tisíc tristo pokolení, to znamená spoločný predok týchto dvoch (teraz) slovanských haplotypov žil pred viac ako 20 tisíc rokmi. Ešte detailnejšie pátranie ukazuje, že spoločný predok R1a a N1c1 žil pred viac ako 40 tisíc rokmi. Kým sa stali Slovanmi, obidva rody prešli veľmi rôznymi migračnými cestami, hoci sa tieto cesty začali zrejme na Východoeurópskej Ruskej rovine, dostali sa takmer na Južnú Sibír a potom sa rozišli rôznymi smermi.

Nositelia R1a prešli na Západ po južnom geografickom oblúku z južnej Sibíri cez Tibet, Hindustan, presekli Iránsku planinu, Anatoliu (to jest súčasné Turecko), dostali sa na Balkán v čase pred 10 tisíc rokov a približne pred 5 tisíc rokmi prešli na východ na Východoeurópsku Ruskú rovinu. Nositelia rodovej haploskupiny N1 odišli z južnej Sibíri po severnom geografickom oblúku proti smeru hodinových ručičiek , cez Severný Ural ďalej do oblasti Baltu. Po tejto migračnej ceste všade zanechávali potomkov spomedzi seba, napríklad Jakutov, Uralcov. Nazvať ich však spoločným menom je ťažké, Jakut sa od Uralca výrazne líši, hoci rodom sú podobní.

Napríklad, južné baltské kmene sa s Ugro-Fínmi rozišli asi pred 2 tisíc rokmi, hoci títo obidvaja majú aj rovnaký rod, N1c1. No vetvy rodu sú už rôzne, aj haplotypy sa v mnohom líšia. Sú rôzne aj jazyky, tí prví majú v podstate indoeurópsky jazyk, slovanský, tí druhí – ugro-fínske.

Nasledovný obraz dostaneme, keď porovnáme Slovanov rodu R1a, napríklad so Židmi. Typický blízkovýchodný haplotyp Židov (rod J1) vyzerá takto:

12 23 14 10 13 15 11 16 12 13 11 30 17 8 9 11 11 26 14 21 27 12 14 16 17

Obsahuje 32 mutácií vo vzťahu k slovanskému R1a. Teda viac, než Ugro-Fíni a obyvatelia Baltu. A medzi sebou sa židia a Ugro-Fíni rozlišujú ďalšími 35 mutáciami.

Všeobecný uzáver je jasný. Haplotypy sú veľmi senzitívne na porovnávanie predstaviteľov rôznych rodov. Sú nositeľmi celkom inej histórie rodov, ich pôvodu, tiež ich migrácie. Prečo však zrovnávať Ugro-Fínov so Židmi. Pozrime sa na Bulharov – bratov. Polovica z nich vlastní variace tohto haplotypu rod I2):

13 24 16 11 14 15 11 13 13 13 11 31 17 8 10 11 11 25 15 20 32 12 14 15 15

Má 21 mutáciu vo vzťahu k vyššie uvedenému východoslovanskému haplotypu R1a. To jest, obidve sú slovanské, no iného rodu. Rod I2 pochádza od iného prapredka. Cesty migrácie boli celkom rôzne od R1a. Takže oni sa potom stretli už v našej dobe, alebo na konci starej a vytvorili spolu slovansko-kultúrnu spoločnosť, potom písomnosť, uzákonili aj náboženstvo. Rod je však od základu iný, hoci 12% Bulharov má východoslovanský rod R1a.

Dôležité je, že podľa počtu mutácií v haplotypoch je možné vypočítať, kedy žil spoločný predok ľudskej skupiny haplotypov ktorých skúmame. Nebudeme sa tu zaoberať tým, ako konkrétne sa tie výpočty robia, to všetko som opísal vo vedeckej literatúre už dávnejšie. Podstata je taká, že čím je viacej mutácií v haplotypoch skupiny ľudí, tým starší je ich spoločný predok. A keďže mutácie sa uskutočňujú celkom štatisticky, náhodne, v určitej strednej časovosti, čas života spoločného predka skupiny ľudí je možné určiť celkom spoľahlivo. Príklady uvedieme v ďalšom.

Kvôli väčšiemu pochopeniu, uvediem jednoduchý príklad. Rodokmeň haplotypov je pyramída, ktorá je otočená naopak. Vrch ja naspodku – to sú haplotypy spoločného predka rodu, od ktorého sa pyramída rozchádza. Základ pyramídy je na samom vrchu – to sme my, súčasníci so svojimi haplotypmi. Počet mutácií v každom haplotype – je to miera vzdialenosti od spoločného predka, od vrcholca pyramídy až po nás, súčasníkov. Ak by pyramída bola pravidelná, trojbodová, ideálneho tvaru, čiže troch haplotypov, v základe by sa dal urobiť výpočet do vrcholu. Ale reálne sú tri body málo. Ako ukazuje skúsenosť, desiatka 25-znakových haplotypov (to znamená, 250 bodov) stačí pre solídne zhodnotenie času do spoločného predka.

25-znakové (a v skutočnosti aj 67-, i 111-znakové) haplotypy Rusov a Ukrajincov rodu R1a sme získali z medzinárodnej bázy údajov YSerch. Nositelia týchto haplotypov – naši súčasníci, žijú od Ďalekého Východu po Západnú Ukrajinu a od severu do našich južných oblastí. A to je spôsob, akým bolo určené, že spoločný predok ruských a ukrajinských Slovanov rodu R1a, žil pred 4 800 rokmi. Toto číslo je úplne spoľahlivé a je kontrolované na základe prevereného výpočtu haplotypov rôznych dĺžok. Ako sa teraz presvedčíme, toto číslo nie je náhodné. Rozpočty sa prevádzali pomocou 67- aj 111-znakovým haplotypom. Toto už je „vyššia pilotáž“ DNA-genealógie, ak to máme pomenovať svojím menom.

Ukázalo sa, že spoločný praslovanský predok mal takýto haplotyp:

13 25 16 10 11 14 12 12 10 13 11 30 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16

Pre zaujímavosť – môj osobný haplotyp:

13 24 16 11 11 15 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 24 14 20 34 15 15 16 16

Pre porovnanie u mňa pre zrovnanie s mojim praslovanským predkom došlo k 10 mutáciám. Mutácie sa v takomto haplotype uskutočňujú v priemere raz za 550 rokov, tak ma od predka delí 5 500 rokov. No lenže my hovoríme o štatistike, takže v priemere dostaneme 4 800 rokov. U mňa mohlo prejsť mutácií viac, u niekoho menej. Povedané ináč, každý z nás má svoje individuálne mutácie, no haplotyp nášho prapredka je rovnaký. A ten, ako uvidíme, je spoločný pre celú Európu.

Takže, uzavrime. Náš spoločný praslovanský predok na území súčasného Ruska-Ukrajiny-Bieloruska-Poľska žil pred 4 800 rokmi. Je to čas prechodu od kamennej doby k bronzovej.

Koniec prvej časti.

Autor: Anatolij A. Kľosov, profesor chémie a biochémie Univerzity v Moskve a Harvarde, člen Akadémie vied ZSSR, vedúci vedecký pracovník

Preklad: PhDr. Jozef Mižák, Tibor Korečko, odborná pomoc Doc. MUDr. Jozef Kollár DrSc., www.protiprudu.org

Zdroj: preformat.ru


preformat.ru
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!




MalaPerunica . tijobaru37   |   ip:92.52.36.   |   2013-03-04  (13:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Védická kultúra našich predkov toto všetko vysvetľuje, učí...tralalá...

no ale čo už s niektorými diskutujúcimi na tomto port., ktorí odsudzujúco majú len plné ústa šamanov...


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-03-04  (14:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "vedicka kultura nasich predkov vsetko vie, vsetko uci, vsetko vysvetluje"

...mam taky pocit, ze par pridrbancov si akurat vymenilo vsemocneho boha za tuto vsemocnu entitu, a ked sa ich clovek spyta na nieco konkretne tak budu aj tak len dookola kvakat svoju mantru a nic rozumne nepovedia :D


atrey . hymagetu70   |   ip:212.5.218   |   2013-03-04  (15:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Koho zabili?


DrHujer . doducyve62   |   ip:87.197.15   |   2013-03-04  (15:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímavosťou je , že Juhoslávia, Albánsko a okolité krajiny "moslimského typu" majú takisto zastúpené haplotypy I a R1a -Slovanský, síce malé množstvá. R1b je temer ich tretinou haplotypu v ich genofonde ( mužskom )- čo je typické pre západoeurópske národy - Španielov, Írov, Francúzov - potomkovia pirátov - toľko hypotéza.

Zujímavosťou je, že R1a A I je viac zastúpená v Maďarsku než na Ukrajine = Maďari sú viac Slovania než Ukrajinci, hoci R1a bol skôr na Ukrajine...


DusanPetrovic . jylalupy02   |   ip:94.229.32   |   2013-03-04  (18:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Z genetického pohľadu sú Východní aj Západní Slovania jedna skupina, ktorú vedci označujú ako AR1A."

z článku "PROGRAM NA POZADÍ" na

http://www.vedy.sk/sk/kultura.php#ppo

Veda o genetike je pomerne mladá, každopádne smeruje ku skrývanej pravde.
V uvedenom úryvku ma zaujala zaujímavá slovná hračka AR1A - ARIA :)

K téme ešte tu

http://www.genebaze.cz/zaloha_ggf.html


Xerox . dotymote09   |   ip:66.87.80.   |   2013-03-04  (19:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S Vedskymi ludmi mame spolocnu genetiku a jazyk. Iba Slovanske jazyky maju gramatiku sanskritu. Litovsky jazyk je sanskrit a to bolo povodnou recou vsetkych r1a. Cim viac sa sanskrit adaptoval tym viac stracal na gramatike. Grectina ma menej gramatiky sanskritu rovnako ako latincina a vulgar latin=romanske jazyky maju menej ako latincina. Najmladsim IE jazykom je anglictina ktora ma 50% slov z normanskej francustiny= tiez vulgar latin. Skratka. Gramatika sa adopciou straca nie ziskava. Paniniho sanskrit je matematicky presny pocitacovy jazyk. Povodny sanskrit mal mnozstvo nareci nebol to to co pozname my. Rovnako 90% ved je nenavratne prec.


Sakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2013-03-04  (19:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer, R1a bol hojne na Ukrajine, avšak po masovom vyvraždení toto územie bolo nanovo osídlené cudzincami, ktorí to "riadne mixli"...


Xerox . dotymote09   |   ip:66.87.80.   |   2013-03-04  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Samotne R sa anglicky cita ar. Iran sa cita ajran co dava tiez suvis s aria. R1a su arijci. Juda alebo yuda ma povod v yehuda. Povodnou vlastou arijcov bola Ariana Vaejo, podla Avesty. R1b nie su arijci su to baskovia. Jazyk len adaptovali. Vedci nic neprehladaju. Skusaju manipulovat historiu dokial sa da. Tieto veci boli zname v 19. Storoci


Xerox . dotymote09   |   ip:66.87.80.   |   2013-03-04  (20:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Litovsky jazyk je sanskrit a to vedeu Swami Vivekananda v 19. storoci. Vam to nikto nepovie ani v 21. priamo. Baltoslovanske jazyky vratane prustiny boli ako litovstina


Interbulo . nikobodo04   |   ip:88.212.36   |   2013-03-04  (21:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechcem sa hádať, ale cár Peter urobil na Slovanoch najväčšiu zlobu! Zobral im dejiny tým, že spálil slovanské knihy, na návod holandských a anglických kráľovských nepodarkov výmenou za návod, ako stavať a riadiť lode..Bol to chudáčiskom infiltrovaný dnešnou anglickou kráľovskou rodinou, aj keď sú to v podstate Nemci a oni vedia čo robia!


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-03-04  (22:01)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Hľa, aký idylický ilustračný obrázok! Ešte aj Perún je v pozadí. A to je asi tak všetko...


Antabus . hecyliny20   |   ip:66.87.80.   |   2013-03-04  (22:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujimavosti o Vedach
http://veda.wikidot.com/do-you-know



Antabus . hecyliny20   |   ip:66.87.80.   |   2013-03-04  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je nutné prekonať zažité kliše ktoré máme z hodín histórie na základnej škole a z biblie. Vo vnímaní histórie sa je potrebné posunúť o tisíročia v desiatkach dozadu. V Dwarke a v Čine našli keramiku starú 20 000 rokov. ďaľšie Gobekli Teppe sa určite nájdu.


MeGusta . mybodite20   |   ip:78.99.54.   |   2013-03-04  (22:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Drhujer: ajked asi budem vyzerat ako nevzdelanec ale co si tym chcel povedat? skus to dako viac rozpisat mas nejake zaujimave informacie o veku genofondov hmm?


Bynk . gexydobo59   |   ip:195.91.19   |   2013-03-05  (17:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímavosťou je, že R1a A I je viac zastúpená v Maďarsku než na Ukrajine = Maďari sú viac Slovania než Ukrajinci, hoci R1a bol skôr na Ukrajine...

Samozrejme že je viac, hádam si nemyslíte že Madari majú ešte nejaké maďarské gény, ved 95% Slovanskej populácie v Maďarsku len prevzala vykonštruovaný maďarský jazyk v 17 a 18 storočí. Dovtedy po maďarsky rozprávala len hrstka z degenerovaných šlachticov a pár tisíc potomkov pôvodných kočovníkov.
Takže ak sú maďari v skutočnosti slovania, je to len dôkaz že testy dna neklamali a majú pravdu. To akou rečou rozprávajú je už len ich problém, ale kultúru, zvyky a dna majú čisto slovenskú.


slavka . megapiqy41   |   ip:85.163.69   |   2013-03-07  (17:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne tak, Bynk. Maďarský národ neexistuje. Bolo to už geneticky dokázané. Len tá sprostá reč im zostala...


Interbulo . nikobodo04   |   ip:88.212.36   |   2013-03-07  (18:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A naša tvrdohlavosť im zostala!


baloo . guxejaso52   |   ip:194.160.6   |   2013-03-12  (07:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Samotné fakty by aj boli zaujímavé, len vy "Slovania" vždy zabúdate na prostý fakt, že haplotyp R1a sa považuje za najstaršiu skupinu vôbec z doby kamennej a v tých hlbočinách dejín ešte neexistovali "Slovania" v tom zmysle ako to tu vy hrdo rozoberáte. V danom regióne existovali národy, ktoré sa súhrnným názvom nazývajú Skýti - a už podľa starovekých autorov sú najstarším národom na svete. Áno, sme najbližší pokrvní bratia, my - Slováci a Maďari, a hneď pochopíme aj prastarú vetu "Polák, Venger dva bratanky". Poliakov v stredoveku volali bez okolkov Sarmati, Maďarov zas Skýti, Huni, ba až Parthovia. Maďari len preto vykazujú istý "peak" v R1a, lebo "druhá várka" (tzv. príchod Maďarov 895-6) akoby priniesla čerstvú dávku tej istej krvi. Viackrát odznel termín "ugrofínsky", takže si vyjasníme: tento termín je umelo vytvorený dobre platenými viedenskými vedátormi v XIX. storočí, a ani Fíni, ani Maďari nič nevedia o tom, že by mali mať niečo hlboko geneticky spoločné (ani kultúrne toho veľa spoločného nemáme a keď objektívne porovnáme dnešnú maďarčinu s inými jazykmi, najpodobnejšia je súčasná osmanština... ešte aj s angličtinou má maďarčina viac spoločného). Panslavistické hnutie bolo mimochodom tiež umelo vytvorené a dotované cárskym Ruskom, to, čo vy dnes považujete za hľadanie prakoreňov, je vlastne rozvíjanie týchto umelých ideí. Srbi a Slováci napr. majú geneticky dosť málo spoločného - a sú Slovania. No dobre, zdrastvujte rybjata.


baloo . guxejaso52   |   ip:188.121.1   |   2013-03-12  (19:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Doplnok: link na mapu rozsirenia haplogrupy R1a:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/R1A_map.jpg
Podľa tejto mapky napr. krímski Tatári alebo Kazaši sú "viac Slovania". Tým chcem iba toľko povedať, že samotná tá R1a skupina nesúvisí s tým, akou rečou sa momentálne v danej oblasti rečuje. Vy hovorte slovensky, my budeme naďalej maďarsky - aj tak sme najbližší pokrvní bratia.


Interbulo . nikobodo04   |   ip:88.212.36   |   2013-03-15  (00:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Očuj Balú! Nie si sprostô, ale máš to pomiešané! Slovania, ešte kedysi, keď ani Egypt nebol, už vtedy s Kitajom, čiže s Čínou bojovali a zvíťazili!Táto história sa objaví, až keď Číňania budú chcieť! Vedia prečo to zatajujú, ale už nie je ďaleko od odhalenia! Veď aj Ty to vieš, len sám pred sebou to nechceš priznať! Nič v zlom...A navyše, Číňania vedia kto ich porazil, vedia že Slovania sú ten národ s ktorým sa dá dohodnúť, ale so západniarskymi koristníkmi sa nedá...preto to speje, kam to speje!!!Takže tak..Sláva Slávnym Slávom!!! Aj Vy ste ich potomkovia! :-)))



diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...



Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánsky



V tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

"Poznaj sám seba "

Video o poznaní vlastného tela.


Imunita poslancov

J. V. Stalin: Jak si má počínat proletariát...

Čo najčastejšie ľudia lutujú na smrteľnej posteli ?

Civilizácia egoistov

O Esklarmonde Katarov, najospevovanejšej žene stredoveku

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Recenze: Nigel Farage - Flying Free


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.3634 s